Goudsche Courant, vrijdag 20 april 1894

inging leidt Zg bleek niet meer te zgn geopend geweest ua de 36e dynastie Eerst kwam men in een paar grafkamers waartoe vroeger roofóachtigen zich at eens een to ang bleken te hebban gegraven en waarin verscbrikkelgk was hniagehnnden de geraamten lagen verspreid albasten vazen en aarden vaatwerken in stukken Een der aarkophagen droeg den naam van de koningen Nefer Hent Slechts niterst moeilgk kon men met het opruimen voortgaan de werklieden kouden zich ternauwernood in de gangen waarin geen lacbtverversching was bewegen de kaarsen gingen van zelf uit Toch werd moedig volgehooden tot men stuitte op een muur die de galerg afsloot Deze werd verbroken en nu werd eene nieuwe schacht ontdekt waarin men den 4n Maart doordrong Ook ia de galerg welke men door die schacht bereikte waren alle graven geopend slechts die waarin men dacht nieta te zullen vinden waren voorbygaan Het werk werd nu gemakkelgker door de binneustroomende Incht zoodat het mogelyk was alles te doorzoeken alles te bewaren en de rots overal bloot te leggen Dientengevolge kwamen de schatten voor den dag die nu in het museum van Ghizeh zgn geëxposeerd Als wist men dat er naderhand Vandalen en plunderaars zouden komen had men de kostbaarheden begraven in den grond der galergen Oorspronkelgk waren zg gevat in met goud ingelegde houten kistjes het hout echter was vergaan en nu lagen zg alle onder het zand Het tgdvak waaruit deze kleinodiën dogteekenan blykt uit de cartouches c waarmede zg zijn versierd Ze zyn alle van goud versierd met kostbare eteenen en dragen de cartoachea vau Oasertesen II en Ou ertesen III De schat omvat een pectoraal van massief goud in het midden is de cartouches van Oasertesen II aangebracht gehouden door twee sperwers gedekt door de kronen van Hoog en Neder Sgypte De lynen van de cartonche zgn vervaardigd van komalyn lazunrsteen en turkooizen Dezelfde steenen zyn gebruikt voor de ornamentatie van den rand van bet pectoraal Dit sieraad een der fraaiste voortbrengaelen der Egyptische kunst is zeker ook wel het oudst Het weegt 37 gram Tal van andere voorwerpen behooren tot dezen schat Het wicht aan goud is in het geheel 220 gram maar die innerlyke waarde wordt verre overtroffen door de kunstwaarde Uit Loosduinen wordt gemeld dat aldaar dezer dagen de eerste komkommers zgn gesneden Men zegt er niet bg dat deze uit den bak afkomstig zyn wat natuurlyk het geval zal zgn en dan niet zulk eend groote byzonderheid is Blauwsel ia gevaarlgk het bevat beatanddeelen die den dood kunnen ten gevolge hebben als zy in aanraking komen met het bloed De jongedochter M Den B te Zevenbergen heeft de treurige ondervinding daarvan opgedaan Naar gewoonte had zy de wasob doorgebaald in water met blauwsel vermengd zouder te letten op eene kleine wond die zg aan de band bad Het gevolg waa bloedvergiftiging eerst in de hand daarna in den armen verder in het lichaam Thans verkeert het meisje in levensgevaar Te Alinethum naby Boulogne anr Mer begaf dezer dagen een bejaarde landman zich ua zonsondergang op weg naar de woning van zyn zoon Hy had een dubbelloops geweer een flesch petroleum ea een touw by zich Toen hy de woning zijns zoons naderde sloeg de hond aan De gryaaard schoot hem neer goot de petroleum over het rieten dak en stak dit in brand De zoon gewekt door het rumoer snelde naar de deur waarop de ontaarde vader op hem vuurde zonder hem evenwel te rakeu Toen de zoon een aantal revolverschoten loste op den hem onbekenden Directe SDOorwecverblndlog met GülÜA WlDlcrdlenst 1893 94 AanRevaogeo I Oetobcr TUd vas Greenwlcli 60 D Di SOTT 40 10 48 10 10 KOTTIROa M 9 O II D A 8 0 8 11 6 11 8 19 8 86 SODDl DEN H lic Govda 7 80 8 40 9 04 8 87 10 49 11 11 11 11 1 01 1 17 8 66 4 46 6 87 6 69 7 18 8 16 9 87 10 46 11 11 11 1 8 11 6 18 8 81 6 81 g t ir K n K 6 10 6 88 10 11 H 8 iï 18 9 84 10 0 7 11 17 11 41 U tl 1 48 1 67 4 16 6 16 6 66 6 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 4011 OOrDl DTHlOHT Ooada 6 86 40 7 65 8 09 8 11 10 19 10 86 11 48 1 18 8 18 4 18 4 47 6 18 8 01 7 46 8 8810 08 Oudew 6 60 8 64 11 09 1 87 ï Wowde 8 67 7 018 11 8 40 11 18 1 44 J H m l ii 8 04 T 08 8 48 11 18 8 61 6 10 6 60 8 18 10 84 § Sm Jiu Ï S8 8 18 8 41 10 61 11 46 1 10 8 oJ 8 60 4 48 6 19 8 11 6 86 8 18 9 10 10 6 S O n U 1 1 H 8 T t I D 1 H Oonda 8 40 8 11 10 08 10 66 11 11 1 61 4 47 1 18 7 46 Aaitaidaai Wp T M 9 10 10 16 11 19 1 40 4 Het 1 ü seer irel mogelSk dei 4e poitdntf een gedochte mededingtter sul krijgen in de zwaluw Uit proefnnmiDgeD ii gebleken dat deze didrea gemakkelgk tam te maken zyn en zeer gebeoht raken aan hun hok Om Tan eene plaat op een afstand ran 150 Eng mglen naar bok te bereiken bad een zwalnw anderbilf nar noodig Haar groote snelheid en kleine afmetingen zonden aan zwaluwen by het overbrengon van berichten in tgd ran dbrlog de roorlÉear rerschaflEeu boven postduirea die zooreel geoltakkeiyker aangeaohoten kannen worden Een I Engelscb geneesheer dr Hunley beTaelt nn ythi hg noemt onfeilbaar middel aan om ilapeloosbeid te bestryden Zoo gq aobryft hg berreeid zyt Toor een tt teloozen nacht steek dan nw boofd onder de dekens en behelp n toot eep oogenblik met een beperkte dosis lucht Gy znlt daardoor bet zuurntofgebat te Terminderen en byna oogenblikkelyk inslapen Daarby loopt gg niet het geringste gevaar want gy kont er zeker van zgn dat gy spoedig na het ioslapen het dek van n znlt afwerpen en zoo reel frissche loehi hebben als gij wilt Dr Hnnley merkt verder op dat dit stelsel door bonden en katten gevolgd wordt die na een paar malen rondgedraaid te hebhen bnn snuit in hun vacht steken om in te slapen Ook de vogels doen zoo door kop en nek onder de Tiengels te steken Oecangboek mei adverteniiSn Id eene voorlezing gehouden in de school voor journaliRteo te Philadelphia vertelde de vooraialive uitgever van Printers Int de beer Romer de volgBode soaante geschiedenis die alleen gelooftt yk ehynt in Amerika £ en ondernemend advertentie bureau verklaarde zich bereid de geloovigen in de kerk gratis gezangboeken te verschaffen als men hem wilde toestaan in elke daarvan eene kleine advertentie te plaatsen Eén kerkelyke gemeente nam di n voorslag aan doch hoe verbaasd waren de kerkgangers toen xg op bet pont een godsdienstig lied te zingen de woorden op de volgende wijze veranderd vonden Zie ds kerstmis engelen zweven Beeehams pillen zg slechte geven Tre e op aard wie goed gezind Twee voor den man éen voor elk kindi Ze kregen verdiend loon 10 8 96 8 41 8 4 8 i Ot aada Veaidraekt Xinwarktrk Oapdla T li IM 7 S 7 a 7 e 6 1 10 6 10 t 8 6 81 lotlaidam Oapalla Vlmwerkark MDordrM t fioada 1 18 1 18 1 14 1 88 l 8 11 01 bv U 7 41 8 61 Br Kr 7 47 I Ze w 7 t8 9 01 N dL d 8 01 Toorb 8 07 9 18 11 10 11 11 IM U Mi S 14 Weldra zal te Weenen eene bende internationale oplichtera tereohtstaan tot welker gevangenneming ook de Rotterdamsche politie et Iwre beeft bggedmgen Het hoofd van dit gild is zekere Schapira die met nog een paar andere Israëlieten uit Gallioië er een beroep van maakte om nagemaakte Oostenrgk obe en Bnssische bankbiljetten meestentgds beneden de daarop uitgedrukte waarde te verkoopen Daartoe zond Schapira agenten uit naar Gallioië en Poleu die rondreizend personen opspoorden genegen om de valsche bankbilieÜen over te nemen en te helpen ver spreiden4 Waren er zulke personen gevonden dan zond men dezen monsters dier zoogenaamde Talscbe biljetten die echter niet vaJsch maar ecbt waren maar ingevolge een chemisch procédé den satynachtigen glaos misten zoodat men ze allicht voor vulscb honden kon Aan de koopera van zulke biljetten werd dan wys gemaakt dat zy ze 37 pet beneden de werkel ke waarde konden krygen en zy waren nainarlyk gaarne bereid zulke valsche biljetten welke op een haar op echte geleken te koopen Hadden sy eenmaal dien weuscli geuit dan werd hun verzocht met een paar duizend gulden naar Londen te komen De oplichters zorgden er eehter voor dat de koopera niet naar de Engelsche hoofdstad kwamen en wachtten hen te Rotterdam op Aldaar kwam Schapira op Iwi tooneel die den kooper naar de eene of andern herbei bracht waar de zoogenaamde valsche biljetten tegen haar geld tonden overhandigd worden Boven pn onder het pnkket bevonden zicb dan eenige eobte biljetten ierwgl het in het midden niets dan waardeloos papier behelsde De kooper die gedacht had prachtig vervalscbt papier te erlangen kreeg i chter voor zgn geld niets anders dan een paAr echte biljetten Was de kooper niet wantrouwend en nam hg het pak ongezien naar hois nu dan was de truo gelukt Maar werd het bedrog dadelgk in de herberg ontdekt dan zorgde Schapira er wel voor dat hg het geld niet behoefde terog te geven dun verschenen zgne medeplichtigen als pohtie dieoaara verkleed en namen het pakket en het geld in besl Daarbg werd dan Schapira die deed alsof hji doodsbenaowd was quasi in hechtenis genomen en daar de bedrogene ook goede redenen had om niet met de politie in aanraking te komen had deze intusacbeo zyne biezen gepakt Daar de koopera natuurlyk niet wat den aangifte van het bedrug te doen hadden de oplichters jaren lang vry spel totdat eindelgk door een toeval de zaak aan het licht kwam Een persoon namelgk wien ia een spoorwegcoopé door een dier agenten dergelyke bankhiljetteu waren aangeboden had na deu verleider uitgehoord te hebbeo de Weener politie van dit gesprek verwittigd die op hare beurt de Rotterdamsche politie met de feiten in kennis stelde waarop Schapira en consorten gevangen genomen werden Hunne uitleveriag is thans dcor de Oosten rij ksche regeering aangevraagd Een soort van Jack the Ripper is te Berlya opgetreden In de Oruaenalder kolonie een eenzame buitenwyk werd verleden week op klaarlichten da om elf uur een meisje aangevallen door een naar alle waarscbynlykheid jongen man die haar geweld aandeed en toen deu hals afsneed Toen er menseden aankwamen vluchtte hy Later ia uitgekomen dat hy ongeveer 10 minuten later een andere vrouw heeft aangevallen wie het slechtn met de aiterste moeite gelukte hem af te weren waarop hy in een boacbje verdween Men onderstelt met een krankzinnige te doen te hebben 7oor enkele dagen is de oudste geestelyko misschien ook de oudste mensch in Europa gestorven de Grieksche pastoor te Trikkala in Thessaüë die 120 jaren ond werd en 99 jaren lang zgn ambt vervulde fiyhad nooit Trikkala verlaten en leefde zeer sober en geregeld Hy sliep zomer en winter onder den btooten hemel met t gezicht naar het Oosten gekeerd s avonds te 9 aren ging h steeds ter ruste en voor zonsopgang was id altoos in de weer Hij dronk behalve by t Nachtmaal nooit wijn of geestrgke dranken rookte niet maar snuifde een korten tyd um het spoedig weer op te geven wegens de onreinheid Hy at slechts vruchten groenten en brood maar geen vleesch Tot aan zyn dood behield hy H gebruik van oogen zonder bril en ooren maar zyn herinneringsvermogen speciaal voor het korte verledene begaf hem Hg was nooit ziek en stierf zonder doodstrgd zich ten volle bewast van zyn heengaan De heer Helsdingen die tot de parlementaire socialisten schgut te behooren beeft zgn functie ala redacteur van De Vryheid nedergelegd en bedankt voor het lidmaatschap van den Bond In le Boephore Egyptien geelt de heer de Morgan directeur vau den dienst der oudheden in Egypte een uitvoerig veralag van den kostbaren schat door hem op 7 Maart te Dahchour gevonden in de pyramids van baksteen welke teruggaat tot de I2e dynastie zooals door verschillende feiten wordt bewezen met zekerheid door het vinden van een cartouche van Oasertfien III 10 8 11 01 11 09 11 18 11 16 li IS 1 06 1 11 1 19 1 18 11 08 11 88 9 46 9 61 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 7 16 7 47 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 9 49 4 67 9 68 6 08 10 08 11 10 11 11 9 87 9 BT UI 6 10 Na veertien dagen zoeken door boringen in de omgeving werd op 26 Februari de onderaardsche gang gevonden welke naar don aanrander ging de man op d vlneht Den volgenden morgen vond men den grysaard dood aan een der boomen van het naaatby l legen bosob hangen De aanleiding tot deze blykbaar rypelyk overligde misdaad moet te zoeken zyn in een weigering van dan zoon om zgnen vader geld te gaven Dr Kuyper in KoDStoio Nftdat dooT den heer Tan der Laan de vergadering met een kort woord was geopend nam dr Eujper het woord Oude liefde roest niet dat was bg hem het geval als bg aan het diitrict dacht dat hem vdór 20 jaar afvaardigde Geen diairict waar hg zoo menigmaal het woord had gevoerd ala jaist dit Gouda was altgd antirevolutionair geweest vandaar dat hg een candidatuur aanvaard had maar als spr wilde hg bg eerste stemming niet optreden doch bg herstemming wel 8pr had gevoeld dat de hr Valetle met graaf Van Bylandt in herstemming zou komen De 450 stemmen bg eerste stemming ophem uilgebracht hadden hem verbaasd want als er een in den laatsten tgd fel was bestreden dui was juist hij het geweest Hy telde die stemmen niet maar woog ze en daarom bartelgk dank sai degenen die hem hadden gestemd Wat nu bg herstemming te doen Het is plicht en roeping zonder aarzelen en zonder nadenken als een man ie stemmen op Valette In de warme woelige dagen der stemming waren er een drietal hindernisaeD opgeworpen die hg zou trachten weg te ruimen Menlnsft verteld en geschreven dat wg Toorstand eener ruime kiesrechtuitbreiding met een Y meestal geteekend algemeen stemrecht of allemans stemreoht willen Dat is een pertinente onwaarheid en toch dienen we waarheid en eerlgkheid in de eerste plaate gestand te doen De statistiek leert dat in ona Vaderland elf maal honderdduizend man den leeftgd van 23 jaar hebben bereikt en die allen zonden we nu reeds het stemrecht verleenenf Tak raamde het aantal kiezers naar zgn ontwerp op acht honderdduizend hoewel later bleek dat het tusschen de zeven en acht honderdduizend iolag In alle gevallen bleven er nog een drie honderdduizend uitgesloten Toen spr zoo nagegaan had hoeveel stemmen er voor Tak nitgebracht waren kwam bg tot een meerderheid vóór van een vgf n duizend Dat werd hem door de N B Ot als een virtuositeit toegerekend nu dan stond de virtuositeit bg de redactie van dat blad niet zeer hoog Wg tegenstander wordt gezegd wg zgn eerlgke lieden we hebben eonscientie de anderen missen dat alles ze zgn diu oneerlgk Die beschuldiging zoo zwart op wit heeft hem pgolgk getroffen daar hg alleen aan Ood rekenschap had te geven Zonder zweem van waarheid dergelgke laaghartige beschnldigingen uit te kramen was beoeden kritieK Al had men een andere politieke opinie over een ot andere zaak daarmee was de eerlgkheid niet gemoeid Zes professoren waaronder drie in het staatsrecht hadden uitgesproken dat het ontwerp Tak naar hunne meening de grenzen der grondwet niet overschreed daar moest men toch ook respect voor hebben Een hoogst onparlementaire bejegening rond spr het dat men Kamerleden voorstelde als te zgn marionetten die maar ja en amen hadden te zeggen op alles wat een min voo stelde Wanneer er bg een politieke actie een zucht tot samenwerking is gekomen dan verlangde men dat niel met marionetten maar met vrge mannen die masr niet door dik en dun gaan en zoo beschouwt hg ook den heer Y Een machtige stroom is het die het volk en ook hem bezielt Het is daarom plicht en roeping van de kiezers die eerst op hem stemden nu hun stem aan den heer V te schenken Hg w ist op de beslaiten van de depotatenvergaderiog waar krachtige oppositie is gevoerd RDAM 3 68 m 7 10 6 66 8 08 t IO 8 17 18 1 14 11 08 IIJI 4 60 4 67 6 04 6 11 6 10 9 40 9 47 9 64 f II M 10 1 10 10 11 01 7 07 7 17 7 14 7 11 7 87 9 08 7 80 1 46 1 66 I Oi 1 09 1 16 4 46 4 Si 6 08 6 09 6 16 1 10 8 48 M 11 60 M 1 11 08 11 40 1 16 1 48 8 10 4 08 BEN HllG GODDl sHage 6 48 7 107 48 9 18 9 4810 1411 8811 161 88 8 161 46 8 48 4 18 4 41 6 81 7 8 08 9 1 1 44 1 49 1 68 1 04 1 09 7 08 7 11 7 10 7 18 7 81 i 4i Voorb 6 64 N dL d6 59 Z Zegw6 08 Bl Kr 0 14 Zev H e l 6 09 10 41 Onuda 6 80 7 60 8 18 9 6S 10 1010 6118 0818 46 S 90 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 B1 7 48 8 88 10 01 U T R E C H T G O O D i 8 09 8 60 10 07 lOéM 9 04 V 9 1010 98 r t 9 19 6 41 9 8110 40 l M Utreebt 6 88 7 60 9 0 6 11 84 1S 08 18 60 8 10 8 69 4 48 6 86 7 48 Harmelen 6 47 8 08 10 09 18 19 8 84 4 06 4 66 Woerden 6 68 6 10 10 18 18 S6 4 18 g Üudewater 7 07 8 19 10 84t 1S 4S 4 84 Gouds 7 80 8 88 9 8410 87 18 0618 66 1 88 8 60 4 87 6 80 7 08 8 80 IHSTERDA M O O U D i Amsterdam 0 a 7 66 9 40 11 10 11 97 8 40 4 10 4 10 7 18 MT Amsterdam Wp 1 60 8 10 9 88 11 11 11 4 8 88 4 86 4 85 7 40 10 06 Q adB 740 8 69 10 M lt li 18 S SO 8JH 8 61 9 81 lUO en toch met bgn algemeene stemmen eene resolutie is aangenomen wier beteekenis spreker omwïbryft in den zin dat de 450 nu Valette steunen moeten Er leeft nog eene keurbende anti revolutionairen in dit district die er toe d medewerken den conservatieven tegenstander bg de heratsmming U bestryden In de tweede pUata wgat hg er op dat de democratische groepen de anti revolutionairen moeten steunen zg doen het dan ook elders en dan moeten de anti revolntionairen ook hier werkzaam zyn om hun steun te vedeenen Ais eerlgke mennen zyn de 450 om de eere van de antirevolntionaire partg verplicht den candïdaat van democratische richting te steunen Sr moet gevoel zgn van karakter Wie op mg stemde zegt hg wist dat ik beslist voorstander was van de finale kiesrecht aitbreiding Men smaalt wel op mg maar men weet althans wat men aan my heeft Hg is er niet een Eooals de beer Enyff te Bodegraven die den eenein dag iets anders verklaart dan den anderen Ik was en ben voorstander van finale kies reeb tuiibreiding en loo moeten de 450 aan myne richting tronw blgven Politieke weerhanen zgn de anti revolutionairen van Gouda niet Ala bet nn de zaak van de kerk gold men zon tegenover de candidatuur van den heer Valette kunnen zeggen Ik dank je we moeten er niets van hebben c Spreker verschilt op kerkelgk gebied met hem daar spreker eenheid wil in de kerk van Christus en alléén met geloovigen saam willende leven Maar na geldt het niet de zaak van het genadeleven maar die van het nataurlgk leven en dut ia het wanneer men Valette kiest precies hetzelfde alsof men hem Kuyper koos mits Valette na verkozen te zgn medewerke om finale kiesrechtnitbreiding te bewerken Spreker schenkt geen blind vertrouwen en ging de houding van den hear Valette in de Tweede Kamer na en verklaart dat hy zelf niet anders zou gesproken en gestemd hebben Al atond de meest geliefde broeder in Christus geen voorstander van finale kiearechtoitbreidingzgnde tegenover Valette spreker zou z gen kies Valette omdat by kiesrechtoitbreidiug wèl wil Hy mreekt aldus omdat hg Gods woord als beIfdanis beeft en tevens ala richtsnoer van zyne handelingen SalomOf in zaken die geen genadeleven betreffen liet Heidenacbe bouwmeesters toe om den tempel van Sion te boniren Als dat nu in Gods woord staat dan Wigt spreker dien regel vooral als hg ziet dnt ook God de Heere zelf ongeloovige mannen gebruikt heeft om Zyn doel te bereiken biroepende spreker zich daaromtrent op Jesaja wïar van tJyrna sprake is In wereldsche zaken zoekt hg slechts den WHa die het meest geschikt is Hiermede nil hg niet ze en dat de heer Valette een ongeloovige ia maar al ware bet zoo dan nog heeft men maar te vragen of hy in dat geval de geschikte man ia Daarom die 450 die eerst op spreker stemden moeten nu zeggen Valette en niemand anders dan Valette moet onzen man ign c Waarom zoo vraagt spreker zyn wij antirev ilntionairen zoo beslist voor de democratisohe richting in onze staatkunde Ik was zegt hgi altyd van de maening die ik in 1874 in eene lezing te Gouda sedert in druk veraihenen verkondigde nl ten gunste van de democratie al is er dan verschil tusschen ons en de radioalen die niets van het geloot willen weten terwyl wg het geloof als den grondslag beschouwen Nog beden wil ik evenals toen de chrisielgke democratie in ons vaderland tot eere brengen Van den beginne waa ik g er eformeerd christen dat wil t gen dat ik mnn cbristelyk beginsel op alles toepas De N B C en andere bladen vallen my daarop M n maar dat komt omdat de redactiën het iHciowl van het gereformeerd leven niet kennen niet in alle dingen vragen urat zon de HeiUod hebben gedaan Gods woord niet in alles raadplegende Doet men dat wél dan ziet men dat de apostelen en dat Christus self steeda zich in den strgd mengden ten B te van het verdrukte volk Dien weg volgt nn ook spreker en gedachtig tevens an de historie bier te lande die leert dat de Calvinisten steeds stonden tegenover de conservatieven die in lateren tgd ook aan Groen van Prinsteren het leven zuur maakten en Kenchenins naar de Oost dreven Ook thans staat men weer tegenover de conservatieven Het Dagblad van Zuid Holland en de cN B C weten dat in het Calvinisme een 8ionn TOOr de vrgbeid gelegen ligt juist daarom z spreker zenden zy faun scherpste pylen op ona af £ n waar zit het Calvinisme Onder de sanzienlyken Enkelen zyn er onder ja OEUMr tla ge de kenrbende Tinden wilt soekt baar dan onder de boeren ten phttteUnde onder de kleine burgers en bg Patrimoqinm O gropte kracht der anti revolutionaire party ligt dus by de kleine luiden evenals dat bet gevad was in den tyd van Prins Willem Waarom dan nn geen bnrgerman gekozen als Valette en wèl een graaf s Van Bylandt Wat men aan de lieden met groote namen heeft Een voorbeeld met iemand ook al met zoo n dnbbeJe naam fiichon van IJsselmonde Upreker verdedigde indertyd in het belang van Oonda het tot stand komen van de Ign Gouda Schoonhoven en daar stond Bichon lan IJsselmonde afgevaardigde van het district op hy sprak andera nooit wellicht zoo wat eens in het jaar en bestreed het voorstel Daardoor kwam de lyn er niet Wat heeft men nu aan afgevaardigden met dubbele namen die zóó handelen En in dat voorbeeld heeft men geen exceptie te zien Als er zoo veel misstand en ellende is dan komt het omdat er verkeerde wetten worden gemaakt zonder kennis van de behoefte des volka Hy staaft dit nn mede met de gevolgen die het ongelukkige amendement De Megier zou hebben gehad Zy doen het niet op zetlelyk zoo slecht 7egt spreker maar zy weten het niet beter Daarom moeten er mannen zijn die meer kennis van bet volksleven hebben Hg zegt niets ten nadeele van den heer Van Bylandt maar vraagt waarom zoo n groot heer gekozen Is Gouda soms 7oo n aristocratisch district Ja spreker werkte zelf er wel eens toe mede om zulke groote heeren te kiezen maar hg is sedert tot ander inzicht gekomen Hg zegt dat alles niet omdat hy is tegen de hoogere standen er zyn goede meuBchen onder tTOoral onder de christelyke aristocratie Men doet aan philaotropie en evangelisatie Onder de hoogere en lagere standen zyn goede menachen maar met pbilanthropie en evangelisatie is bet volk niet geholpen Er moeten betere wetten komen opdat het geld niet naar eenen kant gaat en aan den anderen kant wegloopt Met nilgebreid kiesrecht zal het Paradys er niet komen maar aan onze wetgeving hapert te veel zy doet de miaatauden voortduren De hoQggeplaatsten en rgken doen veel maar door betere wetten moeten andere toestanden in bet leven worden geroepen en dat kan alléén ala het tot kiearechtuitbreiding komt zoover de grondwet dit thans toelaat Eerst daarna kan men rekenen op eene Tweede Kamer die op beter spoor zich b eeft O Mannen broeders laat het toch met de lauwheid en de balfbeden uit zyn Ijaat van Gouda een kreet van frisch leven uitgaan door de verkiezing van Valette Voor het debat gaven zich alleen op de hhr Valette en C M de Jong De heer V betuigde zyn erkentelgkheid aan dr E voor diens hartelgke woorden constateerde nog even dat hg niet tot de ongeloovigen behoorde maar tot de Rem Kerk en wyst er ten slotte op dst er ook nu even goed als bg uitgebreid kierecht de kiezers veranderlyk zouden blyken te zyn De heer de Jong een werkman geeft op zyne wgze een aanbeveling voor den hr V Dr Kuyper voert nu andermaal het woord Hy heeft verzekert hy van den heer Valette slechts als ongeloovige gesproken in den vorm van tegenstelling Hy zegt dank aan zoo Telen die van heinde en verre zyn toegestroomd om deze bgeenkomst bij te wonen daar hg slechts op de 450 had gerekend Deze dagen zyn voor hem pyolyke dagen geweest Dag aan d beeft hg geworsteld en gestreden in het belang der zaak zyne trouwste vrienden mannen diehy als broeders beschouwde en wier gezinnen met het zijne verkeerden van zich werende Dat dan de 450 zoo verzoekt hy na nl zyn stryden hem geen slag in het aangezicht geven door niet trouw ter stembus op te komen of niet op Valette te stemmen De zaal was zoo bezet als we nog immer zagen men schatte het aantal aanwezigen op ciroa 1500 het beste bewys dat men dezen politicus gaarne hoort Nu over onhensche ontvangst zal spr zich niet te beklagen hebben aan by valsbetuigingen ontbrak het niet BDiteolandsch Overzicht Ofschoon de commissie uit den Dnitschen Eyksdog het ontwerp voor eene belasting op tabak met 17 tégen 11 steramen heeft verworpen blgkt toch uit de debatten dat de regeering in de volgende zitting weder dezelfde belasting op bewerkte tabak zal indienen maar dan eenigzins veranderd nl met een hooger invoerrecht voor tabak en een lager recht voor inlaodsche fabrikaten Minister Miquet verklaarde nitdmkkelyk dat de regeering het ontwerp weer zal indienen Zy gelooft dat er het volgende jaar een meerderheid in den Bykadag voor te vinden zal zyn en deze meening steunt hoofdzakeiyk op de dubbelzinnige verkkringen van den afgevaardigde Lieber Het Hongaarsche Hois van Afgevaardigden heeft het wetsontwerp betreffende het burgerlgk hnwelyk by derde lezing of definitief aangenomen Het ooi eel van de Engelsche bladen over de nienwe b ooting is over t geheel nogal gunstig De Times die altgd scherpe oppositie voert noemt de begrooting en de door Barcourt gegeven memorie van toelichting minder aanstootelyk dan verwacht werd Men ziet das dat het haar spijt zoo weinig aanmerkingen te kunnen maken De Standard zsgt dat Harcourt met deze b rooting in de achting des lands gerezen is Eene andere vraag is of de begrooting nu even gumakkelyk binnengeloodst zal worden De meerderheid ran deze fi feering is zoo bont dat zg by sommige belastingverboogiogen wel eens een nederlaag kan lyden De tucht neemt buitendien niet toe onder de meerderheid de radicalen werden zoo ongeduldig dat zy met moties het Hoogerhuis apart willen zetten en het kiesrecht ingrgpend wgzigen Door zulke dingen neemt het gezag der Kegeering niet toe Ofschoon de preaidentaverkiezing in Frankrgk eerst den tweeden November zal plaats hebben maken alle partgen in Kamer en Senaat zich daartoe alvast gereed Reeds zgn 9 candidaten gesteld de heeren Carnot Casimir Périer Cballemel Lacour Magnin Brisson Méliue Dopuy Waldeck Rousseau en Gervais De laatste drie hebben de can didatunr nog niet voorgoed aangenomen maar zullen dit waarschgnlyk wel doen admiraal Gervais die zeer bescheiden ia zeker alleen wanneer men hem daartoe ernstig dringt omdat hg als de belichaming geldt van de vriendschap tusschen Kussen en Franschen Sommigen beweren dat de heer Carnot yverig werkt voor zyne herkiezing anderen dat hy zich niet weder beschikbaar zal stellen Mocht hg bedaoken dan is Caairair Périer de ernstigste oandidaat Cballemel Lacour heeft ala voorzitter van deu Senaat na hem de meeste kans maar hg is vrggezel een groot bezwaar iu t oog van vele Franschen De heer Magnin is een van de weinig overlevenden van de oude oppositie in het wetgevend lichaam eu van de mannen van den vierden September AU gouverneur van de Banque de France heelt hg vele vrienden bg groote bankiers en kooplieden De beruchte protectionist Meline heeft zegt mon ook eenige kans verkozen te worden terwgl Brisson 1 Incorruptible c de stemmen van alle radicalen en socialisten in de Kamer en de progreasisten in den Senaat op zich znu vereenigen Als gewooolyk zyn er eenige candidaten pour rire onder wie een kruidenier te Dyon de heer Estivallet die al eens tevergeefs gepoogd heeft in de Kamer te komen en nu zgn geluk bg de presidentsverkiezing zal beproeven Nadat Dinsdag in de Italiaansche Kamer de notulen der zitting van den vorigen dag waren voorgelezen voerde de heer Imbriani kortelijk het woord om te protesteeren tegen eene uitdrukking van den minister president Criapi s daags te voren gebezigd De minister sprak de heer Imbriani heeft gisteren gezegd dat indien de Kamer niet deed wat hg verlangde hy andere middelen zou weten te vinden Dat wilde zeggen dat hy het ontbiudingsbesluit in den zak heeft De heer Crispi viel hem in de rede met de woorden Ik heb dat besluit nog niet De heer Imbriani ging voort met te protesteeren De beer Criapi erkende nu dat hy ten gevolge van de wending die de diacuasie den vorigen dag genomen had wat heftig is geweest en hy vroeg deswege vergiffenia aan de Kamer Hy heeft den meest mogelyken eerbied voor de nationale vertegenwoordiging Ik beu een oud parlementair liet hy er op volgen en ik heb steeda de parlementaire instellingen zonder welke Italië niet kan bestaan eerbied toegedragen Toejuiching De heer Imbriani verklaarde dat bet hem veel genoegen deed den minister aldus te hooren apreken Het is ook nog niet uit met de polemiek ontstaan door hetgeen Calmette in den Figaro heeft medegodeeld omtrent het onderhoud dat hij gehad heeft met den koning De Eiforma zegt nu in antwoord op hetgeen de Parysche bladen deswege geschreven hebben dat er tusschen den koning en den eersten minister geen verschil van inzichten betreffende de buiten 1 an dsche politiek kan bestaan Den Franschen zegt het blad verder staat het niet goed de tolrgke bewyzeu te vergeten die de heer Crispi hun by alle gelegenheden gegeven heeft omtrent zyne verzoeningsgezinde denkbeelden ten einde tot eene hartelgke verstandhouding tusschen de beide landen te geraken Men zal wel begrgpen dat de heer Crispi wiens betrekkingen tot de Eiforma bekend zgn niet vreemd gebleven ia aan ditartikeltje Naar de Indépendance verneemt zou het Belgische kabinetDe Burlet nu reeds berouw hebben van zyne beloften aan de protectionisteo eu het plan zelfs reeds hebben opgegeven om ook van gerst en meel invoerrecht te heffen Er zou dus slechts overblgven een invoerrecht op haver boter en margarine De radicale partg in Noorwegen die den laatsten tgd weer telkens in botsing kwam met de kroon en het Conservatieve ministerieStang heeft nu haar program voor de a s verkiezingen in den zomer vastgesteld eu daaruit blgkt wel duidelgk dat ze het tegen de regeering op haren en snaren zet Nevens de bekende eischen tot instelling van een afzonderlgk Noorach ministerie van buitenlandscfae zaken en een eigen consulaatwezen komen op bet program voor invoering van algemeen kiesrecht voor het Storthing en Me gemeenteraden met toepassing der proportioueele vert enwoordiging hulp aan den landbouw afachaffing vsn alle speciale belastingen invoering van den acbtnnrs werkdag iu alle itaatswerkplaatsen en in alle fa brieken waar de arbeid sohadelgk ia Toor ds gezondheid verzekering van arbeiders tegen ziekten en ongelukken toekenning van het recht aan de gemeenten om den verkoop van sterken dronk toe te ataan of te verbieden en toekenning van het recht van vereeniging en vergadering aan de werklieden Belangrijker echter met het oog op den politieken toestand in Noorwegen waa nog het bestuit om samen te gaan met de sociaal democraten en voortaan een gemeenscbappelgke Igat van candidaten op te stellen De Xndep merkt hierby op dat vóór nog korten tyd beide groepen tamelyk vyandig tegenover elkander stonden en dat het radicale hoofdorgaan Dagbladet iedere samenwerking met de socialisten volstrekt onmogelyk keurde Voor een deel zat het samengaan op een gemeenscbappelgke Igst aan de radicale partg ten goede komen maar daartegenover staat het gevaar dat velen die niet met de sociaaldemocraten willen samengaan zich van baar zullen afscheiden In elk geval blykt wel dat de radicale party zich voor het oogenblik nog niet van de meerderheid zeker acht ZN GEZONDEN Mijnheer de Redacteur t Beleefd verzoek ik een plaatsje voor het volgende Gisteren begaf ik mg met twee dames naar de zaal Kunstmin ter bijwoning van Dr Koiper s rede Nadat wij aan bet bureau van plaatsen voorzien waren werd ons door den persoon die de kaarten inzamelde meegedeeld dat dames niet werden toegelaten Op mgne opmerking dat volgens het affiche ieder voor 0 10 toegang bad werd geantwoord dat een bestuurslid dat verbod had gegeven Deze handelwgze als in strgd met de publicatie beschouwende waren wg zoo vrg toch de zaal binnen Ie gaan en zgn verder niet lastig gevallen Het ia wel niet zeker maar ik hoop toch dat dit laatste toe te schrgven is aan een verandering van inzicht van het beatuorslid Behalve dat zgn handelwgze met bet oog op de annonce onwettig was zal hg het misschien oohoffelyk hebben gevonden öf de dames zonder geleiden terug te sturen öf den hen begeleidenden heer te dwingen zyn met moeite verworven plaats of te staan Evenwel is het te vreezen dat dames die voor ons zgn gekomen dupe van de annonce zyn geworden Is het bestuuralid van meening dat dames niet knnnen verondersteld worden zich te intereaseeren aan algemeene belangen de zaak als een amusementje beschouwen en daardoor aan de waardighoid eener dergvlgke vergadering afbreuk doen hy zg dan in t vervolg zoo vriendelgk bg voorkomende gelegenheid op hët affiche te plaatsen Entree vrg of voor zotfveel behalve voor dames U dankende voor plaatsing UEd dw R STAVENIS8E db BRAUW Vacante Dieectibs Postkantoor Goes Jaarwedde f 2400 en vrye woning Postkantoor Vocht Jaarwedde f 1300 en vrge woning Post en Telegraaf kan toor Balk Jaarwedde f 1500 en vrge woning Post en Telegraaf kantoor Gemert Jaarwedde f 1500 en vrye woning Post en Telegraafkantoor s Graveland Jaarwedde f 1200 eu vrye woning Post en Telegraafkantoor Zandvoort Jaarwedde t 1500 en vrye woning Sollicitatiën in te dienen voor 25 April e k Ofschopn aan de ambtenaren van beide dienstvakken vrgbeid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 Maart j l n 17 de postambtenaren voor de directies te Balk en Gemert de telegraafambtenaren voor de directies té s Graveland en Zandvoort den voorrang MAR TBEBIOHTSN Oouda 10 April 1894 S Graaen onveranderd flauw Tarwe iSoeuwscha 8 60 k f 6 Mindere dito 5 80 H ƒ 5 50 Afwykende 4 75 a ƒ 5 10 Polder 6 a ƒ fi 40 Eoode zomer ƒ 4 70 6 dito winter 5 25 5 60 Eogf e Zeeuwioha 4 60 s 4 90 Polder 4 10 a 4 26 Buifenlaodscbe per 70 k 3 90 ïk 4 Gentj Winter 4 10 a 4 60 Zomer 3 90 a 4 86 Cbevallier 5 25a 6 Haver per heet 2 60 i 3 80 per 100 kilo ƒ 7 86 il 7 60 Hennepzaad Inisndsob 10 a 10 25 Buitenlandsohe f 6 a 8 25 Kanariezaad 7 8B 8 60 Koolzaad a Erwten Mesting 6 50 a 6 76 niet kokeode ƒ 4 ƒ Boonen BruicebooDea 7 s 8 60 Wiiteboonen a Duiveaboonen 6 86 0 60 PaardsDboonen 4 76 a 6 50 Msis per 100 Kilo Bont AmerikBaDBohfl 5 20 a 6 40 DonsD 6 50 a 6 76 VzEiuaKT Melkvee goede aanvoer Handel en E r zflQ vrij wel Vette varkens goede aanvoer aodel red 20 a 22 ot per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel flauw 17 a 18 ot per half KO Magere Biggen goede aan