Goudsche Courant, vrijdag 20 april 1894

1 u m t Wfl i 1 II i 11 si n i v f i i H i 1 S t IU Zaterdag SI April 1894 No 0333 j S2ste J iargang m mm mmm JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per po t ƒ 1 70 Afi nderl jke Nommers V IJ F C E N T E N ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel me 10 Centen Groote letters worda b ekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Dnitsche Geld Loterij linrliiM n iniirtiril hir i litUnbiri Setnrti iiki 8taitiri iirli T rekkine 60 000 Opeele loleo oj ileii 4 4 5 lei a 8 ana M vw uiiyiiiöci leiïs ® 32 600 PnJZM Ds Lewin BaiHer Berlin C Spaolaiieriirficte is Ooada Saelpandruk vao A Bewkjiim h Zooy Wt lw del Kd 0 76 l 0 per week Vette Weiaohapen red aanroer handel Try wel f i i f S6 Nuobtere kalreren goede aanvoer handel vlag 4 i f 7 Fokkalveren 8 i f 18 Aangevoerd 88 partyen kaaa Handel vlag Ie aal 81 i J 8e qaal 18 i 80 Noord HoUandaohe 1 i ƒ 87 Boter goede aanvoer handel vrij vel Oofboter 1 l f 1 10 Weiboter 0 86 i f 0 96 p Kilo BurKorlUka Stand GEBOREN 16 April Pieter ouders B P Herfst en J M Broer 18 BeroBrdu HeodricDS oudere H P de Vrie en J J Roojjiikkers Karel ooderi C Loendersloot en N Binnend k OVERLEDEN 17 April M C ten Hange 76 j 18 M van der Haao wed D L JonKerheld 82 j GEHUWD 18 April A Schriek en A Verhoef C B van der Ree en M Hofstede J van der Kemp en B van Vliet C Roepers en N Ketel J Abbema en K van der Draa ï LINNENGOED A van OS Aa E 73 73 Beurs van Amslerdam 18 APEIL Vor kra 6 A O Vl 108V 96 70 I Via 96 96 V 103 60 83V 841 61 38V 100 loov 100 686 660 101 87 10IV 818 160 108V 101 137 98 80 109 101 184 189 lOSVa Vi 7l 137V 140 64 78 10 7 ISS 103 I 108V lU lb HV 74 u 94V I loa l rt 13l 79 88 66V 108 A 88V 84V NiDnuMS Cert Ned W S i i dito dito dito 8 dito diio dito 8 i Hoxau Obl Ooudl 1881 88 4 luui Inaehrljving 1868 81 6 OosTINl Obl in papier 1868 5 dito in zilver 1868 6 PoXTDaAl Oblig met ticket S dito dito 3 StmiaSD Obl Ooat 8e Serie 6 ditaOaoona 1880 4 dilobgBotha 1889 4 ditobgUopelSSD nOi dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SrjLX Ferpel aehuld 1881 4 Tdiuu Oepr Oonv leen 1890 4 Gw leen ing aerie D Geo leeoinff aerie 0 ZtllDAFa R p Beo v obl 1898 B Mixioo Obl Buil Seb 1890 6 Vrnhzubla Obl 4 oobep 1881 AütrEBOUf Obligatien 1861 3 i ftonilDAH Sled leen 1886 8 ÏID N Afr Handfilav aaud Arendab Tab My Certificaten DeilMaatBohappü dito Arab Hypotheekb pandbr 4 üalt Mg der Voratenl aand a Or Uypolheekb paudbr 4 Nederlandaehe bank aand Ned Handelmaataob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Bolt Hypotheekb pandbr 4 Ulr Hypotheekb dito 4 OoéllHK Ooat Uong bauk aand Bdil Hypotheekbank pandb i I Ahbiuka Ëquit hypotb pandb 6 Muïr L O Fr Uen oert 6 XiD Holl IJ Spoonv Mg aand My tot Ëxpl V 81 Spvr aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Znid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 luLiLSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 4oy 140 Zuid Ual Spwmij A H obl 8 FoLBN Waraohnu VVeenen aBDd 4 Rdbl Gr Buaa Spw Mij aand 6 Baliiaohe dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Cb AEOw Sp hap aand 5 Loaowo Bewaat Sp Mi oblig 5 Orel Vilebak dito oblig 6 ZaidWeat dito aand 6 dito dito oblig 4 184 8 49V 86 Ve 16 108 79 V llO Vll 104 61 1 18 189 108 107 l Vt 01 116 1 w 34 in 11 IOC 1017 iH A AKmiA Oent Pao Sp My obl 6 Ohio North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Kio ür Spm oerl v a Illiooia Ceotral obl in goud 4 Louiav NaabvillHÜert v aaud Mexioo N Spw My ie p o 6 Miaa K ai aaa v 4 pot pref aand N York Ontario Weal aand j dito Penua Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Hiuu S Maait M 7 j Uu Pao Hoofdliin obl g 6 dilo duo Lino Col le hyp 0 6 CiMlDA Can Soutb Cert v Hand VlH C KalW Nav le b d o 0 Amaterd Omnibua My aand fiotturd Tramweg Maats aaml Nio Stad Ainsterdaia aaiiil S Stad Uulterdam aaud 3 Bblgib Stad Ar tworp nlf87 8V Slad Hruaaol 1886 8 HONO Theiu ai gullr Jfaullach 4 OosTBNR SlaaLslHouing I860 S K K Ooal B Or 1880 S SrkHlt Swd Madrid 8 1868 V r Mm H Hvp Spnlil rl iU VERTENTl£N ADVERÏENT1E tn alle Binnen en BuitenlandsoKt Couranten worden dadelp opgezonden door het kdverteatieUnrean ran A BSINKMAN ZOON te QmdM Men biede het Cfeluk de hand 500 000 Maik als hoofdprga iu liet j etukkixat geval biedt de nieuwste groota üoldvarlotiDg dia door du Hooge Rei eering vau Hamburg goedgekeurd ea gewaarborgd is De voordeelige inrichting ran brt nieuwe plnn beitaat daarin dut in den loop an slecbta weiniKe maanden in 7 verluti gtjo van 110 000 iot o 66 400 prijzen bedragende 10 452 4 5 Mark 3 prijzen a M ISOOO 26prgzenaM 10000 56 prijzen a M 6000 lO prüzenaM 3000 358prüz6naM 2000 R prijzen a M 1600 756prgzenaM 1000 1237 prijzen ft M 600 33B60 prijzen a M 148 18991 pryzeuüM800 20ü 150 137 100 94 67 40 90 ter volledige beelisiing zullen komen duaroudnr xijn kapitale prijzen vao erentuoel 500 000 Hark bg uitoemendbi id eobtor 1 prüa a M 800 000 l prijs a M 200 000 1 prye a M 100 000 SpryzenaM 76 000 1 prijn a M 70 000 1 prys a M ÖS OOO 1 prije ÈL M 60 000 l priJB bM 56 000 3 prijzen a M 50 000 I prija üM 40 000 öpryienaM 20 000 Dt prgstrokkrngun i n volgens plan vao ambtswege vastgesteld Voor de annstnande eerste prïjstrekking dezer groote door den Slaat gewaarborgde Geldverb tmg kost gtheel orig lot aleobts M 6 of 3 60 1 b lf n 8 1 80 l kwart n H n H 1 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of par postwissfll Alle oammissies worden onmiddellijk met de grootste zorgFul li$ beid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt bet vereisohte oSicieele plan waaruit de renleeting der prgzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inluggülden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij bsd odzo Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de ofËcieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kno door directs toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere ptaalsim van Nedt rlnnd bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vete andere uanzieulijke prijzen bobiien wg meermalen volgeus ofRcietrle bewgzen de eerste KooMtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetniild o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dm bij deze up den bochtsten grondslag gevestigde ODderiiemiug van alle kanten op cene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle oommissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk goval voor den 30 AP Bit e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisielaars iu HAMBURG F S Hiermede danken wij voor bet vertiouwon j ons tot biertoe geschonken en daar wg b j het begin der nieuwe verloting ter deelneming 1 inviteeren lullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en regele liedie ning de tevredenheid van onze geëerde Be 1 gunstigera te verwerven f Plu Uer 82 600 prijzen D iMeNpTlfl bMbaagt bal cetakklgrt i ti1 500 000Mk tal MIaealen la pKIsea als vol l 1 i M 800000 = SOOOOO li 200000=200000 li 100000 = 100000 li 60000 = 60000 i 50000=160000 k 40000 80000 i 80000 = 60000 li 25000 = 25000 i 20000 40000 Vk 10000 = 7000O ISi 5000 = 90000 1 4000 = 4000 204i 000 = 612000 s aooo t 6000 184 1000 = 818000 576 i 000 = 288000 641 i 60=102300 S08MprijMBklL 00 H 155 M t 0 M 1 4 M 1 0 K 100 MI in iMt geheel 89 600 prUaeB Groote Geldloterij wiarborg van het 6ouverneneiit van Hamburg peto door den stut gegarandeerde loterü beilaat I nlt 110 000 origineele loten wuiran 55 4M 0 f vnitna en 1 pr ml I Alle AB 400 prijzen bedragen Jn het geheel met I de premie 10 ffllllloen 452 435 Mark De groolite ptii 1 In het gelukklggte geval event 500 000 Mart 800 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 204 56a lOOk 25 64 756 4 1237 4 33950 54 M 20 0001 15 0001 10 0001 5 0001 3 0001 2 0001 1 5001 1 0001 5001 1481 o rxv vw oovkiv a o 189S1 i 800 aOO ISO 1S7 100 94 67 40 20 U L Alle fS 4Q9 priitta komen binnen velnige I terrordeeHn P elkander volgende kleeeen 1 De hoofdprilB In de eerate klu Ig X 50 000 I enrerboogl ilcl In de ade klu op ASS OOO I Ji P O In de 4d klas op iVifi AOS OOO Kde klnflop 7 0 0 00 In de I HOO 00Oclc olc De priJe der loten 19 oOlelftel I vaitoeiteld en liedraeirt voor de 1 ite klas 0 3 S0 roor greheele orljlneele loten 1 75 halre 0 90 kwart l e ï 1 tM odr In bnbUI I JCIUMi poit xnUorperiiiteFHtloaWcpoX I wlMel ontvangt leder laetgever dadelUk de Ter F lanjfde origineele loten I f i ii rtng word hel neleele plan I eratu bUgevoeifd waaruit julK te herilen li wilko I prllreii In elke klaa lor verdeellnj komen en h Teel I t U oor loder lot tn elke klai bedraagt 1 1 Ing wordt de omeleele trek I KlngralUHt door ons toegeiondeii en de uitbetaling der prijzen gescbiedt prompt volreaB het lAaB onder vsrantfe van den Mltaat Omdat liet nndergctoebende banklerehule dagelijks van alle kanten een rei r groot aantal orders voor loten I doier groote geldlotorij ontvangt wordt men veraooht I i g tk r e ZiJX TX Z I 30 April a s 8tnurl I V p uve opdraohlen llireot en In goed i vertronwen aan het baakfersholi Windus Co Hamburg P Wü knnnen niet naUten Uwe aandacht te vtatlgen L op het Buoeea dat velen van onze clientèle ten deel 1 viel loodat wij reedi In de aangename gelegenheid l waren aan onio cliënten = o m de premie van M 800 000 1 ï SOjOOOl en de prijien van I A 200 000 op No U163 4 100 000 op Ho 68714 I 100 000 isaai 100 000 04Me 1 SS SSZ WO r M888 ▼ erder prUten van A 80000 55001 40 000 80 OOB 20 000 IS 000 tebetalen VAN BLOMMEStEIN S n KT is iroefondefïintfelijk de BESTE en volkomen ON SCJHAbÉLiJK AfELO0 ófi H JLiANb Rlbe tweede l t § Auu net een prljn uitkomen Alle 33 000 prijzen worden ia 6 goedigst op elkander volgende Klauen uitgeloot en dadelijk in contant uitbetaald Deee Duitecbe Geld Loter ia bijkans juist xoo eorganieeerd alfl de Hamburgor KlaosoN Loterij levert eohter verecbilletide voordeeleu meer als laatsgflnoemde alleenreeds daardoor datdese Duitaohe Qeld Loterij Bleohta uit 65 000 loten beatut terwijl de Hambarger ElHienLoterü 110 000 loten omvat De kani een groote prijs te winnen i dos gntutiger omdat weiniger loten aandeel nemen De priJB dor origineele lotan ii wettel k vaatgeateld en bedraagt TOOr de eerste trekkingaklasse voor aehtel orlilaoole lotei N C I 0 95 kwart 1 90 iMhn n n 9 0 T ftO Üfficieele trekkingalÜBt en porto SO ots k Da toflunding van h9t bedrag kan in Hollandsoh bankpapier poatzegels of per poBtwiaiel geschieden Dadelijk na ontvangst van het bedrag eend ik de origineele loten aan de opdrachtgevers Aan elke sending wordt het officieele trekkingsplan bijgevoegd en oa elke trekking ontvangt iraer bezitter van een lot de ofScieele trekkingaiyst en wanneer hg gewonnen heeft da op do trekkiiigsiiJBt aangegevene som Dienstbode In een ELKIN GEZIN tegen 1 MËI ge zocht een e zindelijke Dienstbode goed kannende Koken en Werken Lodn 80 ajaare Adres Bareau dezer Courant Acht JALOÜSIËN met Kappen lang 2 45 en breed 1 26 M AUea in geedan staat Franco brieren onder motto Jalonaie worden ingewBobt by de BoekhandeUar J tjh BENTDM ZOON te Oouda MUZIEK Musiekl Muziek Uusiékl 10 15 en 20 ets per nummer Oe Catalogus Tan eene groote collectie Pianomaziek tegen borengemelden prgs ia gratis te bekomen aan onderstaand adivs Romans 30 ets per deel Gravures 25 ets per stuk P ü o t o g r a p 11 i n Geïllustreerde Werke alles tegen spotpr zeu Vraagt de CATALOGUS De verkoop duurt slechts 14 DAGEN Een ware Schat TOor de ongelukkii e slachtoffers der ZeHbevlekking Onanie en geheime uitqiattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIKG HoUandache altare met 27 aib Prgs 2 looiden Ieder die aan de rerschirikheligke gevolgen rau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg het Ver lags Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden be nevens eene korte verklaring van de moeilgkate daarin voorkomende woorden volgens de nieutoe a Spelling van Dr M DB VRIES en Dr L A ti WINKEL bij Opruiming i 10 Ge t verkrggbaar bg i M A BRINKMAN ZN Tiendetceg Uitsluitend voor Qeahonneerden op de G0UD8CHB COURANT iiiQ ®iii®i ir naar het Fransch van Xavier de Montépin 544 pag drnk is aan het Bnreaa dezer Courant te verkrggen tegen den spotprys van 4tO eentê De voorraad ia niet groot men profiieere dus van de gelegenheid 2r FDIKE OtlDB SCHIEDAMMER GEUEVEE Merki NIOHTOAP Yerkriggbaar bï M PEETER8 Jz K B A ls bevijs ran echtheid Is osohst en kurk itced roorsiea Tan dan naam der ïinsa P HOFFB Art 80 der Grondwet Omc otu harhaaldeiyk gebleken is dat som r i Unen niet juist weten wat er in Art der Grondwet staat bonden wg het voor nuttig dit artikel nog eens onder de aandacht der kieien te brengen De leden der Tweede Kamer wordea rechtstreeks gekozen door de mannelijke ingezetenen tevens Nederlanders die de door de kieswet te bepalen kenteekenen van gesohiktbeld en maatsahappelUken welstand bMitten en den door die wet te bepalen leeftUd welke niet bene den de orie en twintig jaren mag zijn bobben bereikt I De wet bepaalt in boeverre de nitoefoniog van bet kiesreobt wordt gasoborst voor de militairen bene den den rang van offloier bij de zee en de landmaobt voor den tijd gedurende welke zij ziob onder de apenen bevinden Van de uitoefening van bet kiesreobt cijn uitgesloten zij wieu dat reobt bit reobterlijke uitspraak is ntiegd zU die in gevangenscbap of taeobtenis zvjn zij die bij reobterlijke uitspraak de beschikking of bet beheer over hunne goederen hebben verloren zU die in het burgerlijk jaar vooravaande aan de vastitelUng der kiezerslijsten van eene instelling van weldadUbeid of van een gemeentebestuur onderstand bebben genoten en voor zoover de kieswet hetzü zeker bedrag van den aanslag in eene of mesrBijksdireote belastingen hetzij het bezit van een of meer grondslagen van zoodanigen aanslag als vereisetate van kiesbevoegdheii stelt zU die hun aanslag tn die belastlag of belastingen niet hebben voldaan Welke eischen stelt dus de Grondwet aan den kienr Hi moet P mannel k ingezetene tevens Nederlander zyn 2 minstens 23 jaar oud zyn 30 kenteekenen ran geschiktheid en welstand bezaten Wie kunnen volgens deze Grondwet nooit kiezer worden 1 De Teroordeelden met verlies van kiesbevoegdbeid 2 De gevangenen S De onder curateelen gestelden enz 4 De door eene instelling van weldadigheid of door een gemeentebestunr bedeelden 6 Da wanbetalers van Dir Belastingen TOor zoover een census wordt aangenomen ÊTEVILLETOIM Op lietEuwelSjksbiireau VU het Bottere Nieumbl 1 p Htt il de dag na de rechterlijke ailspraak Da eitoh van iherroutr Chaimette om eohtsoheïdÏDg ia tde ewexen Wwgl haar Koontje vaa vier jaar baar Willem bg haar blijfl Ëen peniioea ia haar loegestaan voor cijn opvouding en gaheel haar huwel ksgift U baar ongesohooden Leruggegttveo Zij sal oiet ongelukkig zijn trant lij beeft tnaalfduizeod gulden nota en bovendien een prachtig gemeubileerde villa even bulten de stad Op dioQ achooDea Juiii morgen taohte de toekomst haar vroolyk tegen z j was b na gelukkig nu v een üeaw leren dat haar veel beloofde sou beginaen Uaar ouden ariatooratiaohen familienaam Van Voorthuiien tot ZereaboTeo die baar veel meer behaagde dan dien van Charmette had t weder aaDgenoneu a wu dat de naam van een degelijk ingenieur waarvoor ijj nooit behoefde te bloxen ea die haar eenmaal lief waa Waarom ook had de drager van dien naam haar soo OB waardig bedrogen P Beeds begoD lij na te denkan over de verdealing van baar d Berst naar een badplaats dan een reii naar KngeUnd en Schotland Daarna wilde tij eeoigen tyd in Oeldarlind rerblijven Haar toiletten waren beateld de nieuwe romaoi lagen reeda op dttltoL Art 3 en Art 4 van het ingetrokken OntwerpInk Artikel 3 Dese wet houdt voor kenteeken van geschiktbeid en voor kenteeken van maatsohappelJjkQti welstand het voorsiea in eigen onderhoud en in dat van het huisgeEin Aktikbl 4 Zl aoht het beult daarvan aanweslS bij nem die gedurende de drie laatstverloopene maanden in eene zelfde woning is gehuisvest geweest of gedurende het laatstverloopen burgerlijk jaar hoogstens eenmaal van woning is veranderd gedurende hot laatstverloopen burgerlijk jaar zdlt evenmin als zijne vrouw of minderjarige kinderen onderstand heeft genoten van een Instelling van weldadigheid of Vaneen gemeentebestuur niet gedurende de drie laatstV9r i loopen burgerlijke jaren onherroepelijk Is veroordeeld wegens bedelarij wegens landlooper of tot plaatsing in eene Rijkswerkinrlohting niet wegens misdrijf onherroepelijk Is veroordeeld tot eene vrijheidsstraf van vier jaren of langer niet door den militairen reohter is ontslagen uit den militairen dienst met onwaardig verklaring om bij de gewapende macht te dienen zioh niet opzettelijk aan denbljde wet opi elegden krijgsdienst of aan eene bij de wet opgelegde verplichting ten aanzien van s Rijks verdediging heeft onttrokken zijne over het laatstverloopen dienstiaar versohuldig e aanslagen in de Rijks directe belastingen in het laatstverloipsn burgerlijk jaar in hoofdsom en opoentea heeft voldaan en door eene overeenkomstig de bepalingen der wet ingerichte aanvraag om op de lijst der kiezers te worden geplaatst het bewijs heeft geleverd dat hij kan lezen en schrjjveu Wie zonden due kiezergewordenz a volgens het ingetrokken Ontwerp Tak De manaelyke meerderjarige ingezetenen dea Uyka tevens Nederlanders die voorzien in eigen onderhoud en in dat van hei boisgezin aangeoomen in de Tweede Kamer met 80 tegen 13 stemmen Wie zonden volgens datzelfde ontwerp voor altgd z n uii ealoten 19 De zwervende bevolking Haar reisgenooteu zouden zijn Justine bet kamermeisje zoo geheel en al op de hoogte van baar wenscben en gewoonten en Willem baar zoon met zijn lange blonde krullend op de schouders neder vallende hareo z o open oogopslag en zgn uitgelaten vroolijkheid A ao svmpaihie en achting zal het baar gewis niet ontbreken En het verwondert baar niet meer dat er zooveel vrouwen gevonden worden die ecbtaobeiding een gelukkige uitvinding noemen Vier maanden later Zy heeft zich stipt aan haar programma gehouden de landen die zij van plan was te bezoekenheeft zjj bezocht in Gelderland heeft zij den laatsten tijd doorgebracht Waarom ia zij niet roldaaii Zij doet zich die vraag onophoudelijk zinb de dagen herinnerend die er verloopen zijn sedert baar huwelijk is ontbonden Helaas t haar vrijheid beeft baar niel gebraobt wat tij verwachtte Op de badplaats waar zij ken nia maakte met een zeer gedistingeerde familie bemerkte zij na enkele dagen dat men haar met koelheid begon te bejegenen De vader en de moeder van het gezin zochten haar niet meer zoo ijverig op ja vermeden bet haar naar het casipo te vergesallan of met haar langs bet strand te gaan wandelen Daarentegen omringden haar de op avonturen beluste mannen die als t ware eene lijfwaobt vormden En zij gevoelde om zich heen een groote vermindering van achting en consideratie te haren opzichte Op reit in den vreemde io de groote ateden van Ëngelaod ea Sohotland had ly niet minder geleden Biflt VBi btt U GMderland waar haar de onbe 2 De bedeelden ook indien vrouw of kinderen bedeeld worden door eene instelling van Tin weldadigheid of een gemeentebeatour gedurende het laatstverloopen jaar 3 De veroordeelden wegens bedelarg of isndloopery 4 De veroordeeWen weg ns misdrgi voor 4 jaren of langer v 50 De veroordeelde militairen met ontslag mt den kr gsdienst 6 De desertears en allen die aich aan den krggsdienst onttrekken 7 Allen die hun Dir Belastingen over het laatstverloopen jaar nieb betaald hebbefa 8 AUen die niet kunaen lezen en schrgven Daarenboven tydelgk ook volgens art 5 90 De ouder curateelen gestelden IO De veroordeelden met ontzegging van kiesrecht zoolang deze ontzegging danrt 11 Alle die in gevangenis of hechtenis zjjn 12 Allen die niet opde kiezerslgaten staan Ntt vragen wg in geinoede hebben sommige ï OonservatievOn bet volk misleid of niet door te ae n dat het ontwerp Tak in strgd is met de Grondwet omdat het ons een allemans kiesrecht geeft Die bewering is en blgft een oneerlek êtrijdmiddel Wg eerbiedigen ieders denkwgze ook van hen die in art 80 iets anders lezen dab wy maar dan hebben wy het ook het volle recht van anderen te eischen dat zg onze denkwgze en lazing van art 80 eerbiedigen en dat zy ons niet de grove berohnldiging van landverraad naar bet hoofd slingeren door in strooibiljetten coaranten en redevoeringen te zeggen dat wy voorstanders der tinale kiearechtuitbreiding de grondwet schenden Ën toch hebben de conservatieven ook in ona district zich niet ontzien gebruik te maken van dit oneerlijk êtrijdmiddel Kiezers leest en herleest het artikel Professorale adviezen c dat weldra in de verkiezingacourant De Herstemmingen t zal verBcbynen jy vindt daarin verklaringen van I J Oppenheim hoogleeraar iu hetstaatsrecht te Leiden dat ook aan den eerbied voor de gedachte der Grondwet in geen enkel opaicht wordt te kort gedaan door de eischen voor de kiesbevoegheid zóó te omschryven ala in het ingetrokken ontwerp was voorgesteld c II fl i Piatgfc cr hoogleeraar in deRechten te Leidt rV t De ondergetdllRre verklaart dat hg noch het oorspronkelyke noch het gowgzigde ontwerp der Hegeering tot regeling van het kiesrecht in Btryd acht met de Grondwet c lil H Krabbe idem te Groninnen ln overeenstemming met het gevoelen van m n leermeester Bags acht ik bet ontwefj kieswet der Begeering met de Grondwet niet ig strgd t scheiden bltlcken barer omgeving baar ontzettend binderden Zij keerde tenig naar de hoo Iatad Eens toen z in stilte weende op haar kamer door spijtig verdriet overstelpt kwam het kamermeisje binnen en zeide dit ziende tot haar MerroQw moeit maar weer gasa trouwen Weer gaan trouwen P Zy bad er leeds over gedacht Na een jaar van scheiding teleurgesteld in haar verwachtingen was zü er langzamerhand toe gekomen te denken aan een tweede huwelijk In de bladen had zjj advertenties gelezen van onbekenden huwelijkaaanvragen vuo menscfaen die ernstiggemeende aanzoeken konden zijn van zwaar beproefde lotgesooteo als zQ geneigd tot het doen van groote oonoeasieB ten einde het verloren geluk te beminnen En Juatine het kamermei e dat thans bet besluit barer meesteres kende g f b r het adres van een huwelgkaburcau Waarom niet P In de advertenties gavenalle dames dit als haar adres op fin mevrouw weet zeer goed dat haar echtscheiding altyd voorhaar een hinderpaal zal wezen om zich te bewegen in de wereld barer vrienden Op een goeden dag droefgeeatiger dan ooit eu moer dan ooit bare verlatenheid gevoelend was zij heacheidea gaan aankloppen aan de dear der haar door Juatine aangawezen woning Een beleefd dienstmeisje met lachend gelaat liet haar in een met smaak gemeubeld salon Na eenige minuten wachtens verscheen een dame met een eerbied afdwingende houding waarin veel bevalligheid woa maar ook iets dat terstond verttoavm Ubo Mmdti llll J de Zow er hoogleeraar in hei fitaatareoht te Utrecht Deze zegt dat art 80 der Grondwet d rom ie aanvaard omdat zg niets prejudioiet m den wetgever volkomen vrg laat c j V W L P A Molengraaff hoogIjnraar in de Rechten te Utrecht Indien de geschiedenis ran art 80 d f Grondwet iets duidelyk leert dan ia het dit dat iver den wetgever geheel vrji Heeit willen laten zoowel ïn de e mate van geschiktheid en maatschappefyken yelstand die de kiezer zon moeten bezitten als in de aanwyzingvan de kenmerken daarvan c Een soortgelgk ontwerp als het ingetroUien Mgeerings outwerp kan dus nimmer in str d Ï in met den geest of de bedoeling fan derontlwet ïüet ingetrokken regeéring sdntwerp streed niet roet de letter maar ooliavan stellig niet roet den geest of de bedoeJ ing van de Orondwet VI Q A van Hamélf idem te Amsterdam I Orotrent de kenteekenen van geschiktheid et welstand zegt hg ln die keuze van d ie kenteekenen is hg de we ever echteif vpikomen vrg ook tn de nadere omsehrËTiiJL aanduiding De Règéering heeh Volgens miyn wetenscnappelyke overtuiging in de samienvatting van haar ar tt 3 1 4 aan dfl opdracht der Groodwet naar haar elkeh voldaan VII J F Buijê in leven hoo leeraar in het staatsrecht te Leiden door een ieder etken d ala de hoogste staatsrechterlgke autoriteit in den lande achrglt in cUe Grondwet Uet zoogenaamde allemanistemrecht is ongetwgfeld uitgesloten maar alléén op grond van de tweede en derd e zinsnede houdende de uitsluitingen ï ekér de Wetgever moet keuteekenen aannemen en grenzen stellen maar zg ia bevoegd vrede te hebben met een mnnr waar een kind overheen stapt De grondwetgever verlangd dat hier de bealiaiing worde gelaten aan den wil van den wetgever zoodat deze slechts het bestaan van dien wil heelt te openbareo om zeker te zgn dat zu getrou w blgft aan den geest der GrondweT Eïn verder in een Gids opatel waarin ng het regeeringsvoorstel op zich zelf niet kon goedkeuren zeide hg Wgk ik dos hier van de zienswgze der Regeering vrg ver af daarentegen sta ik g eheel aan hare zgde voor zooveel het de opvatting van de Grondwet betreft Ken ieder die lezen kan leze en oordeele aetf Maar laker ty kon worden uitgehu wel ijkt en wel zeer gemakkelylct eo zesr spoedig Zuwas immers een schoane bekoorlijke vrouw welwaard door een man te worden bemind I K k niet waarP Dertig jaar blond zonder twijfel zy zou een beer behagen van goeden haise weduwnaar zooder kinderen vijf en veertig jaar oud een cliënt van bet buis Zeventieti duizendgulden rente van landerijen en buizen Uei was niet to verwerpen Ën zacht sprekend zoi mevrouw Van Toortbuizen Hoe movrouw komt bet dat die beer in dtf relaties die hij had oiet gevonden beeft degene di hem behaagde F Ër moet stellig iets tegen bemzyn wat gij iiiel weet Niets inevronw Zie hier waafom Uet meerendeol der personen die wij uithuwelijken komt niet lot ona maar wordl ona ati eivczen door bun eigen vrienden Dezen die daarvoor krygen wat w yoommieneloon noemen wijsen vrüwittig da huwbare persoaen aan En dia goedgunstige bemiddelaars belasten zich met al de vöorlöopige werkzaambedeu aonder dat de belaoghebbenden zelven het vermoeden Mag ik ziJD naam weten mevrouw f Oh u begrüpt dat die ons geheim is Indien a GV iu toestemt dien beer te zien zat ik het zoo schikken dat bij hiei komt op het uur wsarop u hier kunt zijn en knut gij met hem spreken zooala men in een aalon eanseert met personen die mep er ontmoet zonder dikwyla hun namen ta 1 iSlotvd