Goudsche Courant, maandag 23 april 1894

Graaf is Is dit geen n n wiat zg viSer was het ook Iemand die dien titel koopt aeht spr u niet hoog Tot loo ver 4e persooniyke hoedanigheden Hoofddoel ii hier het kiesrecht Daarna treedt n er a een zeer v dloopige bnpreking der wetsootwnpen waariij hij er op wyat hoe de groep Borgetiu venfer wilde gftao dan eeo eertgke to asatng dtf prondwet teeUat Ook trad preker in eene besdi iring over bevolkingsregisters amendementen Mockay De Geer v JutCaas Mackaj v Alphen en eindetgk over bet rampzalige amend Megier den vriund des ministers Hierna volgde eene plechtige verklaring vaa den spreker dat hy onbewoat wma gMveest van bet gevoelen van den minister immers Stemmen voor êeneunendement dat intrekking der wet tengevolge heef t is kinderwerk Aan het debat namen deel de beer Öcbilt bestuurslid van Burgerplicht ie Gnoda eo de heer Ëger te s Hage Da heer 8 begon met zyne verwondering uit te spreken over de opening dezer vergadering De heer Koning toch had er immers op geweien hoe het Comité een eandidMihad gesteld die er toe zou medewerken dat bedelaars zouden zyn oitgesloten vu het kiesrecht Spreker verklaarde dat ook zyne party volstrekt geene bedelaars als kieaers wensobie maar dat bovendien de politie bed zoiy te dragen voor opsluiting dier lieden wftarvao uitsluiting bet gevolg zou zyn Daverend applaua Verder vond spreker bet flink dat de heer Plate hier was opgetreden doch had het flinker gevonden als de heer Bjhindt leH het woord had gevoerd Apploas Op de bemerking van den inleider dat de heer Valette m politiek vaarwater was verzeild en daar den beer Borgasins als loode had verkazen merkt de heer Q op dat de heer V voor ons geen onbekende is op politiek gebied Reeds vroeger in Hoorn ook iD dit district trad deze heer herbaalde malen op als verdediger der liberale beginselen Van Bylandt daarentegen hebben wy nooit de eer gebod te hooren Toch kan ik li niet optreden rechtvaardigen immers een vriend van hem verklaart in de Goodsebe Coonbic dat men toch nieta wyzer van hem non worden Laat hem dan ook maar thdis blyven Daverend applaus Spreker aialt tegenover de grondwetsbezwaren van den inleider de uitspraak van 7 hoogleeraren waarvan 3 in bet taatsrecht De inleider had er op gewezen hoe de minister zich van velen bad vervreemd die gedeeltelyk mot hem wilden mef pun dwh Spreker merlvte hem hier op dal bet den mi nister tot eer strekte dat hij beginael boven vriendaohap stelde AppUus Ten slotte merkt spreker op dat lieden als Meyier c s met den minister door dik eo dun wilden gaan waar zy het amendement zoolang vilden wijzigen dat de minister ei genoegen mee kon nemen jn hei desnoods wilden intrekken Langd dav applans Daarna trad de hwr £ ger op Sprier bracht zyn dank uit dat hy bier ala ataataburger mocht spreken De candidateo wil hg niet bespreken alleen wenaohte hg te mat teeren dat de heer Valette was uitgekleed eo de heer Bylandt was aangekleed Applaus Spreker hoopt dat de vraag der Koningin Regentes eerlyk en royaal door de kïrzers ztil beantwoord worden De heer E his uit een strooibiljet voor boe de beer B vrerd aanbevolen als lid der Herv Kerk terwyl in Lochem iemand werd aanbevolen door de Nieawe Rotterd C op grond dat hg lid wae der Doleerende Kerk Waar hiyfi no de oooaequentie dier courant Daverend applaus De beer £ besloot met er op te wyien dat de kamerleden beter hadden moeten weten wat zg deden toen zy voor het amendementMegier stemden en had ook na niet kunnen opmerken of de he r Plate voor enge of ruime opvatting van de kieswet was Verder heeft du spreker gedwongen om WInlerdlenst 1893 94 Aangevangen 1 October Tyd van Greenwicli BOTTBBDAM Directe Spoof wegverbinding mei GUUüA De ondergeteekenden betuigen bg dezen bannen hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling op 10 dezer oQflervonden J J WODDENBERG J A M WOUDENBERG NlTTEN a 40 47 a t4 10 1 10 10 i 4S lO tt I lO ti tl lM 11 11 lt l8 IM iM 4 0 I U M IM 4 B7I I ll O 1 1 04 U K 1 11 S ll ll Ot ll li lliS 1 1 M 4 10 5 10 KOTTIIIDl H O O n D A 7Ji M 10 1 WM ff tM ii et iiM 8 40 t OS 8 50 8 48 4 1 4 4i 4 li l OI i S 4 40 5 15 OO D DA 8 1 7 0T 7 17 7 4 7 11 747 01 s ia ai I 6 9t Voor de vele blgkeu van belaingstelling ondervoliden bg de gelegenheid van ons ZILVËRFEEST betnigen wg namens onze Kinderen onun hartelgken dank U r o BERU en £ htgeuoote Qmda 21 April 1894 5 5 ajo ift 00 CDA DEN B i A Oohd 7 10 40 a 04 8 17 10 48 ll U 18 11 l OI 1 17 S tB 4 4B i l7 iM 7 1S a lS 8 S7 10 4i 11 11 U tO 1 H a S 48 7 107 48 9 18 9 4810 1411 8818 15 1 88 8 15 1 45 8 48 4 15 4 41 5 11 7 1 05 M 4 48 7 0 7 11 7 10 7 1 t O 7 81 1 44 1 4 1 58 1 04 1 0 Onud 80 7 50 8 119 58 10 l 10 11 ll oS 1Ï 4S 1 10 1 45 8 15 4 18 4 48 5 10 5 51 7 41 8 85 10 U D T K I C H T G ODD Utnokt 88 7 60 9 0 68 11 84 11 08 11 60 8 10 8 614 43 SC 7 4 £ 8 09 8 iO 10 07 10it4 Hurmelui 8 47 8 08 10 0 11 19 9 S4 4 0 4 5 9 04 M i Woirdm 68 8 10 10 16 11 18 4 11 1010 18 Uidawater 7 07 8 1 10 14 11 41 4 14 9 1 OoDdl 7 80 8 81 9 84 10 87 1I 0 11 56 1 11 8 V0 4 37 6 10 7 08 8 10 8 41 9 1110 40 WMl AHSTIRDA H e O D D 1 10 08 Amitcidui C 8 7 51 1 40 ll tO 11 17 1 40 4 10 4J0 7 11 A 11 10 I Axitwdu Wp 1 50 8 10 I ii 11 11 11 4 a li 4 11 4 15 7 4 lO Ot Zn I 7 48 l tl Bl Kr 7 47 IMf lM a ot Tsorb 071 11 11 11 1 1 lOl 11 a ll la 4 10 07 11 17 18 41 la H 1 4S l 7 4 8 8 8 i t 41 7 4 it lO l ll U 11 40 II eoroi VTiicHT Soad Mi 40 7 1i t Oa 8 11 10 11 lO ii 18 48 1 18 8 1 4 1 4 47 8 88 01 7 4 8 8810 08 Ovdtw Wowdu OlnakI ïi 7 Ï8 il a 41 10 11 11 48 1 80 1 08 t U 4 48 i l8 81 li 8 18 9 10 10 88 O O U U A A MIITIKDAll Md 40 11 10 08 lO il 11 11 lil 4 47 i ll 7 48 L Wp T ii a io i ii 11 1 1 Ua 1 41 li f 1 41 sf 4 Hm a ll la 1 84 10 07 11 17 18 41 la tl 1 48 1 87 4 8 i l i ii 41 7 41 10 1 ll lB U 40 II OOrDi UTÏlCHT Soad i li 40 7 1i 0 8 11 10 18 10 85 11 48 1 88 8 ia 4 1 4 47 i iS 01 7 4 8 8810 08 0 d w i 0 14 11 0 1 87 J 17 7 M 10 88 Woud 5 57 7 018 11 8 40 11 1 1 44 J 5 04 5 44 17 8 0 10 8 IbraMl l 4 7 08 8 4 11 18 l il J B IO i iO 1 10 84 GRüOTE SORTEERING JOKGEKS P KKEN in alle grooten Toor den apotpr s i an 2 50 in de FISALE VITVBBKOOP hij i S KËISER Korte Meweg 7J0 10 44 li l 11 11 MO i M 5 t 1 11 lUO 1 17 IIJI Swid All halde md de nagedaditaBii van den MntèD directear oiwnuil tad H Zeebad Scbeveniageo c wglen dec Terdienstelgkon heer M A Reiu zal in de rolgende maaud in de vestibale ran het Karhaos dient marmeren baite irordea geplaatat verraardigd door den Belgiscben beeldfaoawer Albert Griek Uit SchereniDgen meldt men dat mM het aaaaiaaude Komarwizoen d tenten der kooplieden aan het strand aldaar niet meer rerrgzen alt Toorbaen aan weeriZQden van dea hoofdweg naar bet etrand Niettemin zullen de kooplieden kannen voortgaan hanne uken aan het strand te drgTott daar de directie van bet Zeebad moet besloten hebben tot den boaw ran eene galerg Toor ongereer dertig wiokeltjes ter hoogte van de mODtagnes rosses c Voor betrekkelijk lagen prijs zullen die in bnar wör n gegeven Zeer WBar cbgnlgk zal in het aanstaand badseizoen tusschea Den Haag en SchereniogeD een pleizierboot in de raart worden gebracht waftrbg en pttrolenmmotor als beweegkracbt lal worden gebezigd geiyk thans reedt gebraikeiyk is te Bremen en te Hamborg en ttdt reeds is ingevoerd op den pakschuitendinost Den Haagi Amsterdam Het fa Mjfddoel dexer roderneming is echter toet deze boot de Treemdeiingen die de badplaats bezoeken in j gel obeid te stellen pleiziertoch ea te 4wa in de fraaie omstreken van Deo Haag Do heer Van t Lindenhont scbröft Ons plan is bet getal weezen niet hooger t doen stygen dan tot dnizend Reedt voor twee jaren was door het Destuor lut be luit gooomeDt om by de bestaande zoodra het nieowe ziekenhuis zon voltooid ztjn nog twee nieuwe weeshuizen te bouwen en dao dezf hoiien als woning te laten dienen voor de mwÊEén dia als niewelingen op Neerbosob orden gebmoht ten einde daardoor beter op da hoogte te komen van hun karakter en het mogeiyk te maken dat kinderen met hnidliektan niet onder de anderen verpleegden rwdeft gebracht Dit plan door bet Bettuor loan gemaakt hopen we t rerweieniyken zoodra de noodig geaobte verbeteringen waarmede wy reeds een aanvaog hebben gemaakt n die wy als bet ziekenhuis voltooid it en ff gelden voor inkomen zoo snel mogelyk tollen doen uitvoeren zyn aangebracht Daardoor komt dan meer ruimte in de befttssnde hoizen en kan evens het getal verpleegden dnizend blijven Daar er echter 91 de inncbIbg hebben verlaten en hec getal daardoor jbtpaden de duizend is gedaald meeuen we ipeht dat de opname van 5 nieuwe kinderen fr arvoor reedi een jaar geleden toezegging iot plaatsii t was gegeven geen overwegend bezwaar kan opleveren c Uit den Hofvgver t s Qravenhage it het Ijjk opgehaald van een net gekleed heer naar gisting 60 jaar oud Op het lyk i gevonden een visitekaartje eenfleiohje en eenig geld Biykbaar bad de drenkeling nog niet lang io het water gelegen Het Lyk ii oMr de begraafplaats overgebracht De aAmtt Ct haalt het volgende aan uit het rapport der oomnisaie veor de Grondweteharsiening vnn 48 aan Koning Willem II Wg zyn overtuigd Sire dat om Nederland en de grondwettige Monarchie te kunnen be houdra onze instellingen boven alles eene andere en oneindig grootere medewerking der bnraefy dan tot dnsver eischen ËenStaatsriguing kan den ptiHtiwhen zin en wil hier ioe noodig niet scheppen nwuir zij kan dien onderdrukken opwekken en bevorderen De Grondwet sloot volkfikritoht buiten zy moet die nu in alle aderen van den Staat trachten op te nemen r ii T U 1M 1 U I H a u IA M 01 H Moaidntlil XlMirarknk l 1 10 S IO I M ottwdui h MUt Hinimbrk Mooidiwkt 11 01 I IS 1 11 1 14 1 U 11 10 1 IM Oi 1 14 Dit geschiedt zoowel door uitbreiding der individueele vr heid van ontwikkeling en handeling sis 4Dor een oprecht stelsel van vertegenwoordiging f In perceel 140 op het Bokin teAmeterdam is sedert gisteren eene inrichting gevestigd die dit gflboDw recht geeft op de benaming phonografeobuis Het is iets geheel nieuws ie Amsterdam Nn en dan werd men hier wel eent in de gelegenheid gesteld kennis te maken met Kditoo t beroemde spreek machine doch nooit zag men op dit gebied het nieuwste byeen Aan het hoofd van deze World s Phonograph CompftDj staat de beer J Lewis Young een £ ngelschman die geruimen tyd met Ëditou samenwerkte n dient phnnograaf ook in menig opzicht hielp verbeteren De heer Young toont d fn bezoeker der inrichting dan ook met trots Edison t portret waaronder deze zgne naamteekeumg plaatste en de ganzenpen waarmee de beroemde uitvinder dit deed Gelykvloert in bet pbonografenhoiit heeft men een ruim vertrek waar verschillende modellen van phonografen zyn teotoongeiteld eo waar mdn o a eene sprekeode pop kan zien en hooren Daarachter it het kantoor met de nieuwste Amerikaanscbe uitvindingen Op de bovenverdieping is een vertrek waar een Sleinway vleogel en eene piano staan en waar de bekende kunat naBri hunne records kannen maken die dan naar verschillende deelen der wereld kunnen worden verzonden Daarachter is bet vertrek waar men van rerscbill nde phonografen liederen kan hooren door bekende kunstenoara in bet buitenland gezongen vy hoorden ook phonograph isch eenige coupletten roordr eo door d n bekenden komiek De Hsas en bet was alsof deze in persoon voor ons stond te zingen Verder faeeft men in het hait de noodigewerkplHstsco en pakkamera H blad De Heer ValeUe te Nieawerkerk a d Usel Dn KiesviTaeniging Burgerplicht te Gouda beeft met i t oog op t feit dat er iu Niuuwerkerk geen zutteröldeeling boatond zeker geen onnut werk gedaan door hweo candidaat ook aldaar lo de gelegenheid t stellen zyn ideeën te ontwikkelen De heer Valette trad dan ook voor het eerst aldaar op en hg zal het met ons eens zyn me veel suooes getuige de vele byvalsbetuigingen De zoal van d n lieer G van Eeeuwijk wu geheel bezet en bet gehoor van den beer V deed zich van zyn gunstigste zgde kennen £ r wareu zooals men ons verzekerde kiezers en nietkiezera docb allen gedroegen zich by j niUtek ueft Ze toonden begeerig te zijn naar meerdere inlichting en dat durven we gemat cotistateeren ze zyn niet onverrichtterzake huiswaarts gegaan De heer Valette betuigde dat het hem aangenaam was hier te kunnen optreden en zyne deukbeelJen te kunnen ontwikkelen Hy betrachtte in het kort waarover den strgd thans liep H M de Koningin Regentes heeft op het volk een beroep giédaan om n I uit te maken of nen eene kiesrechtuitbreiding wil in eent of o er 2 of 3 keer verdeeld Spr kwam ten sterkste op tegen de verdachtmakingen van den Min in de N R Ot en bet D v s Q dat wat gevaarlgk tpe men zou zoodoende voor de raadgevers van de Kroon niet meer gevoelen wat we behooren te doen Wil men Tak en consorten gaan bettrgdeu en hun betohuldigen aleof zy de grondwet niet in strgd achten met de grondwet dan t het niet aan ons van oneerhjkbeid te baaoholdigen Tegen het dwaalbegrip alvof art 80 per se eiwiht bet voldoen eener belaeting ook daartegen kwam spr ten sterkste op 10 17 10 14 10 41 10 47 IM f 07 a it lo os 10 11 41 4 7 U 1 II ai 08 UI 11 Spr we s verder op den grooten arbeid v n min PierfOD zyn wetten en vooral wat hg nog van plan was te doen ware hy daarin door die kieswetgescbiedenis niet belemmerd Daarom ook moett dat vraogatuk zoo npoudig mogelyk worden opgelost Spr verklaarde verder waarom hy geen belasting noch won ingcenius als maatstaf voor ktesrecbt kon iiaunemen en ook het oapaeiteiten stelsel en paarbank boekje vonden evenmin genade io zyn oogen De beer Valette droeg zyn rede zoo uitstekend vooT dat alle aU het wnre aan zijne lippen bin eti We willen niet in herhalingen vallen en bepalen er ons dn toe die rede niet verder weer te geven Aan het debat namen deel de beeren Hoogeweg da Van den Berg en Koe mees De beer Hoogeweg had met bigüscbap vnrnomen dat spr was tegen de sebrgfproef In een dMer dagen verspreid stooibiljet had men het doen voorkomen als ging het by dezen strgd voor of tegen de Hervormde Kerk In ditzelfde Nieuwerkerk z spr zyn er nog zoo velen die meenen als een werkman geld verdient dat zulks geno is Ken bordeelhouder is onder de tbanfi vloerende wet kiezer en zou men dan een fatsoenlgk werkman uitsluiten De beer Van 13erg schaart zich ook aan de zgde des heerM V Hg wil echter een misverstand wegnemen daar de tegenpartg bet doet voorkomen alsof men H M de Koningin Regentes een dienat zou doen den min niet te steunen Was dat bet geval dan ware het toch radikaler geweest dien min eenvoudig aan den dyk te zetten Maar juist bet tegendeel biykt uit alles en H M heeft getoond hart voor het volk te hebben Wy als anti revol stemmen op den heer Valette omdat hg met ons is voor de rechten van het volk De heer Koolmees vroeg aan spr welk belang of welk out bet volk toch he ft van nit ebr kiesrecht De beer Valette dankte de sprekers die met hem van gedachten hadden gewisseld Dat hg met de sebrgfproef niet dweepte stak hg onder geen stoelen of banken AU zoon van een ryksontvauger witt hg hoevelen bezwaar hadden in het enkel zetten van hun naam Dat de tegenstandera er nu verder gaan bybaleu voor of tegen de Herv Kerk dat verbaast hem ten sterkste Wat het valk er aan heeft dat art 78 der Grondwet eens waarheid worde wel daardoor kan het toch ook een handje medehelpen om hel Bcbip van staat in goede riehting te sturen Er moeten wetten komen die de verhouding tuascheu werkmtn en werkgever beter regelen beide partyen hebben er behoefte aan dat de Staat ben steunt Spr herinnert er n aan hoe dooreen man uit het volk dan br Heldt de verwarming der derde klasae w ns in de Kamer ter sprake was gebracht waar nog geen der andere leden ooit anu gedacht bad De heer V drong er by de kiezers op aan dat ze aanstaanden Dinsdag naar plicht en geweten zonden stemmen dat was de beste richtsnoer ook bg deze stemming PLATE te Waddingsveen De vergadering wordt geleid door den heer H W G Koning voorz van hel Comité te Gouda De voorz opent de vergadering en beveelt Graaf van Bylandt aan om zgne houding io zake V aart verbetering verder zegt hy dat het Comité een afgevaardigde wenscht die by uitbreiding van kiesrecht bedelaars uitsluit Daarna geeft bij het woord aan den heer Plate Deze wgtt er op hoe verschillende echrgvera en sprekers de kwestie niet in het ware licht hebben gesteld Hpreker wil geen verguizing Hg wil alleen spreken over persoonlyke hoedanigheden Wat de heer Valette betreft spreker heeft hem iu de Kamer leeren kennen als een zeer bescheiden man Hg heeft daar gesproken over middelbaar onderwy wat tot zyue bevo dheid behoort overigens is deze henr onbekend iu de politiek Valette is als een onbekende in het politiek vaarwater gekomen Daarom heeft hy den heer fiorgenius als loods aangenomen B SI 7 10 5 B 03 10 17 i 7 10 a so 1 4t i te a oa i OB a is la oa ia 40 a 4 S IO 4 08 DIN H A A 10 10 Voorb 5 64 N dl d5 5 Z Z gw 08 Bl Kjr l Z r ll 19 lOJl 10 41 De beer Van Bjlandt is ook onbekend doch was een aiersad van Pr St die hem tot lid der Oed St hebben gekozen wel een bewtjs dat zyne medeleden hem als doorkneed beachouwden in regeeringszaken üen nadeel betift Here canHidaat iu dit dittnct nl dat hg kort ia i8 f f p Wder gtmXarfttirm tefli onder diTorwidapplmu den hUnd r D hoer £ wu o i mot leer gelokkig in ign repliol Koodi bfl jb nTang word hg met groe tookeDon t o fkeanog begroet Dl heer S ug oh geaoodUAkt do inleidor oen p r Jteeron in do rede to y llen waar do ooa Torkoerde Toomtolling gaf an bet door den hoer S geiprokene De vergadering gai k3 daw JDiorrnptio daidelyke bewgzen Tan imUwiiminff Do aSoop der tergadoring was zelft oenig sina nimoorigi zoodst do roorz zelfa de hamer moeat gebroiken Baltenlandsch Overzicht li het Eogelsche Hoogerhuie deelde lord Kimberley minister van Baitenland cbe Zaken mede dat over de saak der Costa Rica Packet nog altijd onderhandeld wordt met de Nederiftodache Begeering Wy hebben ceide de minister ons volstrekt niet ueerge1 de weigering der federland9ct Regeering om een schadevergoeding toe te staan Ik ben op het pnnt andermaal een dépêche te wnden aan onien gezant te s Gravenhage met de instrnctie by de TJederlandsrhe Regeering er op aan te dnngen de rechtvaardigheid te betrachten eo wy wanhopen niet aan het welslagen onzer vertoogen want volgens onze meening is kapitein Carpenter streng behandeld en is men hem een schadevergoeding schuldig Iu het Lagerhuis stelde de radicale afgevaardigde A C Morton als motie voor het iwu ehl V £ 9 10 000 van den hertog van Kdinborg in te trekken omdat deze nu een bidleolandschen troon heeft best en Den motie werd door de regeerihg bestredffin BD met 298 tegen 67 ntemmen verworpen Ih de Sobotten geeft de lEogelacbe regeering aan de Ieren een beurt Woensdag ia door het Lagerhuis het wetsontwerp tot inUekking der lersclM dwaagwet aangenomen en gisteren heeft de minister Morlej de eerste lezmg verkregen van bet wetsroorstel waaronder de verdreven Israche pachters weder op bunne pachthoeven koonen worden hersteld Ken scheidsge richtsat volgens nitvoer omsohreven bepalingen de reïufitiillatie regelen Tot de intrekking der dwangwet is besloten met eene meerderheid van 60 stemmen juist zevM JMU nadiu de wet met een meerderheid van 1 U stemmen wwd ingevoerd De meeuing is dna gebeal omgekeerd en blgkbaar beeft zt h dezweepen haver politiek vanden beer Balfour om by behoud van de dwangwet het volk door werkverschaffing te helpen nu aitgediead Deze meerderheid in een Kamer van 448 leden was een overwinning zooals de liberale party zelfs onder GladHtone s bestuur niet behaald heeft Zg ia van te meer beteekenis omdet door den nu goedgekeordeo maatr el de lenuhe nationalisten nauwer aan de regeering verplicht worden en den Parnellisten een reden nit de hand geslagen wordt aich tegen de regeering te verzetten of haar hunnen steno te onthouden De oppoBitiebUdeo zyn geheel de kluts kwyi De Standard vraagt dwars in atrgd met de tot dusver verdedigde politiek en vergetende dat Mcnriey a eerste werk in 1892 was de Crimes Act te eehoreen of de minister die de dwangwet een schandvlek voor lerla id noemde die schande niet reeds dadelyk bad moeten wegnemen en loo zgne regeering van alle verantwoordelyk nid bevryden De Times heeft sinds het oogenbhk dat de tegenwoordige regeering aan het bewind kwam uit hare parlementaire tnotiek maar niet kunnen opmaken wat haar doel is De regeering doet echter volstrekt geen moeite dat doel te verbergen Eerst de leren overtoïgd van de goede bedoelingen der liberale party door het Home Role ontwerp dan de Eogelsche domooraten tevreden gesteld door een wetsvoorstel voor werklieden verzekering een wat op de gemeentebesturen en een democratische b rooting de Schotten te vriend gemaakt door bet ontworpen pu lementair comité voor Schotoehe zaken en het ongeduld der door de weder opberging van het HomeRulo ontwerp ongerust gewonien leren gestild door de opheffing der dwangwet dit alles zijn de getaigettiseen van eene politiek die een meerderheid poogt te winnen by de aanstaande algeoMeae verkiezingen Inhet Jonrnal des Debate komt van den ondMinieter Léon Say eeo pryzend artikel voor over de begrooting van den Minister Burdean voor 1 5 welke hg alt prograesistisch en demoeratisch kenschetst met wgs beleid en zooder populariteitibelag of met bgbedoelingen in vsrbandi met verkiezingen ontworpen alles S Bvende wat men te goeder tronw beloven kan et welzgn des volks zoekende zonder het met gdele droomen te paaien De Temps pnt zich femeeae t in loiq raken op Bnrdeao eo zyn begroeting Maar men krggt van al dien overdreven lof den indruk dat er wat achter zit £ 40 dat lal o wel zyn Bnrdeao is in deze begrooting als finaodefde hervormer opgetreden Hg stelt voor het deur en venstergeld benevens dtf pereöneele belasting ook wat bet meubilair betreft af te schafTen en de daardoor verval lende som van 147 millioen te vinden door eeo verho ng van de geboqwenbelastiog van 3 20 op 4 pCt eo door een nieowe woning belasting een en ander vermoedelijk opbrengeml 161 millioen Bezit iemand biykbaar geen genoegzame middelen om in zyn onderhoud te voonieo dan kan hy van de woninghelastmg worden vrygeeteld Van de woniogbelosting worden opeenten geheven naar bet aantal dienstboden dat men heeft Men hondt deze hervorming iodbrdaad voor een gelukkigen greep van den heer Burdeau maar niet van dien aard om op die wyze daarover de loftrompet te steken De reden daarvan moet ook meer gezocht worden in hetgeen de begrooting verzwggt en wat ook Léon Say en de Temps niet durven z gen namelgk dat geheet ontbreekt wat zoo dikwyis is gezegd dat in een democrati ehe inrichting noodzakelijk thuis honrt namelgk een progressieve inkomstenbelasting Genoemde lof zal echter de radicalen niet verblinden die sinds jaren voor anik een belasting in de bres sprinmet dezelfde hardnekkigheid waarmee de aanvoerders der bonrgeoiae haar bestrydea LINNENGOED A van OS At £ 73 73 Beurs van Amslerdam 30 APBIL Vor kn lotko 887 a 88 lOOV 10 i u 102 J Al V 1 l l 8Vii s 4 M 6 108 i 601 H U isy i 60 S8V 100 loo at 90 uo T 1017 8181 1601 6V 97 loay 101 187 8 B8 i sol 8oy loi 100 184 1S91 los V iZ 18 V Vii 1 0 1 0 64 64 10 7 183 lOSl u lll l 7 V 94V 108 18 184V U 10 lOOl s 80 86 V i6 y losv IBVl 79 iio Vi 104 61 611 18 189 108 1061 100 101 116 11 84 109 KmiauMO Gert Ned W S S i dito dito dito 8 dito dito dito SVi Homu OU Ooadl 1881 88 4 Itaxii InscfaryviDg 1868 81 6 Oosnim Obl iupspior 1868 5 dito in zilver 1868 6 PoaTUOAL Oblig mat tuket 8 dito dito 8 EusLum Obl Oost Ss Serie 6 dito GaooDi 1860 4 dltoMjBaths 1889 4 ditomHopsl8S 0O4 dito in goud leea 1888 6 dito dito dito 1884 6 SrANJi Perpet lofauld 1881 4 TcaKUj Gepr Conv Isen 1890 4 Geo lesDÏng serie O Geo leeaia serie C ZuiDAvK BiP Beo v obl 1892 B Maxico Obl fiuit Soh 1890 6 ViNizuiLA Obl 4 oubep 1881 AXBTSBnAM Obligstien 1861 S i BoTTnDi H Sted leen 1886 B i NiD N hSt Hoodelsv oaiid Arendib Tab Mü Certificaten I tiuïlattuha dito Arak Hypotheekb pandbr 4 CaltMij der Torstenl oand s Gr Hypotheekb paudbr 4 Nederlandsohe bank aand Ned Handelmaattch dito N W Pac Hyp b pandbr 6 Bott Hypotheekb paadbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoBTiNE Ooat Hoog bonk aand Buai Hypotheekbank pandb 4Vi Ahbuka Equit hypoth paodb 6 Maxw L G Fr Lien oert 6 Nin Holl IJ Spoonr Mg aaod Mij tot Bxpl V SU Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTAUB Spoonvl 1887 89 A Ëobl 8 Zuid Ital Spwmg A H obl 8 PoLBN Warschau Weeaen aaDd 4 EUSL Gr Bum Spw Mg aand 6 Baltisohe dito aand Ttstowa dito aand B Iwang Dombr dito aand B Kursk Ch AzoW Sp kap Band B LoBowo Sewast Sp Mij oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig fi KoidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 AHnxKA CeDt Pae Sp Mij obl 6 Ohio fc North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Blo Gr Spm eert v a Illinois Ceotral obl in goud 4 Louisv k NaskvilleCert v aand Mexico N Spv Mg lehyp o ft Miss Kansas v 4 pot pref aand N Tork OoUrio fc West aand dito Fanns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 St Faal Minn Ie Ikfanit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 CiNAnx Cao Soath Cert v aand TiH C Ballw fc Kav Ie b d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tram weg Maats aand Nmo Stad Amstordam autd 8 Stad Boiterdam aand 3 BzLon StadAntverpflDl887 8Vt Suid Brussel 188S 8 HoKG Thfliib Begultr Gesellsch 4 OosTBNR StaaUleeniog 1860 6 K K Ooit B Cr 1880 8 Sfahjb Stad Madrid 8 1868 7 r Nas Bef Hyp Bpobl oert B Afloop Tftn Openbare Verkoopingen ▼ an Onroerende Ooederen VEILING 19 Apnl 1894 Gehoaden door Notana Tegink te ScfaoonhoTgn nn Koffiahais met Schuren Erven en aaabehooren aan Bergstoep ondar Bergambacht Perceel 1 Eoffiehnis met Khnor en Erf k T Blanken Bergambacht 6200 Parceel 2 S ai VSè 4m4 SAma ia genoTer perceel 1 k E Langerak te Berg ambacht 1100 Burglsrlijke Stai d GEBOREN 19 April Pietemella onden a Ooma en F W ran Sto el Dirk onder D den Held en L P T n der Sloot Dirk onden D ieuwanhaiaan en C J Slinkers 20 Johannes Frederik onders J Nnvelatyn en A Lanrier OVERLEDEN 20 April C Mooflenkind 7 m ONDEKTBOÜWD 20 April B J nit der Bree 22 j en D Tan der Beiden 21 j T Hoiaman 25 j en W ran ben Berg 25 j ADVERTENTIEN Den heer Koning vooraitter der Vergadering te Waddiozveen 2 April II MI Over de VÊrgaderiog gisterenaivoad door u gepresideerd zal ik geeb oordeel vellen ik vrai alleen of ik iet gezegd heb in nnjn debat wat niet fiitsoenlgk was of bniten de orde ging Zeker niet dat knouen alle aanwezigeD getuigen Toen ik m naar afloop der vergadering naar den been Plat begaf 001 hem aen opmerking te maken be ft u mg woorden toegnvoegd mjjnheer H W G Koning waarvan ik rekenschap mag verlangen woorden die een net man niet zou uiten woorden die een fatsoenlek man te min acht woorden die ook ten opzichte van een tegenstander het geoorloofde te buiten gingen Wat de br Roozeboom mij toevoegde daarover wil ik niet eprekei dia myniieer wu teer opgewonden en zich zelf nanwelyks meester H is dan ook later naar mg toegekomen beeft iny eon paar maal da hand gedrukt en en soort van ezcan gemaakt Maar gg mijnheer H W G Koning met de meeste minaehting bebt gg mg toegeroepen na een kies vereen iging die jon als bestnaralid beeft ia te féliciteeren hoor dat moet ik zeggen en even voor dien tgc waar bemoei jg je mee je weet niets vaO de politiek af wat doe je hier en om de kroon op het werk te zetten je bent me hoeg enaamd geen woord waard woordelgk len met een statige beweging drnaidet gg mg den rug toe Mis nietwaar Mis dat voelt D zelfmgnh Koning als alle eei evoel o nog niet verlaten heeft Ën gg gt voorz van het comité 1 Maar de persoon die gg aldns beleedigt heeft ook zgn eergavoel en daarom roept hg u toe tmlJDh H W O Koning zoolang gg de woorden tot mg gesproken nft afloop der verg 20 Ap if e van den heer de Ruiter te Wadd niet intrekt kaïk ik u niet beschoowfflii als man van eer A J BCHILT Heden overleed na een langdurig Igden tot onze diepe droefheid onze geliefde Moederen Behuwdmoeder Mevroaw de Wed C J 8M1TS geboren M G SuuwBKTg in den ouderdom vaQ bgna 66 jaar Haarlem 20 April 1804 I Oouda Haarlem Samarang i Voletrtkt e$nige en algemeens kenniegemng j J P V D VKLDS Smits t CORN WITTE v D VELDE D FUANSihts Db S FUAN JAN SMITS C Jbv A 3MITS OI GoK M FRED SMITS J 8MITSV ü KinML A J W 8MIT8 C F SMITS M Qoift J W SMITS C ÖMITSKocH Openbare Ijjien ömst op lAANDAG deo 23i APItll 1894 dea aroods ten 7 o o NDT s VERMAAK Ooatharen Spreker de Heer Jfr W van4e XAAJJ Ond Lid Tlü de 2 Kamer der Staten GeneraaJ Gelegenheid tot Debat Namena het C taM H W O KONING Vooraitter H W t BÜNTB Secretaris 1 h i WISES71I mms I Harkt 136 Gouda Harkt 136 TEICQTS l s rscsols CORSETS iJoageaspakjea JURKJES enz enz Grootste Sorteering I bekend lage prijzen NiDisCer Tak vao Poortvllet Fgne 2 ots SIGAAR verkrggbau bg E J SGIOLTEH LangeUeruïeteeg J 97 Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres Tan Nieuwe parapluien en r vatie Uitslaan van ROKKEJS EM LUIERS PARAPLUIES EN EN TOUT CAS Toor Beeren Duf en Kinderen Met Zgde Sanelle n OIoria itof Zie de preien in de Uitstalkaa Bepareeren en OvertrekHen J CflIiEIN Lange Tie deweg S 61 MUZIEK Musiekl Muziek Mustek 10 15 en 20 ets per nummet De Catalogus van eene groote collectie Piaoomnziek tegen bovengemelden pr s is gratis te bekomen aan onderstaand adraa Romans 30 ets per deel Gravures 25 ets per stuk FhotograplilCn GelIJDslreerdeWerken alles tegen spotprgzen Vraagt de CATALOGUS T a r£nn a xlct © 5 De verkoop dnnrt slechts U DAGEN Uitsluitend roor Oeabonne rden op de G0UD8CHB COURANT n aai het f ranaidi na Xavier de MontépiB 544 pag druk a aan het Barean dezer Coprant te Terkrygen tegen den apotprga tui 40 eenttt De voorraad ia niet gioot tam profiteere due vaa de gelegnüuid