Goudsche Courant, donderdag 26 april 1894

WiDterdiesst Ï893 94 AaogevangeD aoDDi ROTTllDAH 1 October TlJd vso Greenwich K O T T 1 o i M e O n D A i SO i tO i 4l ii oi iMe Hlt i 4 7 107 49 Ml 4 10 14 1 1 11 16 oTÜli 41 48 4 11 4 4i ï J l 1 ♦ M ff l 1 4 Z J 0 10 91 1 8 1 J J i 04 Ï M l 10 41 i O 1 0 Ooadi 90 7 101 19 I8 10 1110 1111 09 19 41 J iO 1 46 9 16 4 19 4 49 6 10 D T I E O B T e O O D 1 Utnokl 19 7 10 1 19 11 94 11 09 11 10 9 10 1 114 48 I M 7 48 g HumIm 47 8 08 10 01 l l 4 4 0 4 l Wo l 1 19 1 10 10 11 1 4 11 iUidniter 7 07 8 1 10 i4 11 41 4 14 7 10 1 919 94 10 17 11 00 11 66 l li 9 10 4 971 10 7 01 1 10 P AMSTEKDA M O U D A 0 8 7 11 1 40 11 10 11 17 1 40 4 10 Wp 1 10 1 10 l li U tl 11 4 1 11 Ml7JM Mi 10 44 11 1 11 11 Mi Mi 4 0I 4 40 HllS OODDl deelte ran bnniw wïntaiUeediiig af t rtaan althaDB zg laten de zwarte dieren mstig bunnen gang gaan Vad c H i IbotM HhattlMmmi Ha voor Da Dahomejaaen sallea rermoedelgk ran dan 6en tot den ISen Mei honne rooratellingea in den Haagaehen Dier Dtoin geren erenals rerleden jaar ia de open Ineht bg zeer koud en gunr weder alsmede bg regen in de groote concertzaal e agenten ook zgn nadeel hebben Een h politieftgent xonder nniform die op de markt ra pMr renhehte jongena luigiQgi xag hoe cij nil den nk ran een der koopTToawen een welg ralde geldbeari etnlen Maar jaift toen hjj ben wilde pakken keerde de Troair die ieta bemerkt had zich om en greep den agent dien tg Toor den dief hield Tait tarwyt de dierea hard wegliepen Eene processie bestaande nil drie koeteen trok girtermiddi te Amsterdam staproete door de stad telkens flankeerende langs de Beun en ommegangen makende orer den Dam De koeisen waren roorcien ran hooge imperialen welker bniteuzgde geel geechilderd waa en waarop de namen rermeÜ stonden der rier caodidaten ran de kïesrereenigiog De Grondwet lo elke koets zaten eenige heereo schijnbaar zeer naarstig te lezen geheel rerdiept in het rerkiezingsblaadje vMeer Licht Velen dachten dat deze optocht een reclamemiddel wae ran een stalhouder die zgnen sta rolgens de laatste eiseben des tgds bad ingericht en nn sgne koetsen met hooge imperiateD liet rondrgden Ëen reertigtal studenten in dienst derkiesrereeoiging Bnrgerplicht brachten dekiezers in rgtuigen naar de stembus terwgldit ereneens stodenten deden roor de kieerereeoiging Amsterdams Haarl Ct De rroDW bleef om politie roep n niet weiend dat da Gate to oah wat zjj wenechte xoo nabg wae en het kostte den agent heel wat moeite hsar te beduiden wie hg wae en loi te komen De dieren werden tocti nog gerangen Bane treurige zaak werd gieteren roor de ütreehtKhe Rechtbank behandeld Tb rao W te Tntle in t Waal een jonge man ran eeo vijf en twintig jaar nam in de bank der besohaldigden plaata om sich te Terahtwoortleo over bet feit dat bg op l Jannari jl eenen makker met wien bg nooit te roren ieti gehad bad in eene herberg te Vreeawgk eeu meMtffk in de lies had toegebracht diesalke noodlottige gerolgen bad gehad dat de man wien de wond was toegebracht rn die tbans lUa oerste getnige agne rerklaringen aflegde op krukken strompelend en ondersteund door eeo paar rgksreldwachten de trappen der rerhoogiog in de reehtazaal moest beklimmen en daar Ibet rechterbeen beneden de knie geampnteera op eenen stoel tegenorer den roordttar plaate nam Volgens de Kerkel Ct is te utrecht opgericht eene Vereenigiog ter behartiging der belangen ran jonge meisjes Zg rormt eene afdeeling ran de Union internationale des amies de la jenne Fille dieio 1877teGenérf tot stand kwam Haar doel is zich de belangen aan te trekken ran elk jong meisje dat raad of leiding ooodig heeft zonder onderscheid ran nationaliteit kerkgenootschap beroep of stand Da Veraeniging tracht baar doel te bereiken a door bet houden ran rergaderingen met de leden ter bespreking ran de belangen der Vereeniging b door het honden van bgeenkomsten met jonge meisjes ten einde haar geest te ontwikkelen en op tehe£fen zedelgken inrloed op haar uit te oefunen en het hoogere leren bij haar op te wekken c door inlichtingen in te winuen en te rerstrekken omtrent pereonen by wie jonge meisjes in eeoe o andere dienstbetrekking weoscheti te treden d door jonge meisjes te besehermen en t waaruhuwen waar zg door rerkeerde inrloedcii ran buiten ol wel door armoe ie luiheid rer latenheid en opschik in gevaar zgn een prooi der tonde ta irorden e door bg alle gelegenheden aan te dringen op onthouding ran bedwelmende dranken en te waarschuwen tegen het bezoeken dier plaatsen waar geraren hsar bedreigen f door het oprichten en pteuneo ran rrouwentehnïzen rerbuurbureaux leesbibliotheken en het verspreiden der blauwe boekjes met raadgeringen en adressen die bet bestbur der Vereeniging gratis verstrekt aar alle leden De grondslag ran de Vereeniging is het apostolisch christendom rolgens de heilige schrift haar motto Dient elkander door de Heide Dtxe jongeling die thans roor sgn f eheelc leren rerminkt is rerbaalt boe op den Nieuwjaarsdag om eene kleinigheid een woordentwist met den beklaagde ontstond ét hij daarna tawide in da denr der herberg randeieneeb laak in het borenbeen ontriog tengeroige waarren hg veel bloedrerlies had maar bem toch niet de macht onteonk om zich naar de niet reraf gel j n woning ran dr Bnellen te begeren waar hg bg diens afwezigheid door merrouw Snellen werd rerbonden Van daar werd faii eenigen tgd later na teragkomst ran dr SneileD naar zgne woning te Vianen rerToerd en rerder door dr Tborbeckebehanduld die den rolgenden dag bg bet afnemen rati bet mrbaad eene rerwonding rnn de slagadeioonsteteerde die dientengerolge onderbonden werd De slechte bloedcirculatie die taarnit ontstond was mede oorzaaa dat in het onderbeen spoedig afflterring ontstond en dit moest worden geamputeerd Ot beide genoemde doctoren garen als deskondigen gedagraard aan de rechtbank df Doodige inlichtingen en uil vragen door den verdediger ran beklaagde mr Oei weit ran der Netten tot ben gericht blgkt dst rooral ook het loopen ran den gewonde van de plaatu nar het onheil plaats rond naar de woning Vfttt dr Snellen er toe kon medegewerkt hebken om de wond en de bloeding daarran te Qedoreude de Pinksterdagen zal Nederland bezocht worden door een leger ran Engetscfaeo die onder deleiding der autoriteiten ran Togobeo Hall reizeD De geheele reis zal den reizigers met inbegrip van voeding nog niet 3 p st 36 kosten Uit den Haag wordt geschreren Nu de koninktgke familie niet rolgens oud gebruik haar roorjaarsbeaoek aan de hoofdstad brengt hetgeen in de gegeren politieke omstandighedeo niet anders dau goed te keuren ia geniet de residentie rolop Tan de belangstel 1 ing in allerlei instellingen die ook hier ter stede in ruimte worden aanHohoJpn wwwhoiMn de Dierentoin De beklaagde doet geene poging om zgn misdrjji te ontkennen Het gebeurde tcbgnt mkel eeo gerolg te zijn geweest ran de om tandigheid dat eene der getuigen Hendrik nn W die komdat ze haar om reuk rroegeo ook reuk gaf uit eeo flescl e eau de cologne Tonddieode welk flescbje haar door den beklaagde werd nil de baud gerukt Daaroji naakte hel slachtoffor tbu den twist eent Himerkiog waaruit eene kleine nchermutselin ï Mfagnt ontstaan te zgn die znlk een droeri tade nam De officier ran justitie eisohte aae gerangenisstraf ran twee jaren de preTentiere straf in mindering terwgl mr Qeisweit ran der Netten de zaak als eene noodsaInlgke legenweer beschouwde en derhalre rrg fnuik rroeg Sene massa kraaien bewegen zich dezer dagen in breede kringen om de in den Koekamp in Den Haag liggende herten en efer ken nn en dan op die dieren neer om hun eenigf haren te ontroeren roor hunne nesten Du herten tchgnen zonder eenig bezwaar een ire Mnete SpoorwegverbiDding net GOUVA ll Oi it u i H 1 40 10 11 U Oi 11 01 u it 7 ii 7 M 7 7 4i T li li Si l Oi l li 1 1 l il ttM l 4i l 4 l il 0i ÜMidnAI menmftek li ti li li 7 iO 10 11 01 i i lO l li l il l li t Oi II il M a ii 10 17 10 17 10 S4 10 41 10 4T 7 il 7 47 i 4I i ll OneUe 7 41 i 07 i ll lO Oi 10 11 11 01 11 10 SODDA DEN Rl 1 7 0l 40i 04 4 17 U 1 ii 11 M 1 19 l li Li4 l il l lt li u i a a u t ff r ff Twrl 1 07 i ll ll li l il l iO 9 10 11 HH i li i ll I4 10 07 11 17 li 41 fiOI Dl CTtlGHT n j Ai M A al niB IA I 1 A m AAit aa At AK lnA Ztr M 7 41 l li Bl Kr 7 47 I i t r7 l 01 N dL d l Oi Mi 40 7 li 1 01 t tl mi Oiidaw I lO 14 I ll Oi 1 17 1 17 7 ii 10 ii WiMriH 1 17 7 011 11 1 40 ll K 1 44 1 04 1 44 171 01 HlrwlH 1 04 7 01 4 ll li l il i li I lO 1 11 10 84 Otnolll 11 7 ii i il 1 41 i 10 11 11 41 I lO i Oi 9 10 4 41 l li 1 11 il Lil i lO lO CI S O D U A A H8TIEDAM Oodb 40 i ll 10 01 10 11 li ll il 4 47 i M T t 10 01 AantoiUm W T ii i lO 10 11 li li I 1 40 i 41 i M 11 10 Bilii Mi Oi i l Ml l IM UI Mi Mi Ml llji mai igne pcaièlige bloaaikassan o de fraaie nieuwe coocert schoowbargzaal krggeo nu eene benrt terwgl tentoonstellingen die het nuttige met het aangename rereenigen zooais de eigenaardige etfanographiscbe rerzameliog nn in de Gotbiaehe zaal bgeengebracht en waaraan men geen dienst bewezen beeft door haar poppettlentoonst ningc te doopen Het uitstaUen van gekl de poppen om de kleeding gewoonten en gebruiken rao vreemde volken te doen kennen is nu een kleine 30 jaar geleden bij de internationale teatoonstell ng te Pargs in 1867 naar ik meen het eerst met succes toegepast Het geschiedde toen wel met een industrieel doel namelgk om de Koropeesche weefiudustrie op de hoogte te brengen van de in rreemde landen gevra de artikelen roor kleeding en buiselgk gebruik maar de bezoekers in t algemeen namen rao deze belangwekkende teotoonstelliog ook met genoegen kennis Ik was toen nog een kleine jongen aan wien ik erken het volmondig deze inlernationsle tentoonstelling nog maar lecht besteed was maar ik herinner mg nc altoos de aardige groepen ran ZuidAmerikaan scbe Indianen en Creolen die altoos door eene dichte drom van belangstellende kgkers waren omringd Maar om thans op de Koninginnen t rug te komen het heeft mg verwonderd dat de groepen ten toonstellingen van Polchri geen bezoek hebben genoten die toch waren uitstekend geschikt om zoowel de eigenaardigheden ran de hedeodaagsche Haagsche schilders te leeren kennen als om oog en smaak door rergelgking te oefenen Geen betere opleiding tot het leeren zien en zich rekenschap geren voor hoog en laag Omtrent de doorbraak bg Diemen meldt de Amsterd Ten zuiden ran Diemen ligt de OrerDie merpolder elke doorsneden wordt door het Merwedekanaal en den Oosterspoorweg Daardoor wordt gerormd een onregelmatige driehoek ten noorden begreoid door den Orerdiemensohen weg ten oosten door den zuideIgken kanaaldgk ten zuiden door een klein eelte ran de Muiderraart en ten zuidwesten en westen door de spoorwegbiiao Maandagochtend om 3 ünr werd op ongeveer 300 M ten westen ran de Muiderraart in borengenoemden zuidelijken kanaaldijk werking bespeurd Deze dgkligt meteen kruinsbreedte van 7 M 1 M boven A P Om 5 uur verschoof de dgk plotseling over een lengte rao 50 M hg brak als t ware aan beide agden af ea dit stuk werd door den drang van het water ongeveer 20 M ver in den polder gewerkt Het water kon toen met HÜe kracht in den polder stroomen en het duurde dan qok niet lang of het stond gelgk met het niveau van het Merwedekanaal De polder is in het geheel omstreeks 250 bunders groot De middelste strook een oppervlakte van een honderd bunders staat geheel blaok Het is een uitgestrekt meer een gezicht ver waaruit hier en daar nog bekken en boomen omhoog steken Aan den rand an den polder iitsan eeu zevental boerdergen welke thans ook door het water omgeven zgo De erren en woonhuizen staan nog droog maar de kleine boomgaarden eu ook enkele hooiklampen stoao in t water Midden op den grooten plas drgren op de plaats waar Zondag het vee n liep te weiden thans een paar schuitjes waarmee de boeren nog zooveel mogelgk plaukeu eu houten trachten op te visscheo Gelukkig was men er spoedig op bedacht om eeu duiker welke zioh in den spoorwegdgk bevond te dichten waardoor het overige gedeelte van den polder dat aan de andere zgde van den spoorwegdgk ligt voor orerstroomiog werd behoed De eigenaars van het vee dat reeds in de weide was gebracht konden dit hoeVel met groote moeite redden Toch gaat door deze ramp veel verloren daar ook de aardappelen reeds gepoot waren Ongeveer 100 hektaren sgn overstroomd 1 14 s a 7 10 4 10 4 67 1 04 1 11 i lO i il 01 10 17 i 1 44 4 10 7 iO 11 10 11 10 1 41 I ll i Ol i Oi t II i 48 9 10 DEN Hel gat in den dgk is ongereer 60 M lang en beefk op de meeste ffnataa aai dïe ran 6 50 a 6 75 M op enkele plaateen peilt men 7 M De oorzaak ran deae ramp wonlt toegeschret B aan het eenigsains ouToorziehtiywaggraren van grond in den polder wetke gnod moet dienen roor terreioaopfaoaging achter het St Elisabethsgasfchuis te Ameterdam Vermoedal k beeft daardoor in de riehtii van de uitgraring aan de agde ran den dgk nrschniring ran daa slappen bodem plants gehad waardoor de dgk zelf onderloopa werd De hoc iagenienr ran Manen de ingenieur ran den Toorn de majoor Krayenboff van de Lenr eerstaanwezend ingenieur in het eommaodement Anuterdam rergezeld ran twee staf officieren benevens de roorsitfasr van AnsteU land en zgn secretaris waren gieter ter plaatm tegenwoordig Omtrent de naobtelgke rerlichting der soldatenkamers deelt man aan de Arob Ot c mede De ingediende opgaren van kosten roor oachtelgke verlichting van soldatenkamers ia kazernes der rerechillende garniToeusplaateen liepen zoozeer nHeen dat br orer het afgaloopen jaar een regiment infanterie daarvoor f 322 io rekening bracht tegen een ander regiment van getgke sterkte f 819 Naar aanleiding daarran heeft de generaalinspeo leur der infanterie eene circulaire eitgevaardigd waaria hg op dia in bat oogloopende verschillen wgst eu als gn vermoeden u spreekt dat naast het beter betrachten van zuinigheid b het eene regimeilt dan bg het andere ook de meerdere duurte van het gw dan van kaarslicht aanleiding tol de rrg hooge kosten geeft Ook wgst hg er op dat hoogstbezwaarlyk ralt te conlroleeren welke boaraeibeid gu roor oachlverlichting en welke voor veHichting op andere Igden van het etmaal zgn verbruikt om ten slotte te melden dat de miuiiter van Ooriog bg aanschrijving van den Sn deter heeft bepaald dat voortaan in alle kaaemea kaarsen voor de nachtverlichtiag zullen worden verstrekt en dat de regimeotskommandanten voor rekening rau het Rgk de beeoodigde lantaarns kunnen aansohafiea indien daarroor niet meer dan 25 per korps wordt vereiscbt Loopen die kosten hooger dan dient machtiging van bet departement te worden gevraagd De kaarsen worden gelererd door de llaarine kearsenfabriek Apollo te Schiedam eo wel tegen den prgs van 53 de 100 EG franco in de verschillende kazernes t contante betaling zonder korting Naar gelang de nachten langer sgn worden ook wurdere kaarsen verstrekt b r van 1 Oct tot i Maart kaarsen van 4 en van 1 Mei tot 8 Aug ran 8 in een half KG De orttrgebleven eina jes moeten worden verzameld en bewaard om ze na nauwkeurig te zgn gewogen jurififcs in den loop der maand Januari op te senden aan de fabriek voornoemd die ze dan tegen ƒ 0 25 per KG terugneemt Met de org voor heb oitblasen der kaarsen op een bepaald nar zoodab alle eindjes ongeveer eren Ung uilen zijn is belast de kommandaol der kazemswacht Sedert eenige dagen is te ArQhem de kaarsverlichting ingevoerd en Au reeds blykt dat bg het aanschaffen van de Uotarens voor dit garnizoen de zuinigheid de wgsheid heeft bedrogen het soldeersel laat los ea het kaaravet druipt door de naden Daarbg rerspreiden de kaarseu een dikken walm looals men lederen morgen kan waarnemen uit den mn slag op de armen der gaslampen waaraan de lantarens zgn opgehangen 1 41 1 40 47 i U 10 1 i oi 10 10 10 M UM IJI HA ii lïM 7 07 7 17 7 14 7 il 7 17 4 4 4i 4 11 I Ot I Oi i ll l ti Mi 10 6 117 1 01 IM 7 0 1 7 11 l il 7 411 9110 9 0 9 10 10 07 10 14 ♦ 1010 19 li 1 41 t ii 10 40 tU 4 10 fJI M 4JI t 4 li M Mt Mf ILM Bg de heriielliog ran het Raadhuis te Bolsward is uit den voorgevel genomen bet mes dat volgens overlevering aldaar op beval van den Magistraat van Bolsward was bevestigd als herinnering aan het treurig feit dat bg bet Frie ebe kinderspel bat zoogenaamde varkensBlachlen eeo jongen met dit mes werd gedood Jimnm dat gBM jêuM op dit maa roorkomtl V ni l M M b diMM TOorg T ll D is M and dw 16 of bat bagio dar 17a arair Hak met baatMt nit eeo ïierkant becht u oitgeanedaB baan w rop Toorkomeu de innabaeldan n galool boop liefde an garachtigbaid gedekt door am ibunden leeuw Het Immer dat leer rerroeit it ia ia het hecht omiat door aan liLerea ring waarop Termeld f naam Ippe Willems Soon Hoogst waarachflniyk ia dit de naam Tan den jongen dia igo epeelmakker doodde De grootte en form Tan het mee i gelgk aan een tafelmm nit den oadan tgd Bg boitangavaae legenhaden an orer g komen Teles nienwsgierigen rooral de Friesche jeugd om bat mee te lien Het ui dan ook waar in daa Toorgerel boraa da Waag worden Mngebrwbt Aan een leerling der hoogere bnrgerachool la Ngmegea ia voor onbepulden tgd het bgwonen Tan de leaaen ontzegd omdat hg aan bom in de gang Tan dat gebonw had aaergelegd Het feelbelorende jongmenich had een blikken ba g Tuld met krnit en ala ootploffingsmiddel daarbg eenige ig klappers gevoegd Sen ingesetene Tan a Grafensande die Maandag ntn Bottardam o ar Hoek ran Holland per oor eo rerder per omnibus naar buie tarngkaerda bleek bg igne thmakomit te zgn aangetast deor de pokken direct werden maatrag n genomen om de rgtuigeo waarmede bg bad garaiad te ontsmetten In t Torige jaar renocht de gemeenteraad Tan Ngmagen aan B en W een onderzoek aaar dan abnormalen toestand der dd schnttarg in ta stellen en daarorer den Raad te dienen raa beriobt Door B en W ia nu aan die opdracht roldaan en nit hnn rapport blgkt dat bg het bataljon eatbrekan de bataljonskomm ndanl Toorts een kapitein drie le loitenants en rgf 2e Initeoanta en rerder een foarier zes aergeant en negentien korporaals en bovendien hebben nog twee kapiteins boa ontslag aangerraagd De to o a t a n d dar Ngraeegacba burgerwacht nag dus recht trenrig genoemd worden Ten orerrloade deelde de burgemeester nog mede dat reeds tal ran heeren die er roor in aanmerking konden komen zgn aangezocht om bat kommando op zich te willen nemen doch niemand genegen was die tunctie te Braatden Gisterenarond werd te Zwolle in de portieK tVi ae dar aaniienlgkste huizen een levend pasgeboren kind ran het msnnelgk geslacht gerondan Het lag in een dekentje gewikkehl ea mat een dot in den mond in eene hoedendoos Door da politie is het kind ter rerzorging opgenomen Te Arnhem heeft men gisternacht in l rerschillende kiosken ingericht als bodegs a raa da tram ingebroken al het geld medegeDOman ncfa aan dranken te goed gedaan en elfa in eene dier inrichtingen de kraantjes ran d raten opengezet waardoor belangrgke schade is ODtotaan Slaohta aea der ondernemers en de ba de aeeate schade was tegen inbraak Toor lat sDirorce Gonrt rechtbank roor eehtachaidingen te Londen versoheen dezei dagan lakere Merr Sandall die tegen baar man een eisch tot echtscheiding had ingesteld wegens moedwillige rerl ting en die door baren laan ran eohtbrenk werd beschuldigd $ waa een dame met een deftig roorkomeu s beachaafde maniere n Maar de schgn be droog ook hier en bel wekte niet weinig opzien onder de toehoorders toen zg met zachte stam farfclaarda dat zg dikwgls was rerrolgd wegana bet mishandelen ran bur man en dat tien malen ruor aulka gawelddadighedeu nangen gaietan had De ItaliawBcha guaraal Ooggio die in Itauikrgk ala spion garangengenomen werd zal liiat rerrolgd worden omdat er geen genoegzame bewgzan roor schuld zyn maar man zal faam orer de grenzen zattan De generaal zal nn ook het rorstendom Monaco waar hg woonde moeten rerlaten knehtana de heataande orereankonutan I Zaun baalt ZaUrdagoebtand de oppaaaer TM 4en luitenant der caralerie Van D nit een twveloopapistool aea sehot galoat op da dienstbode in het geain ran dien officier Het meisje werd émetig rerwond De oppasser beeft zich dÉunia opgehangen na eene rargeefiKhe poging om neb £ od ta achieten Het BlaebtoSer ran den moordaanslag ia mar bet ziekenbais rerroerd £ r baataathoop op Iwat bahoad UiBaaagd waa de beweegreden tot de daad Tan 4 enili tair U De Haradia het nieawa lid der Fransche Aeademie rartalde onlangs in de Rerne deü Dani Mondess de ware geaebiedania ran een Spaanscb meisje dat op 15 jarigen leeftgd haar klooster ontvluchtte Donja Catalina de Eranso werd in 1585 te San Sebastian de Onipnzcoa geboren Op 4 jarigen leeftgd werd zg in een klooater geplaatst waarvan de priorea een barer verwanten waa In den nacht ran 18 Murt 1600 rond het toen 15 jarige meisje middel om te ontrlnchten Drie dagen hield zg zioh ineen kaatanjeboach schuil mat rronwalgke handigheid wist zg uit dpn wgden orerrok der Trouwen ran Doordelgk Spanje zich eenige jongenskleederen te maken hare weelderige haren knipte zg af en moedig toog zg op weg naar Vittoria waar zg een onderkomen rond bg eeo geneesheer Na korten tgd trok zg naar Valladolid waar zg io dienst genomen werd door dan secratari des koninga Daar had zg eene eigenurdige ontmoeting op zekeren dag zag zg namelgk haren rader binnenkomen die den secretaris de onopgehelderde rerdwgniug zgner dochter mededeelde en op reis was om ta beproaren of hg haar kon terugvinden Blgkbaar sprak de stem des bloeds niet erg Inid in Catalina vrant zg liet haren vader gaan zonder zich bekend te maken Eenigen tgd later rergezelde zg heren meeatar naar SanSebastian waar zg in haar sierlgk jongenspak t waagde de mis te gaan hooren io haar eigen klooster Hare moeder was er tegenwoordig ik zag dat zg mg aankeek zegt Catalina maar zg herkende mg niet i In 1603 deed zg als scheepsjongen een tocht naar Amerika aan boord ran een galjoen waarvan haar oom kapitein was Toen deze naar Spanje terugkeerde besloot zij in de Nieowe Wereld te bigvan en deserteerde von boord en daar de gezagvoerder baar oom was zag zg er geen bezwaar in hem 500 trancte ooUutaelaa t bleef dan toch in de familie Zg wist rerrolgens iu dienst te komen ran den grootaten koopman van Truiillo die kantoren en winkels ta Panama Sana en Paita had Te Sana kwam ze met de overheid in botsing want blgkbaar Het ze om t m ar gemeenzaam uit te drukken erg weinig over haar kant gaan Zg kreeg namelgk twist mat een zekeren Reyes wien ze een houw over t gezicht en een degenstoot toebracht dia man had de onbeschaamdheid gehad bg een tooneelroorstelliug vóór baar te gaan zitten zoodat zedevertooniug niet behoorljjk aien kon Tengjerolge van dazen strgd zou ze naar de gevangenis gebracht zgn maar haar patroon wist haar uit t gedrang te helpen Hg had hierbg een kleintberekening die intusscben niet naar den smaak van onze heldin was hg wenschle alles zoo netjes mogelgk te schikken en haar met Beatrix de Cardenas te doen trouwen wier nicht da vrouw ran genoemden Reyes was Natuurlgk bedankte Catalina voor het aanbod en wist eau plaataing te krggan op een handelsonderneming te Lima Daar wachtte haar een groote verrassing toen zg met hare reisgezellen in de haven van Goncepcion aankwam werden zg verwelkomd door den secretaris van den gouverneur baar eigen broeder Wg keuden elkaar niet want toen ik nog pas een paar jaar oud was schrgft zg was hg reeds ala scheepsjongen naar Indië vertrokken c Haar broeder die op de scheepsigst gezien had wat het vaderland der aangekomeueo was ondervroeg haar over de personen uit haar geboortestreek Zij gaf slechts afwgkende antwoorden daar ze zich niet wilde bekend maken binnenkort was zg echter met haren broeder die natuurlgk niets rermoedde op zeer rriendschappelgken roet zoo rriendsehappalgk zelfs dat hg op zekeren dag argwaan tegen haar opvatte bg een klein galant arontnur dat hg had met een der Spaansche damea uit da stad De twist werd echter apoedig bijgelegd en Mignel iiezorgde aan Catalina zelfa een officieraplaata Zg onderacbaidde zich in menig gevecht o a wierp zg een inlandach hoold uit den zadel nam hem gevangen en deed hem opknoopen Op zekeren dag toen zg wegene een bloedigen twist een schuilplaata in de kathedraal had gezocht kwam baar rriend don Juan de Silra haar rerzoeken hem als getuige bg een aaak ran eer bg te staan hg moest namelgk met don Francisco de Kojas duelle ren Het was reeds zoo donker toen zg op weg gingen dat zg zich een witten zakdoek om den arm bonden om zich ran hnnne tegenstanders te onderkennen Na konen tgd rielen in het duel loowel Jnan als Francisco maar Catalina bleef mat dan aecondant ran laatatgenoemde strjjden zg hracfat hem een wond toe en hoorde hem roepen tgg hebt me doodelgk gekwetst Daar zgne atem haar bekend acheen rroeg zg eWia zgt ge7 Het antwoord was vMignel de Eraneo da oogelnkkige had haar eigen broeder gedood Na dit droerig feit rlnchtte g Lang zwierf ia nog rond en had nog relerlei aronturen Eindelgk in 1624 keerde zg in Europa terng begaf zich haar Rome en deed aan Pans 0 banna bare lotgevallen kennen Van hem ontving zg verlof manakla ren te bigben dragen Omatraeks 1630 rertrok zq opnieuw naar d Nieawa Wereld Is I6ü UefiU zg nog aan Capncgner monnik die te Varp Oraa in Uexico bet chri ndom predikte beeft haar daar menigmaal ontmoet Zg wa deatgds schrgft dsze tnaschen de 50 en 60 jaar oud krachtig gebouwd met donkere gelaatstrekken en deu borenlip met een lichten kneral versierd Of deze vrouw die oen zoo reelhewogenleren achter zich bad rustig in haar bed gestorren of gesuenreld is meldt de geschiedenis niet H C Een echt Araerikaansch roorstel is door den rolksrertegenwoordiger Dnopby ingediend Hg vril aan een commissie de uitwerking ran eeo plan opdragiin tot den bouw ran een breaden heerweg van Nieuw York naar San Pranoisco dus geheet Noord Amerika van den eenen Oceaan tot den anderen doorsngdeude Hg verlangt voor iedere richting één rgweg eb een breed voetpad met boomen beplant in t middeo Zgn voornaamste motief voor dit roorstel is de behoefte aan werkverschaffing Zeker ia het dat op die wgze duizenden gedurende v le jaren aan het t werk kunnen gezet worden Eerlang zal op bet landgoed Mariëndal ta Arnhem de rrge wandeling niet meer worden toegelaten omdat de rernielzncht en onbeschaamdheid van rele bezoekers zoo scliandeijjk misbruik van de welwilleude vergunning maakt Botteolandsch Overzicht In de Belgische centrale sectie TOorde kie8wet is het roorstel van den heer Féron rtrekkende tot toepasoing ran een erenradigheidsstelael bg de verkieiingen met het algemeen en meervoudig stemrecht rerworpen met 5 stemmen tegen 1 Daarteganorer heeft de heer Broquet voorgesteld alle verkiezingen te fioen plaats hebben in tweeroudige districten met uitzondering alleen ran de groote steden welke eehter zondeuenige toeroegiog ran plattelands gemeenten afzonderiyite districten zouden vormen Orer dit roorstel staakten op kenschetsend Belgische wgze de stemmen de heer Broquet zelf stemde er voor en de heer jLosleter de eenige voorstander van evenredig kiesrecht in de centrale sectie stemde tegen en alle andere leden 5 ia getal onthielden xicb Tau stemming 1 Onbehaagiyk wordt de politieke toeslnnd in Engoiand in hooge mate en de Regeering welke thans ana bei bewind i weigert kat eenige middel te baat te nemen dut minder söheeve verhoudingen zou hannen brengen de ontbinding van het Lagerhats hel beroep op de kiezers opdat wordt uitgemaakt aan Welke zgde de meerderheid des lands zich schfturt Het groote geschilpunt is xooals men iveet Home Rule voor Ierland Het Lagerhuis nam na heel veel moeite Home Rule aan maar met een voor hel Ëngeliiche Parlement zeer geringe meerderheid Reeds die geringe meerderpeid op zichzelf maakte t het Hoogerhuis bgtia tot plicht Home Rule te verwerpen Daarbg kwam dat met cgfers kon worden aangetoond dat de meerderheid van Engeland en Schotland van Home Rule niet wilde weteo De verwerping door het Hoogerhuis wordt eohterdoor de Regeeriog beantwoord met een oorlogsverklaring aan het Hoogerhuis waarover groot gejuich opgaat bg de radtcaleu die reeds lang op de afsebaffing van dit Huis hebben Aangedrongen Do tegenstand van het Hoogerhuis ook bg andere ingrgpende maatr elen van deze Begeering wordt te baat genomen om straks de kiezers uitspraak te laten doeu niet over het eigentgke geschilpunt HomeR ule maar over de aanmatiging van het Hoogerbluis om de wetgeving van hel Lagerhuis te belemmeren De Regeeriog weet zeer goed da dit een draai is in de politiek dat het urislo ratische Hoogerhuis alleen op den voorgrond wordt geschoren deels uit jacht op de vo ksguoat deels om de aandacht io Engeland en Schotland van Home Rule af te leiden omdat deze daar alles behalve populair is Er komt bg dat de tegeuwoordige meerderheid nit eer rerschillende elementen bestaat die alleen om een of andere bgkomende reden meegaan en dan ook telkens dreigen weg te zullen loopen wanneer het hnn niet naar den zin woirdt gemaakt Over eenige dagen zal de tMagnatentafisI in Hongarge de wet op helburgerlgk liuwelgk I behandelen t Begint eerst met een afdeeiings 1 onderaoek dat echter spoedig kan afgelooj en zgn De voorstanders van hel liberale KabinetWeckerlé vertrouwen dat hét ministerie ook in den stryd tegen de Magnaten ten slofte de overhand zal behoaden Za gronden ie i verwachten alleea op het acces in hetVoUu huis want als ze aan het rekenen gaan dan j is de oppoeitie in de Eerste Kamer vooralsnog j sterker dan de regeeriogspirtg Maar ook al wordt de et verworpen door de Magnatentafel dan zal baar aitstel toch maar aen quaestie van tgd zgn De invoering van j home rnle in Ierland wanrovet tosscfaen de betde Ëngelecbe Huizen bet Conflict liep cal zeker langer op lioh laten wsohten bn ie toepaanag Tan de wet waarmee Weckerlé c 8 in Hongarge debuteerden Het werklieden congxM in de Vereenigde Staten van Noord Amerika vnaraan duiiaad afgeiaardigdeu deelnemen is Zaterdag te Washington böeengekomen Er werd eeu resolutie aangenomen tegen het tariefontwerp hetgeen aan den Senaat beteekend werd in eene memorie welke twaalf mannen aanboden Intussch n bezochten anderoo het Senaatsge boQw en intervievden rerschillende senatoren ten einde by hen aan ta dringen op stemmen tegen het tariefontwerp Oit congres moet niet verward worden met iCoxey s Commonweal Armyc dat bataljooigewijze naar Washington oprukt om het Congres petities aan te bieden verzoekende om rentelooze uitgifte van honds alsook om uitgifte van rgfhonderd millioen dollar aan achatkistnoten ter verdeeliog onder al de Staten om deze in staat te stellen tot tegemoetkom Dg aan de werkloosheid door den bonw van straatw en Dit zoogenaamde I er omvat slechts eenige duizenden mearendeels laudloopers die voornemens zgn te Washington gekampeerd te blgren totdat hel Congres da bedoelde wetten zal hebben aangenomen Met het oog op het karakter dezer lieden neemt de overheid roonor n ofschoon zg niet be vreesd is voor ernstige wanordelykbetd Het Kapitool sal extra bewaakt worden evenals de kelders van het departement van financiën es de vertrekken waarin de geldtelling en de bewaring van fondsen plaats vinden BUG B MilB rooB LEDEN DEB TWEEDE ZAHEB der Staten Generaal JEhKhedi Uitgebracht 1972 geldige Hemmen Qakozen Hr A V Voa de Waal nwt 1049 stemmen Dit t Gekozen Mr W H de Baanibrt met 1523 van de 1254 tod da Velde rerkreag 783 stemman SckieJam Oakozan Mr O J ü Oraaf ran Limburg Stirnm met 1175 Btemnua De heer S A Haaa rerkreeg 1042 i i Gekoien Mr H üoeman Borgaaina mat 1215 ran de 2380 atemmea Da haar H Pollema rerkreeg 1165 atemman Dordredtt Uitgebracht 2615 stemman Qakozen da haar S M H ran Qgn mot 1342 t De heer Dr A Knyper had 1233 stemm Bodégravt Gekozen de heer A KnöB Ha met 1219 stemmen De heer C M B van Lfiben Sels rerkreeg 1042 at IJarlingtn Qekozen da heer A Bonman met 1335 St De heer Mr Th Heatnakerk rerkreeg 1133 st Alkmaar Gekozen Mr W ran dar Ka met 2291 ran de 8828 atemman Mr M W F Treub rerkreeg 1837 at Steinviüi De heer J Meeaters met 1323 ran de 2308 stemmen De heer Jhr Mr G J Tb Beelaerts van Blokland rerkreeg 984 at Ede Uitgebracht 2418 geldige stemmen Gekozen Jhr A W ran Borsele mat 1471 at De heer C M van Uben Sels r rkreag 947 st Brielle Gekozen Mr J G Goedkoop met 1362 De heer Seiet rerkreeg 1223 stemman Breuktien Uitgebracht 3083 geldige stemmen Gekozen Dr W J Boyoards ran der Ham met 178 stemmen ür H J A W Schaapman rerkreeg 1286 stemmen Haarlemmermeer Uitgebracht 2998 geldige stemmen Gekozen de beer O B t Hooft met 1505 stemmen F J MA Eleakaranrkreeg 1492 stemmen Beterwifk Oekoaan Mr Th L M H Booat met 1510 stemmen De heer J van Loenen Martinet rerkreeg 1507 stemmen Amelerdam Uitgebracht 10749 geldige at Gekozen de bh Mr W U de Beaufort mat 9131 Jhr Mr J W H Hnt era ran Rozenburg met 5555 Mr J G Gleichman met 5535 en Mr M J Pgnappel met 5437 at Voorts verkregen de hh W Vrolik 528Ö Mr J A Lery 5261 Mr M W F Treub 5205 en Mr W ran der Eaay 86 st Sliedreek Uitgebracht 2690 geldige stammen Gekozen de heer Dr A f nyper met 1840 st De heer J A ran Haaften rerkreeg 1250 st Ridderkerk Gekozen de beer Smit Uitgebracht waren 2177 geldige atemmen Looeduinen Gekozen de heer Mr K k H ran Berckel met 1755 st De haar ran da Velde rerkreeg 1475 at iMhem Uitgebracht 2725 geldige stemman Gekozen de heer C Uly met 1447 at De heer J Tan Alphen had 1278 at Eltt Qelgk getal stemmen Gekozen K D de Meester Protest aangeteekend Wijk bij Duuretede Uitgebracht 2787 stemmen Qekozen Jhr Mr W H de Beaufort met 1509 stammen De beer 8 M ran Wgck rerkreeg 1196 atemmen Hitvereum Uitgebracht 2897 geldige atemmen Gekozen Mr P P Baron Mackag met 1555 atem Dr Schaapman verkreeg 1822 tiecf