Goudsche Courant, donderdag 19 april 1894

een jaarlykschen aanwaa têu boat dai veh in een gelyke laag uitspreidt over de oppervlakte der voora asnde In de eerste levenstijdperken groeien de boomen veel snellar dan wanneer zy volwaiaen zyn de eik b v groeit bet inelst tnssehen zyo twint g e sq dertigste jaar en wanneer zy ond worden groeien de jaarIgksche lagen aanmerkelyk minder zoodat de nieuwe aanwassen dnnner en de ringln naar verhouding veel dichter bij elkaar tyn Sommige boomen verminderen da saelheid van hun groei reeds in een zeer vroege levensperiode en de jaarringen der eiken worden reeds dunner na veertig die van den olm na ryftig en die van den iep na zestig jaren Op de lynen Den Haag Scheveningen en Den Haag Delft van de Hollandsche Uzeren Spoorwegmaatschappy wordt eene proef genomen met gasverlichting in de tram rijtuigen Voldoet de proef dan znllea alle tramrytuigen van gaslicht worden voorzien De Koninginnen zullen 19 dezer de tentoonstelling van Indische poppen gaan bezichtigen in de Gothiiche zaal te s Gravenhage Men is reeds druk bezig met dit lokaal voor de tentoonstelling in orde te maken ten einde baar op 20 dezer voor het publiek open te stellen Dr Serrurier uit Leiden verleent zynen bgstand by de versiering der zaal en etalages Gisterochtend werd naby Valkenbosch gemeente Loosduinen een knaapje van 9 10 jaren door de Westlandsche stoomtram ofwreden en onmiddeliyk gedood Het jongentje liep achter een karen boorde of zag dus de naderende tram niet Toen het paard voor den w en gespannen sohiohtig werd liep hij achter bet voertnig weg en stond zoo plotseling voor de machine lu eén bjjoa ondeelbaar oogenblik werd hy gegrepen en gedood Het deeriyk verminkte I kje wÉtd Qaar Loosduinen overgebracht 5 f Si Men Bchryft uit Londen aan het Üir Dbl c Niets ia zoo interessant als den stroom dei tyden gade te slaan en men staat er dikwyls verbaasd over in hoe korten tyd zich een metamorphose voltrekt wier mogeiykl eid eenige jaren te voren door iedereen beatrQ4en en bespot zoo geworden zyn In 1887 werd de uitgever Vizetelly te Londen die een vertaling van Zola s Ls Terrec drukte wegens het verspreiden vaa öniedelyke literatuur tot drie maanden gevangenisatraf veroordeeld Zeven jaren later werd Zola by zyn eerate bezoek te Londen als een vont ontvangen en ala een vorst gevierd Bestaat er grooter contrast En mag bet verwondering baren dat er veel gesproken en geschreven is over de wispelturigheid van bet lot dat in hetzelfde land den ui ever strafte en betrekkelyk korten tijd daarna den scbryver lauwerde Men zegt en ik weet het uit zeer goede bron dat Zola zich het oogelok van den oudeu heer Vizetelly zeer heeft aangetrokken en ten bewyze dat hy van zyn kant bereid was allea te doen om hem schadeloos te stellen is wel het antwoord aan een zynsr vrienden toen deze Zola vroeg hoe hy er toch aan kwam zyn meesterstukken door Henry Vizetelly Jr te laten vertalen waardoor zy in het Engelsflh niet tot hun recht kwamen en Zola zeide daarop De vader heeft voor my in de gevangenis gezeten kon Ue minder doan dan het verzoek van den zoon om u taalrecht toestaan My dankt dat teekeut den man en als men meer wil weten omtrent het karakter den eeraten atryd het leven de werkmethode van den reus van Medan dan moest mea eens ter hand nemen het kortelings versebenen biographische w rk van Robert Harborouf Sherard getiteld Smile Znla een merkwaardig boek een boek vol feiten een boek als een mioiosconp dat ons louter kleitie Directe Spoorwegverblndlog met GOlÜA Wloterdlenst 1893 94 AangevaogeD 1 Oetober Tyd vas Greeawlcfc uil 11 M IM iO 10 t l 7 0Ï 7 1J 7 94 7 81 7 87 9 8 9 44 9 10 OS 8 18 8 il 8 90 8 35 840 10 5 65 aOUDA DENBAAL Ooud 7 80 8 40 04 7 10 4 M 11 19 91 1 01 1 97 8 65 4 46 B S7 6 69 7 18 8 98 B 87 10 45 11 11 U 80 Ji T M 7 49 8 69 Hm 6 48 7 907 489 98 9 4810 1411 8819 15 1 88 8 16 9 46 8 48 4 15 4 49 6 91 7 8 p6 9 81 Voorb 6 64 10 90 1 44 J N d L d5 6B 1 48 Z Zefw 08 10 89 1 58 5 BI Kr 8 14 I IS 1 18 1 94 1 88 1 88 é 7 90 7 98 7 31 5 0 B4 ZM M6la 10 41 oa t I 1 0 so 7 60 8 18 a 68 lO U 10 68 l o8 19 46 9 90 8 46 3 16 4 18 4 43 6 90 6 51 7 49 8 36 10 01 D T E I O H T fi O n D 4 VIIWU 7 60 9 a 63 11 84 18 08 l l iOm 8 19 9 18 a 84 10 07 11 97 19 4 19 81 1 48 1 67 4 95 I 8 09 8 6010 0710 54 a 04 9 1010 98 a 19 8 41 9 89 10 40 11 J 4 10 1 98 9 47 4 T 4 V M I M 11 lU 8 81 10 19 10 56 19 48 9 98 8 18 4 18 4 47 6 98 8 017 46 8 8810 08 11 0 9 87 6 87 7 60 10 99 11 18 9 44 f 5 04 5 44 8 17 8 08 10 98 11 98 9 61 6 1 8 60 8 18 10 84 Utnckl 6 i8 7 98 8 98 8 41 10 51 11 46 1 90 8 08 8 60 4 48 6 99 8 91 8 36 8 98 9 10 10 69 0OÜUA AII8TÏBDAII 10 08 10 66 18 11 9 81 4 47 5 98 7 46 10 08 10 56 19 19 1 8 40 IA 6 86 9 87 11 10 Mod metdk ait Ondsnbotch Mn de N H Ct c De reizende Erangeliiten D en F iiitgesonden door de Tereeniging roor inwendige zending in NoordBrfttwnt en op 2en Paanchdag door den predikant van Ginniken tot han dienitwerk ingeleid honden hier du en dan in eene gehnarde woning godsdienstoefening Dat Talt niet in den smaak ran de lag e katholieke rolksklasse en bg herhaling werd de roffc op ergerlijke wgKe verstoord NiettegenitMUide de marecbaussée en plaatselyke politie 1 Zond het gebouw bewaakten was net ramoer weer groot en bjj bet verlaten van de woning werd de heer D op ergerlgke yr M door het werpen van vuilnis en gra zodeQ miebandeld E ene joelende tneoigte deed hem Uitgeleide naar het station Qeheol Oadenbosch M in rep en roer Veertien dagen vroeger werd de heer F op gelüke wy e bejegend Gisteren is door twee rüksveld wachters naar Rotterdaoi gebracht en daarna aan het politiebnrean in de Lange Torenstraat in bewaring gesteld een persoon comniissionair te Nieuw Lekkerland aangehouden met eene roeiboot dia in het laatst der vorige reek van schipper Van der Linden liggende met zgn raartnig Ran de Sleepersvest aldaar ontvreemd was In die boot was wanr te nemee dat daarmede rwe was vervoerd vermuedeiyk aldaar ontimemd hetgeen de politie thans onderzoekt i e aanhouding van den commissionair heeft ÜMda tengevolge dat in den loop van den dag als verdacht van medeplichtigheid zijn gearresteerd twee schippersknecbts die mede aan betwLCde bureau in bewaring gesteld yn Al 4 aangehoudenen de waarschyniyke daders Van verschillende diefstallen van granen waren gel rd in het logement De Pannerscbe Eop aan de Wgnstraat no 30 oldaar Sen dienstplichtige loteling uit de gemeente Basrta die niet voldeed aan du bproeping om li Terschynen ten einde te worlen ingeiyfd mrd deswege door den kantoor hter teGroWlagen van rechtsvervolging ontiilageD op grond 4at de oproeping was gËSchied kracbteas art 115 der Mititiewet waarop de atratbepaling Vaa art 184 niet toepasseiyk is proonreor generaal by den Hooften Raad Mtende tegen die beslissiog caiaati aan in Wl belang der wet omdat z i de bedoelde MrMping in elk geval is die bedoeld in art lil tegen het niet voldoen waaraan art 184 WA Btraf bedreigt en requireerde heden verDlÉtiging van s kantonrechters uitspraak zonder nsdeel in de rechten van partyen Uitapraak lö Mei DiploiAa A voor de saivere toepassing van het Correspondeutiescbrift en vertrouwdheid met het systeem 8tolze Wérj kon verstrekt worden aautMej J de Waard z b Dordrecht Ml san de heeren P Brouwers z b Bruchem P van der Grflp Ambtenaar ter Secretarie jpiventer B Wipkink Onderwflzer De Röp Diploma B tot het geven van Onderwgsin 4e Stenographie volgens het stelzel SMze WJryc aan de dames Maria M Gaymaos b VGravenhage A M L deJong z b Doetinchem en aan de hperen P Schreuder Kantoorbediende Amsterdam P Kaan Inspecteur der Bouwpolitie Arnhem Over het proefschrift van een Candidaat voor Dipbma B moest afwgzend worden beschikt Een zeldzame statistiek is in Proiseu op gevallen 2879 was liefdadigheid of het bou Tan gasthuizen of scholen het doel 1459 den TOor landbouwzaken rerloting van p dtfl bonden vogels of bgen toegestaan r maakt namelyk van de lotergen die van Juli 1885 tot 1 Jan 1894 met goedkeuring der regeering zyn gehouden behalve de Staatslotery lotery Het getal vergunningen was in die 8 jaren niet minder dan 5041 waarvan 101 voor boitenlandsc doeleinden In de meestegevallen 2879 was liefdadigheid of het bouwen 1459 wer g van paar toegestaan 258 8 t ii M 8 8 t Oi aid 10 lUonlneht Kinnrknk Oapellt jf BotUidu I r lattndui CiMn Vinwvknk Hoonlnokt 7 7 M 7 aa 7 48 7 B 6 5 10 5 10 5 18 5 11 01 Bl Kr 7 47 Z ïeg 7 68 9 01 N d L d 8 09 Toorb 8 07 a lS 11 10 Omd 6 8B 40 7 66 8 0 Oudaw 5 0 8 4 Wond 6 67 7 01 6 11 8 40 Uumdan 8 04 7 08 8 48 8 91 9 10 8 40 7 6 Qoid Amitndui Wp l i 18 1 Oi 8 14 M toor kerken 219 voor kunst enz Ootzagli k zyn de cyfers der loten en hun neb gevestigd had door haar zonderling gedrag zy gilde onophoudelyk sloeg zirh op de borat en koste den grond viel deaer dagen na den dienst iq een lethargischen slaap waaruit zy eerst des avonds ontwaakte £ en ander geval van lethargie ia voorgevallen te Petersburg By een jongmentch die dezer dagen overleden was werden de wangen en de lippen eenige uren na het orerlyden opnieuw gekleurd eu werden de ledematen leniger terwyi bet lyk de oogleden opende Hoewel noch met behulp van een spiegel of van electriciteit noch door middel van kaarsen eecig teeken van leven in het lichaam waren waar te nemen wilden de verwanten niet overgaan tot de begraving De doode of schyndoode il in de kapel van het weeshuis tentoongesteld en wordt door een groote menigte nieuwsgierigen bezichtigd opbrengst Niet minder dao 42 669 400 loten werden uitgegeven en met 115 672 400 mark betaald Voer prgzon werden 64 milUoen of 55 pCt besteed en daarvan zyn 427 mlUioen in geldpryzen uitgekeerd 3 miilioen m gooden ot zilveren voorwerpea en 18 miilioen in anidere voorwerpen Van de geidloteryen vinden wp DOg gemeld dat de zuivere opbrengst l miilioen mark of bijna 23 pCt van den gesamenlijken verkoop der loten bedroeg Na voorlooptg door Burgem en Weth geschorst te zyn is de onderwyzer D Dykstra te Menaldum door den Raad der gemeente Menaldaipadeel als zoodanig ontslagen en zulks op grond ran en door hem onderteekend stuk waaronder hy onderaifi r verklaart elk Staatsverband en elke Regeering noodlottig en overbodig te achten Als de man nu ook zyn eigen overbodigheid door anderen verklaard ziet komt hy wellicht tot nadenken Het ryke Fraokryk ervaart thans ook den byzonderan drak des tyda Sommige vakbladen herrioneren daarby dat de tegenwoordige mode alle aiterhjke versierselen ter zyde stelt Het goud en zilver kla men wordt weggeboi en voor oad verkocht of anders beleend De Parijsche industrie lydt de grootste schade en zg meent nn met algeheelen ondergang zich bedreigd te mogen zien Als geen verandering intreedt gaan er 7000 winkeliers horlogen en goudsmeden ten onder bewwrt men op ernstige wyze Men heschonwt het als een hoogst ongunstig teeken dat zelfs damesartiiten coquetten en anderen die invloed uitoefenen hunne jttweelen thuis laten Zoo iets ongewoons doet aan spoedig herstel byna wanhopen De Volksbibliotheek van het Nutte Haarlem bestaat Donderdag a s 100 jaar Zy was de eerste stichting van dien aard in bet land en heeft bet voorbeeld gegeven tot de oprichting van dergeiyke instelliDgen in andere departementen der Maatachappy Opgericht op initiatief vau denl heer A Looajes Pzn ving de bibliotheek aau met een haar door het departement verstrekte som van 50 die later verhoogd werd tot 100 Al dadelyk gaf de gemeeoe man c volgens de benaming van dien tyd bewys dat hy het doel der bibliotheek zgn verstand te ontwikkelen begreep en op prys stelde Weldra was het aantal lezers boven 300 gestegen en dnnk zy menigvuldigen schenkingen zoowel van boeken als van geld kon de uitbreiding der bibliotheek geiyken tred houden met die van de lezers Op dit oogenblik telt de bibliotheek die met eene kleine twintig nnmmers begon eenige duizenden deeleo en in het leesseizoeu 1893 94 ontvingen 2297 lezers 23161 dselen ter leen Hoewel de kas van het depart ement geene feestviering toelaat zulten commissarissen en ondcommissaris ten zich op eigen initiatief Donderdagavond vereenigen asn een feestmaal Dien dag zollen belangstellenden van s namiddags twee tot vier aar de keuring in orde gebonden bibliotheek kunnen bezichtigen terwyl het gebouw gevlagd zal zyn Tegenwoordige bestuurderen zyo de heeren H G de Vos en G H Snijders met een n ental commissarissen De levenadaur van eenige der voornaamste soorten van boomen wordt door een wetenschappelyk schrijver in dezer voege opgegeven olm 300 jaren klimop 335 jaren ahorn 516 jaren lorkenboom 576 jareu oranjeboom 630 jaren cypres 800 jaren olyfboom 800 jaren noteboom 900 jareu de Oostersche plataan 1000 jaren de linde 1100 jaren de witte pynboom 1200 jaren de eik 1500 jaren de ceder 2000 jaren de iep 3200 jaren De wyze waarop men zich van den onderdom der boomen vergewist heeft laat geen twyfel omtrent hare juistheid over In eenige weinige gevallen zyn de cyfers geleverd door historische bewyestukken en door overleveringen maar de botanische ondheidkundigen bezitten een hulpbron die van beiden onafhankelyk en wanneer zy met zorgvuldigheid wordt toegepast onfeilbaar is Onder al de voortbrengselen der natuur doen alleen de boomen oprecht en doidelyk hun ouderdom biyken In de stammen van hoornen die takken en bladeren hebben met een netwerk van aderen heeft de vermeerdering plaats door Wanneer een bekende eu gevierde kunstenares van den eersten rang of als een dame van gevierde schoonheid iets voorstaat of draagt dan is of wordt dat weldra mode want velen begeeren het dan na te volgen Onder dezen stand van zaken vormen zich comités men vergaderde verschillende vereenigingen werden in het leven geroepen alles stelde er zich toe aan verbetering aan te brengen Tot een bepaald resultaat wist men bet echter niet te brengen Eiodelyk trad een vrouw madame Bertbe de Presilly op schryfPter van verschilleade kunst en modejoarnalen Zy gaf een denkbeeld aan dat terstond ingang vond en sedert ia er meer samenwerking ontstaan Ëeo byzonder comité werd gevormd en dat tracht onder 3000 fabrikanten en 12000 winkeliers bovendien nog 100 000 werklieden en geëmployeerdea allen levende van de industrie in gooden en zilveren werkeUi in aller belang werkzaam te zyn De boodschap van dit comité aan de patroons luidt cUwe ken kwynen gy gaat biyft het zóó voortdiè en te gronde Gij moet daarom medewerken tot herstel Zoinigt per dag een stuiver 2i cent uit en laat ons beproeveu daarmede de scfaoone dagen van weleer terug te roepen Tot de werklieden zegt zy De ellende klopt bij u aan Bespaar een stuiven per week De stuivers aldus verkregen worden door een raad van toezicht beheerd en dienen om den handel te doen herleven door alle onder het bereik staande middelen zooals het maken van reclame het oprichten van ntoonatellingeD het uitgeven van brocburen opvoeringen sankondigiugen in bladen prysuitdeeliDgen feesten prysuittoving voor nieuwigheden onder het publiek enz De stuivers brengen jaariyks als allen meedoen 530 000 frana op Rekent meu op 7 dan zai het nog 200 000 frattcs bedragen Dit voornemen schynt in goede aarde te zyo gevallen en reeds zyn lysten voor inschryving alom verzonden Men beeft tevens een nieuw bUd opgericht in kleinen vorm met gravuren en beBcbryvingen op fijn papier gedrukt Dit zal kosteloos verspreid worden Het is 4 bldz groot Hetzelfde op ordinair papiergedrukt zal aan de winkeliers mede gratis verschaft worden voor inwikkel biljet ten Men ziet het in Fraokryk zit men niet stil Wy herinneren aan dit pogen zegt de Unrwerkmakersknnst waaraan wy het bovenstaande ontleenen in de hoop dat het moge leiden dat hier te lande ook iets zal gedaan worden 7 10 9 40 a 47 8 64 10 1 10 10 10 48 10 88 11 01 ii oa 11 18 11 15 7 90 ll Ot S tO 8 41 4 45 4 11 1 01 6 09 6 16 0 46 7 47 7 18 4 40 4 08 3 10 DEN 7 46 8 07 8 18 10 08 HAAO OODDA 4 4 67 8 11 8 16 8 99 8 81 8 88 Een jonge dame uit Fonteuay sous Bois die reeds gedurende den dienst in de Notre Dame des Victoires te Parys de aandacht op OOEDA ROTTBBDAM 18 18 58 l 4 S BS 4 60 6 88 6 68 1 05 4 67 8 08 I 1 1 6 04 f 8 10 1 1 6 11 K 8 17 1 88 1 18 1 44 4 10 5 S0 1 40 8 18 KOTTIRDA H l 0 11 S A a 51 10 17 11 50 1S S0 1 45 8 80 10 17 1 66 10 84 t i OS 10 41 f s oa 10 11 10 7 18 08 11 40 1 16 9 48 9 68 10 11 9 04 9 09 6 08 6 90 4 95 6 95 5 55 8 41 7 48 8 65 10 1611 16 11 4019 7 6 1 1 4 Sloi Wntldn l tl 8 10 10 15 19 96 I 4 19 Üajmlar7 07 8 19 10 84 19 49 4 84 t Goud 7 90 8 89 9 84 10 87 19 08 19 66 1 99 3 60 4 87 6 80 7 08 8 90 AKSTSKDA M fl O O D A AmtoriBnCS 7 66 9 40 11 10 11 97 9 40 4 10 4 91 14 AlutnduiWp 6 50 8 10 9 8 ll i 11 4 9 66 Oandl 7J0 1 9 10 44 1 1 U I 8 0 9 IT lUI U8 Ml MO bguiiderbtAlB ib gnot geliMl doot lien D hear Slurard noemt zgn boek een stodie en dat i het ook in zekeren lin het is eerder een rtadie ui de methode dat Tan het werk lelf Sherard Terdiept icb niet in eene critiiche analyse tan de boeken d t hebben anderen Toor hem gedaan en het lag ook niet op tgn weg Deie ohrBver is boren alles jonrnalist en als ik het boek in een korten trek mowt karakteriseeren dan zou ik het villen noemen een Toortreffelgke karakterBisheta Tol ieites journalistiek op eenigazins Igchtigen toon geuhreTen Tol ran interessante bgtonderheden maar niet zeer diep Het schgnt mg dat het werd geichreren niet zoo aser met het oogmerk om ons te toonen wat Zola deed maar hoe hg het deed waarom hg het deed en welke middelen hg gebroikte om tot de hooge letterkundige positie te geraken die hij thans in de wereld inneemt Bgzonder helder laat Shenrd bet licht tallen op het karakter T n Zola den man die 100 dikwijls miskend geworden is en die door ign eigen landgenooten nn nog niet eens jnist geteekend wordt Nog onlangs noemde een groot Fransch blad en kort daarna een groot Sngslssh blad Zola nog altoos een pornograaf iond hart eender riel die toor geld Bchrgft en zgn talent miabroikt Hoe onwaar wordt bier de aohrgrer geschetst Immers wat lezen wg ran dien man in een brief in 1880 orer den dood tan zgne moeder geechreven Wanneer de brieven c zoo zegt Sherard waarmede hg toen de condoleantie zgner Trienden beantwoordde gedrukt konden worden dan zou er geen menscb zgu zelfs d strengste criticus die niet van oordeel zou veranderen Als het oogenblik gekomen is om btitTen tan Zola te drukken dan zullen die epistels in de uren der smart gescbreten minebpn meer er toe bgdrageu hem als groot man onder de nazaten te h ndhaTen dan al da uaohtige boekdeelen die hg in den loop zgner carrièrre heeft gewrocht De zachte kinderliefde de edele smart de ziel die door eiken regel van deie edel geacbreren stukken doorttraalt de hooge bewondering die bg voor het karakter zgner moeder koesterde maken ze tot de prachtigate brokken proza die ooit gesehroTen zgn Wanneer meu deze brieven gelezen heeft staat men verbaasd dat tegen dien goeden en minnenden zoon tegen dien matigen braven huiaelgken man ooit eene beschaldiging gebracht kon worden van opzettelgke zucht tot zedeubederf en van letterkondige profiigatie c Op Iaat Tan den oomaissaris van politie te sBonh is in Toorloopige hechtenis gesteld zekere A W schoenmaker en koopman teOorinchem en te s Hertogeubosch geboren rordacht fan schuldig te zgn aan bedriegelgke bankbreuk Bedoelde persoon die familie is TM T D te s Boech Tan hetzelfde feit TerittéK xou naar men mwnt mede in diens i4tt betrokken zgn Nb Xen deputatie van dames van Nieuw Zeeland Tencheen te Wellington bij den premier Sebbon om te verzoeken ook de dames in het parlement toe te laten De minister erkende dat dit verzoek het logisch gevolg was van de toelating van Tronwalgke kiezers maar hg meende dat de dames nog wat geduld moesten hebben opdat zg eerst baar politieke opvoeding konden Toltooien Aan eene particniiere correspondentie dd II Haart uit Melabonh Analabou wordt het r hende ontleend AooeTen hebbeu wg een bezoek nfgelegd bg da slachtoffen tan de laatste verwikkelingen by AnalalMu alwaar een paar dagen geleden 680 Terwoed goTecbt geweest is t De oorlog die hier al zoolang aan den gang ia begon de kompani t gouvernement wel een beeljje de keel uit te hangen en er werd balloten wat meer doortastend op te treden Het plan werd beraamd de meest vgandelgke beating te nemen s nachts werd in alle s te opgemkt door de gebeete militaire baietting uit de omgeving en om onze aedenettingen te beschermen tegen eene omrompeliug der Atjebers landde s nachts OBM marine met 40 man die de kleine kolome te Analabou bezetten ter beseherming TMI vrouwen en kinderen Om zes uur stuitten onie troepen op eene vgandelgke omheining en Tereparring en begon men dïidelgk uit alle macht te kappen in de hooge doornstruiken die de benting omgaren Bg de eerste bglelagen werd alarm gemaakt en dadelgk daarop gernnrd Nadat eene bres gekapt was werd er storm geloopen tegen de aarde wallen wein oogenblikken later had er een wanhoig gevecht plaats De invallende achemering iet toen juiat toe Triend en vgand te onderBoheiden De worsteling waa ontzettend officieren en minderen lagen te rechten en te rollen over den grond het was een atrgd TU man tegen man De Atjehera die tot wanhoop gebracht waren wierpen hunne atgennrde gevroren weg en zetten den atrgd roort met de klewang in de eene den dolk in de andere rniat onze soldaten met de bajonetten op hunne geweren Het tafereel hiat lich haast niet beeehrgren Twee OBMr dapperste ofBcieren werden reeds bg den aanvang van de worsteling zwaar gewond door geweerschoten doch zg gaven het niet op want niettegenstaande 4 5 wonden maakten zg met sabel en rerolrer nog 8 Atjebers ran kant Nog was de strgd niet geëindigd door bloedrerliea moesten zg zwichten toen gelukkig intgds hunne dappere soldaten met gerelde bajonet een uitval deden en zg de gewonde officieren buiten het gevechtsterrein wisten te brengen De jongste luitenant nam nu het commando en met niet minder hevigheid werd de strgd roortgezet de luitenant stond weldra man tegen man met den roornaamsten aanvoerder der vgandelgke partg deze stond bg de Atjebers bekend als onkwetsbaar onze kranige officier reeg den onkwetsbare aan zgu sabel in deu letterlgken zin van het woord Toen begon het geloof in den heiligen Allah te waukelen en sloegen de vganden op de vlucht naar een verder gelegen benting De onzen hadden daardoor gelegenheid de troepen te monsteren waarby men tot een treurig resultaat kwam 4 dappere inlaudacbe soldaten waren gesneureld een Europeesch fnselier stierf tijdens eene amputatie Verder hadden wg 22 gewonden die te zamen meer dan 100 kwetsuren hadden Twee officieren ran gezondheid waren twee achtereenrolgende dagen aan het verbinden en uitsngdeu van kogels De marine bleef werkeloos alleen waren de janmaats in de gelegenheid hun moed te toonen door de gewonden onder bet vgandeIgk vuur door te transporteeren naar de ambulance De Atjehera lieten 28 dooden achter Te Vreeawyk is Zondag overleden de ruim tachtigjarige schipper Peter Eikelenstam Als redder van drenkeliugen ontving deze wakkere man verachilleode eereblyken en als veerman deed hy zich meermalen op lofwaardige wijze kennen Welk een moed Eikelenstam besat ondervond indertyd ook wylen Koning Willem III Het was in de maand Januari van het jaar 861 De Koning was naar Gelderland geweest en bad daar de doorga en overstrooming geteisterde streken bezocht Op den rugtocht wilde Z M te Kuilenburg over de nog met ys bezette rivier steken Hier durfde men echter den Koning niet over te brengen want bet scheen dat de rivier elk oogenblik kon gaan krnien Daar de Vorst baast scheen te hebben en dus de Lek over moest besloot Z M te Vianen den overtocht te beproeven Ook aldaar zag men het gevaarvolle er van in doch Peter Eikelenstam de onversaagde veerman was terstond en zonder eenige t enwerpingbereid zyn Vorst over te brengen Met mannenmoed schoof b y toen deysboot over het ys naar de overzyde Daar de wal echter moeilyk te bereiken was eu dit droogvoets niet meer ging droeg Peter Eikelenstam zelf door het water gaande den Koning behonden en wel van de aboot op deu oever Nauweiyks was de Koning aan de overzyde of de Lek begon te kruien In een rapport over hare zienswijze omtrent eene eventueele reorganisatie der rykslandfoonwscbool te Wageningen deelde de plaatselyke commissie van toezicht op het middelhaar onderwys aldaar mede aan den inspecteur van het M O dat zy een meer goedkoop internaat met eenige rykasubsidie wenachelyk achtte Zy ziet hierin eene tegemoetkoming aan de bezwaren van menigen landboawer die zyn zoon niet gaarne te veel weelde ziet genieten omdat hem zulks voor zyn volgend leven slecht te paa komt Zy drong er eveneens sterk op aan de H B S met driejarigen cursus te veranderen in een vyfjarigen cursus in aansluiting met de afd 6 der r kslandbonwschool Vsn afd B zou men dan het eerste studiejaar kunnen missen Op deze wyze zon het onderwys van de hoogste afd wel één jaar langer duren maar dit ia foor booger landbonwonderwya geen onoverkoombaar bezwaar Het Vlaamsch Grievenkomiteit van Antwerpen ter verdediging der Nederlandsche Taalbelangen in België richt eenen dringenden oproep tot de Vlaamsche en Hollandsche deelnemers aan de wereldtentoonstelling van 1894 opdat zy voor de opschriften hunner nitstallingen en voor bnnue berichten aan het publiek zoo niet uitsluitend dan toch by voorkeur het Nederlandsch zonden gebruiken Antwerpen meent gemeld komiteit is eene echte Nederlandsche stad C de Vlaamsche en Hollandsche tentoonstellers zullen zulks niet vergeten en snllen ook voor hunne taal denaelfden eerbied betoonen als vreemde volkeren voor hunne eigene spraak steeds koesteren Wy ondersteunen ten kractigste deze gegronde opmerking Volgens de statistieken opgemaakt naar de volksopetelling van 1890 spreekt de groote meerderheid der inwoners van België Nederlandscb Vermits deze laafcsten met de Noordnederlanden verait heb grootste getal bezoekers sullen uitmaken hebhen de tentoonsieUets er alle belang bg dit bericht in acht te nemen Men meldt uit Ookknm Voor eenige jaren werd de onderwyzer J B vermist Dagen daarua vond men zyo lyk onverminkt midden in een eenzaam veld Blijkbaar was hy daar onder den invloed van sterken drank verdwaald en omgekomen De kastelein waar hy in gezelschap van anderen vertoefd had had bcim wel op het pad geholpen maar zich toen verder niet om hem bekommerd Later speet het hem en hy verzweeg dit ook niet dat hy den man niet beter den weg had gewezen Op zijn sterfbed schynt by zich daarover nog beklaagd te hebben en ijto doet bet gerucht Ijverig de ronde Hat J door hem en anderen zou vermoord en daarheen gesleept zyn De Justitie heeft zich de zaak aangetrokken ofschoon het destyds by onderzoek bleek dat het ongeluk zich eenvoudig eu natuorlyk bad toegedragen De Duitsche vereeniging tot bescherming van dieren deelt mede dat tegenwoordig teBerlyn baiteogewoon véél gestoleq honden worden vtrkocht om als voedsel te worden gebruikt £ r bestaat een geregelde handel in deze dieren ep de honden hebben een bepaalden marktprys die in den regel zestig cents bedraagt eu zelden meer dan negentig cents Aan welke personen de handelaars deze opgekochte gestolen dieren van de hand letten vertelt de vereeniging niet maar t is te hopen dat hetvleesch enkel op de tafels van liefhebbers van hondengebraad verachynt Verder deelt het verslag mede dat ook gestolen honden verkocht worden met het doel om voor ootleedkundige proefnemingen te worden gebruikt De handel wordt op zeer groote schaal gedreven en de vereeniging maakt er daarom de eigenaars vau bonden opmerkzaam op om toch vooral goed op hun dieren te passen H M de Koningin Eegentea zal het geven van godsdienatig onderwys aan de Koningin toevertrouwen aan dr O J van der Flier predikant by de Ned Hervormde gemeente te sGravenhage BaUenlaodsch Overzicht Het Ëngelsche Lagerhuia peeft het wetsontwerp tot afschaffing van de parlementaire verte genwoordiging der universiteiten by eerste lezing aangenomen Eveneens het wetsontwerp waarby de bevoegbeid van het Hoogerhuisom z n vetot uit te spreken over de wetten die door het Lagerhuis zyn aangenomen wordt afgeschaft Deze beide wetsontwerpen waren niet door de regeering verlangd De amendement van Balfour op de r eeringsmotio tot het benoemen van een Standing Committee voor Sohotnche aangelegenbeden werd met 252 tegen 219 stemmen verworpen De beraadslaging werd daarna verdaagd tot Vrydag om dien dag voortgezet te worden in plaats van de oorspronkelyk agenda Het wetsontwerp om uitvoering te geven aan de beslissing van het Paryscbe scheidsgerecht in zake de robbenvangfit in de Behringzee is door bet Hoogerhuis hy derde lezing of definitief aangenomen Eindelyk begint er ietwat meerieekening te komen in de vorbouding tnaschen de ItalisanBche Regeering eu de Kamer Langen tyd heette t dat wel de financieele commissie een ongunstig rapport over de voorstellen der Regeering zou uitbrengen maar dat de meerderheid der Kamer zich niet aaQ dat rapport zou houden en t in de Kamer zelf tot een schikking soa komen De heeren Afgevaardigden zoo heette t waren bang voor een Kamerontbinding en Criapi zou den gewonen weg der Italiaansche politiek volgen en eenige Ministerieele plaatsen afstaan aan de meest eerzuchtigen Of men t nu over die plaatsen niet eens is kunnen worden dan of er andere redenen bestaan weet men niet maar zeker is t dat de nrhouding tnmcheK A Regeering en de Kamer in de laatste dagm Braar gespannen ia geworden er er volgens bierichtea nlt Kpme niet aan getwyfeld wordt of de meerderheid der Kamer zal de financieele commissie bevallen Gisterfm had men in de Kamer bet eerate voorpostengevecht dat den grooten slag voorafgaat De afgevaardigde EosH stelde voor dat de Kamer de beraadslaging over de begrooting Euu schorsen ten einde eerst de financieele hervormingsplannen van den inister Sonnino te behandelen De Minister president Crispi kwam daartegen op en verlangde dat de Kamer eerst de geheete begrooting zon behandelen Tevens vo de Crispi er by dat de Regeering zaa weten wat baar te doen stond indien het bij de behandeling van de begrootingen voor Oorlog en Marine mocht blykpn dat de Kamer te dezen opzichte grooter besiuiuigingen dan de Regeering wenacht mogelyk achtte De premier sprak tevens de hoop uit dat de Kamer de Regeeriog niet zon nopen tot andere middelen haar toevlacht te oemen ten inda een beslissing in haar geest te rerkrygen De heer Roasi trok daarop zyn voorstal in en de zitting werd daarna wegens bet vergevorderde uur gesloten De bui is dos gisteren afgedreven maar dat beteekeni niets Vandaag of moi en komt het toch tot een hotsing hetzij naar aanleiding van een of ander voorstel hetzy by een post der begrooting De R eering is zoo vast daarvan overtuigd dat zg zelf haar plan heeft laten varen om aan de kamer te vragen dat eerst het ontwerp zou worden behandeld betret fende de volmacht der Regeering tot bet invoeren der administratieve hervormingen Men zegt dat het besluit tot schorsing van de zitting der Kamer gereed ligt en een paar dagen later de ontbinding zal volgen Dan komen de nieuwe verkiezingen en er zyn reeda profeten die den uitslag weten te vertellen Zooala gevoonlQk by de profeten staat de voorspelUngsgave in nauw verband met hun persoonlijke sympathie of antipathie Zy die den Driebond welg iAd zyn en meenen dat bet beschaafd Europa nu eenmaal niet meer leven kan zonder gnlk een kostbaar ding verklaren dat de overgroote meerderheid van het Italiaansche volk de nieowe belastingen heel onaangentnm vifidt maar tevens overtuigd is dat er geen ander middel ia om het vaderland te redden van den ondergang De kiezers hebben wel voor het grootste deel geen begrip van staatskunst maar do openhartigheid waarmee Crispi den droeven toestand ontvouwd heeft heeit hun vertrouwen ingeboezemd en daarby tevens de overtuiging g eveo dat een man die zoo boud Spreekt ook wel weten zal vrat er gedaan moeten worden zy die de zaken meer objectief beoordeelen denken er minder gunatig over Vooreerst is het altyd een leelyk ding voor kiezers om te stemmen voor meer belastingen Niemand laat zich gaarne kiezen trekken En dan komt er by dat in het groot e financieele plan van dese Regeenng de kleine man in evenredigheid te veel moet bloeden in vergelyking van de ryken De Itsliaanache aristocratie staat niet gunstig aangeschreven en van een man ala Crispi bad men verwacht dat hy haar beter zou hebben aangedurfd 7pte gaat goed vooruit zooals bleek nit het rapport dat lord Cromer eenige df n geleden over den flnanoieelen en maatschappeIgken toestand uitbracht Wat het land bovenal noodig heeft c schreef verder Engelanda politieke agent iB rost in het staatkundige zoodat de hervormingen die in de laatste jaren met zoo ed gevolg werden ondernomen knnnen worden voortgezet Dit kan alleen gebenren door Krachtige samenwerking tusscben het inlandsche en het Europeesche element In het vorige jaar liet deze eensgezindheid veel te wenschen en de minister president Riaz bad daaraail grootendeela schuld Een werktuig van het Mahomedanisme voerde Riaz een aoort van nationale politiek echter zoo onhandig dat de khedive telkens gecompromitteerd werd onlangs een vernederende verontschuldiging moest maken voor een beleediging van het Ëngelsche bezettingsleger De benoeming van Riaz was een soort rMl compromis tusachen de Engelacbeu dieMustA pha hadden gesteund enden khedive die Fahkri plotseling in diens plaata gesteld had Thans drong lord Cromer niet aan op het herstel van Mnstapha maar gaf toe dat de khedive nn hy Riftz naar buis beeft gezonden den onden en ervaren Nubar Pacha in diens plaats tot ministerpresident heeft benoemd In Engeland i men algemeen tevreden over deze keus lord Beaconafield achtte Nubar dis reeds onder Mehemet Ali minister president waa den grootsteu staatsman in bet Oosten Egypte dankt hem veel van zyn voorspoed Hy heeft het zyn feiteiyke onafhankelykheid verschaft eu den bestuurder van den rang van gouverneur tot dien van onderkoning verheven Nuber is een Armenische Christen yverig voorstander van hervormingen en zaer gunstig gezind jegens de Engelaoben Rijkskeuring van Paarden voor den Krijgsdienst De BURGEMEESTER ran GOUDA Gelet op art 21 ran het Koninklijk fiealuit van 10 November 1892 Staatablad no 253 Brengt ter algemeene kennis dat op Yrgdag 4 Mei 1894 eene kenring zal plaata hebben roor deu Militairen dienat van de Paarden vermeld op de Verzamellgat der Rgpaarden onder No 1 tot eu met 4 en op die der Trekpaarden onder No 1 tot en met 16 Genoemde paarden moeten op dien dag dea roormiddaga te 10 uur door ot van wege de eigenaars voor de Keuriugscommiaaie worden gebracht op de Stade Tiramerwerf san de Turfmarkt alhier elk onder geleide van eanalzonderlgk persoon en aldaar naar rolgorde der nummers worden opgeateld de Rg en Trekpaarden afzondarlgk zooala dit op het terrein door ot ran wege den Burgemeester zal worden aangewezen Elk paard moet aan de linkerigde vm halatar of hoofdstel voorzien zjjn ran eene kaart door