Goudsche Courant, vrijdag 20 april 1894

7 8 8 1 I 18 1 1 40 U JI 11 liJ UI Ml Directe SpoorwezverblDdlDg met 60UÜA WInterdienst 1893 94 AanKevangen 1 October Tyd vao GreeDwIcli r o a OOBDA ROTTIKDAH ll Ot 18 18 IS BI 1 84 8 t8 4 60 l Oi 4 17 1 18 S 04 1 18 8 11 88 K 8B 1 88 1 44 4 10 8 80 S KOTTIIIDl H e OU Bi 4t 8 1 10 17 11 80 18 80 1 48 10 87 1 10 84 8 08 10 41 8 09 10 47 18 08 18 40 8 18 i OI it 11 3 10 4 08 DEN H AAC SOCDl DIN aSAS Gouda 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 Hige 6 48 7 80 7 48 9 88 4 10 1411 8818 161 88 8 16 8 46 8 48 4 18 4 48 6 7 8 06 1 441 49 1 B8 1 04 t 09 OAuds 6 S0 7 60 8 18 9 68 10 1010 68 18 081S 46 S 90 9 46 8 16 4 18 4 48 B SO 5 51 7 48 8 85 10 08 U T S E O H T G O Ü D A Utrecht 8 8S 7 60 9 9 6811 84 18 08 18 60 8 10 8 69 4 43 8 80 7 46 8 09 8 6010 07 1M4Harmeïen 6 47 8 08 10 09 18 19 S S4 4 06 4 68 fWoerden 6 6S 8 10 f 10 16 18 96 f 4 19 r Ottdewater 7 07 8 19 g 10 84 19 49 4 94 Gouda 7 90 8 39 9 84 10 87 19 0619 66 1 98 8 60 4 87 6 80 7 08 8 90 AMSTIRDA M 0 O V O A Amstcidioi 0 a 7 65 9 40 11 10 11 97 8 40 4 16 Zev Ii 7 48 8 68 Kr 7 47 S Zaiw T 68 01 M a L d 8 08 sïhóa 8 ï 8 18 84 10 07 lïiVlI il 18 811 48 1 6 7 4 86 6 86 6 66 6 41 7 4 8 66 10 16 11 16 11 4018 Ol DiDTJlOHI Ooada 8 86 8 40 7 86 8 0 8 11 10 19 10 66 18 48 8 88 8 1 4 18 4 47 6 8 6 01 7 46 8810 08 Oudew 6 60 8 64 11 0 7 1 87 7 6 10 88 Woerdea 8 67 7 018 11 8 40 11 18 8 44 6 04 6 44 6 17 8 0 10 88 HutMlea 6 04 7 08 8 4 U 8 61 6 18 6 60 l J UtnaU l 7J8 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 8 81 8 8 9 10 10 68 SOnUA AUBTIKDlU 8 4 tl 10 08 10 86 11 11 61 4 47 6 7 46 10 08 11 10 Ansterdam Wp BINNENLAND OODDA 20 April 1894 De hMT da Euter al Mundag in d Boattnt Ou Ganoagen eene leiing hondao ter aanbareling dar ouididataar van den beer Yiletta wurbg gelegenheid iot debut ii De heer Mr W Tin der Kaaj ond lid T n de 2de Kamer der Staten Generul ul op Uundag 23 April a a deaaroodt 7 oar in de laal iNnt en Vermaak Ooatbaren een politieke leiing honden met debat Da heer A Plate lid Tan de 2de Kamer te Rotterdam zal hedenarond te WaddingsTeen en MaandagaTood te Lekkerkerk eene politieke rede houden Op beide plaatien ik gelegenheid tot debat Benoemd tot griffier bg het kantongerecht alhier Mr H J Wander eertol ODtalanen kutootaehter plaataTerranger te Wageniogen De beer M W ran derHoeTen onderwgier alhier komt voor ali no 1 op een Toordracht Toor onderwjjier te Rotterdam Hedenmorgen werd in bet gebonw lArti Lesi alhier aanbetteed Het eenjarig onderhond der kaïernegeboowen te Qonda Begrooting 2A50 logeiebreTen werd door J J Doim Toor ƒ 2780 P A Bnrghoot TOor 2690 P A iafeber TOor ƒ 26494 W Bokboren TOor 2610 D Ameii Toor 2590 0 P W Dealing TOor 2500 Bet eenjarig onderhond der kacernegebonwan te Gouda Begrooting 1550 Ingeaebrereo werd door P Blanken roor 1640 J Klip TOor 1489 J W bogtarom TOor 1488 en K Oprel Toor 1468 BH HM de Koninginnen hebben giaterenochtend een loek gebracht aan de collectie Indieohe poppen in de Gothische Zaal door de Regentes afgeitaan aan liet Ethnomiphiicb Mnaenm te Leiden Zjj begaven zich te voet naar de Gothiushe Zaal en terug naar het Paleii vergezeld Taa eenige laden der hofhouding Da hoofdinipectenn dw directe belastingen en der regiitratie tullen nch dezer dagen door lamenkonuten in de voornaamste plaatsen met de oootrolenrs der directe belastingen en de isipecteors der registratie op de hoogte etelleu Tan den gang en de stand der werkzaamhedeo betrekkelijk de belasting op bedrgfs en andere inkomsten De provinciale inspectears der directe belaatingen zullen deze samenkomsten in hunne atandplaati bgwouen Naar men verneemt heeft zich een tweede consortium van bankiera gevormd voor de oprichting van een gesticht voor tenowlgden en krankainnigen uit de hoogere klassen in den geert sooali dat in Gelderland nabg Arnhem ordt bedoeld Dit tweede gesticht tal in de provincie Utrecht opgericht worden waarvoor reeds de noodige gelden bijeengebracht worden en terreinen aangekocht ign Als hulde au de nagedachtenis van den eersten directeurgeneraal van hst Zeebad SoheveniDgeD € wglen den heer M A Reiss aal in de volgende maand in de vestibule van het Knrhaus diens marmeren buste worden ge lUatat vervaardigd door dea Belgiachen beeld louwer i lbert Gnek 8 as 4I S 4 t ta t Oi I M 7 7 U 7 9 7 4 7 S hi lleonbtekt Klaawetkark y i io i it 11 01 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 11 10 11 18 lotteidam OapaUe yiaawerkaik Msoidnakt De nchtbank t Arnhem heeft den onderwijzer T d B uit WtgeoiDgeo w ene ongeoorloofde beiideUnf n met sijoe leerlingen Teroordeeld tot 1 jur gereDgenisitrtf met bet verbod om gedurende 6 ja r ali onderwgzer te bngeereD Tegen eene dienitbode bg een bewoner in de AnnftPaalowDMtrMt te i OraTeDfaege ia door de politie procee rerlnal opgemaakt wegeos diefstal Tan eene ti saozienlyke som gelds Het meisje nam herbaaldetyk geld weg ea toen zg on Toor enkele degen eea aardig sommetje bijeen had ging xg roor den trouwdag Ter cbilleade iokoopen doeo als stoelen ledikant schoenen ens enz De samenwerking TaoTerschiUende partgen Het H adelabl 4 Tindt het niet biUgk dat men smalende uitroept tXak arm in arm met Dr Kayperlc Kbd men rraa het blad niet met erenveel recbtdaartegeooTer teUen Van Hoaten arm in arm met Hafffflans en B laert4 Daarop sa wellicht geantwoord worden die bolp is ran oad hberalezyde niet gevraagd Maar is dan van andere z de om dehalpvao de aotirer gBDchec gevrangd Het deokbeeld van samengaan van de liberale c t eostanders der Reg met conservatieve katholieken eo antt rev reeds bij de eerste stemming is mede afkomstig van prof Froin De conservatieven die telkens van TukKayper spraken hebben zich tegen dien wensch niet verzet De 33 reeds gekozen liberals voorstanders zgo dan ook voor het meerendeel m de Nieuwe Kamer gebracht door de eigen partg genooten Van faoevelen der dadelgk gekozen 14 liberale tegenstanders kan dit gezegd worden Hebben niet de meesten bon zetels aan de katholieke stemmen te danken Het samengaan dat thans gezien wordt is onvermgdelgk Men behoort elkaar geen verwgten te doen In denzelfden geest zei Het Vad caanhet adres van de N Rott Ct Welk een kleine wgze toch van politiek voeren I Men beroept zich op prof Fruin maar vergeet dat deze onpartgdig genoeg is om niet alleen aan de droite s van elke partg te raden de banden ineen te slaan maar het ook alleszins natnnrlgk te vinden dat de gaoohe s van de verschillende partgen gezamenlgk optrekken voor hetzeUde doel Acht men het niettemin een zoo smadelgk bedrgf dat de vrienden van Tak s kiesrecht met Knjper s antirevol ntionnairen gemeene zaak maken en niet dat de vrienden der N Rott Ct de Dltramontanen de hand reiken Als het eerste heet zich op genade en ongenade aan Kajper overgeven is dan het laatste niet het hoofd bn en voor do Igfwacht van den Paus Na wg voor ons voelen nog meer verwantschap met de nakomeliDgen dier steile calvinisten die onze vrgheid hebben bevochten en onze historie hebbeo gemaakt dan met hen die slechts Syllabus eo Ëocycliek wegbei eu Eooiang zg zich niet machtig genoeg voelen om de ketters hun vrgheid te benemen Ën t ia ons een roerende aanblik de N Rott Ct c arm in arm te zien met de Maasbode Uilenspi elc spreke den zegen over het verbond io lO ti 11 01 u o ll U 11 ii ot 7 7 47 I 4 8 07 i lS lO Oa 10 11 9 49 4 67 ll 1 e s8 8 81 8 88 9 68 lO ll 6 08 6 80 9 87 MT 8 8K 640 1 41 Bovendien wat wil dat verbood Wg streven althans met onze bondgenooten naar een positief doel zg met de huone naar een negatief Ojf gelooven zg werkelgk in den voorn itstreveoden hervormingiizin vao de Vermealens en de Harte s die finale kiesrechtuitbreiders Na de commentaar door den heer Haffmans gegeven op het katholieke manifest dat er op ingericht was om allen te vangen onder éeo hoed zal men toch wel eens een sceptisch oogenblikje hebben gekend Naar een politiek gebaseerd op dezen hoed op het negatieve manifest der ti tt antirevo lutionairen en op de vernietigende hoofdartikelen indertgd door de N R Ct c aan de amendementen gewgd zgn wg inderdaad nienwsgierig De drie van diefstal van tarwe en van eene roeiboot te Rotterdam verdachten zgn gisteren avond naar de gevangenis overgebracht Behalve het reeds vermelde omtrent deze met bet oog op de veelvuldig op stroom gepleegde diefstallen bekngrj e aanhouding bleek nog nit het met ernst door den inspecteur van politie E Krijthe zoowel bier als m verschillende stroomopwaarts gelegen gemeenten ingestelde onderzoek dat de aangehoudenen zich vroeger reeds meermalen aan dergelgke diefstallen schuldig hadden gemaakt daarbg telkens gestolen roeibooten gebruikende Zoo werd voor acht dagen bg dezelfde kooplieden te NieuwLekker land door hen eene partg graan verkocht hetwelk na per roeiboot tot Kraliogicheveer vervoerd te zgn van daar per boot naar Lekkerkerk werd verzonden De roeiboot liet men te Kralingscheveer aan haar lot over Voor 14 dagen had een dergelgk feit plaats Het was zelfs zoo bekend dat te NienwLekkerland gestolen graan gekocht werd dat een viertal personen in de geheelr gemeente daarvoor met den vinger werden nagewezt n Than ligt in die gemeente nog eene Friesche boot bruin geteerd met zwarten rand de doften alsmede do voor ea achterbank groen geverfd met riemen en hoosvat waarop besli is gelegd nadat gebleken is dat gestolen graan er mede vervoerd is Voor de arrondissements rechtbank te Maastricht stond Maandag jl terecht een drukker aldaar beschuldigd van omstreeks 1 Augastns 1893 te hebben gedroKt eene verkieiiogscircnUire van strafbaren aard waarvan de penoon op wiens last ze is gedrukt noch bdkend ia noch op de eerste aanmaning na den rechtsgang ia bekend gemaakt De vervolging geschiedde op de klachte van den beer Eng Regout die hoewel ia die circulaire niet genoemd nch daarin toch ziet aangeduid door de bemaniog wolf in het Wgkerveldc en voorgesteld als iemand die bedriegt en misleidt De beklaagde verklaart niet met zekerheid te weten wie hem het stuk tot drukken heeft gegeven hoewel hg in een eerste verhoor van den rechtercommissaris de namen van twee personen de heeren Thissen en Timmermans heeft genoemd die het hem zouden kunnen overhandigd hebben Door het O M is tegen beklaagde eene boete van ƒ 25 subsidiair 5 dagen hechtenis gereqnireerd De verdediger mr Sassen concludeerde tot vrgspraak op grond dat de bedoeling om te beleedigen niet aanwezig was en bij een verkieziugflstrgd niet altgd de woorden gewikt en gewogen worden Uitspraak over 14 dugen Ëen brutaal stukje werd ginteren atgeapeeld in bet Hol een zvjstraatje op den Nieuwendijk te Amsterdam Een meisje komende van den Nieowendgk ging om haar weg te verkorten met haar damesmantel over den arm dat slop door Halverwege kwam haar een vrouw tegen die haar aansprak met de woorden Oeef op dien mai tel of ik zal je smoren Het verblufte meisje gaf den mantel over waarmede de dievegge zich uit de voeten maakte De politie werd onmiddellijk van bet geval in kennis gesteld maarèu vrouw èo mantel waren verdwenen Na in België in verschillende hotels gelogeerd te hebben zonder te betalen werden de vorige week twee dames uit den Bosch door de Belgische gendarmen over de grenzen gezet Ook in Limburg hebben zg eenige logementhouders bedrogen Uit Roermond zgn zg nu naar den Bosch gedirigeerd 7 10 5 88 5 B8 S OS 8 10 17 g 88 7 80 8 80 S 60 8 48 10 80 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zagw 08 Bl Kr 14 Zav M 19 10 88 10 41 8 10 1 18 9 55 10 44 5 50 ÏJO 11 95 lt 18 Beiden waren zeer goed gektoed en deden zich zeer goed voor Te Utrecht heeft ndi dsMT dagtti an Vereeoiging gevormd ter bevapjeriag der zedelgkbaid in de Nederlandsche ninnrasarha bezittingen 2g wenscht een nanwgegtet onderzoek in te stellen naar de bestaande towtanden en te bestrgden al wat op het g Med der zedelijkheid h i tegen alle goddal ke en menschelgke voorschriften indruifcht terwgl zg gaarne zat steunen particnliere inriohtingeD die de moraliteit bevorderen en zich het lot aantrekken der vele verlaten en vervrMrloosde kinderen aldaar Onder de leden der oprichters commiane vindt men de bekende namen van dr Adriani te Utrecht mr W B Bergsma te Apeldoorn Van Rejgersberg Verslnys en mevr re Klerck allen te VHage majoor te Busaunx dr De Jonge te Utrecht dr Kenchenins te Scheveningen en de hew Sillem te Amsterdam e a In Proisen waar het kiesrecht uog zeer Quderwets mat een trap en naar drie klassen van gegoedheid geregeld ia kent de wet de bevoegdheid toe hg gemachtigden te stemmen Vrouwen die er wegens grondbezit stemrecht hebben voor den gemeenteraad mogen niet anders dan bg volmacht van dit recht gebmik maken Onlangs nn heeft zich in een plaatiQa bg Berlgn het geval voorgedaan dat de bnr gemeester aan een aantal vrouwen eo andere stemgerechtigden een volmacht ter onderteekening heeft gezonden waarbg hg zelf als gemachtigde werd aangewezen Er waa een gefrankeerde envelop bggevo d voor de teru ending Inderdaad bracht de burgemeeeter bg de laatste drie raadsverkiezingen op de 154 stemmen vallende in de 2de klane er alleen 38 uit als gevolmachtigde Tegen de toelating der gekozenen ia nu verzet aangeteekend omdat een raadslid zgn zelhtandigheid mist wanneer hg aldus aan den invloed ran den burgemeester zgn verkiezing heeft te danken Het is bekend dat t Baagsoha boaeh ia t vro voorjaar zich tooit met een s t van bloemen die nederig bg den grond ontspruitend het oog weten te trekken van da vele wandelaars Het is de Anemode nemorosa of boBchanemoon die hier telken voogaar als de lente zich begint te vertoonen te voorschgn wordt geroepen om met duizenden van witte bloemen den grond te bedekken Welk een heerlgk gezicht dit schouwspel oplevert is niet te beschrgven men dient dat gezien te hebben De lieve jengd en misschien ook wel volwassenen Bcbgnen van het genot dat zalk een bloeiend tapgt oplevert niet bet hnnne te kunnen machtig worden zonder de bloemen in handen te hebben en het is zeker durom dat mon elk voorjaar als deze lentebode ona begroet troepen van groot en klein het Haagsche bosch ziet verlaten bossen Aoemonebloemen met zich medenemende Waren het alleen de bloemen met hare straltjes er aan dan zou het nog niet zoo erg zgn maar de Anemone zit al zeer onvast met zgn wortelstok in den grond en het gebeurt niet zelden dat ook deze mes uitgetrokken wordt Door dit te doeo vernielt men tevens den bloei van t volgend jaar door dit te doen roeit men de Anemone s in het Haagsche bosch nit Gelukkig dat de Regeering hierin bgtgdiis voorgelicht en dat ze een stokje steekt voordeze ruwe bloemplukkerg Het deed ons inderdaad genoegen te vernemen nit den briefvan den Haagschen kouter aan de Provincialeöroniuger Coutunt dat de Minister van Financiën eenigezins ala mosterd na den maaltgd by alie ingangen van t bosch grooteborden heeft doen plaatsen waarop het verbod te lezen staat om van 1 April tot 31 Mei bezyden de paden en w n te gaan t Is te hopen dat dit verbod streng wordtgehandbanld en dat zoodoende de Anemonenstrooperg wordt gestaakt vóór het te laat iaen men des voorjaars te vergeefü het Ha Bcbe bosch doorloopt om deze lieve lentebodente ontdekken Floralia i m 8 40 9 47 8 84 10 1 10 10 10 48 11 08 11 81 8 4Dv 8 08 11 08 11 M lU 8 ia 4 46 4 66 08 6 09 6 16 U tM 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 6 68 4 40 SOU O 4 48 7 08 7 11 7 80 7 88 7 81 6 4I l B4 6 0 9 04 0 9 1010 98 9 19 8 41 M 10 41 n4 S 4 10 7 98 8 4 4 85 7 40 10 05 1 11 9 88 1L90 8 55 i 50 11 4 18 58 4 86 5 80 Jt 1 Bg een gelgke hoeveelheid eiwit in het Toeder verricht een muildier hg na 12 pCt arbeid meer dan een paard Dit bezit minder arbeidsvermogen en ontwikkelt minder energie dan het muildier De oorsaak hiervan is dat het muildier zich het voedsel meer ten nutte maakt m a w dat het een grootere hoeveelheid eiwit verteert De ezel de vader van het muildier bezit deze e mBèh p w g grooter mate Te Londen ie op 73 jarigen leeftgd overleden de bekende spoorwegkoning Sir £ d ward Watkin do ontwerper van het plan tot het graven vao een tannel tosachen Engeland en het Vasteland Als lid van het Lagerhuis gaf hg den stoot tot menige nuttige hervorming Zoo o a hebben de Engelsobe rteden de fraaie parken welke zg bezitten hoofdzakelgk te danken aan dezen OBvermoeiden man Een knap zakkenroller Te Frankfort werd een zakkenroller oj epakt Toen de man op het politiebureel werd onderzocht bledc dat hg tgdene zga arrestatie nog gauw het horloge van den politieagent had gerold I Een vermakelgk geval is Zaterdag voor de Chancery Division te Londen behandeld Een zekere HcottHall had het landgoed iCnmnor Place zg die Scott s iKenilwortb gelezen hebben znllen zich herinneren dat daarAnnj Robsart leefde gekocht voor de som van pd 2010 en norzocht nn vernietiging van het koopcontract omdat de geeat van de ongelukkige Auny niet op het landgoed spoukte De eischer beweerde dat bg de onderhandelingen over den aankoop hg de overtuiging had gekregen dat de gewt nn Annj Robsart de kamer bewoonde en d trap bezocht waarvan zg naar verondwtteld w rd a eworpen was en stelde hierdoor den rechter voor de moeilgke vraag of de geest al dan niet in den koop begrepen was geweest De kooper merkte nog op dftt hg eerst van pUn was pd 2000 te geven doch toen hg vernam dat de geest op Cnnmor Place spookte had hg pd 10 mwv betaald Bovendien was hem gebleken dat bet te koop aangeboden landgoed geenszins de woonplaats van Anny was jjeweest de bouwvallen van het oude Gomnor Place had hg op eenigen afstand vonden De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan ipaar de zaak verdaagd ten einde te kunnen overl gen of men een geest kan koopen of niet Naar aanleiding van het bericht van het nit Houtigehage verdwenen meisje geeft de presidente der afd Leeuwarden vanden Nederl Vrouwenbond aan ouders en voogden aldaar den dringenden raad wanneer meisjes nit Friesland of uit Leeowardeo in Holland of elders gaan dienen toch niet te verznimen eerst te informeeren naar de familie bg welke die meisjes in dienst zullen komen ook al zgn da van boitan komende informatiën nog zoo volledig Het bestuur van voornoemde afdeeling is te altea t de bereid daaromtrent de meest volledige inlichtingen te verschaffen Bg den Baad der gemeente Haarlem zgn verschillende adressen ingediend deels inhondende het verzoek tot herstel van de kermis op den ouden voet deels strekkende tot afschafiSng dier instelling deels aandringende op handhaving van den daarvoor bg beatuit van 8 Febr 1893 vastgesielden duur ln Zaterdag der maand Angnatna s middags te 12 uren tot den daaropvolgenden Zaterdag des middags te 12 oren B en W meenen in hun praeadvies bg meerderheid van stemmen uitgebracht te moeten ontraden zoowel om tot afachaffiog dezer van ondsher bestaande instelling te besluiten als om den vroageren donr te herstellen Bovendien komt het han in het algemeen niet wenBohelgk voor terug te komen op een na rgp beraad gen Hnen besluit vooral niet nn de nienwe regding nog te kort van kracbt is geweest om blar werking voldoende te kunnen beoordeelen Derhalve wordt voorgesteld adresaanten te berichten dat de Raad geen termen heeft gevondstt tot wgziging van zgn besluit dd 8 Febr 1893 iot vaststelling van den duur der kecmiiii De grooto jaarlgksche verhuring te Stiens der Boharres van het Noorderleeg buitendijksche gronden in de gemeente Ferwerderadeel is dit jaar totaal mislnkl De faanrders nn het vorige jaar wensohten reductie van hnnrpenningen naar hunne meening was er toen te twI gemaaid lelfs was er een derde nede geweest tmgevolge waarran het vee in slechten toestand waa teruggekeerd bovendien wenachte men afschaffing van den gebmikeIgker 28en penning waurdoor voor elke 28 der hnorsom een gulden extra moest worden betsaid en afschaffing der strgk en verhoedgalden Door de eigenaars werd de redactie geweigerd ze wilden toegeven ten opzichte nn den SsiïeB peoning en der strgkgelden doch de verhooggeldeu wilden se niet intrekken De verhuring ging daarop in een stormachtige vergadering over waarin van weerszgden de parlementaire vormen niet te zeer in acht werden genomen Door een 80tal hnnrders was eene schrifteIgke verklaring afgelegd dat zg zoo de reductie 20 gld per schar niet werd bewilligd niet voornemens waren zelf of van derden te huren en op niet nakoming dezer onderlinge overeenkomst eene boete van 25 gld per schar hadden gesteld Na eenige uren discussie kon onder dsM oi tandigheden van de verhoring niets komen en werd aan deze na eene mislokte poging onder groot gejuich en gestamp door de eigenaars geen voortgang g even Men achrgft mt Utrecht aande N R Gt 4 In April of Mei Leggen alle vogels een ei en kannen Utrechts ingezetenen in de laatate jaren er gernstelgk bgvoegen houdt hier de man met den zwarten baarde zgn jaarIgkschen intochi Dien intocht houdt bg zonder eenigen ophef of praal vertoon ing dat ia voor hem niet noodig Zgne aanwezigheid wordt toch wel opgemerkt Vanwaar hy komt en hoe met het spoor met de nachtschuit of te voet is onbekend maar plotaeliog is hg er en ziet men zgne deftige figuur met statigen en langzamen trad langs de straten en grachten wandelen Voorheen behoorde hg tot den onvermijdelgkeo nasleep van de kermis en zag men hem eerst wanneer deze jaarmarkt was ingeluid opdoemen Maar sedert de hoeren van de beschaving ale blikken het vermogen hebben iets weg te kgken dan keek hg bg het uitspreken dior woorden zeker de heeran èn de beschaving uit het heelal door de afschaffing der kermissen een fatsoen Igk burgerman bet laatste stukje i rood uit den mond pogen te stooten heeft hg aangezien de gelegenheden om zgne talenten als kermis crieur winstgevend ten toon te spreiden steeds zeldzamer worden daarnevens ook nog eene andere broodwinning moeten zoeken En hoe hard het voor iemand ala hg is zoo door en door fatsoenlgk ook zgn moge om zich te verminderen c hg heeft geen oogenblik geaarzeld om datgene ter band te nemen waarmede hg op eene naar zgne meening eerlgké wgze verder door de wereld kan komen Hg is sedert een jaar of tien in de haarolie g n en aangezien zgne middelen hem niet veroorloofden een groot magazgn in te richten kan men hem steeds zien onafscbeidelgk van een klein brninbouten kistje dat hg aan de linker hand draagt en wawin hg zgn gansohen voorraad koopwaar heeft geborgen En wie die hem vroeger gekend Oeeft staande voor een wassen heelde utent of voor de roohe miraculeuse of zelfs voor het tentje met als menscheneters verkteede Amsterdamsche joden en nog aan s mans artistieken smaak mocht twgfelen hg zal thans dien twgfel voelen verdwgnen bij het aanschouwen alleen van dat haaroliekistje Want het is niet een gewoon kistje zooals dergelgke veutera in den r el hebben maar het ia er een van sierlgken antieken vorm Hoe hg er aan komt ia een van zgn beroepsgeheimen maar hg verzekert aan ieder die naar hem luistert op geheim zin nigen toon dat het jaren geleden gediend heeft a ju weelen kistje daar ze zooveel ala haar oorbellen en haar harrelosie in bewiuirde van eenebem zeer genegen prinses van den bloede aan bet bof te KoDstantinopel Hg behandelt dat kistje dan ook steeds met de grootste behoedzaamheid en het met zich dragende hondt hg zijne armen zoover van het Igf dat het zelfs niet tegen zgn been kan roken Helaas ondanks al die goede zorgen is de bergplaats door het aanhoudend open en dichtdoen toch niet t en den tand des tgds bestand gebleken Door hoogst bedenkelgke reten schemert wanneer men hem ziet naderen het daglicht en de eigenaar heeft er reeds een riem omheen moeten gespen om bet geheel bg elkaar te houden Beter dan dat kistje heeft s mans hooge hoed de stormen en onweersvl n die hem over het hoofd zgn g faan getrotseerd Hg m een weinig rooder geworden zyn maar het is nog steeds dezelfde hoed met breeden aan de zgde opstaanden rand die zoo geheel hg zgn deftig niterlgk past En als het soms niet dezelfde hoed mocht zgn die hem nn naar ik meen reeds eene kwart eeuw kroont dan verdienen zgn boedenkoopraan en zgn talent evenzeer bevondering bij wien en waarmede hg zich steeds van een Ehoofddeksel van denself o ooderdom an dezelfde versletenheid kan voorzien En zgn baard 1 Met rechtmatigen trots wgst hg er óa dienstmai d die op zgn schellen de deur geopend heeft op en zegt dat is het bwte bewgs voor de deugdelgkheid van mgn olie VoeJt er eens aan hoe zacht hoe soepel als van een jongen van vgf en twintig jaar en ik ben al diep in de zestig En dan moest je eens op mgn hoofd kgken Ik kan hier non mgn hoed niet ainemen dat staat zoo gek op straat maar daar is het net zool Geloof mg meisje En don b int hg welsprekende pogiogen te doen om zijne haarolie te slgteBf ea ê dat niet gelukt dan komt hg maar slechts tegen zgn zin want dit vindt hg toch wel een beetjje min met een stnk zeep nit zijn jaszak te voorschijn Loerend kgkt hg dan in de gang of hg ook iemand ontdekt die hem hooren kan en zegt fioisterend Dat is non precies dezelfde zeep ala jou mevrouw voor vgf en twintig stuivers bg haar kapper koopt en die lever ik voor een kwartje Maar dat komt ik hoef me niet te geneereu om in te slaan bg een fabrikant die failliet ia en dat doet de kapper van mevrouw wel zeitie Hoe de man nog zaken maakt is niet te begrgpen want slechts zelden slaagt hg er in eene dienstmaagd te bewegen iets van hem te koopen Maar zgn geduld en zgne zachtmoedigheid zgn onuitputtelgk en hg eene weigering om iets van hem te nemen komt er een even vriendelgken glimlach om zgn breeden tandeloozen mond ala wanneer hg geld ontvangt en met eene beleefde buiging vervolgt bij zijnen w Ik heb bem op eeuen morgen gndegealagen terwgl hg in de Maliebaan want bg zoekt het altgd in het fataoenlgke huis aan buis aaoachelde maar overal werd de paa geopende deur weer haastig dicht gedaan Dit had echter op zijne gemoedakalmte niet den minsten invlof d De wereld mocht niet bespeuren dat tig ontstemd waa Al zgne bewegmgen zgn zoo bestudeerd dat hg zgue afscheidsboiging zelfs niet naliet ala de dienstma d wat al te haastig weer verdwenen was maar hij dan nog deemoedig het hoofd boog voor de gesloten deur Onder worden naar het uiterlgk doet de man met den zwarten baard niet Ik zou veeleer geneigd zgn aan te nemen dat hg nooit jong geweest is zoo volstrakt niets ia hg veranderd in de lange jaren die hg bier reeds rondzwerft IJdel tot op de greni vanbluSerg is hg wel een weinig In het café waar hg stamgast is tracht hg de bezoekers in den waan te brengen dat hg vertegenwpordiger ia vau het beroemde huia Kimmelc te Parga In het kistje heeft hg slechts eenige monsters maar bg is uitgepakt in het hotel filommers De richting van een der caodidaten Men heeft vroeger wel eens getwist over de vraag tot welke partg hij behoort Wg gelooven dat hg zichzelf t liefst tg de waarIgk vaderlandsohgezinde partg zou laten indeelen in dien zin dat voor zgn besef de vrgzinnigheid het kenmerkt is van den historisohen vooruitgang In de Mirakelateeg te Leiden is een kind in een kuip met kokend water gevallen Toen het er uitgehaald werd had het reeds hevige brandwonden bekomen zoodat het dadelgk naar het academisch ziekenhuis moest worden gebracht Bg den landbouwer Stavast te Niew Boioen moest de schoorsteen een beurt hebben En nn gebeurde het dat de schoorsteenveger in den nauwen koker als tusschen vier kerkermureo gevangen raakten Hg zat letterlgk vaatgewroogeu wel hoog en droog maar ook zeer benauwd Er zat eiudelgk niets andera op dan den man uit te kappen door een gat in een der wanden te maken en hem soo een uitweg te verschaffen Gisterenavond kwamen twee als heer gekleéde Duitachers per trein 261 van Willemadorp te Lage Zwaluwe Na hun kaartje te hebben afg even liepen zg in de richting vau Zevenbergen den weg op Een oogenblik tater toen een beambte der ataataspoorwegeu een op eene doode Ign ataanden trein wilde nazien of de portieren gealoten waran sprongen genoemde heeren nit een coupé Ie klasse liepen de rails over sprongen over het hek en gingen aldaar in het gras liggen Een der arbeiders der Staatsspoor ontmoette juist twee marchaussees van den Moerdgk die de ronde deden en gaven hun van het voorgevallene kennis De twee Duitachdtv werden daarop gearresteerd en naar den Moerdgk overgebracht 40 bunder jachtveld voor een dubbeltje Door den ontvanger der registratie en domeinen zgn te Zevenbergen 40 hectare jachtveld voor een termgn van vgf jaren verpacht en toegewezen aan J v B voor 10 centen per jaar Het 25jarig bestaan van het hotel Beid enDal bg Ngmegen zal gevierd worden op Donderdag 3 Mei met een feestmaaltijd waartoe verscheidene autoriteiten zgn nit enoodigd Gisteren werden van Arnhem naar Emmerik overgebracht om aan de Duitsche regeering te worden overgeleverd de personen genaamd Wilhelm Kaufmann en dustav Kaufmann welke personen hier ieder zes maanden gevBDgenisstraf hebben ondergaan wegens diefstal van een horloge en een portemonnaie met ruim 60 aan geld gepleegd in den nacht an 29 op 30 liJeptember II onder Velp ter wgl hnnne uitlevering werd gevraagd daar ze verdacht worden diefstal onder verzwarende omstandigheden te hebben gepield Gisterenmiddag is tgdens een hevig ouireder de bliksem geslagen in het tel raaftoestel aan het station te Bameveld waardoor de blikaemafleider geheel smolt Persoonlgke ongelukken zijn niet gebeurd en brand fs niet ontataan Men schgnt zegt de schrgver der cHaagsche Sprokkelingen in het U D tegenwoordig het met de eiachen van waardigheid en fatsoen niet al te nauw te nemen Zoo althans was ook mgn indruk toen k dezer dagen las dat de Regeering den brief aan de £ on Academie van Wetenschappen had gezonden met de vraag of er onder de leden ook iemand was die haar op het Orientalisteucongres te Geneve wilde gaan vertegenwoordigen buiten bezwaar voor de schatkist Een retourbiljet naar Gendve Ie klasse koat ongeveer 50 en 5 dagen verblgfkosten royaal berekend 80 aan de 2 hoogteeraren die Nederland aldaar gaan vert enwoordigen zou men dus met een 250 hunnereiskosten hebben vergoed En om dat somme e uit te zuinigen vernedert de R eerinner zich toe aan onze geleerden te gaan vragenof zg die uitgaaf uit hun eigen zak willendoenl Ia dat niet beneden de waardigheid van een Gouvernement Ik kan mg plaatsen op het standpunt dr t de Regeeriog zich beelenat onthoudt van alle weteuachappelgke congressen of er zelfs nog inkomen dat sg te kennen geeft haar officieel karakter wel te willen leenen aan personen die zulk een congres willen gaan bezoeken en den honorairen titel van officieel gedelegeerde aanvragen maar dan onder voorwaarde dat dit buiten bezvraar geschiedt maar aan de Koninkigke Academie gaan vragen of er niet een of twee geleerden zgn die zich als Eegwringa gedelegeerden willen doen afvaardigen doch onder bg voeging dat zg er geen cent voor krggen zie dat vind ik om het ronde woord te gebruiken eenvoudig min Bultenlandsch Overzicht De eigenaars derglaablazergenin het noorden van Frankrgk ign met elkander overeengekomen dat zij om de overproductie in hun vak tegen te gaan om beurte gedurende een zekeren tgd hun fabrieken zullen sluiten De glasblazerg van Eacaulhuut is begonueu zg zal in twee maanden niet werken Den 15n Mei zal de fabriek te Fresnea aan de beurt zgn en daarna andere iedere maand één De werklieden zgn over dezen gedwongen stilstand van het werk zeer verstoord de overheid is niet gerust over den uitslag van den maatregel Heden zal het Engetscbe Lagerhuis opnieuw beraadslagen over het regeeringsvoorstel eene blgvende commissie te benoemen voor Schotsche aangelegenheden Een amendement van tien unionist Balfour op deze motie behelzende dat men zou wachten tot dergelijke commisaiën benoemd zouden zgn voor Éugelaod en Ierland werd niettegenstaande de Pamallisten zich onthielden met de groote meerderheid van 33 stemmen verworpen t Was een gevoelige nederlaag voor de oppositie gelgk de Standard erkennen moet De Schotache afgevaardigden zgn in het liberale leger een kenrbende Zg zgn minder belangzuchtig dan de Ieren practischer meer meegaand dan de radicalen Lord Rosebery toonde door zgn groote politieke rede te Edinburgh kort na zgn optreden dat hg veel hecht aan honoe vriendschap en het bovenvermelde voorstel van den Schotschen minister sir George Trevelyun bevestigt dit De commissie zal uit alle vertegenwoordigers van Schotland en 15 andere afgevaardigden worden samengesteld waardoor men ook aan de Schotten die Eogelaohe kiesdistricten vertegenwoordigen deel wil geven aan de beraadslagingen over zaken bun vaderland betreffende Deze maatregel zou den overvloedigen arbeid vnn het pariement te Westminister belangrgk verlichten en de regeeringspers kenmerkt het als hg uitstek practisch Waarom zgn dan de unionisten er tegen Het Schotache comité zou bestaan uit 49 liberalen ec 23 unionisten De liberalen zooden das tot de tegenpartij staan ala twee tot een Het zon dus niet een stap maar een sprong zgn naar de politiek van zelfbestuur die de unionisten brandmerken ala separatistisch maar die inderdaad alleen gericht is tegen Engelands overwicht in alle zaken het rgk of zgne onderdeden betreffende Vai daar het betoog van de heereu Goschen Henry Jamea Chamberlain sir John Lubbock e a voor het amendement Bal four Wil men zelfbestuur dan zg dit te gelgk aan de andere deelen des rgks gegeven Indien Schotland eigenaardige wetten gebrniken enz heeft waarover Engelschen moeilgk oordeelen Engeland heeft dergelgke eigenaardigheden waarover niettemin Schotten en Ieren beelifleen De heer Ohamberlain geloofde selfs dat indien