Goudsche Courant, woensdag 2 mei 1894

In myn laatsten ei heb ik vergden u te melden dat bet gebrokem been van dea matroos een houten been was Men ken neh voorstellen hoe de dokters en profeesoren die zich sooveel moeite g even hadden stonden te kyken toen zy dit bericht lazen Dezer dagen ia reeds medegedeeld dat in de bns voor de RaadsverkiBzing te Velsen twee stembiljetten blauwe gevonden v rden mqt den naam van J van Loenen Martinet Thans blykt d t ook te Spaamdam een dergelyke verwarrin lia voorgekomen Aldaar gebruikte men voor de Raadsverkiezing witte biljetten Twee stembriefjes voorzien van de zetels Beverwyk en Spaarndam en ingevuld met den naam J van Loenen Martinet zyn in de Gemeen teraadsbos verzeild geraakt Omgekeerd zyn door het stembureau te Beverwyk twee biljetten van onwaarde verklaard welke alleen voorzien waren van het wapen van Spaarndam en ingevuld met de namen van Gemeenteraads candidaten Aangaande de quaestie over het twyfclacb tige stembiljet te Eist wa de Heer E D de Meester by een gelyk g l stemmen met zyn tegeucandidaat als oudste gekozen werd verklaard leest men in De Poet Nieuwsblad voor Gelderland van Zaterdag 28 April dat later echter gebleken is dat men hierwel degelyk met eene onderteekening te doen bad want de kiezer S J van Gelder heeft zelf bekend zyn stembriefje onderteekend te hebben De Tweede Kamer zal dos deu geloofsbrief en de verdere door de wet gevorderde stukken rap den Heer E D de Meester hoo twaanchyutyk uiet goedkeuren Woensdag 16 Mei zal voor het gerechtshof tu Amsterdam in hooger beroep behandeld worden de zaak T tn Geel en De Schaaf door de rechtbank aldaar rrygesproken van de aanklacht te hebben deelgenomen san de ougeiegeldbeden op den Tweeden Kerstdag in de Kalverstraat en op het Spui door het werpen van steenen naar en verzet t en de politie Gedagvaard zyn de beereu Steenkamp hoofdcommissaris de heer Diederichs hoo linspec teur Tjassens Keyser inspecteur en de viar agenten van politie iu eerste instantie geboord voorts enkele burgers allen € k charge De vier verslaggevers op wier eenstemmige getuigenis beklaagden werden vryga proken blyven ongemoeid Zonierdienst 1894 95 GOUDi ROTTIKDlU Directe Spoorwegverbinding met GOIÜA 9 06 18 08 18 18 13 68 1 06 1 1 1 19 18 88 18 88 1 88 1 44 KOTTBRDA M o O TI D A i 9 61 10 17 11 60 1 10 87 10 34 10 41 10 47 li 08 li OOD OA DEN RAIO 9 87 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 8 80 8 66 4 46 6 87 6 6 7 18 10 07 11 87 18 41 18 611 43 1 67 8 66 4 96 6 86 6 66 6 41 7 43 10 16 11 88 11 48 OOI DAUTBICHT 8 0 8 81 10 19 10 66 19 48 8 88 61 8 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 1410 88 11 09 1 8 87 5 87 7 69 10 87 11 17 8 46 3 11 6 04 6 46 6 318 07 8 65 10 86 8 41 10 61 11 46 1 80 8 08 3 8 3 60 6 89 6 816 66 8 88 9 1110 18 11 10 O O U U A A UHTERDAH 8 1 10 06a 10 66 I8 ll 8 6I1 4 47t 8 88 7 46 10 14 9 10 10 66 18 19 1 8 40 1 41 6 86 9 48 11 18 9 ii 11 10 18 84 1 18 6 6 80 9 67 11 88 h er nooit orer gedacht om dienit te nemen ei doch toen hy gefouilleerd verd bleek oït hg het ondergoed dat te Harderwyk aan ia dienit getreden kolonialen verstrekt wordt nog aan bad Na iel er éiet meer te ontkennen en K beleed dan ookzyne acbald voor de f 300 had by io zyn haisr honden meabeltjea gekocht hy is getrouwd en heeft één kind en zyn kolonialen pakje bad hy verkocht Hy ia ter beschikking van de militaire orerbeid gesteld doch zal zich later voor den gewonen rechter wegens raUcbheid in geschrifte te verantwoorden hebben In dienst zal hy in geen geval kunnen treden daar bij een vonnis achter den rug heeft Het Haagecbe afd Bedtunr van den Ned Vrouwenbond tot verhoogiug van bet zedelyk bewuBtzya vestigt de aandacht van ouders en voogden op bet bedrog dat achter menige advertentie schuilt vooral nu in verband met de tentoouatelling te Antwerpen pogingen worden gedaan om jonge meisjes daarheen te lokken met voorspiegeling van eene goede betrekking en van hoog loon Men meldt uit IJlst Van de kievitseieren die reeds van oa s k eene lekkerny golden welke bteeds goed betaald werd staan in het byzonder de Fri be om bon zuiveren c smaak gunstig bekend De reden biervan is niet ver te zoeken wel vindt men ook in andere proTinci p soms tamelyk uitgestrekte Btre cen met lage en vochtige weilanden waar de kievit gaarne vertoeft maar in weinig gewesten is het binnenwater zno zuiver en zoet zoo weinig brak als hier Deze omitahdigbeid beeft natunrlyk op de regenwormen en loodslakken het hoofdvoedsel van deii kievit f een geringeo invloed en bepaalt daardoor grootendeels naar het schynt den smaak der eieren Io verband biermede verdient bet opmerking dat in de laatste jaren en in dit voorjaar meer dan ooit kievitseiereu geïmporteerde worden hetgeen tegelykertiid de omstandigheid verklaart dat het aantal kievitaeieren zoo vveinig vermindert niettegenstaande de lievieten door al lerlei oorzaken als vervolging aan den eenen kant en bet droger worden der lauderyen door beteren waterafvoer san den anderen kant veel Hchaarscbar zijn dan vroeger Dngelyks komen hier en op dit oogenblik in byzonder irroot aantal daar de eerste Mei het begin van deu verboden tyrt snel nadert uit De Cocksdorp op Tessel groote bezendiogeu kievitaeieren aan meest iu kistjeo als postpakket eii aan het adres van een opkooper hier uit den omtrek welke handelaar ze vervolgens te 8neek Bolsward en Leeuwarden ter markt brengt De fijnproevers weten echter deze geïmporteerde kievitseieren heel goed van de echte de inlandsrhec te onderscheiden ze hebben in smaak iets hyzonders iefs tvisschigs wat ook met bet oog op de bovenvermelde omstandigheid niet té verwondereu is Daar het nu gelyk te denken is gebeurt dat in den kleiuhandel de geïmporteerde voor echte aan den man gebracht worden schynt de vrees uiet ongegrond dat daordoor op deu duur fian den goeden naam van de Friesche kievitseiereu afbreuk zal gedaan worden Of het ook reeds voorkomt dat bet bekende eerete kievitsei geïmporteerd wordt is my niet bekend maar wel houd ik my overtuigd dat èu voordeel èn geraak menigeu boer 0T r alle gewetensbezwaren u doen heenstappen Dat namelyk het eerstee kievitsei alle jaren weer zoo gruw elyk duur betaald wordt rindt ten deele zynen grond io de nnt algemeen bekende omstandigheid dat tal vy huurboéren bier verplicht zyn jaarlyks aan hnn landheer óf het eerste kievitsei óf een zeker aantal dier eieren dikwyls honderd bv te zenden Is dus een boer zoo gelnkkig zyn landheer het eerste ei te kunnen bezorgen dan ontheft hem dit van de verplichting er dat jaar meer te zenden wat gelijk aemakkelyk te begrypftn 8 88 8 48 8 4 8 86 9 08 7 88 7 88 7 89 7 48 7 88 7 ouda Uoordreobt Kieawerkerk OapeUe llotterdam y 5 10 6 19 t 86 6 88 8 08 18 81 8 99 8 86 Xotterdun OapeUe ¥ ieaw rkerk lioordreoht Sonda i 1 18 1 18 1 84 1 83 1 88 11 88 Oouds 7 80 8 40 9 09 Zev U 7 48 8 68 Bl r 7 47 Z Zagw 7 68 9 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 iHsge 8 18 9 18 9 89 Guuda 6 86 6 10 7 66 Oudew 6 60 6 64 Woerden 6 69 7 08 8 18 Utrecht 6 18 7 88 8 88 Gouda 40 Amitardam Wp 7 69 AHrtaidai OA 1 14 SiMltnu i wel eene extrauitgave waard ia wyl in het vroegst van het seizoen bet bekomen van een eenigszias groot aantal eieren toch steeds met veel moeite of met veel kosten gepaard gaat Men klaagt tegenwoordig steen en been dat het ras der oude getrouwe dienstboden citsterft De tydcu zyn voorby dat eene jongfifetrouwde vrouw de dienstbode meekrygt die baar reeds als kind op de armen droeg De tydeo zyn voorby waarin de knecht vertelt De vader van myn mynheer heeft my eerst als loopjongen op zyn kantoor genomen enjk dien de falnilie al by na een halve eenwc In den tegen woordigen tyd mag mJo het een witte raaf beeten wanuAr men leest dat de eene of andere dienstbode vyf en twiotig jaar trouw en eerlyk heeft gediend en daarvoor een gedenkpenning van de Maatechappy tot Nut van t Algemeen heeft ontvangen De meesten verandern liever wat spoedig en bedenkeu niet dat alle verandering geen verbetering Is En dau boort men tegenwoordig de dames ook vank klagen over de kleeding der bodeu Geen Hollandsche meid wil langer de kornet geen Friescbe meer bet ooryzer dragea Men kan meesteres eu ooderges cbikte byna niet meer van elkander onderscheiden Het ontvangen loon wordt gebruikt voor opschik en uitgaan Iets op zyde te leggen voor den tyd waarin een eigen hnishoudiug zal begonnen worden of voor kwade dagen die kunnen komen daaraan wordt niet gedacht Op een eenvoudig werkman die harten banden op de rechte plaats beeft en zich kleedt uaar zyn stand wordt met minachting neergezien Hy behoeft bet niet te wagen zyn oogen op menig dienstmeisje van den tegenwoordigeo tyd te richten of haar om t jawoord te vragen Ëen half heertje is beter want er kan tegen over vriendinnen mee gepronkt worden Maar wat men van zulke buwelyken kan en mag verwachten Ach niet veel goeds I Maar waaraan is het toe te schryven dat vele dienstboden minder goed en trouw zyn dan vroeger Wy gelooven eenvoudig dat het vooral ook daarvan komt dat de verhouding waarin de vrouw dea huizes tot bare ondergeschikten staat in de meeste gevallen tegenwoordig zooveel te weuschen overlaat Vele huisvrouwen beschouwen de dienstboden als een noodzakelyk kwaad men kan er niet buiten En zulke vrouwen gt ven zich dan niet de minste moeite om roet bet wel en wee harer buisgenooteu bekend t worden 2ïy staan ook niet met raad en daad haar dienstbaren by Zy trachten niet baar te steuueq wanneer dat noodig is Laat de huisvrouw door een eenvoudige kleediiig een goed voorbeeld geven en afkeerig zyn ran dwazen opschik want het spreek woord Lperingen wekken maar voorbeelden trekken is wel oud maar niet verouderd Wy gelooven zeker dat de dienstboden goede voorbeelden langzamerhand wel zulten oavolgeu Wanneer vele huisvrouwen ook wat minder over bare boden babbelden en wat minder alle mogelyke gebreken van haar ondergeschikten baarfij 1 wilden bespreken om steeds met een scherpe veroordeeling te ei igen als ze wat meer in kenken of dienstboden vertrek lieteu gevoelen dat zy de boden ook als leden va het gezin wilden beschouwen wier welzyn haar ter harte gaat ja wy gelooven alvveer zeker dat de maatschappy in heb algemeen en het huisgezin in het byzonder er goede vruchten van zonden plukken Met het oog op de staatkundige gebeurtenissen beeft bet Bestuur der Liberale Uniec gemeend de gewone jnarlykscbe Algemeene Vergüdering die volgens de bepalingen van het Huishotidelyk Reglement in den regel vóór 1 Mei moet guhouden worden ditmaal nog niet te moeten uitschrijven Het is bet voornemen van bet Bestuur de afgevaardigden en plants vervangende afgevaar liij len pgpn een lUKlfr to bepalen dag in de 10 85 11 0 11 09 11 16 11 86 7 86 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 6 11 6 16 88 6 81 6 36 9 37 11 06 11 18 9 49 6 80 10 10 laatste helft van Mei of in de eecste helft van Juni tot bywoning van bedoelde vergadering uit te noodigen Ter beschikking van den gouverneur generaal van NederlandschIndië kannen worden gesteld eenige onderwyzers en onderwyzeresaen om te worden geplaatst als onderwyzer der 3e klasse en als hniponderwyzerea by het openbaar lager onderwys voor Europeanen eu daarmede gelykgestelden daar te lande Voor oitzending kunnen in aanmerking komen zy die in bet bezit zyn der boofdakte en van een akte voor de Fransche taal Voor onderwyzeressen zal tot aanbeveling strekken geschiktheid tot bet geveu van prac tisch schoolonderwys in den zang Eene verhunrster van een perceel in Den Haag met vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein wenschte dat buis niet langer te verhuren aac den tegen woo rdigen huurder maar liever aan een ander dte 50 cent per week meer huur zou betalen Nu heeft de vergunninghouder de vergauning aau B en W teruggebracht met mededeeliug dat er nog bedeu gepatenteerd zou worden verkocht tabak sigaren en bier waardoor het perceel ingevolge de wet van bestemming is veranderd en de vergunning ia vervallen Uit Amsterdam meldt men De 74 jarige tante van den diamantslyper Mulder de vronw dïe bij de ramp in de Niéu weKerkstraat bewusteloos uit het brandende perceel werd gedrigi eD is Zoudag ochtend in het fsraëlietisch Ziekenhuis overleden Het restao rant Seinpost te Scheveningenf dat 9 April jl fê veiling f 148 400 opbracht is afgemynd door deu heer A Stigter te VQrit venhage voor f148 700 Uit het voorloopig verhoor van den Rus Similauw diens vrouw eu de andere bewoners van het uitgebrande perceel moet de indruk verkregen zyn dat de brand in het beuedenhuis niet anders dan door een ongeluk is ontstaan en dus in geeu geval aan moedwil valt te denken Similanw a hanglamp zat niet al te stevig iu de zoldering bevestigd waarom hy reeds vroeger meermalen zynen bovenbureu had varzocbt de kinderen niet op den vloer te laten stampen en springen wat hunne gewoonte scbynt geweest te zyn Op den hewusten avoud is de hanglamp betzy door drenning der zoldering hetzy door andere oorzaak losgeraakt en gevallen Dat Similauw en zyne vrouw naar het acbterplaatsje weken zou alleen geschied zyn wyl zy zich den toegang naar de voordeur door de vlammen versperd zagen Niettegenstaande dit alles heeft de justitie de zaak ter baud genomen en is van harentwege gi terochtend het lykje van het oudste d r omgekomttn kinderen van Cardozo opgeëiecht ter schouwing Similauw s inboedel en schoenmakery waren voor eeoe som van duizend gulden tegen brandschade verzekerd Dokter HUI een Loodensche geneesheer was door de Academie der wetenschappen beleedigd daar deze weigerde hem als medelid op te nemen Onder een aangenomen naam zoud by deu secretaris dier Academie een brief waarin t verhaal voorkwam van een wondertyke genezing Ern matroos zoo schreef hy brak zijn heen Toevallig werd ik er by geroepen ik bracht de twee deelen van het gebroken been weer zorgvuldig by elkaar en nadat ik ze stevig met een touw omwonden had begoot ik de deelen met teerwater Het duurde niet lang f de matroos kon zyn vroegere bezigheden weer waarnemen en was zoo goed als genezen Dit bericht nerd druk besproken en ieder had er wat op aan te merken De een zocht de geueeswyze in de teer de ander zei dat het been niet gebroken was enfin ieder bad wat aan te merken ja bet liep zells zoover dat er brochures over uitgegeven werden Eindely kreeg de secretaris weer een schryven dat nu licht over de zaak verspreidde door de voJTende mededeeling De Liberaal het weekblad dat sedert b t begin ran dit jaar rerscbynt met medewerking van de hoogleeraren d Aulnis en Fruin en da Kamerleden mr W H de Beaufort en mn A van Delden en tot dusver hoofdzakelijk aan de bestrijding van de ingetrokken kiearecbt ontwerpen getvyd is geweest schrgft n de ontbinding te hebben genoemd boog spel dat de MiniaÉer verloren beeft Onder dat alles zyn onze gewoarwordiugen gemengd Een juichkreet als nooit zeker daartoe zyn wy gerechtigd Maar zullen wy dien kreet aanheffen Niet onbepaald Wel verheugen wy er ons in met groote vreagde dat de uitstag is zooals wy boven besctireren omdat wy weten dat hierdoor een wetsontwerp als bet vorige dat wy als naar onze stellige overtuiging met s lands belang strydig bestreden hebben van de baan is Maar wjj kunnen ook thans te midden onaer blydsch p over de victorie van Woensdag niet aalatan met weemoed te bedenken hoe gaarne wij die overwinning ons eu onzen tegenstandera en het gansche land hespaard hadvleo Want ook dit is onze raste convictie dat het beter geweest ware wanneer minister Tak beginsel vastheid niet verwarrende met onverzettelykbeid meegaander zich betoond had wanneer hy wy Aangevangen 1 IMel TUd van Greenwtcb 11 10 7 10 6 66 6 08 6 10 17 l 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 84 9 40 9 47 8 64 10 01 10 10 11 80 11 80 7 07 8 10 7 17 7 84 7 817 87 6 48 7 80 9 08 8 8 4 46 4 66 6 08 6 09 5 16 1 41 9 80 9 6 8 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 8 0 10 06 3 10 4 08 DEN H A A 6 4 40 GOUDA 6 61 sHage 6 48 7 807 439 88 9 4610 1 n 831 15 1 88 8 16 8 46 3 48 4 16 4 41 6 17 7 8 06 9 S 10 10 10 18 7 06 7 11 7 0 7 86 7 81 4 48 Toorb 6 54 N dL d6 59 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Ze H 6 19 9 81 10 30 10 36 10 41 10 6 09 1 441 49 1 68 8 04 09 Onuda 6 80 7 60 8 13 9 68 10 1 10 68 13 08 1S 45 8 S0 3 45 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 4 8 86 10 10 10 8 Il T K I C H T G ODD Utrecht 6 88 7 60 9 9 68 11 84 12 0 18 60 8 56 8 10 8 68 4 48 6 86 8 0 8 5010 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 18 34 4 16 i 9 11 10 61 Oudo ater 7 07 8 19 10 84 18 4 4 4 9 19 Gouda 7 20 8 38 9 84 10 87 18 06 U 5Ï 1 88 8 27 3 60 4 87 6 80 7 08 8 419 8911 07 AUSTISRDA H e O U D A Amiterdam ca 8 1 9 40 U IO 11 87 40 4 10 4 10 7 8 AEitardamWp 6 80 8 16 9 68 11 18 11 4 66 4 8 4 86 7 80 Oouda 7J0 9 04 10 44 ll l U 86 8 10 8 tO I U tM 10 0 zeggen nie het amendement De Meflier aannemelp verklaard had volmaakt was dat arnendernent eker niet maar waiineer hj op den immers met groote meerderheid aangenomen grondslag van art 3 met die meerderheid geiocht had had willen zoeken iiaar een ook in de oogen dier meerderheid jniate uitwerking van bet beginsel naar eene omBchrijving van de reeds gevonden formnle Wg betreoren hot omdat wij niet gewild hebben Tak a nederiaag maar een toonbaar art 4 omdat wg niet gewensoht hebben de ontbinding ook al telt zfl one no in bet gelgk maar een kieswet waarvan grondwettigheid niet betwistbaar ie Intnaachen beeft dit niet zoo mogen zyn De intrekking en ontbinding zgn over ona gebracht zijn over ons beeiigegaan zonder ona te deren Zy zijn gedane zaken Natuorlgk un ontbonden werd waa onze rehabilitatie door de kiezera ons aangenaam in de eerate plaats omdat zg voor eene deugdelgke regeling op zear hreeden grondslag de mogelykheid schept Da Zutph Ct meldt Oibtrent de ongelukkigen die is de vorige week in den trein tuaschen Deldeo en Hengeloo door het innemen van vergif een eind aan hun leven hebben gemaakt begint men eenigermate op het apoor te komen Aan het atation te Qldenzaal is door hen een koffertje achtergelaten waarin nog eenig Igfgoed aanwezig was Op één stuk daarvan waren misschien bg vergissing de merkletters nog zichtbaar gebleven en wel O M In verband met andere intormaties wint nu de gissing de overhand dat de ongelukkige slachtoffers in den cstruggle for life zouden zgn de familie van een photograaf uit den Helder die vroeger in Gelderland gevestigd en daar minder goede zaken kunnende maken zich daarna naar den Belder had verplaatst doch ook daar slechts een kommervol bestaan kou vinden en no op deze wgze een eind aan hunne zorgen zouden gemaakt hebben Officieel inoet deze gissing echter nog bevestigd worden Spoedig zal dit mogelgk zgn want de portretten van de lijken zjjn reeds ter identificeering in circulatie gebracht In een tfinkel in de Ghooratraat te Utrecht kwam ZateHag een man om eene revolver te koopen De bediende liet hem daarop enkele zien waarop de man er eene in de hand nam en den trekker een paar malen overhaalde niet anders denkende of de revolver was ongeleden Dat dit echter uiot het geval woa bleek weldra doordien op eens een schot knaldo en een kogel door de winkelkast naar buiten drong en op straat terecht kwam Het mag aeker een geluk heeten dat er ondanks de drukke passage op dat uur niemand is geraakt geworden Dat zoowel de bediende als de kooppr hevig geschrikt waren is te begrgpen zoomede dot laatstbedoelde er van afrag om nog meerdere revolvers te bezichtigen Aangaande de Meibeweging te Hengeloo meldt men ona het volgeude Te ongeveer half tien kwamen Zondagochtend een paar honderd betoogers te voet uit Almeloo en Goor Ongeveer een uur later kwam de optocht uit Enschede aan en trok men daarop gezamenljjk naar het gebouw Verliohtingsoord Des middags werd begunstigd door helder weder door de TOornaamate sirateo van Hengeloo een optocht gebonden 4 of 5 mnziekkorpsen lieten daarb hunne opwekkende tonen hooren terwjjl iu den stoet tal van vaandels eu een 10 tal ruiters opgemerkt werden Naar eene globale telling werd aan dezen optocht door circa 1500 mannen en jongens vrouwen en meisjes deelgenomen Alles ging ordelijk in zgn werk de politie was alecbts matig aanwezig en had eene gemakkelgke taak Om en in het gebouw tVerlichtingaoord waar Domela Nieuwenhnis en anderen als sprekers optraden waren versieringen van groen aangebracht en estrades opgeslagen Totdat des avonds ongeveer 6 nor de aanwezigen van elders den terugtocbt voor het meerendeel te voet aanvaard haddon naar Almelo en Goor ia het volle 8 uur loopen heersobte er eene zeer levendige drukte en werd daarna door de Hengeloosebe betoogera de avond verder met gezang en tponeelvoorstoUing doorgebracht De Gronintche rlasaerg trekt weer werkvolk Heden vertrokken 42 man van Nnmansdorp 2 Tan Elaaawaal en 18 van Mijnaheerenland om vlas te wieden De campagne zal eene maand duren Het gezelschap ataat onder opperbevel van Willem Van den Heuvel Elk lid krijgt een gulden daa vrg nachtverblgf en koatelooa koffie Op boot of apoor wordt gereiad vuor half geld Een noodlottige hnind legde te chatetten in Breiagaa wooiïhoia en achnur van dé wednwe Denzeisen in deasch De eigeuaares kwam zelve in de vlammen om Het zeldzaam geval dat een onderhoorige 70 jaar lang onü ebrokeo in dienst is bg een en deiMUa finü deed zioh te laerloha in Duiachland voor De wednwe Lindemann vierde Zondag haar 70 jarig jubileum ala arbeidster in de naaldenfabriek van Stephan Witte Co aldaar Het oudje doet nog den gansche dag haar gewone werk Te Great Dnnnow in het graafschap Essex wordt jaarlgka een ham uitgereikt aan het echtpaar dat zal kunnen bewgzen gedurende een jaar en een dag in de meest volmaakte overeenstemming te hebben geleefd Dit jaar waren er drie concureerende paren de echtelieden Andrews Harrison en Barrah In plechtigfln optocht begeleid door tamboera en pijpers trokken zg naar het stadhuis waar zjj ten overstaan van een jury samengesteld uit ongehuwde mannen en vrouwen een langdurig verhoor ondergingen Buren en kennissen mochten komen vertellen wat zij ten nadeele of ten gunste van de paartjes wi ten De echtelieden Barrah kregen den prijs Yóór faun die echter werd uitgereikt werden zg weder in plechtigen optocht geleid naar een veld buiten de stad Daar moeaten zij geknield op twee puntige keien de toespraken aanhooren van den predikant en den voorzitter der feestcommissie eu dan den eed van getrouwheid en geduld afleggen Men kan veilig zeggen dat hun ham niet gemakkelgk verdiend was Volgens do cNew York Herald heeft Z H de Paus het volgende gezegd Het militarisme grypt honderden en duizenden jongelieden aan Het omgeeft hen met sterke onzedelijke invloeden Het vernietigt geheel bun hooger geestelijk leven en draagt ertoe bg dat zij verstokt worden en afzinken Deze legers zgn niet alleen vol geeaielijke gevaren maar ze putten ook de welvaart der volkeren uit Zoolang Europa met soldaten gevuld is zoolang worden al de arheidskrachten aan den grond oottrokken en de armen met belastingen overladen om het stelsel in stand te houden De legers van Europa verarmen de bevolking Deze groote militaire inrichtingen hebben nog een ander jammerlijk uitwerksel Zg hitsen de volkeren tegen elkander op en verschorpen de nationale gverzucbt Het gevolg daarvan ia een aanwas van den geest van toorn en wraakzucht Reusachtige legers die in tgden ala de tegenwoordige tegenover elkander staan kunnen geen goeden geest achterlaten Zg zgn anti Cristeli k BrLeveD uil Twenthe De stembus heeft ook hier uitspraak gedaan In het kiesdistrict Almeloo heeft meu Dr Scbaepman voorstander van t ontwerp Tak in Enschedé de heer Vos de Wael tegenstander vau dat ontwerp gekozen In ons b uitstek constitutioneel land weet men zich byzonder goed te schikken in de uitspraak der kiezers alhoewel velen treurig gestemd zgn over den algemeeuen afioop der verkiezingeu treurig omdat men daardoor een ministerie moet missen dat veel goeds reeds heett tot stand gebracht en waarvan op goede grond uog veel meer goeds te wachten was zy die zoo fel hebben gestreden om de stagnatie in het Staatsbestuur te bewerken zy hebben tegenover het Nederlandscbe volk heel wat up bun geweten te meer omdat het kiesrecht vraagstuk steeds aan de orde zal zgn eu biyven en den aandrang tot het verkrygen van kiesrecht door hen die daarvan nu nog biyven verstoken al dringender eu dringender zal voortduren en na verloop van tgd klaar en duidelyk zal blyken dat de minister Tak het juiste standpunt had ingenomen met z u ootwerp kieswet De natie de pers de loidets de teleurgestelden allen zullen bleven zoeken bet kiesrecht zoover als de uiterste grens der grondwet toelaat en ten slotte zal men mia chieu nog verder moeten gaan dan Tak wel wilde Treurige verdeeldheid I Wat schade en schande heeft Nederland al niet beleefd door al dia staatkundige kibbelaryen door alle eeuwen been t Hoe klein blykt de liefde voor t Vaderland hoe weinig sympathie schemert er in al die twistgedingen voor t goede volk Wat toont men zich nog nauw gehecht aan oude onhoudbare toestanden wat een stryd wordt er gestreden om t behoud van gezag en invloed en daargelaten nog dat alles treft het den kenner der juiste volkswenschen en volksbeboefteu hoe weinig begrip en kennis de hoc mogecden meestal hebhen ran dat gedeelte wat men algemeen noemt Volkshuisboudkunde Het komt my voor dat dit gedeelte onzer nationale huishouding door de meesten uiet genoeg wordt in acht genomen vandaar die weinig ernstige belangstelling die Inttele deelneming in t wel en wee der volksklasse Niet te veel lof kan worden verkondigd over hen die dezer dagen warm hebhen gestreden voor het tot stand komen van Tak s ontwerp zy hebben doen blijken den minderen man een warm hart toe te dragen zy hebben getoond te hebben een zeer juist begrip van t belang van Vaderlimd en Vontenbois Zy hebben bewezen vertrouwen te hebben in t gezond verstand van ons goede volk zy hebben den toestand goed begrepen dal za de ondervinding leeren Helaas wy gaan nu weder een tyd lang zeker niet vooruit Nieuwe ministers nieuwe Tweede Kamer tyd noodig om alles nauwkeurig te onderzoeken te overwegen dan om de nieuwe wetten saam te stellen te hediscuasiëeren daarby de eeuwige re9eH8en vacantiën einde van zittingjaar wederopening der Kamers begrootings discussiën ellenlange Ik mag er niet aan denken boe zeer wy door den afloop der laatste verkiezing wei achteruit zullen blyken te geraken Maar gedold Een volgeude keer brengt ons wel wat het volk verlangt B Almeloo 29 April 94 BuitenlaDdscb Overzicht In de Fransche Kamer hield de socialistische afgevaardigde Jaorès eeue interpellatie over de fondsen door kapitalisten en hooggeplaatste geesteiyken aan de anarchiaten verschaft Hy vroeg o a wat de redenen waren dat de regeering niet tusschen beide was gekomen en hy verklaarde dat de regeering de wet schond onder het voorwendsel de anarchisten te bestrydeti De interpellatie verwekte een heftig tumult by de rechterzyde Nadat de minister van justitie den interpellant beantwoord bad werd de eenvoudige orde van deu dag waarmede de regeeriog zich vereeoigd had aangenomen met 440 tegen 179 stemmen In het Engelsche Lagerhuis is het wetsontwerp tot scheiding van kerk en Staat in Wales voor de eerste maal gelezen Van de beiustiughervorming die de Pruisische minister van financiën Miquel voor het Duitsche rijk bad ontworpen is zooals men weet tot dusver zeer weinig terecht gekomen De heer Miquel scbynt ook in te zien dat er heel weinig eer mede te behalen ia en wil blykhaar het zinkende schip verlaten fVolgena de Hann Cour lydt dr Miquel aan zenuwhoofdpyu en zal hy de verdere zorg voor de belastinghervorming aau den staatssecretaris Von Posadowsky overlaten De zenuwhoofdpyu van deu minister is verklaarbaar uit de onvriendelyke houding van den Ryksdag jegens de nieuwe indirecte belastingen die eeu verstandig minister afschrikken moest er opnieuw mede voorden dag te komen Wel heeft de heer Miquel dr Lieber a verklaring in de begrootiogacommissie moteeo ceinde goed al goed als de honp op t graf begroet maar intossbheu is gebleken dat Lieher uiet moer gesteund wordt door degeheele ceutromparty aan welke in dezen de beslissing ligt Men leeft te Washington nog steeds in vrees voor de industrieeleu Coxeyanen of met welken anderen naam men ook de werkloozen bestempelen moge President Cleveland zoo zelfs bang zijn dat de vagebonden dynamiet meebrengen en brieven ontvangen hebben waarin by gewaarschuwd wordt voorloopig thuis te blyreu De politiemacht te Waabiogton wordt voortdurend versterkten het bestuur der stad heeft het houden van optochten verboden In dun Senaat wil men niets weten van het voorstel van Aliens om de Coxeyanen te ontvangen Volgens berichten uit NewTork zullen de te Forsythe in hechtenis genomen Coxeyanen terechtstaan te Helena ia Montana wegeis diefstal van een trein zy zyn gevankelyk naar genoemde plaats teruggevoerd Naby Frye in Indiana zyu 300 Coxeyanen gearresteerd eveneens wegens diefstal van een trein dezen moeten te Indianapolis terechtstaan De induatrieelen hebben een atuk grond gehuurd by Waahington om zich te verzamelen by de aankomst aldaar want het plan heataat den tocht in elk geval door te zetten De voornaamste naar Waahington opgerukte afdeeliugen van het iudustrieele leger zijn de volgende alle benoemd naar haar aanvoerder Coxej a horde iu Maryland 300 die van Yellow in Iowa 1000 de eerste vau Frye s in Indiana 300 de tweede in Illinois 800 die van Grayson in Colorado 100 van Calvin in Ohio 200 van Randall in Chicago 500 van Hogan in Montana 500 en verschillende andere benden tezamen 3650 man sterk De overheid te Washington doet zich voortdurend inlichten omtrent haar bewegingen Verscheidene dezer beuden zullen echter miaachien weer uiteengaan daar de spoorwegmaatschappijen geen verminderde tarieven voor vervoer willen toestaan Met 25 tegen slechts 2 stemmen heeft de begrootings commissie uit de Italiaansche Kamer de begrootiug van oorlog goedgekeurd Deze meerderheid is zóó groot dat men niet meer hoeft te twyfelen aan het votum dat de Kamer zelve over deze begrooting zal uitbrengen Dinadi a a begint ze de behandeling De commissie heeft zich onvoorwaardelijk tegen eene wyziging der tegenwoordige legerorganisatie verklaard en alle door de oppositie verlangde bezuinigingen verworpen In het rapport wordt gezegd dat Italië altyd gereed moet wezen eyn hoofdatad te verdedigen tegen iedere poging om het wereldlijk gezag van den paus te herstellen en zoo wordt verder betoogd wy moeten in staat zyn niet alleen het vaderland tegen den vyand te verdedigen maar ook onze waardigheid te handhaven tegenover onze bondgenooten en het gevaar te voorkomen dat Italië ook als overwinnaar lydt onder de begeerlijkheid van anderen Ofachoon reeds is voorgesteld bet aantal legerkorpsen van 12 op 10 te verminderen is het gelyk we zeiden wel zoo goed als zeker dat de kamer overeenkomstig hetrapport harer commissie zal besluiten Eerst over een goede veertien dagen zal het gaan spannen Den 15en Mei zal namelyk het deb t over de financieele hervormingen geopend worden Nu reeds zyn heele reeksen vau sprekers ingeachreven want de eeratingeschreven mogen het eerst spreken repliceeren moties voorstellen en intrekken Misschien komt er uit den chaos nog een voorstel waardoor de lasten wat verlicht zullen worden die minister Sonnino de natie denkt op te leggen Reikhalzend ziet men uit naat nieuwe bronnen om ï an het ontbrekende geld te komen De jongste ontdekking op dat punt is debelastbaarheid der levensverzekeringen of lievernog het oprichten van staats verzekering op hetleven Door Henry Siunett die iu deze aangelegenheid gegevens heeft verzameld zal eenbrochure worden uitgegeven waarvan de Vocedella Verita by voorbaat de strekking magmededeelen Biykena de re lltaten eener pailementaire enquête worden ddpr de levenverzekeringen zóó enorme winsten jlpahaald dat het voor den Staat hoogst voordeelig zon wezen die maatschappijen te moQopoiiseeren Daar de tegenwoordige rarieven in zeer voordeelige verhouding staan tot d sterftetabeïlen zou de Staat alle gelegenteid hebben om in het algemeen belang zoowel als tot sty ving der Staatskas zelf als verzekeraar op het leven der onderdanen op te treden AFKOXDIGIJMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien bet besluit van den Heer Commissaris der Koningin iu de Provincie ZuidHolland van den 208ten April 1894 A No 563 3e Afd Prov Blad no 25 betreffende de beschryving voor de Personeele Belasting dienstjaar 1894 5 doen te weten Io Dat de Ontvanger der Ryks DirecteBelastingen aan de woningen der ingezetenen opMaandag deu 7u Mei aanstaande en volgeudedagen ter invulling zal doen bezorgen eenBeschryvingsbiljet inhoudende eene korte schetsvan de grondslagen der voornoemde belasting welk biljet acht dagen na de uitreiking doorof van wege dien Ontvanger zal worden opgehaald en dat zy die geen biljet hebbenontvangen dit kunnen verkrygen ten kantorevan s Ryks Directe Belastingen terwyl zyverplicht zyn hetzelve behooriyk ingevuld aangenoemd kantoor terug te bezorgen 2o Dat tot tegen schatters zyn aangest Ie Heeren ƒ jf P M ROOZENDAAL l ï I P A BURGHOUT 4 H J NEDERH0R8T en 1 A D8 ZEEUW Voorts worden de belanghebbenden in bet byzonder opmerkzaam gemaakt op de volgfinde liepalingen a De ingezetenen zyn verplicht om in en uitwonende dienstboden der eerate en de ineu uitwonende dienstmeisjes der vierde klasse die op 1 Mei 1894 reeds deu leeftyd vau 15 jaren zullen hebben bereikt in de belasting aantegeven b Db belasting is o a niet verschuldigd wegens de eenige vronweiykebediende overi gen8 naar de eerate derde of vierde klasse belastbaar in dienst van den belostingplicb tige welke geene andere bedienden houdt en vier of meer eigen of aangehnwde kinderen skindakiudereu of pupillen by zich beeft in wonen die op den In Mei 1894 jonger daQ 2l jaren zyn t c Die na den 1 5n Mei een perceel in gebruik neemt is voor dit perceel de belasting naar de vier eerste grondslagen voor deu tyd des dienstjaars die dan nog orer is verschuldigd Aan den belastingplichtige die in deu loop des dienatjaaraeen perceel verlaat zonder daarin uenige roerentüie goederen of iemand in zyn dienst achter te laten wordt ontheffing verleend van zyn aanslag uaar de vier eerste grondslagen voor den tyd des dienstjaars die dan nog over is indien daarvan door hem binnen den tyd van eene maand volgende op die waarin by het perceel verliet tegen bewys scbriftelyk aangifte is gedaan ten kantore des Ontvangers op een aldaar kosteloos vorkrygbaar biljet De ontheffing wordt ook verleend over het driemaandelykach tydvak waarin het perceel werd verlaten indien de belastingplichtige daarna doch in den loop vau datzelfde tydvak eeu ander perceel waarvoor h belastingplichtig is in gebrnik neemt i i f