Goudsche Courant, woensdag 18 april 1894

Retdi langer du eatie uuund veAaert de familie ran Thiel te Hertogenboach in de grootste ongerastheid De oadste zood dee hnizee ging in het begin der maand Maart roor sga vader een geacht koopman op reis en keerde tot t liBden toe niet m de onderlgke woning terng Niettegenstaande alle genomen maatregelen il hbt aan de bedroefds ooders niet mogen gelukken eenig bericht omtrent ban kind een twee en tTiotigjarig jongeling te rerneuen alleen heeft men hem balf Maart te Loik gesien Eene ook maar eeoigszios aaonemelgke reden roor een moedwillig w blgren raUuiet aan te geren hoogitwaarachgnlgk beeft men ook hier iMer aan een ongeluk of wel aan misdaad te denken Natairlgk is de politie zoo hier te lande all elders met deze verdwnoing in kennis ge tdd Eene avontonrlgke reis Na eene reis Tan elf maanden arriveerde het Eng fregat Wellingtoo t te Plymouth met eene lading wol en 12 000 geslachte sehapen De Wellington vertrok lau Picton N Zeeland 12 Mei 11 en alles ging voorspoedig tot ongeveer 1000 mglen van Kaap Hoorn toen het schip door een rreeseiyken torm beloopen werd De zee die over het sohlp been sloeg reroorzaakte belangrijke schade De man aan het roer werd van het stuarrad w feslogen door de zee en de stuarman werd tegen de verschansing geworpen waardoor beiden belangrgk verwond werden en de stnnrman een been brak dat later is afgezet moeten worden Dezelfde zee nam ook den gezagvoerder op die aan het hoofd verwond werd Elf dagen later toen het schip lieh op 250 mglen beoosten Kaap Hoorn bevond liep hei om 4 unr des nachts met groote vaart tegen een hoogen yrberg de voorsteven werd vernield tot op 3 voet van de waterlgn en de geheele stunrboordHboeg en een gedeelte van de bakboordsboeg werden ingedrukt Boegspriet voorbramsteng bramra de schoorsteen van de be vriezings machine en verKheidene rondhouten werden gebroken Boodat het schip op een wrak geleek Twee matiiken die de wacht te kooi hadden werden daarin gedood Eerst was men bevreesd dat het Mhip zou zinken doch tot aller verbaiing maakte het slechts wéinig water zoodat de gezagvoerder besloott de reis tot KioJa Janeiro voort te zetten en daar binnen te loopen om de schade te herstellen Een en veertig dagen na de aanvaring arriveerde de Wellington te Rio Janeiro om daar voorloopig gerepareerd te worden De gezagvoerder vertrok per mail naar Engeland Het acbip arriveerde begin Juli en dan 5n September brak de omwenteling uit te Rio Janeiro Alle werkzaamheden aan het schip werden gestaakt wgl de werklieden gedwongen werden soldaat t worden Van dien tgd af tot Januari kon er na en dan iets aan het schip gedaan worden en dat nog wel met het grootste gevaar wegens het geweeren kanonvuur Vgf malen werd het schip genoodzaakt te verhalen ten einde zooveel mogelgk veilig te zgn voor de kogels der strgdende partgen Drie Nordenfeldkogels drongen door de luohtkokers doch overigens werd er geene belangrijke schade door de rondvliegende projectielen aan het schip veroorzaakt Een man der equipage is bg hetdeserteeren van boord verdronken Twee scheepsjongens die 7iekelgk waren werden naar Engeland gezonden Overi ns was de equipage welvarende Den 24n Januari vertrok ten slotte de 9Wel ingtonc naar Engeland waar zg na een voorspoedige reis van 56 dagen te Plymouth met behulp van eene sleep kOC binnenkwam Da lading vleesch is nog in uitstekenden Een geëngageerd paar is aan het kibbelen Josgaiing Na is alles ait taaschen ons Taadaag ga ik aanzoek bij een ander doen Dame t Kan me niets schelen Gisteren heb ik het jawoord al aaneen ander gegeven Directe SjMwrwegverblDdJDg met GülÜA Wlnlerdleost 1893 94 AangevaogeD I October TUd vao Greeewlcli OODDA SOITIBDAM 1 7 M 7 7 4 7 65 A M 8 D Oi I KOTTIRDIU 10 17 10 97 10 S4 10 41 10 47 8 09 1 S 91 8 90 8 85 6 6 10 6 1 5 90 5 9 9 48 8 10 4 08 4 40 6 16 6 65 DEN HAAO OODDA iHige 6 48 7 907 489 98 0 4610 1411 88 19 15 1 88 9 16 9 45 8 48 4 15 4 49 6 91 7 8 06 0 lt aODOA DEN B AA6 eoUt 7 80 8 40 9 04 0 87 10 49 19 11 19 81 1 01 1 97 8 66 4 45 6 97 5 59 7 18 8 96 9 87 10 45 11 11 11 10 11 01 ll lO Voorb 6 84 10 90 1 44 4 48 7 08 N d L d6 69 1 49 7 11 Z Zlgw8 08 10 89 1 68 7 90 41 Bl Kr 6 14 9 04 7 96 Ze H 6 19 10 41 9 09 6 09 7 81 9 64 Onod 6 80 7 60 8 18 0 68 10 1610 69 19 0819 46 9 90 9 46 8 16 4 18 4 41 5 90 6 61 7 49 8 85 10 09 B T K K O H T G O D D A Ulrecbt 6 88 7 60 9 9 6811 84 19 08 19 10 8 10 8 59 4 48 6 86 7 48 S Humelen 6 47 8 08 10 09 19 19 8 94 4 08 4 66 Woerden 68 8 10 10 15 18 96 4 19 üudeveter 7 07 8 19 10 84 19 49 4 94 Ooude 7 90 8 89 9 84 10 87 19 0 19 66 1 99 8 60 4 87 6 90 7 08 8 90 r AIOTIIDA U e O V D A Am t d m0 8 7 56 9 40 11 10 11 97 9 40 4 10 AuetetduiWp 5 60 8 10 9 56 11 91 11 4 9 65 4 96 Owdi TJM 1 19 10 4 lui IMS M M 1 18 1 18 1 94 1 88 1 88 Z r M 7 49 8 68 Kr 7 47 Z Za w 7 68 9 01 If dL d 8 09 Toorb 8 07 9 18 11 19 HlM 8 19 O is 9 84 10 07 1147 U 41 19 61 1 48 1 6 7 4 95 6 95 6 56 0 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 4019 00 I D A DTÏIOHT 19 48 9 98 8 18 4 18 4 47 6 98 8 01 7 46 8 8810 08 9 87 6 87 7 69 10 99 9 44 5 04 6 44 8 17 8 06 10 98 f 9 51 5 19 6 60 8 18 10 84 1 10 8 08 3 60 4 48 6 99 6 91 86 8 98 0 10 10 69 Ooad 6 86 8 40 7 66 8 09 8J1 10 19 10 66 Oudtw 6 50 8 64 11 09 Wendai 5 67 7 018 11 8 40 11 18 UwdmIu 6 04 7 08 8 48 11 98 Vtmkt 8 18 7 98 8 98 8 41 9 10 51 11 46 S O U D A A USTIKDAM Oood 6 40 8 91 10 08 10 66 19 11 9 61 Anitardu Wp 7 19 9 10 10 66 119 18 1 i 40 ludw ai 1 14 Ml 11 IM U Mi lOM 19 68 1 06 I IS 1 10 1 18 10 65 11 01 ii oa ll K U 6 IS SS HM 7 96 7 47 7 45 8 07 8 18 10 08 10 11 9 49 0 68 4 67 8 11 8 18 8 99 6 81 8 88 10 11 4 47 5 98 7 45 10 08 1 45 8 85 9 87 11 10 8 10 9 IT lUi Evenals men een paal bg een jongen boom zet om te koi en dat de stam recht groeit moet men ook hg kinderen en zelfs nog bg volwassenen toezien op een rechte hoadiog De gezondheid staat in nanw verband met de houding die men gewoonlgk aanneemt Evenals men door dwaze kleeding zich verweekelgkt kan men door eene verkeerde houding het lichaam benadeelen Ooders en onderwgzers kunnen er daarom niet genoeg op letten dat de kinderen steeds een goede houding aannemen Wie veel scbrgft zal zelden twee geheel gelgke schouders hebben vooral als de beenderen week zgn wat veel bg jonge kinderen het geval is t Is vaak treorig te zien hoe t lichaam benadeeld is op de scholen Velen zgn als hun studie voltooid is teringachtig geworden En dat dit vour een groot gedeelte alleen komt van bet voortdurend voorover zitten waardoor de organen in t bovenigf niet behoorlgk uitgezet en ontwikkeld worcnn zal niemand betwisten Daarom dienen de jonge lieden er zich aan te gewennen bij schrgven teekenen enz steeds een zooveel mogelijk rechte houding in ocbt te nemen Loopt men d n doe men het rechtop niet met het hoofd voerovefgebogen of hangend De borst moet vrg kunnen ademen Aan te roden is het voor een goede houding om de handen op den rug te houden nn eens de eene dan de andere Men wordt daardoor genoodzaakt ouder het loopen een houding aan te nemen die voor de longen noodzakelglÉ is De rechte natuurlgke houding is de beste t Spreekt vanzelf dat die houding niet gekunsteld mag zgn Wie als een pauw voortstapt maakt zich belaohelgk Maar de borst hoort vooruit opdat de inwendige organen behoorlgk ruimte hebben om uit U zetten Bg een achtel lOze vooroverhangende houding ontstaat lichtelgk tenng of eenige andere ziekte vooral wanneer verweekelgking en onjuiste voeding daarmede gepaard gaan Voor raeoschen die veel moeten spreken ia een goede bonding vooral veel waard Bg den mensch komt alles op gewoonte aan Gewent men zich in de jeugd aan een rechte houding dan zal men die later ook gemakbelgk blgven behouden Doch niet alleen bij kinderen en longe lieden moet pp een rechte bonding gelet worden zelfs is dit noodig bg oudere en bejaarde lieden Een voorbeeld van vergroeien is o a het volgende Iemand was tot haar 38ate jaar recht van Igf en leden Toen werd haar eene oog aangedaan waardoor ze voor haar naaiwerk het andere oog meer gebruikte Door steeds aan eene sgde meer over te hel en dan aan den anderen kant begon de rechterschouder booger te worden met het gevolg dat in een tgdsverloop van 7 ïh 8 jaren de vrouw een grooten bochel had De meeste menschen zgn zelf de oorzaak van hun kwalen Hoe zitten de vrouwen als ze bezig zgn te naaien Is t wonder dat zoo velen ruggegraatsverkrommiogen hebben Doch niet alleen bg t loopen staan of zitten moeten we eene rechte houding bewaren ook in bed moet onze houding behoorlgk zgn Hoe moet men in bed liggen en boe moet het bed zgn om eene juiste houding mogelgk te makep Vooreerst moet het bed eene befaoorlgke lengte hebben opdat het lichaam daarin volkomen uitgestrekt en rechtuit rusten kan Van de vgf en twictig bedden cgn er nauwelyks twee goed Dat ligt niet aan gebrek aan goeden wil maar aan onknnde Een stijve stroo en paardenhareumatras is de beste Kussens heeft men maar een hoogstens twee noodig van paardenbaar of veeren Maar niet te weinig veeren dat h t hoofd in t kussen zinkt Dat geeft te veel Tarmte het bloed stggt daardoor naar boven en veroorzaakt hoofd en tandpgn Dos stevig gevuld De hoogte waarop de kussens liggen mag niet meer bedrogen dan de ruimte groot is tusschen hoofd en schouder Er zgn menschen die vier of vgf kussens hebben dan liggen de voeten weer hoog en in t midden ligt t lichaam laag Hoe is t dan mogelgk dat een lichaam rust Hoe vlakker we te bed liggen des te beter i t voor onre gezondheid Voorts vermgde men het krom liggen mftde beepen Hieiop lette men nauwkeurig Even schadelgk is het overelkandar slaan der armen over de borst of boven het hoofd Beide manieren belemmeren den bloedsomlof En t streven moet juist zgn den bloedsomloop zooveel mogelgk geraakkelgk te maken Ook lig e meu niet op de linEcrzgde of op een arm Het best is in bed zoo rechtuit te liggen alsof men staat de armen tegen het lichaam aangesloten half op den rog halt op de reebterzgde De dekens mogen niet te zwaar zgn maar moeten bet gebeele lichaam bedekken Een groot gebrek van onzen tgd is dat we veel te weinig loopen Voor den kleinsten a tand worden spoor of tram ge iomen of men gebrui een velocipede Niemand wil tegenwoordig meer te voet gaan en toch beeft het loopen in de buitenlucht een zeer grooten invloed op onze gezondheid de ontwikkeling van ons lichaam en op onze houding Het was zoo meldt de Provr Gron Ct gisteren druk te Groningen Groote en kleinere groepen van beideriei knnne allen meeat voorzien van mandjua eu tascbjes met proviand gevold bewogen zich liiiigs de straten Te 10 uur bracht een extra trein van Zaidbroek de werklieden waarvan velen met hgnneeobtgenooteo van de verschillende fabrieken in de provincie van de firma W A Scholten aan Het doel van die reis was tweeledig eerstens om hun een genoegelgken dag te verschaffen waardoor zg door de firma finantieel in staat gesteld werden en in de tweede plaats om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling in de concertzaal van den heer Vos waar de veertien fabrieken der firma in miniatuur zgn te bezichtigen Bg groepjes werden zg binnengeleid en had iedere groep een nar tgd om allea te bezichtigen Ieder werkman schonk een zekere voorkeur aan zgoe werkplaats daar de meesten dadelgk bg het binnenkomen tot den heer Tekstra de vraag richtten waar die of die fabriek stond en somwglen werd geen kritiftk gespaard als er volgens hun idee iets aan het gebouw ontbrak Veertien tafels van verschillende afmating zijn op zulk een wgze aan elkander geplaatst dat zg een geheel van 70 vierkante meter beslaan en zoodoende de ruime zaal bgna in de gebeele breedte vallen Op iedere tafel is eene fabriek op Vioa grootte geplaatst Tot in de kleinste bgzonderfaeden is alles uitgevoerd zooals de verachitlende kleur der steeueo en daken eu de omgeving d r fabrieken zoowel groenland als water Bg de fabriek ta Groningen is zelfs bet beeld van den algemeen bekenden bediende der firma J Swatt niet vergeten De vervaardiger van dat kunstwerk is dn heer Hendrik Terkstra meubelmaker en beeldhouwer te Leeuwarden Vroeger timmerman legde de heer Terkstra zich toe op sngvrerk en verkreeg daarin al spoedig zutk eene vaardigheid dat hem werd aangeraden een cursus aan de kunst en ngverheidschool te Haarlem te volgen Gedurende twee jonr woonde bg hier de lessen bg en vestigde zich toen weer te Leeawarden Hg werd den heer Scholten aanbevolen als een bekwaam houtsDJjwerker waardoor hg de opdracht kreeg om de fabriek in miniatuur te vervaardigen Over bet geduldawerk van den beer Terkstra kan ieder oordeelen die heden en motsen nog een bezoek aan die teutoonstelliug bri n t De entreegelden zgn beatemd voor het kinderziekenhuis zoodat men tevens eene uitstekende inrichting atennt Midden in de zaal staat bet levensgroot portret van den oprichter der firma wglen den heer W A Scholten met een paar lauwerkransen getooid Die photograpbie is door den heer F J von Kolkow op onverbeterlgke wgze uitgevoerd Binnen eenige dagen wordt alles vervoerd naar de plaats der bestemming de tentoonstelling te Antwerpen waar het ongetwgfeld veel belangstelling zal ondervinden Een uitnemende maatregel werd onlangs te Arnhem genomen een aantal slechte wonin 7 10 6 99 l U S 6S 6 68 8 08 8 10 8 17 8 98 4 60 4 67 6 04 6 11 6 90 7 80 1 44 8 O n D A 11 60 19 90 1 46 1 55 9 09 9 00 9 15 19 40 gen in de wgk Klarendal werden als onge zond ter bewoning ongoiebikt reiklavd m ontmimd Het gevolg was echter omdat men aiei vooraf in de daardoor ontstane behoefte had voorzien dat vele arbeidei gezinnen lieh hebben genoodzaakt gezien nog slechter woningen en krotten te betreltken daar op het oogenblik der ontruiming geen voldoend aantal aan de eiacfien der gezondheid enzedelgkheid beantwoordende woain a beschikbaar waren terwgl bovendien van den daardoor ontstanen woningnood door eenige huiseigenaren partg ia getrokken om de hoor der woningen honger op te drgven Het bestuur van den R K Volksbond aldaar heeft zich daarom tot den Gemeenteraad gewend ter ondersteuning van Let verzoek eener vereeniging welke zich heeft gevormd om goede arbeiderswoningen te bouwen Het verzoekt den Baad het streven der wouingvereeniging Openbaar Belang koo mogelgk financieel te steunen door van gemeentewege de rente van het grondkapitaal der vereeniging te garandeeren zooals dit door haar is verzocht Adreaaant geeft echter in overweging dat bü eventneele venekering van rente daaraan de bepaling worde verbonden dat de te behalen winsten alechts tot een bepaald maximom mogen worden aangewend ten bate der vereeniging en het overige aan de bewoners ui worden gerestitueerd of tot vermindering der huurprijzen voor het volgeode jaar zat atrekken en dnt de gemeente zorge dat de arbeiderskwartieren zoogenaamde cités ouvrières niet al te zeer worden uitgebreid daar dit zat lei den tot eene verwgdering van de andere volkaklassen welk isoleei en slechts ten nadeole der eerstgenoemden kan strekken De Konioklgke familie wordt op 2ö Aplri op het paleis Soestdgk verwacht Van 18 tot 20 April is er een stroom van vallende sterren of meteoren waarneembaar het straalpunt radiant dat is bet punt aan den hemel waar het meerendeel der meteoren sohgot uit te vloeien is gelegen in het ster renbeeld de Lier waarom deze stroom die der Lyriden genoemd woidt De Lier is het sterrenbeeld dat de heldere ster bevat dia omstreeks half 9 boven den noord oostelgken horizon staat Wega Het vsrschgnsel zaï waarschgnlgk het best waarneembaar sgn in de morgenaren De Japansche Begeering heeft ter eere fan het zilveren huwelgksfeest van den Mikado feestpostzegels uitgegeven van 2 en van 5 sen De eerste van die postzegels zgn dezer dagen in Europa ontvangen Die van 2 aen zijn rood die van 5 een blauw Er staat de Japansche Zon op tusschen twee ornamentieke vogelfiguren waarin de westersche invloed vooral van de Dnitscheen Italiaansche renaiasaneevor men niet te miskennen is Boven een bittig ingezonden verkiezingastuk in een der bladen vinden wg als motto geplaatst Médocin goéria toi tot même En daaronder als bron van herkomst Fransch spreekwoord Fransch Nu in deze ia mén toch zeker een beetge de bewuste kluta kwgt EerFrankrgk was ia immers Israel en in Lucas IV vs 21 vinden wg bet Medicijn meester genees n zelven reeds door Jezus in de synagoge te Nazereth sprekend aangehaald els een onder de toenmalige Joden zeer gebrnikelgk spreekwoord Er is meer oud gond dat men op deze wgz als nieuw zilver ziet circuleerenl Men zal zich herinneren dat hort na èé Frsnsch Bnitaiache feesten nit Busknd het aanbod kwam van een renzenktok van 80 000 kilo bestemd voor Notre Dame tePargs Maar de architect der kathedraal gaf den raad voor het geschenk te bedanken oradnt een klokvan t 4t 9 40 a t4 10 1 10 10 11 08 1IJ8 0 08 11 09 11 98 lïA 8 10 4 45 4 55 5 09 6 09 6 16 9 85 9 44 9 60 7 07 7 17 7 94 7 81 7 87 8 09 9 50 10 07 10 14 9 04 9 1010 98 0 19 8 41 0 89 10 40 11 M 4 10 I 9t 9 47 4 86 7 4 ia 06 1 I M lU 8 80 10 deigelgke afmetngM groot on fln mi de torenü na de Notre Dsme en door haar gwricht geT r zon opletmen oor het bouwwerk De itad Moekoo die het nbod had gedaan heeft daarop de ptaataing Tragelaten loodat de klok nn geplaatat nl worden inden klokkentoren Tan het HeUige Hart te Montmartre De arohitect der 6a lUk neeH Terklaard dat dit leer goed mogelflk was ook ïonder dat men Toor de Rosaiache klok een afeonderInken toren bouwt die een millinen francs zon kosten Ala roorwaarde heeft de architect ge teld dat de Hok niet heen en weer geslingerd mag worden bg het luiden zal alleen de klepel in befiging worden gebracht Te Sliedraeht heette een 10 jarig knaapje dat eenigen tgd snkkelende was betoonrd te ign Om den kwaden geest te TerdrgTen werd een koolzwarte kip levend in een pot nrine Tan het zieke kind gekookt onder bgvoeging Tan eenige hoefgzer en spelden Toen dit mengsel gedurende 6 uren gekookt had was het kind natuurlgk nog niet heter maar kregen de ouders een proces rerhaal op het dak Ze Tlogen er allen in I Een heer ging met eenigen igner vrienden de weddenschap aan dat hg honderd verschillende personen hetzelfde Tertellen zou en dat alle honderd hem hetzelfde antwoord zonden geTen De vrienden die dit onmogelgk achtten gingen de weddenschap aan Dieozelfde nvond kwamen zg bgeen in het bierhuis waar zg stamgasten waren Tot ieder van hunne hekenden die binnen kwam zei hg Verbeeld je Jansen heeft de 100 000 getrokken op een lot en ieder antwoordde dadelgk met de vraag Welke Jansen U In de stad waar dit gebeurde wonen ongeveer driehonderd Jansen s Brieven uil Twenthe Het schgnt wel dat op de magere laodgronden algemeen de meest gaatvrge menschen gevestigd zgn De bewoners dezer streek hoezeer er minder om bekend als de Noordhollandache zgo niettemin even gaslvrg Ge komt aan de eenvoudigste boerenwoning treedt binnen met het gebruikelgke goedendag en dadelgk wordt u gezegd gaat zitten ïn de boer te huis hg reikt u al spoedig de tabakszak toe om eena op te steken is men bezig koffie te drinken men vraagt n niet of ge dien wilt neen er wrffdt een schoone kop eu schoteltje meer op tafel gebracht schenkt het vol koffie gewoonlgk een kandgklontje er by en de boerin zegt ge luit zeker wel eeu kop koffie en zoolang ge uw ledige kopje niet omkeert tapt zg steeds in Op ééne zaak moet men verdacht zgn dat bg vele boeren de koffie tamelgk hartig is van het zout dat er in gedaan wordt wat veelal gedaan wordt om het meestal slechte water dat ze hebben vooral te Vriezenveen en Wierden is t water slecht t Ware wenaohelgk dat öf het Rgt óf de provinciën districtswaterleidingen daarstelden teneinde verschillende kleine gemeenten de zege te doen deelachtig worden die wg hier te Almeloo en Enschedé mogen genieten ledere kleine gemeente toch kan den aanleg eener drinkwa rleiding niet bekostigen Tk was daar van de koffie op koud water verdwaald maar goed zuiver drinkwater is een zoo belangrgke factor van s meutchen welvaart dal meu mg die kleine excursie wel zal willen vergeven De koffiepot is ledig ge hebt zoo teen en ander verhaald en aangehoord uw pgp gestopt eu aangestoken en maakt n gereed te vertrekken Men wil u echter nog wat honden en zegt ksvert nog ten beetje ge knnt er nog wel komen een oogenblik rekt ge uw bezoek en vertrekkende zegt boer en boerin ge moet eens spoedig terug komen dan eens wat langer blgven knieren praten Na te nebben beloofd zoo mogelgk aan hun verzoek te anilan voldoen en na verderde hand te hebben gedrukt verlaat ge hen in itiite opgetogen over da hartelgke ontvangst ooeven genoten en verrgkt met de kennis hoeveel koeien vaarzen pinken stieren biggen varkens en sehapen ze hebben hoe de rog en de aardappelen beide hoofdartikelen hier wd staan Zoo is t mg soms overkomen dat ik op mgne rondwandelingen hier op ééam dag zesmaal koffie dronk Ts men een van de oude bekenden dan tracht de boerin dadelgk t water aan de kook te maken en koffie te zetten en t is mg meer dan eenmaal voorgekomen dat ik groote moeite had om ze van die eipreseelgke koffiezetterg terug te houden Hun middagmaal bestaat meesUl uil aardappelen met spek Qnenten gebruiken de hoeren hier niet veel slechts in den winter aog al veel moes hoerenkool wat zuorkool en tomt ingelegde boonen Velen gebruiken ook aardappelensoep waarin dan bruine of andere boonen worden gekookt De zoldering proDH gewoonlgk met gerookt spek worst ea ribben Eene goede voorraad daarvan be hoort made tot da goede iiw van den hoerheer De meeeten hoever er ook afwonend zgntrouwe kerkgangers het echte kenmerk deroude aartsvaderlgkheid t Familieleven wordtonderhouden door beurtelings bij malkander te visitec ie gaan Bg zulke gelegenheidis ia den regel de geheele familie bgeen erwordt dan flink gegeten en gedronken en hoezeer met matigheid de goede Schiedammerwordt dan ook wel gebruikt en men rijdten loopt s avonds laat recht opgergimd iederzgns weegs B BalteolaDdsch Overzicht In het Engeliche Lagerhuis diende air William Harcourt de begrooting voor 1895 in De wgze waarop het land de malaise ia den handel is te boven gekomen bewijst zeide de minister da men uiet moet luisteren naar den raad van protectiouisten of de raadgevingen betreffende den Standaard De uitgaven worden geraamd op pd 95 458 000 de ontvangsten op pd 90 965 000 er is dus een tekort van pd 4 502 000 Het amortiefonds voor do schuld voortvloeiende nit de wet op hot leger en de vloot wordt geschorst en zal bovendien eene vermeerdering zgn in de oatvangsten voortspruitende uit ue Sueskanaal aandeeien Brbigft dan nog een tekort van pd 6 379 000 de minister stelde voor dit tekort te dekken door een radicale hervorming der gradueele succesaie reofaten afwisselende naar gelang van de grootte der nalatenschappen van 1 tot 8 pCt te heffen van de hoofdsom der geheele bezitting zoowel van roereude alï onroerende goederen terwgl bovendien san kleine erfenissen eene vrgstelling zal gegeven worden ingeval de bgkomeude belastiug oau 1 pCt betaald is Naar de minister geloofde zou deze hervorming iu de toekomst de jaarlijksche ontvangsten vermeerdereu met 3 4 millioeo dit jaar met 1 mllioen pond sterling De inkomstenbelasting wordt van 7 op 8 Stuivers per pond verhoogd maar aan de inkomsten uit landergen en halzen zullen zekere kortingen worden verleend om op die wgze den grondeigendom te gemoet te komen Ook wordt de korting welke de jaarlijksche inkomens tot pd 500 genieten vehoogd Verder stelde de Minister voor de belasting op het gedistilleerd te verhoogen met 6 stuivers per gallon en die op bier met 6 stuivers per vat Het eind resultaat van deze hervorming is een overschot dat de minister raamde on pd 291 000 De oud mioister van financiën Goschen noemde deze begrooting in alle opzichten tegenstrgdig De voorstellen betreffende het recht op thee en de verhoooging der rechten op het gedistilleerd eu het bier werden bg eerste lezing aangenomen De beraadslaging over de rest der begrootingsvoorstellen werd verdaagd Met 159 tegen 46 st heeft de Duitache Rgkadag de motie Von Kanitz verworpen wanrbg den Kgkskanselier verzocht werd bg den Rgksdag een wetsontwerp in te dienen tot het monopoliseeren van den in eu verkoop van buitenlandsch graan door den staat en vaststelling van een laagaten prga Graaf Kanitz verdedigde zgn plan dat naar hg zeide diende om den noodigdenden landboow te helpen Men had hem verweten dat het een socialistisch voorstel was maar hg zag niet in waarom bg begreep ook niet hoe de invoerhandel er nadeel door zou Igden Vele groote bezwaren zou de uitvoering van het plan niet ontmoeten clachen links fWg gaan naar huis en laten het land in kommervollen fiuancieelen toestand cgelach achter Hier ia de mogelgkheid om middelen te vinden Kanitz betuigde dat hg o a op den steun van den Pruiaiscben mioister van financiën Miquel rekende waarop van de linkerzgde cAha geroepen werd De verhouding tusschen den vroeger vrgziuuigen minister en de agrariërs wordt blgkbaar steeds vertrouwelijker Het getuigt M van groote onnooielheid óf van klein geloof in de goede trouw der regeeriag dat de conservatieven haar de nieuwe vrghandelspolitiek nu reeds willen doen opgeven Hierop wees de vrgzinnige afgevaardigde Barth ea in de tweede zitting graaf Oaprivi De rgkskanselier brandmerkte verder de beweging die de agrariërs iu het geheele land begonnen hadden om van de regeenng vaststelling van een laagsien graanprijs te verkrggen Een der sprekers had de regeering verweten zich van de conservatieven af te wenden en iiet is inderdaad merkwaardig den vertegenwoordiger der regeering zooals Caprivi deed zeer afkeurend over de vroegere vrienden te hooren spreken Maar wanneer ik zie hoe bniten het parlement de conservatieve partg beweging maakt zooder dat de pers daar iets tegen doet zeide Caprivi dan moet ik mgne heviering betreffende de agitatie der conservatieven staande houden En als voorbeeld haalde hij aau dat in het orgaan van den Bood der Agrariërs getegd was dat de Duitieha grondbezitter die behalve de sociaal democratie slechts het liberalisme als vijand beschouwde thans den keizer als staatkundig tegenstander ging beschouwen Toen het tegenwoordige Fransche ministerie aas opgetreden heeft het verklaard dat het voornemens in de quaestie van het verleenen van peusioen aan oude werklieden ter harte te nemen Uit de weldra in te dienen begrooting voor 1895 bigkt reeds dat er rekening is gehouden met die belofte De regeering is hierbg uitgegaan van tweeërlei denkbeelden Het eerste is dat tusschenkomst van den staat enkel ten goede moet komen aau hen die zelven door stortingen den grondslag voor hun pensioen zullen gelegd hebben het tweede stelt vast dat wil men bg den werkman de zorg voor zgn ouden dag saakweekeu het uiet geaoeg is de hulp van den staat ta beloven aan beu die later beginnen zullen voor een pensioen te zorgen dat y eerst na dertig of vijfendertig jaar zonden trekken De wet moet reeds dadelgk door eene soort van terugwerkende kracht van toepassing gemaakt worden op hen die voldoen aau de bepalingeu der wet Geleid door deze gedachte heeft de regeering op de begrootiog voor 1895 eene som van 1 500 000 fr ten behoeve van de leden der onderlinge taulpvereenigingen die nu reeds voor hun pensioen zorgen door stortingen bg die vereenigingen I e Bora thaas op de begrootiog voorkomende zal telken jare verhoogd worden maar in bescheiden mate Het supplement pensioen van den staat zal te grooter zgo naar mate de gepensioneerde het op meer ouden leeftijd is gaan trekken Do regeering beschonwt dezen maatregel slechts als eene inleiding tot de definitieve wet op de pensioenen der werklieden voor welke zij te gelegener tgd de vSreisehte middelen zal aanwijzen Alweder hoort men spreken van het eind van den burgerkrgg in Brazilië t en daar is zeker reden toe Na Da Qama heeft nu ook De Mello het eindelgke hoofd der opstsudeIjngen de wapens neergelegd Hg opereerde gelijk men weet in het zuiden des lands en dacht zich van de stad Rio Grande meester te makap Daartoe lag bg met zgn twee nog overgebleven schepen voor de haven en liet hjj van de landzgde een sterke pjacht op de stad aanrukken Maar dat leger werd verslagen door Peixoto s troepen en toen begreep De Mello dat de krijgskraos hem voor 3ed den mg had gekeerd Hg stoomde met s ju schepen zuidwaarts en landde met eeu sar honderd manschappen op het grondge lied van Uruguay De Braziliaandsche soldaten werden daar voorloopig geïnterneerd onder bewaking van een bataljon troepen maar De Mello begaf zich daar Montevideo vanwaar hg spoedig weer naar zee vertrok Nu moet Peixoto nog den onafhaukelgkheidskrijg in de provincie Rio Grande bedwingen en dan kan er sprake zgn van rust in het land Maar voor hoelang INQEZONDE N Mijnheer de Redacteur l Voor t volgende verzoek ik plaatsing in uw geacht blad t Is een antwoord op het schrijven van den heer J C van der Torren in uw blad van den 13 April Na zoo hg scbrgft de gemoedereu weer tot rost zijn gekomen en men de zaken kalm beoordeelen kan komt hg te voorschijn als schrgver en portretschilder hg voorkeur als schilder van politieke weerhanen Hoe hg het als schrgver maakt zal straks volgen als schilder maakt hg het ook zeer slecht maar is toch zeer voorzichtig Hg toekent mg als een politieken weerhaan maar zet er mgn naam onder dat is wgs van den man want hg weet wel dat niemand een weerhaan in de familie V L zal vinden om de eenvoudige reden zg er niet zgn Ik denk dat zgn weerhaan te veel Igkt op eigen omgeving draait hem soms voor zjjn oogen hoe er met al of niet schaffen der kermis geweerhaand is Als schrgver kan eenige openhartigheid hem niet ontzegd worden vooral niet waar hg zegt dat het hem te machtig is om te debatteeren dit is zeer eerlgk en niemand zal dit botwgfelen Ook is het waarheid dat ik gesproken heb zooals hij schrijft maar niet de volle Ik dacht en meende zeker te weten dat ook de menschen die alles van af de geboorte tot hun dood om niet krggen zg dos die totaal van de publieke liefdadigheid leven ook stemmers zonden zgn maar dat ik er tegen ben dat nuttige menschen onverschillig in welken stand het stemrecht ontvangen zal v d T ook niet zeggen Ik wilde het getal stemmers verkleinen goed ik ben hier nog voor want waarlgk er komen ergeen te kort zooals nit elke stemming bIgkt naar hoe wilde ik het verminderen ik wenschte niet hen te schrappen die het minste en over te houden die het meeste betalen neen v d Torren dan zou het al te mooi gaan te rekenen maar hoe het in onze plaats gaat al was het alleen maar met de straten en de verlichting neen ik wenschte te schrappen die wegblgven van de stembus Om na op müiie vargÜHing terug t komen die ik eerlgk beken Ik waa met den inhoud van art 80 onbekend ik niet alleen maar het grootate deel der vergadering behalve de heer H zooals mg later bleek Waart gjj mgnheer J C V d T op de hoogte dan hebt ge onwaardig gehandeld door als voorzitter toe te laten dat ik een verkeerde voorstelling van de zaak gaf dan hebt ge mü wetens en willens iets laten doen wat misschien in nwe kraam te pas kwam en zoodoende stemmen voor uw candidaat gewonnen die toen ook door genoemde onwetendheid den mgnen was Hierom hoop ik M de R dat een der lezers van dit stuk zich de zaak aan zal trekken en art 80 met groote letters in de Goudaohe Courante zal laten drukken opdat ieder er mede hekend worde wan ik geef u de verzekering dat er in onze plaats meer zgn die er de strekking niet van kennen en hierdoor anders stemmen dan zg zonden doen als zg er goed mee op de hoogte waren Uit bovenstaande zal u bigken mgnheer van der Torren ik dos door den heer V niet bekeerd ben De heer Valette heeft mg op da hoogte gebracht toen heb ik mgne vergissing gevoeld eu zooveel mogelijk goed gemaakt geen wantrouwen dus gezaaid tegen u niet Ut tegen niemand niet Hebt n mg niet een briefje geschreven waarin gg mg zegt dat de heer V zon komen sprelÉen dat ge hier niets tegen hadt en miJ vroegt of ik er ook niet tegen wae De heer Oudgk zet ge aan om toch vooral te g aan zonder te zeggen dat gg niet komt g bracht ons hierdoor opzettelgk zooals 1 ter blgkt op een lastig terrein Stemt gg den heer Valettte niet ik aliM i veel in mgn vermogen is genoemde heer ziea te stennen en zgne verkieiing helpen bo vorderen U mijnheer de Redacteur dankzeggende voor de mü verleende plaatsruimte g ef ik tevens te kennen dat door mg op verder gaichrüf geen antwoord meer wordt gegeven Achtend A W vAü LANGE Waddinxvem 17 April 1894 Naar aanleiding van het ingezonden etuk van den heer J C van der Torren hadden wij reede verltden week den heer VaUtte du daarbij al ie het ook maar tijdelinge betrokken ts tn de gelegenheid taüUn eteUen onmiddtUjk daarop te antwoorden indien hij tutke verkooe Toen wij echter kennis kregen van de zeer treurige familieomêtandigheden van den heer V beeloten wij te wachten liet boveneiaande ingezonden etuk herinnerde one aan one uitetel en op onze aanvrage ontvingen wij het volgende antwoord dat wij hier letterlijk weergeven Da BiDAonft Mijnheer de Redacteur Ontvang mgn dank voor nw vernieuwd bewijs van welwillendheid ten mgnen opzichte U vraagt mg of ik naar aanleiding van het door den heer J C van der Torren ingezonden geschreven ook atok iets aan de kiezers van Waddinxveen heb te zeggen Eigenlijk niet De kiezers aldaar die den avond van miJn optreden tegenwoordig waren zullen zonder twgfel reeds lang een oordeel geveld hebben over de totale verwaarlooziog van vormen ten mijnen opzichte waaraan de waarn voorzitter zich schuldig maakte door eenvoudig weg te blgven zonder dien omtrent eenige verklaring te geven Ik kan hier alleen bgvoegen dat de heer V d Torren mg tot heden geenerlei excuses wegens die verregaande onbeleefdheid heeft aangeboden Daarbij moeten de kiezers weten dat genoemde heer als afgevaardigde ter Centrale Liberale Kiesvereeniging uitdrukkelgk verklaarde dat de Liberale Vereeniging te Waddinxveen mgn candidatuur zou steuneUf zoodra deze door de Centrale zou geproclameerd zgn Nadat dit laatste geschied waa herhaalde de heer v d Torren die verklaring anders toch zou de Centrale geen doel hebben zoo meende hg Hü verklaarde zich dan ook bereid te zullen zorgcu voor een lokaal en voor de bekendmaking van mijn optreden te Waddinxveen Teder kiezer te W weet nu welke waarde hjj kan hechten a n de woorden tan den heer j C van der Torren I U mijnheer de Redacteur dankzeggendevoor de verleende plaatsruimte Achtend Uw dw d T G G VALETTE E Osa BK icrBN Het binnenlaudsch port van I5 cent per Engelsch pond van de geadresseerden geheven wegens het vervoer over het grondgebied der Kaapkolonie van pakketten voor plaateen in die kolonie behalve Kaapstad zoomede voor de Znid Afriknanache Repabliek Tranavaal den Oranje Vrgataat en Bechoanaland ia vervallen De geadresseerden der bedoelde pakketten hebben alzoo thans niet meer te betalen dan hetgeen wegens het vervoer bniten de Kaapkolonie of uit anderen hoofde mocht veraehuldigd zijn Benoemd 1 April Tot ad8 atent te Amsterdam f SUgt Jr brievenbestollar aldaar i hrie