Goudsche Courant, maandag 30 april 1894

Fieiiwe Deensche A m OS Al E 73 73 Beurs van Amslerdaiii islotkaif m 1011 1 I Vs Vi iiv t v Var krs l l4 ls ♦ is ity 108 ik 10 0 88 100 100 8 10 818 101 8 101 I17V 160 Vi 1081 lOl i 187 60 80 100 180 108 187 140 5 104 181 10 lll l 74 04 18 184 V V 108 7 a 61 60 108 10 101 101 116 ii V 88 108 17 AFBIL Aangevangen 1 Oetobcr TUd van fireenwlclir 10 1 Wlnterdienst 1893 94 OODDS KOTTIIDAII li 0 11 11 11 U t U Directe Spoorwegverbinding net GOUDA 40 10 4I 1 U a 1 1 Ml l ll 1 44 4 10 OTTiRoa M 0 O n b 1 7 80 8 40 l tO 8 41 4 10 10 I OI 1 11 1 11 1 l l I 8 10 sHage 41 7 107 48 l ll l 4 10 1411 11 ll K 1 8 l ll l 4t 8 48 4 1 4 41 l ll 7 1 0 I H Voorb 84 10 10 U4 4 41 IM N d J d W 1 M 7 U I Bi4P i4 j i T M 1 W t e I M 7 81 4 Onuda 4 01 4 40 aODDA DENBaas tiouda 7 80 8 401 04 1 17 10 41 11 11 11 11 1 01 1 17 8 18 4 41 1 17 t ll T li 8 111 87 10 4111 1111 8 Zar M 7 41 LU 11 01 1 18 4 17 4 11 Ml Bl lCr 7 47 l ll U K Za 7 i0 01 11 10 1 14 08 Ml l ll N dL d 8 01 1 88 81 Voorb 8 07 0 11 11 11 1 88 I0 8 81 10 11 tUaga l ll 1 18 i l4 10 07 11 17 11 4111 111 41 l t7 4 lt lt i t 41 7 411 1 10 1 11 1 11 40 II 00rD llTI10HT Ooada I li MO 7 I M l ll 10 1 lO ti 11 48 1 18 8 18 4 U 4 47 1 18 I OI 7 4i I II10 08Oadaw t l 1 14 11 01 1 87 Xt 7 l 10 11 Woerdsi i l7 7 01 l ll 1 40 11 11 1 44 04 UI 17 LOt 10 11 Hanaelen 1 04 7 08 8 41 11 18 1 l 0 1 13 10 14 Ulnakt 1 11 7 18 l tll 8 41 10 l 11 4 I IO 8 08 8 1 4 48 N Ml I 18 10 10 88 O U U i J UaTIRDaM Oonda 1 40 Ml 10 08 I Wa f I U 10 1 11 11 1 1 4 4 M M 11 10 I Oi 1 14 Ml II ia IM 1 1I Ml M Ml IIJI DTÏECHT aOOD Utrecht 8 88 7 10 1 811 84 18 08 ll tO 8 10 8 14 48 88 7 41 Hsmeleo 47 8 08 lO O ll u I4 4 0 4 Woerdea IS 8 10 Oouda 7 10 8 111 84 10 87 11 08 ll tl l ll 8 804 87 1 10 7 01 8 10 H 8 T I B D A H S O D D 4 AmstetdaasOa 7 8 MM 11 10 11 17 1 4 4 10 AiealaKUmWa MO l l mk lljl 1L4 1 1 4JI M M l1 lUI lUI M M ludm Mand gawordtn Hm raniuMdt btn dat lij N0d r ad rt zgn angezien tg nchte Dvldfo mei Tcnchillande pemooan in ooia taai oodarhoodeo hebben ea ia Tweothe niet gebeal onbekend aebsDeo te tgD DouónHtg iJB de Igkan gebeel gekleed gepbotografeerd ten einde de Taatatelling der idaotrit te Tergamakkelgken en ia in tagenwaordigheid der ncbterlgke macbt ta Almeloo de niurlgke Igkaeboawing Tarricht Naar men Temaemt wuden da Igkan a Maandag nog ioaarlgk geKhonwd worden Door tal Tan paraonen ign ie Donderdag Toormiddag beiicbtigd doeb onder reaoltaat Door da politie in Den Haag ia aangehoodaa aan panoon genaamd Siokiii die in het Alg Politieblad t waa geeignaleerd wegeni Terdniatering gepleegd te Amatardam Dez paraooo moet zicb op TemcbillBode plaataan cbaldighebben gemaakt aan flesachentrekkerg Aui hat athwd onder da gemeente Waeaenaar ia bat Igk aangenpoeld tan een manapenoon Op den drenkeling ii een itnk Tan een paipoort geronden ten name ran Hobta rnder onlaaabaar Da iMidd Ct batreort den nitilag ten leente £ n t had zoo geheel anden kunnen sgn all men ran begin af aan in menig diatrict met meer tact ware opgetreden I Met recht kan worden gezegd rerklaart de M Ct dat de kleinzielige nagTeren da jammarliike rardeeldbeid tnsachen de reraobillende kieavereanigingen der Tooruitatrereude riebtingen in de hoofdetad roor een groot deel de kracbtaioapanning en bet ferme optreden onier geaatrerwanten op kiearechtgebied in mar Tele plattalandidiatrictan Trnchtelooa hebbeo gnn J i Bat komt tronwena meer Toor dat men in da boofdetadan c aan laaja kan nemen aan het Man da prorineia doatt Ook ia een groot deel an da miilukking te wijlen aan bet niet nirar bonden ran daqnaaatie aan de Termenging met tal Tan diagen die er geheel bniten atonden Indat Terband moetookde N Kott Coarantt eene veer laten De rirtuositeit zegt de M Ct het badenken ran Tatache lanien in bet ontniTer maken ran den atrgd en in bet Taohtan tegen paraonen in plaata ran bet kampen TOor beginaelen mag ongtirenaard Hat ia toot het plntooratiaoh oonaarTatiami inderdaad aan bnitenkanaje geweeat dat dit blad ioh 100 geheel an al mei aana toawgding eene betere aak waardig in agn dienit heeft gMtdd Terechtii dan ook opgemerkt dat wat rroeger apaoiaal in da naidentie te Tinden waa het tyre oonaerratiame tbani ign latal in da koopatad aan da Maaa beeft opgaalagan De Rottordamiohe egoletlaohe politiek met hare penonnljike antipathie tegen den Miniiter Tak Tan PoorlTliat heeft zich bg daia gelegenheid in al haar klainheid doen kennen t Ook de M Ot gelooft dat het Minitterie jjn ontalag tul nemac Met leedwezen c tegtte xigp wg bat heengaan te meer omdat wy niet recht weteu walk Hinitterla bat moet rerrangen om met de nieuwe Kamer aan Truohtdragendeo arbeid te Terriobtan Het Kabinet Tak Pierton heeft tagenorer bat raderland teer groote Terdientten gehad en het lal raoailgk Tallen het op waardige wgie toTerTangent 7 1 7 M 7JI 7 40 7 1 1 1 41 1 41 Ml 1 0 Haoidraskl Kiatwarkark Otaalla Battaiaaai ottardam Oapalla Viaawarkstk Maordnekt 7 I t io II Ml I II Voliena Het Centrum bealutan dekiaian aanraiikelijk dat in 68 dietricten de meerderheid TOor de regeering waa al bieren een 80tal plaateen onbeaet en theue bedraagt het aiudcgfer der ngeeringaialeli op rarra na niet aana de helft Het blad laiil hierop eene becijfering Tolgen die leidt tot de Tolgende reanltatan omtrent de partggroepeering in de nieuwe Kamer Oe groep Tak tal beeUan uit 32 ladan 4a gmep IUSell uit 30 da cooaarTatieren nil 3 de katholieken oit 25 degroepKgfpar an da groep Lohman ieder nit Sleden Bij dete berekening hebben wg rojaalwag de heeren Kngff Henoequin Tydenun Zgp en Van Karkwjjk aan de groep Bflell toegekend omdat het oordeel orer dese beeien reraebilt In de praetgk kan dit wellicht andera loopen Drieirlei veg ttaat nn roor de regeenng open Zg kan na zich rerzekerd te hebben ran de meegaandheid barer tterke radicale groep hare plannen wgiigen en lieh een weinig chikkan naar hare teganetandara Eene teer ruime maar toeh tijdelgke kiearecbluitbreiding ton dan met orergroote meerderheid knnneo worden aangenomen Zg kan ook het recht uit banden garen Dan kan een minieterie Bojll eene nieuwe tgdeijjka kieiwet aangenomen krijgen maar dan zal daartegenorer de aan loTloed tggenne f roep Tak itaan geflankeerd door de grorpiuTper en een of meer katholieken Ten ilotte kan nog eene wgziging ran art 80 worden beproefd zoodat lange dien weg wordt aangaatnurd op eene finale uitbreiding in den geeat ran het algemeen kiesrecht De itrijd moet in elk geral Ihana al bealiat worden gerekend de kietera van alle partgen tgn hem moede en bg rerder foortaetten sou eene algeheel onTeracbilligbeid konnen ootataan In de zeren diatrioten waar nieuwe Terkiezingen moetan plaata hebben Torda thana den oTerwinnaart bet terrein rrg gelaten Alleen zouden wy bat begrijpen dat partgan die ichade hebben gel den hunne geTallen manecbappen weder op de been trachten te belpen £ r behoort ecbtar naar onie meening thaoe niet meer gelet op róor of tegenatanderi Tan Tak maar op de partg waartoe zg belmoren 8telt men daarbjj b t ongereer gelgkgetiode candidaten egenoTer alkaar dan tal dit door de kietera ran alle partijen waarechgnlgk teer worden gewaardeerd Napleiten en narechten ia thana tot niete nut en toil de hier en daar gereten amimoaiteit kannen doen omalaan tot rerbittaring Da Arnhemicba Coaract tiet in bat aftraden Tan het miniiterie eene groote ramp Toor bet land Men waa met dit mioieterie opdeo goeden weg zegt het blad en eomt de Tele Ta dien len ran het Kabinet op Aan aan railing Tan dit minieterie ralt nn niet te denken alleen collectiare aftreding ia mogeljjk Wjj zyn doi wel gedwongen deze Tertronwbara roorgangere en wakkere herrormer roor eene pooa ran bet politiek tooneel ta lian aftreden vWelke oploaiing dan nn ran da brandende kieerechtqnaestie r Met wn onwilhkeorigen glimlach tiet men Da Mejier ala 1 homme du moment Maar niemand zal aan tgn optreden ali kabinatefermaerder in ernet galooren en bet bUd loopt dan lierer maar niet Tooruit In de nieuwe Kamer tal men te rekenen hebben met eene aat aaueengeiloten minderheid lang geen quantity négligeable Zg ataat aan Trachtoare eamenwerking in den weg talffl aan regeling Tan het kiearecht omdat de meeate katholieken tegen elke aitbrei ding zgn tg is zelfs binderiyk aan de rormiug Tan een minitterie nit de belejrogeue meerderheid LaUr zal het blad echter ijjn hart daaroTer jiog wel eens kunnen luchten liet eindigt thana tgne beacbouwingen met het te kennen ge en tgner groote rerbating orar de houding Tan Amaterdam Man meldt oit Amsterdam Bene ontaettenda ramp welke aan rier jodge kinderen bet leren beeft gekoet greep gi ierarond in de Nienwe Kerkstraat plaats Omstreeks 9 uur ontstond er brand in de woning an den schoenmaker Similauw een Ru die met igae rrouw het Jbenedrnliuis Tan perceel 63 bewoonde Ileiden rerlieten onmiddellijk het huis zonder de borenbawonera roldoeode te waarschuwen en rerdwenan Op de eerste rerdieping buisde de dia lO i 11 01 11 01 11 11 I 4i u o 7 1 11 11 ll li I Sl 10 17 lO IT 10 14 10 41 10 47 xüt 7 47 10 11 7 4 M7 1 11 mantalgpar Mulder mat tmnr ea twea kindaren en eaae tante eene weduwe ran 74 jaar ea op de tweede rerdieping woonde Abraham Cardoto ajoawerman ran beroep met rronw en saren kinderen Ds ner jongaten Bafail Salomon Bendrika en IsraSI ondencbeidanIjjk 6 4 2 en 1 jaar oad Ugen ta bed terwijl da brand aitbrak Door het oudste dochtertje Tan Cardoao dat beneden den Bua da Toordeur openwerpen ea achter hem de rlammen zag gewaattcbuwd Tlogen de bewooort in dea achrik Tan het ooganblik aleehta aan zich zelren denkende naar beneden en zóó gliogs Terbraidde da brand zich orar da beide borenterdiepingen dat Tan teragkeeren geen sprake meer kon tgn De rolwasaenen en de drie oodata kinderen ran Cardoto die nog niet ta bed waren beTonden zich in Teiligheid De twee kinderea ran Mulder warden door een der bnren nog met moeite uit het brandende huis gehaald Toen men diens tante de oude weduwe te Toorschgo bracht bleek dtte reeds bgna gestikt en Tolslagen bewusteloos ta zgn Zg werd onmiddeliyk naar het Israeiitiach ziakanhnia in de bunrt gebracht De Tier te bed liggende kinderen ran Cardoso kon men niet meer redden Weinige oogenblikken tater toen de brandweer het Tuur geheel bad gebluscbt oud men hunne Igkjes In doeken gewikkeld werden de jeugdige slacbtoAérs mede ntar het Itr ziekenhuia orergebracht door politieagenten Het gejammer en geweeklaag der buren telkens wanneer een brandwacht met een der Igken roor bet oog onzichtbaar nit de uitgebrande woning trad maakte bet tooneel ran het oogenblik nog te aangrgpender Mulder liep onder de boren rood zoekende naar zgne tante en hoorde eindelgk waarheen men haar nad gebracht de oudere kinderen ran Cai dozo stonden weenende roor het hais waaruit hunne broertjea en zusjee rerbrand en rerstikt weiden wtggedragan Zoo suel was alles in zgn werk gegaan dat het Tnnr toen de braodweer Teracheeo reeds bijna had uitgewoed Hst binsschingswerk moest geschirden Tan de daken der belendende perceelen ea aan de roortgde door middel raa brandladders Ëoreadien bad de brandweer het ongeluk de pgp der Vechtkraan toI glas ea zand te rinden niettegenstaande bare geregelde controle dier kranen Laat in den aroad waren de Bos en tyne rronw nog niet teruggeTonden men beweerde dat bg gezegd had een ongelak te hebben gehad met zgne petroleumlamp Ue man bad reeds drie malen brand gehad in tgne woning Dr CouTee de directeur had houp de bef wustetoote rrouw die ia teer torgalgkeo toestand bg hem werd binnengebracht in het tefen te behouden Omstantiers wisten te rertejlen dat de brandweer eerat 15 minuten na het uitbreken Tan den brand ter plaatae was Tarscbenen en dat terwgl da brandweerpost op het Weesper pleia geen drie miimtea loopeos Terwgderd is Wg hebben ons uit de officieele telegrammen orertuigd dat de post Weesperplein het eerste sein ontring te 8 52 en dat reeds te 8 57 de officier ran dien pott die intosscheu zelf roet den wagen naar de plaats dea ooheils giog naar het hoofdbureau den aard ran den brand kon telegrapbeeTen en dus op dien tijd reeds weder op het bareaa Weesperplein terug was Die poet moet dus onmiddellgk uitgerukt en hoogstens drie minuten na het eerste alarm ter plaatse zgn geweeat Uit neemt niet weg dat eerst zeer laat gealarmeerd aan zgn De brsndsehelleD waarmede bat eerst werd gewaarschuwd beTonden zich op rerren afstand raa het brandende partieel toodat waarachijnlgk eerst gealcrmeerd werd toen men daar da rlammen boren de buizen zag opatggen Later ia gebleken dat de drie ongedeerd gebleren kinderen Tan Cardoto en Cardoto zelf tich by een oom in de bnurt beTonden ea toeh tg het onheil Ternamen naar huis snelden doch tich den toegang naar boren door de Tlam meo rersperd tagen Daardoor 7 10 OS I IO 17 I M 4 0 4 i7 04 t ll 1 10 11 10 1 46 l BI I OI i oa I U lUM 11 40 IMO dna Tinchtten tg weder nit de weaing aondtr de kinderen te hebben knanen medenanan Cardoto t rronw waa tgdans het onganl nit bakeren toodat de rier kleinen geheel tondor toetieht te bed lagen In den laten arond mraamaa wf in bat laraJShtiach ziakanhnia dat de onda noaw Mulders tante nog leefde en gaana bnndwonden had bekomen Man had aehtar leeda geaorgd dat Toor baar de gebeden drr sterTenden waren gelezen In alles gelgk ook bj de raap aas aaniga maaoden geleden daar ia de boort kwetsai dr CooTee de direetenr ran het ziekanhnia en tgne adaiatanten zich met groote toawgding Tan hunne taak Men meende aanrankelgk bjj een dar rarbrande kleinen nog teekenen ran laren ta bespsnren dit bleak achter goedig aleehta Bchgn te tgo geweest Omtrent Similanw Ternamen wg nog ket volgende zonderlinge rerhaal Van het oudste dochtertje ran Cardoto hoorden wg dat tg den Ras had gezien terwijl hy de deur tgner woning opeawierp Toeh aahgnt hg mat tgna rronw niet door de hnisdeor gerlucht te tgn maar liob met haar naar achteren te hebbaB besaTen op een binnenplaateje waar het perI lil 1 oeel een aitbonwsel haafl Daar ajn i g bieren tot de bnad waa geUnacht w gensfaande den gloed der rlamman hebbat da brandwachta hen beiden daar niet getian ook niet toen zg later mat hnane lantaaras kat huis doortochten Maar toea da biüdwaar was afgetrokken ea alle runr gabloaoht was werdea ty door de poKtie agentan dia bg da woning op wacht waren gesteld ontdekt teiwyi tg ran de binnenplaats kwamen en door het belendende perceel de straat tooktan ia bereiken De politie agenten rondea het eeh ter geraden den Rus en tgne Trouw bg daa commissaris Van Baalta op hal Msgarplaia ta brengen Beads in den roorarond had da Bof zich anders dan gewoonlgk gedrageg Saa zgner Trienden die gewoon waa hem s arondt t heaoeken en dan steeds de deur open road wanneer Samilaaw thuia was rond gistanaaroad de deur geeloten niettegenstaande at licht waa in de kamer en ten arerrlotda aea der buren nog leide dat de man tlwia ww De Triend klapte op de dear maar gean aa boor krggeude dead hg gean rerdara moeiti en giag igos weegt Volirdigheidshalie dient nog opgemerkt ta worden dat de commandant en de oodercommandaat der brandweer de heeren Hoogenboom en Meger beiden op de plaata daa onheils oaowetig waren Da politie ta Pargs heeft eene merkwaaidM rereeniging van de cosmopolitische schatln ondekt die er tich op toe leggen om Tan da liefdadigheid nu het pnbliek misbruik te maken door middel ran ralacha titelt De bande is nu byna geheel door da politie opgepikt Benige ly n onder hen igu inderdaad merkwaardig Leder ookwel genaamd Bertn beweerddathn luitenant geweest is hg het 33e regiment Duitsche infanterie te Hamburg in garnizoen en gedeserteerd te tgn lengerolge ran een Tal schan eed dien hü had afgelegd om Taneeai ge Kfaulden af ta komen waarroor man h t bem lastig maakt Ken ander Jules Cohen ook genaamd H wiuski is een Duitacher die tegt noarFrankrfik te tgn gekomen om ran eene oogiiekta t neten T Een derde Lawenheim ook Goldsckmidt gensamil ereneenseen Duitscher had een aonderlinge specialiteit Te Monaco bracht hg het narolgende in practyk Dit beetond hierin dat hg in de speeliaal op Inide gie iga wanh iop uilta orer het Terliezen ran al tgn geld on zeide tich ran het leren t zullen beroo en Om schandaal te Termgden gaf de administratie der baak hem eenige lonia ea een rrgbiljet TOor den spoortrein opdat hg naar tgn lioj zou kunnen terugkeren Ooldachoidt atd het geld op en verkocht tgn biljet en dank zgn U OI 0 40 1 47 4 10 1 10 10 I 11 H 1 1 11 01 7 07 7 17 7 14 7 11 T 87 1 08 4 4 4 1 I Ot M t U H 1 44 r I M I IO 10 07 10 MI I 04 Pt ii 1 41 Ml 10 401 UI 4 10 TJI M 7 4 1I U Mt llj lalaoi om tich lóó ta grimeren dat hg niet ta herkennen waa harhaalda hg de detalfde rertooniog Hat hoofd ran de bende iatakeran Margowski Bg ia de stichter der rereeniging een echt agentachap met anccuraalen in de prorincie reitigart en Tertegonwoordigera Hg had tekeran Grignon dikke pakketten in depot gegerea waarop beslag is gelegd en waarin men aller lai dankbata aoortea lan ralscbea beschaidea TOnd Valaaka riaitakaartjea ran bekende personen aiplaiin mei een geatempeld boofil stempals Tan karkelgkea lichamen ran allebelgdeniaaen raa Inaehoppen rabbi s predikanten an oada beecheiden werden met zorg nitgewiat loodat alleen de onderteakeningen en slmpeb behouden bieren en men kon ar op aekrgTan wat nm wilde Daarondac is ook eaa perkement mat ma nnieke zinnebeelden in da t mbolische G Haii waki tond tijne agenten met de noodige papieren naar de steden die hg roornemans waa te eiploi eeren Te Veraaillea was tj a Ttonw daarmede belast Dete taak was teer instgerend Zoo had ta Parga een ran tgne agenten op een morgen 4A0 fra gabenid in de straten by de Are de Tliomphe Eenige tgner rooroaamste handlangers tgn naar Delgil rertrokken bepaaldelgk naar Antwerpen maar ta Pargs tgn er nog enkele oehteigebleTen De politie tal eene buiszoekiog doen in bat haia waar tg gawoooiyk samen De heer Oaoar Carré rierde Donderdag te Üaataidam tgn 25 jarig teeet als directeur Tan het Ternaarde circus Bg preaanteerde bg dete gelegenheid rier niaowe proeren Tan tyn dreaanur rier HolUndache iweetrosaen door hem Toor eenigen aangekocht uit den stal ran dr ran Woerden ta Utrecht In geen twintig jaren heeft een storm gewoed met anik een noodlottig gerolg als die welke Maandag orer de Eogelscbe en fersche kosten tich deed geroelen en nog blgftaaohou len too meldde men Woensdag uit Londen Een menigte TisacbersTaartnigen zgn KTOOgelukt of beschadigd Oroote boereelhadan wrakstukken drgren op de kust aan en vale in de barens teruggekeerde risschers habban aehada aan netten of romp Eengroot l rkaehip rerkeerde bg de klippen ran Ualti IpnhaTen in noodlen had noodaeinen waaien Het Haagsche Dagblad betoogt rolgender Hia da wenachelghlieid ran adrerteeren BBBEKT nat de onde manier ran adrerteeren die gg tat hadan toe gerolgd halit toodra gg meent 0 te merken dat nwe adverteotien orer het liaoid geaien worden DE grootste fout dia gü in dergelgka omstandigheden kont beMan ia op te houden met adrerteeren In eiken M TAK Tan handel 4a ar tegenwoordig toorele concurrenten dat laan wal adrertaeren moet wil men zyn waren Tan da hand zetten Houdt gg op metadrertaaran DAN krggt aw bunrman dia druk mat adrerteeren Toortgaat de klandizie die gg rroeger genoot Indian hat auccès dat gg met adrerteeren op hal oog hadt n tegen VALT dan is het vü goed de oorzaak daarran op te sporen maar rarkeerd ia het gedurende die nasporinmn moedeloos te worden DB MAN die tgn laken goai Terstaat dia een goed artikel te koop aanbiedt en agoe klanten goed bedient is tekar Tan muat alt hg slechta weet HOE te adTertaenn Bnlteolanflscli Overzicht Het Eogebohe li gtilcm beeft de motie tot bat benoemen ran eene blgrends eommiasie Toor Ifcbolaoba aangelegenheden met 232 tegen 207 itanunan aangenomen Het ontwerp tot hal instellen ran een Local QoTeraemant Board Toor Bohothuid is Toor de eeitta maal geUten Da meeato liberalen hoawel eeniga met da minderheid stemden en 15 of 20 nnioniatan hebban Woenadag in het Eag Lager huia geatemd Toor da achturenwet roor mgn I werkna Lord Bandoph Chorchill sir John Gont air A K Bollit allen nnioniat stemden TÓör daarentegen de radicalen Chamberlain diana toon en rele anderen met de tegenpartg De rageering rerklaarda het ontwerp niet te bmaan aHennan Zooala lord Boaeber dezer dagen in liarianering bracht ia de regeeriog kat onr de qnaeatie onderling niateena Tooh heeft iji dringend opkomst der liberale laden aanbatolan Qa maeBiBgan igy dna aaar Tatdaald maar da regeering tal y i wel een dag roor de artikelsgawgte behandeling ran het ontwerp moeten bepalaf Er tal wel een week heengaan met het bespreken Tan alle beiwaren en tegenwerpingen Een roorstel zal wordeu gedaan om den werktyd te beperken tot 48 uren per week toodat de dagelijksche tgd naar Terkieting kan worden Teidee d Boarier minister ran fioaiiciëa in het ka biaetLoubet ia tot preaident der Franache bndgetcommiasie gekozen De nieuwbenoemde preeidant hield eene rederowing waarin hg weea op da noodiakeIgkhaid om betuinigiogan ia te roerea Mag meu de Figaro gelooreu daa tal de rerrolgiog ran den aartsbiaschop raa Ljou wegens tgu herderlgken brief betreffende de wet op de t g kerkfiibriekan waarscbgnlgk niet doorgaan Het is een feit dst de groote meerderheid in het aartsbisdom de rerrolging afkeurt en dat onmiddellgk groote deetneming aan een iaachrgTing er rergoeding ran het ingehouden tractement les bisacbopa gescbookea werd Dete Igst is reeds met een bedrag Tan roim 35000 frs gesloten De minister Tan eeredienst heeft nn een nader rapport gevraagd daar hem naar t Bcbynt oajoiste mededeelingen zgn orergebracht Volgens sommigen moeten die nadere inlichtinhen loodtnig tgn dat de regeeriog Toomemens is de Tervolgiog op te geven ladien de aartsbisacbop tgn leedwezen er orer wil te kennen geven dal hg de bedoeling der wet op he afleggen van rekenschap door de tgn kerkfabrieken heeft misverstaan Da Franache begrooting vau oorlog wgat dit jaar aea meerdere uitgare aan van mill zoodat het geraamde totaal dit jaar 648 millioea bedraagt Deze verhooging is het gevolg Tan een rermeerdering van bet efi ectief In 1894 telt het actieve leger 27 820 officieren en 500 418 man in 1895 zal men over 28 045 en 544 957 man beechikkea een rermeerdering dus van omstreeks 35 000 man Te Marseille is een Duitsch officier in hechtenis genomen onder verdenking van spionnage Hij had een verkenning gedaan ia de Alpen en door zgn verdachte handelingen de aandacht op tich gareatigd Toea hg aan het politiebureao zyn naam en qaaliteit niet wilde opgeren ging men tgne bagage ondertoeken en rond men daarin o a een zakboekje met aaateekeaingen en eenige kaarten waarop de poaitie der militaire werken was aangegeren De Treemdaling viel toen door de mand en verklaarde te heeten Von Seel kapiteinmajoor te Bitche in Elzas Lotharingen De Fransche regeeriog sohgnt groot gewicht te hechten aan deze arrestatie en beeft een streng onderzoek berolen Opnieuw heeft de Parijsehe politie een anarchist in hechtenis genomen van wiens arrestatie veel drukte wordt gemaakt Zgn schold bleek uit de papieren die tan huize van den reeds gepakten anarchiat Matba warden geronden De bgzondere beteekenis van deze inhechtenisneming wordt hoofdzakeiyk gezocht in het feit dat de man werkzaam was bg het minitterie ran oorlog Hg heet Felix Kenéon en is afkomstig uit Turgn Dat Fenéon reeds sedert geruimen tijd behoorde tot de medewerkers aan verscheidene politieke bladen en tijdschriften was hakend Hg waa telfa oprichter Tan de Barue lodépendante De politie beweert bewgzen te hebben dat Fenéoo niet rreemd is aan de anarchistische deweging ran den laatalen tgd en beeft daarom besloten hem in hechtenis te nemen LIJST lan brieven geadreaseerd aan onbe kenden gadoreude de Ie helft der msand April 1894 welke door tusschenkomst van het post kantoor te Qooda zyn terug te verkrggea Venonden van GOUDA H Uges Amsterdam A Bontam Baenwgk Gouda 27 April 1894 De Directeur ran het Postkantoor V0R8TEB Burgerlljka Stand GEBOIJEN 25 April Adriana Froderika oudere C Bodenbach en W Hofinan Johanna ondtrs H dea Hertog en A Snel Jacob ouders T ran Vliet en A Vermey 26 Johanna Willemina oudere T Koster en P Vink Jan ouders W Amesi en K J Hoogendöorn 27 Maria ouders G Uithol en J Janaen OVERLEDEN 27 A Ril D ran dea Berg 5 m ONDEBTBOÜWD 27 April W Key 25 eatL Lorioa 25 j A Kelder 2l j en W an der Laan t Beeuwyk 22 j P Hoogendöorn te Voorborg 27 j ea N Groen 25 j C Teekehs 23 j en J Kalkman te Reeawgk 21 j T C Tan Wgngaarden 23 j en G Tan Balen 24 j M J Boegheim 25 j m D de Byk 24 j M F Zoidema 48 j en G Gerkema 37 j A J J Groenereld 25 j en J de Bahr 27j Hoordrecbt ONDERTEOUWD 26 April 0 J Pam an J O M da Voa 108 Vl 7 Naniluiin Csri Ned W 8 tl i dito dito dilo 8 dito dim dito 8V Hoaaaa OU Qoodl 1181 88 4 iTUia Inachrijving 18 8 8l t Oosmia OU ia papier 1888 t dito in zilver 18 8 1 PoiTnaiL Oblig niet taoket 8 dito dilo 8 RcsLiKB OU Oost ie Serie dilo Oaeons 1880 4 ditobgaotbi l88S 4 dilo bü Hope 189l 0 4 dilo ia fioud ieea 1888 dilo dilo dilo 1884 t apuin Perpel schuld 1881 4 Tnauu Oepr Oonv Iseu 1810 4 Qee Isening eris D Ose leenioff serie O ZciI Art Rlr Beo v oU 18M 8 Uluoo OU Buit Sob 1880 VanitllBU OU 4 onbap 1881 Aaariinui ObligsUea 18 1 i BOTTUOUI Sl l leen 1888 SVt NlD N Afr HacdeUv sand Arandib Tab M Cerlifioalen DvnMssUobsppü dito Arab Hfpotheekb psDdbr 4 CnlLMij dtr Vorstenl sand s Qr HjriMllieekb pudbr 4 Nederlandsohs bank ssnd Nsd Hsndelmastsoh dito N W I Pao Hyp b psndbr t Botl Hjrpotbeekb psndbr 4 ütr HjjKitheekb dito 4 Oosniia Oosl Houg baak sagd BnsL Hypotbeakbtnk paadb 4 s Aaiuu Squit hypotli pandb t 48 14Ö M s Maiw L Ó Pr Llen oert Nu Holl U Spoorir Mg aand Mij tot Eipl V 8t Spw tand Ked Ind Spoorirsgm sand Nsd Zuid Afrik Spm ssnd dito dilo dito 1891 dilg 1 lTiut 8poonrl 1887 8 A KoU I Zaid Ilsl 3piraij A H abl 8 PoLB Wsrscliiu Wesnen aasd 4 Bdsl Or Kuu Spw Mij ssnd Baltisobe dito sand Fsstows dito ssnd Iwsog Dombr dito saod Eursk Oh Aio Sp ktp saiid Losowo Ssvssl 8p Uij oblig t Orel Vitebsk dilo oblig ZaidWeit dito sand t dtto dito oblig 4 10 11 7 AHaauA Cent Fto 8p Mij oU 8 Chic fcNortb W pr Cv saod dito dito Win 81 Peter oU 7 Deavsr k Bio Or 8pm oen v s Illinois Ceoirsl obl in goud 4 Lauisv k NaslivilleCert v tand Meiioo N 8p Mg lehyp o Miss Ksasss v 4 pet prêf ssnd N YorkOiiUriokWeii s iid dito Peons Ohio oUig 8 Oregos Calif Ie bvp in goud 8 81 Fsol Mioo fc Hsait obl 7 Un Pso Hoofdlijo oblig 8 dito dito Lioo Col Is byp O I Cahaoa Cao Soutb Cert v ssod VtH C Ballif k Nsv Ie h d o 0 Amsterd Omnibus Uy sand Eottord Tramweg Msati ssnd Nao 8üu AmsterdsBl ssnd 8 8lad Holterdsm sand 8 BlLOU Btsd Antwerpeol887 8lad B nel 1888 HONO Theis Begallr Oeiellsoh 4 OoaraNK StaaUleeniog 1880 t K K Oost B fcr 1880 S SriMt 8ud Msdrid 3 1 8 V r Nan Bos Hyp 8poH oen 8 881 InbICHTINOBN VBLtS OEVAAB MOIIADI OV MIXDia tüNNBN VKBOOtZAKBN f BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda iezien art 8 der Wet ran den 2n Juni 1875 StaaUblad no 95 Doen te weten Dat zg rergunning hebben verleend aan F Tan Utrecht en zgne rechtrerkrygenden tot het oprichten van eene Fabriek ran minerale wateren gedreren door eene gasmotor in bet perceel aan de Turfmarkt geteekend H no 158 kadaater secUe U no 1688 Gouda den 28 April U94 Burgemeester en Wethouders rooraoamd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER WET BELASTING BedrUls en andere iDkomsteD K E N N I S Ó K VI N o BURGEMEESTER eu WETHOUDERS ran Gouda Geiieo het besluit vsn den Heer Commissaris der Koningin in de Provinciale Zuid Holland ran den 20n April 1894 A no 562 3a Aid sPror Blad ao 34 Doen te weten dat met de beacbryTing roor de BSLASTINO op BEOBUFS en nadere INKOMSTEN roor bet diensljaar 1894 95 tal worden aangorangen op Maandag 7 Mei en dat da beschryvingsbiljetten inger lge art 13 § 1 der Wet van den 2n October 1893 Staatsblad no 149 door of ran wegtij Ontrangara der Ditacle Belaatingen twintig damn na da uitreiking zullen worden opgehaald Gouda 27 April 1894 Burgemeester en Wethouden Toornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De SecreUris BROrWBR Oproeping onder de Wapenen VAN Müiciens Verlofgaiigers UEK LICHTINOKN 1891 EN 1881 De BUBUËUEESTKB dar Oemsaota GOUDA broogi tor keonU vso de io desa Gemeents gevealigds U1LICIËNSVËBL0KQAN0KR8 dat ingevolge KooinUgk Besluit vso den Sn April 1884 ao 36 krachls os srI Ut der MiUiiewel tel dtnwerkelgkea dieast orden opgoroeeen LICHTINU 18 1 Hol Begimenl Orsosdiers en Jsgsn van 17 Aagutlu tol 18 8 ptomber Hst Is Rsginent lofsotarie is Balafjoa van 0 Auguilus tol 16 Septomber Hel Ie io S on 4o Usialjok lofsotario van 17 Auguatu lot 18 Septomber Het Ie Bsgimsot lofsotorie 4e Conipsgaie vao bet e B Uljon vso II Juli tol 11 Aog Hal Ie Aagimeol Infsotoris la Ie 3e en 4s Bataljon slamede de la 8e sa 8s Compsgple vsn bet io BstaljoD van 80 Aug lot 11 8ent Hal 8o Kagimsol lofkalerie vso 0 Augustus lol 1 Saplambar Hst 4o 00 ie Siginsnl lofsnlerie van 17 Aagialua lot 18 Bsplember Hei e Begimenl Infantorie 8a ea 4e Oossp van hel la Bal tbo 18 Juli tol 11 Aug Hel 8e Bogiineal lofaotons Io Ie 8o en 4eBataljoB slsneds de Is sa 8e Compagnie van bet ta Bataljon vso 10 Aug tot 11 Sept Hst s en 8e Hogimsnl Infantorie vsn 17 Aufnstut tol 18 Septomber LICHTINO 1811 Het Is Bagimeit Vold Artillerla la 4a aa la Bsttorji vsa 18 JuU tol 14 Aug Hel Is Begimenl Vsld Anülaria Ie Ie aa la Bsltor vsn 17 Aug tol 18 Sept Hal Ie Begimant Tsld Artlllerls Ie Ie en a Battel alsmede de Ie Traiooompagnie met uiUon dsring vao hSn die van hel wspeo dsr Cavslaria dsaiby agn overgeplaatst vsn 4 JuU tol 7 Aag Hel 8e Begimant Vald Arlillsno 8e te ao e Bsttor slamede ds Se Traincompagnie met uitsoodsnog vso beo die van het wspen der Cavslaria daarby ijn ovargeplsaUl van 18 Ang tot Itt Sapti Hel 8e Begimoot Vold Arlillerie Alle Baller jen vSB 80 Aogualua tol SS Septomber Hal Korps Bjjdeods ArtillerU vsn Aaguslastat IS Ssptombsr Hal Korps Pontonnierat ls Oompagois van 8 Juli tot 4 Angnstos Hal Kurpa PoBtonaian Is Ootipeinbi vsa IS Juli tot Si Augualna Hol Korps Torpediston Is Pslotoa Ie Conptna vsn 8 Juk tot 4 Augnstua PItau van opkomst brt de liuijtor Het Korpa idem 8e Peloton Is Compagois vaa 3 Juh tol 4 Augustas PissU vsa opkomsl Hallavoelsluit Hel Korps idem Ie Peloton Ie Compagnie vaa 81 Aug tot SS September Flsals van opkomst fort aso deu Hoek vsn Uolland Het Korpa idan 8e Pelotoa Ie Compsgoie vsa SI Aug tot II September PIsaU vaa opkomst deo Hslder LICHTINO 1881 Hat Is Bagiaenl Huuron vsa 18 Augustas tol 18 Sepasmbar Hat Se Bagiipenl Haurea vsa 10 Aufnstus tolSI Seplsmbsr LICHTINO 1888 Het Ie Begimenl Vestiog ArtiUerie Is la la ea 4s Compagnie vsn 19 Msi tot 10 Juni Het la Bsgimaol VsstiBg Arlilleris 9s Compagaia vsn 8 Juol tol 7 Juli Hel Ie Begimenl Vasting Artillorie ie e 7e en 8s Compsgoie vso 31 Juli tot 1 Septomber Het Is Begimenl VeaUng ArtUleris 14e Oompsgnia vso SI Auguatua tol SS Septomber Het Se Begimoot Vsaling ArUUerie Ie eo 8e Compsgoie vso 17 Augustoa tot 18 September Usl Se Begimoot Vsaling Arlillsrie Ss e 8e 7e ap 10e Corapagoie van SI Auguatua tot SS Sept Hal Se Itogimeol Veating ArtUisris 8e te en 8e Compagoie vsa 1 8aplember tol 8 October Hel Se Ragimenl Veslio Artillerie e 7e 8e aa lOe Compagoie vsn 14 Joh tol S8 Aagustus Hel Se Begimenl Vsstiog Arlillsrie 8e Compsgoie vsn 81 Joli tot 1 September Hot 8a Begimsut Vsstlng ArtiUeris la la Ie 4e en ie Compagnie van SS Aug tot SV Sept Het 4e Begimenl V Mliog Artillsno Se ea 4e Compsgoie vsn 8 Juli tot 4 Augustas Hel 4e Begimenl Veslin Artillerie la en Ie Compsgnie vsn 17 JuU tol llii rigustus Hol 4e Begimeot Veating Artillens 8s 0s 7e 8e te en lOs Comp vso 18 Ang tot 16 Sept Hal Korps Psolsarfort Artillaria 8e Ooasp vsn SS Msi tot 30 Joni Hst Korps idem la Compagnie van 1 Juni tot SI Juli Het Korps idem Ie Compagnie vaa 3 Juli tot 4 Auguatua Het Korps idem 4sr Compagnie raa 14 JuU lot 14 ABgustus iobliog 1881 Korps Oenietroepen uilgszooderd ds VIstiag Telegtaflatoa dia bebbao Toldaan aan het bepaalde in dea eersten Tolzia Tan art O vsn hel KonJiUijk besluit vfin SI ïebriaii 1804 No 11 van 18 Juli tot il ALgsstts