Goudsche Courant, vrijdag 27 april 1894

Directe SiMMrwegverbindlng met GUUUA Wiotenlieost 1893 94 AaoKevaDgeo 1 October Tlld van Greenwtcli oada l fO 7 11 I M 1 01 1 40 10 40 10 11 li OI 11 11 Il ll 1 14 S M 4 10 I II 6 K 7 10 Ui 4 1 40 10 41 11 U 1 10 1 1 44 4 10 aOTTIDDi H e O D D 1 U iO IIJO Oi It Ml M l li aoDDA OEN aias Gouds 7 10 401 04 S7 10 41 l ll l ll 1 011 17 S M 4 41 1 17 I II 7 U I II S7 10 41 U U U IO aUiwe 1 11 l li 4 10 07 11 17 11 41 IMl 1 411 17 4 i i ll i ii 1 41 7 U l ii 10 11 U U 11 40 II OOI Da OTIIORT Ooada t i 40 7 ii I OI IJl 10 1 lO ti 11 41 1 18 S II 4 l 4 47 i ii 01 7 4i l lllO Ot iOadsw i iO 1 14 i U O a7 t n 7 t 10 1 Weeidaa 1 17 7 011 11 1 40 U l 1 44 i 04 i 44 17 0 10 11 HwaMlaa 04 T OI 1 41 U M il i l i iO I IS 10 84 Umskl II 7 11 I II 1 41 10 11 U 4i MO S OI 8 i0 4 41 i l Si IJl 1 10 Ia e M güiam TOBigahoo n ramdormg TM den Poldw WIllMit werd de raknlng otm 1893go dgeft mrd sg bedraagt in ontraDgsten 2633 70Vi en in aitgaren 1937 88 wdtt Mn batig lalda ran 695 82 aanwezig ia Verder werd de bttnooting orer 1894 tot en bedrag tan 3275 35 in ontrangtt m nitgaaf goedgekenl De onulag oiar 1894 badn 1 nar beet To baatnsrelid werd herkocen de heer B StneBand Door Oedepntemrde Staten der prorincie Zoid Holland wordt bjj publicatie bekend gemaakt de nitilag der in Januari 169 gehon den gewone keuring van dekhengsten alamede de nitilag der op 3 Maart 1894 gehooden bnitengewone keuring Dit deie poblicaüe blgkt dai 77 liengtten aan die keuring onderworpen spn geweest waarran alechte 2 nitmnatand 9 leer goed 20 go l en 46 ali Toldoande gn beron n Onder da gekeurde hengsten komen o a toot Heinrioh ran C Oudgk Waddingsreen goed Korsir Tan C Ondyk WaddingsTeen Toldoende laenhart Tfn de Vereeniging tot Teibetering Tan het Paardenraa Z Tenbuizen leer goed Jumbo Tan J H Tan der Torren Ki Zeren kniian aeer goed Jnpiter Tan J H Tan der Torren Ki ZeTen hniien goed Oldentafg Tan J H Taa der Torren Ki ZeTenhuiien goed Koorkap ran ha Tan der Hee Vliat Tol Jan TOB Ph Tan derBreaoeo Waddiogareen ToUoende Omar Tan P Ton Dam BodegraTen voldoende Seqnab Tan C Oudgk Waddingsreen toI DtTkl Tan F TanderBreggeo Waddiagireen Toldoende Bienarfc T n O Tan Waganmgen Capelle a d Use Toldoende t het inde ran het geulaobapaeiioen legt Ignaebe correapoodeot an bet N i D wil ik nog eveo Tertellea boe inaomndge letterkundige kringen deaen en den rorigen winter eene jonge dame Toracheen eene dier sekjaanw aohoonheden omtrent wier uiterl ke Toorreohten allen maonaa en Trouwen het eena ign en die tooali iemand het aitdrnkte zonder dat ag den mond beboeren open te doen een aiaraad ran ieder salon ign Früalein J deed niet dikwgls den mond open maar liet ieh bekijken en bekeek lener onderwgl wederkeeng met een fijnen blik hare omgeTing Want il ia eene nauwkeurige opmerkater Zn ia geblaken de sobrglster te zgn Tan een in 92 ersohenen handel sehetaen getiteld Unaere Lentenanta door Bmil Roland waarin de olHoiersn Tan sekere kleine reaidentie ooo koatelgk geportretteerd waren dat het boekje daar een waren atorm in een glaa water reroortaakta Oamimea tgd bleef de auteur onbekend toen eindelgk bet geheim uitlekte achtte baar rader en der hoogste ambtenaren Tan het stadje ioh Terplicht bg den Torat ign ontslag in te dienen Deze Terklaarde wet dat de zaak zeer fittaal waa en dat bg zich Terhengde dat de sohtgfster met sgn dochter was maar tan een ontslag woo hg niet weten en toen werd de sbikking gamoakt dat de ondeugende schoons Toortaan hét balseiioen buiten bare woonplaats zou doorbrengen DientengeTolge schittert zg sn gedurende dat jaargetgde t Berlgn Te BietTCld woonplaats Tan den heer Kngff hebbni 52 ran de 55 kiesers geetemd Het kind dat desar dagen to Zwolle te Tondeling werd gelegd is door toedoen nu da politio weder hg de ongehuwde moeder gebracht I M 1 41 1 41 I II I OI 7 11 7 n 7 7 4 7 M Uaerdrsekt Klsawarkark 7 I 1 10 1 11 1 10 I H MawdiMkt ZaT U 7 4 l i Bl Kr 7 47 Üs w 7 til 01 Nj Ld l i Teoib t7 1 1 1 11 l lt 1 14 IM l U 11 10 11 11 a Behaaiin de geweten koning ran Dahomej die thans in Fransohe gerangensohap is moet ernstig siek iSn Hen deelt aan ede AnutenUmnuo aede dat de heer jhr mr W Bartsen zoon Tan het Hugacbe gemeenteraadslid jbr C Hartaeo bedankt heeft TOor ign lidmaatschap ran de jachtrereeniging Nimrod omdat hg niet langer lid wilde zgn Tan eene rereenigiog waarren een sociaal democraat Toorsitter is De bedoelde sociaal democraat ia F baron Tan TajII Tan Serooekerken grootgrondeigenaar en burgemeeatar nu Velsen die zgne candidatnur loor de Tweede Kamer heeft ingetrokken ter wille Tan den heer ran Loenen Martinet JI Zondag zoo schrglt men uit Valthermond aan de ProT Oron Ct dato 24 April werden hier socialistische blaa ljes rerapreid Orerigens wss bet den geheelen arond rustig tiistersnochtend met zoosopgang brak er to Valtberreeu eene werksuking uit De menigto groeide allengs tot honderden aan Des middags was het getal arbeiders alhien nit Valthermond tot pi ui duizend gestegen Inlmers alle plaatsen aan weerszgden Tan de beide hoofddiepeo werden door de arbeiders a eloopen en de werklni goed of kwaadschiks belet to werken en beTolen mee to gsan om bij ds Tsrreners aan to dringen de loonen to Terhoogen Toor bet minst zóo als in 93 Deze loonen waren door de werkgevers rastgestold met Terlaging ran 10 ct Toor de turf en 25 ct TOor den bagger In t roorstol der arbeiders wilde gistoren nog geen vertener treden Door onzen altgd grengen rgksveldwachtor Lokosien en den gemeento reldwaobtor Stel was alle tapperg van storken drank rerboden roodat dan ook geen enkel arbeider drank had gebruikt en allen zich rustig hielden Van twee voormannen die ruw optraden kreeg de een eene soede met een schop voor het voorhoofd en de snder een geknausden arm Toerallig waren 4 maréchaossées ran Boswinkel to Hnaeelkanaal Tan wie 2 naar de weikstakende Ëx oërmoodeo en de beide anderen hier kwamen Maar omdat hier niets onbehoorlijks geschiedde rertrokken deze naar Weerdingermond waar ook zoogenaamde boljagerg plaats had Vandaag mag weer niemand werken daarom zijn Tele arbeiders vooreerst naar huis gegaan Heden morgen Ij uur was het generaal appèl tusschen nos 30 en 40 Van daar heeft de troep zicb begeven naar de zoogenaamde Dikbroeken aan den Valtherdgk waar een 40 tol Ruiners nog werken en die insgelgks tot aansloiting zullen geprest worden liet is ook hier goed afgeloopen Op beden namiddag 3 uur is eene hgeenkomst l paald bg het logement van P J Smit £ n de splitsing der hoofddiepeo tot welke vergadering ook opnieuw de werkgevers zgn opgeroepen Op dit oogenblik éia uur neemt het geUl vertrekkende arbeiders die wel werken willen maar niet mogen nog steeds toe tot veler grooto schade 10 11 11 01 11 0 11 10 11 11 Il ll I OI 1 11 i ia l li 11 11 ll li 11 N il 7 11 7 47 10 11 10 17 lO U 10 41 10 41 7 41 1 07 1 11 10 0S 10 11 4 17 i Ól 11 1 SI s I ii lO ll I IO Twee sleepersknechto die het noodig en nuttig vonden sich en hun paarden een blaasje to geveu gingen daartoe to liottordam in de Generaal Van der Hegdeostroat een bierhuis binnen en lieton bun paarden voor de dear onbeheerd stoau Kg giugen kalm zitton om uit to ruaton van de vermoeienis den leegen tgd vulden zg aan met drinken en dat wel zoo verig dat zg toen zg buiton kwamen in een eigenaardige vrooiykheidc verkeerden Hieraan is het toe to schrgven dat de sleepers aieb verheelden op een somerschen aohtormid dag uit rgden to gaan zg legden de zweep over hun paarden en het ging er nu op los zoo snel en zoo woest het maar kon De bestnuiders hadden nataurlgk heel Teel pret maar tot nhrik ran de wsndelaars en de spelende kinderen Het kruikje ging zoolang to water tot het brak want daar verscheen een man op het torrein die wgd de armen uitgespreid het Toorsto paard tegenhield juist toen er weder een handwegen was aangereden De bestuurder van dit voertuig die vrg uatuurlyk den sleepers zyo verontwaardigi ig betnigda kreeg het laa met hen aan den stok Het was maar goed dat er twee politieagenton ajtnkwameo die gelastoo bedaard to rgden waaraan zg na heel wat tegeustribbeleo voldeden Verdsi ongrinkken werden door het flinke optreden der agenten voorkomen De gestoorde rust was spoedig daarna in de Generaal Van der Hegdenstraat en de omliggende straten hersteld honderden moeders met kinderen op den arm en kinderen aan de rokken waren nitgeloopen om geto n to ign vaa de extra eo kostolooze ToorsteUing Tan de pantomime die bg Carré succes hebben zon en die in tegenstolling Tan ds origineele pantomimes heusch geen stomme was laoging ran Tarlof en büt di ia Haart jl rrugt tg opnieuw Terlesf i doek krggll4 antwoord dat zg Toor 1 Mei a s ontdag nit hare betrekking moet vragea en ilat het haar anders zal wordan gegeven omdat de administratie der postergen entelegraphiegeen gehuwde vrouwen in dienst hoodt Meinffrouw O wendt zich per adrsa totden Minister en beroapt lich op arl 11 hHtote alinaa van het Kon baal Taa 31 Haart U91 No 26 dat zegt de Tolgende batrekUagen kunnen ook door Trouwen en meisjea worden waargenomen directeur vaa een kantoor der 7s ol 8s klasse eonmiaadaftolsgraphie ens alsmede op het feit dat meerdere gahnwda vrouwen in dienst zgn Berendina Wiecherink to Twekkeloo zal 15 Mei a s haar 102en reijsardag Tieren Ze is bnitongewoon knis Toor dien hoogen leeftijd Ze ziet nog zeer goed en zelfs op Trg rerren afstond onderscheidt zg de voorwerpen zonder bril Hooren kan ze minder wat haar zeer spgt daar ze veel van een praatje houdt Ze Igdt erg aan de jicht en loopt alleen met een stokje in hare wooing of liever ia die van haren zestigjarigen zoon by wien zg woont Zy is zeer goed gezond gezonder selfs dan vroeger en heeft steeds een goeden eetlust Bare lievelingsspgs is s morgens en s av inda een stok zwart roggebrood met wat suiker en dien zwaren kost verteert ze gemakkelgk Zg heeft bet niet altgd zoo go d gehad ze heeft vaak gebrek geleden en op 50 jangen leeftgd na den dood van haren man moeet ze nog weer als meid gasn dienen om in de behoeften van hare nog jonge kinderen te voorzien De Minister antwoordt dat zg haar antekg moet vragen want dat de administratie alleen in inferieure betrekkingen gehuwde Troawen in dienst hondt Nu richt zg lioh nogmaals tot den Minisier wgst op art 11 op hare stadie op den tgd en het geld aan de Toorberaidiag tot hare betrekking beeteed op de waarde Tan hare positie als ambtenaar niet alleen nu auar ook al zij onrerhoopt weduwe mocht worden en vraagt ten slotte dat mocht de Minister haar dan niet als commies in dienst willen houden tg bereid is onder welke tilnUtuar ook in dienst to worden gestold op een kantoor met de directie waarvan haar man zon worden belaat miU zg reobt behield op rangheratolling voor het geval zg weduwe werd Wederom volgde eene afirgzende beschikking met de mededeeüng dat zg 1 Mei a i zal worden ontelagen wanneer zg dat ontelag nog niet mocht hebben aangeTraagd De Times verneemt uit Athene dat de verwoestingen door de aardbeving die to Zanto in 1893 verre overtreffen De gewesten waar de eri geteisterde steden Thebe Livodia Atolanti en Chatcis liggen schgDen de hoofdzetel der aardschokken te zgn geweest welke eergisteren nog voortduurden ook te Atnene zonder groote schade aldaar aan te richten Acht dorpen rondom Atolanti werden verwoest alsook de kloosters van Sint Martiuos en Proskyca De Kloosterkerk te Proskf na stortte in en iiedolf de aanwezige kerkbezoekera Het havenhoofd to Pelli verzonk in de zee Thebe ia geheel bouwvallig evenals het dorp Topolio tarwgl Chalcia belangrgk beachadigd werd vooral door den geweldigden achok van Zondag De Joniaobe eilanden bleven gespaard Tot doaver is het doodentel reeds 15U terwyl het gewondenogfer onbekend is De Regeenog zond hulp naar Atonlanti werwaarU de Koning te middernacht vertrok Naar wg vernemen zal genoemde rronwel k commies die zich zeer verongelgkt acht en recht meant te hebben om in lunctie te worden geatold zich tot de Tweede Kamer der Stoten Oeneraal wenden indien zg mocht jrorden ontelagen en aandringen op herstel van grieven De New Yorksch bankier Jesse Seligmaaa is overleden te Sao Francisco waar hg tot herstol van zgn gezondheid verbigf hield Shakespeare s geboortedag wordt tegenwoordig te Stratford en Avon ieder jaar gevierd Maaodsg was het weer de dag De klokken werden feestelgk geloid In de voornaamste straten werd gevlagd en de leerlingen van de oude Grammar School brachten bloemen naar het graf van deu grooteu dichter s Avonds werd er door het tooneelgezelachap van Bensou dat daar gastvoorstollingea geeft vMnoh ado about Nothing opgevoerd Hg werd in 1838 in Beieren geboren ging als ouvermogeod jookman naar Cslifornië waar hg eerst als kramer lator als koopman in kle deren den kost verdiende en langzamerhandneh een groot vermogen verwierf Na den oorlog riohto hg met zgn broeder Jozef in 1881 over leden het bdiande bankiershoia to NewTorii op In den Dierentuin te Londen heeft men nn weder twee jonge chimpanzee s Anthropopilhecus Niger een mannetje en een vgfje Het manneke is zeer ziek maar het wgQe is gezond en goed op haar gemak Van 1883 tot 1891 had men er een chim panzee Sallj genaamd die de lieveling waa van alle bezoekers Maar sinds Sally s dood was de Zoo zonder menschachtigen aap De vsrkensteelt en rarkeoamesferg zgn steeda in den laateten tgd een rgke goudraga voor den Drentschen hiodman Er zyn landbouwers vooral in de gemeenton Dningelo eo Beilen die er jaar in jaar uit met 8 9 a 10 en soms nog meer zeugen op aanfokken en bg wie men somtgds een bonderdthl in de hokken kan zien ouden en jongen Eu wat de boer ia t groot doet dat doet de kleine burgeide neringdoende de hnndswerkman de arbeider ja zelfs de schoolmeestor in t klein Bgna ieder houdt tegenwoordig varkens om er wat aan to bevoeren De prgren zgn aanhoudend hoog en de vraag ia groot Daarbij is het voeder als rogge en aardappels zeer goedkoop Van de vroeger zoo algemeen heerscbende en gevreesde vlekilekto onder deze diereu hoort men niets meer Een boerenarbeider te Berliknm N Br die ongeveer een jaar geleden huwde en mim eene maand geleden vader werd heeft Zondag jl met medeweton en goedvinden zijuer vrouw hun kind gedood Als reden Toor dit ongehoord en grnwelgk miadrgf wordt opgegeveu dathaone werkzaamheden nsdeel ondervonden door bet bestaan der kleine en de zorg die het vereiachto Beiden zgn natnorlgk in voorloopige heehtonis gestold Men Bchrgit nit Breda Eene vrouwelgke commies der telegraphie Mej H M Gondschaal huwt in het vooijoar van 1892 met den Heer P Ie Grand ereneens commies der telegraphie vraagt rerlof voor den tgd Tan één jaar buiten bezwaar der schatkist en krggt dit ouder mededeeling dat sy hg expiratie o q voor eene andere stand plaato dan hare toenmalige Tilburg zal worden aangewezen Later vraagt zg met bet oog op butselgke omstaodiKheden een jaar ver 4 10 4 17 1 04 I J1 l iO 6 K OS 10 17 i 10 4 U OI IIJ 1 40 1 47 1 14 10 1 10 10 1 40 t OS 11 0 U M lU 1 41 1 11 1 01 I OI l li 4 41 4 11 i O i 0 i lt l Mt 1 44 7J 1 7 17 7 14 Ml 7JI 7 S0 IMI MO 10 I S 10 4 0 4 40 iJI7 l 0i Mf 7 0 A 7 U 7 10 7 711 DEN H sae eoi oi sHage 1 41 7J07 4II M a 4 10 1411 81 ll li I M l li 4i 8 41 4 1i 4 4 4 41 1 44 1 41 I II 1 04 1 0 1 41 il lOJt Voorb i i4 N d LJi il Z Za w OI Bl Kr g l4 Zav M lt I OI i il 7 41 Mi IO Ot 1 0 8 8010 07 10J4 04 10 10 11 l 1 41 I II 10 40 UJt Jt T 4I M 10 41 Onada MO 7 10 l U M 10 1 10 ii 11 08 l 4t 0 l 4i 1 114 11 4 4 0 UTlIOHT eoODt Xltraolit IJS 7 10 I M 11 84 11 01 ll iO 10 S i 4 4 8 7 48 S aarmelaa 47 8 08 10 01 1 1 l4 4 0 4 i Woerden iS 1 10 lO li ll i 4 11 iOadswater 7 07 8 1 10 14 1J 4 4 14 Oouda 7 10 l li I S4 10J7 li OI li ii I II 8 10 4 87 i lO 7 08 8 iO IHSTIlDaM flOUDl AoialerdamOA 7 11 1 40 U 10 11 17 4 4 10 AnataadaaaWp I iO 1 10 I II 11 M 11 4 I M Mt 7Jt Ml 1M4 UJ UJM tM Mt Oiatom Diiifdag Urid da raehtbuk to Middelburg zich Iwtig met de behandeling der taak tegen Lmnia Marie Notelaar oud 19 jaren dienstbode gebaren te Koewacht wonende te Groede thans gedetineerd ter take dat zij lo in den morgen Tan 31 Augnstna 1893 op de hofatede ran de Milliano te Groelle opzettelgk een blaow baaien rok twee gouden oorbellen eu twee paar koneen van Macbiel Lampier als geschsnk heeft aangenomen terwgl zg vriat dat dia goederen door dezen den vorigen avond wven ontvreemd uit eene kist staande in eene woning aan den Marollepot te Ooetbujg en toabehoorende aan Melanie Octane Bert la ia den aTond Tan 30 Augustus 1893 oaiatreeka 7 aar en altoo op een tgdstip waarop de moorden nog konden worden Toorkomea in den koestel op de hofstede Tan de Milliaao te Groede alwaar zg als meid in dienst was ran Macbiel Lampier die aldaar mede in dienst was als koewachter vernomen hebbende dat hg van plan was in dien naeht den boel aan den Msrolleput overhoop to gaan gooien daarmede bedoelende zgne vrouw Roaalia Bert zgne schoonmoeder kUria Theresia Banckaert eo zijne scboontnster Melanie Octovie Bert die te zamen in een huisje aan den Marollepot woondeu van het leren to berooven met een eegdetaod dien zij gezien had dat hg daarroor achter de schuur had gereed gezet en alzoo kennis dragende Tan het voornemen tut het Termoorden van genoemde vrouwen welke moorden dan ode in dien nacht door genoemden Lampier iga gepleegd opzettelgk heeft nagelaten van dat voornemen tot die moorden tgdig voldoend kennis te geven hetzg aan da ambtenaren der jastitie of politie hetzg aan meergenoemde vreawea Negen getnigaa waren gedagvaard van wie één tevens als deskundige en waaronder Lampier de moordenaar die Vrijdag j l door deze rechtbank tot levanalange gevangeniaatraf werd veroordeeld De beklaagde ondervraagd verklaarde uit angat voor deu moordenaar te hebben gezwegen en beweerde in haar verdediging dat Lampier hg de overhandiging der geschenken tot haar zou geaegd hebben hoa je smoel ndera ga je er ook aan c Zooala te verwachten was verwekte de verschgning van Lampier ter terechtzitting niet weinig sensatie onder bet talrgk publiek op de tribone aanwezig Ondanks het protest van den aan de bekl toegevoegdon verdediger mr O De Witt Hamer werd de moordenaar die bg een Talscbe Toorstelling der feiten niete to Terliezen beeft daar men hem niet zwaarder straffen kan dan reeds het geral is onder eeda gehoord Na afloop Tan het getuigenverhoor vorderde het O M acbnldigverklaring der beklaagden aan hel haar tan lasto gelegde en deswege baar veroordeeliog tot twee jaar gevangenisstraf De verdediger der beklaagde conoludeerde tot vrgspraok subsidiair ontelag van rechtevervolging De rechtbank verklaarde daarna het onderzoek gesloten en bepaalde de uiteproak op Dinsdag 8 Mei a s Te ipjaen wilde giatoren zekeren M een wagen met meet naar het land brengen Zgn zeqarig toontje plaatite hy voor op den wagen Bg het paaseenn van den overweg over de ipoorlgn kreeg de wagen eeu schok en viel het knaapje er af Voordat M het paard tot stilstaan kon brmgni waren de beide wielen reeds over het lichaam van het kind gereden tongerolge waarran het onmiddellgk den geest De diep beklagenswaardige oudere hadden nanwelgka eene week geleden een ander kind door d dood Terloran Men mddl uit Hengeloo In gnwten getale zgn programma s rarspreid der a s Mei betooging ditmsal to honden op Zondag 29 Aprd Des morgens zullen deelnemen uit Almeloo Goor en Enachede hier arriveeran daarna zullen binnen eu buiton het gebouw Verlichtiogaoord de eerate vergaderingen plaato Tinden waarbg Domela Nieuwenhttia Beiadorp en naderen ala aprekera znlleu optreden Dea middaga 12 nor zal een optocht met vaandels en muziek door deze gemeente phute vinden terwjjl aavonda rerühillende aprekera zich weder zullen doen hooren en den b s teag s e s saa eldere nilgeleide aal wordan gedaan Tegen Dinsdagarond 1 Mei is veder eene openbare vergaderiag belegd waarna in den namiddag een groot kinderfeeat aal plaate Tinden Uit Dorftftctit anldt mea Een 40 tal broodbakkers patroons hebben gisteravond met algemeene stemmen besloten op a s HemalTaarladag bg wgte van proef geen brood te bakken en dit ook niet te laten rondbrengoo met het nitelnitend oogmerk om aan de knechte dien dag Trgaf te geven Wel tullen de bakken dien i luo tg dit verlangen kunnen verkoopen tarwgl orerigens zoo de omstandi ieden dit noodzakelgk maken Tan het besluit kan worden afweken Slaagt de proef goed dan is men Toomemena den maateegel ook op andara Itotdagen to aaelgk ta Ter Uami Wai dit bealuit tooved to balangwekkender maakt ia dat het niet genomen is op aandrang der bakkersknechte maar op initiatief der patroons telren Dordt is een der weinige groote plaatsen waar de Zondagsarbeid Tan de bakkera tot da nittonderingen behoort Het den bouw Tan het ziekenhuis te Neerbosch gaat het teer Toonpoedig Bg de toItooiing bigkt hoe langer zoo meer hoe roim en geschikt tot verpleging ran zieken de Terachillendo lokalen zgn Er zgn in het geheel acht talen waar de zieken kunnen worden Torpleegd dan nog twee kleinere zalen of kamen TOor het penoneel die ongesteld zgn Tier kamen roor hen die de zieken verzorgen eene kamer Toor de directrice en eene voor den dokter eene eetkamer voor de verplegers badkamer operatiekamer keuken en kelder Op de vlieger heeft men nog 4 kamertjee voor hen die male in de verpleging van de zieken werkzaam zgn Toen Woensdagmorgen een sneltrein het station Dusaeldorf binnenkwam bevond zich eeu bejaarde dame die kUarblgkelgk zeer bijziende was op de rails De trein kwam steeds nader en moest binnen enkele secoodeu de ongelukkige hebben bereikt Op dit oogenblik aprong een man van een der perrohs op den weg was in een oogwenk hg de rrouw van wie de trein nog maar twintig metera verwgderd was greep haar met beide armen eu liet zich met baar terzgde vallen Van eenigen afstond scheen het alsof den moedigen redder de beide boenen moesten zgn afgereden Toen de trein echter voorbggestoomd was stond hg op en hielp de vrouw die geheel ongekwetet gebleven was evenzeer opstaan Alten die van het voorval getuigeo waren geweest wenschton den man die hulpstationschef van een naburig station bleek te zgn geink met het welslagen van zgn moedige daad Bg Kon besluit ia aan het Comité ter bevordering Tan de Haarlemsche paardenmarkten Terguning verleend tot het houden van een verloting van paarden en rgtuigen en verder kleine prgzan mite de to verloten voorwerpen alle kunnen worden gerangschikt onder die in art 5 der wet Tan 22 Juh 1814 Stbl no 86 genoemd dat geen geldpremiën worden uitgeloofd en dat geen anden zaken worden verloot dan paarden rgtuigen toigen stalgereedschappen voortbreneelen van land en tuinbouw werktnigen en zoodanige andere voorwerpen als bestemd zgn om in het laod entniabouwbedrgf te worden gebruikt Een echte schilderg van Bobens ia dezer dagen naar The Pali Mall Gazette mededeelt op een veiling te Londen gekocht voor 35 shillings 2I voor rekening Tan een slimmen kunatkooper die iete gezien had in het met een laag stof en vuil overdekte schilderstuk Nu het schoon gemaakt ia wordt de waarde op ƒ 12 000 geschat tiet onderwerp is een beschonken Bacchus met saten en bachanteu Het gezamelgke vermogen der bankiersfamiHe Rothschild wordt thans in een ronde som geschat op 5000 miUioen galden lu 1875 bedroeg bet kapitaal in 18 jaren meer dan het dubbele De bekende Dnitsche economist Professor Rudoph Mejjer berekent dat het vermogen der Rotschild s zicb sis het zoo voortgaat cm de 15 jaar zal verdubbelen en in 1865 de ontoaglgke hoogte zal bereikt hebbeu van 150 milliard gulden Van derenteen andere opbrengsten van dit reuaachtig kapitaal zouden 38 millioen menacben kunnen onderboaden worden Dat ia dna ongeveer de bevolking Tan geheel Frankrgk Om a eaneden bloemen te bewaren I Afgeaneden bloemen blgren als zg in gewoon water gezet worden alechte enkele dagengoed en rerwelkeu apoedig Lest men erenwelin het water 3 5 gram aaJmiak op danblgvea zg zeker drie weken goed Dezelfdenitkoiiat wordt verkregen ala men water meteen kamferoploaaing vermengt Vdp Een reiziger trok giateravond even voorbg het atation Halfweg te Rotterdam aan den noodrem omdat zgn parapluie nit den trein was gevallen faebalre zgn parapluie kreeg hg bovendien een proces verbaall Op de tentoonstelling te Antwerpen zal ook het Nederlandsche leger vertegenwoordigd worden Van het regiment grenadien en jagers inllen een onderofficier en een paar manachappea daar wolden gedetacheerd Zondag namiddag Teroorzaakten twee hardloopen die zonder daartoe rerlof te hebben hekomen hun beroep aan den Nieuwen Bin neoweg te Botterdam uitoefenden een groote Tolksoploop Op de komst van een politieagent weldra door neerderen gevolgd namen ag de Tlocht ia da richting raa DaUshaTan om daar opniwiw to gaan hardloopen Steeda lorgden zg op een behoorlgken a tand te bigren Tan de politieagenten die hen achterna zaten doch geen hardloopers ran beroep waren Nadat dit spelletje tot groot rermaak van het saamgestroomde pnbliek eenigen tgd geduurd had tonder dat de politie de hardloopen kon krggen namen dete laateten ten slotte een verbazenden sprong over eene sloot aan den Binnenweg en ontkwamen orer t weiland De politieagenten waagden dezen sprong niet Boitealaidsch Overzicht De Praneche Kamer is geopend Het begon goed met een interpellatie of Traag gericht tot den Miniator van Binnenlandache Zaken Bayual welke maatregelen de Regeering dacht te nemen om een einde te maken aan de werkstaking te Trignac De Minister Ksynal trad in uitvoerige bgzonderheden over de aanleiding tot de werkstaking Deze was in het eerat niet van ernstigen aard en het geschil tasschen de patroons en de werklieden was reeds op het punt bggelegd te worden toen eenige Kamerleden zich er mede hebben bemoeid waardoor de vreedzame oplossing van het geschil werd verijdeld De Minister verklaarie dat de Begeering de vrgheid van den arbeid tal doen eerbiedigen en de peraonen die zich tosschen do partgen hebben geplaatst verantwoordetgk zal stellen voor het voortduren van het conflict Deze verklaring werd door het aentrnm met toejuichingen begroet door de socialisten met een afkeurend gemompel Jauróa verlangde dat de vraag tot een formeele inter pellatie zou worden gemaakt Met een kleine meerderheid 258 tegen 231 werd daarop echter besloten de interpellatie een maand te Tcrdagen d w z te begraven Do Kamer is echter nog niet goed op gang Men wacht nog interpellaties over het slapen van den prefect io het stadhuis van Pargs over den toestand op Madagascar over het inhouden Van bet traktement van den bisschop Lyon nz enz De herstemmingen voor leden ran den Pargachen Gemeenteraad zyn volgens de Temps goed afgeloopen aangezien van de opengevalten zetels éen door de Gouvernementeele republikeiaen gewonnen is met een meerderheid van 400 stemmen Zg behoeven slechte te willen zegt de Temps om steeds meer vorderingen te maken Op papier een aardige troost Het interessantst van alle parlementezittingen vati dit oogenblik ia die van het Eugulacbe Lagerhuis dat sir William Harcourt s belastingvoorstellen beraadslaagt Deze beoogen een groote hervorming Van de wgsheid en het vernuft waarmede zg bedacht en uitgewerkt waren werd dadelgk hoog opgegeven en den belastingbetalers die erger verwacht hadden vielen zjj mede Later zgn bedenkingen gemaakt Maandag bracht de minister formeel de motie betreffende de successierechten in behandeling waarin hg mededeelde dat voor de eerste maal ook van nalatenschappen die in het buitenland ten deel vallen aan personen welke in het Vereenigd Koninkrgk wonen de aoccessierechten zullen geheven worden welke gelgkelgk voor roerend en onroerend goed lu de plaate treden voor de verschillende soorten van heffingen van thans Voor ontduikingen tal gewatdit worden doordien schenkingen reeds bg bet leven vermaakt belastbaar zullen zgn indien de overledene er belang hg bod gebonden of bevoegdheid de schenking te herroepen Op dit oogenblik brèdgen de erfrechten omstreeks 10 000 000 dl op Ze zonden volgens het plan der regeoring tot 13 500 000 stggen De beraadslaging werd verdaagd De beptliag betreffende de verhooging der inkomstenbelasting werd echter goedgekeurd evenals die betreffende in en uitvoerrechten en accgnzen S William Harcourt heeft zgne voorstellsn reeds eenigzins gewgzigd Op aandrang van da lersche leden heett hg toegegeven dat de verhoogde drankbelasting niet blijvend zon tgn Hierdoor wordt das het evenwicht verbroken dat alleen hersteld zal worden indien de opbrengst der andere belastingen meevalt Orerigens heeft de minister dank zg deze welwillendheid aan de Ieren bun 71 stemmen nu op zak wat 6ék iete waard is in deze moeielgke tgden Een andere bedenking wordt gemaakt tegen de erfrechten op landgoederen De Times betreurt dat de minister daarvoor de trenrige en hingdorige depressie van den landbouw heeft moeten voorbgzien die toch per slot ran rekening het grootete bgzondere belang ran den ateat is Dit klinkt eeuigszins als de klachten der agrariërs in Doitachland Bg de miniaten Bosebery en Asqoith vervoegde zich eergisteren een deputatie uit den Bond Tan kolenmgneigenaan in Groot Brittannië en Ierland om bezwaren in te brengen tegen e Minea Eight Hours Bill welke gistoren in ket Lagerhuis TOor de tweede maal ie gelezen 2 1 en 194 st f NBe woordvoerder Sir Joseph Pease b to Jl e van de 683 000 hg deze bill betiokMIb arh di eeu groot aantal minstoni 231 000 tegen eue wattolgkaendoi gedwongen invoering van 6w acHtunncheB werkdag in de mgnan waren en voorte dat de bedoelde maatregel zon indmiscben tegen de beste belangen Tan het werkvolk den handel en de verbruiken dat de prgs der kolen ea door zou sty gen en Engeland s vermogen om aan de buitonlandsche mededinging het hoofd to bieden er door zon worden verlamd Lord Roseberjr verklaarde de gegrondheid van deze bezwaren met kunnen beamen maar te niettomin zgnen collega s in ernstige overweging to zullen geven Hg voor zich was van meening dat eene wetteljjke beperking der werkuren in de Engelsche mgnen van zelf ook lot eeneu soortgelgken maatregel in het buitoaland leiden zou De Ameriksansobe Senaat heeft met 27 tegaa 17 at bet vooretol verworpen om een commissie te benoemen die de wenschen na de Labour armjr zoo onderzoeken Volgens een bericht uit few York heeft preaident Clevehind de leiden van den tocht gewaarschuwd eu hun geraden bon vooroemen op to geven daar zg zelven verantwoordelgk zgn voor de gevolgen indien de autoriteiten genoodzaakt mochten wezen om geweld te gebruiken De Herald wgst op dat de werkloozen zich nergens aan de besluiten der autoriteiten storen BIgkbaar willen zij zich niet gewonnen geven voordat zg in boteing tg gekomen met de politie of de Bondstroepen By onderzoek moet gebleken zgn dat na vau alle kolenmgnwerken van NoordAmerika het werk hebben gestaakt en bun getal staat nog vermeerderd te worden Algemeen eischen zjj eeu loon van 70 dollar cent per ton terwgl het tot dosverre hoogstens 55 Cent heeft bedragen De gonveraear Tan Adabama heeft aan de militie van bet district Birmingham last gegeven onder de wapenen te blgven aangezien de werkstaken daar aan dreigende bonding aannemen REMUlSGEVmG In ICHTINUIN WtLKK oaVAAK 8CHADS OF HINOIA KUHNBV TtaooazAxa B0BGEMEE8TEE en WETHOUDERS Tan GOUDA Gelet op art 6 en 7 der Wet ran den 2n Juni 1875 8taatebUd No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op da Secretarie ter visie zgn gelegd verzoeken met bglagen van J W Peeten om vergunning tot he oprichten eener sigarenfabriek met droogkamerin het perceel gelegen aan de Nieuwe Haven Wjjk N No 290 kadastraal bekend Sectie B No 1827 J Faag om verganniag tot bet oprichten eener slachterij en rookery in hetpe ceel gelegen aan den Itaam Wyk O No 412 kadastraal bekend Sectie D No 904 Dat op Woensdag den 9 Mei 1894 dei namiddags ten 1 ure op het Baadhnis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gednrauda drie dagan vóór dien dag op de Secretarie det Gemeente van de ter take ingekomen SohriftDren kan worden keuni genomen Gouda den 25 April 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN LIZENDOOEN De Secretaria BHOÜWEB Burgerlijke Stand GEBOREN 23 April Pietor ouden J D Sanden en H J Kelder Willem ouden L Tan Wgk en J Haak Willem ouden C Broekhoisen en C Boer 24 Johanna ouden J de Bmyu en J Broer 25 Frans ouders C Tan Hofwegen en J M de Roos OVERLEDEN 24 April H Hondgck 11 j 25 A M Jaspers 8 j U m GEHUWD 25 April H G Baagmaken en B Hnel H C Boonsira en L Trommel D de Jong en J A Schoonderwoerd G van der Wal en M Koppendrager Beeawilk GEBOREN Antje onden J van der Houden en J Wildschut Pietertje ondera 3 Hagen en T Nnordegraaf Wgnand oad ri M Schouten en P van Kempen OVERLEDEN A Joogeneel 69 j D Hoadijker 2 j GEHUWD J Schooten en M Verhoef 345 Staats loteriJ 4e KIsass Trekking van Donderdag t April 1814 No 4i0 1000 No 4M 100 Prijten van B i S7IB ill9 760 i08 11414 1B08S 17iil 109 S0B7 5778 7778 10088 11784 IBli 18818 480 88lli 8801 7 18 10077 1177S lilOO 18411 706 8B80 B 78 7947 1017 11980 18B4S 1848 844 8678 040 80 1 10S89 18818 16888 18848 1187 8790 188 8108 108S6 13469 1B801 18981 1197 4148 888 8849 10689 14816 liOOO 1910 1316 4889 6985 8810 10806 14863 1S1B8 1984 1490 431 7 989 SS7I 11085 14410 16168 19738 1856 4418 6949 8578 11805 14484 16868 189 8 8509 4679 7178 8881 11864 14760 16998 80S4I 1641 4680 7587 91 8 U898 14816 17138 S0994 fOil 488