Goudsche Courant, donderdag 19 april 1894

Vrijdag 20 April 1894 32ste Jaargang No 6332 JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden ig ƒ 1 25 frajuco pei post 1 70 AÜBonderlpe Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst va 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden bereikend naar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur de83mid d j hat OemMntdxiitaar t rentnkken en mwjiuad de Qcmganta de letter R rgpurd of T trekpurd en het nimmer der Terumellytt Vrïgeateld t ii de keuriog ign drachtige raerrÜD in de lutite ound ru hur dracbttjd en leulenmerriën in de eente veertien degen nadat zg hebben geworpen Aangaande dexe paarden evenalg aangaande paarden welke wegene ongeiteldheid niet voor de Coramisaie kannen worden gebracht moet haar eene deghatreffende rerklaiing tan den DiUrictireearta of van een ander gediplomeerd reearte worden TettooDd Oonda dan 18 April 1891 De Bargemeesler roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN LINNENGOED A 7an OS At E 73 73 Beurs van Amslerdam ilotkoer 10 ins 17 APEIIi Vor kr 88 1001 79 79 4 y 103V 84 100 70 tiO lOl i 7 10IV 18V UO lOS i 78 108 MmuulD Cert Ned W 8 I dito dito dito I dito dito dito S i HoKaia Obl Ooudl 18SI 88 i iTJOn Innhrjriag 1861 81 5 Ooanica OU ia papier t dito iniilrer IMI i hmtUL Oblig met ticket 8 dito dito S Bntuiii UU Ooit ie Serie 6 dito Qecont 1880 4 dltabgBotbi 1889 4 dito bg Hope 183U 90 t tDiagoud leoa lSSS dito dito dito 1884 6 rAHn Parpet ichuld 1881 4 Tnuu Oepr Conr leen 1890 4 Geo leauiog urie D Geo leeDlDff serie U ïmi A EM B o oM 18 5 Hun Obl Buit Sofa 1890 Tmnviu OU 4 oafaep 1881 AüRlanAH Obligatien 1861 S i lomaDJLH Stad leen 18 6 S i Mn N Afr Haadelir uud Aiendab Tab My Cerlidoaten DMiMiitiehappii dito Arab Ujtpotbeekb pandbr 4 OttJt Mg der Vortlaol aand Gr Hjrpolheekb paudbr 4 KaderlanJaehe bank aand Kad UaadelmaatMb dito W k Pao Hyp b paodbr 1 Bott Hjrpotbeekb pandbr 4 Utr Hrpothaekb dilo 4 OoeTllca ÜMt HoDg bank aand 87 Bdu Hypotheekbank paodb 4 i li 101 80 101 101 182 1 1087 188 104 183 108V 111 3t U4V 11 9y 4 86 16 U 108 7 111 104 81 IMV 108 107 101 m 95 10 AhIOIKA Eauit hypotb paodb 6 Maiw h O Fr Liea eert 6 I Nn Holl U 8po irw Mg atnd Mij tot Kipl T 8t 8p r und Ned Ind Bpoorvagm und Nad Zuid Afrik Spm and 6 dito dito dilo 1891 dito t 46 4 1401 78 I Alll Sjioonrl 1887 8 A BoU Zeid lul BpvrnU A H oU 8 FoLH Wancbau Weonan and 4l Km Or Biue 8p H j aand 1 BaliiHbe dito aand 7 i ïoatowa dito aand S Isang Dombr dilo aand t Knnk Ob Aiow Sp kap aaod 6 Ixleowo Sewaat 8p Mi oUig 5 Orel Vitebak ilito oblig i ddWeet dito aand 5 dito dito oUig 4 16 AiaanuL CeDt Fac 8p M j obl 6 OhlcltNonb W pr O T aaiid dito dito Win St Peter obl 7 Dearer fc Bio Gr Spm eert t i Illinoii Oeotral obl in goud 4 LoaiiT k NaakvillaCert T aand Meiieo N 8p r Hij lebyp o Mim Kaaiaa t 4j ot pref aand N TorkOnUriok Wett aand dilo Penai Ohio oblig Oregon Calif Ie hrp in goud 8 8t Paul Hinn fc Meuit obl 7 Vu Pio Hoofdlijn oblig 8 dilo dito Liao Col Ie hyp O 6 OtaUA Caa Sottth Cert r aasd Tim C Ball fc Kar Ie h d o Ol AOTMd Omaibu Mij aand Botterd Tramweg Maati aand NlD Blad Amatardam aand 8 Stad Bolterdam aand S Buail Stad ASt rerpenl8e7 S 8ud Brusiel 1886 116 Hom Tbei Begullr OeullKb 4 OonillK Staatdeening 1860 5 K K Coat B Cr 1880 8 SMXn Stad Madrid 1 1868 Ter H Bel Hyp SpoU eert I ADVERTENTICN Aan allen die ona in onie droefheid blgkan nn deelneming hebben gegeren ig awaa opieehtan dank t4 egabrscht Wed M A O VOBSTMAN geh PiEiu MARIA VORSTMAN Goada 18 April 1804 Qmda gnalper drHk ras A Bukuum k Zoox Sociëteit Oas Genoegen Aan belanghebbenden wordt hg deze l ekend gemaakt dat de eentrolgeode BALLOTAGE Toor het Lidmaatachap der Sociëteit zal pUate hebben op ZATERDAQ 5 MEI a a en de Ballotage Lgat op ZATERDAG 21 APRIL gealoten wordt Namens het Bestnnr F HERMAN Fz Secrelaru Gouda 18 April 1894 Mederl Hoomaeh Hath VOLKSBOND APDEELING GOUDA Voor de feeitavond ran XouOag aeoMlf a a zgn door het Beetanr voor zooTer er plaats oTer i kaarten yerkrügbaar gesteld voor Nlet Leden h f 0 49 Dameskaarteo 4 f 0 25 Deze Kaarten zgn rerkrjgbaar bg Mej de Wed A B G QUANT Kleiweg den Heer G J HEBTMAN Woetharen en HET BESTUUR Gouda 17 April 94 Dienstbode In een KLKIN GKZIN tegen 1 MEI gezocht eene zindelpe Diensfbode goed kannende Koken en Werken Loon 80 sjaarB Adres Bureau dezer Courant EEN NET mmm ter OPLUIDING in eene MODEZAAK te Qouda Adres Burean dezer Courant Gel lloterij der waarborg vaa bat SoiiyeraeMa van Hamburg S1 2 I SUut leauudBtiil lolerU bertuil o 110 000 orirlnetlg lotu wurvim Sa 4O0 V Ma n t praaUe AU 5B 00 de iirnil prUMR bedri ti In bet ff hMl met io mllllosn 452 425 Mark ue iioojte prij 1 Ii b l lelikklaXe aer l eT i t 500 000 M 1 i M 800 000 1 k aoo 000 100 000 7S 000 SkJiL 20 000 15 000 10 000 5 000 8 000 2 000 1 500 1 000 500 148 8é 1 k a k 75 000 56 k 1 k 70 000 100 a 1 k 65 000 sak 1 k 60 000 6 a 1 j 55 000 756 4 a k 50 000 1237 4 1 k 40 000 339504 18 1 i J SOO 200 150 1 7 100 94 7 40 O M Alle as a prUien komen bluD O welnlff mMnden In 7 po dlê op elkluider Tolg ade klu en D hoonTprll lo d eerau Uu I A kO OOO en rwboofft itcb In d de kiw op A 5S 000 In de kiM OP X aO OOO In de i f klu op A tS OOO In de Bde kluop A70 0OO In d ae klu op JL tS OOO en In de lAf kin ev op A OO aAO In elk ieT 1 eonter op A 800 000 AflOO OOOelo ete De prU der loten I rflelflel VMtffeeteld en bedrUfft roer d 1 te kU t 1 S SO roer lebeele orlrlaeele loten 1 7 balre O M kwart T rfln Iraendina ven bot bedrnii In bamkbll 1 ing wordt bet offleleele pUn de prii voor leder lot In elke kin bedrnaat N elkr trekkinir wordt de mdeele trek kinaalUat door on loesrionden en denltbeteilnxder I prtj rn ae chledl prompt Tolaena kat plan fonarr aarantle Yan d n utiat Omdel het itnder etoekende b nklenbul da lijk Ten nlle kanten epn se r tiroot aantel ordrr voor loten deïcr ffroole gpWIutrrU ontvangt wordt men veraoehi alle onilrai liten voor de eer te tiekklnff loo Rpood K moaelUk toe to lenden In elk a val voor den 30 April a s Windus Co Hamburg Pt WIJ konneo nl t kiüatflB Dwe undMiht te vMUren op bel luooei dat velen van ome ctlentële lea deel Wal aoodal wij neda tn de aangename gelefenheid waroB aan ooae olteiiten de premie van ik 300 0001 250 0001 M de prlJaVn vu Ani iADpNo U I f AI0a 0 0opNo U l itt ooo u a m m itma 7in ra iiae aun verder prUaen vu A M 01 11 nil waaa H a niaa tebetolen k j Onfeilbaarlli ddel TAlfDAHVSEK 1 RIF I üi vu Nieufvendijk 241 Eerste liiiis v d Mm AMSTERDAM MELIANTHE Soperior Borst Honig Eitraot Bekroont met Eere Diploma en Oonden Metlaille QENT 1893 Gooden Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Uiploma en Gooden Medaille 1893 World 8 Hygienic Exposition Oiüago Sametigeateld nit de meest heilzame be standdeelen ia aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgaüef Oeneest onmiddellijk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen hnisgezin ontbreken MEUANTHE is het bosU middel der wereld H V van Schaik Co Machinale Fabriek 0E HONIGBLOEMt Bomatra straat 267 Dm Baag Verkrflgbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Tandarts Lion Blitz TE CONSOLTEERBN Woenadagê JJonderdagê en Vrijdag Markt 184 Conda PEANSCHE STOOMVEEVEBU SM Cheuisehe WsssoheriJ TAN H OPPEiMHËlilER 19 KruUkade Botterdam QebroTeteetd door Z M den Kosiiig tier Belgen Hoofddep t roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Speoialiteit Toor bet stoomen en Torren Tan alle Heerenen Damesgarderohen alsook alle Kindergoederen Bpeciale inricbting voor het stoomen ran plnchemantels Toeren bont enz SAKES Attenio Hi V Het bette oMchadelylate en inakkelyk te poeHmlildel YOot Hen ra en Tooról dame co Kinderschoenwerk 1 de Appretuur van C H Muller A Ca Berlin Beuth Slr 14 Men lette goed Utl T op naam en fabrielumerk lr tr r av lt m Wlalt ll r 1 oe rli lalailarin mryj M MJ mmlDumr w Sar n LitrBb n Gordjnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geierfd Alle goederen hetzg gestoomd of geTerfid worden onachadelp Toor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Smi Wegens nitbreiding der fabrieken iga de prjjzen 25 gedaald Te stoomen goederen ala nieow afleTorbaar in 8 dogen te rerren goederen in eene week Mederlandscbe StoombootMaatschappij De Stoomschepon BATA FIBB kapt J SMIDT en HOZLANO kapt J 8AÜBB vertrekken eiken Dinsdag en Ziaterdag Voor Tracht of passage TerToege men zich bg de Cargadoors der Maataobappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomachepen lossen te Brewersausy de markt van Boter en Kaaste Londen Kraepelien en Holm s Qiiina LarocheQ u i SÏ SE meest Krachtige en Versterkende KIMA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en baitenlandacbe geneeaheeren Bekroond met EEKBN DIPLOMA en GOUDEN MEDAIl Lfes Verkrsgbaar in flacons k f 1 90 en ƒ 1 Dep8t te öouiio bg den Heer L H TEEFE Apotheker voorbeen C THIU Kraepelien Ilolm Hofleveranciers Zeist M G ebr £ Stollwerck s Chocolade en Cacao Dcolmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal geoied Terbetetde fkbrintie en uitsluitend gebruik van flne en fijnste grondstoffen garandeerei len Terbruikor Tan Stollwerck s Chocolade ec Cacao eon aanbevelenswaardig fiibrikaat nauwkeurig beantwooidunde aan den büioud im nqh Etiketten Do Krma behaalde 27 BreT0ts als HofleTeraacler 44 Eere Diploma s gouden enz Medatlleg een bewijs Tan mtmantend fijn bbrikakt Keeds 1874 schreef de Acoadomie national do Paris Nou voua dfcomona use HedalIIe l or première claaae en oonddératlon devotre oxoellonta Dabrloatlon tie Oboaolat bonbona Tarloa eto etaStoliwarck a bbrikaat ia rerkr gbaar bij H H Confiaemrs Banketbakkers enz enz Ctensraalvertegenwoordiger voor NederlandJdiiis HattenUodt ormwater Amsterdam Kalverstraat 103 ui f de V cfor ajBron f e Oberlahnsfein by£ms Tafeldrank Van lT£j Qninklykef uis derXeder anden Maatschappij tot Exploitatie dWI ria Bron te Oberlahnstei Gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 BINNENLAND GODDA 19 April 1894 Giateienmorgen had ten Raadhuisa dezer gemeente de aanbesteding plaats van de noodige herstellingen aan het Moordrechtsehe Verlaat Ingeaohraven werd door Joh de Jong W 3495 H J Noderhorst 3143 P A Borghout 3463 0 W den Hoed 2320 W de Jong 3348 Ned Aannemingsmaatachappg 3645 W Bokhoven 3210 Hat onderhoud der Eaaimnren enz gedurende 1894 logeschreren werd door Joh de Jong Wz ƒ 4537 P A Burghont 4549 W de Jong 5680 H J Nederhorst 4543 W BokhoTon 4510 Naar wg vernemen zal de heer Plate Vrgdagavond te Waddinxveen een politieke lezing honden Gelegenheid tot debat wordt niet In de op 18 dezer gehouden vergadering van Ingelanden v d polder Acbterof en de Potte onder Waddingsveen is met algemeene stemmen als voorzitter herkozen de hr Ph van der Breggen De heer B Edelman onderwijzer be Reeuwgk school afdeeling Nienwdorp staat als zoodanig No 1 op het drietal voor een school te Amsterdam Op Triidag den 13den dezer had te Stolwijkersluis in het koffiehuis van C F van den Bergh de verhuring plaats van de landergeu on het vischwBter der opgeheven verveuing TSD de Krimpenerwaard De totale opbrengst bedroeg 4096 tegen 4486 in het jaar ïltóraag jl werden te Stolwgk in het koffiehuis van P Stoppelenbnrg verhuurd de Kaden en Singels van den polder Stolwyk c Er waren tien pcrceelen te verhuren 4 daarvan brachten te samen op 64 perceel no 5 FEVILLETOm Di wüordQn tnistpa hao uitweiking niet daarby w tda Dolr opgewoodeD door hetgeen bg rundom rich ug ook wel btyvcD t Was imraorB too gelellig kttipoogde frouw Tan lUlen jfrael Klaar H priëQ i te Eitten dat dedto de grooloD immen ook wel £ lur Urie werkelijk lierer naar moeder terag yi al orar tienen nog nooit wat m eoo last fÜviDBD vKom Klaar aU we nu pai een paar wfren maar we lijn nu al twee jaar aan t vrijen moeder z bar immers nieti in rioden Klaar itribbelde nog wel iegen waarom uu SQ ook liiet aan hem gehoor geren en aq bleef Ia h t kamertje zat vrouw Peters doodebleek was haar gezicht éJn uur I nog wai Klaar niet terug EindttfBlE hoort u atappen da deur gaat open vDacfat Klaar klonk Dotfe atem maar binnenkomoa deed hjj niet ff Wat ben ja laatl f Ja oab I we konden niet eerder t was er uo aardif Weei niet booe maar ik heb nu heusoh soo n ilaap Ood alleao weet welk een redelooze angst Eioh op eent vui moeder meester maakte Dett rolgendeu morgea trachtte Klanrtje zoo vrtoHJk als andera te ign en over de pret vaa den Tongen avond te sprrkeo maar dat ging niet beet NQ pMT dagen kwun Dolf aiët w toea 14 werd onderhands Terhnard en de 5 andere werden opgehouden Een persoon te Wormerreer trok des nschts aan eene woning de bet af en trapte tegen de deur zoodat deze beschadigd werd Het Openb Min by het kautongereobt te Zaamdam beschouwde de feiten als straatschenderj doch de kantonrechter meende dat het cbeschadiging was en niet hg maar de rechtbank te Haarlem van de zaak moest kennis nemen Het Openb Ministerie bg den Hoogen Raad vereeni e zich met de zienswgze van den ambtenaar bg het kantongerecht üe Amsterdammerc schrgft In zgn 15n brief betoogt van Hooien dat blgkens de nitkomst der verkiezing van finaal in geen andere sin meer sprake kan zgn dan dat de finale der Tak episode begonnen is c Hg beroept zich daarbg o a op de Times l Over zgn eigen finale in Oroningeo bewaart schrgver bet stilzwggen hoewel het oordeel der Groninger kiezers in deze ons toch wel zoo belaogrgk voorkomt ala dat van het geciteerde Engelsche blad Het O M bg de rechtbank te Groningen eischto gisteren tegen Bot Cornelisseu en Colthof bestuurders van den Bociaaldemoora tisohen Bond ieder 2 maanden gevangenisstraf Tegen eene dienstbode bg een bewoner in de Anna Paulownastraat te s Gravenbage is door de politie proces verbaal opgemaakt wegens diefstal van eene vrg aanzienigke som gelds Het meisje nam herhaaldelgk geld weg eo toen zij nu voor enkele dagen een aardig sommetje bgeen had ging zg voor den trouwdag verschillende inkoopen doen als stoelen ledikant schoenen enz enz Een boer in de Rgnpalts heeft dezer dagen zgn 12jarig dochtertje aan een Zigeunerbeude verkocht voor 50 tMark De politie kreeg echter na verloop van een paar uren keuuis van het gebeurde en hield den ontaarden vader en den kooper aan Een bekend sociaal demoeraat te Amsterdam had een muurvlakte gehuurd in de Jac v Lennepstraat bg de Da Costastroat en daar liet bg aanbrengen een groote reclame voor cRecht voor Allen met een opwekking aan kwam even hartelijk als altijd was er toch ietagO dwongena in Wederom gingen eij samen uit en de oude luchthaftigheid van Klaartje begon weer te komen vooral toen het huwelgk over een maand of wat bepaald was en een kamer tegen dien tijd gehuwd werd Uoeder Peters alleen was andera tegenover Klaartje geworden en niet zoo hartelijk tegen Dolf Toeo over den trouwdag gesproken werd zei de vrouw tot hem nu Dolf ala je nu trouwt dan hoop ik dat je voor je zelf zal kunnen weten dat je al had je haar ook nog zoo lief en zy jou ook zoisdat zy je allea zou opofferen in den tyd van verkeering nooit een oogenblik die acbting uit het oog hab verloren dia een eerzaam mei e moet worden toegedragen ï olf verbleekte en de sprekende die hem toen nauwkeurig h d gadegeslagen voelde eon rilling langs haar rug gaan Wat zy met wanhopigen angst vreesde was baar nu duidelyk gevorden Dolf en Klaar waren bruid en bruid om nog tien dagen en bet huwelyk zou gealoten zijn Op en avond kwsm Dolf niet maar wel een boodschap dat by niet wèl waa zoo n hoofdpijn en zoo lo i in de beenen Dadelijk ging moeder met Klaar ar naar toe Hij zag er slecht uit es was too lusteloos Z n tanden klapperden dsof het vroor zyn voorhoofd gloeide Tegen den nacht lag hy in een hevige koorts die den volgenden dag erger ei er werd De bosdokter rerklaardff tophus en na weinige dagen was Dolf niet meer Onmogeiyk da Iwvige smart van Klaar en haar moeder te bee rijven De eente was als krankzinnig eent wild in haar smart en later zat ze wezenJqM op aea itofll Toor doh nit te ataren de arbeiders om deel te nemen aan het 1 Meifeest een en ander veraierd met eenige spreuken en met een reizenden vrgheidsengel Het was geschilderd op een lap zeildoek en gespannen zooals gebruikelijk is op vier latten Eergisteren werd het aaugespijkerd Toen dezer dagen de socialist het schilderwerk kwam bekgken vernam bg dat de politie het had afgescheurd Aan het politiebureau deelde een inspecteur hem mede dat hjj had gehandeld op last van den officier van justitie 1 omdat door gemeld opschrift volksverzamelingeo konden worden verooijaakt 2 omdat bg B en W geen vergunningWuaangevraagd Toor dit getimmerte aan den openbaren weg Gevaarlgke jongensspelen Dinsdagmiddag stoeiden eenige schooljongens in Elareodal te Arnhem Een der jongens gewoon te stompen met zgne vuisten eo een duim vooruit raakte een zoontje van Peters woneode in de Beekstraat in de miltstreek Thuis gekomen zwol de plek op en s avonds was de knaap overMen Dat is geen kleinigheid Strenger straf voor bet niet navolgen eener politieverordening dan ooit door een overheid is vastgesteld is wel niet denkbaar dan die in eeoe gemeente in Westfalen ia afgekondigd lo die gemeente is kmeiyk gelast Mt do honden gemuilkorfd moeten zgn eu vastgehouden moeten worden wie zgn hond vrg laat rondloopeo heet het in de afkondiging zal worden doodgeschoten en moet achttien golden boete betalen t Is verschrikkelijk Gelukkig bestaat de mogelijkheid dat de vervaardiger van de barre bepaiiog niet al te best op de hoogte der taalregelen was en de bedreiging met doodschieten enkel de arme hondjes geldt Kunstmarmer De natuur maakt marmer in 4000 jaren Een steenhouwer Morcau genaamd die 18 jaren geleden nabg Orleans bg ongeluk eenige kalksteen in eeu sulfaat oplossing liet vallen eo zulke verrassende resultaten opmerkte dat hg het proces herhaalde beeft thans Pen wgze ontdekt om in 4 dagen marmer te maken Zijne uitvioding wordt geëxploiteerd door het Marble Syndicate te Londen en het product is van echt mafüiBt niet te onderscheiden lerwgl het slechts de helft of minder kost Te La Lonvièro België is eeu knaap van elf jaar gestorven aan nicotine vergiftiging door bet roeken van een groot aantal cigaretten ffOob arm lieffle zoo trad vrouw Van Dalen binnen hoe beklaag ik jou arme stakkerd wat zal Je DU beginnen P t Was zoo n brave man pik geloof zei haar moeder dat ze liever alleen la Ooh wat Mg je wie had dat ook gedsoht zoo n alag vooral nu op dit laatste woord drukte ze terwijl zy loerend keek wat voor indruk dat maakte De kamer af rjep de vrouw eensklaps met woede weg slang Ik ga at jou Klaar was ook at niet beter dan de anderen en dan hadden ze zooveel op mya dochter te eeggen hiermee sloeg zy de deur achter sieh dicht Toen er een tijd verloopen was klonk het geBchrei van een jonggeborene door het vertrok arm kind zonder naam I Wie telt da vreoselijke uren van smart door moeder en dochter doorgebracht wie kan het beiobrijvQn dat oogenblik toen Klaar bekennen raoest wat zy mot meer verbergen kon en wat anders een bron van geluk waa geweest indien zy niet voor dat de huwolyksband gesloten was hem het hoogste bet heiligste bad opgeofferd De kleine Dolf ia opgegroeid tot een flink werkman maar boe dikwijls wordt hem niet voor de voetan geworpen dat by eigenlijk geen naam heeft Toch verwyt hy het zyn moeder nooit maar deze ly dt er diep onder en hoe menig gebed rijst ten bemel Heera vergeef my wat ik aan mijn kind misdreef I M nnen meisjes I waar g j waariyk Hafhebt woest voorzichtig en bedenkt dat éé a oogenbnk van onbo dachtzaamheid kan maken dat men jaren sohreït Hoe nadeelig het rooken orer het algemeenToor joDgeoe is blykt o ft nit de resnltatenvaa een oaderzoek op een school met 187 leerlingen De geneesheer berond dat dejongens die niet rookten gemiddeld 10 percentmeer ïn gewicht 24 percent meer in lengte 27 percent meer in breedte en 17 percent meerin long capaoiteit toenamen dan do ko ndie wel rookten jm 1 è In het Westland worden e eerste bèlfl aardbesiën ter markt gebracht Over het geheel loven de planten zeer matig Tooral laxtonnoble draagt arm Dezer dagen klaagde een melkboer uit den omtrek van Antwerpen zijn knecht voor de rechtbank aan omdat hg een geheelen emmer melk door er vuil in te werpen onbruikbaar had gemaakt De rechtbank Teroordeelde den knechtf en vervolgens merkte de voorzitter op dat de melkboer schadevergoeding mooht e acnen voor het verlies ran zyn melk M n melk o m JDheer de president I die heb ik al lang verkocht t Die bekentenis wekte algemeene Troolgkheid en de boer zelf lachte mee maar zjja vreugde hield spoedig op toen bet gerecht op ataanden voet den boer veroordeelde tot 15 fr boete wegens het yerkoppoa yBa v uw Llwfe i p yE Wat al niet gevraagd wordt lil eën Het te Londen verschijnende bladen leest men de volgende advertentie Een heer die zich schriftelgk verbonden heeft om het bnis dat hj gaat verlaten weder op te leveren ïn denzelfden staat waarin hy het betrok vr agt twintig dnizend springlevende vlooien Betaling geichiedt bg ontvangst derinsecten op 15 April Aanbiedingen te richten tot den advocaat K Biischopsweg Londen Te Zaandyk doet zich de volgende niet onbelangr ke qnaestie van armenzorg voor Twee gezinnen zijn dakloos Voor hen i geen woning te verkregen ook niet door be y middeling van het algemeen armbestnar Hoc eene gezin behelpt zich in een gewoon op ni schuurtje het andere houdt met toestemmilig van den burgemeester tijdeiyk nachtverblijf in het arrestantenlokaal Niemand weet hoe eene oplossing aan die zaak komen moet Men tracht nu een voor het leger onbraikbaar geworden soldatentent te verkregen voor ban verbluf Tot verdelging van muizen ratten moJlen aardviooien vliegen maden rupsen enz enz moet t aanwenden van petroleum uitstekende resaltaten opleveren althans zoo schrift t VI BI V A C Terens moet de beaprenkeling en drinking van verschillende zaaizaden met petroleum of het begieten van aarde en planten met deze vloeistof niet alleen zeer doelmatig zgn tot wering van ongedierte maar ook zeer gunstig als meststof werken Cosmos vraagt in faot N v d D c Waarom in ons land de postzegels Hnkf op den brief in plaats van rechts terwgl ia alle landen van £ uropa de postzegel cechi geplaatst is In Engeland worden de brieven die links het zegel dragen uitgeschoten en eerat met een volgende bestelling verzonden Het N V d D € antwoordt De heraldiek wil nu eenmaal dat het kopje niet van den brief afkgke WT Moeten wg ons in t laatst der 19e eeuw n de wet laten stellen door de heraldiek zelfs in zaken als deze waarbg zooals het N V d D C erkent baar voorschrift onpractiflch d w lastig en t droovend is voor alle poitambtenaren die de brieven met de hand moeten stempelen