Goudsche Courant, zaterdag 5 mei 1894

Zaterdag 5 Mei J804 33ste Jaargang IVo 6343 mmm m m NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 reg els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte ♦ Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd T0KA7EB WIJN aanbevolen door de grootste geneesheeren van het huis Mm Stein ErdoBénje nabg Tokay Hongarge Te bekomen hg C van VLIKT MAEKT 156 dttlmoedigheid a raderlgk gtvoeleoi tegenonr Baigarg6 c B een ander komt na DOf dat ook de oaecaigheid tniscban Tont Ferdiaaod en zija eersten minister moet t n bijgelegd Ër i nog wel iprake van een reis door Stambuloff te ondbraemea insar met een heel ander doel dan om Ferdinand iu bet moeras te latea Bitten Hg gaat met zgo ionrerein mitschien naar Coastantinopel ooi den Sultan te bedankan 1 De Tempsc meldt dit tenminste GEVONDEN VOORWERPEN In de maand April 1894 zijn de volgende voorwerpen ala gevonden gedeponeerd aan bet bureau van politie l paar glacé handscboeoen 1 riem met mounqueton 1 pakje riscbbaken l Ifdert n igareukoker 1 horlogelielting 1 vouwbeen 1 portemonnaie 1 onderstuk Tan een gouden oorbel 1 schaar met ketting en 1 portemonnaie De gevonden voorwerpen in de manod November 1893 en niet door de verliezers af ehaald zyn ter dispositie der respectieveliike vinders met inachtoeming van arrt20I4 Burgl Wetboek Bureau van gerooden vooriverpeQ zooveel maaelijk geopend van 11 1 s morgens GOUDA 1 Mei 1894 De Commissaris van politie W N TAN GARDEREN ITieuwe Deeiisc ie A van OS Az £ 73 73 Beurs van imslerdam 1 KEL Vor krs islotkosrs 88V 88 HOI ioi 102 98 l ll 8 o 78iy ai 66V 96 108 108 60 I8V 84V 106 60V 99 lOOf j 99 682 881 638 101 85 lOOt 216 160V 1801 T 102 lOlV 187 98 601 S Vi 101 102 180 120V 108 s 461 BOV 187 140Vm 140 88 68 79 104 182 los 111 74Vit 94 94 lOJl 189 186 lO s lO g 99 49 86 47 16 lOï Vl 79 108 81 49 18 188 108 1061 101 101 116 117 82 88 109 NnniH Cart Ned W S i dito dito dito 8 dito dito dito SVi HOHSU Obl Ooudl 1881 88 i Italii Insobrfiviiig 1862 81 5 Ooflxm Obl IDpspiur 1808 6 dito in silier 1868 6 FommaiL Oblig met bokst 8 dito dito 8 ElliUHS übl Oost De Serie 5 dito OwoDi 1880 4 ditobyBalhi lB89 4 ditobijU ipelS3ll 90 4 ditoinroud Ieoa 1888 t dito dito dito 1884 5 Bruin Fsrpet sohuld 1881 4 TSBUU Oepr CooT Itan 1890 4 Geo leeuiog serie D Qeo leentDK serie 0 ZtlIDAva BlP Beo v obl 1892 8 Umoo OU Buit Sob 1890 t Vnnioiu Obl 4 onbep 1881 AHBTianul OUlgatiea 1861 S i BoTTIinUI Stsd leea 1888 S i Nln N Afr Hscdelsv aaud Arsadsb Tab My Gertifioatsa DtiiiMastsohappij dito Arob Hvpotheekb pandbr 4 Oult Mi der Torsteal aaod s Gr Hypotbeekb psudbr 4 ederlanasohe bank siad Nsd Handelmaatsob dito N W Il Fae Hyp b pandbr 6 Bott Hypotbsekb pandbr 4 Utr Hjrpotheekb dito 4 OosTBKa Oost Hong bank tand BD81 Hypotheekbank pandb 4 Vi AU1B1K Ëquit hypotb pandb S Haiw L Q Fr Lisa oert 6 Hmd HolUlJ Spoorw Mij sand Mij tot Eipl T at Spir tand N l Ind Spoorwegm ttnd Ned Zuid Afrik Spm tand dito dito dito 1891 dito B IlALiLSpoorwl 1887 89 A Bobl 8 Zaid Iul Spwmij k H obl 8 PoLiN Wtrsobtu Wesnen tand 4 BasL Or Buss Spv Mij stad 6 Btttisohe dito tand Vtstowa dito tand 8 Iwaag Dombr dito aand 8 Kursx Ch Asov Sp kap tand 6 Losowo Sswast 8p Mij oblig S Oral Titebsk ililo oblig 8 ZaidWeK dito aand 8 dita dito oblig t AuaaA Oanl Pao Sp Mij obl Ohia k North W pr C r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Se Bio Gr Spm eert t s Illinois Ceotrsl obl in goud 4 Loniflv te NashvilleCert T sand Msxioo N Spv Hij lehyp o 8 Mits KsDSts r 4 pot pref aand N Yoik OnUris k West isnd dito Penns Obio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 8t Fsul Minn Ii tiauit obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 OsmaBjL Ctn South Cert v tand Tix 0 BaUv fc Nav Ie h d e O Amslerd Omnibus Mij tsnd Bottard Trtmiveg Maats ttnd NlD Stsd Amstardtra tand 8 Stad Bolterdam aand 8 USII Stad A twenMnl887 S l Snd Brostsl 1888 S i HoNO Theiss Begullr Oetellsch 4 QosTlNR Staatslesaing 1860 8 K K Oost B Cr 1880 8 Sfuui Stad Madrid S 1868 Ter iru 3 i Hyp Bpobl Mrt 8 HARKTBBBIOHTBN Gouda 2 Mei 1894 De oogevono msrktdsg ws voorasmelijk oonask dat er in grsnen bijnt niet omging Ttrwo Zoeuirtcbe 6 60 i 6 Mindere dito 6 80è 6 60 Afwijkende i Folder 6 i 6 40 Eoodo loinsr ƒ i dito ivinter i Bogge Zsoowsohe i Polder 4 i 4 26 BuitsnlsndKhe por 70 k ƒ a Gent Winter è Zomer i CbeviUier 8 261 6 Htrer per beot 2 80 i 8 80 per 100 kilo 7 26 t 7 80 Honenpzaad Inlandscb 10 i 10 28 Buitenlsodsohe 6 4 8 86 Ktnariasssd 7 28 i J 8 80 ICoolsttd 1 Erwten Mesling t a niet kokende i Boonen Bruicebóuneu 1 Witteboonen 4 ƒ Duivenboonen i Faanlenboonen Mais per 10 KilO Bonte A merikaansohe 8 1 ƒ 8 26 Cinquftntlne 6 60 a 8 70 VlBH BKT Melkvee goede aanroer Handel n prijsen zeer wel Vette varken goede aanvoer handel matig 19 i 22 ol per half KG Biggen voor Engeland weinig aanvoer htndel fiauw 17 t 18 ot per half KG Magere Biggen goede aaovoer handel vry wel 0 76 a 1 86 per week Vette WeiMhapen red aanvoer handel traag 16 22 Lammeren goede aanvoer handel vlug 8i 10 Ff ucbtere kalveren goede aanvoer hsndel vlug 4 4 tl Pokkalveron 8 a f 16 Aangevoerd 68 partijen kaas Handel vrij lIe qual 21 a 23 2e quel 18 4 SO Noord Hollandsche SO a 26 Boter goode aanvoer haodt l vlug Goeboter 1 06 a 1 30 Weiboter 0 88 1 00 p Kilo Burgiirlijke Stana GEBOREN 1 Mei Neeltje ouders P H KersbergeD en I J van Wijk Maria Adriatm Alpiiuiiie onder J R T Voseo M T J Duuiistee Magchellje ouders J de Griifll eo H Sloof OVERIGE HEN 1 Mei J k de Jong 3 m GEHUWD 2 Mei W dteemiiiu en H M Hen broek A tuu Hertiira en J H Bakker B Snd en J E de Jong J C van Afch eu M Suei B J van der Bree en D van der Heul n ADVERTENTIÊN iG De tweede vergadering tot ret ificatie der icbaldvorderingen zal worden gebonden op MAANDAG 2i MEI 1894 des voormiddags te 10 nar in een der lokalen van het Gerechtsgebouw te Rotterdam De Corator Mr M M 8CUIM van deb LOEFF Advocaat en Procarenr te Gouda G BOS Heer© s ad © No 3 51 beveelt zich beleefd aan tot hciÉi YA A NL EGGEN en ONDERHOUDEN van wt mei byievering van het daarvoor benoodigdi Onfeilbaar Middel TBOBN InSüenzaJoesi Borst eD MELIANTHE Superior Borst Honlg Extract Bekroond met Eere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 GondeiC Medaille BOLSWARD 1893 Eere Diploma en Gooden Medaille 1893 World s HTgienic Exposition Chmgo Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht pnigaiief Omeeat onmiddelUJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen fanisgezin ontbreken MELIANTHE ia het bes middel der wereld H l vanSchaik Co Machinale Fabriek DE BONIQBLOEM gnmatni straat 267 Dm Boog Verkrögbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Oouda Gouda Saelpendrak vtn A BimiuK Zoo Nederlandsche Stoombootmaatschappij De Stoomschepon BATAVIBB kapt J SAOEB en aOLLATSD kapt J 8MIDT vertrekkeu eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zieh bg de Cargadoors der Haatichappy Boompjes 72 te Botterdam De StoomBChepea losisn te Brewersquajr de markt van Boter en te Londen Dnitsche 6eld Loterij 66 000 Oripeelelotei ® 82 600 Pftjzei MV Blke tweede l t émm set eem prljH nltkoaaea Alle 88 000 prüxeo worden in 6 qpoedigflt op Ikander volgrade SIhmd uitgeloot n dadel k in oontut aitbetHÏd Dtte DoHaohe Oeld Lotei bykuis joitt 100 georgftDJteerd aU dt HanbirMr UaatuLoterij levert êohter Uleitde venohillfl I voordeelen meer ala laatt g Bno Dde aUe n reeds daardoor datdeie ïhutMihe Geld Lotenj slechts oit 66 000 letes beiteaL terwijl de Hamburger XlaMmLoMj 110 000 loten omvat De haaa eau groote prgi te winnM ia dna nmatiger omdat weiniger toten auideel aeneo Oe pr e dar origineele lotw ii wettelijk Twtgesteld en de eerste treUcingsklaaac vaar atMil triiliHra Mm IIJJ 0 95 bain H i 80 t 6 OfRoieela tnkUngaiyat oa porta SOots De toMandüur van het bedrag kan in Holluidaoh bankpapier poatiegeli of per poetwiasel geaobieden Dadel k oa mtvangit van het bedrag send ik de origineele loten aan de opdrachtgevers Aaa elke sending wordt bet oieela trakkingsplan bhgevoegd en na elke trakking ontvangt imer beaitter van aea lot de offioieele n waniMer hq gewonnen heeft de tnkUngaUjst aaogegeveiie som InnMI M Ml li tm tt lisUaitiri litanfli KiM itiitaniivlii IVekkinK HinillleiaL riH dhr nm friJHi 5 M OOOMk m MHaa i 4 Ufa sk nlsl 1 i M SOOOM = = S00090 li woooe üooooo i looooo looeoo tk 0000 0000 k SOOOO lOOOOO Si 0000 80000 k aoooo 0000 li asooo xoooo i lOOOO 70000 Mi SOOO i 00000 li 4000 4000 MOO 12000 Si aMO 0000 8i MO S18000 57 i M 888000 41i M 102800 M Hm ftX M M 155 trekkinnlijst Beft 1 ü iM fa hat D Lewin Butler Berlin C üKaBlanerlinieke li J VANUAUTSKM I J IIÏZ i Vraagt eed proel van de echte il IJ Nieuw endijk 241 Eerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTEEREN Woengdag Donderdag en Vrijdaga Markt 154 Gouda 4 GRATIS bekomt elke lezer vaa lit blad hot niet idloen voor zieken maar ook vooi geronilen tiooflst belangrijke en nutt ge hmi DE VHIEHD 0£R ZIEKEH Men schrijve eene briofkaart aaa Blohtor B Boekhandel te MMAvw Bottgdam Abonneert U op het KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJN StoUwerck Hart Cacao Hoosste eiwit hoogste thflobromin gehaltfl Sond r Redactie der beste Eath Letterkundigen Maandelyks veracbynen 48 pag groüt formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Romans Novellen Mistorische Verhalent Po éxia Allerlei JRaad sela Logogrief Rebus en en voor den zeer lagen prija van 6S CENT per 3 maanden franco per posi 80 cent Goedkoopste niaandsehrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS UlTOEVKR S BOSCU FRAirSCEE STOOMVEEVEEU Cbeniisclie Wassolierij TAN H OPPE HËIMFJt OLLV 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen ACAf flooiddepdt voor OOUDA de Heer A VAN OS Az Voordeeligt Hart Oacao ia fljnste Poeder acao ifi h rt vorm g epend Spoedige oploBbaarlieid fljne gear delicienie I smaak nteeds gc i kinatij bei l des dranks In blikken bussen a 25 CBCao hartaH = 45 cent 1 Caeao hrt = t 8 cot 1 ki Cmm Verkrijgbaar by H H ConfiBeurs Banketbakkers enz Engros Eïppilitff Julius Mattenklodt AmBterdam Kalverstraat 10b specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van plocbe mantela veeren bont enz Oordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gmtoomd of geverfd worden onaohadeligk voor de gezondheid en Tolgena staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prezen 25 gedaald Te stoomen goederen ala uienw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 33INNENLAND GOUDA 4 Mei 1894 Hei onderwas te dezer stede leed heden een gevoelig verlies door het onverwacht overiyden van den heer M J van Dugteren leeraar in de Nederlandsche taal en letterkunde aan de ryka hoogere bar school en het gymnaflium Be heer van Dugteren was hier werkzaam sedert 1884 toen hy uit Middelburg overkwam Hij stond by zgn coU a s en zyn leerlingen gelgkelyk hoog oangeachreveu als bekwaam docent en humaan man By beide zal zyn nagedaohteuis in eere blgven Zaterdag 26 Mei heeft er io Ons Genoegen c eea Tergadering plaats van de iVereeniging van Onderwycers in hetarrondissemeot Gouda Op de agenda komt o m voor Het rechtopstaand schrift in te leiden door den heer Yan der Laan uit a Graveohage en £ eu en ander over de spelling KoUewyn c 8 in te leiden door den heer D Sonne Gisteren 3 Mei is te Schiedam opgericht een Zuid Hollandsche Kolfi ond waartoe terstond ala lid toetraden Schiedam te Schiedam en Maatslag te Gouda De otrerige Vereeuigiugen snllen zich binnenkort denkelyk eveneens aansluiten Na afloop der vergadering had er een wedstrijd plaats waarby de beer J Kleyheeg uit Schiedam met 131 punten den eersten prys behaalde De heer D IJsselstyn van cMaatslag verwierf den tweeden prya met 130 ponten terwyl aan den heer J A Wigant Bruss te Boskoop de derde prya ten deel viel met 127 punten Als men nagaat dat er van de 22 medespelers 12 waren die meer dan 100 punten behaalden dan is dit zeker een afdoend bewys met hoeveel animo er gekolfd werd Vooral de stryd tusschen de winners van den eeraten en tweeden prys was byzouder warm lang stond de uitslag twyfelachtig We wenscfaen den bond alle mogelyke succes m e het edele kolfspel in onze proviDcie daudoor nog meer bloeien dan nu reeds het geval is Dat Gouda een flink contingent goede spelen bezit In fu ook nu weer aan het licht Door den heer De Beaufort ia verklaard dat hy de benoeming voor Utrecht niet aanneemt FEUILLETOIM De laatste ee er Familie A w het Fratuei 10 Ea o ffruwel t wu maar al te waar dat men dea arinan Budolf in tiJD graf opsloot want de pUats waarin hij Igevluobt wis had geen aaderoD uitgang dan deie deur die voor altyd getloten waa en met zijn nagels kon hjj onmogelijk maren van 1 zea voet dïkto dooiboran Mananoe had gehoopt dat hjj door het geraas gowatfrsohnwd voor het wreeda lot hem bereid iloot den eedogenloozen echtgenoot de deur zou opneot om lioh als een waedendQu leenw op sija bealflD te werpen en des noods over hun lijken te ontfluehten Maar hg gaf fgwix enkel teeken van leieu Hg was dus bestolen om den afsohnwelgksten marteldood te sterven Neen dacht mevrouw Van Hansweerd hij zal niet fetarvan Ik wil niet dat hij sterft Toen de laatst spijker ingeslagen was overtuigde de generaal zich door zieh met zijn gebeele iwaarte tegen het lood te laten vallen of de plaat sterk genoeg was om weerstand te bieden aan da krachten van den atertcsten man Daarop Het hij het behangael weder op zyn plaats brengen en zond de werlc lisden weg Zleduu xeide hij zich vergenoegd in de haadea wryveud Thans ben ik gerust Nu behoef ik d t neer tvneead te sya voor telk w teregkee Men verzekert ona zegt het Dagblad dat jhr mr J Röell zich werkelyk onledig zou houden met de samenstelling vnn het Kabinet De heer Röell heeft voor de benoeming tot lid der Tweede Kamer voor Haarlem bedankt en die vour Utrecht aangenomen De katholieke kieevereeniging te sGr iven hage heeft mr Bevers die iu het kiesdistrict Deutinchem niet verkozen werd by acclamatie candidaat geateld voor de Tweede Kamer in dat diatrict Verscheiden nieuwgekozen leden van de Tweede Kamer hebben reeda eene zitplaats in de vergaderzaal uitgekozen De Heer Tak van Poortvliet zal zijne oude plaats iuuemen op de middeubauk aan de uiterste linkerzijde tegen het beachot laatstelijk bezet door den heer Zyp die zyu buurman ter rechterzyde wordt zynde deze zetel ontruimd door den beer Kerdyk die op de plaats van den beer Kielstra gaat zitten naast den heer Heldt Voorta is de plaatfl van den heer Van Houten nog open daar zyn opvolger voor Groningen prof Druoker het oud lid De Meyier op zyne bauk zal vervangen Als candidaat voor de op Dinadag a a te houden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad te Alfen ia van katholieke zgde geproclameerd de heer Fr Bulk en van antirevolutionaire zyde de beer W Los H M de Koniogin Regontes beeft tot hofprediker benoemd dr G J van der Flier predikant by de Ned hervormde gemeente te s Graveohage Hoe gevaarlyk het ia eetwaren uit koperen voorwerpen te gebruiken ondervond verleden week de heer G D graauhandelaar te Moordrecht Deze had namelyk een viachgerecht genuttigd dat in een koperen pan was bereid en had volgens latere waarnemingen daardoor koperzuur in de maag gebracht Hevige krampen gepaard met een geëvenredigd opzwellen van het lichaam en een vreeaelyk braken waren de gevolgen er van Het mocht Dr Mari wieus hulp inmiddela was ingeroeren gelukken den patiënt aog te behouden In de gemeente Langerak heeft zich by de beratemming van jl Dioadag het geval voor reade verkoudheden in het hoofd Maar ik heb een weergaBoheu honger en ik hoop boste vrouw datje mij on wet zult toestaan een stukje te eten Ik vraag je niet om mede aan tafel te zitten daar je je niet wel voelt Nieta ia aleohter voor den eetlust dan een leohtea nacht ea ik vreaa dat ja bijzonder slenht geslapen hebt Bovendien zal je misiohien wel behoefte gevoelen om naar je kleedkamer te gaan voor m j moet je je niet ophoudea hoor ËUse die zoo gezond is ais een visohjo zal mij wel gezelschap houden ffik dank je zeer maar ik heb geen honger prerelde het jonge meisje Wat jij ook al niet zusjeliefF Iedereen ia hier dus ziek ik alleen uitgezonderd Ik heb mij in langen tijd niet zoo leklfar gevoeld en ik zou mijn jongere burea nog wet een tesjo kunnen geven Maar Liesja als je niet wilt eten doe mij tenminste dan tooh het genoegen om bg mg te komen zitten dan zullen wij eens babbelen Laat het raam maar open kindlief de atorm is geheel uitgewoed en we zullen een praohtigen Novemberdag hebben De versche lucht doet mij goed Je bent nog een jong bloempje maar ik word eeo oude knapperr Voortdurend opgeruimd babbelend verorberde de generaal een groot stuk hazenpaatei en besproeide dat met een glas wgn Eliza keek haar zuster aan die met de oogen een leeken gaf dat zg de uitnoodiging moest aannamen Marianne wterp zioh in den leunatoel aonder don blik af te wenden van hat babangset waarachter de noodlottige deur verborgen Was Het scheon haar toe of de Sguren op dat behang haar allen apottend aanlagen Z riepen haar toet gedaan dat een ziek kiezer zich in dekens gewikkeld naar het gemeentehuis liet vervoeren Dtn van zyn kiesrecht gebruik te maken Het diploma A voor de zuivere tospassiDg van het Oorreapondentieachrift en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wéry kon heden verstrekt worden aan de heeren C P teó Houten Employé Enschede G vau der Kolk Gem Secretaria Nederhemert R Prakken onderwyzer üsquert G Smelik baas k lkbrander Vlaardingen Diploma B tot het geVen van onderwga in de Stenographic volgens het stelsel Stolze Wéry aan mej C L Terwen z b s Gravenhage J H Albrecht 2e luit 8e reg inf te Arnhem en P J Smit agent Delfzyl Over het proefschrift van eec Candidaat voor diploma A moest afwyzend worden beachikt Eenige wandelaara langs het strand te Schevaningen hoorden Zondagavond eensklaps een luid noodgeschreew dat ter hoogte van de erkwerf uit zee kwam Een paar heeren gingen op het hulpgeschreeuw af en ontwaarden op een laudtouw waarmede en der schuiten aan het anker bevestigd was een artillerist die tn hachelyken toestand verkeerde daar de zee fierwyl de soldaat langs dezen weg een bezoek fian de schuit had willen brengen aan hnt was9t geraakt waa De beide heeren namelyk Jacob de Niet en M de Mos Pzn waagden zich ten halven lyre in het water en staken den artillerist een wandelstok toe waardoor het dezen gelukte aan land te komen Toen bleek bet dat de krygaman niet nuchter was en naar het politiebureau moest worden overgebracht By het graven van een put in den tuin van een in aanboQw zynd huis werden te Beesd enkele zilveren munten gevonden die dagteekeuen uit de 17e en 18e eeuw Zy hebben de grootte vau een ryksdaalder en dragen Latijnsche opschriften Een ervan vertoont het jaartal 1692 of 1694 Naar men meent zyn het Zuid Nederlandaohe munten Omtrent de peraonen die in den trein zelfmoord pleegden wonjt nog nader gemeld dat beiden te Leeuwarden eenen van hunnen vader verkregen winkel in kruideniers waren in de St Jacobastraat aldaar gedreven hebbeu doch wegens achterait ang in zaken die plaats moesten verlaten De laatste drie weken hebben zy gewoond te Amsterdam van wfiar zy zich hebben begeven naar Bentheim waar zy eenige dagen verbleven Een aldaar posteres nZal je hem dien je bemint op de eltündigsto wyzB laten omkomen Wordt je t eindelijk uiet moe om ten spoalbal te dienen van zijn beulP Kom in varzat als je moed hebt £ lize was aan de tafe blijven ataan terwijl da generaal langzaam eu met den groototm smaak zyn ontbijt nuttigde Sn zusje zeide hg mat een vollen mond vou zullen wg spoedig naar Farga tenigkeeren Dat cal je wel niet spijten hè P Ik vind t hier zaer aangenaam antwoordde het jonge meisje ren ik hoop dat wij niet voor Kerstmis weggaan Mgn zieken en mijn armen hebben mij noodig Tan oohtaod moet ik aena gaan zien nstir de moeder van js boachwaohtar Niemand kan haar beter helpen dan ik vDe oude vrouw Da EuiterP Ja ja dat is een best wgf en haar zoon is een uitmuntende jongen hoewel hij in het laatste jaar geheel veranderd is t Is 6veu alsof hij met iets dweopt of een geheim verdriet haeft Nu ia dat niet al te gek voor een oudouderofiiaiar van da huiaran P Waarachtig ik geloof dat hg verliefd ia De barones hief het hoofd op en wierp een blik vol haat op haar eohtganoot die vroolgk vervolgde fMaar Lie e het is niet verboden om verliefd te zgn altgd als man jong is En nu wg daarover tooh spreken zusje moet ik je zeggen dat jij mij een raadsel bent Je hebt mg oog nooit in vertrouwen genomen an ik kan tooh niet gelooven dat ja des winters op de bals nooit iemand ontmoet hebt die ja wat teederder dan anderen in de oogen hebt gekeken Wel neen zeker niet prevelde Klise verlegen tante ontvangen brief die blykbaar groote tflieuratelling baarde sobynt den laatsten atodt aan het voornemen tot zelfmoord te hebban gegeven In het te Oldenzaal achtergelaten koffertje werden eenige geheel nieuwe voorwerpen gevonden welke het vermoeden wettigen dat tot den jioodlottigen stap niet lahg te voren wa besloten De schoenmaker Samiljan nit de NiMwe Kerkatraat diens vrouw en een aantal andere getuigen zijn heden tot tweemalen toe door den reohtercommissaria gehoord Deze vond het na afloop van het verhoorgeraden Samiljan in voorloopige hechtenis tehouden als verdacht van brandstichting ten gevolge waarvan vier kinderen en een oude vrouw het leven verloren Da verdachte staat thans te boek als Samiljan oud 25 jaar geboren te Lohnik in Rusland Van zekere zyde wordt druk propi nda gemaakt voor een miuiaterie te vormen door den oudGonverneur Geueraal Pynacker Hordyk Zoo langzamerhand zou men waarlyk al beginnen te gelooven dat aan dezen staatsman een opdracht is verstrekt wat tot nog toi echter alleen door enkele conrahten is geachie4 Door zulk een oplossing of liever besten digiug van de crisist zon weder tot schade van s lands belang met den eiscb der parlementaire beginselen niet gerekend worden en de verantwoordelykheid niet opgelegd worden daar waar zy behoort Het woord van hei Dagblad dat by de tegenwoordige meerderheid zeker ia een goed blaadje staat dat het geenszins on ogelyk is dat de staatslieden die door H M de KoninginRegentea werden geraadpleegd in dien geest ook hebben geadviseerd en dat zulk een oplossing t meest zou overeenkomen met den persoonlijken wensch Tan den heer Röell van wien het bekend is dat hy liever geen portefeuille aanvaardt kon wet eens de verklaring bevatten voor het opwerpen van dat balletje Maar dat gaat maar zoo niet aan De persoonlyke wensohen van den heer RÖell moeten zwichten voor de politieke eischen van het oogenblik en wie liever geen portefeuille aanvaardt moet dan maar geen positie nemen die hem iu de noodzakelykheid brengt een portefeuille te torsen Is Tak omvergeworpen door hen die beweren de meerderheid achter zich te hebben die met hun kiesrechtstelsel gereed zyn die het opzettelyk voor later bobben gereserveerd welnu het ia dan nKom kom geen gekheid 1 Zoek eens goed Js liübt tooh een aantal aardige jongelui ontmoet dia ja niot allen onrersohillig kunnen zgn Denk eens aan dan kleinen Sarvon die zoo goed danst en een millioen in handen heaft £ a dan wat duivel is dat onze knappe geheimzinnige buurman dien wij nooit anders dan te Parjjs zien de mooie Budolf van Trichtvoorda O o Liza je krijgt een kleur Ontken t niet Zou ik den spijker op den kop geslagen hebban P Wel naen zwager hoe kom je er aan P Praat toch niet zoo Marianne stond plotseling op Zij hocn de dat wreede gesprek en bemerkte wal dat haar echtgenoot er pleizier in had met haar droaflieid den apot te drgven Hg moest weten dat de man dien hq levend hegraven had Eudolf waa En hij dorst den naam uit te spreken van zijn slachtoffer En om zijn vrouw te kwellen plaagde hg zijn schoonzuster met den man dien zij aanbad Marianne liep vlak langs den generaal zouder hem aan blik toe te werpen en zij plaatste zioh voor het ranster Zg dreigde te stikken en haalde dtep adem Plotseling zag zg den boscbwachter De Bniter die volgons hat zooeven uitgesproken vermoeden van baron Tan Hansweerd reeds sedert eau jaar verliefd was Hij kwam achter uit hat park langi de breede laan in zijn uniform mat den hartsvanger op zijde en hat geweer op schouder Hij liep met kleine stapjes an gebogen hoofd Dit was het uur waarop hjj eiken dag kwam om verslag uit te brengen van zgn ronde in den oohtead iJFordit