Goudsche Courant, donderdag 26 april 1894

Donderdug 26 April 1804 32sie Jaargang No 337 m mm cohant H Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js per dne maanden is L2 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIÈN worden geplaatst van ï 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekent naar plaateruimte is Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd vëskbugbaab SPOORBOEKJBS voor de a at Zomerdienit in rood linnen Omslag il JS cents per atnk Wed A quant IMBDl A a SCO 00 150 1S7 100 4 7 40 SO Jl Alle Kg 409 pT Ben komen binnen welnlae mnandeii in 7 apnedtf op elknnder Tolkende kloMon leT verdeelln In do ède kin op A60 00Ö In e ïae klns nn A as 000 in de Sae kina op A7 000 In de aa klae oil A tS OOa en in de fae kina er op A ftOO OOO InelkgOToJechtnron A 00 000 AHOO aoOeie ele De prtll der Inten 1 effleleel vMtneteld en bedmngt roor de Iele kinsi fl 3 50 roor reheele orlylneele loten 1 78 kalre 0 90 kwart Teiren Iniendlor ren het bedron In baakbllJfftt n p ataesela or per l ter tl nalev st w l Ml onl eiMtl Imlor loelirerer aadelUk de Torlaitlfde origineele loten Ann elke lotle erina wordt bal afScleeie plan rratl liUaevooffd waaruit lolat te betalen la welke prUi n In elke klaa ter voroefllna knBon na neeToel de ir ja oor leder lot In elke klaa bedraaat Na Ihv trekklnii wurdi de arflelrele trefeklnaalUatdeor oaatoeaesonden en denitbolalioir der nrlja n geichiedl prenapt valaeaa het plaa arr aaraatia vaa aan MtaaS ilindal het ondertreteokende banklarahula datrelijka van alle kanten een aeer groot aantal orden voor loten de iT grootp r ldlotiTU ontvanirt wordt men Teraoohl Hlle ontlra htm roor de eerale trekking aoo ipoedig niogelok toe te aonden in elk gOTal roer den 30 April a s Windus Co Hamburg PI VVU ktiwMD niat aalate Dwa aaadaabt te veatlren toet ineeea dat velen van onae elienttle ten deel I II Boedai wU reedi In de a waren aan i nae cliënten de premie van K 800 NN 50 000 en de nrllacn nn I Af a ssaopiin saisi AiaaMaopHo tsiK I SM ta IH4H S4S S I o osf awee M ses isssa I aa ias mw nMt s s s 1 rerder prUaen anASeaet HOae MOSe laaaa laoaa nsaa uiea pliotaien lJi f OriRLKDlN 21 Apr U Varroorn W d W Vlwt 82 j U m L Jumd 74 j 28 C na Wslmm wed P Senoatao Hoogendgk A Houwrliog 64 j SaTMibalMii aBB0B8N Tueau oadan A Bootaabal n B B TUI dar SUm Coroeli oadfn W Dogtarom en T Hendriki Jan Johannaa oodan A nn Rga an J J Verhoef Ariaw onder J Hofman en J Boawman ONDBBXEOUWD W Mulder en J dan Barto OVEBLEDKK T Vu hoiarr ran A Honwaling 63 j LINNENGOED A vaa OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam S APBIL Tor krs alotkoera lOOÏl lOI l 78 tv 108 l lo i 8V 100 loov 90 aio loiv 7 10IV 18V itoVi 97 801 80 100 nof mV 108 4 V 49 18 IMV 8 T li 11 41 108 TI 98 Kumun Oert Nad W 8 t £ dito dlla dito I dito dito dito B i Hanu ObUOoudl ia 8 4 ItUUI IiMebruriog ISOi Sl 5 Ooems OU ID papior 18M dito in iilfir 11 B PosTveAL Oblig mat tiokat 8 dito dito 8 nuilB UU Coat ta Serie 6 dilo Oeeou 1110 4 ditobg Botbi 1889 4 dito by Hope tSSV BO 4 dUoiagoud Iaën 1888 8 dito dito dito 1884 8 run fifi lokuld 1 81 4 Tvuiu Oepr Oonf teen 18 0 4 Oao leening wrie O Qae leeoinK wrie C ZmnAn Eip Beo r obl 18 S 8 Ituioo OU Buil Sob 1890 Viaunau Obl 4 onbop 1881 A lUTBaDUl Obli tian 1881 8 i BonaaoiM Stad leen 1888 N N ktr lUcdal aaud Anodib Tab Uii Certilutan QwlIIaaUokappg dito Ank Ujpotkaekb pandbr 4 OnlkUlf dar Vontenl aaod a Qr Hyaotkaekb paudbr 4 Nadailandaaha baak aaod Kad HaadalmaatKik dito K W k Pao H p b pandbr 8 BoM Ujrpotkaakb pandbr 4 Ulr Hrnotbaakb dito 4 OoaTBHB Ooat Hong bank tand RvaL Hfpotbaekbank paodb 4V AmaiKA Kguit hypoth paodb 8 181 Matw L 1 Pr Lien oert 8 Nu Holi U Spoorar MIj aand My tot Elpl f St 8pw aand Kad lod Hpoorvegn aand Nad Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 8 iTiuaAioonrl 1887 89 A Bobl B 49 140 68 BLOr Buia Sp Mü aand 1 Uoy Baltiaeka dito aand u raaton dito aand t 7IV Iwaag Dombr dito aand 8 104 Zuid lui 8p rmy A H obl I PotBH Waruhaii Waanen aand 4 Boal faatoi twaag 118 lOSl 111 I 1111 741 Karak Ck Aiow 8p kaii aand 8 tcaowo Seirait 8p Idj nblig 5 Orel Tilabak lilo oUig 8 laidWaat dilo aand t dilo dito obllg 4 10l 189 lSS i 10 100 b 8 18 loa Via 1107 108 811 ov 18 18 10 1 1 Al JUnA Oaot Pao 8p Uy oU Okie fc North W pr Cf aand I dito dilo Win Peler oU 7 Dearer k Blo Qr Bpm eert r a lUiaoitOaetral obl in goud 4 Louiar k NaakTiUaOert T aand Iteiloo N Bpir My lehyp o Uiaa Kaoiai r 4 pot pref aand K Tork OnUrio k Wait aand dito Panni Ubio oUig 8 Oregon Galif Ie krp in goud 8 8t Paul Hinn fc Manit obl 7 Ua Pao Hoofdliin oblig 8 dilo dito Lloo Col la kjrp O i CahJlBJl Can Soulk Cert r aand Tik C Ball t Nar la h d e O Amatard Omnibui My aand Boilaid Tranweg Maala aand 107 100 ll f 11 Z 84 109 I NiD Stad Amitardaoi aand 8 Stad Rorterdam aaad 8 Biun 8ladAntwerponl8 7 Stad BruHal 1888 i i Httia Tkaiu Begullr OeaellHh 4 Ooaraw Staauleening 1880 t K K Ooat B Cr 1880 9 Irui Stad Madrid 8 1888 Var Nan B a Hyp Spobl oert 8 Kleinhandel In Sterken üraak UUUGËMËËSTEKon VyBTHOO DJSIU an Oonda bnogen ingerolg art S der Wetnn ïg Angnatna 1881 aSUatabladi No 97 ter openbare kennia dat bg ben zgn ingekomen ran de oarolgende penonen rpraoekaohriften waarbij gnoning woidt gevmagd om in de bg iedersnaam rat melde Toraliteit aterken drank in hetklein ta mogen rerkoopen ale NaMB T d Veraueker Aanduiding dar loeal A W Roou Ulanwatraat H 1 Th Stnrar L Diraraatra t H 117 Oonda den 21 April 1893 Bnzgemeeeter en Wuthondera roornoemd VAN BERUKN IJZENDOOBN De Secretaris BBÜOWBB KEMVISGEriXG De BÜBOEMEESTEEen WETHOÜDEBS ▼ an GOUDA doen te weten dat door dfo BAAD dier Qemeeote in igne Vergadering ran den 6n April 1894 ie aatgeiteld de rolgende VEKORDENINO tot wgiiging der Veror daning op bet rerkoopfn an VlSCtl EENI6 ABTIKEL Aan art 4 wordt ene laatste zioanede toegeroegd aldna luidende De bewijzen ran gpdane keuring zgn niet meer geldig wanneer do Viacb tol bederf ia orergegaan Zijnde deze Veroideniuff aan de Oedepoterrde 8tat n ran Zuid Bolland rolgens bun bericht ran den 10 16 April 1894 in af cfarift medegedneld En ia bierren afkondiging geschied waar het behoort deu 23a April 1894 Burgemeester eo Wethoudern roornoemd VAN BERGES IJZENDOOBN De Secretarie BItnuWEB iU VËRT£ArTI I Voor een GEZIN alhier dat in de gruotate armoede rarkeert en tnoodigate ontbreekt nemen de ondergeteekenden da rrghaid da liefdadigheid in te roepen Tot inlichting en ontrangtt nn giften ateUedT zich gaarne bereid E J T D HEIJDEN C H 8TEENMEIJEB A THIM Ken buis Ie HUUR Kevraaicdf necbikt roor fataoenigk Café met Dameab diening Br fr lett F O aan het alg adr Bnr A J BOUMA AmHordam Men biede het Qeluk de hand 500 000 Mark lU boofdprqi in het ftelukkiffBt gerkl biedt de nieawete g oota Geldrarlotiog dis door de Hooge BcKeeriDg vrd Hamburg goedgfkeard en gewaarborgd ia De Toordaelige inrichting van hrt DÏeuws plan beetaat daarin dat in deo loop van slechts weinitie maanden in 7 rerluti geu vao 110 000 lo tea 65 400 praten bedragende 10 452 425 Mark ter volledige besliaaing tuUon komea i daaronder i a kapiule pryten van uveatuoel MN 000 Mark by uitnemendlmid echter I pros a M 900 000 1 pryi il M 900 000 1 prgs k H 100 000 SprysenilH 75 000 I prgi i H 70 000 1 prgs l H 81 000 1 prgs k M 80 000 1 prijs aU 15 000 3 prÜsonk M I prgs M 5 prgsen k M 50 000 40 000 90 000 8 preien It M 15000 86prgxen M 10000 56prgEeniM 6000 lOB prüxeo k M 8000 SBSprijaeDiM flOOO AprgaeD M UOO 758prgBenkM 1000 iaS7pruEeaiM 6U0 3a K0 prgien M 148 16V lpr Bea MS00 80U 150 L 7 100 94 07 40 SO Du pryitruk kingen i d volgeni plan van ambutrege Taatgetteld Voor de aanttnande eertto prgstrekking decer groot door den Staat gewaarbo de GeldrerloliDg koet Keheet orig lot sleehU M O of 3 601 half t t 8 f 1 80 kwart V iVi O tegen inaeoding van het bedrag in bankpapier of per pottwisael Alle oommitsiea worden onniddellgk met de grootste lorgraldigbeid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ona de nel bet wapen van den Kaat vooniane Origineete Loten wlf in banden Bfj iedere bMtellIng wordt het veroisohte ofB cieels plan waaruit de verdeetirg der pnjien op de verachllleode klaasen alt ook de betreffende inlefqtelden te verneonen ia gratis bygO vo4 eo lenden wjj aas onae Begunstigers onaangevreagd na elke trekking de oBioieele lasten De uitbetaling der prgzeo geschiedt steeda prompt onder waarboi van den Staat eo kan door directe toeunding of ook naar verkieiing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd wonlun Ona debiet ia aterds door het geluk begunstigd en onder vele andere aansieolijke prgieo hebben w meermalen volgeua olficieele bewglon de eerste Hoofdtreffera verkregen fo onie Begunatigers aelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 000 60 000 40 000 eni Hel is te vooraien ilat bg dexe op den heehtaten grondslag geveatigde oDdeniemiDg vao alle kanten op eene teer werkaame deelneming bepaald kan worden gtrakend en verweken derhalve om alle oommiasies te knonea uitvoeren de bestelliiigen loo spoedig mogelgk in alk geval voor den 30 APBIL a k te doen toekomen KAÜFMANN k SIMON Bankiers sa Geldwiiulaars ia UAMBUBO P 8 Hiermede danken y oor het romouwen ons tot hiertoe jtasohonken en daar wg by het beftin der nieuwe rerlotinir ter deelnemina inrileeren tullen wg ook roor het rerrolu bemoeid ign door een stipte en reéele bedieuinK de terredenheid rao oase gaüerde Beffuustigers te rerwarran Hamburger CieldloteriJ Uittreksel uit het iréMtïm plmn De hoofdpriji bedraagt in t gelakklgHte geval ev 500 000 Hark t bUcttndcr rijn da hoofe frlJiPD Il uilift kjH S H 000 1 k imo ooo loo ooo 110 000 origineele loten 55 400 prijzen trkelijke roordeal dar bwrnF Loterij leKenoret andtre klaaavH letcTUeii iM kiut daarin dat In HiMburf l t les iteirokken ledar b iiti r t ii mo lot hMft pnja er 500 000 M ïl TenslaAOd tab 1 fMft een orcnlekt raa de hljKindtre IndwHnit dpr hoordiirljten Alle 66 U0 EHjMtt wunkii In 7 Hpurdlg up elkaH4 r T la iide litHwn nittrflool en cnntaDl betaald lik k Ik Ik Ik Ik Ük Ik 5k 8k iMk 56k I06k 9S k 6k 750 k 12 7k 7S 4MMI 70 000 05 000 6O 00O 5 5 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 a ooo a ooo 1 500 1 000 000 llr t fflcleele trAkktnawvlui hetwelk wy loten rn teveni boeveel TO r ledere aüeellnf moet worilrn lopfrnxonden De pnjs der ariciacels lotaa fe wettalUk vaatfealeld en bedraaift voor de Ie trekklagBklMae N C f a fiO Toor ireheele ortrlneele lotea I 7 halve 0 90 kwart H onlvanfcat Tan illt liedrAR In Hotlandacb bftsk iHttler noilttfreli of poNtwta lendrn wlf de rl fe lüirn inrt snielvei trekklii plu Indk n liaiand liet rekkin ilAn niet ioebt HOBtaan ilJn wIJ bereid vóór hM beKJn er trekkUi de or 0pnev f Inli n teniK ie nemen n het da rroor geaondjn lic ilrBK onnilildeimk eriijt te enden WIJ kunnen dit ile Ie wider ilaar wij overtaljfd altn dnt lettere ontvniiKer df uümiinlende en kaairtjite Inilpelins van lul Irekktnitetilan zal erkennen Ue offlcleele trekkincatiJBien lendsn wIJ direct na ledere irekkinr Om nlle liMte lln en torfvaldlfc Ie kvniMn ultvü ren vtraoiken wg die ten eiieedlcsle l eenden eoo ntoffclljb vnor 6 941 i Jtson ao ISO 14M 1 7 100 tt AU U 4eB prijten beSraBeti lp uun 10 452 425 HL 30 APRIL a s HoofdloterlJ Bnren ISENTHAL ie Co Hamburg IVB De Hainbuiver OeIdloterIJ bealaat ree4 rnlMkeBdentJaav nbefftnt 2 mul ppr Jaar op nfeuw Ome flrma behoort tot de oadate HoeniIeCerU reaHX Beedi vaak waren wIJ in da aanfrenanie ireleffeDbeld nmle HMfKyrllMB op No BIOHStetr d HMel 1S91 awuue tltllia M 4N0T 1MI7 loeMe n n a oct iwi ioo oea eieas fsAjiriiisss leeMO etUS It Hor 18H lifiim H SMU a 3 tl ia o itMO iiiM i2 0 t len JL 7 OOeopHo SMiecatr d aOet ItJM e 000 U7it 24 IHOO S 00e 4SSia is Jan 1888 fi Oee 8I4A8 11 USi fte oee eftiM i dm M 00e 7 4ia 6J K IHWI se eoe wie asoet iniii en beTeiidien veneheldM prijtaa k X Ift e00 ie 000 fiOOO 8000 Me oir Ï k naar MrdrrlBNd te kunnen lenden In de laaUfe leven Jaar hadden wIJ bat IJsondere genoeiren ondemaande Haofdprtjien ann oaie klanlea eontaat alt te betalM Groote fieldloterij hoeder waarborg van bet GauverieiieRl van Hamburs GEBR TERWIN0T WaalsteenrabrikanteD Drie door den Slaat aefarandeerde loterij beilaat uit llOfOOO oriirlneele loten waarvan 00 400 praten en prvMie Alle Mf400 prUaen b dra D In het ffshael met dB premie 10 Éllloen 452 425 Mark De rootate pr Ji li tn het getukklKile geval erent N JAARLUKSCBS FBÜDÜCTIE ran ta 500 000 Mart I A Jk S00 000 il i 5 k tl 20 000 3k aok 56k 106 k 258k 6k 756 k 1237 k S3950i 15 000 10 000 5 000 3 00O 2 000 1 50O 1 000 500 148 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 1 k I k 3 k 1 k I k 1 k I k a k I k 26 UiUioen Steenen § Fraais Klear Soherp gerormd jj üitmunttnde Kumlitfit H Oonourreerende FrUten Orootste Stoamiraalateenfkbriek in a Nederland Vraagt PHjxen en Monster FBMSCEE STOOMTIETSBir Ghemlsolie Wassctcrlf TAK Ha OPPE HEIilEB 19 KrtUakade Botterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt tooi GOUDA de Bao A VAN 08 Az Specialiteit Toor het atoomen en Tarren tib alle Heeren en Dameagarderoben nlaeok Ut Kindergoederen Speoiale inrichting Toor het atooflaan Tan plaofae mantels reeren bont ofa Oordunen tafelkleeden eni worden Mc 4 nienvste en laatate methode geeerid Alle goedelen hettjj geatoomd of gararfd wolden onaohadeljjli Toor de gaaoadhaid en Tolgeni ataal bewerkt Wegena uitbreiding der al tiekes aijn d prüien 25 gedaald Te stoomen goederen ala nieuw afleTerninr in 3 dagen te Terren goederen in eene week ADVERTENTIÈN dn alle Binnen en BuUenlaHdteh ClMi ranten woideo dadalgk opgotoada door hat adTortentie Bntean ran A BBINKUAN ft ZOON te Sowia Ooada Saelpersdrak ran A BllKUlui h i BINNENLAND OODUA 25 April 1894 Vitalag der Beratemming roor een lid Tan de Tweede Kamer der Staten Generaal in het hoordkieadiatriot Gouda Ditgebnobt 2472 atemmen Van onwaarde 23 2449 Qaldige I HierTan Terkregeo de Beereo Mr O J K Graaf Tan Belandt 1236 Stemmen T G G Valett 1213 Zoodat gekosen ia de heer Mr C J E GEAAF tah BYLANDT Reeda per bnlletin aan onto geabonoeerdeo lm da atad rerapreid Bg de herstemming Toor een lid der Tireede Kamer ia het hoofdkiesdialrict Goada is in de tot dit district behoorende gemeenten het VSigrnda aantal atemmen nilgobraoht Getal Eerste Berkiezera Stemm atemm ItatAl 1150 955 1U51 Smr 377 282 308 oerkapelle 47 28 23 Waddinxreen S12 204 223 Hoordracht 142 102 118 Nienwe erk 156 115 127 Ouderkerk 187 138 147 Krimpu a d IJial 89 57 81 Krimpen a d Lek 1S5 113 126 Oonderak 123 67 81 Lekkerkerk 296 162 187 2223 2472 3034 VSBGADDRING tan d GËMËENTI BAAD op Vrtjdag den 27 AprU 1894 des namiddaga ten I ure Aan de orde Bet Kohier der plaalaelyke directe belasting naar het Inkomen dienst 1894 Bet Tooratel tot wgaiging der GemeenteBegrootiag dienst 1893 Bet Toorstel betreffende de aanschaffing en inatallatie van eenen grooten gasmeter aan de Stedelijke Gasfabriek Bet Tooretal betreffende de teruggaaf Tan een gedeelte an het kapitaal bg de Bank ran Laening in gebruik De benoeming Tan een Lid in de Commissie Toor de Bank ran Leeuiag De benoeming ran een Lid in de Commissie Tan beheer der Stedelgke Oaafabriek FEVILLETOIV De laatste eener Familie d Nmr M iVwweA 0 Mt i foor deo hoogen whoontafln wurin groot kan blokken brandden lot Mariaaoe Vul beUngatolIiog toooda zy eehtcr niat want talkens ke k ig over het boek beau in da rlanmen Ongedaldig tagde uj bet boek op an klein tafettja in haar nabybaid en luuterda De inapaoning waarmede sg ticb voororerboog en ift gelaid sobeen ta willen oprangen aproot blykWr niet voort nït de zuoht om te ireten hoe de iKKHMn nob biaidan in den raxenden atorm Aan ban bonding a man gexegd habbaa dat ty iemand Tervaehtta an tocb viat ay dat haar eohtgenoot eerst orennorgen lou terugkeeren Het waa Sint Hubertuedag het faeat Tan den heiligen patroon der jaoht aa dan syn alle Itefbebbera ttMda op ban poet Zji rereeru bun heilige evengoed aan de tafcl ala fn da boaeohen eo rargeten maar al te gaarne dat ban vrouwtjee lioh te huis gruwelijk TO alao en imaohtend naar hnn teragkomtt mtüen Da baroneaae Van llanaweerd kende de gewoonten der jagers en rekende op acht en veertig uren b na Tolkomao eenzaamheid want op du uitstapje dat jaarlyka gwageld terugkeerde deed de baron zich TM HaU door dan hniabadieadet sya koatnar en MB Tan lyn twee boeohwaebtan Te TriditToonla Uifm dn fliau mian du vnairw w op mn De benoemiog n eenoa Brngwachter TOor de ophaalbrug op de Turfmarkt De beooeming ran eenen Noodbalp Lgk dr er De ArroadiaaemeDii UecbtbaDlE te Botterdam veroordeelde giiteren H K 45 jaar arbeider te Stolwgk en J G 87 jaar bnnwmaa te Berkenwoode vageos ecu jmhtdelict tot f lOboete aaba 5 dagenhechte□ifl □ ieder alsmede betaliog der koetec van tvee instantiëa De ZangrereeoigiDg Apollo tal Zondag 29 April a e widerom eeoe uitvoering geven dip te oordeelen naar het oiia welwillend verstrekte programma eer genotvol belooft te syn Het gefaeele programma bestaat oit slechts 3 nummers maar waarvan twee van enormen omvang Das Lied ron der Qloekec woorden T n Schiller en mnziek van A Romberg is algemeen bekend en we juichen bet toe dat de Vereeniging dat als No 1 geeft No 2 is de 428te Psalm c van F MendeUiobo eveneens geen onbekende Na de Pauze geeft men Bet Oraf onder den Meidoorn f declamatorinm van Hofdyk met introductie voor Sopraan Mannenkoor eni Orgel Dit laatste atuk is hoewel niet uiaur boeb een stak met een gevestigde reputatie t Is zwaar en vereischt zeer veel studie voorloopig waardeereu we het pogen van ApolIo om haren leden hierop te willen vergasten In de Vergadering van de Homoeopatische Vereeniging alhier werd een r lement voor het Ziekenfonds der Vereeniging ter tafel gebracht Verder werd bQ acclamatie de heer Dercksen benoemd de afdee iog Qouda op de algemeene Vergadering a s Zaterdag in den Haag te honden te vertegenwoordigen Bg de vrye discussie kwam het uit dat het wenschelgk was zekerheid te hebben of het kalf waarvan de pokstof bg de iDeoting wordt afgenomen wel volkomen gezond is daar bevoegden verklaren hiertoe niet geheel in staat te zijn zonder het beest te openen In Berlgn en ook aan onze Veeartsen gschool te Utrecht wordt eerst de pokstof van het kalf afgenomen daarna wordt het geslacht en als het bg opening blgkt geheel gezond te zgo wordt de stof paa tot inenting gebezigd Besloten werd een adres aan de bevoegde maeht te zenden teneinde een en ander onder de aandacbt te brengen en den wensch te kennen te geven voortaan in denzelfden geest Ie handelen als te Utrecht geschiedt van den heer des bmzes gmgen deie vroeg naar bed Natuurlqk gold dit bevbl slechts voor de dienstboden want de baroces kon zoo laatopbtyveu als zy telve verkoos De fraaie klok van Saksisch porcriain op den sahoorsteen aloag middernacht en Marisnae scheen er Qog niet aan te denken ter rasta te gaan Zjj bad thee gedronken in gezelschap van baar luster Ëlise die daar z xiob niet wet gevoelde vroeger naar haar kamer was gegaan dan gewoonlyk De twee zusters leidden te Triohtvoorde niet hetzelfde leven T 9 ondate bemoeide zich volstrekt niet met het beheer van het kasteel terwyl de jongste daarant en bet gaheele uitgebreide huishouden naging De generaal verliet zich geheel op haar zelfs wat da stallen betrof want zg hield van de E aarden en de dieren kraden haar allen Bovendien ad by baar opgedragen in zyn naam weldaden uit te reiken en t was haar grootste genoegen armen Ie baEoekw he bowao ceaeoden haar eo de kinderen ait deu omtrek noemden haar allen de goede juffrouw Elite braobt hen kleeren welke z voor een deel zelve maakte Zy verpleegde de zieken als de geneesheer uit de stad niet kon komso an in een der beuedaovertrakkan van het kasteel had ay un gebeele apotheek ingericht Ëlize was de verpersoonlijkte barmbartigfatid Zy deed dia liefdediensten voor haar genoegen hoewel t haar volkomen niUuurlgk voorkwam dat baar tuster ar voor bedankte langs de modderige w eo te wandelen die nee moeit volgen om da ellendige stolpen der boeren Ie bereiken Marianne hield er meer van om tot laat in den aoht ta aittsa droonao en dat daed o daa ook Op de gisteren gehouden herstemming voor een lid van de Tweede Kamer wei3en te Haastrecht uit bracbt 91 stemmen bg de eerste stemming werden ingeleverd 125 stemmen Het aantal Kiezers bedraagt 185 Vliit 21 stemmen van de 54 Wenken bg het redden van drenkelingen I Spnug nooit onbedachtzaam tot iemands hnip te water I Neem den tgd om u van jas en lohoenen te ontdoen Ill Maak in dien tgd al starende op den drenkeling uw plan op Wees niet zenuwachtig maar gebroikal owe tegenwoordigheid van geest Nander den dreuketing van achter roephem geraatstelteode woorden toe en wachttotdat z n spartelen verflauwt Orgp hem dan bg haren of halskraag laat hem op den rug liggen met het hoofdeen weinig boven water en zwem zelf op denrug naar het eerste het lieste vaste punt VIL Is t om een paar st en te doen dan kan men den drenkeling ook voor zich uit duwen VUL Wie ondanks alle voorzorg toch door I den drenkeling gegrepen vrordt en sich niet terstond kan losrukken late zich zakken opdat t drenkeling door benauwdheid gedreven wordt te laten Wie naar een gezonkeneduiki beeft demeeste kans hem te vinden door zich plat opden bodem met de armen uitgestrekt voort tebewegen Een toDW zich om het lichaam te laten binden voordat men gaat redden is niet laf maar voorzichtig Te Hilversum in Maandagmiddag door een onbekende oorzaak de schnnr van den bldbmist en zaadhandelaar M Verschoor in de Veer straat terwyl de man afwezig was en de vrouw en jtinderen alleen te hois waren a ebrand De brand was hevig door de vele aldaar aanwezige bossen riet en had ren dreigend aanzien De Hilversumsche vrgwillige brandweer vas echter spoedig ter plaatse en wist later met behulp van eene spuit der gemeente de aangrenzende gebouwen te beveiligen De maatr l v6Ör eenigen tgd door den hoofdcommissaris van politie te Rotterdam genomen om het toezicht op het verblgf aldaar van slecht befastnde vreemdelingen te verscherpen heeft tengevolge gehad dat tal van bierhuisboadsters met haren aanhang uit de gemoente vertrokken zgn hetzif door bemid op den avonii van don Smt Hubertusdag waarop ons verbaal een annvaug neemt Bedekt door een kap van rood ssl n verliohtta de lamp slechts flauwtjes de wanden van het vertrek geheel bekleed met kostbare geweven z dao behangsels wulke da generaal in het kasteel na den koop vond en had laten hangen daar zy dienden om een deur te verbergen welke toegang gaf tot bet inwendige van den grooten ouden toren waarin nooh hij noch xijo vrouw ooit een voet gezet hadden Marianne met het hoofd aohterover leunende in den gemakkelyken stoel staarde doelloos naar boven toen een enkel tikje op de ruiten haar pIotKÜng deed nllen Zy kende dit teekan stond met een sprpng op haar voeten liep naar bet venster en opende bat snel Een man wiens hoofd geheel sobuti ging in een soort vau malrosenmuts van zware wollen stof klom snel op de vensterbank en sprong iu de kamer Ëtodelyk Ben je daar eiodelykl riep Marianne de armen om hem been slaande O ik had de hoop al opgegeven je Vao nacht te lies Ik ben laat t is waar maar Vazantenhoefisoiat naaat de dear en bovandleo is t weer afschnweiyk De wegen zyn ware modderpoelen Ik weet t o maar als ik op je waobt dan word ik krankzinnig Ën bovendien bod ik reeda den geheeleo avond aea voorgevoel van een ongelak Doe dien nuotel af Bndolf dan kan ik je eens goed aansien yWaoht even laat mij eerst het venster sluiten Deze voorzorg was verstandig Da tooht die binnendrong bad da lamp uitgedoofd maar bet groote kaardvttor brandde heldar genoeg on Marianne ia deling der politie of uit vrees voor daae terwgl andere personen hnn domicilii ten apoedigste veranderd hebben De vrees dia d lieden hebbeo om in bun vaderland terog te keeren bgna allen zgn Duitsohers doet hen aüh vestigen te Gouda Dordrecht en ander plaataen in de nabgbeid gelegen om toch zoo mogelyk verbinding met Rotterdam te blgvan behondan Over de nitbreidiag van het kiearecht latat men in Van Dag tot ïhig Maar ge komt er te vro mede I an de aandrang van het volk achter de ktaMn ia in deze streek of in geena stad nog weinig te bespeuren 1 roept men ona toeHet is zeer moeilgk hierover jnisi te oordealen en te weten of gebrek aan uiting wel altgd een bewgs ia dat met gedacht m gavoeld wordt I Maar het is niat moeilgk met hart OKlbt tot deu overtuiging te komen i Liever tien jaar te vro daa één dag te laat Ia er iömand die de rampen ovaruen kan die deoe ééoe dag ta laat over bat vrge Nederland sou brengen Men klaagt zegt cdeMaaab OTerdebrooa heid van bet papier der nieuwe mnntbiljattm Zoodra deze gevouwen zyn oehearea M hael pewlig op de vouwen door Op den R ksstraatv Arnhem Zotplun is onder de gemeente Rheden een rgwiel rover gevonden welke bg ondersoek scheen toe te behooren aan een beer uit Arnhem bg wi n het wiel jl Donderdag gnstolen waa Wyl een als metselaar gekleed persoon dien dag bg eenige bewoners van Velp getracht heeft door allerlei leagenachtige voorwendaels geld te krggen en het rgwiel dat hg bg zioh had in onderpand te laten vermoedt men dat dit de dief waa en hg geen kans ziende eenig geld voor dit rgwiel te krggen dit op den weg heeft achtergelaten Te Sexaing is een rgtnig van een brnidsstoet op weg naar het stadhuis by het oversteken van den spoorweg door een trein aangereden en verbrijzeld De vader van dan bruidegom werd gedood de koetsier s bruigoms moeder een getnige een dame en de brnid m zelf werden gewond Ds afsfoitiugsboom van den spoorweg was niet gesloten geweest Maar de baanwacntersvrouw die het gevaar bemerkte had door geroep en teekens den koetsier gewaarschawd Deie meende echter er nog wel over te knnnen komen Blaat te stellen da trekken van haar minnaar te alen toen by den kap die zyn gelaat bedekte afwierp Het was werkelyk een knappe jongen groot slank blond een weinig bleek donker blauwe oogen en een tangen zydeaohtigan knevel Dit wu da BMB waarop d barones Vao Hsnswaard vortiefd waa Zy koesterde voor Budolf vau Triohtvoorde een van de niets ontziende hartstochtea welke eene vroaw vau vyf en dertig jaren tot da grootste buitensporigheden kan brengen Hy van syn kaai beminde haar eenigszina minder bartstochtelyk hoewel hy zooder eenige aarzeling syn leven waagde om langt een gevaarlyken wog binnen het kasteel te komen als de niets kwaads vermoedende baron afvaaig was De kalmte waarmede hg overigens de harlatocht tgke liefdesbetuigingen van zgn minnares cwtviBg werkte er slechts toe mede om haar iiefdevuur a ta doen toenemen Wat ben je mooi prevelde zy haar armen om zyn hals slaande om hem vso meer naby te kannen bewonderen Hy maakte zioh zachtjes los uit dia omhelziBgan trok haar mede naar het vuur met de vr naohtere bedoeling om zich te verwarmen en te drogen Zy liet hem begaan maar dwoog hem t Iykart te gaan zitten op een stoel zoeavtn door haar veslaten en Kjj knielde voor bem neer baar handen in de zjjoe s engalend en ham net sohitierende oogen aanziende ffTwae nachten geheel voor onsl riep i in de zaligste verrukkingb Wanl je komt nergen weer temg niet waofP s t i u