Goudsche Courant, woensdag 18 april 1894

m 0331 Donderdag 19 Aprii 1804 I i e 2 te Jaargang 1 1 I I l i l mxmm mum NieuwS en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken JÖe uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afeonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vmI 1 5 r els k öO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 4 Uitelaiteud roor Qeabonneerden op de GOÜDSCBE COÜEANT n nur het Franscb van Xavier de Montépin 544 pi dmk is aan het fiareaa dezerCoarant te Terkrggen tegen den spotprye van 40 centt De Toorraad ia niet groot men profiieere das ran de gelegenheid ADVERTENTIEN n alle Binnen en BuUenlandaeke Couranten worden dadelgk opgezonden door het iidvertentie Burein van A BBINEMAN ZOON Qmda t GiM n Nimwkeric L Harrewijn EslMt met het beheer ran bet bijkantoor KnUingen de commies der postergen 4e klasse A KiiuiniDg te Kotterdam in plaats ran den eommiM der poitei en 46kla8ite J P Welman herplaatst ten postkantore te Rotterdam 16 April Tot brioTenfi aarder tn Ëgmond a d Hoef ii Schild tot tydelgk brierengaarater te Gameren Mej Ë j van Oofjen tot bri rengaarder te Dierer J Sohoeomaker YerpTaalHt 1 Hei JDe commies der po tergeo 4e klasse Ph Tan Zniden ten spoor iregpostkan tore no 2 ran Amsterdam naar Rotterdam de tolegrafist J Zglstra van Sneek naar Groningen d klerk der poetergen en tolegraphie 2e klasse E Piao van Leenwardeo naar Sueek Ontslagen 4 April De adsistent H te Kolstee te Utrecht Orerteden 6 April De adsistentS L Wielinga te Workum Door de Pacific and Ënropean Tele rap Gompanjc is tusschen Buenos Aires eo Vulparaiso eene directo talegraphische verbindioK tot stand gebracht en Toor het algemeen rerkeer op 19 Maart jl in werking gesteld Dientengerolge is TOor detelefrrammea naar Chili Bolivia en Pera in aansluiting met de ondenwesobe tol raafkabels tarschen Europa en BatD0 Aire8 een nieowe weg geopend en zgn de tarieven Toor die Stoton via LisMboa St Vincent Koowel OTcr België als over Engeland gelgkgestold met die voor den weg over Galfestou LINNENGOED A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam 16 APEIL Yor kri 8 100 10 m sy losv O l l a 88 100 100 looy 670 660 101 87 10IV 8181 160 96 losy loiv 187 o 80V 10IV loiy 180 108 48 49 1S7V 140 ny mij 188 108V luy 108 1S9V 184V 11 99 49 88 W a 17 lOS a 80 UI 104V 51 O 18 189V islotkoera 88 l l i 7 Vu SS 97 Kunuin Otrt Htd W 8 dito dito dito 8 dito dito dito S i ttmeuLObl Ooudl 188188 i Itun ImohriJTiiig 1861 81 Oomm Obl in pipior 1868 6 dito In lilur 1888 6 ttmnakL Oblig mat tiolut 8 dito dito 8 Bmiiuni übLOoM a 8eri 6 dito Owou 18 0 i ditobgBothi 1880 4 dito bij Hopt 188V 00 4 dttoiicoud Imb 1888 6 dito dito dito 1884 S ttxniM Ftrplt ubald 1881 4 Timu Oapr OoDT Imo 18 0 4 Ow iMoiag Hrio D Oflo iwaiDK Mrle C Zvn An Bir B obl 189S i Huk Obl Buit Bob 18 0 6 Tixannu ObL 4 oobop 1881 AjuiuSAH OUigitiaii 1861 lOTHUUI Stad Imq 1888 8 i KlD N Afr Hicdelir aaod Aiandab Tab HQ CartiAoalaii D iiMutioh ppq dito KtrA Hjtpotbeakb paodbr 4 OnH Hij der Vontaal aand a 0 Hjrpolbaakb paudbr 4 Nadarlaodioha bank aand Nad Haadalmaataob dito N W k Pao Hjrp b paodbr S Xott HTpotkaakb paodbr 4 Utr Hjrpotbaakb dito 4 OORIIItL Ooat HoDg bank aand B II Hypotkaakbank pandb 4Vi Awuu Ijkiuit bypotb pandb 18S sj l Ifaiw L O Pr tien aart 8 NlB HoU IJ Spoorw Mij aand Uy lot Eipl r Bt Sp aand Nad Ind Bpoorwagm aand Nad 2uid Afrik Bpm aand 8 dito dito dito 16 1 dito 8 lTAJJl Spoorvl 1687 8 A Eobl 8 Znid Ilal Spirmij A H obl 8 PouN Waraobau Waanan aand 4 IiriL Or Bttia Bpw M j aand t Balliicb dito aand 7 i 111 Vulowa dito and 6 Iwaag Dombr dito aand 6 Kink Cli Aioir Bp kap aand 6 Laaowo Bowaat Sp Mij oblig I Oral Titabak ilito oblig 5 ZnidWail dito aand 8 dito dito oblig 4 19 108Vi 107 101 116 m V SS isa I ixiuXA Oant Pao Sp Mij obl 8 Chio k North W pr O f aand dito dito Win Bt Pater obl 7 DanTar fc Bio Qr Bpm oarl T a Illinoii Caotral obl in goud 4 LoniiT fc Naab illaCert r aand Maxim Ni Bpw Mij lehyp o 6 Miaa Kanaaa t 4 pot praf aand N Tork Ontario i West aand dito Penna Obio oblig 6 Oregon Calif Ie kyp in gou 8 ét Paul Mian fc ManiL oU 7 ün Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito LinJ Col la hyp O 6 OmAU Can 8 uth Cart T aand Vi C Hall fc Na la h d o O Amateid Omolbjui MQ aalld Bottard TramirJg MBata aand Nu Blad Amitardam aand 8 Btad Bo terdam aand S 115 Biun Bud A ilwenxnUS l i 8ltd Bnml 1 86 HONS Tkiiu B gullt Oeiellicb 4 Omtinii BtuUlMoing IMO K K Ooat B Cr 1880 8 SMlKH Sud UidrU 9 1881 T r J n BM Hy BpiM out I BargarliJk Bttnd GEBOREN 13 April Cf f arina Anna Helens ouders H Wilbrink en k Teuben Picter JobanD S budera K Anker on T Blom Cornelia Nicolaas ouders O Graatama enG 3 Ble8 raaf 14 Cornelia eo AntonottaGeraidina ouders J Broere en M Meppelink Oerhardna onder G Reparoa en J Kriiijt 15 Jozna Martiuus ouders J G Wout enJ ZandToori Bertns ouders P Koetsiereo H J Benni 16 Teuutje Wilbilmina ouders H Verbeek en W J Begeer 17 Jansje Barbern ouders W C Smit en C Hoxee Jeannettp Clars ouders G J Sparo y en H A A Lampe Johanna Corueitu oudere F J van Wyk en H Streng OVERLEDEN 14 April H M Dnrcksen 5 j T Bakker 7 w 16 W F Schooridi rwoprd 9 m ADVERTENTII ÏN Berallen ran eon Dochter H A A BPAUNAAIJ htMfM Oouda 17 April 1894 Got i iioop Een WEBEI1U19 waar men speciaal is ingerioht Toor het BHEIGN ran FUIKEN MODDERNETTEN ZEGENS en allerlei soort BREIWERK het SENGELSLAAN HALSTERS WEVEN KOETOÜWEN KALVERTOUWEN LEIDSELS MAKEN ZAKKEN NAAIEN enz eni zoekt nog mesr werk Franco brieven onder No 2323 aan het Bnreaa dezer Courant Uen biede liet Qehk de hand 500 000 Mark aU boofdprya ia het gelukkigit geval biedt de nieuwste g roote OeldverlotiDg dis door de Hooge Segeeriag vao Hamburg goedgekeurd eo gewaarborgd ia De Toordeeliga inrichting raa het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop ran sleobts weinifce maaadeo io 7 vsrlotingeo aa 110 000 lotan K 400 pr zeo bedragende 10 452 426 Mark ter volledige bealiBsing zullen komen daaronder s ja kapitale prijieo vrd eveDtuoel 500 000 Hark bg uitnemeadheid eohter 3prgMQftM15000 iÖprgKenÈiM 10000 SOprgzeoaM 5000 lOfi prijsen k M 8000 25Sprgzen M 2000 A prgzen a M IKOO 756pryeen lM 1000 1837 prijzen a M 600 33960 prgzen a M 148 16991 prgzennMSOO SOU 150 127 100 94 67 40 20 Iprüa tl M 800 000 1 prg a M 800 000 l prijs B M 100 000 SprgzenkM 7 000 1 prgi aM 70 000 Iprgs kM 6S 000 1 pnja k M 60 000 IpriJB aM 56 000 3 prezen flM 60 000 1 prgs M 40 000 pr ifloSbM 80 000 De prgstrokkingen liJQ volgena plan van ambtswege raitgnteld Voor de aaaatnande eerste nrg strekking dezer groote door den Staat gewaaroorgde Qeldferloting kost l geheel orig lot ateobts M 6 of S 6Ul half t f ir S 1 80 l kwart ir r ff 1V 90 tegen inzending van bet bedrag iu bankpapier of per postwiasel Alle oommiaaies worden onmiddellgk met de ffrootste sorgruldigbeid uitgevoerd en ieder peter ontvangt van ons de met bet wapen van den Staat voorziene Ongineele Loten zelf In banden Bg iedere beatelliag wordt het vereischte offioieele plan waaruit de verdeeling der prgzen op de Teraohilleode klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bggevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na olke trekking de ofiioieelel aten De uitbetaling der prezen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet ia steeds dour het geluk begunstigd en onder vele andere aacsiaulgke prijzea hebben w j meermalen volgena officiecle bewijzen de eerste Hoofdtreffers verkregen eo onze Begunstigers zelf uiibetnald o a Mark 260 000 100 000 80 000 6O O0O 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde ondernemiDg vao alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen tiitroeren de bestellingen Eoo spoedig mngelgk in elk geval voor den 30 APMIL k te doen toekomen KAÜFMANN SIMON Bankiers en Qeldwiawlaari in HAMBUBÖ P S Hiermede danken wg voor het verwouwen ona tot hiertoe geschonken en daar wy bij bet begin der nieuwe verloting ter deelnemine iaviteeren luUen wg ook voor het vervolg bemoeid zijt door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geèerde Begunstigers te verwerven Dnitsche 6eld Loterij IniilnM N miit i tor U SitUntin lckfiriiMh ItHlmiinlH 82 600 Priiiei iV Elke tweede l t Mvet wi met een pHSm altkaHaem Alle 83 600 preien worden in 6 s oadigst op eUeander volgende KkHan BitjEaloot ea dadelük in oontaat nitbetaiOd Dne Duitnüie Qeld Lotevy is bykans juist aoo georganisend als de HaMkiriar Klaaaea LeterlJ levert eohtar vwschilumde voordeelen meer als laata S Doemd alleen reeds daardoor datdeie oitsohe ueld Iioterij lecbU uit 66 000 loten bestaat terwijl de Hambtuser KlaasenLoterjj 110 000 loten omTat De kans eena groote prijs te winnen is dos nmstiger omdat welniger loten aandeel nemen De pnjs der origtneele loten ia wettel k Tastgetteld en bedraagt roor de eerste trekkingsklasae voor aobtel eriflioela letoa N CJ 0 95 kwart l 0 halve S SO 7 00 rrrekkinir 66 000 OriÉeelii lotei op dei 4 4 5 lel a I nnw Plu lUw Sï tOO irijiei D a ili H fe an4l l t fdakUcM tH Q cieele treUdngslgst en porto 90 ots Da toezending van bet bedrag kan in Hollandsob bankpapier postzegels of per postwissel geschieden Dadelnk na ontvangst van bet bedrag zend ik de ongineele loten aan de opdracbtgevers Aan elke zending wMdt bet offioieele trekkingeplan bijgevoegd en na elke trekking ontvangt ieder bezitter van een lot de oRioieele trekkingslgst en wanneer bij gewonnen heeft de de trekkingsmst aangegevene som 500 000Hk 1 i H sooooo = sooooe li MNMM 0= ilOOOOO li 100000 100000 li 60000 = 00000 k SOOOO 100000 Si 40000 80000 Si aoooo 0000 li WOOOa 25OO0 k aoooo 40000 T4 10000 70000 Mi 8000 = 90000 lk 4000 4000 SMi SOOO 12000 k WOOi 000 Sist 1000 818000 7 i SOO = X88000 Mlt SOO 1 2300 SOSSOsr IL ISO M IM H ISO X 100 eu in het geheel S 600 prUum D Lewiiif BanUer Berlin C Spaodaaertirflcte 16 Waarom word ik 7an mijn zenuwlijden niet gemzenf omdat Gij tot Jieden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevnilig ontdekt worden die ih oe banden van een bekwaam geneesheer een goed sucoea hebban Was niet Prieanitz de geleerde vestiger eer waterkuur metbode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do lijdende meoscbheid f eworden is den eenvoudige boor He ft niet een Zweedsob majoor Thnre Brand genaamd een middel tegen rronwensiekten aan da hand gedasn die bet lancet der chirurgen reeds minder noodaakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle goneesheeren begint te worden F Ook op bet getiied ter beperking van leuuwziekten begint er licht te komen en ook bier is een weg geepend gewerden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in slaat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige halpmtddelen zoo als bgvoorb Bromium Yser Arsenicum enz geheel te verdrin gen Er zijn vele mensohun die noch ziek noch gezond gn en tooh klagen dat zg zich in Uohaam en ziel alles behalve wal gevoelen bet geringste niet velen kunnen eo zelfs door een vlieg getergd wordela en toö ziob zelvon en anderen tot laat zgn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeiegke angst of door droefgeestigheid kunnen met slapen en worden door benauwde droomeo gekweld Dan ijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuisea eo toevallen Eindelijk Igden de rrgsten onder ben aac verlamming vitusdaos en vallende ziekte Al deze OQgelukkigen die men op eiken leeftgd onder elk geslacht on eiken stand vindt sgo zenuirziek en min of meer de slachtoffers der leefwgze van onzen tijd Wie tot reae dezer categorien van lijders behoort en ingelicht wensoht te worden orer $ king eene nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam N CLEBAN Co Heiligeweg 42 Botterdam F E van SANTEK KOLFF Korte Hoofdsteeg 1 l trecht LOBRï POKTOK Oudegraobt bg de Qaardbrug F 9S door wisn een onderrichtend gesohrinja over Zenuwziektea en Beroerte Voorkoming en OeiieKi g gratis eo fraoeo verkriJKbaar gesteld wordt m Populaire Uitgave Van de bijna ontelbare reeks historische romans door ALEXANDRE DtJMAS geschreven in zijn Meestei werk wereldberoemd De worateling van liefde en wraak Tan duiTslacbtige Tefrolginawoede en edele zelfopoffering vormt den inhoad van dien aangrjpenden boeienden j wegslependen roman Korten tp geleden versoheen van dit werk te Farga nog een nieuwe rjk gdllintreerde uitgave voor den prja van ongeveer 27 Wy hebben evenwel gemeend eene r k geïllustreerde uitgave van Dumas Meesterwerk De Drie Musketiers versierd met 137 platen onzen landgenooten te kunnen aanbieden voor slechts 2 20 Om de aanschaffing van dit populaire en altyd boeiende boek voor iedereen gemakkeiyk te nwken lal het bovendien versohynen bg inteekening in 22 Afleveringen ad sleofata TIBN CENT per Aflevering In eiken Boekwinkel kan men thans de eerste aflevering met prospectus Gratis ter inzage bekomen en is de inteekening opengesteld Uitgave van C MISSET Doeünchem Abonneert V op het S KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZIJN onder Bedactie der beste Kath Letterkundigen Maandeiyks venchynen 48 pag groot formaat over 2 kolomn B prachtige lectuur als Boman SoveUen JSietorUehe Verhalen Poi ie AUerlHJtaadêels Logogrief Bebue en oor den zeer lagen prys van 6S CBJVXperS maanden franco per posi 80 cent GoedkMpstc maudsdirift van Ntdwiud P STOKVI8 WATBBBS08 OrraivKK s BoscH Oouda Bnalpendmk vu A Buüuuii k Zoox BINNENLAND GOUDA 18 A ril 1894 üitelftg der Terkiezing voor een Lid van den Gemeectentad alhier op Dinsdag 17 April 1894 Uitgebracht 555 Stemmen Van onwaarde 19 wig risi VoUMtte meerderheid 269 HiirTan verkregen de heeren 0 P W Deesing Pz 492 Stemmen J J Qrootendorst 21 J W Scbonten 6 H J Nederhont 5 B Heerkene 3 Mr M M Sohim r d Loeff 2 H de Hoog 1 Stem W G Tan Üeelett 1 D Zngdam 1 O J Koot 1 H droenendaal 1 B QoUderTer 1 H A Tan Leaned 1 Zoodat gekozen ie de heer G P W Dessing Donderdag 19 dezer i avonds ten 7 nari zal de heer T G G Valette te Voorborg eene lezing houden ter aanbeTeling van de caodidAtanr thu den heer Van de Velde Ër zal gelatenheid tot debat ign De heer T G G Valette zal Vrgdag 20 dezer ie 8 nnr te Nienvrerkerk a d IJael optreden Onderwerp Kiesrechtuitbreiding Ëris gelegenheid tot debat Maandag Tierde de beer H 9 Polak alhier die meer dan 25 jaar vader Tan het Ned Israel Jongensweeehnis te Amsterdaln was geweeat z n 70n geboortedag De meer dan 200 ond weezen die door hem verpleegd vraren boden hem als blyk Tan hoogachting een eohoon holdebl k aan bestaande in een nlbnm met de Baamlijstzgneroud Terpleegdon Ook Tan Regenten ontving de heer Polak een beW l Tan belangstelling s A V 44 jaar werkman te Amsterdam nrrMgda lioh in den aTond van 12 Maart jl aan htt potitie burean alhier nacbtverblgf TMTSoskeude Bg die gelegenheid bleek bg FEVILLETOX tZs tooh een eigenaardig TwaohiJDsel dat hos luaiger de vorknoohtbeid en Uefde voor d SBOitaaDda vrouw zijn hoe fatfoeel ker mea ztch tagenorer zoo MBO gedrugt en zioh ook moet gedragso tot welke klasw der masUohappij men ook behoort Weldra waa bel een punt van jaloesie roorvrien dtonen eo hare moeders dat men in de rrootijkheid Waarmede Dolf eo Klaartje aamen waren aieta ongeuit koB vinden Want TTOolük waren n en waarom zonden zs nietP Toor niemand behoefden ly de oogen neer te ahan In de vreek arbeidden vlijtig en Zonda aa kerktifd wandelden z j en Tonden vr wat Stof om sioh te rermaken want beiden hadden b j kan geboorte eeo d voor het dwaze ontvangen en maakten elkander op dit of dit opmerkzaam en laohteo er dan loo hartel k ever dat wie het boordt oowiHekenrig mea moeat Uohen Vooral moeder Van Dalen was het een doom in het oog daar haar dochter Mietje na juist niet zulk Mn heel besten naam had Onder den schija van wantte belangitelling Eoeht z Klaartje a genegenheid te winnen en door haar rappe listige tong gelakte het ook Dolf die geeo kwaad ia de men ehon kon sien vond haar ondanks den tegansin ran aoodsr Pitói ook wel aardig in bet bezit te zyn van eene jas dienzelfden dag ontvrfemd ait een stal alhier en toebefaoorende aan zekeren L P Te dier ake had hg zich heden te Terantwoorden Hg bekende zich aan dat feit scbaldig gemaakt te hebben Met het oog op bekl s vroegere veroordeelingen Torderde het O M drie maandep gevangeniatraf De verdediger mr A E Haantjes boTal bekl in de clementie der rechtbank aan H K 45 jaar arbeider te Stolwgk en J G 37 jaar bouwman te Berkenwonde waren den 2 Maart door het Kantongerecht te SchoonhoTen Toroordeeld tot 10 boete anbs 4 dagen hechtenis ieder omdat zg op 17 NoTemberdes Toormiddtgs te Haastrecht in den polder Laag Bilwgk binnen den kring der aldaar gelegen ger istreerde en afgepaalde eendenkooi toebehoorende aan de wednwe Dorst te zamen en in Tereeniging hadden gejaagd door met twee honden naar wild zoekende het Teld te doorkmisen terwgl de Ie bekl een geweer in jagende bonding bg zich droeg hetwelk hg vervolgens aan den tweeden bekl OTerdro die het in jagende houding Terder droeg Beiden kwamen thans Tan dat Tonnia in appel en beweerden wel ter plaatse geweeet te D doch slechts naar zwanen gesocht te hebben Geen Tan beiden zeiden zg hadden zg in de kooi gejaagd Mr L S Hollander verdedigde de beklai den op da Tage getuigenTerklaringen vgzend TOor den kantonrechter afgelegd Wat de rechtsquaeatie betreft heeft de kantonrechter zelf uitgemaakt dat niet bewezen is dat de beklaagden het geweer in jagende bonding hebben gedr n Dat zg eenden hebben gejaagd ia daardoor onbewezen Pleiter concludeerde mitsdien tot vrgspraak J V 40 jaar winkelier te Krimpen a d Usel stond Terrolgena terecht ter zake dat hg den 10 Februari jl aldaar moedwillig den schipper A C Qondriaan gewelddadig zou aangegrepen op den grond geworpen en in het aangezicht gekrabt hebbeo De beklaagde ont kende en beweerde zelf te zga aangegrepen wat evenwel niet werd toegegeven door de getuigen waaronder de verwonde die aan de rechtbank Terktaarde dat hg uit de rechte rzgde vau zyn achterhoofd nog een afgebroken priempje te voorachgn bad gebaald Het O M requireerde 14 dagen gevangenisatraf Bg kon beelnit is met ingang van 1 Mei benoemd tot directeur van het post en telegraafkantoor te Moordrecht J de Wilde brievengaarder aldaar In het Prioies Maria park was de kermis in vollen gang yZeg Klaar hief moeder Tan Dalen aan ga je daar nu niet eens naar toe P tNeen Dolf zeit dat het daar zoo o rommel ii irWatteP Och kom je maakt gekheid ffHeasoh niet hg vertelde er m j wsl van fDan is hjj er tooh wel gewaest jrNeen nooit Kooit P Hoe zon hg het dan aoo precies weten ooh kom lierertje dat vertellen de mannen zoo niet vooral uiet a i ze zoo n lief meiaje hebbeo Hoor eens viel tLlaar drifüg io ifik wil niet dat er iels kwaads van hem gezegd wordt t Is een beate nun Dolf die nooit jokt doch dat rertel je mg nint jrNoo nou lieQe je begrgpt me verkeerd t Ii volstrekt geen kwaad dat ik zeg wel neen ik maar dat is altijd zoo j als jg het Dolf vraagt zal hij wel ronduit teg en ja of neen maar mg dunkt dat jg dat toeh eens moest zien vooral met loo n knappen mao Totti werden er vencbUtende kenoiseen genoemd I vdie en die kom er ook of ban jij in eens te roornaam geworden P Dat niet maar tonh Je durft het niet vragen vervolgde moeder Tan Dalen wel KlaarP Klaart pw op faoor dat je er niet onder komt anders helt je geen leren meer ala je getrouwd bent daar kan ik van mee pralen In waarheid moeder Tan Dalen had real slaag v n baar man gehad doch omdat z j hem zoo kon tfrgn en plagen i dit rartekle sg er lüet bjj Gisterenmiddi omstreeks half vier nurwaa tusachea Gouwalois en Alfen a d Rgn een groote waterfaooa zeer duidelgk zichtbaar Door A J Weekhoot tuinier te Krimpen a d IJael zgn op Maandag 1 $ dezer de eerste nieuwe aardappelen van den kouden grond amgeboden aan H M de Koningin Regentes Te Krimpen a d Lek werd dezer dagen door eeaen heer uit Rotterdam aan W M den Ouden en agne vrouw aldaar het zeldzame aanbod gedaan om afstand Tan hun kind te doen een allerliefst knaapje ran ongOTeer 1 jwr Mett enstaande hun f 13 000 weid aangeboden en de menschen tot de arme Werkende klasse behooren besloten zg toch b knaapje niet af te staan Tot hoofdingelanden van bet Hoogheemraadschap de Erimpenerwaard zgn met slgemeene atemmen herkozen de heeren L de Jong te Goaderak en C Oskam Azn te Bei mbacht en tot hoofdingelanden plaatsverTaugers de heeren T van Schieveu te Gouderak en J Kaabergen te Vlist Op enkele plaatsen te WoddingSTeen is ene kennisgBTing ran den Burgemeester aangeplakt dat voortaan het bedelen langs de huizen ten strengste is Terboden Dit verbod is uitgevaardigd naar aanleidiog Tan klachten ran sommige ingezetenen Te Woerden ia het eerste geval ran pokken geconstateerd L W ingenieur chemist beklaagd geweeat ran poging tot moord op den koffiebuiahouder Schlicker in de Hoofsteeg te Rotterdam werd door de rechtbank aldaar rrggesproken en zgue onmiddellgke invrgheidatelling gelast Naar men verneemt heeft de miniater van oorlog med edeeld dat van rgkswege aan belanghebbenden zullen worden vergoed de door hen betaalde tolgelden voor de paarden welke aan de keuring van voor den krygsdienit geachikte purden moeten worden onderworpen De Arnhemsche Gemeenteraad heeft besloten bg wijze vau proef het gemeetttelgk Armbeatour te machtigen zieke kinderen ran armlastigen ter behandeling oit te besteden in bet Als ik jou waa Klaar dan zou ik tooh eena toonen dat ik ook eens zou willen weten wst daar te kijk is met een oogenbllk zien ben je tooh niet bedorven maar je hebt gelgk wat heb ik m j er ook mee te bemoeien ieder moet zelf weten wat hy doet Ja Sent er tooh niet boos om lï P Volstrekt niet I Vroaw Van Dalen ging heen en Klaarlge voelde als het ware een verlichting toen zg alleen was en teveas toch iets dat op Jaloezie geleek Zou Dolf daar eens geweest zyn en zi er niets van weten P Zou hg daar wel eens plezier met andere meisjea gemaakt hebben P Die gedachte liet haar geen oogenfalik met ruat en werd al sterker en sterker Daar moest zg het hare eens van hebben Toen Dolf s avonds kwam rro ze in eens Beu je wel eena in t Frioaei Maria park geweest P Jawel I waa het lakoniiofae aatwooi ff Al lang geleden P O ja 1 meer niets Na begon het Klaartje te kriebelen dat hQ niets meer zei en hjj dia in den toon waarop die vragen gedaan warden iets wantrouwends meende te bespeuren wilde niet meer antwoorden Hij de eerlijke brave man kon geen wantrouwen velen ea daoht fze moet me op mgn woord getooven dal ik niets ie verbergen heb of vroeger met andere meisjes omgang had ïn den grond had hij gelgk maar niet door vol te houden va haar niet meer te vertellen toen hg Beer goad sag hoe n verdri zg daarvin had Want komt zulk een wautroowen hoe aleeht dat ook is niet roort uit een zeer ipmote gehechtheid een aldaar bestaande Kinderziekenhuis tegen een Terpte ld Tan ten hoogste 50 cents per dog Overwogen zal tevens worden in hoererra het aanbereling rerdient ook rolwasaenea in de particuliere ziekenhuizen ter rerpleging aan to besteden Een roorgenomen Terbonwing Tin bet Gemeentelgk Ziekenhuis werd ia afwachting daarvan ui esteld In Den Haag vertoeft op het oogenbllk m heer Berquand oprichter en bestuurder rtstï eene inrichting voor stamelaars te Marseille De heer Berquand die eene methode uitdacht tot bestrgding ran het stamelen en stotterett heeft van bet Franache gonrernement een opdracht om eeue wetenschappelgke reis te doen door Rusland Denemarken Noorwegen Zweden en Nederland Reeds bezocht bg Rusland en Finland eh bracht van daar zeer vleiende getuigschriften mede aangaande de resnltaten welke bg aldaar beeft bereikt O ohoon hg de Noorsche talen niet machtig is vist hiy toch door tusschenkomst ran een ioUc de kilkderen en volwassenen die hem zelf niet konden verstaan ran het stamslea ea stotteren to Hg rrennht ook hier to lande werkiaua te zgn en geeft de venekering dat hij de patiënten in ongeveer drie weken ran bon gebrek weet te genezen Zgne methode is zoo eeuTOudig dat onderwgzen eu Onderwyzareas haar spoedig kunnen oanleerea en in fcoepaising kunnen brengen Belanghebbenden daaronder ook minrermogenden begrepen kunnen zich Terroegen Van Spejkatraat 34 Den Haag De firma J en C Blooker te Amsterdam bad op de tentoonstelling te Chicago zooals men zich herinnert een Hollandichen molea opgericht met een proeÜokaal roor cacao daartegenaan gebouwd Deze icacao inill c eeti model Tan den molen welke rroeger aan de Weesperzgde stond had Teel sncces De heeren Blooker hebben nu een schrgren ontvangen van hun correspondent met da Jobstgding dat deze gebeele molen eenvoudig is gestolen Hg werd door eenige onbekenden die door de politie op het terrein voor werklieden in dienat der firma werden aangezien netjes afgebroken un zöo in stukken weggevoerd Het vermoeden is echter niet uitgesloten dat de personen met het toezicht belast dazen brutalen diefstal hebben in de hand gewerkt andera ten minste zou het wet niet mogelgk zgn geweest Waaraohgnlgk zal men na to eeniger tgd nog vernemen dat de molen ergens in een afgelegen Staat ran het rerre TTeston staat te draaien wantrouwen dat ook weer op een enkel woord in het niet verdw nt zoodra zg die hem voedde haar onrecht inziet P Toen tegen het naar bats gaan Dolf zag dat hare wangen betrokken waren trok bij haar naar Eioh toe kuite haar bartstoohtalgk terwgl kU aprak Heb ik iets tegen je miadreren of ban je wat jsloerscb toe vertel eens I Klaartja barstee in tranen uit en vertelde alles Zondag gaan wg er been I Dan kan je het zelf zien Klaartje was beschaamd en wilde niet WM bad ze een berouw over baar malle gedachten dook Dolf atood er op moeder Van Dalen zou mee gaan dat vond hij beter Vrouw Peters lobudda wel het hoofd over de matgézelHn maar Klaartje en hy laohten om haar wantrouweD De berrie dien avond waa Treeielgk in het PrÉ SMMaria park Hossen en dnikiemhken aohëen tA het grootste plezier In den draaimolen ging bet lustig toe evenals in da kleine spellen Achter in den tuin was een soort prieel waar Teraobilleode paartjes zaten Kom zei moedor Tan Dalen toen zij naar huis wilden blgf oog wat bet aardige komt juist aan Moeder zal ons wachten Zoo laat is bet nog niet sackt Terrolgde da spreekster tot Dolf tis goed dat ze van haar moeder houdt doch t wordt jou sohoonmoeder en die kunnen lastig gem zgn laat Kloar dos niet te veel onder de plak Bijn Shl votfi