Goudsche Courant, woensdag 2 mei 1894

33ste Jaargang Vrydag 4 Mei 1804 No 6343 Nederlandsche StoombootMaatschappij mwim COURANT 9 NieuwS en Advertentieblad toor Gonda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt met uitzondering van Zon en Fees Dei prijs per dne maanden is ƒ 1 351 post 1 70 Afeonderlijke Nommers V IJ F CE gelyk ig en franco per ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd EN jn Uengoed by Zwolle is Tertrokken is nMt b jjljjfig op de fsrisis Tooiloopig nog iudt re idei Uithoofde van den kemelsvaartdag vorsobUnt de Qoudscbe Courant IDonderdag NIBT I BINNEN i ND Wfl vernemen ztl het Nederlandscli il comité dén 15n ipzereene algemeens j ing bbuden waartoe thans wederom leril van di Eerste K mer der lerujl ter bésehi ing ia gei G0ÜUA 12 Möi X m wij veroetueu befltnat bet r gramu a Zondag a a door dë Zai TereeDigiDg t ttevoeren stukken uit et Ijod van de klokl u in oud Wrijertjél hoot Ell e iijbotachc dalra 42 ie § ee i X idq Vrödag zal 80 3 i i ter BaTfi 8ber g 8r en J vf nende Boskpop un l 7 j beidSn z n in Viti l ehoeritigei oillitandi Tmatiën door de ië van eeto verpMtffi an l ymeg il 4 Bjj oretiydeD Tao den belutingpliohtif e treden zgno erfgenamen in dezelfde rechten en Terplichtingen De aangiften rolgena het Ie en 3e lid in gediend worden ala gewone bezwaarschriften aangemerkt en behandeld d Zy die bezwaarschriften indienen moeten daarbg ingerolge art 1 der Wet van deu 4n April 1870 Staatsblad € no 60 orerleggea een duplicaat van hun aanslagbiljet tegen betaling Tan 5 cents by den Ontrauger der Directe Belastingen verkrygbaar Gonda 30 April 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOOEN De Secretaris BROUWER Nieuwe Deensc e L van os Ai £ 73 73 Beurs van Amslerdam 80 APEIL Vor krs 88 100 1017 96 7SV 78V SU O Vli S ll n u 967 9S lös ii 61V 84 93 106 60 88 loo A 99 668 631 lOl s 8 Vl looy 1601 losl losv 187 601 801 101 lo 18S 180 1037 is 49 137 140 631 Vl 104 132 102 l lUV 93V 1027 189V 1841 lO s 99 48 86 Vi 16 102 79 iiov 103 61 18 186 108 1061 101 lOl s 1161 33 109 slotkoers 887 1017 96 78V 78 8 l 5V 947 971 NuwaiiUiD Cert Ned W S i i dito dito dito 8 dito dito dito 8Va Hoxau OU Ooudl 1881 88 t IviUM Inschrijving 1862 81 5 OoBTnnt Obl in papier 1868 S dito in silver 1868 6 foETCSAL Oblig met ticket 8 dito dito 8 AviuHD Obl Oost Se Serie 5 dito Oeeons 1880 t ditobijaothB 18811 4 dito bij Hope 18811 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 9 ftpufn Perpet schuld 1881 4 Tduiu Oepr Gouv leen 1890 4 Geo leeuing serie 1 Geo leeoiog serie 0 tmoinSur Eec v obl 189 lluioo Obl Buit 8ch 18B0 6 VlNiEUKLA Obl 4 onbep 1681 AiwruDUl Obligatieu 1861 S i BoTTUDAll Sted leen 1886 3 i NXD N Afr Hscdfllsv aanü Areudsb Tsb Mtj CertiSoaten SeiiMastsobappü dilb Amh Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Yorstenl aand s Gr Hypotheekb paudbr 4 Nederlandaohe bank aand Ned Handelmaatsch dito N W k Fao H p b pandbr 5 Eott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 Oostskil Oost Hong bank aand BusL Hypotheekbank pandb 4 i Ahbrika Eouit hypoth pandb 6 180 467 497 Iftiwi L Q Fr tien eert 6 Km HoU U Spoonr Mij aand My tot Gipl V St Spir aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zud AMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTAUlSpoorwl 1887 8 A Bobl S 631 7S1 Znid Ital Spirmij A H obl 8 FouM Warschau Weenen aand 4 BusL Gr ILuss Spw Mij aand 5 Baltisehe dito sand 1111 4 i Fsstoira dito aand 6 Ivang pombr dito aand 6 Kurak Oh Asow Sp kap aand 6 Losowo SewBst Sp Mij oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig ZuidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 AjaaKi Oent Fac Sp Mü obl 6 Chic k North W pr C v aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver fc Bio Gr Bpm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NashvilleCert T sand Meiioo N Spw Mij lehyp o 6 Miss Ksnsas v 4 pot pref aand N Tork Ontario fe West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud B St Paul Minn fc Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Cshadjl Can South Cert v aand Tm 0 Ballw fc Nav Ie h d c O Amsterd Oumibus M sand Botterd Tramireg Masts ssnd NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Eoltordam aand 3 Bnsil Stad Antworpenl887 s 3lad Brussel 1886 3 i HoNQ Thei Begullr OMellscb 4 OosTXNR Staatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 8FMJI Stad Madrid 8 1868 Vsr Nin Bes Hyp Spobl eert 6 Burgerlijks Stand GEBOREN 27 April Johanna Petronelln Jeannette ouders J W J Keijser en F M de Morree 28 Agatha Maria ouders L Boot en H Kerkhoven 29 Aaltje ouders G Wieten en Z Meger Maria Catharine ouders H W Schneider en A M Bosch Corne is Wilhelmus ouders J W van Eysden en H van Veen 30 Martinos Willem Adrianus ouders W A Dortland en £ den Outeren OVERLEDEN 29 April G Ernet 7 j K Beerman 55 j 11 m 30 M W TU Beeden 25 d APVERTENTIBN Het BESTUUR van Men Polder Willem is YooinememofZATEBnAGS MSI 1894 des middags ten 12 uur in het openbaar AAN TE BESTEDEN Bet MAKEN van een meuwe houten Hprug in de AdUer Willent waarvan bestek en teekening ran ai Blaandag 30 April 1894 ter inzage liggen in het hnissDEKAPitefioiufa Verdere inlichtingen geeft de Heer C P W DESSING Aichitect te Qouda G BOS Heerelcad e No 36i beveelt zich beleefd aan tot hei AANLEGGEN en ONDERHOUDEN van met bylereriDg van het daarvoor benoodigde Za gvereenigi g ApoUo VÖISSÜÏTVÖÊBINS op Zio2a d a g S l ei des avonds te half acht uur in de Zaal sKonstmins der Sociëteit ONa GENOEOES Entree 0 25 Dagelijks verkrijgbaar yersclie AAUDBEZIËN en BLAUWE DRUIVEN by A BIETFELV Lange Tiendeweg Giluk I zeaBn hl Gihn Groote Geldloterij gegarandeerd door de regeering IlOfOOO origineele loten 55 400 prijzen Dl hoofdpriji iMdru h t g Iuhkigtl gn l Ml 500 000 Mfc U i Uluilin illi It miiiii prilni lU Tolgi 1 H A 800 000 1 II 00 000 100 000 75 000 2 i A S0 000 1 k 40 00O 1 i 3 t 1 i 1 i 1 t 6 i 3 26 4 56 H 106 a 293 i 20 000 1S 000 70 000 B OOO 60 000 SS 000 10 000 6 000 8 000 a ooo 64940 i M ISOO 1000 500 eto eto Alls 66 400 prtjcen worden In 7 klaiMn Mrtig n cIluadBr TalgeaS ult elDot en Mitiat Jnli Indflellnf der prijzen voorieden klHM blUkt uit het offleleele Irehklnsiplui betwelk Ik by leder lot xrKtli bijroes Na ontvansit T n het oedreg In bankpapler pOBtMveli of per poalwlaBel lend Ik de erlgl eeie ietei roor de 1 IrekklngiktaMO tot den wettelijk TMtjreitelden priji Ten tklnri prijii NcIL 8 BO Toor geheele ori neele loten 1 7B kalve orlsrlDeele loten BO n kwart orlflneelfl toten Ultbeullns der Ttn dadelijk Om alles 18 Mei a s fWMl n 41rMl t intdM ub hit Iwfillitirli limi Laz Sams Cohn Hamburg Seétahleeft 1831 U M llnna bestest iedert het Jssr 16B1 Ixos nlm 7a Jaar In welk famlme t d SeselMe slt d met de verkoop der otlitseele Iotas Saasr StsstalotarIJ belast was an heeft reeda vask IB Vsd Snd iroote Heefdiifijaan nltbeteald Uitsluitend voor GeaJbonneerden op oe G0UD8CHE COURANT naar bet Franech Tan Xavier de Montépin 5 pag drak is aan het Bnrean dezer Courant te verkrjgen tegen den spotprss van HO eentê De voorraad is niet groot men profiteere dna van de gelegenheid GJouda Bnelpersdruk vaa A Bamuuii fc OOK De Stoomschepen BAX4 VIER kapt J SAUER en HOLLAND kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich hg de Cargadoors der l atsohappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Ksoi te Londen Daitsche Geld Loterij hwlNM PMMlMirl tn tt Intliitari Miim Kti Stutin nrli Q VUfMVV UUUlllCDl ® 82 600 Püjieo BIke tweede I t aaMt Baei eess pirila altkewBH Alle SS 600 prijseu worden m 6 sjMsdigst op elkuider volgende Slasseii uitgeloot en dadelijk in contant idtbetaald Dese Doitsche Geld Loterij bijkan jtdrt soo georganiseerd als de Haahiriar Haasei Lcteril levert eohter versobillende voordeelen meer als a genoemde alleen reeds daardoor datdese DuitHhe Oeld Iioterij slechts uit 66 000 loten hssteat terwijl de Hanüïniger KlassenIiotarij 110 000 loten omrai De kans eene groote prijs te nnen omdat weioiger kiten TVekkiiiiK 65 000 Origiieelelotei gieii S lei a l FlH ilhr lUM rryiei fiMUlMB ftnl 500 000H1 H umin N Na vslli 1 iicsooooo xsvooeo li JMMKNM itOOOOO 100000 MMWOe i k I Ti li 04i Si S18i 41 M 0000 soooo 40000 De prijs der origineele klten is wettelijk vastgesteld en bedreegt voor de eerste treuingsklasse veer ashM eriilaiare leHa MX 0 9S ksrart w J jO I8 aOOOO 95000 MOOO 40000 OfftdMleinkkiitgtiyit m porto Koto De toown fling van hot bodntg kan in Hollandioh banspapier poatzegeU of per poatwinel geBohieden Dadel k na ontrangit van het bedrag eend ik de origineele loten aan de opdrachtgevers Aan elke xendinp wOTdt het offideele trdkkingaplan bugeToegd en na tSka trakUng ontrangt lèaMr beritter Tan een lot de offioieele trekkingel at n wantwer hij gewonnen bedt de op de trekkingiUJBt tangc erene eom BOOO 90000 4000 4000 MOO lilOOO IM0 S18000 SOO S88000 M ioasoo M8M prjlM It MO M 1S5 IL inT K ia4 u i o K IM SM la kat geheel 8 l 600 fgpyieK D Lewin Beller Berlin C Sjanlanerlrlcte ie Hamburger OeldloteriJ Uittreksel mt het trekklngRiplan De boofdpnja bedraagt m t gelukkigste geval ev 500 000 Mark 110 000 origineele loten 55 400 prijzen BV Heer dan de hein deier loten moeten dm met een prijs uitkomen Het werkelijke voordeel der HanburverliOCerU togenover luidere blaaaea loterljen beitaat daarin dat In lUmburg ceen nteten woT len fretrokken Ieder betltter van een Int heeft dui kanB tot ep den laataten trekklucMlaK In het gelukkiKtto geral be trM t da H oMprUa ev In t bliaonder aijn de hooge DrIJien ala volirt lü At 300 000 Ik S00 0 4 la 100 000 2 a 75 000 Ik 70 000 Ik 65 000 la 60 000 lil 55 000 Uk 50 000 tk 40 000 5a 20 000 3 a 15 000 26 it 10 000 56 a 5 000 106 il 3 000 253 a 2 000 k 1 500 756 il 1 000 1237 il 500 6X941 i M 300 00 ISO 148 1X7 100 lic AUe 6 4eo prijaen bcdrasen te EHinen 500 000 Marl Nerenstannde label reeft een overafckt van de bijEODdere indeollnK der hoofdprUzen Alle 65 0 piUien worden In 7 epoedlg op eikander volffonde kliiBiten ulttreloot en cuntant betaald Het offlcioele trekklnssplan hetwelk wlJ bl leder lot gratis bijvoegen bevat een Jnlaite opi ave der prijzen welke In ledere afdLellng uit loien en tevens hoeveel voor ledere afdeelln moet wurden loeKOUinden De prijs der orlfineele toten Is wettelijk vaHtgesteld en bedraagt voor de Ie trekkingiklasie N C f 8 50 Toor geheelo origineele loten 1 75 halve 0 00 bvrart Na ontvangst van dit bedrag In Hollandioh bankpspler poMEPKoli of poitwlssol aenden wit de rlKln ele loten met offlefeel trekklngaplan liiillon Iemand het trekklngaplan niet mocht Hanslaan iljn wij bereid vödr het begin der trekking de origineele loten terag te nemen en het daarvoor gexonden bedrag onmiddellijk terug te eenden WiJ kunnen dit des te eerder Jaar wij overtuigd ilJn dat ledere ontvanger de nltmuntendo en kansrijke inileeling vnn het trekklnKsplnn lal erkennen De iilllcleele trekklngHlIJstin lenden wij direct na Isdere trekking Om alle besli Mingen zorgvuldig te kunnen nttv i rcn verioeken w ons dte ten spoedtfste te Eenden soo mogeiyk voor 18 MEI a s HoofdloterlJ Biireaii 10 452 425 Hk ISENTHAL d Co Hambupg WB De Hamburger tieldIoter j bestaat reeds ralm honderd Jaar en begint 2 maal per jaar op nieuw Onxe rma behoort tot de oadste HoofdloteHJKareanx Bofds vnak waren wij In de aangename gelegenheid grooto Hoofdprijien ook naar Nedi rlBnd te kunnen zenden In do laatste leven Jaar hadden wi het liijxondere genoegen onderstaande Hoofdprijzen aan ome klanten eontant uit te betalen pMo SlDHSgetr d 14 Mei 1991 JU SM 000 eooooo soo 000 100 000 100 000 16 000 A 16 000 op So 64810 getr d 8 0c 1800 82S10 4 Nov 1H87 p 00000 46784 SHU 23 Oet 1891 55 000 48611 0 038 29 April 1889 46 000 05848 11 Nov 1894 n 40 000 06169 88866 2 1890 r 60 000 18108 12 Oct 1898 0 000 en bovendien verscheidene preien t X 16 000 10 000 6000 8000 £ De Priia MEDICINALE LEVERTRAAV J TEN DOESSCHATE te Zwolle zoo ittnatl beoordeeld In de Oeneeak Oourmnt e het PhiaTiii L Weikblel door fror ï WmEiis BKnisK u Dttwilit e iil ole doet nla IlMtK Ie Ie ue loudende fleaaohen TerlDrlJsbav bijt firma DE LAAT VAN SON Markt Goodik 11 D toi l Inttoductiekaarteijil i ijn totl een ti l Terkrygbaar bfe betliibestóor I iarottd der DitfoerinJ aaa ae njlal I r é i l Qial werden cbpr de Airoijcfi jrftbfatbaDk de TolgeoiJU ronni sen m B T £ 1 jaar klompenmak 18 iaar sigarenmaker beiden te i wegens diefatal van een 0nyn4 xeaj 14 dagen gevangeoiBstraf Job Aa 23 jaaé Bcheepajager wegen e Terdoisteriog ran een paard i i 1 jaar gSTaugeniniraf Onder aanklacht in d a nacht van 20 op 21 Januari jl onder Gonda met een otak bont moedwillig de lantaarn Tan een sleepboot te bobben stak alagen stond Terrolgeno ter obt N J Be 19 jaar schippersknecht te Amsterdam Het bleek uit het getuigen rerhoor dat dff bekl moeite zoofat toen de Ke8erT0 IV bet vaartuig waarop by zicb bevond in de Kromme Gouwe moest paseeeren De beklaagde ontkende dit en beweerde dat ongelukkigerwgze de boom van zgn vaartuig met de vernielde lantaarn in aanraking was gekomen De eiscb luidde f 10 boete sub 8 dagen hechtenis In bet Farodys alhier n 1 hadden twee broeders bedenmiddag ter deeg ruzie £ er de politie tnaschenbeide kwam was er een reeds z n halve Up kwgt De besturen der kiesvereenigmgen iVooraitg8ng te Rotterdam en te Kraliugen en Burgerplicht te Charlois hebben bestoten Mr J van Gennep candidaat te stellen voor de Tweede Kamer Eene candidatuur zal door hem worden aangenomen De president der Eerste Kamer de Heer Vin Naamen die des winterffte VGravenbage ▼ srbl f hoadt en wienu familie gisteren naar FEVILLETOIM De la§ tste eener l azi lie Naar het Fniuei tlJ En mM9 naar het bebaa el dat den toegang naar don Lorao verborg irHaar plan was zeer eenvoudig Zg had berekend dit Van Triehtvoorde den tjjd zou hebben om de kamer te verUiea en de tweede verdieping te bereiken voor de generaal terugkeerde Zg meecde met een paar woorden aan haar mionaar duidelgk te kuDneo maken wat hy moest doen om zioh in veiligheid te stellen tot de avood viel Wat er dan verder moeot gebeuren zou hij zelf wel weten Z i strekte de hand reeds uit om bet behangsel op tfl Uohten toen er zacht op de deur geklopt werd waardoor de heer Van Haoaweerd verdwenen waa Zy wendde ztoh om en zag Anna baar kamenier btnnnitreden die eiken ochtend op dit uur haar diensten kwam aanbieden Dit mei e diende éo baronet reedi tien jaren en wai zeer aan haar geheoht Marianne die zooals van zelf spreekt haar niet in vertrouwen genomen had in zake de minnar met Badolf kon niet veronderatflllen dat zy dien ochtend met andere bedoelingen kwam dan om haar zooaU gewoonlyk te helpen by het opslaan en kleedeu Maar Marianne vervloekte thans de komat van dayverigedienatbode en ontving bet meiije alles behalve vnendelgk Ik heb je niet gwokeld wide sy boot ik heb geledéu jlfaelmiiia lea e ht 4e jMir eden 1 per kolo bekeodf i avet zande V rl in d I i f S Wederom in Ks iiike ik kofteijfgd d r pbn b zweken binnen I lukilif nas iigeënt jGrav Ie ameü vettcheidene nieuw ivalleb I De firma W helm Bohüdel Cc teLbiden algemeen bekend om haar Ceylon kaneellikeur heeft gioteren bij tie ov rpIaa1 ing ran hare kantoren en bergplaatsen van do Hoogewo d naar de Breestraat hoek Papengracbt ter inwgding barer niewe lokalen aan 175 rieke armen op vertoon vaa een bewys van den dokter ieder 2 2 flesch odeur w n als versnapering uitgereikt De gegyzelde timmerman W v d E uit Denrne die in den nacht van Zondag op Maandag uit de gevangenis te Roermond ontvlucht is beeft een briefje aan den directeur achtergelaten waarin hy dezen bedankte voor de goede zoi en eu verder meldt dat zoo bet hem in de vr heid niet mocht bevallen h terugkomt De tentoonstel ling van Indische kleederdrachten in de Gothische saai te s Gravenbage heeft eene opbrengst opgeleverd van f264 2 ten bate van de Borneo ezpeditie Men schrift nit Hengeloo Naar wy vernemen is by de inwendige lykscbouwing der beide door zelfmoord omgekomen persoiKn nog gebleken dat de vrouw je niet noodig Ga weg I Zij sprak zeer luid Elize hoorde hel en wendde zioh om Mqnheer de baron heeft nuQ bevolen naar mevrouw te gaan stotterde Anna die niet gewend waa op die wyza toogefproken te worden Je bobt van niemand anders bevelen te ontvangen dan van mij P ffMjjnbeer heeft mg gezegd dat mevrouw niet wel was anders zou ik miü de vryheid niet veroorloofd hebban hier te komen zonder geroepen te zgn Bovendien dacht ik dat mijnheer plan had den dag door te brengen in de kamer van mevrouw Hij beeft laat gegeven dat het ontbijt hier gedekt moest worden Marianne verbleekte toen zg vernam dat Yan Hanaweerd blijkbaar plan bad haar voortdurend op de vingen te kgken Zg kon er bgna niet meer aan twgfelea dat baar echtgenoot het rerschrikkelgk geheim geraden had Waar ia mijnheer thans P vroeg zij Mijnheer was bg de loodgieters die aan het dak bezig zgn Hg stond met hen op de binnenplaats Goed zool dacht mevrouw Van Hansweerd ala hg terugkomt zal Budolf veilig en wel verstopt zgn bg mijn zuster Daarop ging zg voort Ga aan mgnbeer zeggen dat ik bom verzoek om iu de eetzaal te ontbgteu en breng me een kop thee Juist toen Anna op het punt stond het vertrek te relaten versohenea twee bedieodeo met een geheel gedekte londe tafel welke zg uit de vertrekken van hun meester hadden gehuld De generaal bod eén vaUcb gebit en eene valscbe haarvlecht dro hetgeen nog moge dienen tot aanvulling van het opgegeven eignalement ï a afloop der lykschuuwing zyn de beide l koD Maandagnaimiddag op de algemeene begraafplaats ter aarde besteld Te Oosterbeek zal de vrije wandeling op het landgoed Mariëndaal beroemd om al het natuurschoon niet geheel worden opgeheven De eigenares heeft het gonatige besluit genomen om wandelkaarteu op naam bepchikbaBr ie stellen l Aan een particulier schreven uit Altjeh ontleent de N Gron Ct het volgeAde dat een vroegéren 8t dgeD9ot van baaj betreft Et igé maanden geleden i erd d luitenant Yan de Siepkamp postcommandanif te Telok Sem anie Alles ging daar naar imnBch tot ïïalferdag d n 24 Maart Dien dil zou de postcommatraat om 7 nnr met den adsistent reaidbnt en denrcontroleor een wéginsbecteereii T r hoogte ra l bet V ntoor van ddü contro letjir dat vlak hg de bentiug ligt werden z wi evallen dq r twee fanatieke Atjehers Bio gewapend warfo met bet treurig gevolg dat Ity alle drie gewond werden De luitonant oAtying eea alag over bet achterhoofd maar niet doordringend een Over het gezicht wel diep maar niet gevaarlek ea een over het chop erblad eene vleescbwond behalve eeoige kleine verwondingen die niet veel te beteekeneo hebben Zijn gedrag was zooaU ieder van hem verwachten kao die hem kent met één woord kranig toen hg zag dat de ads resident en de controleur werden aaogevalleu aarzelde hg niet hoewel ongewapend hen te hulp te komen Bij begon toen met gne banden een gevecht op leven en dood meteen gewapend Atjeber mot het gevolg dat hoewel by gewond werd de At ebers hun fanatieke daad hebben geboet met den dood Iedereen 18 vol lof over zijn gedrag en het ia ons aller wensch dat hg Epoedig geheel hersteld moge zgn van zgne wonden ten einde nc langer den lande te dienen Te s Gravenhage is gisteren het eerste nummer Terschenen van het katholieke dagblad De Residentiebodec Toen Maandagmorgen halfzeven te Haarlem de agent van politie Ie kl P Verzylberg zyn ronde maakte aan den zoo genaamden Ouden weg zag hij op de spoorign aldaar een persoon die hem verdacht voorkwam De man was gekleed met hooge cylinderhoed een goede maag eo wilde dat er iu zgn kamer steeds teen en ander gereed stond Hij kou ten allen tgde eten soms midden in den nacht als hg vao de jacht terugkeerde Ëen gakoude rilling liep de barones laiiga den rug Blijkbaar had haar echtgenoot bet va te plau ziJD tenten gedurende eenigen tgd bg haar op te sUan Hudolf zou geen andere keuze hebben dan den hongerdood te sterven of door zicb te vertoonen de woede te trotseeren van don generaal die er wel de man toe was om hem zonder eenige opheldering een kogel door bet hoofd te jagen Hoe waa t thans nog mogelgk haar minnaar te reddeuP Anna bad Zg zich van den hals kunnen aohuiven maar met de twee bedienden zou t minder gemakkelgk gaan Voor zg de tafel geheel gedekt hadden zou haar man vorschg nen De laatste boop van Mananoe was vervlogen en thans wachtte zg den doodelg ken alag De heer Van Hansweerd trad binnen Hg was niet alleen maar werd gevolgd door twee werklieden die een langen reep lood een hamer en een zak spijkers droegen Lieve vrouw zeide hij op den natuurlgken toon daar jg deze kamer voortdurend bewoont wil ik eens voor al een fout herstellen waarvan tk heden nacht het slachtoffer ben geweest Herbaaldelgk vroeg ik mg af waar de toobt toch vandaan kwam die m verkouden gemaakt heeft Van ochtend herinnerde ik mij de ellendige deur die toegang geeft tot het inwendige van den ouden toren Zg alnit blijkbaar zeer slecht is vermolmd eu de wind dringt door de reten waartegen bet behangsel slechts onroldoendii besclieming biedt AU je volkomen blauwe kiel en dro een dameshandmof die hg herbaalde malen door den modder sleepte en waarmede hg zich gelaat en lichaam besmeerde De agent dacht te doen te hebben met iemand die zich dooï den trein wilde laten overrgden en ari esteerée den man Aan het bureau bleek dat het was zekere Jakobus v Goea die in zijn woning zoo goed ala alles had kort en klein geslagen en ook zgu meubels had vernield Zijn vmemd gedrag deed er toe overgosa den stodf eneeBheer dr jËaremsker te raadplegen die dadeiyk kitnkzinnigheid constateerde Nog denzelfden avond werd v Q lur Meerenberg overgebftichfc Aan de Köln Zeitungc wordt uit Weimar bericht dat iu deze maaud daar ter stede de Nederlandacbe K ningiuaen op bezoek T9rwacht worden De invloed Aet vermogensbelasting ep de verki sbaarbeid voor de Eerste Kamer ia ook zeer merkbaar wut de provincie Noord Bolland betreft Van de 5 2 namen die iu bet vorig jaar op de Igst der hoogstaangeslageaen in de rgks directe belastlngea voor die provincie voorkwamen zyn niet minder dan 156 verdwenen en door andere vervangen op de voorloopige Igst voor dit jaar door Ged Htaten opgemaakt Tot de uitgevallenen behoort o a de heer Jan Breebaart Kz sedert 2 jif en lid der Eerste Kamer voor Noord Holland Deze afgevaardigde blgft echter lid tengevolgo van art 96 der kieaw t Volgens dat artikel houdt een lid der Eerste Kamer die niet meer op de tgst der hoogstaangeslagenen voorkomt niet op lid te zgn indien bg een of meer der hooge en gewichtige openbare betrekkingen bekleedt of bekleed heeftc waaraan de wet de benoembaarheid voor de Eerste Kamer mede heeft verbonden Tot die betrekkineen behoort volgens de wet van 12 Aug 1890 ook voorzitter en lid van een der Kamera der Staten Generaal De 14 jarige zoon van eene weduwe te Bergenop Zoom ging Maandagochtend een koe naar de weide brengen en bond het touw waarmede hg het beest moest leiden om zgn middel De koe sloeg op hol en de jongen werd medegesleept Door voorbggangers werd het hollende dier tot staan gebracht eu de knaap uit zgn hachelgken toestand bevrgd zwaar aan het hoofd verwond is hgnaarzgae woning vervoerd zgn toestand ia bedenkelgk hersteld zijt en weder kunt uitgaan zal ik die volkomen nnttelooze opening doen diohtmetselen thana zouden de metselaars je hinderen Voorloopig zal ik haar daarom doen dichtspgkereD met lood Als het behangsel op zijn plaata blijft zal t niet in bet oog vallen en bovendien is het t werk van een oogonblik Komaan jongens knap dat werkje eens gauw op De barones als door den bliksem getroffen had niet de kracht om een enkel woord uit te brengen Ëtize zweeg ook niet begrijpende wat het beduidde maar vreezende hel geheim te ontsluieren De kamenier en de twee bedienden schenen niet bijzonder verbaasd Zg waren gewoon aan de vreemde invallen van bun meester die voortdurend veranderingen aanbracht m het inwendige van het kasteel Zg vorwgderdon zicb en de loodgieters gingen aan het werk dat noch van langen duur noch moeietgk was De smalle lage deur lag eenigaziDs naar binnen tusschen eikenhouten posten waartegen zg over de geheele lengte en breedte de dikke looden plaat spgkerdeu Tusschen de deur en het lood bleef een ruimte van ongeveer zes duim Met de eene hand op een stoel steunende en met de andere den arm barer zuster omkoellend volgde Marianne met verwilderden blik de bewegiugen van de arbeiders Zg trilde bg etkeu hamerslag Het was baar alsof zg de doodkist van haar minnaar hoorde dichtapgkereo IFordt vervolgd