Goudsche Courant, dinsdag 24 april 1894

No é S6 Woensdag 25 ApHI J8M SSste Jaargang 1 tn i u ij J ilB rl J n ij AI ttt l tv ioo v Wi l 7IV 781 l ll Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en omstreken De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagfel jks met oitzondering van Zon en Feestdagen De pi B per dne maanden u ƒ 1 25 finnco perpost 1 70 Afeonderl jke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere reffel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte m Kf iMtoH st iimum t v jj i ff 1 1 f Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd lOS i 111 94 ADVERTENTIEJV iia lleJ nn n en£ui e tond cAe Courantan worden dadeljjk opgezonden door hetadTertentieBnreau van A BRINKMAN t ZOON te Gouda Oenda Baelpnadrak vaa A BancHAll k Um Ltl ENGOED A van OS Az £ TS TS Beurs van Amsterdam SI AFBIL Vor kra 100 lOS BV 78 l l Vil 6 W l i 1081 90 l m 107 60 88 l 100 100 8 6 0 680 101 87 lOl i S181 180 7 101 TA joy 801 loov 181 1S V 108 48 V 187 140V Vu Vi 104 188 lOS lll a nv 108 18 188 lO Vll lOOl i 50V 86 BV 16Vi l08 i 79 110 V 104 ftl 61V 18 189 108V 1061 lOU ll lOl i 116 117 34 109 601 97 Vl NisnuxD Cart Ned W 8 1 i dito dito dito 8 dito dito dito Si g Hoxsu Obl Qoudl 1881 88 4 Iiun InioliriJTing 1868 81 i OoRlHi Obl in pipior 1808 8 dito in zilter 1868 6 PoKTuaiL Oblig m t ticket 8 dito dito 8 KvsLuiD Obl Oo t Sa Saria 5 dlio OaaoM 1180 4 ditobgEolbi 1889 4 dito bij Hopt ISSU IIO 4 ditoilgoud laan 1888 6 dito dito dito 1884 truin Parpal lahuld 1881 4 Trauu Oepr CoDT laan 18 0 4 Gao taaning leria D Gao Ieanin seria O ZniDAn BiP Beo r obl IStl 6 Muioo Obl Buit Bob 1S 0 6 VlNHinu ObL 4 onbap 1881 AHniioui Obflgatian 1861 8Vi Boniuiui Stad laan 1886 8Vi Nip N Afr HscdeliT aod Arandib Tab U Oartilaaten Dun MiatMhappy dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Calt Mij der Voratanl aand a Or Hjrpolhaakb paudbr 4 NadarUndaohe bank aand Nad Handalmattaoh dito N W k Faa Uyp b pandbr 6 Bott Hypotheakb pandbr 4 Utr Hjrnothaakb dito 4 OoaTlKm Ooat Hong bank aand Buil Hypothaekbank paodb 4 V Amikdu Bottit hypoth paodb 6 181 Maxw L G Pr lien oerl 6 NlD Holl IJ Spoorw MÜ aand Mij tot Eipl r 8t 8pv aand Nad Ind Spoorwagm aand Nad Zuid AMk Spm aand 6 dito dito ditol8 l dito 5 lTiLn 8poorirl lSB7 8 A Eobl 8 Vl 187 140 i 4 Zaid Iul Spvmd A U obl 8 FouM Waraokau Waanag a nd 4 BsiL Or Bnaa 8pir Hij aand 5 Baltiaaha dito aand ïaltowa dito aand 6 Iwaoe Dombr dito aand ft Kank Ok Aio ap kap aand 6 Loaovo 8awaat 8p Uij oblig 8 Onl ritabak dito oblig 8 ZaUWatt dito aand 5 dito dito oblig 4 11 50 AiaiUKA Cont Fan 8p Mij obl 6 Ohio fc North W pr O t aand dito dito Win St Feler obl 7 Danrar k Bio Qr Spm oart r a lilinoii Caotral obl in goud 4 LouiiT k NaahvilleOert r aand Malioo N Bpw Mij Ichjp o 6 Miaa Kanua T 4 pot pref aand N ïork OnUrio k Wait tand dito Fanni Ohio oblig 6 dragon Calif Ie hvp in goud 6 BI Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col la hyp O 8 ClNlDjL Gaa 8outh Cart T aand ViH 0 Ballir fc Nar la h d o O Amatard Onoibui M j aand Botterd Tramwag Maata aand Nau Blad Amatardam aand S Stad Botlardam aand 8 BiLSll SUd Aiitworpenl887 SV 8lad Btuuel 1886 S i Hom Thaiak Begullr Qnelluh 4 OpaTIHK SlaaUleening 1860 8 K K Ooit B Cr 1880 8 Bpakji Blad Madrid 8 1868 Var Nao Bui Hyp SpobI eert 6 ADVERTENTIES Dm Heer A J SCBILT te Gouda U Door D wordt raii m een antwoord rerwaoht op uwe advertentie roorkomende in de Goadaohe Coomnt No 6334 welnu ik wil U gaarne het volgende rerklaren Ofeofaoon ik moet ontkennen op 20 dezer Iw huize van den Heer de Ruiter te Waddinxveen na afloop der bgeenkomat woordelük de uitdrukkingen te hebben nbezigd welke door Cl worden aangehaald erken ik dat ik tegenover D niet bijzonder beleefd ben geweest Maar door de wyse waarop de Heer Plate na B n bezadigd en waardig optreden werd beantwoord en door de houding van een deel der vergadering waren velen met my zeer ontatemd en kon ik niet nalaten daarover mgn mianoetren te uiten Heb ik U daarmede r friefd dan doet mg znlka leed want ik geef de verzekering dat het niet in mgne Dedoeling lag U te beleedigen Vooral pgt bet mg dat ik in drift naar het aohgnt iets heb gedaan wat uw eergevoel heeft gekwetat en wat onder kalmere omatandighedrn zeker niet ion ign gasohied Vertrouwende hiermede aan Uwen wenaoh te hebben voldaan verzoek ik U beleefü dit ïta mgn laatate woord in deze laak te willen beaoho4wen H W G KONINO Heden overleed na een langdurig Igden tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder Mevronw de Wed C J SMITS geboren M G SiiuwiETa in den ouderdom van bgna 66 jaar Haarlem Haarlm 20 April 1394 Gouda J P VELDE Smit OOBN WITTE V d VELDE D FlJAN SiiiTa iDa S FUAN jan 8M1T8 CJa A SMITS DB QoiuiK FBED SMITS J SMITS ï D KinaaLE A J W SMITS C F SMITS DI Boaa J W SMITS C SMITSKooH Samarang I VoUtrekt eenige en algemeene kenniigeving Heden overleed plotaeling onze innig geliefde moeder Mevr SCHOUTEN HOÜOBMDIJK geb vax Walsvu in den ouderdom van 54 jaar Uit aller naam J W CLANT Gouda 23 April 1891 Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet vorden a gewacht Eenige en alqemeene kennisgeving Aan allen die mg dezer dagen blgken van belangatolling hebben gegeven betuig ik mgn oprechten dank C P W DESSING Een buis te HUUIl gevraagd geachikt voor fatsoenlijk Calé met Damesbedieniug Br fr lett F Ü aan het alg adv Bnr A J BOUMA Amiterdam Vraagl een proef T n de echto T0SA7ES WlJir aanbevoleQ door de grootste geneesheeren van het huis JBrn Htein £ rdo Béoje nsbg Tokay Hongarije Te bekomen by C van VLIKT MARKT 156 Een ware Schat voor de ongelukkige alnchtoffers der Zelfbevlekkiug Onanie en geheime uitapattingen ia net beroemde werk Z Di Retau s ELFBEWAItl t Hollandsche nitgave met 27 afb PrQB 2 galden Ieder die aan de reracbrikkelyke gerolgen van deze oudeaird lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarlyka doisend van een zekeren dood Te verkrijgen by het Verlags M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in postzeg U en in eiken boekhandel in Holland i oiiiiacfiiiüoiii 1 A f X 40 Uter y i 1v COOftAC kiH BOIS f i m T 1i Jo Strrtftf noHynit Oür 1 r j hf ip h k ifttitl OKI hurl L ilo r tv AJ llll HiKlH k nl NCT Kflt ti J 1 vnf KtMe uj p i y boii BMile flDMseiipn v ii i i liri t 1 v il liili iu i vooiriiH Vhn hit ati t V ƒ vmi ttr I AhUA iBI tK 3 y J IJli tuiteiiif n rti it ll hit i P H J V WANKUM flrma Wed P J MELKEBT OosthavenU U Gouda Uitalnitend voor Geabonneerden op de GO0D8CHE OOOBANT naar het Franach van Xavier de Montépin 544 pag drnk ia aan het Bureau dezer Cnn rant te verkrggen tegen den spotprijs Tan 40 eemt De voorraad is niet groot men piofiteere dua van de gelagenheid Aan de E B Eieren in bet Eoofdtiesdistrict Qouda te Gouda Boskoop Moerkapelle Waddingsveen Moordrecht Nieuwerkerk Ouderkerk Krimpen a d IJsel Krimpen a d Lek Gouderak en Lekkerkerk Voor de Herstemming op DI SD 4G 24 APUIL a s wordt door onderstaande Kiesvereenigfingpen aanbevolen de Heer T 6 6 TUITTE LID der ontbonden TWEEDE KAMER Kiesers Indien het U waarlijk ernst is een rechtschapen man naar de Tweede Ramer der StatenGeneraal af te vaardig en die ons District steeds op waardigfc wijze heeft verlegrenwoordig d en die al zijn krachten zal inspannen om te verkrijg en een gfroote uitbreidin r van het kiesrecht zoover de Grondwet het eenigfszins toelaat kiest dan a s Dli SI AG met ons de Heier T G G VALETTE Geen enkele Kiezer Voor de Kietvtreeniging Burgerplicht t te Gouda Dr W JULIUS loco Voortitter Q PBINOE Secretarie F HEBMAN Fz i nnin in i r J L VIN EIJE L D IJEUS A J SCHILT Voor de Vryzinnige Kictvereeniging te Botkoop C B vi NES Voorzitter K VAN NES Pa Secretaris P M VAa HEININGEN Penningmeester J HOOFTMAN Tz 8 D TA naa GOOT hlijve ditmaal thuis Voor de Liberale Kiesvereeniging BurgerpUcAte te Krimpen a d Lek en Omstreken P TAN naa HOOG Voorsitler Krimpen a d Lak E VAN DIN BERG Penningm J HOEFLAEË Secretaris Krimpen a d Uaèl Ds A TAN OOSTEN Lekkerkerk R BLOK Ukkerkerk M BOOAEBDT Bz Krimpen a d Lek Ur G J GORTER Ouderkerk a d IJsel Foor de Vrijzinnige Kiesvereenigingte Waddingsveen C OU DIJK laooMi Voorzitter A W TA LANGE SecretarU Dr C W C0RT8 Penningmeester I Vraagt Fraeijcnhove s Cognac PRIMA QUAblTEIT scheikundig onderzocht Terkrggbaar bg T CRKBAS wlftin I tor h iMtlNtiri Mtirli wli ltutin Nrli ivekkinic 66 000 Onglieele lotoi Big 4 5 lei a i iMrtNM II 8S 600 Miei r Blke tw ic le l t i Dnitsche Geld Loterij 4aa aaet e M prija altkaHSM Alla M eOO prijnii woidan tal 8 jpoedifst op alkaodar To da ITI aia aii uitreloot en dadebjk m oontant oitbataald Deia Daitioba Gald Loteri ie bykaoa jniit aoo gaoiffaniaaerd ak da Haaibarier Klaaaaa Latarll lavart aohtar TeradhUlaiide Tooideelen maar aUlaataffenoaiiida aUaanraedadaanloor datdoaa Daltaoba Gald Lolerij sleokta it W 000 loten baalaai terwijl da Hamboigar KlasamLotai 110 000 loten omTat Da kana aioa groote prija ta winnen ia doa gaoatigtr omdat wainigar loÉaa Flia UwtMOO prUui p wa i N iiariia v p i i aain 500 OOOMk m MMI M H aa i H 1 i H SOOOOO 300000 k ÜOOOOO sooooo 100000 OOOOx 0000 BOOOO 100000 loa noatigtr idoaTnaaMn De prijs dar originaela loSstt ii wattaUjk TMtffaatald n biitraag veer da aerate trakkinfiklaaaa veer asMel arl laaala lalsa JU 0 M kaart m J f baha S 80 0000 toooo wooo i 40000 70000 i i i 1 T 4000 19000 OlldaelaInkUniilijil aa porta Mata Da toaaandiur van bat badraf kan in HoUandaeh bankpapier poatifl la of par paat iiaat gaubiaden Dadelijk li Mi SlgOOO 88000 IM aisi na ontvangst van bet bedrag tend ik a lMM0 de originaela lotaa aan de opdiaobt elke landing wmdt bat olSojaele trakUegsplan biigareagd M vtaa kK MO K lU M 1B0 1L1M II IM na elke trekking iatnngt Met baaitter de otadaela trakUngalijit bij gflwonnan baeft da op K IM SM la 89 600 pi MK van aan lot de olfit SB wa aa aa r bij gee da tnkkfalflltjit aangegeveaa D Lewhi Butler Berlin O Siniagertrflcte il VAN Blommestein s Inkt is procfonder indeiijk de BlSTC en volKpmen ONSCHADLLIJK APELOOORN HOILAND SM Mik BINNENLAND UOUÜA U Apnl 1 94 de heden gehooden heretemmiDg voor een Ud fan de Tweede Kbmer werdeo nitgebmcht 1051 sieminea Bg de eerste Rtemming werden ingelcTerd 955 stammeD Het untal kwMra bedraagt 1150 I u 1 ju Onor de politie alhier ta aangehnoden een meiffje dat neg eeni dogen gevangeaiafltraf mowt ondergMO Z is naar Rotterdatn overgebnaoht iüs eea bewyi dat de werkman naar kie nehtbonkert dieue bet feit dat Tanwege die werklieden piet borden werd geloopen waarop è $ naam fan bon CkodidaiU met groote letters tottd Van de rpentwintig eandidaten dia ich la Mie laad by de reteonigiag cVeredeling nu bet AaïfUeht haddea aai meld tot het Tcrkrögan rameen diploma ia bet timmerrnk slaagden er ia het geheel tien n 1 drie roor cmaeiter en zeren voor gesel Oader de geslaagdeu komt ook da heer Th Jansen te Haaabreeht voor oudleerling d r teekenscbool aldaar De commissie belast mat het BfaemenTaii dat arsisii méigft atafc aaa rang daaaadaobt op de gsalaiigden en noodigt alle belangstellenden in de verbetering Tan den toestand der ambachten oit bea van dienst te zün in dn nitoefening van het vak waarin sg aü meester of gnel bet bewgs van bekwaamheid verwierfen De bewgsen van den gunatigen aitslag znllen binnenkort te 8 Oravenhage feeatelgk worden uitgereikt Da gewone jaariykscbe aanbesteding der onderhoudswerken van de Krimpeoerwaard op Maandag 23 April te Bei Ambacht gehouden beliep de som vu f 21872 50 De stadswaag te Ondewater werd U Zaterdag Torpacht aan den keer H Koaings voor f245 Ünde i 165 meer dan vorige jaren Dit staat in verband met de e k Vrgdag aldaar te anan vröe wekelgkaohe kaasmarkt Omtrent den moordaanslag te Zotfen meldt de Zatph Gtc Heden Zaterdag morgen omstreeks baU negen waren de beide meiden en de oppasser van dea loitenant v D wonende aan ueo Coeboorniingel alhier bezig om de slaapkamer Tan den oppasKer gelegen boven het koetshuis schoon te maken De eeoe meid zoude BTeo t ELlLLETOll D kjgM eener Familie ITaar iet Frame F Ik Wat reals BarUn balreft des behoefde ook uiet na te denken over fasar aotvoord Zy was op het puot vqfM twintig jur ta worden De generaal liep naar de vgfttg maar kfi scfaeea vmI jooger rn kou nog dooi aiD voor een knap militair Zgn kraBlflP geaUlta mu niet miironad door md te dikken baikt diegoeael van bejaarde offioierttn der cavalerie ea bji had een krijgshaftig voorkomen hetgeen de vroojroo altg4 aantrekt Wi kad ffaotigduisBad goldea inkomen en bq haweiykBOTereenkonut bood hg aan een som vaa 50 dnisend gaklea rut te itelleo op fnate BarUa die iete anders medebraohr dan haar eohoonhtfid Drie weken na de ew te ontmoeting werd het kawalq k voltrokkm en de twee maters betrokken de Farm e woniiw vu den baron De jongnebuwden ea Eliu vsstigdan sioh een maand later te Tricbtvoorde voor dea gebeelen verderen zomer In 1684 waariu om verhaal speelt waren zij negen jaar geknwd soader dat hnn rustig leven ooit verstoord was geworden door eenige gebeurtenis van beteekeais Mariaaae had geen kinderen gekregen en Btise was uoff nitt gshawd Niet omdat ze daartoe niet io de gelflgMkskl was geweest maar omdat zij niet nwUd bad vaat bau zwager had sieh tolkonuD bai f Mf ftoÊdm brakMwt water halfo terw de anüero J geuuamdt op die kamer bleef met deo oppatser van O Nauwelgks was eerstgenoemde meid weg of EJj hxorde hare kameraad om holp rr epen en liep terng toen zg h t luik waarmede men op den zolder van het koetshuis komt ueslot n ▼ end Zg riep toea den oppasser hg zijnen naam doch kreeg geeo antwoord Onderwijl deze meid hulp ging roepen had bet mt isje Ja dat aan bet hoofd erostlg verwond was df gelegenheid gevonden om van ilea zolder af t komijn Toen ar hotp kwam de beer t D rnktn joist met een detachement hozaren de NieoT stadspoort uit soodat deze gewaarschuwd zich met eenige huzaren uaar zgo huis spoedde Tood men deo oppasser v O op ziJDe kHmer badende in zgn bloed met sgn hoofd hangende in een riem op den grond zittandOf en met een schot door het hoofd Éet bleek dat hij reeds den geest had g even De verwond dienstbode J is in het ziekenhuis opgeoomeot k ch schgnt niet Isvemgevaarlgk verwond te zgn Hat l k V 0 is naar de gamisoens aiekeakamer overbracht Wat de oorzaak van dit droevig voorvid isi lal eerst blyken wanneer de verwonde kan worden gehoord Da kok van de restaurant v d Dossen p Tals Hejin dia sooals gemald ia een Uad uit t water aan den Steigerte Rotterdam redde il plotseling ovrrleden naar het iwrdt van den dokter tengevolge van zgne moedige daad Zoo Kameraad ook stemmen Ja jy ook Voor wien Voor Schaepmao en jg Voor Waller Dan beteekent onze tocht niets laten we ons niet vermoeien en in dit Café een partgtje biljarten Zoo geschiedde het van één kwamon er meer partgen ze moesten toch zien wie de baas was kryt dieode om de qeuen en Boonekamp om de keelen te smeeren en vooral aan t laatste was dikwgls behoefte Aangeschoten zooals men dit in de volkstasl noemt kwamen sg tbuii en verzekerden de wachtende vronweo dat zg bon plicht hadden vervuld Dit gebeurde te Bnssem 10 April 1894 Uit Helmond wordt aan de Limburger Courier bet volgende geschreven als Histonsoh In t naburige Mierloo ontving landbouwer a voor eenige dagen ook zgn stembrieQf lohenken Baron Vaa Uaasweerd en zyn vrouw leefden in ds beste overeenstemming hoevel Zfj noeh batselfda karakter noch deotelfden amaak haddea Zy hield er van in de wereld te sohitleren waarvan bjj juist sen diepen afkew bad Z was behaagiiak en hy luw soms wel wat al te erg En tooh was er oooU sprake geweest van eenig emsttg gesobU taesohen hen beiden Het moet arkend worden dat in het FariJsobe leven de baroues oooit dt mioita aaolmdiog gegeven had om bobabbeld te worden en te Tnohtvoorde kon evunmin een enkele aanmerking gemaakt worden op haar gedrag Kwaadaprekeude tongrn wilden wel eens beweren dat zg niet zoo vlekkeloos was als bet scheen maar er bettood niet de minste reden om hen te gelooven want de mwe landjonkers dia sg op het kasteel ontviDg waren niet bg machte eene vrouw te bekoren dia de beleefdheden had afgewetea vaa de Paqjsehe heertjes Eu bovendien de generaal hield een oog io t sail Na cyn echt was hij veel oudei geworden en waarschijolgk was lulks juist een gevolg van siju huwe Iqk Dit ia bet gewone varst yosel b hen die te tut huwen Gaaa er esDmaat toe over daa komen zg er spoedig toe om te waken evenals de gierigaards over een sohat welke hen tot oiete dient Bn hoe oader bg werd des te meer nam s n jaloesie toe Hg traohtte het te verbergen maar zjju vrouw wiflt waaraan tg ziob te houden had en baodelde dienovereenkomstig Zij onthield ziek dan ook deo eenigen man ta ontvangen die aobtardoohi lou heb bea kannen avt aao dsB heer Van Haaswesrd S na 9POIW erg ongerusl gt maulmt s middies bij gn thuiskumvt we hebben daar WHor e n bnsfite vao t raaflhoia uekret un ik vor t nw dif portocolle üiot t zgn al maar geldMkon Onze Nol beaamt dit volkotueii u danr bg dit jaar voor t eerst mug gaan H Qlm n iiitorineert bg hg itjdereen wat dit toch Tuor een brietje in oa wab bet bebetat U K tDoeat h uaur deu molen on daar hy veo tiind buiteoiif woont zal lig mHii eu daze zaak ook afdoen Ten raadhuiu guarn veerd en met den meeleak op t hoofd saut 1 tot diao klerk hier beu ik om te atemmen eo wat kost di of wat heeft dit nog verder om t lijf Ue klerk maakt hem zooveel mogslgk duidelgk dat hg op dea 10 April zgn kiesplicht moet komen vervullen maar dit helpt aanvankelijk weinig hg wil nu stemmen en laat If vens dnidelgk doorsohemeren dat hg ook el eens een galden wil betaten als daa alles nit is want op 10 April heeft hg in t l sel geen tgd of t moest zgn dat zgne Wouw het briefje bracht Na veel tobben krggt B klnk onze wooM be stammer vr die hem aog van verre toeroept als mgn vroaw dan mot mag komen kunt ge t dan met onzen $ B niet doenc een ibewgs dat bg de laak nog niet snapte Ondanks alle dwaasheden die er worden ititgehaa d beeft Pargs toch nog opadiat Ö leening door die stad uitgeschreven is 84 malen volteekend In bet geheel werden 49 394 000 inschrgvingwbiljetten ingeleverd De toevloed aan de verachillende kantoren waar de inschrijving was opengesteld was bgzonder groot vooral bg het stadbnis waar meer dan 20 000 personen elkaar rerdroDgeo Hetgrootste gedeelte moest onverrichterzake terugkeeren daar allen niet konden worden toegelaten Op den boulevard St Deoia voor het bgkantoor van het Crédit Lyonnaise was hei gedrang zoo groot dat zelfs de ruiten het moesten ontgelden In eene kiezersvergadering verkUarde seker candidaat zich bereid den gezeten werkman bet kiesrecht te geven Wat hg daarmede bedoelde was zoo wein duidetgk dat een werkman kiezer die de vergadering bezocht er zelf maar een verklaring voor gaf aan zgn bnoiman Een gesetenen werkman zei hg is een schoenmaker een kleermaker en een koetsier Meiojes genoeg Te Stadskanaal lou Zaterdag een jong paarde in den echt verbonden worden Al de betrokken personen waren ten gemeeotehuize aanwezig en aan t geluk der gelieven ontbrak Deze persoon w is de vnM ere eigenaar van het kastaal Bodolf van Tnebtvoorde Uit de vaderlgke nalatenschap bad hg é n eokele pacbiboeve gered waar hg uit zuinigheid een groot deal ran het jaar doorbraofat Budolf van Trlehtvoorde wal la atlea daele een aaogenaam jonkman Des winters atmoetta Bfarianne hem in de Ptirgsche salons waar hjj gaama ontvangen werd al was zijn fortuin ok pog zoo klein Des zomüra als de gaueiaal zg a buitengoed betrok braobt Kndolf hem steeds een bezoek ea dan werd hg koel doch beleefd ootvauKen Da generaal beantwoordde bat bezoek binnen rïeren twintig uren en tot verderen omf ang kwam bet niet hoewel iludolfs boerderg da Fazanten boeve genaamd niet meer dan drie mglen van Tnebtvoorde verwgderd was Daar Rudolf geen jager was bestond er niat deminste aanleiding om met den heer Van Hansiroerd en diens gasten in aanraking te komen in de boaschan waar sg bgna alkea dag te vinden wareu Hgleefde buiten stemts in volstrekte ahondering Menvroeg zich wet eens af waarmede hg zgn tga dooddeen verwonderde er zieh over hoe hij den moed hadom lot Kerstmis buitao te blijven in Bretagna daminst vroolgke ea roohtigste prorlnoie vaa geheetPraokrgk De generaal had zieh die vraag ongetwijfeld nooit geateld Z n eebtgenoote Marianne alleen nm er op hebben kuanen antwoorden eo als haar man beter uit zgn oogeu gekeken lud en niet zooveel buitenshuis vertoefd had sou hij welhoht de oplossing van het raadsel geroi n hebben Haar hjj dacht er zelfs niet aan Ongeluk kigerwgse komt in 4i oDdansaaassha aa mm nog slechtH bet loaehrgven der huwelgkaaote Terwgl men daarop witchtte kwam echter de vaier der bruid zeggen dat de aooe belU van bft aanetaaode echtpaar danig tegen de oolierneming opzag ei er dus maar oteti van komen inueflt Zoo raoe ten dua de wteoluaiU weder doorgehaald orden en was hethuwalyk ter elfder ure afgeaproiigfn Bittere teleuiv stelliug voor tien bruidegom t Hg was echter een man die van aanpakken wist Gedachtig aan het spreekwoord dat er meer vrouwen ilan kerken rgo ttok hg met nieuwett moed weer de vrgeriachoenen aan en vier dagen later jl Woensdi i kwam hg sioh aanmelden met een spiksplinter nieuwe braid om in ondertrouw te worden opgenonieo Tarwgï in gewone jaren de kenaboonunniet vóór de hdft vaa April bloaen hebbenia da Betowtche boomgaarden da vraehten aWb nn reads gazet en r yn al ait den haam l w s hat laatste deel van da bloem is a evallen Het grootste gevau vaa bevrieien iathans geweken zoodat men hoop mag ko Kiteren op een zeer overvloedige ojpbruigat etk boomgaarden p it De peren sgn den gavaariyksten tgd ook door de appelboomeo inllea voor het grootste deel over enkds dagsn pas in voUeu bl m staan Zg beloven Mer vaal Een 70 iftriga dama Awistaidam dia h haren schoonsooo inwoonde ontvlaohte in AngustuB van het vorig jaar diens woning omdat zg reden meende te hebben voor het vermoe den dat die schoonzoon baar wilde berooven van den sleutel barer brandkast ten einde zich do daarin bevindende effecten toe te e neo sedert wann wederzyds advokatea vrochtelou doende om eene beslissing te krggen De nv ingediende aanklacht is thans echter dat onlangs zou zgn uitgelekt dat de schoonsooa ua de vlucht zgner sehoonmoeder door een mniA de brandkast eou hebben doen opensteken ea een nieuwen sleutel deed makeu zoodat er braak zou hebben plaats gehad De aanwnógheid van de beide fleatels door beide partgen gedeponeerd was natunriijk da Ooraaak dat de wedengdsche advocaten ruim acht maanden doende konden blgven om nit te maken wie van beide partgec de wettige eigenaar van den inbond der brandkast is £ r is een klacht bg de jnstitia iag di nd Ta Luik sgn in den nacht ran Zaterdw op Zondag twee djnamiet aanslagen beproem en beide gelukkig mislukt De eerste was gericht tegen de woning van den burgemeester den beer Léo Gérard die omstreeks midderinacht eene chte ontploffing boorde en on iMSM HMBMB HMiBiHBBBBBBHBSWaJH j alles een einde aa op dea dutu wordoa alle na4 seien onthyldf Op een lfin nli 4voed bfvoad de bsroaes Vaa Haasweud ziob alteen in haar vertrekken Beedsvroeg In den morgen was de baron op jaobt gegaaniu een woud eenige uien gaana verwgderd vanTrichtroorde Was hg afwezig dan ging UariafcM hoogst zéti den uit Zij sohoan daaraan geen Mbefte te p voelen eu geen wonder waht baar pn6btige kadienop de eernte verdieping in den linker vleugel m hst kasteel waren allergesaUigst ingericht q t aUqswat hot leven eener jonge ecboone vrouw kan varaatigenameD De vensters van tie slsapkanuir zageabet park en lafien vlak naast den ouoeD voet tot de spits met Itlimop begroeidenoude muren uit de Mtd eneauWén dedetiiganstelling nog oteer de weelde in hetvaa dfl kamers welke zg bewponde ver gelegen rau de vertrekken van danden reebtar vleufel t Was buiten pikdonkere oaobt De wind bulderde in alle boeken en gaten Zware zwarte wolken dreven door bet luchtruim zieh on en dan oatlasteod in hevige buien Soms was t alsof er metgeeaels op da ruiten ge n werd sn de grooteboonten kraakten en zaohttan oodn den geweldigenwinddruk In é n woord twas een vaa dieherfstavonden waarin t maar bet best is in het wacoutSboekje vSa de haard te kruipen i in U m u è uf W mhw h