Goudsche Courant, donderdag 26 april 1894

I Vrijdag 27 April 1894 No è338 3dste Jaargang mmm mmm Nieuwê en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks aiet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Aüsonderlijke Nommers VU F GENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd VANUAHVHfcM 1 1 iiïï i li mi Nieuwendljlt 241 Eerste huls v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ULTEKBEN Woensdagg Donderdag en Vrüdagt Markt 154 Gouda Uitiluitend Toor Oetibonneerden op de GOUDSCHE COÜKANT naar hefc Franscb vaa Xavier de Montépin 544 pag druk ia aan het Burean deser Coarant te rerkrygen tegen den spotpr e ran 40 cents De voorraad is niet groot men profiteere das van de gelegenheid Ooude Saelpeiedrak ven A BaniEJuii k Zoon LINNENGOED A van OS A E 73 73 Beurs van Amsterdam S4 APRIL Vor kra io V 78 98 lOSVi 60 ♦ 107f 801 881 100 10 680 860 101 87 101 81 161 87 108 101 601 80 100 1 0 18 1 108 1 1401 68 i Vi 104 188 io y lllV 1 U elolkoan 887 10 78 8 108 I l gtmaiMO CnL Nad W 8 V dito dUo dito t dito dilo dito S i Kamu Ob1 0ondl ISIlSt 4 iTun InMbriJring ll 8l I OomilB Obi in ftfUa IMS 5 dito in iilver 1608 5 fOBTU0AL OUUg mot tiokot 8 dilo dito Inun UbLOMt le Saria t dbotltwoi 1180 4 dltob Balhi l88 4 dltob iHopel88 0 4 dilo in ftood lMi 18 8 dilo dilo dilo 1884 i rjkXn Perpol wbiild 1881 4 Trauu aepr Caiii Imd 18 0 4 Gm loouing rifl 0 Geo le Dto Mrie C ZnoAn Blp Hto ir obl 18 l 6 Hluoo Obl Buil Sofa 18 0 I Tniimu Obi 4 onbap 1881 imtMDUI ObliK liou L861 8 i lOTTUIlAH Stxl leoo 1888 8Vl H N Afr Hendel eead Aniidib Teb Hu CertiSoeten DMl kuteeheppg dilo Anh Hjrpolbeokb peodbr 4 Onlt tlg dn Vorilaiil uod eOr Hypotbeekb peudbr 4 I Nederlendeehe beok eaad Nad Hendelmealeob dilo N W k Peo Hyp b peodbr 8 Botl Hypolbeakb pendbr 4 Utr Hjrpolbaakb dilo 4 OoanKE Ooet HoDg benk eend Bvel Hypotheekbenk pendb 4 Ahbuu Kquit hypoth pendb 8 46 1S7V 1401 7 Vi 1081 7 V Muv U G Pr liao oort 8 His HoU U Spojrw Mq eend Uy tot Sipl f St 8pw eind I Nad Ind Bpooriragn eend Nad Kuid Afrlk 8pm eend t dilo dilo diloUDI dito 8 Ifuu BjKiorirl 1 87 8 A 8obl 8 Zlld Iul apvDÜ A H obi 8 FOLW Waracbeu Waonan Bend 4 KsiIh Or Knee Spv Mij eend i Beliiieka dito eend ïaaiove dilo eend 8 Iweat Dombr dito eend 8 Kant 0h AB0ir 8p kep eeod 8 Loaon Saweat 8p m oblig 8 OnlTlubek dito oblig 6 Zitd Woat dito eend 8 Ie dito oblig 4 108 m f 188 10 100 ♦ 8 l l 108 7 IIO 104 611 60 I e 1 8 1Ö9 107 y 1017 loi y luV 116 84 10 10 1 V4 106 tosiiu Oaat Pee 8p Utj obl 8 OUo k North W pr O t eend dito dilo Win at Pater obl 7 Daarar k Bio Or 8pm oart T e lUisoli Oaotrel obl in gond 4 Iionler vk NeehltllaCart r eend Maxlao N 8pw Mg lehyp o Klaa Keneae t 4 pol prat eend N Tork OnUrto k Weel eend dilo Panne Obio oblig 8 Oregon Celif I byp in goud 8 81 Peul Hinn t Menil obl 7 Un Pea Hoofdliln oblig 8 dito dito Lino Col la byp O 8 QmUA Oen South Uart T eend Tw a BeU k Ne la h d a O Awtard OBnibu Ug eend BoUard TrenmgHeelt eend Nis 8ted Amilardem eend 8 Bied Holterdem eend 8 Biun Stad Anlirarp nle87 i i 8ud Bniiaal 1888 8V Hom Tbaiat Bag ullr OaaaÜMh 4 Ooanm SleeUlaaning 1880 8 K IC Ooal B Or 1880 8 gUMl Bied Medrid 8 1888 Var Nu Rae Hy SpobI aart 8 m 3A5 Staats loterij 4a Kleaea Trekking Ten WoeoMleg 16 April I8g4 No 18641 ƒ 8000 No 11887 ei 8848 1 600 No 18017 1000 No 1704 400 No 8088 ƒ 800 No 1488 8108 108S 16606 1T788 m l l l Frijean ren 66 8 8004 6884 8864 11064 18404 16770 18300 70 80 687 8801 110 4 18466 16847 16886 11 8174 0077 8711 1110 18487 16848 18888 168 8888 8140 8768 11140 19606 16a03 18478 188 886 6148 8778 11186 1866 16910 1 4 8 ill 8160 1 88 11 8 186 0 16064 184 3 tS7 8811 1 8888 U8 0 1368 16086 18618 480 88 1 106 ai 1U IS6 9 16181 18648 4 84 4 8880 8818 1138 1861 16866 18686 8Ï S4M 878 8 7 11478 13686 1687 18337 TS6 8610 881 00 11 13 133 168 18346 78 8688 38 0 04 11308 13703 13483 18349 101 8660 887 9064 11394 13718 13437 13673 la 8718 8411 lOS 11709 13306 13473 18893 Ml 8780 483 9191 1173 I38t 13988 18766 1M 378 848 OIU 11790 13 00 13633 187 mo 880 488 8884 11386 13977 13666 187 8 1081 8844 616 968 11838 13884 16368 1880 1107 8376 3680 9300 11914 IS9 0 13766 18888 1141 8 68 888 l 11I43 14011 16774 18908 1180 8 6 8678 8eS 11 7 1414 16816 18909 1188 4046 677 408 1198 1418 13837 1 39 1889 4100 308 9418 18084 1480 169U8 18968 1881 4147 3334 8413 18130 14809 170 3 19106 1864 4187 713 8444 18173 148 6 17091 19194 1688 41 4818 4933 1371 48661717 487 186 4 8 188 4308 1903 43161987 4366 l938 44808003 44888080 46038064 4614 8110 4637 8199 46808861 43998888 47878898 4764 1388 4737 8419 4896 1481 49818443 4937 1446 4939 84 1 4989 8680 6186 8676 68078691 6186 869 6301 1608 6144 1666 4688673 64678706 6470 8736 66ltl 1834 6666 1986 67638974 6811 3764 9683 6910 6908 3964 9 83 39B6 M 3961 9748 6938 9786 6977 9806 7047 83 7079 66 7114 9860 7161 998 7167 10087 7194 10088 7181 10070 7186 10072 7414 10098 7526 10118 769010803 730410268 7718 10406 7846 10423 10440 10466 806610681812110644818110687 8199 103168161 I0H17 6836 102166367 108678446 10377 8460 1 0903 84 4 10977 860611003 3516 110088684 11037 17188 19319 17164 1 804 17175 19362 17193 19414 17233 1943 17 64 19438 1733 1 66B 171 1 1 317 17803 19729 17374 19808 17397 1 8S0 17448 19846 17478 80019 17494 10041 17546 10041 17668 20076 17671 10163 17613 10208 17616 80864 17709 20179 17744 80891 17743 80843 177 20463 17841 10470 17876 30475 18031 10477 1 098 20606 18110 80S7S 16114 80669 18161 80716 18180 80739 18184 10791 13 01 20891 13831 20915 18174 10947 18884 80950 1 811 14 18217 14311 18819 14814 12883 14858 18138 14895 18886 14397 18247 14399 18167 14471 18173 14515 18190 14620 1131 14631 18384 14691 12330 14319 12883 14380 12388 14888 18391 14865 13406 14873 11424 14969 12463 15046 12467 16108 12648 16168 11680 15177 18340 15863 12673 16274 11834 16846 12918 16374 18941 16444 18008 16463 18096 1664 13176 16 S74 13188 15311 18195 15616 13103 15706 13114 15730 18358 16734 133J3 16739 APVERTENTiaN Voor de rele bijjken tm dMlneming ontTtngaD bg bet o erlyden Tan onie jengdige kitadenn betuigen rg onien bartslgken dank H M DEUCKtiEN N USKCKSEN BOISH Oouda 25 April 1894 On eilbaa F Uiddel irsl en Keelaffidoeningen MELIANTHE Superior Borst llonij Extraet Bekroond met Eere Diploma en Uonden Medaille OEIST 1893 Gondea Medaille BÜLSWARD 1893 Eere Uiploma en Gooden Medaille 1893 World e Hygienic Expoaition Chicago Samengeeteld nit de meeet beilzame beatanddeeleo ia aangenaam van emaak maagveraterkend en nacht purgaiief Oeneett onmiddellUk Kinderen nemen bet gaarne in Mag in geen hnisgeKin ontbreken MELIANTHE ie het beste middel der wereld H I van 8chaik Co Machinale Fabriek DE HüNIGBLOEM Bnmatra etraat 267 Dm Haag Verkrijgbaar biJ F H A WOLFF Drogiat Markt Oouda FRMSCHE STOOMVEEVEEÜ IN Ghemisohe WisseherlJ TAS H OPPE HEIiHER 19 KruUkade Botterdam GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddep t Toor GOUDA de Heer A VAN Ü8 Az Bpaoialileit Toor bet etoomen en Torren Tan alle Heerenen Dameagarderoben alaook alle Kindargoederen Hpeoiale inrichting Toor het etoomen Tan ploohe mantela Teeren bont oni Gordynen tafelkleeden eni worden naar de nieawata en laatete methode goTerid Alle goederen betajg geatoomd of geverfd worden onaohadelgk tooi de gezondheid en TolgeDe ataal boTrerkt Wegene uitbreiding der fabrieken ign de prnien 25 gedaald Te etoomen goedenn als nieaw afloTerbaar in 3 dagen te TerTen goederen in eene week Zeer Uette ïesteendnikte NAmmTJES worden GELEVERD door A BRii KNAN eo Zn Mederlandscbe StoombootMaatschappij De Sloomscbepen BAT A riEB kapt J 8A0ER on HOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor iracht of passage Terïoege men lich bg de Cargadoore der Uaatachapp Boompjes 72 te Rotterdam Da Stoonuchepen lossen te Breirersqiiar de markt van Boter en E as te Londen Dnitsche Keld Loterij taMtaM iwwfH tm Unlin MwiflittlM ItuDoDaiMi I UnIiri Mwifli ttiM Vxamv ® 38 600 PÜJlffl TVekkiniE 66 000 Ofipeele lotei ip la i 5 Iet i L IMM rrijMi m KIke tiFM4c tot BMt aaet vrija altiw 500 000Mk Alle 89 000 prijzen worden in ipoedigit op alkuder Toigande KleHen uitgeloot en dadel k in oonteiil eitlia tuTd De DnilKslie QeldLoieftJ ii bOkatu joirt aoo georganiMerd ela de Haaibaraar HaaaeaLalerg loTert aobler verKhilIenda Toordeelen n iiif 14 I i i 1 T 14 M4 t 184 W 4 414 S000 O0O0O 1 0000 0000 lOOOOO 80000 0000 1 X5000 1 4000O lOOOO 70000 BOOO MOOO 4O0O 1X000 ooo 1M Knoemde aüaa a reeda daardoor detiiaaa utsoha ealdLolerij laolitB nU 63 000 loten bestaat terwtjl de Hambniger KlaMan Lotaitj 110 000 loten oinat De kans aeoa groote prg le winnen omdêl weinigar loten in dns aandi De priji im origineele lolaa wetleUjk Taatgaiteld en de eente trekkingilrlawo Teer aatdal sr taeeta latH lUJ M kwart 1 20 I BW gg WW OffioiMUtnUdngtUjit ra porto 10 t I IWISOO S08MifHM II M K lBa IL imT m ia4 il lao K IM M la hst iriiael 8S 600 prysem D toMMiüing VAD Iwt b dng kas in HoUandioh bankpaplsr poftie of per portwiüd gaióh U d n DadtlM na ontTangrt ran bet bedrag Msd Ik de origineele loteo aan de opdraehtgeven Aan elke Eendinp wtmt bet offlcieele trekkiogsplan bitgeroegd ea na elke trekking ontrasKt Mier beiHtM Tan een k t de offioieele trekkinnlyit r b gewonnen beeft de op de trekkingilljit aangegerene aom D Lewin BnUsr Berlin C Siaiiaoerlrlcte li Oroete VV f6el lloteri roidtr wairbora vu het QauvirisMR van Hamburs Dbh door den BUat gegftrudeBr e loterij bealftM nit llOiOOO oriirlDoele loten wuurvu 5o 4O0 praten 1 Mraatle Alle 60 400 prljien bedracen la het KSheel roet de premie 10 mlllloen 452 425 Mark De CTootite prlji li In het jrelukklfit geral erent 500 000 m 1 1 1 1 1 1 1 2 4 1 k 5 A 30 000 S 15 000 10 000 5 000 H ak Mk lOftJi 258 4 4 750 4 1287 4 3S9504 8 000 2 000 1 500 1 000 500 148 SOO 00O 00 000 100 000 75 000 70 000 5 000 0 000 55 000 50 000 40 000 1899 jt aoo SéO IftO iS7 100 94 67 40 90 A 6EBR TERWINDT WaalsteeHfabrikaiiteB i Alle SB 4 9 prUien komen binnen welirige UMDden In T ipoediff op elkander Tolgende klaiaen ter Terdeetbir De hoofdprUi In de eeret rutmteld Ë I 3 en Torheort iloh U de lid klu op XSS OOOi ttt de tdle klM os A 0 000 fn de 4de klaa op A S 000 tn de S4e klai op ATO OOO In do 6de Uu op JL ff S OOO en tn do 7de klas er op A SOOeOOO IneikfeTaleohterop A 800 O0O Afi00 000ete ete DeprUiderfotanUanietoel teld en bednaj t voor de lito klaei JAARUJKSCHE PBUDDCIII vaa 26 MilUoen Steenen Fraaie Klenr Soharp gavomid Viimunlende Kvatüeit Oonourreerende Preien Grootste Stoomwaalsteenfabriek in Nedarland Vraagt Frijnen en Mmutari S SO TOor geheele orlglnMl lotenM 1 75 balTe M 0 90 M kwart asa Tegen Iniendlno ran hel bednur In bwakMl9 tse eu of per laterHatUMale y et oatrnnct leder laatceTer dadelijk de verluit orlrineele loten Aan ela lotlemrlnc wordt bet flleleele plan ffralla bUteviegd waamil iuht le berden fi welke nrijaen In elke klaa Ier TeraaeUnc komen en noei ae nrUi TOor leder lot In elke klaa bedraagt Ba alka trekking wordt de enieleele tr fcklacaUJat door toegnonden en de uitbetaling der pr aen geaehiedt yvaaiat Telceaa ket plav mêMr cavaatle vaa de Htaat Omdat bet ondergeteekeode bankierahuiR dagetijki ran alle kanton en leer groot aantal order voor letei deaor groote geldlotert ontvangt wordt men vertoohi alle opdracfatea voor de eerate trakking loo spoedig moge Jk to la sandan In nik geval voor den Vraagt een proef van de echte TOSATEBWUN aanbavolen door de gnioiete geneeeheeren van het hnis JSrn SteUt Erdo Bénja nabg Tobx Bongar Te bekomen bg G van VLIET MAKKT 156 30 April ae s Slnvft T n nwo opdimebtM vertronwen aan nel baakwnjinia Windus Co Hamburg Pt WU knnnon ntal nalaten Uwe aandacht e veatiwi op net aneoea dat velen van onia ellenitle ten derl vfal aoodnt w J reeda in de aangename gelrgpnhfiil wnren aan onae elienten de premie van A 300 U0 5ü 00 en de prUnMi van ttMMopHo U I A WMM op Ho u u w r t 14INI MS tt I1IM n eH v i4w prUam vaa A MM ikOM MflN M § tl MS eni u iDe dag u Teiloren en finaal ook Diatricten die op 10 April aan de voor tanders der finale uitbreiding de meeste atemmeo Tecschaften gaven op 24 April een ganwsh andere uitkomst deels doordat de thuisbliJTeis tegen de finale uitbreiding party kozen deels doordat de verachillende partgen de beteekenis dezer verkiezing miskennende weigerden op candidaten Tan andere richting hun stem uit te brengen Aldus vat het Vaderland die even üverig als wg voor de Regeering gestreden beeft zijn oordeel samen over de verkiezingen In die weinige woorden ign dunkt ons tevens de oorzaken met juistheid aangegeven die hier en elders hebben geleid tot de teleirstelling van gisteren Ook in ons district in de meerdert opkomst in het voordeel geweest van den heer Van Bylandt en zijn de getrouwen van Dr Knyper niet allen te bewegen geweest het advies van hun leider te volgen Hadden de antirevolutionairen by de eerste stemming een verstandige taotjak gevolgd en dadelKk het aftredend lid gesteld zooals de depntaten als algemeenen regel hadden aanbevolen dad ware Qonda niet verloren gegaan voor de finale kieshervorming Erger dan deze misrekening is de nederlaag die wü Dinsdag leden over de geheele linie Het centrum des lands dat den doorslag moest geven tussoben Noord en Zuid heelt beslist zich tegen het ministerie verklaard en daaronder byna alle groote steden De herstemming te Amsterdam doet geheel het moreel effect van de verkiezing van den minister Tak van Poortvliet te niet Het gevolg zal nu vermoedeiyk zyni het aftreden van het ministerie het sterkste dat wg sedert Thorbecke gehad hebben en de optreding van een minieterie RoëU met de taak om een nieuwe kieswet in te dienen Blgft dit getrouw aan de bg de stembus afgelegde beloften dan krggen wg 400 k 600 duiiend nieuwe kiezers maar geen finale berrorming die aan de kieswetagitatie voorgoed een einde maakt De vraag is of zulk een kabinet niet in zgne bewe FEVILLETOni De laatste eener Familie raar fust Freuuch ffla Il hy vorgeoooktend tanminsta oiet te fauia U antwoonlda Eudolf glimUobend vHet regeat 100 bu dat hat raogelyk ia dat de jaaht morgen niet doorgsat fO neen ik veraeker je dat by morgen niet te huil aal i n Ala hjj niet kan jagen blijft hij tooh te Laavalloo m te dHoken mat syn dronkaards van Trieadm U an tg iga in itaat om aoht ea raertig ar oUteraea door te drinken fik mag t lyden maar het waerglaa roorapelt itorai Q b lolk veer als van avond gaat men niet op jacht Trouweaa we behoeven ooa nut ongerust te maken voor den t d irant als hy terugkeert word ik tgdig gewaarsebawd Ik heb daargioda een ipioo die hem niet nil hfit oc verliest Mijn oude pachter vaa de Faiantenhoef he t land aan hem U Am peet en da bedirnden houden hem op de hoogte Je begr pt dat ik atet gaarne loo willen dat je man mij hier orerrid Een wolk trok over het gelaat van de barones Werkelgk je bent onverdragelgk voorzichtig Bodolf leide aq booa t Heeft allen sohyQ of ja baiig voor hem bent ffZeker ter wille van jon mya engel lijj ia de man on je op de plaata ta doodfo loodm de miiute ehtMdoaht in htn onlwMkb gingen zal worden belemmerd door het groot aantal katholieke leden wier steun het niet zal kunnen missen De nieuwe Kamer zal bestaan uit 56 tegenstanders en 41 voorstanders van Taks ontwerp Hierbg is de heer Hennequin tot de tegenstanders gerekend en znn de drie districten waarvan de afloop heden bekend wordt niet meegeteld Vormoedelgk wordt te Qoes en misschien te Hontenisse een tegenstander gekozen te Dokkum loopt de strgd over voorstanders Is onze gissing juist dan worden de getallen 58 en 42 Uit de Kamer verdwenen zgn thans van de liberalen de heeren Farnoombe Sanders Vrolik Levy Pgnaoker Hordgk Van Kamebeek öeertsema Van der Feltz Van Beuningen Valette Van Houten De Megier en Kielstra van de antirevolutionairen de heeren Beelaerts Bnber Q Van Dedem Brantsen Heemskerk Van Löben Sels Donner 3chimmelpenninck van der Oye Van der Borch van Verwolde Van de Velde en Van Velsenj van de Katholieken de heeren Bevers Reekers en Clercx Nieuwe leden zgn de radicaal De Boer de conservatieven Schimmelpenninck en Van Limburg Stirum de Katholieken Vos de Wael en Truyen de antirevolutionairen Kuyper en t Hooft de liberalen Drucker Willinge Bou man Meesters Lely Hesselink van Suohtelen De Meester Van Borsele Tak van Poortvliet Pgnappel 0 J E Van Bylandt Kngff Er zullen 7 nieuwe verkiezingen noodig zgn voor leden die dubbel gekozen zgn Driemaal zgn verkozen de heeren Qleichmau Amsterdam Haag Rotterdam en De Beaufort Amsterdam Utrecht Delft tweemaal de heeren Roëll Utrecht Haarlem Borgesius Zutphen Sneek v Limburg Stirum Katwgk Schiedam Ieder dezer kan slechts voor één district zitting nemen Volgens art 108 van de Kieswet moet de verkiezing van een nieuw lid in plaats van een die bedankt heeit plaats I hebben binnen 14 dagen De bovengerioemde heeren die reeds 10 April gekozen zgn hadden drie weken tgd van beraadi Wanneer ig die geheel laten voorbggaan en er moeten bg de nieuwe hO daarvoor is geen gevaar Hij is treeaelyk jaloersoh op mg geweeat maar thans is hij t met meer Zeven jaren heb ik uoodig gehad om hem geraat te stalleo O hoe ontzettend I Zeven lange C m Bsno hij mg zonder ophouden bespioneerd ft I aar thüis meent hg mg te kennen en is overtuigd dat er niet bot mtaata govaar meer bestaat HU houdt evenals voor de paarden er ook voor bed karakter der vrouwen allerlei stellingen op na Zoo verbeeldt hij zioh dat een vrouw op m n leefigd loiet meer kan amaobteo naar de liefde en dat ala ik hem had tviljea bedriegen ik bet reeds beproefdl aou hebben O Rudolf je knnt je met voorstelUn wat t my gekost heeft mgn jeugd op te offeren aan dlan ouden knorrepot waarvoor ik nooit een greii tje liefde gekoesterd heb en dien ik thaos evenzeer baat als ik jou aanbid Maar l is ten minste 4en lagen dat ik genieten ktn van de vryheid dia h my laat eu die ik met zooveel moeite veroverd Ik kan je zien je beciltan Budolf niet dikwijls belaas I Ën ala je niet id mijn nabijheid bent dan heeft het leven niet de minste waarde voor mgj O ik ben jaloerech evengoed aU hy en aoms komt de gedachte b m j op dat je een andere vrorw bemint Zeke j houd ik die joage dame verborgen op de hè PI riep de laaUU der Van Tncbtvoordes in een luiden obBterlaoh uitbarstend v aaraohlig Marianne dat zou een kunststuk zijn Ik blgf voor jou genoegen in die negery dat weet je zeer goed en je moogt er mg wel dankbaar voor zgn O gBloof toch niet dat ik niet begrgp hoe groot de opoffering voor ja ia om zoo teruH etrokken Iwaif Mt jt B auuuU dt grootata h m van bet Verkiezingen nog herstemmingen plaats hebben dan zal het nog vgf weken kunnen duren voordat de Kamer geheel compleet is Waarschynlgk zullen deze leden zitting nemen voor de twgfelaohtige zetels en Bieuwe verkiezingen zullen plaats hebben in districten waar de meerderheid duidel k heeft gesproken zoodat er weinig uit cht is op wyziging in de bovengenoemde yndegfers wij beschouwen het verkregen resultaat dan ook als nagenoeg definitief De heeren Van Houten en De Megier zullen door een dezer openstaande achterdeuren wel weder hun intrede doen in de Kamer Hoewel het party verband tgdelgk althans at de kieshervorming aangaat verbroken is zgn onze lezers wellicht nieuwsgierig naar de indeeling volgens de richting ponder de 3 nog niet bekende eilanddistricten en de dubbel gekozenen 3 of 2 maal gerekend zgnde komt men tot de volgende cijfers 3 radicalen 3 conservatieven althans de heer v Stirum geldt als zoodanig 9 antirevolutionairen 5 voor 4 tegen 24 katholieken 23 tegen 1 voor en 58 liberalen 32 voor 26 tegen Het meest gehavend is dus ie antirevolutionaire partg tcrwgl da liberale er het best afkomt Merkwaardig is nog bg de herstemming de warme strgd in verscheiden districten In Eist gelijk aantal stemmen de oudste rechtens verkozen te Beverwgk 3 stemmen verschil te llaarlemmermeer 13 hier te Oouda 2 S stemmen Over het getal Was de belangstelling veel grooter dan bg de eerste stemming De vroegere thuisblgvers bleken veelal niet voor de kiei wetTak e zgn BINNENLAND GOUDA 26 April 1894 Hedenavond te 7i nar zal in de R K LeearereeoigÏDg als spreker optreden de Wel Eerw Heer M H Heuser die tot onderwerp kpos De TeTredenheid t By herstemming is tot lid van den gemeenteraad te Schoonhoven gekozen de heer A J Orerdykink jaar uit het heertyke Pariji te verbaDoen f Nooit nooit zal ik je genoeg kunnen beminnen om je daarvoor te belooneo Haar ik voel dat er een tgd zal komun waarin tje zal vervelen een leven te lyden dat moeilijker is om te dragen dan het Igdan van minoenden die door onoverkomelijke hinderpalen van elkander gescheiden zgn Mg drukken te ontzettend terneer die afwisselingen van bet heorlgkste genot en de somberste droefbuid en ik vraag mg dikwijls af of ik de kracht zal hebben dezen toestand nog lang uit le houden Wg zgn er wel tue veroordeeld Ik zie ten minste geen enkel middel om er een eiude aan te makon Wat verhindert je met mg te vluchten F Budolf trok oen gezicht waarnil duidelgk bleek dat een schaking iets was waarop by volstrekt uiel gesteld was Kom tooh niet telkens terug op dat dwaze denkbeeld Marianne Als ik er in toestemde een haudje te helpen om elkander ia bet verderf le storten zou je t spoedig bitter betroureo jo geheele toekomst vernietigd te hebben Zeg liever dat je er tegen op ziet voor mg te mooten torgen O als je mg eens beminde zooals ik jon bemin hoe geheel andera zon t dan zijn Ik bemin je even vurig maar ik verlies mijn helder inzicht er ni t bij Ja jIJ berekent Jg houdt rekening met het oordeel der wereld t Bo uit vrees om te trotseeren hetgeen enkele ji wazea zeegen is het noodig dat ik voort moet gfan je slechts hoogst tel4pn te zien en mijn geheele leven zal ik den aUobuweljjken katea moatan drageoi die m ramlstigt Te Berg Ambacht had op Dinsdag 24 April de herstemming plaata rooi een Ifd van den gemeenteraad Uitgebracht werden 210 stemmen Gekozen werd de heer £ Laugerak a r met 122 stammen Bg kon beslait zijn benoemd tot hooghaia raden van de Krimpenerwaard N Z erikaB en A Berkonwer De landboawer A Hofland te Reenwgk Sloipwjjk zon iiaterdag nacht uit Gooda eeneverloskundige halen doch ras werd zgn voornemen verstoordi daar hjj met paard en wagenin den Blindenweg te water geraakte ZoowelH als zjjn knecht die hem vergezelde wistenzich spoedig te redden Om evenwel het paarden den wagen te redden moesten de bewonersgewekt n ter hnlp geroepen warden Deschede is gering en pereoonljjke ongelukkenzijo niet te betraoren doch het oponthoud was groot De landbouwer J d S 8lolwtJk ward dezer dagen zwaar getroffen door het ploteeling verlies van zgn elQatigen jongen Kort nadat men van tafel was opgerezen komt de vader buiten en vindt den knaap verdronken ia eene s oot hy da woning Waarsoh nlük ia hü voorover nit eene ashonw gaelort met welke hjj wilde gaan varen Wel werd in allergl geaeeskandige hnlp ingeroepen doch da levensgeesten waren niet meer op te wekken lu de vergadering van Ingelanden van den Voorofichcnpolder te Weddingsveen jl 17 April gehouden is tot voorzitter van dian polder faetbeooemd de heer W C Boer te Boskoop met algemeene stemmen In plaats van den heer D van der Oritt die als bestnnrslid van het departement der Maatschappij ut van t Algemeen te Haastreoht bedankt heeft is gekoien de heer 0 C J Kroon ambtenaar aau de gemeentesecretarie Woensdagmorgen zou de landbouwer V O te Haastreoht met twee vrienden een beaoek brengen aan de £ smilie te Btolwyk Op den Bilwykerweg brak het gebit van het paard waardoor allee te water ging De personen kwamen er met een nat pak af doch het rytuig was zoodanig beschadigd dat man het te Stolwgk moest achterlaten Je geheele leven zeker met Ja man zal lekar voor JOU sterren en als je weduwe bent Zal ja my dan trouwon F viel de barones hem in de rede baar minnaar doordringend aanziende frWanrom nietP antwoordde Rudolf ontwükend Maar om je de waarheid t ae n zie ik niet in wat wij er by zouden winnen en ik kan mij myzelven uog met goed voorstellen ala een eerzaam huisvader Nu kyk maar niet zoo hooa Over die vraag beb ik eigenlyk nog nooit oagadacbt Wat wy er b zouden winnen F riep UviiiUHi Qeluk en rykdoa Üeluk ja dat zal ik niet tegen spreken Haar rijkdom dat is iets anders lic heb geen gald m JIj evenmin Geloof je dat F Het testament van Van Hana weerd ligt b zyn ootaria Ik ken den inhaad Hjj laat mij tiju gehoela vermogen na met da eeirige VHrpliobting om mgn zuster een onbeduidend legaat uit te keeren Dat wist ik niet prevelde de jonge man na een langdurig wggen dat zijn minnares eenigatina verbaasde Maar wat kan t mij ook aolieleo ofje al dan niet erft antwoordde bg met gemaakte onversohillighaid t Is met je geld wat ik begeer jij bent t en omdat ïk je bezit vind ik tonnoodtg den sluier op t helftin die over de toekomst ligt I 4at ons van het tegenwoordige zooveel mogelgk genieten Van avond lieve Marianne ben je in een zonderling humeur wat ik anders niet van je gewoon hen Je hebt mg nauwelijks een enkelen zoen gegeven t heeft er waaraohlig veel van of je tmat xaH nu wekt