Goudsche Courant, dinsdag 1 mei 1894

colaitteo die Teriroowden op de belofle dat de Noord Pacific spoorweg die plaata tot een hoofdstation zon maken Maar op het laateta oogenblik kreeg die spoorweg oen andere richting en de iowonera gingen naar aldeni om fortuin te zoeken Aangaande den ia Utrecht aich ia haehtenü bevindenden gewezen poetbeambte t K deelt men mede dat bet onderzoek in zgne zaak veel Igd TOidert omdat de Terdniatering door middel van reeds voor poatpakketb n gebruikte poetaegels nn geruimen tgd moet dagteekenen en over een betrekkelgk anzienIgk bedrag loopt De man die rao zgne vrouw gescheiden leeft en geen zeer gonstig verleden moet achter zicb hebben zon naar men zegt door zgn eigen zoontje op een oogenblik dat hg dit wederom mishandelde rerraden zgn Iteeda viór eenigen tgd is verlenging sgner voortoopige hechtenis aangevraagd en door de rechtbank toegestaan De verdachte ia een zoon van eenvroegeren brierengaarder te Hoesterberg en heeft reeds sedert jaren o a als briefbeatcller in Utrecht dienst bg da poaiergen gedaan Een joogmeuscb kocht eenigen tgd geleden op eene verkoopiog in West Engeland een verzameling van fossielen en steenen benevens een paar eieren voor t 1 16 of 21 60 De sieren bleken afkomatig te zgn van de groote alk en werden dezer dagen te Ixinden verkocht Uet tene waa in klear en teekeniog een der fraaiste exemplaren die men meeater kon worden en werd aan den Heer Herbert Maasey verkocht voor 273 p at of f 3276 40 p st minder dan eenigen tgd geleden voor een minder goed exemplaar betaald werd Het andere was niet zoo fraai geterkend maar eenigazina grooter en bracht 182 p at of f 2184 op Voor zgn f21 kreeg bet jongmensch dos f5460 terug en behield kg nog de fossielen en ateenen Maar hg dacht dat hg meer had moeteo hebhen Op dezelfde veiling weid eau fraai exemplaar Tan bet ei van een adepyomia maiimua nit Madagaacar zes maal zoo groot ala dat Tan een atroiavogel voor 47 p at of f 564 verkocht Voor zoover bekend zgn er alecbte tvrtntig zulke eieren nog op de geheele a ereld te vinden Al beeft zich in de laatate jaren te Schereningen de grootata drokte gedurende betbadseizoen meer en meer k oordwaarts rerplaatst enkele ponten hg bet aentrum van het dorp blyven toch bon aantrekkelgkbeid behouden en daartoe behoortj ook bet hotel Raneh De tegenwoordige eigenaar de heer Berenbak heeft sedert zgn optreden bet hotel en de omgeving meer eo meer ingericht volgens de eiachen Tan den tegenwoordigen tgd Viel het Torige jaar hg het begin van bet hadreizoen te gewagen van een aanzienlijke vergrooting van het hotel thans zgn ook weder Terbeteringen aangebracht Daartoe bebooren Ternieowing van bet ameublement baechildering Tan plafonds an dergelijke die door de log a zeker op hoogen prjjs zullen worden geeteld Het gebouw kreeg ook nog aan de zeezgde twee serrea alwaar men een verrukkeljjk uitzicht heeft Nog valt te melden dat de heer Berenbak bet terras om het hotel over een nitgeetrektheid van niet minder dan een are laat bedekken door een zeil waaronder de bezoeken en gewenschte bescherming zullen vinden hg OTermatige wirmte en bg regen De gemeenteraad ran Mainz heeft liob bereid Terilaard het standbeeld voor Heine een plaata in die stad te geven Van de bekende Quide de Schéreninque door de firma Oebr Belinflante uitgegeven aal dit jaar behalve eene Franache en Duitsche ook eene Kngelscbe editie verschgneo AaoKevaogeo 1 October TUd vao Gweawlefc Directe SpoorwegverblidtDg met GOUDA 5 8 7 10 5 5 10 17 40 5 40 8 40 tO 10 7 80 S 50 4 45 4J5 5 0 5 0 1 10 4 01 4 40 5 15 DIHRSAG GOIIDI I oaa sHaie 5 48 7 807 48 4 10 14 U U 151 8i S 16 46 48 4 5 4 4 5 81 7 8 0 8 80 8 48 O u 81 5 8 48 SODDa DKN Rtia Ookda 7 80 5 40 04 I7 10 4 U tl 1 1 1 01 1 87 8 55 4 45 5 17 5 5 7 18 8 85 8 87 10 45 U U 11 80 10 0 104 1 1 41 Teorb 5 64 N dL d5 5t Z Zsg 8 0l Bl Kr 14 Zev H l 1 18 4 57 U 1 18 8 1 U4 8 0 ÏM a e a 81 a e a te l 8 5 80 10 11 Haf l l 10 07 11 17 li 41 It tl 1 48 1 57 4 85 5J5 5 55 8 41 7 48 8 55 10 1511 15 11 4018 Ol Dl VTIICBT Ooada 5 115 40 7 55 8 0 8 81 10 1 10 55 U 45 l 8 8 18 4 1 4 47 5 88 01 7 45 8 8810 01 Oudew 5 50 i4 f 11 0 1 87 t 87 7 5 10 11 5 57 7 01 U 40 11 1 5 44 5 04 5 44 17 0 10 85 0 7 01 4 ll tt 8 51 t l 5 50 5 18 10 84 8 1 7 S8 8 41 10 81 11 45 l tO 8 08 8 50 4 4 5 1 t 8 8S 10 10 5 S O U U A A MITIIDAH 1 4 t 04 8 0 Onoda 80 7 50 8 1 58 10 1 10 5 U OS U 4t J 0 1 46 8 15 4 18 it 6J0 5 51 7 4 5 85 10 01 U T K C H T G O C D A UtTKiht 98 7 50 58 11 84 li OS 11 60 8 10 8 684 48 8 7 4 1 0 1 50 10 0 10 54 Harmeien t 47 a OI 10 0 11 10 1 14 4 0 4 5 ga 04 Woerden 58 1 10 10 15 AnataidaaiWp 8 50 5 10 8 58 li U 11 4 M 4 85 7 40 10 0 7J MO 10 44 18 1 1848 UI 54 Ml 4t 114 MrI kg loor M ipriDgKi m md baii gt kt tot bmutigD gtkonua wm igii aertte org nwt de ioeomoüel Dur Bologns tang la njdan bmt ondarwag waa ar gebrek a a toom hg Mg lieli darhalra ganoodiadrt daa xtoatraJD Tan BvicelU af ta achten ao atak ao roodan kstaara op Daar er ran een arbeider nnaka u die tjjn plicht ataedi nauvgeiet deed en Tolatrekt niet aan ilerkeo drank renlaufd ia gelooft men dat bij in een toe tand TID laapvandeleu raat de tocomottaf lao Bologoa ia ggaraden Hat graf der elbekeode MshrgCiter MarUtt te AruUdt TbOringen ie door den opiichtar ran het kerkhof aldaar op eigenaardige ijle Tenierd Dt orerleden echryf tar dia aoorael roor de tOartenlaobec geaehieTen heeft ligt na onder een GarUnUiBbe aaa prieel namelgk ran louatniiken een eenroodig maar liffiijk monument dat OMD aan het poëtisch gevoel en de zorg ran TMi den tuinman bewaker te danken heelt Ta Dordrecht hebben sicb ook den rolgenden arond niettegeoataaude de herige regenen onweeribnieu roor de woning van den heer H M Hago ran Gyn eenige nieowegjerige pereonen ranameld waarna lich later hg oprolging een paar Iroepjee jongene lertoooden die onder het singen ran de aoogenaamdr rrgbeidstiederen blgkbaar gaarne opnienw ongeregeldheden wilden uitlokken I politie dreef ook thane de amaoacholingeo uiteen en tegen 10 uren bad deatraat aar haar gewoon aantian De heer J L Werner te e Hage hoofddepAthonder roor Nederland ran bat nataorlgke koidaaurhoudend mineraalwater aOerotatoiner Spmdel heelt een aardige reclame bedacht om dien orerheerlgken tafeldrank meer onder de aamdaoht van het publiek te brengen Hg heeft nl meaa kaArten laten rerraardigen die bg hem gratia rerkiggbaar zgo en waarop aan da roorigde een allogoriecbe roontelliog ran den ooraprong der bron ia afgebeeld Aan de aehtengde ie aan bet hoofd alleen gedrukt Manae of aPlat dn jour teiwgl het midiunk ia opengalaten om er de menu in te TnDan Aan den onderkant ataat vermeld Die raenn mag worden medeaenomsn De wtroaring la aoodanig dat het medenemen el da moeit aard ia Da wet op bet iecht van patent van 21 llai 1819 maakt op 1 Mei e k pleata voor 3 belaating opbedrgfa anandareinkomaten f Da heffing elke gedurende eeuw too gvillig an eeoagdig drukte op de iukometeo raa een deel der bevolking en voor den fleona aan bgdrage vroeg uit bedrgren ook al waa er Man winat gemaakt aal over weinige dagen laNwynan In hata plaata treedt een matige heffing tan alle auivere inkomaten behalve die nit Termogen dat reeda aedert het Torig jaar door een afaonderlgke belaating wordt getroffen Onder fU50 biyven de inirere inkomaten vrij tan belaMing Van f 650 f 700 bedraagt de heffing fl van f700 f750f2 en verder tot il500 toe voor elke f50 boogare inkomaten f 0 74 meer Dae van f 1450 11500 nt 26 Voor een inkomen ranf 1500 f 1600 ia da beluting f 14 Boren 1 IfiOO tot 82Ü0 b behalre de genoemde f 14 nog roor elke firo ti veraehuldigd Van f8200 bedrgfe of beroepainkomaten dua f148 Wat boven 18200 ordt rardiand draagt roor elke 1 100 nog i6S0 Dit geldt alleen ran hen die oiteluitend inkomaten hebben nit badrgf beroep eaa en lat tare nit Tenaogen Wie ook inkomaten rit k iUal trekken ign in dit opticbt reeda n geelalU ala dit kapitaal mindordauf IH OOO bedraagt en aoo bet daarboveu atggt mogen i f 10 000 ala onbelaat aftrekken Tertagwiwoot ligande een inkomen Tan f400 Met dia vrgetelling wordt bg de heffing der rütabelaeting rekening gebonden Wie in iï 1 85 1 4 8 4 t tt 0t 7J 7 U 7 1 7 4 7 51 M Meardnakt matvafkaik Istteidaa t i lO 5 1 t i8 5 8 11 01 a i tav M 7 4 t tt Bl Kr 7 47 I w 7 t 0l d Ud Taorb 8 07 18 11 1 Waasdea HarMlH CtnakI 10 55 11 1 H l 10 0 10 55 4 t t IJ4 CqMlla Wmwartrt Meordiwhl owh de laagata klaa d r TmmnBlbalaatiBg ratt en daarin over f 13 ISiOCiO betaalt wordt geacht f400 hierait ta trekken en ign gebondeaheid voor de bedrgfabelaaling begint dua reeda bg een inkomen ait arbeid van f250 300 waarvoor f 2 ia Teracbaldigd De heffing klimt dan telkene met f 0 75 voor elke f50 tot bij f 1050f 1160 de f 14 bereikt ign Van bet meerdere ordt dan 2 pCt betaald Stijgen de tuiTare inkomslao nit bedrijf vermeerderd met 4pCt Tan bet belaethaar vermogen boren f8150 dan ie orer het meerdere 8 2 pCt vencbaldigd b hetbelaatbaar vermogen f 15000 200000 dan ia over arbeidainkomen van f250 300 verKhuldigd f 1 25 met gelgke opklimming ala looaven ia vermeld roodat da heffing van fl4 bedrgfabelaeting over fllOO 1200 bedrgfaiokomeu plaata heefteode hoogere beffing bg f8200 begint Wie eiudelgk reeda naar een vermogen van f200 000 ia ungeelagen betaalt over al inn bedrgfaiokomaten na aftrek van f200 3 2 pCt £ r ia dos door deae regeling een langaame progreaaie bg de nienwe heffing De laagat belaatbare inkomaten betalen aleohu ongeveer 1 7 pCt de boogate bgna 3 2 pCt nit de inirere vruchten van bon aroeid Van penaioeneo wachtgelden en Igfrenten wordt van dl eerate f 10 X alechta de helft ala belaatbaar in rekening gebracht Oroole ongerechtigfaeden lollen door de afacbaffing der patantwet eindelgk Terdwgneo De ergenia zal ophouden dat zg die reeda patent hadden voor een bedrgf nog bovendien werden adngealagen omdat zg met atoom of gaa werken of dat een hoehmid die te Amttenlam met 2 koechta werkt f 10 24 heeft te betalen maar zgn collega te Weeap in t zelfde geval alechta f 4 12 enz enz Men zal niet langer een offer aan de achatkial hebban ta brengen ook al heef bet bedrgf geen inat ja lalii rerlie opgeleverd Daarentegen nllen tal van perioDen die geen patent hadden te betaleo nu wegene hun taivet inkomaten uit arbeid belaatingplichtig worden £ n dat ia xeker voor reien een icbadnwiijda dezer hervorming De bilIgkheid echter brengt mede dat geen onderacheid meer ordt gemeakt tnaacben de veracfaillende inkomaten dan alleen wal het bedrag betreft en met dit laatate ia door de langzame progreeaie rekening gSbouden Het ia wel tft Mtreuren da de meerdere drnk welke or de niaowe beffing op een deel der beTolUtag wordt gelegd niet te geiyk ia verraiodeid door een verlaging der peraoneele belaating Zooala men weet had de minister Pieraon aan de Tweede Kamer reeda voorgeateld in die belastii r eenige wgzigingen if brengen waardoor reeda op 1 Mei e k bet aantal vrgatelliogan zeer zoo zgn toegenomen en de aanalagen in da laagate klaaaen o a wegena aftrek Toor kinderen aanmerkelgk verlaagd üe Tweede Kamer echter heeft dat Tooralel niet in behandeling genomen en het mialukken der kieswet beeft die herrorming voor dit jaar althana vergdeld Dat is mede een van de wrange vruchten der verdeeldheid die over het kiesrecht ia ontstaan Met de patentwet zal nu tavena het miniateria verdwgnHn aan wie de natie de afacbaffing dier verouderde belaating heeft te danken Da SofaeTeningaebe politie beeft prooeeTerbaal opgemaakt tegen een drietal arbeidere in dienst der gemeente die op den Ouden Sobeveningsoben Weg kraaiennesten nit de booraen atootten en dat terwgl in die neaten reeda jongen aren die natuurlgk dood of half dood in bet graa viales Een verlaten stad ligt in den Nooid Amerikaanacben 8taat Noord Uacota Het ia de stad Weat Lynn aan den ooatelgken oever Tan de Badriviar Zg heeft fraaie atratan pleinan goad ingeriohta hniaan kerken maar gaen in vronen Weat L7nn werd indertijd gebouwd door ape Wliterdlenst SOS D IOTT 18 08 li 18 10 55 11 08 U O 11 11 ll 5 aOTTIIPAH tl 7 47 7 15 10 11 8 4 8 58 7 45 10 05 M 11 10 8JI 1145 A 5 8 Mt 80 51 8 40 M 4 47 11 11 1 7 4i 5 07 8 1 10 01 Men eebrijft nit Heagaloo Het drama hetwelk Woensdagavond in da trein tnsMsben Deldea en Hengeloo ia a fg ia p eald ia oog in geheimzinuigbeid gefanid Ingewonam information hebben de zekerheid gegeven dat de beide personen den nacht vóór hunne wanhopige daad in een hotel te Benthaim gelogeerd hebben waar zg geen naam opgaven en zeiden van Bottardam te komen Ds man sprak goed Dnitach doch de vroewgriirekkig en men kreeg daar onmiddellijk den indruk dat zg Hollanden waren Alvorens zg Woensdagavond te Deldea in den trein naar Hengeloo stapten badden tg eenigen tgd in de uitapanning Caleeharenc aldaar doorgebracht en met den restaurateur gesproken Op dewn maakten zg den indruk Tan Oroningeo of Friealand afkomatig te zjjn terwgl zg bljjk gaven to Delden niat geheel onbekend te aijil Het aignalement vanden man Inidtalarolgt middelbare lengte tenger baar donkerrood en dito koeveltje grgze oogeo neus mond en ooren gewoon zonder zichtbare keoteekeuen Borenklewling zwarte fantasiehoed ran J 8 Meowsen Amaterdam linnen boord van A 8 Hovingh Amitordam manchetten grgze demisaisoB iwart kamgareu jas an veii grga gestreepte broek molières van leder en blauw laken Onderkleeding imitatie Jigerhamd tricot onderbroek zwart en wit geatraepte kousen en lederen koosebanden Leeftijd ca 35 jaar Het aignalement der vrouw Inidt ala volgt middelbare lengte tenger licht bruin haar blauwe oogen neus iete acheef monden ooren gewoon merkbaar keoteeken rechter aohonder scheef eo boog Boveokleeding groen flaweelen hoed met veertje en groene keelbanden blauw atoffen japoo bottinea ran leder m t laken pélerine van laken met grgze harea ar los in ge erkt Onderkleeding flanellen borstrok en verder katoeoen goed zooala vrou en gewoon ziju te dragen elastieken konsebanden leeftjjd ca 35 h 40 jaar Verder droeg de Trouw eene broche met zilveren bloempje ingelegd en eene paow er op aanbeeld ook bad zjj een gewoon soort loignst bij zich leder had eene eenvoodige parapToia Naar men vermoedt zgn tg broeder ea zuster en scbgneu zg tot den fatsoenlijken stand te behooren doch te oordeelen naar da gedeeltelgke afgesleten en gerepareerde kleading aan lager wal geraakt De genomem pbotograpbieën zgn rMda gereed en worden overal rondgezonden Donderdag zgn de beide Igken uitwendig geacbonwd terwgl heden da inwendige Igkscboowing sal geechiedan Sedert eenigen tijd zgn de middemachtazendelingeo ook te Leeuwarden met hun arheid begonnen Deze heeft echter reeda tos rerNcbeidene Teobtpartgen aanleiding gegeren In de nabgheid ran zeker huis op het Klein Schkveroek in den omtrek waarvan zy zich avond op avond dikwijls tot ver in den nacht poateerden vielen eenige mannen voor en na de middernacbtzeodeliogen aan en mishandsiden hen zoodanig dat er reroordeelingeo tot gevangenisstraf Tolgden 10 4 11 0 11 9 40 47 54 10 1 10 10 8 i 48 11 08 UJ lU 08 10 5 18 7 07 7 17 7 4 7 1 7 7 4 80 8J0 5 55 7 0 7 11 7 10 7 7 1 4 48 4l V 9M 5 0 £ en paar middernachtazendelingen gingen onlangs op hnnne beurt tot mishandeling orer en werden met aanneming van venachleode omstandigheden deswege tot geldboete veroordeeld Toch lieten de zendelingeo zich niet afschrikken maar gisteren nacht moesten sg het dan ook op nog erger n u dan de vorige keeren ontgelden Terwgl tjj met hun vgven omstreeks Middernacht weder de wacht hielden werden zg onverhoeds door twee mannen orei valleo en werden twee hunner broeden op deerlijke wijse toegetakeld Een politieagan die in de bnnrt de ronde deed kwam op het htilpgeroep aanloopen en bevoni dat de een eene bloedende wond aan het rechteroor en den linkerpols had en de ander een gebroken been had opgeloopen aoodat deze laatate per brancard naar ziine woning gehncht en bet been in een gipsvertand gezet moeat wordeir De heide mannen ann intuascben Terd enen en de mishandelden hebben evenmin ala de anden dria MdiHagw ka wém ia Wkennen De zendalii ao haUwn iamiddala een adreabeweging bg dan gemeaateraad op touw g t om de veraadening op de huizen ran ontucht en de pobli e rronwen in ta trekken en het houden raa borfaeWin atrafbaar te atelleo Tnueben Stadskanaal en Niau Bnioen lagaB eenige persoaen dezer dagen toen zg des avonds huiswaarts keerden en toevallig die plaats vooibijgingen een rroow doodkalm tot aan de lippen in bal water staan Aanstonds werden natonriijk pogingen aangewend om de dnnkelinge op het droge te brengen wat ook spoedig gelokte daar deae de redding zonder daartoe nn joiat zelve med te werken zich nogal liet iralgevallen Wie beecbrgfk echter de verwondering der mannen toen het bleek dat za niet aén maar twee menschen van den dood gered hadden De vrouw n l een jonge moeder bad in haar toegebonden schort ook nog haar kindje dat wonder boven wonder nog teekeoaa vma levan gaf en weldra weer bijkwam Volgens berichten nit Lisaabon bescboowt profeaeoi Sooza Martens de beerscbende epidemie ontegttizeggelgk als eene zwakke soort van AzUtisehe cholera die van de Kaap Verdiaebe eihtnden werd overgebracht Hg beveelt aan krachtige voorzorgen te nemen alvorens de zomerhitte intreedt Zgne meening wordt bevestigd door bet advies eener medische vereeoiging van tachtig leden die de Begeering eanspoonle tot de instelling van eenen gezondheidsraad aangezien de beerscbende cholera morbns gevsnn voor de toekomst oplevert De regeering blgft echter bet gevaarlijk karakter der ziekte beatrgden evenals de berichtgever van da Timeaa te Lissabon die volhoudt dat er geen enkel geval van cholera aotbentiek bewezen is en dat het advies der medische vereenigiag toegeschnvan moet orden aan dnt onaenigheden ontstaan tnsschen de iaeoltait en de Begaering cDa Sieiliaansehe mgn jongens Dr Angelo Moase vertelt in bet onlangs verschenen boek U lUaa van 1881 tot 1884 van de 3872 lotalingen in de prov Caltanisetta slechts 202 voor den dieust geschikt werden geoordeeld Ik aal nooit vergeten de ellendige uren zegt da dokter dnorgehncht bg mgn eente inspectie van de lotelingen op SioiKë Die duizenden jongelingen die daar voor me stonden waren almn zwak door bloedarmoede of miavormd door dan barden arbeid Slechte enkelen waran kmnige fignren zjj geleken wel andere mensobon D t aren de rgke jongelui de andere waren da kinderan der mjjnarbeiden Se opkonat Ier stembus in Arasterdam Wat aok de uitslag mocht zijn zeker zoo dadit man zon er veel drukker geetemd en daarmee althans een grooter be gs van belangstelling in het gewichtig kiesreohtvraagstuk gegeren orden Aaa beide partijen had man zich krachtig iagaapaoaaB om da loome kiezen in bat gevaar te brengen Wat ia bet resultaat Ban goede duizend zgu er wakker geschud Sn tan koste van hoeveel geld hoeveel moeite en hoeretl ondank W dnrreu zoo schrgft de A terdamaofaa Ct het niet schatten doch als men de kosten door de rerscbillende kiesvereenigingea gemaakt bjieentelt en den regel van drieën gaat toepassen dan OTerscbatten wg niat iodien wg beweren dat elke kiezer die ditmaal nit zgn wintenlaapgawekt is minstens i 10 gekost beeft Of bg dat waard is Door de eene partg zal hij op pari door de ander als waardelooa papier genoteerd ordan Uaar in elk geval is bü te donr en behoort hg hritan noteering te vallen Kb daar is maar een middel voor een groot natal nienwe kielen Pan aalloi da aaderu Tanzelf komen zoo goad ala de nien e kiezen De kiezen nn thans hebben op het ernstig geroep ran zoovelan ga toch ter stembus w n geantwoord met een regel nit bet bakende DoofpotUed wü doen bet lekker nieti Dat is tragi comiach maar in ieder geral aalmoedigend Afdoende zon waarschgnlgk zgn dat het rccht a ia kiesplicht ook ettelgk in Ter Bgging Groot opiian haart te Kopenhagen de ontnterading Van eenige staataatnkken nit het pvehief Tan het ministerie ran oorlog aangeiMn gezegd ordt dat die stukken comproaltteerend zgn voor den minister Als dader ia in becbtenii genomen een ood kapitein die ene betrekking gekregen bad aan het mini alnrie ran oorlog maar dia met den minister adnt op Iter joeden Voet stond loodat men Nrmoedt dat hg nit maik die itakkm b eft V d Da intaraatioaala jnry dar tenloonalelling te Weenen heafl MU vjjf Nederlandsche schilden ondencbekjingan toagekmd en el 1 groote en 4 kleine gooden medaillea Alma Tadema beeft met liju fridagondac een groote gouden medaille behaaU Velen ign gewoon de gnven der geliefde dooden met bloemen te venienn Niemand zal ontkennen dat hieiaan een innig gevoel ten grondslag ligt Maar evenmin kan men loochenen dat er veel nitarlgk vertoon ijdelheid en modaancht mede gepaard gaan Zouden wü dus niet beter doen als e bet pad der levenden met bloemen bestrooiden Laat ons over deze vraag eens goed nadenken MiaKhien komen er dan minder bloemen op de gnven maat mear liefde onder da menachen Twee meisjes van het soort looals men er des avonds Iaat wel eens op minder bezochte wandelingen zietdwalen zaten Donderdagarood in een bierhuis in de Boteratraat te Utrecht gezellig onder een potje bier waarop zg door den rrger van een barer werden getrakteerd Dorstig ala de damea waren waa er reeds menig potje geledigd toen bet aloitingsuur en daarmede het unr van scheiding naderde zoodat het drietal dan ook niet erg helder van hoofd meer was Dit bleek vooral toen de vrger by vergissing iu de pbiats van zjjn meisje haar vriendin onverwacht in zgn armen sloot Een gevolg hiervan as een twist gevolgd door een ver o d gevecht tusschen d beide meisjes waaraan de vrger echter vermoedelgk om de zaak bg zgn meisje weder in bet reine te brengen een einde maakte door baar die hg zoo juist nog had omhelsd met een bierglae een gapende ond op bet hoofd toe te brengen zoodat onmiddelgk geneeskundige hulp moest worden ingeroepen Tegen den dader werd proces verbaal opgemaakt Den In Mei e k hoopt de beer J Van Boekhoven te Utrecht zgn 50 jarig jubileum als boekdrukker te vieren Ongetwgfeld zal het hem aan bigken van hartelgke belangstelling niet ontbreken Deuzelfdau dag herdenkt ook de heer A J Van HufFel een merkwaardig feit Dan toch is het 45 jaar geleden dat hj zich ala boekhanMaar te Dtrecht vestigde Vrienden en vakgenooten zullen zeker niet aohterbigven met hem de bewyzan hunner deelneming ia zgn feeet te schenken Nbl V d B Te Marseille ia een Duitaob officier in hechtenis genomen onder de verdenking van spionnage Hg had een verkenning gedaan in de Alpen en door zgn retdachte handelingen de aandacht op zioh gevestigd Toen hg aan het politieburean zgu naam en qualiteit niet wilde opgeven giog men zgn bagage onderzoeken en vond men daarin o a een zakboekje met aaoteekeningen betreffende de grens der Alpen eneenige kaarten waarop de positie der militaire werken was aangegeven De vreemdeling viel toen door de mand en verklsarde te breten Von Seel kapi in majoor te Bitche in Ëlzas Lothariogen De Franscbe Kegeeriog scbgot groot gewicht te hechten aan deze arrestatie en beeft een streng onderzoek bevolen De sTempac geeft in baar boilenlandach overzicht een vrg nauwkeurig verelag van den loop Tan onzen rerkieziugsstrgd De Tolgende zeer juiste opmerking knoopt zg rast aan Tak s val tSans prétendre se prononcer snr Ie plus ou moins d habileté de la tactiqne snivie par eet bomme d Eut dialingné avec de si tristes consequences il est permis de regretter l ajournement fatal de l extension du suffrage Ces réformes Ik oe sauraieut se faire trop librement Tont oe qui les retarde en exagère les proportions et en diminue la portee bienfaisante Cette loi electorale qui ent éié nn gage de paix sociale k la première henre derient nn element de discorte qnand elle est arrachée ii la pnzième heure h de maladroites résiitauces Opleiding Tan recmtenl Jaar op jaar ia de rwirnten opleidiog die met zooTeel gver en tnewgdiog ordt gegeven bet kind van de rekening door de r llerongeInkkigzte bepaling dat miliciens die na hnnne opkomat onder de wapenen wonlen afgekeurd door anderen worden Tervangen aldoa de Arnbemache Ct Van den eersten dag der indeeling af tot ongsreer midden April toe ia de kompagnieskommandant getuige ran wisseling in zijn leerlingenpersoneeL Vooral in het begin der ezeroitiën gaat de aanvnlling 4roppelsge gze VandaAg JO morgen 5 en overmorgen eer een paar en dan al eder een atokof at En zoo gaat het maar avoort Het ia schier ongelooflijk en toch is zdd de toeetand Ieder verstandig mensch ziet in dat er van een geregeld afwerken van een oefeningaptogram büna geèupraak kan ign Dg nakonun bl$vw dan ook n ganoag allan snkkelaan Waarom toch zgn die torende invloeden die lelkenjare aoo nadeelig werken en waarop telkenjare met zooveel ernst gewezen wordt nog staedi niet weggenomen Waarom geschiedt de definitieve keuring niet vooraf Waarom aoo dit niet kan roept men niet zooveel miliciens boven hei jaarlyksch contingent op als ge middeld worden afgekeurd Men denke ook eens aan die lotelingen welke een twgfelacbtig nnmmer hebben getrokken en weken lang in ean pjjnlgke onzekerheid verkeeron Uit Atalanta verneemt de tTimee dat de gevolgen der aardbeving in de omstreken van Atalanta verscbrikkelgk ajju Ueen dorp ia blgven ataan Hel aantal gedooden bedraagt alleen in deze streek 238 De Koning en lijue ronen bezoeken de geteisterde atreken Men heeft iu de laatate dagen geen aardbeving meer gevoeld maar wel boort men telkena onderaardsch gerommel er vallen stürtregeus Boiteolaadsch Overzicht De telegraaf meldt de benoeming van Bouvier oud Mioister van Financiën tot president Tan de Franscbe begrontingsoommiaaie Bouvier erd eeret bjj derde atemming benoemd en el egens zgn leeftijd daar Cavaignac ook 13 stemmen had Men eet dat Cavaignac ondenteund erd door da radicalen als de man van de progreaaieve inkomstenbelasting Veel is er echter van den gang ran zaken in de commissie nog niet te zeggen want de Minister Bnrdeao heeft vele tegenstanden in de commissie De radicalen willen van de door Burdeau voorgestelde hervorming van de directe belastingen niets eten omdat zg baar geheel onvoldoende vinden eo alleen heil verwachten van een progressieve inkomateobelasting Van da uitente linkerzgde heeft Goblet een eigen outlverp op een inkomstenbelasting sangekondigd Goblet wil pCt van het verkregen en pGt van het wordend vermogen heffen Hg rekent dat deze belasting in bet geheel 50 millioen zal opbrengen Het proces van den anarchist Emile Henry is voor het Hot van Assises der Heine behandeld Er werden geboord 12 getuigen til charge en 10 décharge Tot de eersten behoorde ook de rechter van instructie Meyer die een eu ander omtrent de bron van inkomsten y n Henry mededeelde Getuige deed een omstandig verhaal van een diefstal in bet begin van 1693 gepleegd te Fickflain tu Normandil ten nadeele van de edn e Poatel Vier gemaskerde personen aren dea nacbta bg haar binneogedroogeii hadden de bedienden met choroform bedwelmd en daama de bmndkaat opengebroken waaruit zg voor een aom van 800 000 fr aan bawgaen van deposito s stalen De stukken waren voor de dieven ran geen waarde eenige dagen later ontring de WMuwe Postel een brief met de aarscbu ing dat de dieren zouden terugkomen en als zg dan geen geld vonden haar zonden vermoorden Uit de instructie was gebleken dat de dieven in een dorpslogement tijdelgk hun intrek badden genomen Een hunner gaf izich nit voor den zoon van een Ëugelsch ingenieur die in de omstreken een hbriek wilde oprichten Zgn signalement kwam nauwkeurig overeen met dat van Emile Heiiry en de burgemeester der pkata bad in beaebuldigde dan ook eden zoon van den Engelscben ingeuienr pertinent herkend Dit deze verklaring concludeerde de president van het hof dat beschuldigde van de opbrengst van diefstallen bad geleefd Vervolgens kwamen de getuigen décharge aan de beurt Het waren meerendaels vroegere leeraren van beschuldigde zg bescbreveo hem ala een gverig en schrander leerling maar tevens acbtlen zg hem niet geheel normaal £ en bloedTcrwaot van beschuldigde graaf Ogier d Irey noemde hem een d Straqoé een halloei né Daartegen protesteerde Henry Ik ben niet gek riep hg ik eet zeer goed wat ik doe en wil de rolle Teraotwoordelijkheid voor mgne daden dragen v P twaalfjarigen leeftgd heb ik typbeuze koorts gehad maar die beeft geen sporen nageUten alle leeraren hebben imni n mgn schruderheid gMraien i Vervolgens kreeg de adv iaat genetaal het woord tot bet nemen van zgn requistoir Deze achtte een lange uiteenzetting der feiten of een uitvoerig betoog niet noodig en ging in het kort na at Henry gedaan had Beacboldigde viel tem herhsaldeljjk in de rede en riep dat ia onwaar Do eiseh van het openbaar ministerie luidde de doodstraf Dm verdediger van Henry mr Hornbostel hielden pleidooi dat bgna Tier uur duurde Omtrent den afloop Tan bet ing seint B O Nadat de jury gedurende drie kwartier had beraadslaagd luidde hare beslissicg schuldig zonder verzachtende omstandigheden Ingevolge deze oitapraak TCroordeelde het bof Emile Henry ter dood Henry hoorde het Tonnia glimlachend aan en riep Moed gebonden kameraden 1 Leve da nnnrchial Te Bniwl m dffer d$gm oTerladen de b keade grondreater der BocUIe poÜttek in België Angttste Coa Treur CcmTrear wu in 18S8 ie Gert gebonn hg fltadtterda in de siuthuiahoudkunde eo trad al jong op at stichter vma de Tereeniging voor tarief herronning die tooTeel heeft bagodw gen om België ran de beecberraende politiek te Terlooeen Later atichtte hgdeiotematioiuüe fereeniging roor de berordering dar aociale wetene appen en hier rond by tiJD aaogeireaeti arbeidareld met woord en pen atreed hjj roor de democratiecbe begioselen en in de Belgische Kamer waarheen bg door de jong liberalen ran Brossel werd afgeraardigd droegen agn roorstetlen ea ign rederoeriogen den stempel an agn democratinhen geest Met leedwesen tag by dat de liberale party lich langsamerhand verdeelde in een doctrinaire ea een herrormifigsgezinde groep terergeefo trachtte hy die beide deelea byeen te brengen op een democratisch programma en ran heeïer harte sloot hy zich daarna aan by de democratischhar Tormiugsgezinde groep Op zjjn sterfbed schreef hy nog een brief aan het liberate congres waarin hg aandrong op aaneenslaiting met een democratisch program en opneming der arbeiders Indien de Belgische liberale partg de nagedachtenis ran baren grooteu roorgangar wil eeren kan ag dit niet beter doen dan door het uitroeren ran de wensohen in dien brief Conrreurs politiek testament uitgesproken Naar gomeld worilt U in de commissie ran het Huis der Magoat M f Pest de wet Qp het burgeriyk hnweiyif rMew bedgekeurd Zg werd den 258ten April rersooden aande rereenigde commissiënc ter gemeensohappelgke beraadslaging geiyk gebroikelgk in bg betangrgke wetten en den 26en begon de beraadslaging in de commissie welke buitengewoon talrgk was opgekomen 79 leden onder rooraittersohap van Joseph Szlary Tot rapporteurs werd ge kozen Felix Gzorda rice presideut an het opperste gerechtshof terwgl waarschgnlgk de bthandeling in openbare sitting den 7en Mei zal beginnen Ue Ilegeering der Vereenigde Stat a heeft aanrankelgk goed succes met ds bestrgding ran ran de legers der wsrklooxen Oeneraal Sohofield de twvelhebber over de Ht eeriugatroopan te Wsshmgton gaf ingevolge de or ra ran den President generaal Merritt in Dakol laat met een voldoende krögsmaeht den gestolen trein ran de Northern raciflc ta beroreren en mei al de cindattrieelo reizigers aan te honden Dien tenger olge zyn eergisteren va FortKeogb 200 mglen ten oosten ran Billings troepen opgernkt Deae krggsmacht is er ia gealaagd de we fozen bg rerraasing tn hnn voortgang te stoiten De troepen werden met een bgzonderon trein rervoerd en bereikten Forsyth vÖo da werkloozen of Goxeyanen in hun geitoleu trein het station binnenstoomdeu Plotaeling by hun aankomst orerrompetd boden eg geen tegenstand In den heroverden trein bleken O O werkloozen gereisd te hebben De mannen die door de officieren voor de leidkirs werden gehouden zgn naar Bntfce met denzelfden trein teruggezonden Hun rolgeliugon zallen teTerre Haute weder lu rrgheid worden gesteld In den Senaat werd een levendig debat geroerd orer de werkloozen naar aanleiding ran het roorstel ran Allen om hen tot het Kapidool toe te laten hetgeen anderen met kracht bestreden Ook in Canada achgnt men 9éa dergelgkebeweging ran werkloozen als in de Vereenigde Staten op touw te willen zetten In rvrachilleude rergaderingen ran de Hidders ran den Arbeid zgn rerscbillende brieren ran de leidersder Coxoyanen roorgelezenen isorerde legerquaestie beraadslaagd In rerscbillende rerlirRderingen werd een roorstel om een dergelyk IJlP er naar Ottowa te zenden ten einde op afichaffing ran de beschermenda tarieren a ii te dringen ftunsti r ontrangaii i p 1 ji igiji Uaaitreoht t OËBORëN Uoolma ouden W H Naber en F Piek Willemnjo Adriana ouden O Hliehoower en T P Wilschut tfETBOUWD N Mulder en M Bort vust GEBOEEN Janqe ouden J Schep en A Verhoef OETHOUWD T d Hoop en E C Hogandoorn Rieinbandel to Sterkeo Oraok BUKüKMEE 4TEUen VVKTHOUDEIW van Qouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus im titaatabüidt No 97 ter openbare dat biJ he rra ingekomen van de navoU gende persoon een Terzoekschrift asrbij Vetgonning ordt gerraagd om ia de bg zgn naam retmelde Jocaliteit sterken dnnkinhet klein te mogen Terkoopen als Naam t d Verzoeker Aanduiding der looaU H O van der Wolf Boelekadall IU Oouda den 30 April 1894 Burgemeester en Wethonden voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEK J a SecreUris beouwïIb