Goudsche Courant, dinsdag 24 april 1894

trarde t n de repnbliok zal leker weinig ingenomen zgn met die onthulling Voor het overige zg gezind dat Arthnr Meyer in ongunstige woorden spreekt ovar Boulanger hg heeft legt hg nooit samengespannen dacht slechts aan de pluim op zgn steek en aan zgne belle Toen hg te Paryi incognito kwam met een blauwen bril op om ich onkenbaar te maken meende men een samenzweerder iu hem te zien maar hg was slechts te Pargs gekomen omdat zgno vriendin wier gezondbeidHtüestand hem onrust baardu hem geroepen had £ n laat de Tempa er op volgen den beer Arthur Meyer spgt bet nu dat de royalisten zgne vrienden met eene vrouw iu het spel gebracht hebben Het was onhandig van hen Sr was gisterenavond ruim 10 uur heel wat drukte op den Singel tn Amsterdam Een man gliuga vluchtende en achtervolgd door een aantal menscheu die riepen Houdt bfm Plotseling toen men den vluchteling bgna had opriugt bg in het water Ër kwam politie Maar men durfde ich niet te water te begeven wegens de duiaternis Daarom werden de dreirgnn te hulp genomen BeetI De drenkeling werd even boven het water gelicht MaT dat was tegen zgn b doeling Fluks haalt hg een mes uit den zak en anydt bet touw door Opnieuw duikt de ge beimzinuige onder Ëen andere dreg wordt gebruikt en ten tweedemale sla men er in de haken in de kleeren van den zonderhng te doen grgpen Maar hg had nog het mes in de hand en poofl dour valt bg weer Ëindelgk mocht men er in alagen hem op het drdge te brengen Toen zgn mes geen dieuat meer kon doen om de touwen door te angden keerde hg het tegen zichzelf Tweemaal drong het staal in het vleesoh van deo moedwilligen eigenaar Toen viel hij neer Per brancard werd de ongelukkige naar het goatbnis gebracht 6chiedam8che aanbeveling Zoo wordt o a teSchiclamrondgebaznind dat de heer Van Stirum een a chaffer van sterken drank zon wezen Was hij dit wij zooden het in hem eeren doch de waaarbeid bovenal hg is geen afschaffer Zgn persoonIgke zieuBw ze zon hem dua niet beletten voor de belangen van zgn district in elk opzicht op te komen Als een groote zeldzaamheid zg vermeld dat den 20en April te Aalsmeer reeds rjjpe aardbeziën waren De eersten worden bedeu te Amsterdam ter markt gebracht Den 18en Juni wordt er een festival en concours voor harmonie en fanfare gezelschappen gegeven te VlaardiMgenidoordeUaimonieVereenigiug Concor lia Aan ieder der dt elnemeude gezelschappen zal eene herinneringBmedaille worden uitgereikt boveodieu zal onder de vereeni ingen Telke aüu het festival duelnemeo een cornet a piston of andur instrumeut ter ktuze van bet winnende gezetochap worden verloot Voor het concours zullen 4 verguldzüveren en 4 zilveren medailles worden uitgeloofd De gezameulgk uit te voeren fwstmarsch voor deze gelegenheid door den heer O M Mertz gecomponeerd zal tydi aan de deelnemende gezelschappen voor het fealival worden toegezonden Uit Philippine schrgft men aan het N t dD In April treedt elk jaar voor den mosselhandel van Philippine eeu tgd van atilstand in Taai en mager ala de moiwelen om dezen t d van het jaar zgn is het niet te verwonderen dat zg geen aftrek meer vinden Tooh zgn zg uog steeds gewild in Gent wat tot Juli rerzouden wordt is bgna nitaluitend voor die stad bestemd De zachte weersgesteldheid in da laatste drie maanden was niet nadeelig voor de mosaelvaugera gere Directe SüoorwesverblDdlng fflet JUUDA Vinlerdlenst 1893 94 AanKevaogeo 1 Oetoter Tlfd vao Greenvicli e 10 7 It 8 11 a Ol 1 40 10 4t lOM 11 08 18 18 18 68 1 84 3 6 4 80 B i 8 68 7 10 8 88 8 48 40 10 41 11 08 I0 10 II O r T X II D 1 U O O n D A a 61 10 17 11 60 18 80 10 87 10 84 10 41 10 47 18 08 11 40 e oi 8 18 8 81 a i 6 86 M 1 44 OODDA DEN BiAS Ooud 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 19 11 19 91 1 01 1 97 S 6 4 46 6 97 6 6 7 18 8 86 9 87 10 46 11 11 11 80 ZeT H 7 49 8 68 11 01 I l 4 67 8 11 4 i Bl Kr 7 47 1 1 Z I w 7 68 01 11 10 1 84 6 08 N dL d 8 09 l Vomh 8 07 9 18 11 19 1 8 8 90 O lu n Hwi 8 19 18 9 84 10 07 11 18 41 U Jl 1 48 1 87 4 96 6 96 8 66 8 41 7 48 8 66 10 1811 16 11 4019 UOI Dl TUCHT 8 48 8 18 8 18 4 18 4 47 1 89 8 01 7 46 8 8810 08 9 87 8 87 7 69 10 99 9 44 f 8 04 6 44 8 17 8 08 10 98 9 61 6 1 t tO 8 18 10 841 90 8 08 3 60 4 48 6 99 6 918 86 8 98 9 1010 69 O O D U A A UaTEKDAM I 10 08 10 96 18 11 9 81 4 4T 8 98 7 48 1 08 10 88 11 1 1 9 40 841 8 88 H 11 10 11 O 19 8 1 18 1 88 8 80 l 11 81 roorral ondenoohk ui men Toortun od redea te meer hebben om de schoader op te halen orer de dwaasbeid rao sommigen die nog aan geestrenwh ningen gelooren Profeflsor Schiff toch legdo zich niet nner by bet feit dat bet rerschyiuel onrerkltarböar wa hg zocht tarnt de oorzaak H con stateerde dat hetzelfde doffe vibreerendegelaid Toort ebracht werd door een lange trillende snaar Hy bedacbt na rerder dat een der lange peezen ran de kuitepieren die achter de bnitensten enkel langs een kam loopt waarop hare echeede en die der aan de andere tgde van het kleine uitwas geletten pees iugehncht zgn dit gelaid zon kunnen Toortbrengen indien men ze van de kam in de ininiiding daarnaast Het springen door eene kleine bgna onmerkbare bt we ing te maknn met den voet H beproefde het en slaagde er na eenige oefening ioderdaad in het geluid der klopgeesten duidelgk hoorbaar Toort te brengen Op bet congres der FranBobe natnnronderzoekers te Hesanfon waar professor Sobiff z na opmerkingen mededeelde liet hij tot groote verwoadering der aanwezigen door de peezen Tau zgn kuit pieren duidelgk hoorbaar de maat by de Marseillaise slaan HandeUbl Woensdag was het 30 jaar geleden dat in den PruiHiHchDeenacfaen oorlog ran 1B64 de vermaarde beHtorming der üüppeler Schansen plaats bad Prins Friedrinh Karl wilde reeds den lln April doen storm loepen maar koning Wilhelm verlangde eerst nog een derde paralel op slechts 300 M afatands van de scbansen Om 2 nnr in den ochtend van 18 April rakte de voor de bestorming bestemde colonne d loopgraven in en met klokslag 4 begon bet geschntdooder dat zes uur lang den grond deed drennen Plotseling werd alles doodstil nog enkele minnten dan het tromgeroffisl als signaal voor de bestorming r1 pneller en sneller in de voorste paralel valt dan een 300 man sterk muziekkorps krachtig m met een bezielenden marsch onder directie van den dapperen Piefke die om ook nog drie andere muziekkorpsen in dezelfde maat te honden op den aarden wal sprinitt en met tgn blinkenden degen dirigeert onbekommerd of hg daardoor zelf tot een mikpnnt voor den vgand dient Vlak naast bem valt een granaat alle muzikanten worden m t modder beapat maar juist de modder belet de ontploffing De muziek bad gecwegen maar Piefke zwaaide nog eens zgn d en en liet zich door de granaat niet uit de mant brengen zoodat de musikantpn door hem bezield dan ook hun adem dra terugvonden en met verdubbelde kracht wedsr inviflen Binnen 10 minotuu wapperde de eerste PruiRiscbe vlag op de eerste schans een kwartier later is re ds df zevende veroverd en de overwinning voltooid Koning Wilhelm liet Piefke voor zich komen en zeil too dikwgla gg dien marsch zult spelen moet gg steedü te zelfdcr plaatse als tbans een pauze maken c £ n werkelgk geschiedt dit nog ten huidigen dage zoo vaak de sedert beroemd gebleven DUppelmarscb ge speeld wordt Naast Piefke is ook de herinnering aan den pionier Klinke steeds levendig gebleven die om voor de troepen een doortocht te banen een aak kruit tegen de psliisaden wierp en in brand stak en daarbg zgn eigen leven opoffert Men verzoekt de iN R Cic te berichten dat het oud lid der Kamer de heer Tydeman in eene veigadering der centrale kiesvereeuigingte IHet op 27 Maart mededeeling gedaan heeft dat het hem bekend was dnt bg aannemingvan het a men dement De Megier het kiesweton rp zou worden ingetrokken f 8 86 8 48 8 49 8 6 8 06 ttottd Uooninokt Kteawwkark OapalU toUwdui lottaidui Cpellt Ninwtrkwk Moordndit Goada 7 7 18 7 80 7 4 7 66 7 8 10 5 18 t l 6 88 Ooid 6 86 8 40 7 66 8 09 8 91 10 19 10 M Ouduw 6 60 M U 09 WMrdra 6 67 7 018 11 8 40 11 18 Htmulao 8 04 7 08 8 46 11 98 Uln 8 18 7 98 8 88 8 41 9 10 81 11 46 Qouds Amitudu Wp 8 40 8 91 1 89 8 10 11 14 Dfl Tel 4 zegt sleobte berichten te habheu ontTangen omtrent den geest der bevolking in de rMÏdenti Menndo in T rband m t de mislnkking van den koffieoogst aa eanige maatr elen van bet bestuur Door den brigadier majtjor der rgkaveldwachter W Vonk te Ond Beierland ia proces verbaal opgemaakt tegen zakMen S uit Dordrecht sedert eenige weken aldaar verblgf houdende ü gaf zich uit voor agent eener Roltsrdamsche levensverzekering en besteedde zicb achtereenvolgens hg veracfaillende lieden in den kost voor i 6 per week urn na eenige dagen zonder betalinii te vertrekken Hg had zgne verwondering nitKespoken dat in zulk eene weiv irande gemiMnte gf n vendubuia was en verklaarde dat wanneer zyu kostbuas zoo iets wilde begiunen hg wel ron helpen ËQ werkelgk bg hielp want van de ten verkoop bgeengebracbte goederen onttrok hg een edeelte aau de bestemming en verkocht dat ten eigen bate Tegen een andere kostbaas had hg gezegd dat hg zgn salaris als agent ontving bg den kassier A Koopman aldaar dua wanneer bg niet betaalde d in zon de heer Koopman het wel doen Spoedig bleek dit eene onwaarheid te zgn By de heer Koopman heeft bg getracht geld te krijgen op eene promesse welke door hem was onderteekend met den naam van eun geacht ingezetene van Numansdorp Die poging gelukte niet Bg eenige verzekerden bg eene Rotterdamsche levensverzekering maalschappg wist hg de pretnien machtig te worden welk geld hg voor zich behield pij zgn verhoor heeft hg alle bovengenoemde feiten erkend De R C Centrale kiesvereeni ïng Recht voor Allen te BoiiegraveO beeft in hare algemeene vergadering besloteOt om bg dea s herstemming voor een lid van de Tweeae Kamer der Staten Generaal zich van stemming te onthouden op grond dat ter vergadering gebleken ia dat èn de beer Kngff èn de beer Löben 8els vooratanderd zgn der wet Tak rtbnr Meyer directeur van den raonarcbalen Qouloia deelt in dit blad pikante bgzonderhe en mede omtrent de rol die de rojalistischd party ten tijde van generaal Boulanger speelde Wy willen schrgft hg den generaal op wettit B wgze tot hoofd van het uitvoerend gez maken Wg dachten dat de tegenwoordig republikeinen door den drang der omatandigheflen zgne verklaarde tegeostauders warnn en dat het nitmwe ambteoaarspersoaeel buiten nns volstrekt geen administratieven waarborg opleverde Zoo zou de generaal genoopt icgn het adminifltratieve prefectorale diplomatieke en fiuiBncieele personeel aameo te stellen uit mannen lan denzelfden geest ala wg doortrokken Wg willen dat de generaal eue cnoRtitoeerende vergadering zou bgeenroepen die ouder oqzeo invloed gekozen onze doulibeeldeB zou Tertegen w oord igen Wy willen zelfs dat er een vice president dor repnbliek £ 0U benoemd worden en dat die bqtrfkking o gedrag U werd aan een aanztenIgken persoon van de conaervaHeve partg ooi da toegangen tot het Ëlyée te bewaken De coustitueerende vergadering voliiende op de destgds betannde Kamer zou nadat zg de constitutie herzien had wettiglijk ontbonden worden en op hare beurt aau bet land eene monarchale constitutie gegeven hebbeu zoodat zonder een coup de torce door een verstandig inachtnemen van de wettige vormen da monarchie zon ontstaan zijnHet mocht goed of kwaad zgn ziedaar wat ODS plan was Tot zoover het artikel van Arthur Meyer Mon zal erkennen dat het openhartig is en tqvens dat de monarcbalen door den val van bunnen generaal gevolgd door zgn zelfmoord ta Brussel diep getroffen moeten zgu geweest 10 66 11 08 11 08 11 18 11 86 18 68 1 06 1 18 1 1 1 88 11 88 7 86 7 47 8 18 10 08 10 11 7 46 8 07 0 18 99 6 81 8 88 9 68 10 il De graaf van Pargs die zfjne aanhangers herhaaldelgk had aangemaand vast te bonden aan Boulanger mnar die steeds getracht beeft het to doen voorkomen alsof bij niet complot geld kon er gelost worden Otcr dé vangst van mosselzaad is men minder tevreden de stormachtige dagen die we gdiod bebbea gedurende den tgd dat de zaadbanken geopend waren maakten het voor de Khif ters gevoarlgk naar de hoofden hg Broskens en Codiand te varen en het beetje zaad d er nog gevischt werd was bovendien ran inférieure quahteit Aanroer ran zaad uit Blankenbmg en Engeland was noodig un het incompleet aan te vullen Zaterdagfavond lezingf Zaterdagavond had het centraal verk ezingscomi é in 0n8 Genoegen eeoe vergadering belegd waarbg als spr optrad de br mr W F Rochnssen uit den Haag De reclame voor dien heer gemaakt eu de byvoegiog dat hij waa lid van den Raad van State hadden heel wat peiaonen ter vergadering gelokt zoodat de zaal goed was bezet 0 i is het comité niet gelukkig geweest in zjjn keus daar de hr Rochnaaen bgna geheel de gave als apraker niiHte om reden hg zich zeer moeilgk en slecht verstaanbaar uitdrukt Het kiesrecht ontwerp Tak werd aan een Bchbrpe critiek onderworpen de verkiezing van 91 in dit district er bg gehaald waarbg Rpr zich een weinig vergiste en van da keuze van een heer als Van Boogoardt geen melding maakte maar alleen van den edelen wakrdigen Havelaar De tactiek van de Standaard werd insgelijks scherp gecritiseerd maar van de eerlgke rondborstige verkl van Dr Koyper waarom hy zoo handelde werd weinig of geen lïotitia ge 6 omen De voorstelling van Spr hoe een voorstander van min Tak in de Kamer zon te handelen hebben was naar onze meening niet juist en erg overdreven Van finale uitbreiding kon geen sprake tgn want de vrouwen zgn nog ni esloten Dit vuurwerk had best kunnen gemist worden daarvan waa immers in den stryd geen sprake Ën dan o gruwel de heer V zou een man die zich voor bet lieve vaderland wel mocht laten doodschieten ook al het stemrecht willen geren Spr hekelde verder de houding van en het gekchryf in de Standaard betoogde verder dali daar bij gelukkiger was dan het gros der kiezers door n l den heer Van B persoonlgk te kennen die candidaat een grerig en 1 kiiaam man was Hg ried ten slotte aan om den hr Van Bylandt te stemmen ala protest omdat er nu eenmaal kiezers zgnj die van adelgke titels genoeg hebben Zgn rede werd erg meertjes toegejuicht Aau bet debat namen deel de hhr Valette m r Troehtra V d Laan en De Jong De heer V merkt op dat als men hem een nÜBuweling op politiek gebied noemt men van den br Van B zeker niets anders kan getuigen Hg wees verder op een strooibiljet waarin zoo heel veel leelyka en onwaars woidt verteld en eindigde met de uitroep Men late den hr Van B niet misgelden dat bg een g oot heer is maar evenmin mg dat ik van b rger afkomst ben en met bmrd werken er is moeten komen De hr mr Troelstra nit Utrecht had de lachers op zgn zjj In diens geestige rede kframen vele juiste en gepaste opmerkingen hoewel we natnuriyk met bet ten slotte propfcgeeren voor zgn partjj niet mediaan De hr Van der Laan trachtte de aanvallen o Dr Kuyper te weerleggen de hondingvan den Min te verdedigen Uü g 2gn leedwezen te kennen dftt in ons land de kamers ran arbeid nóg ontbreken en eindigde met de verzekering dat er tüyhet volk nog eerbied voor de aristocratie bestaat De heer De Jong kwam op voor de belangen van den werkman en was gelukkiger don een vorige maal De debaiters werden luide to ejnicht Tooral de beide eerste De hoer Rochnssen was in zgn repliek niet 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 10 41 11 08 IIJI 6 66 8 08 8 10 8 17 8 96 IU 1 44 4 10 ll i 8 40 9 08 8 60 1 46 1 66 8 09 9 08 9 16 1 11 Ml T 1I IJ4 91 7 IT 4 90 4 48 4 18 8 09 6 0 4 40 i l6 I eOD Dj M8 Jt ï 9 48 3 10 4 08 DEN HIA 10 80 10 88 Hag 6 48 7 907 48 9 98 9 4610 1411 8119 16 1 18 9 16 8 46 8 48 4 16 4 49 8 91 7 8 01 9 lt 4 48 7 08 7 11 7 90 7 98 7 81 1 44 1 4 1 68 9 04 9 0V 9 a 9 84 6 6 09 Toorb 6 64 N dL d6 6 Z i gwa 08 BI KI 6 I4 Ze M 6 1 8 0 8 60 10 07 10J4 04 9 1010 98 9 19 8 41 9 89 10 40 IIM 4J0 7 11 iT 4 18 7 40 10 68 I II M IU 10 41 OiHidt 8 80 7 60 8 18 9 68 10 1 10 69 19 0319 46 8 90 9 46 8 18 4 18 4 48 6 99 8 81 7 49 M 10 V T K E C H T R O U D i Ulnoht OJS 7 60 68 11 84 19 09 19 60 8 10 3 69 4 48 8 88 7 48 S Humelen 47 8 08 10 09 19 1 1 94 4 08 4 88 WMrdra 68 6 10 10 16 19 98 4 19 UudanKr 7 07 8 19 10 84 19 49 4 94 t Ooudi 7 90 8 39 S4 10 7 19 08 19 56 1 99 3 60 4 37 6 90 7 08 8 90 AMSTEKDA S O U D A iiimenlaB O S 7 88 40 UJO 11 97 9 40 4 10 AlutwduiWp 8 80 8 10 lt 11 91 11 4 9 81 4 98 OouU TJO 9 19 10 44 19 18 19 81 8 10 8 N bgtonder gelukkig ijj h d meer TM een preek T D een coneerntief dominee Spr wil erder wel meewerken om de rechten 0 det TOlk te rerdedigen ma loo n lembriege in handen te ge en welk net Mn dat aanbrengen Spr lag meer heil in de Trjje ontwikkeling Tan het Tereenigingsleien De Toonilter sprak TOor hg de Tergadenng loot nog wat Tan dood e leiende TisKhenmaar het publiek had er genoeg an en maaktedoor weg t gaan dat die speech grooteudeelain bet water liel I Buiieoiaailscli uvcrzlchU I De Italiaaopche miniater van marine hield lin de Kamer eene wume lofrede op de Ita liaanarbe marine die naar hg verzekerde by voorkomende gelegenheden haren plicht zou doen 13e minisier verzette zich tegen elke nieuwe bezninining omdat die voor de marine noodlottig zou zgn eu stelde de quaestie van Tcrtronwen Te midden van een groove opgewondenheid erden talr ke moties voorgesteld De minister president Criapi weigerde alle Dtenwe bezninigiugan omdat de marine daardoor geva r liep van een nieuwe nederlang als die bg Liasa waar de It iaaosobe vloot den 20 Juli 1866 door de Ooatenrgkaobe werd verslagen De r eering nam echter de plechtige verbintenis op zich het vraf atuk nog eens grondig te bestudeeren De Kamer verwierp het voorstel tot de eenvoudige tie VAn den dag orw te gaan moor met groote meerderheid werd aangenomen een motie vam orde voorgesteld dow den afgevurdigde Tortdralïo Deze motie welke door de yegeering was aanvaard luidde De Kamer gehoord de toelichtingen der regeering gaat trrer tot de rde van den dog Biamork heeft een bezoek gehad fan f n aantal meerendeels nieuwe nationaal libdtale leden van den Rgksdag Zg hadden den oudRgkskanselier in talk een langen tgd niet gezien dat zg vroegen of zg eens op Friedriohsruh komen mochten wat gaarne werd toegestaan Natnnrtgk sprak Bismarck met hen over politie Hy achtte t o a dringend noodig dat de landboow geholpen werd en de RjjksBnanciSn in orde gebracht werden Daarover zgn trouwens alle partgen t eens maar het ia de vraag hoe Alle partgen bewdsrde Bismarck die den Staat behouden willen moeten aamenwerken tegen de aociaal democratie De afscheiding van hetRykskanselierscbap van het praesidum van den Prnisischen Ministerraad was even nadeelig als het aanwakkeren van het streven der Polen Ook verklaarde Bismarck roor bet oogenblik geen verwikkelin n in het buitenland te duchten daar geen M endheid die voor zoo iets in aanmerking zou kunnen komen zich sterk genoeg voelt Ook is men algemeen er nog altoos op uit zich de nienwste nitvindingen van techniachen aard toe te eigenen ten eindd het daarmede verder td brengen dan eenige andere Mogendheid De Toorziehtigheid vordert echter dat men zich altoos gareed houdt Mevrouw Bismarck kond gasten niet ontvangen daar zg ongesteld was Er ontbreekt n veel aan de vergroening tnsscben de rqpermg der Vansche republiek en de geostelgkheid De ministerraad betdoot dezer dagen het solaria te schoraen vau den aartsbisschop ron Lyon ngr Couiltié die de kerkbesturen van nypa district in een herd rIgken brief had aangèsthiwen hnnne begrootingen zooals vroeger in i rich enf zonder rekening te honden met de wet van 1892 eu het desbetreffende besluit van 1893 D4 andere aartsbisschoppen en bisscboppen zullen worden nitgenoodigd hnnne bonding binnen een week bekend te maken en zg die doen ala aaribisBchop Couillé zullen als hy behandeld worden De regeering beroept zich op een beslnit van 1829 dat naar het recht geett de bepalingen op de kerkbestaren welke niet btj hei concordaat ign Tastgesteld te wgeigen londer overleg met de kerk Dit besluit werd j geteekend door Koffll X dien men nUt van Tgandigheid jegens de kerk kan verdenken an zouler dat met f e Werd onderhandeld Bij bet beslntt en de aanachrgviiig van 1893 wordt bepaald dat b gebtteka van em idom de kerkbesturen zélvèn aangewezen fondseobeheerder het ffeldelyft beheer der kerken juU worden gevoerd door den nntranger van de gemeenta waarin de ketli gelegen is De bisschop van Lyon en naar het scbynt nog andere geestelgken betwisten den Staat deze bevoegdheid De schorsing van lut traktement daftj elaten die als niet bg de wet voorgescJireren door de figaro heftig gelaakt dom da E ïmatigde Débatsx een daad van zuivere wilkeor genoemd wordt bleef voor den ministerraad de lastige vraag hoe den tegenstand te overwinnen van de kerkbesturen die de nieuwe bepalingen op bet geldclgk beheer weigeren toe te pasaen t Is een ingewikkelde quaestie De kerjibasturen bestaan naar gelang van de bevolking uit 7 of 11 leden waartoe r ehMns de geestelgke en de burgemeester bebooren De anderen irorden benoemd voor de eerste maal door den bisschop en den prefect wanrby de biaadiop de meerderheid aangeeft Bg de wet TW 1809 ie nist hst geval voorzien dat een bestuur ontbonden zou moeten worden wel bg een besluit van 1825 dooh uit de bewoordingen van dit besluit mnet worden opgemaakt dat de ontbinding alleen mogelijk ia op voorstel van den bisschop De Raad van State ecbter geeft aan dit besluit enn andere uitlegging en heeft herhaaldelgk uitgemaakt dat de regeeriug zelfs zonder medewerking van den bisschop een kerkbestuur kan ontbinden Bier ligt de moeilgkheid Daar de bisschop wettelgk bevoegd is de meerderheid der leden te benoemen zal bij een atrijd tusacben bem en de regeeriug na eene ontbindiug juist dezelfde kerkeroad terugkeeren als voor de outbinding Deze helpt dua niets wanneer de buicbop op zgn stuk staat Nu zou de regeeriug wel een voor een de leden die haar mishagen kunnen afzetten maar het ia zeer tvgfetachtig of de wet haar daartoe het recht geeft Rechtsgeleerden zullen al hnu vernoft noodig hebben om eeu uitweg te vinden Te Coburg is officieel de verloving bekend gemaakt van den Ru siacben grootvorst troon opvol r Nicolaaa met Aliz van Hessen jougRte zuster van des daags te voren iu het huwelijk getreden gro ithertog Erost Ltidwig Haar drie oudere zusters Victoria Elizabeth eo Ireue zgn onderticbeidelyk getrouwd met prins Ludwii van Battenberg grootvorst Öergius van Rusland en prins Heiurich ran Pruisen In orthodoxe kringen te Berlgn zat het bericht d zer verloving nog al outevredeuht id wekken daar men daar nog altgd hoopte dat keizer Wilhelm er met in zou toestemmen dat de prinses van godsdienst verandert Keizerin Friedrich en de konjngin van Engeland hebbeu altoos ten gunste van het huwelgksplau gewerkt Te Washington beerscht groote ougernathad ten opzichte van het zoogenaamd leger der werkloozen waarvan veracbillende afdeelingen nit alle streken van het land naar Washington ontrekken om het Congres met de grieven elke zg hebben bekwid temaken Reeds zgn eenige honderden uit Philadelphia aangekomen en bevinden zich 5000 te Council Bloffs in den staat lowa De spoorwegbeaturen weigeren echter het vervoer en hebben den dienat gestaakt uit vrees dat de treinen zullen worden in beslag genomen Men vreest dat het land door deze lieden zal worden afgeloopen IN GEZONDEN Mijnheer de Redacteur Nofi maals zoo ik hoop voor de laatste maal verzoek ik eenige plaatêraimte in nw geacht blad hoofdzakelijk naar aanleiding van het ingezonden stuk van den heer Valette Het atuk v d heer v Lange wil ik laten rusten na genoemde heer zelf erkend hy zich vergi t c heeft £ n na met den heer Valette afgerekend 1ste Mynheer Valette n vraagt of ik het ingezonden stuk ook zelf geschreven heb Ja myubeer V niet alleen geschreven maar opgesteld ook evenals dit stuk Hadt n iets betert van miJ verwacht Maar dan moet u oiat it t oog verliepen ik geen aeteo middelbaar foderwge io talen heb ik heb maar ééne adte middelbaar onderfvys d1 iu IiandboniflgindB 2de U begint te zeggep dat u igenlyk niets te zeggen liiabÉ naar nanleidiug tan myn iDgezouden stnk Vyaheer V wanner men niets te zeggen heeft doet men het best te zvfygeD anders raakt men altirl t aan het leuteren dit woord is niet van ray maar van o of van den verslag evef van het ituk de heer Valette tie Wadtlinjsvem daarin wordl gesproken vap gp tfiutv leer iu den vorm voorwaar daar waar over bezwaren van leden dar 2de Kamer der Staten Oeneraal gesproken wordt iSde Wat betreft totale vert aarloising van vormen door my Mytjheer T u hadt wyzer gadaan eerst te lofaroMeren wat hier plaatselyk gebrnik is daaromtmoi wil i u inliehten dat op de vergadering ViW ledea der Vryzionige Kiesvereeniging gel iiden in Januari jt absent waron van het beetuar de hli A W vau Lftnge en C Oivdök fonder ienniege ing dat op eene bestonrifwigiideriDg belegd aaaraaoIdding der ojshMiite zyodg verkiezing voor leden van de eoiMinaie voor lie greatregeling absent waren ée bb A W van Ijnnge C Ondpk en Dr C W Corta zMder kemniêgeving en op de vergadering tot het stellen van een definitief candidaat de bh C Ondyk en Dr C W Corta weMtr leÊuaegeimg I Heb ik dus onbeleefd ijehandeld of tegen de vorsten gezondigd dopr weg te blyveu zonder kennisgeving Neen ik heb my gehouden aan een plaatselyk gebruik waaraan zich tot nu toe niemand hier j eergerd heeft Ve der wil ik biecomtreot U nsg helpen herinneren dM net ik C giuéndiseerd heb hier te komen spreken op geen der beid vergaderingen ia daarover de wentchelykheid nit gesproken zelfs niet aan de voorstanders nwer candidaten maar dat U eenvoudig tegen my gezegd heb ik wil te W nog eens komen spreken a gfhnf ik dat mm iemud dia aicli ttlf opdringt met minder egards mag behande en dan iemand die men inviteert 4de In welk opzicht heb ik nwe candidatuur niet gesteund Ik heb myn naam geleend voor de atrooibiljetten ik zoo voor lokaal gezoi d hebben maar een paar uwer mede beatunralcden waren mg reeds voor geweest waarvoor was dat noodig mynheer Valette ik heb voor publiciteit gezorgd niet alleen op de gewone wgze ni door aanplakking maar op een boelhuis waar vele kiezera by elkander waren heb ik aan verscheidene kiezera zoowel liberalen ala autirevolutiouaire verteld U zoudt komen apreken zelis heb ik daar eden heer Oudgk aangezet tnch vooral te komen ooal4 de heer van Lange schreef en lest not least niet tegenstannde ik maandags reeds bedankt heb als bcatuuralid eu lid der kies vereen igiug heb ik U Dinsdags toch nog gestemd omdat ik voor mg zelf mg daartoe nog verplicht achtte Dit is een feit mgnheer V wat de heer C Oudijk knn getui eu daar lig met mij mede gereden ia ter stembus en ik hem aan den ingang van het lokaal myn bilji t heb laten zmn ingevuld met den naam van T G G Valette Wel verre van U dus myne excuses aan te bieden f eloof ik te mogen verwachten dat wi U in deu vervolge nog als eerlijk en oprecht persoon door mg aangemerkt worden U verplicht zult zijo te erkennen dat ik ten opzichte van U my zeer oprecht en royaal heb gedragen en dat ik aÜTminst verdien de verdachtmaking doOr O neergelegd in den zin Ieder kiezer te W weet nu wetke waarde hy kan hechten nan de woorden van den heer J C van der Torren U mynheer de Redacteur dankzeggende voor de verleende plaatsroimte Achtend J C VAM DBtt TOREEN Wij mtendm ook nu de fiser Valette in de gelegenheid te moeten itelUn onmiddellijk op het bovenetaande stuk te antteoorden Db Ridactii M de Redacteur Ook ditmaal kan ik zeer kort zijn Met een man die achrgtt dat men iemand die zich zelf opdringt de heer v d Torren bedoelt biermede dat ik geen nitno diging van W heb afgewacht om de kiezers in te lichten over wat ik wil en niet wil met minder egards mag behandelen dan iemand die men inviteert met zulk een man kan ik evenmin over vormen praten als met een blindeman over kleuren I En zoo iemand trekt nog partg voor den vorm waar de verslaggever mot ik gesproken heeft van geleuter van Leden der 2e Kamer Wat de genoemde B tuDrsledsn betreft en hun opvatting van vormen daarover kan ik geen oordeel vellen De mg bekende Bestuursleden hebben mg steeds welwillend en beleefd behandeld even ais ik ben Maar indien de heer v d Torren nog oprechte vrienden beeft te W dan zullen zg hem zeggen dat bet zyu pbcht was om als waarn Voorzitter den Spreker te ontvangen dat het ïgn plicht was om de vergadering te leiden eu dan niet te lateu wachten of we dat het zyu plicht was by verhindering kennis te geren en de leiding aan een ander op te dragen Ieder kiezer te W weet nn welke waard hg kan hechten aan de woorden van den heer J C v d Torren I Zoo tond er in tngn vorig stuk De heer v d Torren noemt dit eene verdachtmaking O die beleedigde oQSchnld Indien de heer v d T zgn ontslag had genomen voordat de centrale vergadering bg elkaar kwam dan zou hy gehandeld hebbeu zooals het behoort Maar nu hg als wairnemend Voorzitter de beide vergaderingen der centrale bggewoond en in de laatste verklaart dat de kiesvereenigiug te W nn ala ééa man de candidatuur van den heer V zal ateunen omdat de centrale andere geen zin zou hebben nu heelt hij oiet gehandeld als iemand die in den vervolge nog als eerlyk eu oprecht persoon door mg aangemerkt kan worden Éen eerlgkslrgder deserteert niet niemand dwong de heer J C r d T de wapenen voor mg op te vatten maar nu by dit eenmaal gedaan had mocht hg ze niet meer in bet koren werpen of erger nog ze tegeu my keeren 1 Ik was dan ook zoo verraat over deze zwenking van den heer J C V d Torren dat tk nauwelgks kon gelooven dat dit uit eigen beweging zon geschied zgn en daar ik in W al meer zonderlinge dingen aanschouwd heb dacht ik aau invloed van een ander En daarom vroeg ik omtrent het eerste stukje van den heer J C V d T geschreven ook Ieder ander zon begrgpsn Komt dit uit nw koker of uitdien van een ken nis weerhaan Maar de heer v d T zoekt deze vraag op te lossen door middelbaar ond aotan Ik voor mg wil wel verzekeren dat ik meer geef om het nanwelyks verstaanbaar Nederlaudsch van deo eerlgken werkmaa dan om de prachtige taal van welk ontwikkeld mau ook die vaak mooie woorden noodig heeft om leelijke dingen te edekkei En hiermede acht ik de zaak van mgne zyde voldoende toegelicht eü na dankzegging voor Uwe voortdurende welwillendheid verzeker ik ü dat ik omtrent deze zaak geen plaatnrnintomeer van Ü mag vergen Achtend È Uw Dw Dienaar I T O G VALETTE Treurig Vergun mg een opmerking te maken naar aanleiding van uw laatste hoofdartikel Ik lees daar De heer Valette en wg met hem achten het een treurig teeken dat kiezers in 10 maanden tijd zoo konden veranderen terwyl hy toch dezelfde is gebleven In welk opzicht is dat zoo treurig Ligt niet in die tnsachenruimte van tien maanden de behandeling der kieswet de onverklaarbare en afatootende houding van den miniater Tak en de ontbinding Nu ik dit geheele politieke treurspel overzie zeg ik de Regeering mgn vertrouwen op en aan de stembua heb ik geen ander middel om daarvan te doen blykeu dan den heer Valette niat te kiezen die aan die staatkunde zgn goedkeariug hecht De heer Valette ia een eerigk m n die zgn mandaat naar zyu beste weten heeft vervuld Dat erken ik gaarne maar dat ia de vrai niet Mg is dr taak opgelegd te verklaren of ik lu het kiearechtvruagatuk meega met den minister of niet De persoon van den heer V ataat buiten de quaestie Ik stem niet tegen Valette maar tegen do politiek der Regeeriug Ook in den wannen verkiezingHstryd zal U onpartgdig oordeelende moeten erkennen dat er voor mg geen andere gedragslyn mogeljjk is Ik ken tal van kiezera die zeggeu geen sympathie te hebben voor de kieshervorming maar die toch den heer V stemmen omdat zg met bem bevriend zgn hem ala stadgenoot kennen hem niet broodeloos willen maken aiol omdat zg de groote lui eens willeu nekken en meer dergelijke fraaie redenen Zie dat vind ik een treurig teeken voor het peil waarop sommige kiezers ook uit den beschaafden stand staan en ik vrees dat een uitgebreider stemrecht ona niet zal verlossen van deze oppervlakkige redeneer ingen Ouverkwikkelgk is de tegenwoordige broederstrijd zeker Maar aan wien de schuld Zeker niet aan de kiezers wier plicht op het oogenblik is door hun stembiljet eerlek en zonder persoonlijke eonaideratiën nit te komen voor bun politieke overtuiging H W P BONTE Gouda 21 April 94 345 Staats lotéri 4e KUne Treklcieg van Maandag 83 April Uit No 6864 J60Ü0 t No 1SJ05 ea 874 1000 No liU 6398 en litOS 400 No 284g 7657 en 9978 800 No 70S8 18748 14690 1591 on lOlOS 100 PrijzoD Tan 65 99 890S 6 03 8180 10988 1883S 16081 18496 188 898 5606 8866 11098 18697 16084 18589 935 3007 5618 8848 11119 18908 16062 16541 858 3016 5685 6364 11180 18916 16119 18581 871 3088 6649 8395 11186 14138 16180 18566 810 3066 5688 6409 11148 14187 16841 16689 885 3069 5768 8483 11170 14888 16861 18648 486 3143 5856 8690 11888 14853 16331 18753 440 3166 5916 8608 11846 14866 16440 18601 634 3 99 5934 8641 11407 14318 16509 18818 671 3848 6018 8647 11477 14366 16546 18666 708 3336 6085 6941 11561 14460 1 647 18698 703 3351 6098 6956 11606 14664 16558 ll 904 791 3 08 6103 8982 11688 14671 16560 13905 821 8404 6168 9040 11689 14661 16593 18914 884 3430 6308 9095 11706 14786 16708 16980 347 3589 6405 9189 11718 14794 16856 19008 863 3115 6415 9806 11769 14645 16871 19036 890 3654 6483 9418 11884 14900 16876 19050 911 3675 6606 9449 11910 14971 16930 19148 924 87M 6517 9483 11959 15005 16965 19144 934 3751 6554 9657 18000 15018 16979 19158 985 3761 6680 9579 12089 16066 17018 19178 953 8600 6687 9 66 18067 15118 17018 19288 658 3843 6696 9660 12104 15118 17080 19236 1043 3361 6668 9688 12147 16144 17071 19866 1049 3964 6860 9698 12154 16146 17100 19489 1106 4046 6674 9788 18286 15156 17116 19485 1124 4086 6666 9779 12538 15160 17178 19680 1113 4114 6748 9836 18567 16836 17368 19640 1827 4136 6751 9906 18586 16385 174U1 19651 1279 4H0 6831 9980 12688 15443 17480 19711 1340 4897 6833 9968 12616 16345 17481 19771 1390 4347 6848 9966 12664 16873 17455 19779 1606 4 69 687010119 12687 U406 17530 19889 1533 4880 6873 10124 12887 15408 17541 19895 1645 4448 689610148 18865 15409 17586 19901 1658 4490 6938 10174 12696 16436 17690 80001 1664 4598 6959 10176 12950 15448 17598 20026 1572 4602 7164 10189 13021 15452 17608 20060 1639 4735 7236 10193 18078 16466 17630 S0126 1399 4781 7803 1019 18117 15506 17637 80281 1789 4819 7348 10226 13160 16585 17767 20808 1742 4949 7408 10840 18863 15681 17776 80884 1764 4986 7648 10307 18872 16680 17838 30887 1794 5028 766410817 18881 15661 17840 80389 1956 6078 7610 10319 18897 15681 17839 30350 2074 5118 7615 10844 18401 15731 17871 80397 2156 6122 7668 10894 18484 16764 17900 20407 220 6184 7665 104U 13464 15816 17923 80414 2841 5129 7668 10448 18478 15883 17927 80486 2408 6147 7883 10554 18613 15683 13099 20548 3464 6157 6008 10671 13536 15896 18116 80675 8471 5388 8006 10688 13660 16 04 18389 20683 2506 5357 801810733 13678 15918 18379 20680 8610 5304 8028 10772 13532 15923 18413 20637 8670 6830 6079 10888 13602 16936 18481 20718 2671 6436 6098 10634 13682 16943 18438 80796 8709 5465 8IT6 10964 13692 16952 18461 a087S 9719 6546 8288 10678 13707 15961 18496 20919 1848 6688 8880 10918 lllalO 6998