Goudsche Courant, maandag 23 april 1894

No e834 Maandag 23 April 1804 dSste Jaargang mmum mmm n m fp h il Hl il BfieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekffn De üiig ve dezer Ckiurant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen J e prijs per dne maanden is 1 36 franco per post 1 70 Afeonderlyke Nommers VU E CENTEN ADVERTENTIfiir woiaén g p iÈi irml 1 5 reg els k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruiitate Inzending vaa Advertenttita tot 1 ttW dftï mldife K lUad tttl ittlftllik mtmeU kitaft alade Mgnrinf hrt wilde gtna dit iob leiden tot een wri riii tmKhen de Tenehillende nitioulileiten die de Britache sbutêlinden eeuwen l ac j iit tntchteo tot éia groot rolk te iiaedeG Bit nidere debat orer dit Toontel belooft leer belangirelcliend te weien Ook om de Tooruitiichteo der regeering die een goed Sgunr beeft genuskt met de begrooting ZeUi de oppoiitiebleden erkennen df nrdienete nn lir Willinm Harcoarti belut ooretellen fOeen eerlgk tegeniUinder WnSft de Standard lal hem het oogmerk tMÉehrgren met die rooratellen goedkoop naam te willen maken door de democratie naar de oogen te zien Zelfs de Times erkint dat de begroeting slechter had kunnen zya hoewel ig de foorstellen te ingewikkeld rindt t dan heer Harcourt TerTgt een lang debiit daaroTCT te willen uitlokken De Dail Telegraph wenicbt den minister geluk met de wHu waarop hg sgn omrangrgke taak Terrnlde De zitting ran den Dnitschen Rgksdag is gesloten Vooraf rerklaarde de Rijkskanselier dat de regeering in de volgende zitting nieuwe ontwerpen tot dekking der behoeften des rgka en tot inroering ran de herrorming der financiën zal indienen De Kreuzzeftuag berat een artikel orer het roorstel ran graaf Kanitz in den Daitachen Bfiksdag om den prgs ran het graan door kat Rgk te doen Taatatellen Uit bet artikol ié het oScieele orgaan der agrarische parl j Mgkt dat deze alleen naar een nieuw parool WCbt om na de nederlaag bg het Russische handelstraetaat de plattelandsbevolking ran aan sieh te binden en dat graaf Kaniü zgn voorstel zoo dikwgls ter tafel denkt te brengen tot het eindelyk aangenomen wordt De Kreuizeitnng die boven haar artikel den titel I1 rsriendrai scbrgft herinnert dut William Wilberforce een mensohenleeftgd noodig gehad heeft om in het Engelsche Lagerhuis tot de afschaffing der slaverng in de koloniën te bewegen en schgnt er op te rikeneg dat de heeren von Plots von Hamraerstein en von Kanitz even lang voor het roorstel van den laastta tullen optreden Ongelukkiger roorbeeld had de Krenittg zeker wel niet kannen kiezen De nitslag der verkiezingen in Portugal is dat de Regeering op da 171 af teraardigdan over eene meerderheid van 40 i 60 stemmen tul hesohikken Tot de oppositie behooren 50 IliagI esaisten en 2 republikeinen De schepen door Castillos gezonden om de Auiliaansehe vluchtelingen van de oostkust IH Uruguay ai te halen bleken slechts 900 WW knunen opnemen Het overschot der 2000 uitgewekenen is nu in het lazaret onder dak gebracht het is een armzalige troep zonder l nlpmiddelen met vele gewonden Ook met de inscheping gaat het niet te best het is zeer slecht eer De opstand ter zee is nu geheel bedwongen De Aqnidaban een van de voornaamsit seekssteelen der opstandelingen is door eene torpedoboot op het strand gedreven en is aldaar blgven vastzitten Admiraal de Mello gaf zich zooals men weet met het overschot van tgne vloot en 1200 man Maandag reeds aan de Argentgusohe regeering over Gebrek aan ammunitie en kolen dreef hem tot deze daad De vgf schepen die de vluchtelingen te BoenoaAjres brachten zallen door die regeering aan den Bratiliaanschen gezant overgeleierd worden De regeeringstroepen hebben Santa Catharim bezet BURUËMEË8TEK en WETHOUDERS vsn Oooda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet vsn den 4 Juli 1850 Htaatsblad no 37 afschrllten van da Processenverbaal betreffende de benoeming van één Lid vsn den Gemeenteraad bedoeld Kg de artikelen 62 en 67 dier Wet zgn aangeplakt in den Korten Groenendaal bij de Maakt alsmede dat gelgke atsohrilteo op de Secretarie der Gemeente zgu nedergelegd alwaar daar uii intiige kau worden genomen up iedeien werkdag vsn des morgens tien tot dee iiamidda s een ure GOUDA 19 April 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd TAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand Hoordrecht GEBOREN 12 April Leentje ouders W Verboom en L Dekker 14 Cornelia Jannii ouders T Karreman en J Verbuig OVERLEDEN 16 April E de Ronde 41 JHr ONDERTROUWD 18 April P Binderta t te Gonderak en M Tugnder ta Moordrecht saaaa KMaMMsaMBMaaii a aiBMaiBM pMda Saelparsdiuk vaa A Bamuuii k Soon LtlVIVENGOED A van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam U APBIL Vor kn alotkoera U I 8 jioJVi 9t J 78 M l V 96y losv i 88 100 100 99 690 650 101 87 101 181 180 967 108 loiv iS7 80 80V 108 101 184 189 lOSV 140 64 V 104 188 10S UI n h 184 iiV 100 60 86 Vl 16 103 7 110 104 tl 61 18 18 108 107 101 101 US U7 lOÏ ll 787 IV io V Nfoaauiis Cert Ksd W 8 i i dito dito dito I dito dilo dito S UomAl Obl Ooodl 1881 88 t iTUia Insebryviog 1889 81 t OoeTBjra Obl in pspior 1888 6 dito in iilfsr 1868 5 Poanoii Oblig met ticket S dito dito 8 Snsuxs übl Oost e Serie t jdilo Oseoni 1880 4 ditobglUilhi 1889 4 dito bg Hope 18SÏ 90 4 diloinKOud leen 1883 t dito dito dito 1884 6 Brui Perpet schuld 1881 4 Tumimj GeprCkinv Issn 1890 4 OecleeningierieD Gso leeuioK seris C ZciDAra Bar Bes v obl 1891 5 Maxioo Obl Buil 8cb 1890 Vinizuiu Obl 4 onbap 1881 A lnT SDU Obligstien 1881 8Vt BoTTianu Stwl leen 1886 S i Nin N Afr Hscdsisv send Arendsb Tsb Hd Certiflcaten I iHsitMbspp J dilo Amb Uypotbeekb paodbr 4 Cult Mfj der Vorstent aaud s Gr Hf polbeekb psudbr 4 Ksderlsndsohe bssk ssnd Ned HsudeluuBtsoh dilo N W k Pao H p b psudbr 6 Bolt Hjrpotheekb psudbr 4 Utr Hjrpotbsekb dito 4 GosTZNa Oost Hong bsuk ssnd Busl Uypothgekbank psudb 4V AHBalKA Equit bypotb psudb 8 45 49 l 0 l Hsiir L i Pr Uea oert 6 tian Holl U Spoarw Mij sand Hij lot Eipl V St 8p aaud Ned lud Spoorwegui saad Nsd ZuidAfrik Spm saud 6 dito dito dito 1891 dito 8 TiMl 8poorwl 1887 89 A Eobl 8 k Zuid lul Bpwmij A H obl 8 PDI IH Warsohsu Weaneu Bsnd 4 Bosx Or Bun Spw Hij ssnd 6 Baltiaebe dito ssud 108 UI J 94 Pastows dito ssnd B XwBUK Dombr dito ssnd 6 Kurak Cb AsowSp ksp aaud 6 Losowo Sswast 8p Hij oUig 6 Orel Vitebsk Ulo oblig 5 ZuidWest dito ssud 8 dito dilo oblig 4 U 86 16 AMzaui Ceut Pso Bp Uij obl 6 Ohio t Nortb W pr 0 v ssnd dito dilo Win 8t Peter obl 7 Denver k Blo ür Spin oert v s Illinois Ceotrst obl lo goud 4 Louisv Sc NaahrilleCert v aaud Msiioo N Spir Mjj lehyp o 6 Uiss Ksnsss r 4 pot pref ssnd N ïork OnUrio k Weu aaud dito PsnuB Übio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud t SI Paul Minn fc Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col 1 hyp O 5 Cimni Can South Oort T aaud TlK C Ballw kNav loh d o O Amsterd Omnibas M ssnd Bollard Trsmireg Usats ssnd NlD Stad Amalerdam aand 8 Bud Bolterdam aand 8 Bauiz Sud Anlwerpenl887 S il Sud Brussel 1886 Hom Theiss Begullr Qesollsoh 4 OosTISR StsaUloeuing 1860 8 K K Oost B Cr 1880 8 Smmi Sud Madnd 8 1868 V r Kso Bes Hyp SiwM oert 6 84 109 ADVERTENTIIÏN Vraagt een proel Tan de echte T0ZA7E WIJN aanbevolen door de grootste geneesheeren van het buis Bm Ntein Brdo Béoje nabg Tokay Hongarge Te bekomen bg C van VLIKT MARKT 156 L Ul IO Levensverzekering NaatschappU Opgericht im MS Veraekeringen in geval van overigden gemengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitzotveraekeringen Lgf renten Zich te vervoegen roor alle inlichtingen en rospeotusseu bg den HooH Agent te Qwia den Beer W C WBBNISK Bleekersingel R 201 SOLISDE AGENTEN OKVBAAGO Aan de EE Siezers in hel Soofdlclesdistrict Qouda te Gouda Boskoop Moerkapelle Waddingsveen Moordrecht Nieuwerkerk Ouderkerk Krimpen a d IJsel Krimpen a d Lek Gouderak en Lekkerkerk Voor de Herstemming op Dli SO G 24 A PUIL a s wordt door onderstaande Kiesvereenig ingen aanbevolen de Heer T 6 6 rAIETTl LID der ontbonden TWEEDE KAMER Kie ers Indien het U waarlijk ernst is een rechtschapen man naar de Tweede Kamer der StatenGeneraal af te vaardigfen die ons District steeds op waardig e wijze heeft vertegfenwoordigd en die al zijn krachten zal inspannen om te verkrijg en een g roote uitbreidingf van het kiesrecht zoover de Grondwet het eenigfszins toelaat kiest daa a s DL SDAG met ons de Heer T G G VALETTE Geen enkele Kieser Voor de Kiewereenit inff Bargorplichtt te Gouda Dr W JüLIUa Uxo VooTziUer G PR1 NCE Semtaru F HERMAN Fs Pennmgmeeiter 3 L ViN EIJK L D KEUS A J SCHILT Voor de Vrijzinnige Kieevereemging te Botkoop C B VA NES Voorzitter K viK NES Pz Steretariè P M VA HEININGEN PmningtMetfr J HOOFTMAN T 8 D VAK D GOOT blijve ditmaal thuis Voor de Liberale Kietoereeniging BurgerpUAti te Krimpen a d Lek en Omitrelm tVAN DBH HOOG VoorzitUr Krimpen a d USü K VA D BERG Peifninji s J IIOEFLAKE Telarts Krimpen a d Uid Bs A VA OOSTEN Ukkerkerk B BLOK Lekkerkerk M BOOAERDT Bz Krimpen a d Lek Dr 0 J GORTER Ouderkerk a d Usel Voor de Vrijzinnige Kietoereeniging te Waddingeoeen C ODDIJK uaam Voorzitter A W ViN LANGE et ins Dr 0 W CORTS Penmngmeerter f Dnitsche Geld Loterij lüirtNM 81 tmahmft hu U liitlnkin lrivini icti Itiituiinrtii ® 82 600 PiilW TVekkiniE 60 000 Olimle Ifltffl Elke tweede I t Bnat é mM iHet e H prtjn ssltkmsaess Alls 99 600 pnjsui wordsp ia spoedigst op slksDder volgends Klassen oitgsloot en dsdelijk in oontant litbetsJd Dsse DnitKiks OeId LoMI i biikaos inist soo gsorganiieesd sis ds HasÉbsraer lOassea Ularil levert eobtsr venobillende voordeelsn meer alslast eiioemds slleenreeda daardoor datdsse Dutsehe OsldLoteri aleobis uit 65 000 loten bestaat twrwül de Hsmbuiger Ëssisntotsrij UO OOO loten omval De kans eens groote pnji te winnsB b dus gunstiger omdst weiniger leien sandeel nemen De priJB der ongiaeele la SB is wettelijk TSstgeiteld en t de Mrate trekkingiUssse veer ssktsl sriglassls Maa IUIJ O M kwart l 0 ka 30 ip dei 4 5 lei a i Plu lUer S jm frijiei n SiiWliai btSFM lat HidAliM n al U H II wtm U S M SU olst 1 A M SOOOOO = SOOOOO 900000 ÜOOOOO 1 4 100000 = 100000 14 410000 = 60000 9A SO00O =10000O 4000O 80000 S0000=c 60000 90000 95000 90000 40000 lOOOO 700OO Min 0000 = 90000 4000 4O0O mI aOOO 619000 9M0 600O H8k IMO918000 arci 09 988000 41 k 9 199S0O 500 000Mk ütBdeeletnkUngdilst en pirte Ksls De tosaending vsn bet bedrag kan in HoUandsok bsnkpspier poetsegels of per pestwiMl gewbieden DsdelUk na ontvangst vsn het bedrag zend ik de origineels loten san ds opdraobtgerers Asa elke sending wordt het offideele treUnngsplan jgerosfd en j y I na elke trekking ontvangt ieder besitter van een lot de ofBoieele wanneer hij gewonnen beeft de ep pri sSBk f MM X 15S IM IL IM K IM trekkinnlijst ds trekkiBgslij t iimgogevens som IM SM I kal geheel 89 600 prUxe V Ji D Lewin BaUtr Berlin C Siailaserlincke 18 lederlandscbe itoombootlllaatschappij De Stoomschepen BATAVIBB kapt J SMIDT en nOLLAVD kapt J BADER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Toor viaoht of passage verroege men tich bg de Cargadoors der Maatsckfi pi Boompjes 7X te Rotterdam De Stoomsdiepen loimn te Brewersquay de markt van Boter en Ka t ta lAnden Kiessers Ko mamaal wordt van n een gang naar da tttmbuo gevorderd om daardoor ait te maken o bet district Gouda al of niet een voorstander van zeer uitgebreid kiesrecbt zal afvaardigen Het pleit zelf is reads bg eerste stemming beslist daar ziob toen 776 + 449 of U 25 stemmen tegen 972 der tegenpartij verklaarden deze Regeering te villen steunen Als er even goed bij herstemmingen gewoonlijk nog beter gestemd want ds op 10 April dan kan bet niet missen ot onze candidoat de betr Yalette W rdt met groote meerderheid herkozen Toob maK deze zekerheid voor ona geen l4e Z il de handen slap te laten hangen neen meer oog dan veertien dagen geleden moeten we ons inspannen daar de tegenpartij nieta onbeproefd zal laten om een sohgsbaar hopelooze zaak te redden Dat juist kiezers moet gij voorkomen door onzen candidaat te steunen met alle kracht die in u is Boe grooter het aantal temmen hoe glaneriiker de overwinning hst lal den heer Yalette die onze belangm zoo goed beeft voorgestaan aanmoedigen ap den ingeslagen weg voort te gaan Oe kent hem allen den man van wien Dr Euyper moest verklaren dat bn in de Kamer getoond heeft door woord en daad hetvertrouwen ten volle waardig te zgn Jong politicus had hg zich in een kort tndsbestek in de ontbonden Kamer een diaats veroverd waartoe anderen al heel wat langer hun best hadden gedaan t Is een man we weten bet allen van groote bekwaamheden maar meer nog van bijna ongeëvenaarde werkkracht een man die niet schermt met groote woorden maar met daden toont en getoond heeft zich het lot van deo mindergegoede aan te trekken Persoonlijk kent ieder hem in dit district hg schroomt niet znn gevoelen bloot te leggen en al wordt dit door de tegenpartij kwalijk genomen ij juichen zulks toe want we koopen niet gaarne een kat in den zak By een vorige verkiezing had de heer Bagtert teminste nog den moed zijne FEVILLETOX C liftHuwelijksbureaTi 0Ï het RotUri Nitumü Inclieo hq a bevalt en indien a hem beheegt ui h oh weder tot mü wenden of a kunt hem ten nwent oatnngen en dan lal ik bem uw naam en n Am lym leggen Indien de heer dien ik voor tt op bet oog heb u niet behaagt heb ik er een liPM drie ja dertig andere voor o Ken beer Tan fj en dfrtig o groot bmin van kleur met Ujiawe oogen omgebogen knevel eveneens ryk beliUer van een eveo groot fortnin ale het owe beminnelijk intelligent onderhoudend in gexetiobap Oh 1 ik sat niet lang verlegen mat hen zitten ik nl ban apoedig nithuwel ken I Merloaw van Voortbuiien vervolgde Hat ie oog niet lang geleden dua dat gjj xijn Baan ii w regiirtwt hebt ingeMikreveB Sakale dagra nanwetjjkB I Ia Mi neda aan so dame vooi teldF la Sn tü beviel hem niet i Kmr vae een brunette H j heeft aleebta da bloadinea lief Kh mevnmw Tan Yoorthaizen een brunette wu nwtmtt wu de hondater van het hawel jkabarenn hebbM geantwoord Zjj waa een blondine hq heeft alechU de brunettea Uef Tta alotM irerd orMMngakomen dat de groote denkbeelden komen te ontvouwen graaf van Bylandt acht dat onnoodig Hg is tegen Tak wordt door eenige gegoede lui ondersteund voili tout Die nonchalance van den hr Van B tegenover de kiezers pleit niet in zijn voordeel tis of we nog leven in dien zoogenaamden goeden ouden tijd toen alleen personen die er heel warmpjes inzaten bet lot van den Staat in handen hadden Oelukkig is een groot deel der liberalen liberaal genoeg om wat ze zelf bezitten ook aan minder bevoorrechten te gunnen Dat is naar onze meening het liberalisme in den sohoonsten edelsten vorm Maar voegt men ons toe de liberale partij zal verloopen als ge dezen minister steunt Geen nood waar we strijden voor een goede rechtvaardige zaak laten zulke drogredenen ons koud We wensohen die groote sohare welke hunkert naar kiesrecht tegemoet te komen Daarby vragen we niet of het met ons eigenbelang kwasiegrondwettigbeid in strijd is of die nieuwe kiezers wellicht een beter en ruimer gebruik van hun kiesrecbt znllen maken dan de huidige we gaan alleen uit van het standpunt van billijkheid Zonder eerst liever gevaarlijke schokken af te wachten wenscben we vrijwillig te geven wat zoo vurig wordt verlangd Het geleuter over het al of niet grondwettige in Tak s ontwerp moest nadat zooveel mannen van naam professoren zelfs in staatsrecht het niet strijdig met de grondwet achten toch eindelijk eens uit zijn De anti revolutionairen zullen onzen candidaat steunen we nemen dien steun waar we een zelfde doel beoogen dankbaar aan We behoeven ons over die combinatie niet te schamen hoe de tegenpartij moge smalen ze handelt evenzoo door met de katholieken saam te gaan In den heer Yalette hebben we nu juist den man op dit oogenblik zoo zeer gewenscht Het kiesrechtvraagstuk moet van de baan er wachten nog zooveel andere zaken Ofzou men het liever als een twistappel bruine heer en mevrouw Van Voorthuizen elkander zouden ontmoeten De handige ymarienie ging ateeda op die wijze te werk De vorige week nog had ig de dochter van een generaal door haar luBéobeokomBt in dan Mfal iden traden n t een aehatrgk portsman Ëen ootarii eener welvarende plattelandsgemeente stood dank baren aoi en op t pant de doohter v n een ryken industrieel nit de hoofdstad te haweo Een bekende modiste ging trouwen met een aannemer Ea velen en nogmaals velen zondes volgen Mevronw Van Voorthuizen ging dan ook geheel en al overtuigd heen en zij beloofde stipt op tgd ta zullen züd Oh I zy zgn handig die waardige nmaTieuses begaafd met een buitengewoon helder doorzicht waar het er op aankomt het karakter harer cliënten te leeren kanoen Zq overtuigen da vronwen van de superioriteit van haar candidaat Een man die ZQ voor haar hebben bewaard I zoo slreelen zg haar het gehoor en ajj toonoo haar een gedeelte van een brief een zin dien zy vooral doen uitkomen alles om hsar plan te doen slagen Hy heeft een goed hart Welk een beminnelijk man t Wat zal hg u gelukkig maken I Zg weten zeer goed dat er vronwen een nienweo oehtvriend komen zoeken w jl zg wreed werden teleurgesteld Haar hart heeft geleden Z j zgn niet bemiod geworden zooals z bemind hadden willen zjJD Haar jonge leven hebben oj e ondankbare geofferd Thans nu zij het voor de tweede maal znllmi wagen hebben ifj behoefte aan een zachtaardig vriebd een edelmoedigen staan die haar begrgpten haar ao mdnlg van kat varvlogan galak hergeeft willen doen bljjven evenals indertgd de schoolwet toont Dinsdag dat ge mannen zgt uit een stuk dat de overtuiging bij eerste stemming uitgesproken na 14 dagen niet is veranderd De beer Yalette en wij met hem achten het een treung teeken dat kiezers in 10 maanden tgd zoo konden veranderen terwgl bij tuoh dezelfde is gebleven Dat maakt den strjjd in ons district zoo erg onverkwikkelijk We kunnen onzen oud afgevaardigden niets verwijten met eere heeft hij z n mandaat vervuld als eeriijk man zin woord gestand gedaan Wat staat ons nu te doen Natuurljjk dat mandaat hernieuwen en daarom kiezers laten we ons best doen Geen halfheid maar flink de handen uit den mouw gestoken gewerkt zooveel als maar eenigszins mogelijk is dan kunnen we stellig overtuigd zijn dat Woensdag de blijde mare door bet district zal weerklinken de heer Yalette is met groote meerderheid herkozen Kiezers die met ons dien slakkengang moede zijt helpt een handje en stemt als een man op onzen eerlgken oudafge vaardigde T G G VA LETTE I BINNENLAND GOD DA 21 April 1894 Heden Zaterdagavond om 7 nnr zal van orthodoxe zyde in de Zaal der Sociëteit sOns Genoegens de heer Mr W T Kocbnssen ondMinister lid van den Raad van State te sGn venhage eene politieke lesing houden met debat Door de politie alhier is gisteren de minderjarige P J W nit Rotterdam aangehouden SU naar haar moeder getransporteerd Uit baldadigheid hebben gisteren eenige jongens een schuit die met tuinaarde geladen was en toebehoorde aan den toinman van Hoiwegen op de Bleekerssiogel laten zinkeu Eu thuis gekonea dacht mevrouw Van Voorthuizen aleohta aan dan groeten foriobgeboowden man van wien men baar gesprokeu had Zg droomde van den nieuwen echtgenoot dien zg zoo beloofde zjj ziobzelvrn geheel en al zou verovereo en dien zij aioh niet zou laten onUnappen zooals den eerste Daarom veniiimda zg den dag waarop haar beriebt werd dat iij des namiddags om 8 uur op het huwelgksbureau moest komen geen enkel middel om er schoon nit te zien en begeeri jk voor den man wiena hulde aj zou hebben ia ontvangst te namen ZiJ was buitengewoon opgewonden Men hïd bair kunnen voorstellen aan een itlustre persoonl khaid aan een letterkundige een schilder een musicus kortom aan iemand door zgn talent alom beroemd ig zou niet zoo opgewonden geweest zgn Da man die opnieuw haar hart tot een bekenteoii zou brengen door zgn loorkoroen en zgn zaohtmoedigheid die zou doordringen tot in de sohuilhoeken van haar geweten an een bhk gaan werpen In bare riet oh I t was wel iets om da meest vastberaden vrouw niet op haar geqiak te doen zgn I Maar a j £ 0u niet terugdeinzen I Met kloppend hart wachtte zQ in het groote salon een kamer met drie ramen met welriekende bloemen in hooge elegaota vozao albums op de kleine tafeltjes gemakkelijke stoelen die tot een vertrouwelijk tSte a t Ui nitnoodigden den tgd doodend met bet bladeren in een Pransohe reisbescbrgving met gezichten uit Holland De marieusa had haar zoo juist verlaten om haar candidaat die in een aaogranzende kamer vaehtte voor te beraideOf i n nieuwsgierigheid te Aangenomen naar Waddingsveen T de Jsger te Nfjeg Fr Het prachtige landgoed S tnsb ekc b $ Amhem met het daarop staande groote heerenhnis is te huur Het ia ongeveer 50 hectarui wot Uan meldt nil UtiMkti Deter dagen is aanbesteed het maken vu eene wielerbaan op een daarto bg aitstdc geschikt terrein tan Noordoosten van het Hogehindspark Aangezien aldaar reeds e i paar hiwntenniabanen waren ingericht en drnk bezocht werden terwgl de eigenaar voornemens was het mime terrein ook nog op andere wyae voor sport dienstbaar te maken had men gegronde hoop dat Utrecht nn eindelgk eens in het bezit zon komen van eena lang gehoopte uibipanningsplaats die niet zon nalaten vele vreemdelmgen naar hier te lokken Naar wg vamoman is nn echter al dadelgk bg de voorgenomen wielerbaan een ernstig beewaar daartegen gemaakt vanwege het departement van oorlog dat elke ophooging van het terrein als binnen den innndatiekring gelegen nadrnkkelgk moA hebben verbadat Van de beAuimde sergeanteniaak te a On venhage was nog steeds iets in het ongereede gebleven In het depot van discipline te Vlissingen bevond zich een soldaat betrokken in de saak met den sergeant T v A die door het Hoog Militair Gerechtshof van medeplichtigheid vrijgesproken was Als een gevolg daarvan is nn ook de soldaat uit het depM ontslagen en naar ajjn garnisoen teruggevoerd De Beohtbank te Middelburg veroonlealde heden Lampier wegena moord toi lereDfelange gevaugeDiaatraf een vonnis door dese reohtbank roor de eerste maal nitgesprokon Oe moordenaar blaaf uiterat bedaard en antwoordde op de Traag Tan den President M bg bet renaia gehoord had met ö ige kalmte Ja meobeer Dat ziJQ nog er eens menseben die H iedereen naar den sin weten te maken t De liberale kies vereen igicg te Haarlemmermeer stelde tegen 10 April den beer de Kanter Tooratander der Kieswet candidaat en Toor de herstemming tasschen de beereit Reekers katholiek tegenstander en t Hooft aatirerolotionair voorstander nu den beer Reekers I prikkelen en zlJn welwillend oordeel in te roepen Zg is zoo lief dia dame I Een zaohtaardlge blondine een belangwekkende ersobijning I Groote helderblauwe oogao kteLoa kailijea in da waafoil een in de kin om dol verliefd op te worden I 1£d gfidlstiégaeerd van tjiteriy c van aobteoawaardige familie In 6éa woord charmant I Waarom haar niet te gelooven de goede vronw die de daa zon voorstellen f Zg oheon zelve overtnigd doqf haar eigen woorden I Toen hg dan ook In hei salotf gelaten werd waa h j der jonge vrouw reeds genegen vddr hij haar nog gezien bad De ontmoeting waa eohter beal anders dan hij zich wel bad voorgesteld Beiden de damd en h blaren toen z j elkaar zagen staan alsof zfj met atomheid waren geslagen Toen waren beiden in een aohaterlach losgebanteo T zii gaven elkaar de band en als één kreet klonl bet Jana 1 Theo t Want beiden badden den stap die hen voor alt aoheidde betreurd en eldaoder ontmoedend inden alon waar zg ziob bevonden om nieuwe banden aan te knoopen hadden zij bun gneven vergeten slechts vragend weder elkander te behooren Het is de eerste maal dat ons soo Iels gebeart zeide de waardige matroos en gg ziet welke resultaten onze strikte geheimbonding 1 opleveren I Drie weken daarna er waren geen wetMilke bezwaren meer waren Jane en Theo hertrouw