Goudsche Courant, zaterdag 28 april 1894

Dlrecle Spoorwegverbindlog mei GOIUA Wlolenlleost 1893 94 AangevaDgeo 1 Oetober Tüd vai GrwnwIclC koada LM 7 lt 1 11 1 01 140 10 44 lOJI 11 01 11 11 11 11 1 14 9 11 4 10 i ll S il 7 10 1 11 4 1 40 10 41 ILM 1 44 4 10 aoTTitDaM aonDi I ll 10 17 11 10 11 10 10 17 s 10 14 10 41 10 47 JO 10 4 41 4 M e I M r s I W 1 10 4 01 4 40 l U D N H 1 a S B O D O A I OI UI 11 l l 6 SI tODDa oiN Baas Oohdt 7 aOI 40 04 87 10 4 11 11 11 11 1 01 l ltt ll 4 46 1 17 l l 7 11 III l 10 41 U U 11 10 4 17 4 11 1 4 r 1 44 1 4 1 11 1 04 Öiwd7 JO 7 10 l ll tM n t ÏO ÏÏ ll os 11 41 I IO 1 41 l ll 4 U i i IJ Ml 7 4 Mi 10 0 tTHCB t GODDi Vtrsebt Ml 7 10 IS 11 84 11 01 11 10 1 10 8JU 4 41 I M IM S 1 0 MO 10 07 10 M Hsrsselen 7 8 08 10 0 U l 1 14 4 04 4 10 M a Woenlen 88 8 10 10 11 ll ig 4 11 1 1010 11 Oadsaater 7 0 8 1 10 84 ll ü 4 14 1 1 Oonda 7 10 Ml I4 1M7 11 08 11 11 l U 1 80 4 87 MO 7 O8 8 10 r 1 41 1 U IMO UJ aUSTilDAMtfOUDl a 7 81 t 40 11 10 11 17 1 40 4 10 4 10 7 11 1 47 Ifp I IO 1 1 1 11 U ll 11 4 1 11 Ml 4JI 7 4 10 SI M M 1 44 U 1I 11 11 MO M Ml Ml IM Voorb 1 07 i ll 11 11 l U e au e ae i aHage 1 11 I ll 1 14 10 07 11 17 11 41 II II 1 41 I IT 4 11 Ml I ll 41 7 41 il 10 1111 11 11 40 II OOI DlVTIIORT Ml 1 40 7 11 1 0 Ml 10 1 10 11 n 4l I ll I ll 4 11 4 47 I ll 01 7 41 B IIIO OI 11 0 1 17 t 1 17 7 1 10 11 ll U 1 44 I 04M 44 1 17 I OI 10 11 10 S4 Oeada Oudaw I IO l M Weerdea 1 17 7 011 11 8 40 ll U 1 44 1 04 1 44 8 17 I OI Haratelea 1 04 7 08 8 41 11 11 I ll 1 1 I IO 1 11 lu Dlraeht l U 7 18 8 18 1 41 10 11 11 41 1 10 t OI MO a s l l 1 11 M 8 18 l iO 10 11 S O U U k k MIITIIDAII 11 11 1 11 4 47 1 11 7 4 10 08 M7 ILIO tlfMi Mea taai fobartoa Bairroor J edgenlgk ben je een Bankier mijnheer De unbtenaar tas het O M eiiehte Toor deaen kiartepder 12 dagen heebtenie en opMDdiBg naar aen rgkewerkinrichting Toor den tjjd ran twee jaren Na iê Bfteren bekend geworden heretemDlsgea it la tand der partiwn aldoa Liberalen Badicalen Coneerratieren Katholieken Aatirerolntioaairaa Finaal Niet Soaal Totaal 35 2a 60 t k 8 3 1 23 24 5 10 44 56 100 Da lianwe Kamer ia nn ale rolgt eaiaeugaateld 60 Libanlen Mr W d Kaaj Mr J P R Tak t I oortiliet Kr A F K Hirtogb Mr h Kerdgk B H Heldt J T Cremfr Mr W H de Beenfort 3 Hr J O üleichmen 3 Jhr Hr 1 Vf H Kntgen nn taaanbars Mr M J Pgnappel J Schepel Mr P EUnk Mr J J WiUinge Mr U Pb de Kaoter A KaSff Hto Hr E Scbaatema Mr W J Roraanb r d Ham Mr J O Ooekoop MV A T Dalden Mr H F Heieelink ran Boabielaa B H Ungo ran aya Jhr A W an Boreeele S D de Menler Dr P H RoeaeinKb J Zgp Kin B T Und Mr P C J Henoeqnin F Lieftiook B U Oujot J F W Coored C J B graaf ran Bylandt Mr i D Veageni Prof H L Orocker Jhr Mr J iUell U A Bonman Mr J U raa Oainee P B J Perf U J Bool C U j Mr H ttmeeage A Sa it U H Uintzen Dr R P Meee B A b A Pl te W A Vinlf Verbrngge H Pgttaraen Mr ü OoeBUD Borgeeiat 2 J Meatora J Bzn Ur M Trdeman Jr Mr £ A ümidt W H Honwiag Jbr Mr W H de Beaufort J J ran Kerkwgk 0 Zrlma 3 Radicalen 0 V Oerrileen B L Tgdena K deBoerCto 3 CooBerffttieTPn Mr F D graaf ScUmmelpenniock Mr 0 J H graaf r Limburg Stirnm 2 24 Katholieken Or B J A M Schaepman L D J L de Rem Hr Tb L M H Borret Mr L R H H bar Miebleli r Verdognen Hr J A N Traraglino J T B M SmiU ran Oren M A F Voi de Wael Mr J J I Ëarte J R C M graaf d Aniembonrg Dr P J F Vermenlen P 0 J t d Schrieck Mr H A M T Bercbel C M de Ru F T J H Dobbelmann Mr J r d Berch Heemilede Mr U J 0 M Kolkmen W Srerti Mr B F Umbrecbt Ur B H Bahlmann B R F ran Vigmen Mr J H L Haffmaai W P A Mntaaen Jan Trngeo £ ran der Kan iO Aotirerolotionairen Mr F gnutf ran Bjlandt H Sent Mr A F de Batornin Lobman Mr 0 B Thoott Mr T P bar Meckajr Mr M bar Macka Mr C Ln en J Alphen Dr A Koyper A baron r Deaem In deia Igit u de alpbabetiiche orde dei diitri iten gerolgd De namen róór welke een geplaatit ie iijn die tan nieawe leden die geen dael aituaakteB ran de roriga Kamer 0e ntireroIntionairepropaganda clobiKenebeninit te Amiterdam heefi Woebedagaroiid iii d Oaelrink aldaar een proteetmeeting gebonden tegen de door eocialietan op t getouw gelette beweging roor I Mei De kleine aal waa weldra met een 300 tal peraonen geruid bgua allen aoeialieten eii Imht mr weinige geeetrerwanlen ran de antirerolptionaire proMgandB cInb a ii a 4i 1 4 i ia 01 7 lt 7 U 7 7 46 r ii Meerdnabl Miaawerkark Oapalla BuUardaB lotterdaa Capelle Nisuwerkerk Hoordiaekt Gouds 7 I 1 10 1 i i Ml 11 01 Il lO 11 l U 1 14 i n l M Üev M 7 41 a tl Bl Kr 7 47 Z Za w 7 ll 0I N d L d 1 01 Voorb 1 07 1 1 1 11 1 10 11 11 1 IM 10 08 10 1 Ooada 8 40 Aautaidaat Wp 7 1 I U a Van de antirerolntionair tgde dan waren het de bearen Van Munaleren en Brandt dir de Cbriatélgke hiatoriaohe beginaeleb leiti n orer bat eoeialiame eteldea tarwgl ran da igde der aocieai democrateo tal ran aprekera in debat traden waarren dr eoculitt Herniene de roomaaniate plaate inntm Dat bat den gineehen dnor der rergedering rnmoerig toe ging laat lich begrgpen De beer Braoda bewoog zich rooral op godadienatig gfbied en werd diaatengarolge zoo faerhaaldcigk b moeialgkt dat hg bgna niet door kon gaan Hg tmcbtta taan aaa Ie tooaen datdarrgheid aiai ia rarkregca door de rerolutia Ka hg rroeg Wat heeft de arboden rrikemaakt Da rerolotier Oehral Ja I Ja Neen aagt de inleider alleen de pre king ran Onda Woord De ir eid ran da aoc dem leidt tot de grootate ongebondenheid Qeweldig rumoer De inleider lk apreek OobeacbrgfeIgk rumoer Laogdonge onderbreking De inleider Ik beetrgd de debatera niet de gebeele taal Ala het zoo doorgaat bedank ik er roor Vernieowdrooioer De inleider elaat den katb ler om waarop doodsreod gejuich en gelach rolgt Op dergelijke wgje ging de rergadering nog geruimei tgd door Bocialiatiacbe aprekera wer den herbaaldelgk beaniwoord door da faeeren Van Mnnatar of Brand waaibji ateadadeaodaliaten geheel ongeatoord kouden doorpraten terwgl de twee genoemde beeren bgua nnopboudelgk met kteiue of aoma ceer groote rnatrentoriilgen werden laatig gerallen Ten alotte atelde Hermana een motie roor ten gunete der t Meibeweging die natonrigk groot gejnicb wekte Hermana rroeg of de Voorzitter deae motie ia atemming mide brengen De Toorzitter de beer r Munater antwoordde dat hg dit niet kon of mocht doen Maar ala Hermana bet doen wilde Aangenomen f riep Hermana en bracht laratond de motie in atemming Bg opatekeo ran handen werd de motie met alecbte 15 temmen tegen er waren wellicht 300 peraooen in de eaat aangenomen Deze uitalag werd met donderend en dsrerend gejuich en geatamp begroet waarna de rergadering onder bet zingen ran bet acbt urenlied uiteenging Ten onrechte rerdacht Toen een bakker te Altona eenige dagen geleden dea morgene aan bet onbgt kwam ontwaarde zgo rrouw dat baar man tgn trouwring had rerloreo De bakker zeide dat de ring rermoedelgk if bet deeg waa geraakt Dat antwoord aielde de rrouw echter niet terreden want toen sg eeuigen t jd geleden den ring ran haar echtgenoot eene in tgn reatiak rond had bg de gernatatelleude rerklaring gegeren dat bg bg t gereed maken ran deeg gewoon waa den ring af te doen en nu rergeten bad dien weder aan dan ringer te eteken De rrouw kwam due thaoa tot het rermoeden dat baar ecbtrrieod die den rorigen arood eene tantoonatelliog te Hamburg bad bezocht en laat te hnia gekomen onmiddelgk naar de bakkerij was gegaan reeda te Hamburg om de eene of andere reden den ring in den reattak bad geatoken en dien iw roekelooze manier te gelde bad gemaakt Zg aprak dit rermoeden uit en hooggaand hoiaelgk ongenoegen waa er bet gerolg ran Zon dagmorgen kwam een oud rrouwije in den bakkerawiokel en legde een netjee in papier gepakten ring op de toonbank dieu ag den rorigen avond ia een roggebrood dat zg bg den bakker had gekocht bad gerenden De bakkerin herkende dadelgk den nog ran manlief en zji rroag hem rergiffenia roor de booze rermoedena welke zg ran hem gekoesterd bad 11 11 I OI 1 11 1 1 1 11 11 01 lOJI II 01 11 01 u io ti ii u et 11 11 11 11 7 11 7 47 4I 7 4i 1 07 i ia lo oi lo u a K II 11 II I OI I IO Ml M Ml 1 1 4 UI uu M7 IIJI Er ataan hier in Utrecht loosofargft men aan bat N r d D onderacbei deue buiten waarren de naaporing hunner tgeacbiedeniac eteDigoaaa niet ondankbar taak zoude ajju al ware bat alleen om de reracbillende beetemmingan waartoe zg in den loop fan eeuwen liJn gebezigd Da ati enten rgachool iert bare rroolgka feaiton nog altgd taanshaD onde nog aterige klooatermnren en waar rrome nonnen eertijda hare litanie zongen ofaprakaa en zich daar in grore pjjeo wikkelden rerkoopt Sinkel Ibana tnrtiea de bal en zjjden kooaeo Ëo boereal aaterke huizingen c die roor eeuwen door adellijke giaUchten bewoond waren in oog niet bare sterken muren rerheffen mede ala een bewga dat men in den ouden tgd nog ran geen aangauomen werk iet en waarin thana winkala en groote magazijnen zijn gereetigd ralt bg benadering niet te zeggen De zoogeaa amde sbnizen clauetraal in de nabgbeid ran kerken en abdjjeo wsrrn ook rele en in menig daerrao heeft later dansmuziek weerklonken en kan men nog beden ten dage bet Teel beteekenende woord taanoemen t booren oitgalmen Of bet bekende huis in het Wed de onde bak ook zulk een huia claustraal geweeat ie men zou bet uit de nabijbeid der St Haartanakerk en uit de afmetingen der lokalen die er zieh in berioden baast moeten afieiden Ook dat hnia beeft de wiaeeliogen ran het lot ia niet geringe mate ouderronden Er leren nog mensebeu die bet ala koffiehnia zjj het dan ook een sear in rerral zgnd hebbeu gekend Daarna heeft bat den weidacbeo naam ran Zwitserache reaUnnüe gedragen en ia er de atndenten tocilteit Placet Hic Riquiescere Moaia in gereetigd geweest In die dagen heeft het een tjjdperk van bloei gekend dat ook nog roortdnnrde toen de atndenteu aocieteit bet geboow rerliet en de toen zoo in de mode zünde café cbaotanta ook daar zich vestigden Toen ging bet echter ran liarerlede aan het sukkelen Het werd eene gewone reetauratie waar een oude kok van Willem I meestal niet vast op zjjn beeoen aan bet fornuis stond en na een kwijnend bestaan is het eindelgk berschapen in bet Militair te Huis Daartoe bleek bet echter weldra te groot ea sedert eenige weken ia daarom door een noodzakelgke en doelmatige verbouwing bet geboow in tweeën verdeeld en do eene helft ingericht tot een seer fraai magazijn ran de firma Valk en de Bnssy Wat dat nn eigen Ijjk roor een magaagn is valt eigenlgk moeiIjjk met een enkel woord te zeggen Als in Holland uiet vele menseben gewoon waren om bg bet woord Toco voornamelijk aan eeu winkel ran kruidenierswaren te denken dan zon deze nanm wellicht de meest geschikte voor bdt magazijn van Valk Te verwonderen is bet niet dat waar de firma er op kan bogen dat sjj reeds meer dan 180 medaillee en andere onderscheidiogstaekenen verwierf roor door haar rerraardigde of in den haedel gebrachte voorwerpen zg er niet bet minst boog op gaat dat zg in den laateten tgd berbaaldelgk vereerd werd met beeteltingen van H M de Koniugin Regentes ten behoeve van het lostslot te Soestdgk £ eu geranganis in den Transraal Te Pretoria zgn ergerlgke feiten aan bet licht gekomen met betrekking tot de gerangenis aldaar Reeds lang werd geSnisterd dat ia deze gerangenis voorrsllen plaats hadden die bet dagliobt niet konden zien Het gelukte echter niet achter de waarheid te komeo Door bet erimineele departement van den Slaatsprocoreur werd daarom besloten geen enkele poging onbeproefd te laten ora uit te maken in hoererre er grond roor de geruchten bestond Daarom werd aen groot aantal van de meeet geslepen rechercheurs in dienatgeoomèn 4 10 4 87 If I IO S iO 01 I IO 17 I M 7 10 I IO MO 1 4 I ll I OI 1 0 l li 11 01 11 40 1 41 10 10 Toorb 1 14 Nul L di M Z Zagwl OI Bl Kr l4 Kev lLl l 10 11 10 41 Het ooderroek beeft tot resnitaat gehad dat alle gevangenbewaarders die meVelkaar aen klompot baddaa garon uit hn dia at op ataandea voet zijn venrgderd an da hooMbewaarder in beehtaaia is gawMMB Vootaerst is itamelgk gebleken daidaZnidAirikaaasche Bepobliek op da meest rrgarigke wgza ia bestolen daar da artikelen die voor de gavaogaciia heetten beatamd te zijn aaa partienlieren zi u verkochL Verder is nilgekoaen dat de getangeoen volop voorzien wardaa ran sterke dranken tabak en irat zg maar bapser dan kat geU daarvoor ward hun ranebafl door hunne vrienden te wier bescbikkiog de bewaarders tegen de noodiga prorisie atonden By bet voortgezet onderzoek beeft men telh eeu bionwerg van kafirrbier op kleine schaal ontdekt Gevallen van dronkenschap moetan bg da gevaggenen dagelgks zjo vaorgekoBiea die somtgds tot de meeet weerzinwekkende tooueelen aanleiding hebben gegeren President Kr er is hoogat verontwaardig dat dergelgke onregalraatigfaeden onder Vjn beatnur zijn voorgekomen en bg heeft bevolen dat de schuldigen zeer atreng zonder aanzien des persooos gestraft zullen worden Aangaande den moordaanslag ta Zntphen scbrglt men aaa het N t d D c mdsv Als oorzaak moet minuentijd worden aangenomen De zwaargewonde Mins Jansen rorkeecde reeds teren jaren met eeu koetsier Erenwel acfagnt Van Os genegenheid roor haar opgevat te hebben en toen die niet beantwoord werd besloten baar te dooden De misdaad moet rooraf beraamd geweaet zgn erenals het plan om zich daarna van bet leven te berooven andeia ton de moordenaar dit niet zoo spoedig hebben kannen doen Even toch cadat de schoten gevallen waren kwam de luitenant r D bg wien beiden slachtoffer en moordenaar dienden met een eskadron voorbg zgn woning en snelde met eenige manschappen ter hulp doch toen was alles reeds afgeloopen v In den nacht ran bedeu Vrgdag op Zaterdag zal om 3i uur te Maastricht de afnl plaats liebben van den estafette rit roor militaire wielrgders Zooals bekend is deze rit georganiseerd door den lAlgemeenen Nederiandaehen Wielrgdara Bood t in urerleg met b t Ministerie van Ooriog en is bet dgei om ta zien in boerael tgd met bebolp van het corps militaire wielrgders een order orer groote afstanden is orev ta brengen Daarom beeft men twee stadan in ons land gekozed die rer ran elkander sgn gelegen zoodat men gelegeubeid beeft tgt aan gemiddelde snelbeidsberekening te komen De varonderatelling ia dat de neutraliteit van da Hollandacbe grenzen in tZuideo van ons land gesebonden is en dat bet bericht daarvan door bemiddeling Van h t corps militaire wielrgders die op rerscbjlle de plaatsen gestationeerd xgot aan H M de Kodiugin of aan Z E dMf Minister van Oorlogwoet worden overgebracht Deie rit is er echter op ingericht om op twee wijzen de snelheid van bet rgwiel orar lange afatanden te berekenen en wel dom eenige militairen wielrgdera den gebeelen ai tand te doen afleggen en door een andar gedeelte van het corps het bericht van poak tot post te laten brengen en daardoor grootere anelheid ran hier orer korteta i den ta mogen verwachten Da deelnemiug van onse militaire wïelrijdatv is geheet vrgwillig en geschiedt opeigen koata Een te Lissabon versobgnend geneeskundig blad noemt de daar heeracbende ziekte chol rioe en zegt dat zg by voorkeur volwassaa personen aantast deze herstellen echter spoedig ala zü overigena gezond waren Sinds het begin van April ziJn reeds een paar dalzand gerallen voorgekomen het gemiddeld cjfer Tsn 100 per dag Personen die g r kookt of gefiltreerd water dronken werden oirit aangetast Bet blad vMgt er bj dat de BieM i nu aan het afnemen is en geen arastig govaar oplevert Daarentegen wordt aan de Standards ga 1 0 I OI jt jt w mk 1 40 10 1 11 01 M 47 4 e e 10 1 f f e 10 10 11 01 1I N IL Ml 7 M I U M e 7 17 t tM t 7 M e M s 1M e V I ll 1M Ml 1 14 11 4 41 Ml 7 I Oi 1 11 4 41 7 00 a r 7 U v s 7 1 41 t 7jH s i ft 09 711 M omM dat da tiakia warkalgk cholera ia en reeda eeaig slachtolhrz beeft gemaakt onder walka 4a kolkapelaui Vale bladen keuren hel ten zeerste af dat de antorileiten den waren aard der ziekte zoo lang hebben verzwegen Den toestand van bet drinkwater te LisMbon wordt baitangewoon slecht genoemd Dat io lerfausd bat schrikbewind derFeniaas nog aiat gataaal is aitgeatorren bleek wedooit aone gmwelgke misdaad in de buurt ran NewBurket b Cork Een man James Donoran is daar des nscbta door twee gemaskardaa nit zgn bed gebaald en op de meeat bmtala wgze remoord Waarom Omdat hg dea post ran bnohewaarder aanvaardde in eene hoeve oit welke de gebroeders Kennealj leden der Nationale Liga wegens eene achtjarige wanbetaling raa pachtpenningen waren ontzet geworden Ziedaar dus eene misdaad ran taiver agrarisch karabar Aan Donovan moest een afbchrikkend voorbeeld gesteld worden voor allen die het wagen in welke hoedanigheid dan ook den landheer bg bet ten uitvoer leggen züner rechten eene behulpzame hand te biedan Volgens telogiammen nit Itali zgn 500 stadenten van 4e universiteit te Padns lich door de conaerratiave Jazzelta di Veuezif lieleedigd achtende onder de aanvoering van profeaser de Qtovanni met eenen eztratrein naar Veneti8 gagaan om daar voor bet bureaa van bet bM eene betooging te honden De orerbeid kraag nog tgdig de locht van den toeleg en stelde voor het bureau de gewapende macht op Pogingen om de afsluiting te verbreken mislukten waarop de studenten ran eenige nummers der courant eeu plechtig auta dafé aanrichtten om daaroa zich door desUd te verstrooien oa baldadigheden uit te balen Eenige inhechtniisnemingen waren het einde iDe Amsterdammers ziet eene periode van reactionair drgvaa in de hoogere en ran agitatoriaah dringen io de lagere kringen geopend j Dil bad bet blad niet verwacht Wel zgn er althans van de liberalen niet vele priuetpwale voorslaaders van kiesrechtuitbreiding ander de oeneoakiezars maar zg badden toch verstandig genoeg moeten zgn om in te zien boa ndk ene uitbreiding wel te verschuiren maar niet u ontgaan is iWant indien er iets zeker is de door Tak gewilde kiesreohtoitbreiding bomt bianeu enkele himen zeer weinige jaren toch Maar het doel der tegenstanders werd gainakkelgk getrolbn Tak werd als een onaadelgk indiiidu vertoond voor wien niets heilig is bedelaars en landloopers zouden kiesrecht wlangen door giondwetecbennis zou bet scbnim der natie lp da gelegenheid gesteld worden eenen aansli op de beurs der ceususkiezers Ie doen Of ijj recht hadden den arbeider nit te sluiten daarnaar ward niet gevraagd Da slag ia rerlotan door den gver der consarvatieren dia naar elk wapen grepen door de karkelgke twiaten ran roomacheu en ortbodoie protestanten door de fouten ook ran Tak a geestrarwanten En wat zal na een conservatief ministerie doen Eerst bal personeels herzien of beperkte kiestechtnitbreiding roorstelleu tegelgk ook voor de geniaeuteraden en Prov Staten Een Kabinet ad hoe of eene conservatieve politiek voor vi jaran Voor politieke tinnegieters opent zieh thans eene achoone geltgenheid eenige roorstellingen te doen Hat Handalablad wist gisteren reeds te reraakeren dat het nieuwe ministerie ongetwgleld nit kundige en geachte mannen zal beslaan en waanebgnlijk eeu ministerie BSell al heetan Dit laat bet blad tamelgk koud bat tal zeker een net stel menseben zijn kundig genoeg om ons ta regeeren en geacht niet minder daa het Handelsblad zelf Maar dat is minder de vraag dan wel welke politieke gevolgaa deze nederlaag zal hebben Toor het volk Het volk weet nn dat deaepsoakiezers ban het stemrecht niet znllengeven tenzg daartoe geaaopt door de preesie Tan de arbeider zelf Want da aaastaande Voorstellen znllea de werklieden in twee groepen splitsen en dat tollen de werklieden niet verlangen maar vreezen als eoa middel om den drang naar kiesrechtaitbreidilg in hunne eigen kringen ta verzwakken Zg zullen zieh nn eindelijk aena krachtig moeten organiaeeren en moetan komen tot datgene wat wg reeds zoo lang en zoo menigmaal als het begin eener afdoende kiesrechtactie bobben aanbexolen tot bet vormen van een monsterpetitionnement dat ortt bateekenis kan gaven aan hnn meetings optochten en manifestaties die zg steeds getegen zgn ta houden Da niUlag tal een rerboogd politiek laren ten gevolge hebben de arbaidenpartg zal zichI telf opvoeden tot meer kracht en lelfbewnstI baid de cenaoa kiezars zuilen onderrinden dat t xg hun eigen belangen die hun zoo akelig P Kef zgn het meest hebben geschaad De democratische groepen onder de censnskiazen tnnm akh aa al meer en meer naar d a kant vaa hfi volk moatan kaerea in plaats van naar dien dar kiaaers Die laatttan moetan zg nu latan rarsn in de orertoiging dat de politiak der allemaasta toekomst in hoofdtaak eene tooiala politiek moet zijn tar hervorming van de maataebappelgke toestanden De radicalen inzonderheid mogen zicb aan dien plicht niet onttrekken en hebben aan alle democratoo het voorbeeld to geven van t Kiale politiek door en voor bet volk Een leger moet worden gevormd van vermogenden en onrermogenden hetwelk in eendracht optrekt tot verovering van bet recht roor de vgf k zea honderd dniaaadaa dat dazen door nog geen honderdduizend mialeide of baatzuebtiga cansns kiezers onthoodan wordt Jii In dd jaarTergaderiDg tkb d Pri Hea drikttichüog te Ëgmood aan Zee werd bet Teralag orar 1893 oitgebraolit De oitdrukIriog het heift ooi un awke ontbroken op de Ie bUdzgde bewgit hoereel rtdeu tot dankbaarheid bet bestaur beeft Alieeu TOor de uitbreidiof ia slechts 30 000 van de benoodigde f 100 000 ootvaagen coodat de eandidi tealórt 72 naven telt Met dankhaarbeid wordt veler tteon beldaebi Het wntal leden en donateurs bedroeg 2187 dat it 32 minder dan bet vorigjaar Aao legaten werd ruim fX300 ootraugeo Verple d werden HO oade seeliedan In het algemeen baatair werdenberkozeD de heeren Aoy M HendricbB te Amaterdtm jhr A R Scbuurbeque Boaye te sHage en C De Groot te Hamoud aan Zee Het financieel verslag mfitdt dat rnim f37600 il ontraageo en dat het kapitaal f 22 400 bedraagt PosterUeo eo Telegraphic Te Fantauelele in Roomanië ia een poetkantoor gevestigd hetwelk mede voor dea den dienat der pakketpoat ia opeogaatald De bg n 17 der Verzameling van 1892 bedoelde tabel Worde dienovèreenkomatig aangevold Invoer per poat ran opiuoa tabak aigaren aigaretton en srnif in Nieuw Zuid Wales ia verboden VACANTE DIRECTIES Poeten Telegraafkaaloor Sdoois Jaarwedde 1700 en vrge woning üollicitatiSn io ta dieneu vóór l Hei e k O cboon aan de ambtenaren van beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zieh aan ta melden hebben tooh ingevolge de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 Maart jl n 17 de talegraafambtenaren voor deae direatie den voorrang Benoemd I Mei Tot brievengaarder te Noordwgkerhout C Boezel Verplaatat 1 Hei De commies der posterijen 3de klasse W J I ormana ren Middelburg naar Maastricht de commies der poatergen 3de klasse H W van Starckeoborgh Jutting ran Arnhem naar Groningen de commies der posterijen 4de kinase ü M Bosmann van de Inspectie te Zwolle naar Rotterdam ouder intrekking zgoer rerplaatsiug naar het spoorwegpostkanteor u 3 de tet commiezen der 4de klasse bepoemde aurnumoraira der poatergen G A Lr E H QeraerdaThesingh te Leiden en W Fraucken te Arnhem respeotierelgk naar Vlaardingen en Spoorwegpoetkantoors n 3 de aurnnmeraini der posterijett W Bo seboom en C Bicker Oaartan rau Vucht naar Harderwijk de klerk der posterijen late klasse A Berin van Oudentoscb naar Vlijmen de klerk der poatergen 2de klasse F J H van Heet van Vlgmen naar Ondenboacb Oeplaatat 1 Mei De commies der postergen 3de klasse C W Heijdeman te Arnhem tbaos tijdelgk aldaar werkzaam VERGADERING VAN DEN GIHEPTERiliD VRIJDAG 27 APRIL 1894 Voeriitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig de beeren Noothoren van Goor Jager van Veen van Vreumingen v d Post Dercksen Koning Prince Hoefhamer Straver r d Garden en van Iterlon De Voorzitter deelde mede dat de beeren Hoogenboom en Bteena Zgnen kennis hebben gegeven verhinderd te zgn wegens uitatedigheid Ingekomen 1 Eene missive van Ged Staten mededeelende de goedkeuring van bet Raadsbesluit van 6 April tot wijziging der rerordening op de verkoop van visch Aangenomen voor kennisgeving 2 Eene mededeeling dat bg Kon Besluit van 28 Maart een pensioen is Terieend aanj GrilBoen van 452 s jaan Aangeaoman voor kagnisgeving 3 Eene missive van den beer C P W Dessing keunisgevende dat hg zgne benoeming tot lid van den Gemeeutersad aanneemt en tevens ne geloofsbrieven indient Deze worden gesteld in banden eener Commissie waarin worden heaoemd da bh Fortnijn Droogleerer van ItersoB an raa der Post De Vergadering wordt roor eenige ooganblikken geacborst Na opening wordt medegedeeld dat de geloofsbrieren zijn onderzocht ea in orde beronden en tot zijoe toelating baaloteu wanneer de termjjn by de wet bepaald tal zgn verstreken Wordt goedgekeurd 4 Eeoe missive van de Commissie vaa toezicht op de Zweminrichtiug inzendende een dabbeltal ter verrnlling der betrekking van zwemmeeiter De Commissie stelt voor deze benoeming oor een jaar te doen en beeft daarop gepisalal W OüNDER enM GROENENDAAL Ter risie en benoeming in de volgende vergadering S Een adres van C Kgnhout on 23 andere tuiniera te Gouda en Waddiniveen kennis gevende dat zg driemaal per week hunne groenten te Gouda komen markten verzoekende deze markt te verplaatsen naar de Houtmausgracbt daar de tegenwoordige groentemarkt ta klein en het door de vele karren van kleine kooplieden onmogelijk ia hunne groenten te verkoopen In handen van B en W om bericht en raad 6 Het venlag der gemeente over 1893 Dsar dit nog ter pene is tal zoodra het gereed is aan ieder der raadsleden een exemplaar worden toegezonden Aan de orde 1 Het Kohier der plaalselgke directe belasting naar bet Inkomen dienst 1894 Het kohier wordt op verzoek sn eenige leden na afloop der overige der aan de orde zgnde punten behandeld 2 Het Toorstel tot wgzigiog der GemeenteBegrpoting dienst 1893 Wordt goedgekeurd 3 Het voorstel hetreifende de aanschaffing en installatie van eenen groeten gaemeter aan da Stedelgke Gasfabriek Wordt goedgekeurd 4 Het Tooratel betreffende de teruggaaf van ean gedeelte van bet kapitaal bg de Bank van Leaning in gebruik Wordt goedgekeurd 5 De benoeming ran een Lid in de Commissie voor de Bank vau Leening Benoemd wordt de beer H W G Koning met 13 stemmen terwgl 1 blanco biljet wordt uitgebracht 6 De benoeming ran een Lid in de Commissie van beheer der Stedelijke Gasfabriek Benoemd wordt de heer G J Steens Zjjnen ast 14 stemmen 7 De benoeming van eenen Brogwschter voor de ophaalbrug op de Turfmarkt Benoemd wordt A van Veen net 12 at terwijl 2 stemmen op N Kucsel worden uitgebracht 8 De benoeming ran eenen NoodbulpLgkdrager Benoemd wordt H F SoufTré met 8 st terwijl 6 stemmen werden tgtgebracht op B Lens Jr Daarop wordt de vergadering geachorat tot behandeling van het kohier Na heropening wordt roorgeateld betkobitr na aanbrengiag ran de gemaakte wijzigingen in de besloten rergadering goed te keuren Nieta meer aan de orde zgnde wordt de Vergadering door de Vooriitter gealoten BaUeDlaodsch Uverztcht Bet Engelache Hoogerbnia behandelde in twtede lezing bet ontwerp tot wijziging der wet op de erfstellingen Law of Inheritapce Amendment Bill De wgziging bestaat hierin dat ingeral de erflater geen testament beeft gemaakt de nalatenschap verdeeld wordt onder de familieleden Het ontwerp werd door den herteg ran Norfolk en lord Salisbury bestreden en met 63 tegen 52 stemmen verworpen ïa bet Ijagerhuia heeft de miniatep van binne lnndacbe zabeu de eerate lezing gevraagd VUB het wetsontwerp tet acbeiding van Kerk en Staat in Wales De acht urenwet voor mgowerkers verkreeg rf ticden jaar in het Eng Lagerbuis eene meerderheid van 78 gisteren van 87 stemmen t Ontwerp komt nooit verder dan de tweede leting en het schgnt wel of bet alleen dient ala krachtmeter voor de radicalen De grootere meerderheid zal hen met nieuwen moed vervolleo Lord Rosebery poogde Dinsdag hetzelfde te doen op een feestmsal van da City Liberal Club In antwoord op een dronk op den minister zeide hj volstrekt niet heechaamd te zgn over hetgeen in de laatate zes weken verricht was De r eering is zeide bg oneindig sterker en beter toegerust voor den str in bet Parlement dan bg de zonsverduistering van Gladatene a aftreden Het was waar dat de liberale partjj gedurende de laatate jaren vele bekwame mannen had verloren maar hird Roaebery achreef dit toe hg rinapeelde op de alKheiding der unioniatische liberalen in 1886 niet aan let Home Rnle ontwerp dat Qladstone toen indiende maar aaa de kieiwet van 1884 waardoor de staatkundige toeotand aanmerkelijk venadarda Miaawa ba Isagen bedoelingen wenscben kwaman in t spel en deie beginnen eent on hnn invloed te doen gevoelen Een onderwerp waarmee men licb in Engaland vooral bjj gebrek aan andere politica stof beaig bondt ia de varloviag van den Rooa siscben kroonprins met een kleindochter van kouiogin Victoria Deze gebeurtenis geeft dan meesten bladen groote vreugde omdat men er zoowel de bezegeling der goede veratandbonding van Dnitschland en Rnaland in tiet alsook een versterking ran den band tusecben de Briteebe ea liuBsircbe dynasliëo hetgeen voor een ontspanning der altjjd moeilijke verhouding aan da Engelscb Aziatiscbe en Kussiacb Atiatiteha grenien slecbta gunstig werken kan In Duitscbland en Oostenrijk ia men ookverheugd maar stelt zicb daarbjj op ander standpunt Men ziet in de verloving een blijk van welwillende getindheid tusecben Duitaek land en Rusland en dus een waarborg te maar voor den vrede Vroeger kwam vermaagaobappiug tnsachen Ruasiüche en Duitache Hoven veelvuldig voor Czaar Nicotaae waa gebnvrd met een dochter van Friedrich Wilhelm III van Pruisen en Otoar Aleiander II met ean He sische prinses terwgl dient tustor Olgt gehuwd was met drn koning van Wurteniberg Haar itaar Alexander III laende bat oor aan da Slavische strevingen vau Ignatief Katkof IttPobedonotsjef en werd geljjktgdig minder gnastig jegena Duitscbland geiind De Duitsche bladen herinneren er aan boOi eng korten tijd geleden te Ht Peteraburg half wachtwoord was elke niet Slaviscbe voratin van den Roasisohen troon uit ta aluiten En de keizer zelf wees den vorst van Montenegro aaa als zgn eenigen vriend zoodat men dacht saa een huwelijk van zgn oodsten zoon met eaa der dochters van dien vorst Thaus trouM hg misschisn reeds io Aug a s mak een Duitsche prinses een nicht van daa Duitsohen monarch die een tijdlang nu jniat niet tet de innigste vrienden van Alexander behoorde Dit wjjst wel op een kentering ia de politieke zieniwgze die slecbta strekken kaa tot bevestigiog van den vrede t Zsl zeker geen toeval rgu dat de verloving juist werd afgekondigd toen de DuitacheKeizer en de Czarewiteh elkaar op Doitacbaa grond en in tegenwoordigheid van do koningia van Engeland en den prins van Wallis onbmoetten Dal de afkondiging pbiata bad U Cobnrg was blgkbaar op rerlangeu ran dan Ciaar en telfè de N Fr Presses andar nogal pessimistisch is nn van oordeel dai zich verscbiinselen beginnen te vertoonan dal de scheidsmuur tusscben Rnsbuid an Doitaebv land gaat wankelen De telegraaf maakte deter dagen melding vaa een interpellatie in de Bongaarsche Kamar orer aociaiistiscbe ongeregeldheden in de provincie Alfoeld De interpellatie werd beantwoord door den Minister president Wekerle eo had in de Kamer geen verdere gerolgen Da wgze echter waarop de premier zich over da aak uitliet deed zien dst de beweging door de Regeering wordt besoboawd als van srnatigen nard zelfa werd een buitengewone commit aaria door de Regeeriog benoemd en naar het tooneel der woelingen gezonden J e Miniater Wekerle erkende dat de bewegiug van socialistischen rard was de directe aanleiding tot de ongeregeldheden was het verbod der autoriteiten tet bet oprichten van een socialistische vereeuiging De Minister erkende dat eronder lie arbeidende bevolking veel ellende beerscbt en de Kegeering bad oproepingen gedaan ora den werkloozeu aao spoorwegen en ririerwerkea werk te verschsff eo Asn die oproeping waa wbter bet minst gehoor gegeven door de werklieden in de steden waar de socialisten den meesten invloed hebben De Regeering zou doen wat tg kon om de ellende te lenigen en boren alles waken voor de handhaving der orde De Kamer nsm de meedeelingen loa den Miniater roor kennisgering aan In d bladen wordt de Regpering beschuMigd dal zg reeda lang ren den treurigeo toestand geweten beeft en niets gedaan noch om de armoede togen te gaan noch om de socialistische roerviokeu bet opruien te beletten Dat da bewegiug vau zuiver socialistiscben aard is kan ook blgken uit het feit dat de deelnemers ran de beweging geen vaderland eer erkennen voor een Hongaar vooral een zeldzaam rerscbgnsel Volgens de laatate berichten breidde de beweging zich nog altjjd nit ea was men ook in de omstreken van Hako bevreead roor ongeregeldheden Volgens de Pester Lloyd moet de voor uaamste oorzaak van den ongonstigen toestand gezocht worden in de groote uitgestrektheid der Isndgoederen wier eigenaars elders wonen De eigenaars zelf maken van bun bezittingen slecbta geringe rente doch dientengevolge tgn ook de bonen teer laag Vooral in den winter beerscbt onder de daglooners en kleine boereu groote ellende eo onterredenbeid welke door de socialisten werd aangewakkerd Als leider der beweging is opgetreden zekere Kovacs eeft geweien politie agent eeu man van buitenga wone kracht die grooten invloed oefent Zelfs de politie van Vassrhdy waagde bet niet een bevelschrift tet inhechtenisneming van detail leider ton uitvoer te brengen Met het oog op 1