Goudsche Courant, zaterdag 5 mei 1894

voorloopig onderzoek en het ho6reB van ver schillende personen bierbg betrokken Ook merkte men aldaar op de heeren J J van Beaningen inspecteur hg de staateepoorwegen jhr W Hoeufb sectie ingenieur E D Kits yao Heguiogeu lid van den Haad van toezicht op de spoorwegen en anderen Tal vaa belangstellenden nil deae gemeente vertrokken hedenmorgen met verschillende treinen naar Barendrecht waar eenigen pbotografen druk bezig waren photogtftphieên te nemen De schade aan het poor wegmateriaal veroorzaakt is enorm In den loop der treinen en het vervoer der brieven werd door dit ongeluk veel vertraging gebracht De ochtendtrein naar Belgifi kwun gisteren een half uur over zgn tgd te Rozepdaal aan waardoor vele rtaizigen de aansloiting voor andere plaatsen hebben gemist vooral het lid Ferf kreeg er daarbg duchtig van langs Ook de heer kerkwijk moest er een veertje bÖ laten De toestand van verval der arbeiders zocht ipr in da machines en de vele fabrieken die als paddestoelen uit den grond rgzen en gesteund door bet kapitaal concurrentie bgna onmogelgk maken t Is een treurig teeken dat een klein gedeelte der meoschheid zich vetmest met de verdiensten van het grootste deel Maar er moet toch een b lje in de belasting betaald worden I t Is waar er zgn ernog velen die niemendal hg den ontvangerbrengen maar die het breogpn hebben ze datzelf eerlgk verdiend i De grondeigenaar gaat in den vreemde of hier zgn zinnen eens verzetten de huurders en boeren kunnen voor hem de dubbeltjes verdienen Het amettd de Megier kw m nog even opd proppen I natnuriytc in a zgn naaktheid waarop de heer van der Fe tz nog eeiïs eenflinke Seitenhieb kreeg j Dat was de persoon die de weirklni tot sparen drong maar als ze nii een te f ii wonibg nit zuinigheid gingen betrekk dan waren ze niet geschikt voor kiezer Dat de wet zooveel uitsluitingen geeftivondspr oubill ik il Krankzinnigen kpnden natdurlgkwel gemist wórden maar Tui die in den strgd m het bestaan zich failliet hadden moetJl verjaren ging niet op daar zulks hoofdfflKelgke wgten was aan de ongezonde lli fl ting er muatsohappg Bg alle partgen was er een strfveü merkbaar om iets voor den werkman te d n enhg spr sparty niet het miost H Bg de verkiezingen en in de T K is het dikw üla gehoord dat als men het volk maar kiesrflcht gaf het tevreden Zoo zgMi doch dat was een onwaarheid Hetj kiesrecht zou alleenf het wapen zü waarmee men ou trachieu te verkregen wat men begiS de Over het Congres te Zwolle waren wat Itemmen opgedaan maar wus het te verwoill ereo als men telkens zgn hoofd stiet tegen de barde muur van het conservatisme men den wettigen weg desnoods wenschte te verlaten j Met voorbeelden nit het buitenland bewees spr dat de beweging voor alg stemr vooruitgaat en ze telkens over meerdere stepimen kan beschikken Over ó erfelijkheid van baaUtjes bad spr het vervolgens wat vooral voor de Fr revolutie al zepr erg was zoodat kinderen tot de hoogste posten werden geroepen Eene tirade over het ermoimde koningschap laten we van ons standpunt liever onbesproken Elk jaaf komen we nader zei spr en alg kiesrecht moet er komen Alles wat vooruit wil moet zgn oog houden op de arbeidersbC weging Laat wat hier voorgevallen is u niet afschrikken al is het een klap in het aangezicht der arbeiders geen moed laten zakken Spr eitadigde met het reciteeren van een gedicht dat bg ieders vers tot refrein had f mannen Ontwaakt Na een kleine pauze gedurende welke in de zaal een manifest werd uitgedeeld betrekking hebbende op de pro testmeeting te Deventer op Pinkster Zondag was er gelegenheid tot debat Daartoe gaf zich echter niemand op waarop de voorzitter meedeelde dat er door vgf aanwezige leden een motie was ingediend van den volgenden inhoud De AMeeliug Gooda en omstreken van den Ned Bond voor Alg Eiee en Stemrecht bgeen in zgne vergadering tevens Protestmeeting van Woensdag 2 Mei 1894 betreurt den afloop der verkiezing en drukt zgn leedvezen uit over de aftreding van het Ministerie Tak De vergadering stelt de tegenwoordige censuskiezere verentwoordelgk voor al hetgeen de gevolgen van hunne handelingen kan worden Niet de Natie heeft uitspraak gedaan maar een klein deel van het Nederlandsche volk Daar deze motie niet onderteekend was en geen dar vgf aanwezigen daartoe lust of moed had kon deze piotie niet worden behandeld Vanw e het Bestuur werd daarop de volgende motie voorgesteld De groote meeting van voorstanders van het kiesrechtontwerp Tak gehouden op 2 Mei in de zaal € Ti oli te Gouda gevoelt ich ten diepste gegriefd door den uitslag der gehouden verkiezingen waarschuwt deheerschendeklasse het volk niet meer te tergen door een uitbreiding van het kiesrecht minstens even ver gaande als het ontwerp Tak van Poortvliet tegen te hdnden en roept de arbeiders op zich krachtig te organiseeren om het kiesrecht te veroveren én het na zgn verovering in hnn eigen voordeel te gebruiken De heer Troelstra nam nog even het woord om zijn bevreemding uitte drukken dat de beer Valette die ook een oitnoodigiog ontvangen had niet ter vergadering aanwezig was Voor de motie in behandeling kwam vro de heer Ed van Dantzig nog even het woord Hg was het niet eens met den heer Troelstra dat de heer Valette hier aanwezig had moeten Uit St Anna paiochie twordt gemeld Als waardig vervolg m den atrgd in Januari j l tusschen de twee colMges van kerkvoogden aldaar om Ubt bezit van aen toren is thans het sint op de deur die hieitoe toegang verleent bg nacht vernageld De p ftit dia toen reeds den tgd wilde afacbatfifcufdoor het uurwerk te doen stilstaan en het luideè der klok op gezette uren te staken zal thans h oe lastig deze toestand vooral voor de vele veltkrbeiders zg ook viehniet haast zijn de beVsmmering opi te heffen terwgl de tegenstabdera dns 4 nadat ze faefj proces over het bezit va n keiït en Itoren hebjben verlo en nu eene meer gereserveerde houdidg aamiemen Als derhalve het gemnentebestojr diK financieel betrokken is bg het onderhoid elk de diening van klok eu norwerk nl Op de eeneof andere wgze hai delend optreedl ptdetoe stand waarin men we t van u r fioch t d wel een i een poosje kunnen aaniioöden Deeeoige i openbare tgdsa iwgzin le thans depostkar die 8 middies U Vier uur ecies de plaats passeert 4 De protestmeetiig ii livoU De heer W F Garriè e voojr ittai an de Afd Gouda van 4en Bona voor Alg fties en Stemrecht opende met een kort woord de verI l gadering Hg wees er op hoe t t volk achter fe kiezers bg de laatste verkiezing een slag in het aangezicht had ontvartgen vandiisr deze meeting Aan den gekozen verte owoordiger w s bbtvolgende schrgven gericht I Gt nda 27 April 1894 Aan den WelËdl Hooggeboren Heer den Heer Mr C J E Graaf van BYLANDT ttt a Gr vefifaagfl Mgnheer I Bg deze heb ik de eer u te berichten dat Woensdag 2 Mei in de zaal Tivoli te Gouda een protestmeeting zal gehouden worden door het volk achter de kiezers ten einde hou afkeuring fte kennen te geven over den uitslag der verkiezingen Ik heb de eer u bg deze nit te noodigen deze vergadering bg te wonen ten einde Uw WelEdl hooggeborene op de hoogte gesteld kunt worden hoe het volk achter de kiezers over de afgeloopen verkiezingen denkt BIgve hoogachtend namens de Afd Gouda van den Boud voor Alg Kies en Stemrecht w g W F CABRIÈEE Voonitter Daarop was het volgende schrgven ontvangen s Gravenhage 30 Aprü 1894 Aan den Wel Edel Geboren Heer den Heer W F CARRIÈRE Voorzitter der Afdeeling Gouda c van den Bond voor Algem Kies en Stemrecht U Gooda Mynheer I In antwoord op Uwe letteren van 27 dezer heb ik de eer U te berichten dat vermits mg uit die letteren reeds voldoende blijkt dat het gedeelte d r bevolking door U aangeduid als Directe Spoorwegverbiodlng met GOUDA Zomerdlenst 1894 95 Aangevaogeo 1 Mei TUd vao Greenwlcll OOUDi aOTTIKDAM 10 48 10 6 11 08 18 18 18 68 1 84 11 08 1 06 ll Oa 1 18 11 18 1 19 11 08 11 86 18 88 18 38 1 88 1 44 KOTTEBDA M 0 O IJ D A 10 17 11 60 1 10 87 10 34 10 41 10 47 a 08 M 10 9 M 9 0 OOCDA DEN HAAG 9 87 10 49 18 11 18 81 l OI 1 87 8 89 3 66 4 46 6 87 6 69 7 18 10 07 11 87 19 4 18 1 1 43 1 67 3 66 4 86 6 86 6 68 6 41 7 43 10 16 11 88 11 43 OOI DAUTEICHT 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 88 9 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 10 88 11 09 8 37 6 87 7 69 10 87 11 17 8 46 3 11 6 04 6 45 6 818 07 8 66 10 36 8 41 9 10 1 11 46 1 80 8 08 3 38 3 60 6 89 6 916 66 8 88 9 1110 8 11 10 I O U U A A aSTSRDAU 8 11 10 06 10 86 18 11 8 61 4 47 88 7 45 10 14 9 10 10 18 19 1 8 40 i 4 IM 9 48 11 18 M 17 10 11 84 1 18 8 85 6 80 9 7 11 88 DU han plicht die mterderluid t leiden en dftt steliel aan de raorproef te onderwerpen Thans te ffeigeren in een onrerantwoordelyke abdicatie £ n Eoo de heer Röell dan rolstrekt die zelfw cgferiog begeert wat wjj nog moeilgk kunnen gelooTen waarom dan de beer Van Bonten niet geroepen Ziedaar iemand die althans niet ui weigeren de verantv oordel gk heid te aanraarden van syn daden Mede onder zgn leiding is de overwinning bevoohteu waarin bg thans roemt hg is het die steeds rerzekerde uitdrakkiog te geren van den wenach der meerderheid hg is bet die zich overtuigd hoadt de drager te zgn der ware liberale beginselen en de ontdekker van een drang tot kiesrechtnitbreidiog bg Katholieken en gematigde antirevolutionairen Wie eerder dan hg is geroepen Taks taak op te nemen en een kiesrechtberrorming aan te bieden die ftUen zal bevredigen Ziedaar het advies dat naar onze bescbetdenmeening aan H M de KoninginRegentesbehoorde te worden gegeven niet dat om inextraparlementair gemodder heil te zoeken Zon het daarheen moeten dan is het toch nietaardig van het Dagblad den ouden beerHeemskerk geheel te tergeten van wien hetvótfr de ontbinding heette dat hg de man waaVM t oogenblik Vaderl Sen goede postduif legt een Eng mgl gemiddeld in 1 5 minant af fig matigen wind in de richting van beweging kan die snelheid tot 1400 M en bg sterken wind zelfs tot 1800 M stggen Bg tegenwind vermindert die snelheid soms tot 800 en BOO M per minnot In het algemeen kan worden aangenomen dat de wind met de helft van zgn eigen snelheid vertragend uf versnellend op de vlieganelheid der duif werkt Den lOen Mei 1890 legden 10 postduiven den weg tasschen Rome en Florence afstand 316 kilometers binnen 4 uren af de eerstaankomende duif bad daartoe slechts 3 u 9 m besteed en hare vliegsnelheid bedroeg dus niet minder dan 1670 meters per minuut Dit was alleen door den voor een duif betrekkelgk korten afstand en door voordeelige windrichting mogelgk want op zeer groote afstanden van b T 900 K M waarvan 6 ged lte over ree wordt de gemiddelde vliegsnelheid der dnif blgkens de ondervinding op slechts 550 M per minuut gerekend Bg vliegtgden van 6 tot oiterlgk 10 aren kan onder normale omstandigheden door haar eene gemiddelde snelheid van omstreeks 1100 M per miuaut d i van omstreeks 12 bereikt worden Siberiiohe gevangenis gruwelen In de zitting van de msatschappg tot bevordering der volksgezondheid to öt Petersburg gehouden deed de Raaaisohe geneesheer Dr Saschinski eenige mededeelingen over de gevangenis te l amen van 1888 tot 1892 Tegen de 20 000 misdadigers gingen jaarlyks door deze gevangenis om van daar uit naar de verschillende streken van Siberië te worden getransporteerd Uitgerekend is dat de in het gebouw aanwezige versche lucht slechte voldoende kon geacht worden voor 290 meosohen terwgl in Augustus 969 in Mei zelfs 2430 mensoheu zich in de gevangauis bevonden Deze overbevolking was ontstaan wgt nit gebrek aan kleediog de gevangenen in den winter niet op tgd verder konden worden gebracht Besmetbelyke ziekten met doodelgken afloop waren het gevolg Het ziekenhuis was niet voldoende het gauRche hoofdgebouw der gevangenis moest tot hospitaal worden ingericht De gevaogeneu werden in zgkamerl es opgesloten De kleiue ruimte liet niet toe dat das nachts de gevangenen hun vermoeide ledematen op den grond uitstrekten doch den ganschen nacht moesten zg op elkaar gedrongen blgven staan In vertwgfeling wachtten zg den naderenden morgen af om frissche lucht te kunnen inademen want overdag werden zg tegen de voorschrift ten in uitgelaten anders zonden zij in dn enge 8 8S t U 8 4 8 8 OS 7 7 7 ia 7 ia 7 69 7 oud Uoordraeht ITimnrknk OtpaUe Sottwdun t Oi 8 18 8 1 e 8 88 t lO 5 19 t se e si ottwdu Cptlla Niaamrkerk Uoordnoht Sottd 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 11 98 Goud 7 30 8 40 9 09 Zat M 7 49 8 68 Bl Kr 7 47 Z Ze 7 68 9 01 N dL d 8 08 Toorb 8 07 9 18 Hage 8 18 9 18 9 89 Goud 8 38 810 7 66 Oudew 6 60 8 64 Woerdti 6 69 7 08 8 18 UtTMkt 8 18 7 88 8 88 Qoad 8 40 AmtUldui Wp 7 69 Autodua Oi 8 U 4 Bntltnk ruimten zgn gestikt Daarbij kwam dat de gevangenen soms dagenlang geen druppel water konden krggen Wat de verpleging betreft daaromtrent in de mededeeliug voldoende dat trots de geringe som die daarvoor werd uitgetrokken in tien jaren op dit hoofdstuk nog 89000 roebels bespaard Wurd Gedurende de jaren 1888 92 varieerde het aantal gevangenen tusschen 1700 en 2000 per jaar De meest voorkomende ziekten waren typhoB mazelen tuberculose Het minst stierven de vrouwen de kinderen daarentegen het meest In vgf jaren bezweken 3829 gevangenen terwgl in 1892 van de 5000 gevangenen 295 aan de cholera overleden Geneeskundige hulp op een wgzo zooals die behoort te worden verleend ia bg gebrek aan de noudige krachten volkomen ondenkbaar De plaats van het spoorwegonheil is gelegen op drie i vier minuten afstands van bet station Baren drecht in de richting van Dordrecht Op de ongeveer 2 kSmeterhooge spoorbaan ligt driedubbel spoor en ter weerszgden daarvan bevindt zich een 3 meter breede sloot Daar ter plaatse was het dat te omstreeks 10 uren de wisaelwachter Polderman aau het rangeeren waa van een goederentrein gedeeltelgk met vaten petroleum beladen zgnde 3 tankwagens ieder gevuld met 11 400 kilog petroleum en 2 wagens met ledige vaten alles toebehoorende aan de American Petroleum Company Het rangeeren geacbiedde om de baan vrg te krijgen langs welke de trein uil Pargs moest passeeren Polderman sinds eenigen tijd bg de sporen in dienst was echter eerst sedert een paar dagen als wisselwachter werkzaam het is aan te nemen dat de man slechts zeer onnauwkeurig op de hoogte was van de te verrichten werkeaambeden Terwgt men al oo aan het rangeeren van den goederentrein was en van dezen de locomotief met eenige waggons reeds op het voor hem beatemde spoor was gebracht kwam iü vliegende vaart de sueltreiii aanrgden en liep in het midden van den goederentrein Op dat oogenblik bad volgens verklaring van den machinist van den sneltrein de machine 4 atmosfnereo spanning en stond bet ignaal op veilig Wel stood bg den petroleumtrein een man met eene roode lantaarn doch deze werd door hem te laat gezien Tegelgkertgd in een ondeelbaar oogenblik stond alles in lichte laaie doordien de petroleum vlam vatten en de inhoud daarvan zich over beide treinen verspreidde Op dat angstwekkend oogenblik was het volgens ooggetuigen een taauve qui peut maar ondanka dat werden toen daden van moed verricht en blgkea van groote tegenwoordigheid van geest gegeven Bovenal onderscheidden zich de machinist en de stoker van den Pargschen trein die ondanks den vuurgloed en bet vlam vatten hunner kteeding niet aarzelden de noodige maatregelen te nemen om het springen van den ketel te voorkomen Daarna aproogen beiden in de sloot langs den spoordgk om den brand die zich aan hunne kleederen had medegedeeld te hlusachen De vlammen deelden zich in korten tgd aan beide treinen mede en sloegen huizen hoog op hetgeen een gevolg was van de groote hoeveelheid aanwezige petroleum Aan bluaschen viel niet te denken De vaten die met petroleum gevuld waren barstten achtereenvolgens en de inhoud vloeide over den grond terwgl de vlammen zich aan het water in de aan weerszgden zich bevindende slooten en het gras langs den spoordijk mededeelde 7 88 7 47 8 18 10 08 10 11 7 6 9 87 11 06 11 18 4 67 6 88 8 81 6 38 10 10 8 80 Eerst te 2 uur in den afgeloopen nacht was de brand door de werking van de spuiten nit Barendrecht en Heerjansdam gebluacht Van ieder der treinen verbrandden vgf wagens en dé overige werden alle meer of minder ernstig beschadigd zoo ook de machines Het geheel bood gisteren ochtend een indrukwekkend tooneel van verwoesting aan Leeggebrande wagons verbogen gebroken en verbrand materiaal lagen bier en daar verspreid aan weerszijden van den apoordgk Het gras waa over eene lengte van 80 meter totaal verbrand telegraaflijnen verbroken enz Desniettemin was de weg te 11 uren gisteren voormiddag nagenoeg vrg en een groot gedeelte van het materiau opgeraimd Omtrent den postwagen dient vermeld datdaarin op het oogenblik van de ramp dienstdeden de heer Do Celtiée Muller commies derpostergen de beambte Haak de oondnoteorsder brievenmalen Coonen en Tennissen en debrievenbesteller Van der Laars Niettegenstaandeden bevigen schok verloor genoemde commiesgeen oogenblik zgnet enwoordighoidvao g at en terwgl de passagiers MedB gevlucht waren werkten de postambtenaren nog geregeld doorom de hun toevertrouwde waarden in veiligheidte brengen Reeds had het vuur denpersonepwagen vóór het poatrgtnig aangetast toen mennog van geen heengaan wilde weten De h rDu Celliée Moller bemerkte toen dat het nogmog elgk was het postrgtoig doaa eene locomotief naar eene veilige plasks te doen reng n hetgeen dan ook geschiedde Met iet genoeglof kan worden melding gemaakt Man de wgzewaarop door genoemden postcomöjes gverigbijgestaan door zgn onderhebbend personeelwerd gezorgd dat de geheele posii met harenkostbaren inhoud werd gered teilfrgl hg pojcdoor het doen wegtrekken van he poatrgtaig zorgde dat de i oatwagen geea prooi de vlammen werd Noch de heei dq CelliéeMuller noch een der overige be nbt en be kwam eenig letsel i i Omtrent de passagiers dient verfbeld dat z in de eerste plaats krachtdadig hoj vetïeendenaan medepasaagiers bg het reddoi der post eüz en dat terwgl van allen e bi joge jsverbrand In de eej te coup acl r de tooömotief eene der eerste kJaas silWas op oetoogenblik van de r mp geiten Me heef njr M Tels advocaat alhier Tersf nd n dönwaargenomen schok tjloegen de Tlimmèn orerdeze coupó en slechts met m eite jWist de beerTels zich te reddeq Hg bekwam niettemin brandwonden aan de i echterhaod gin naar Barendrecht en ü jgch aldaar door deb arts den heer F vaBfcdi5 eólen verbinden ïfraarnahg zich per rpuig naftr zgne woning alhierliet brengen i De heer Lehman Bohn tandarts Ihiei was in een coupé der tweede klasse toen het ongeluk gebeurde Hg beproefde terstond het portier te openei doch bg deze o iogen brak eene ruit waardoor de vlam naar binnen sloeg Aan de andere züde beproefde bg daarop het portier te openen hetgeen gelukte Inmiddels bad een dame die bg hem in dezelfde coupé zat het bewgqtztjn verloren die daarop door den heer Lehmkn Sohn uit den hrandenden wagen werd gehaald Een Engelache dame met name miss Warburton bekwam braudwonden alaook een vrg diepe wonde aan bet hoofd veroorzaakt door inslaan van gloascherveo terwijl een Doit cher de beer D Klein aan een der beenen lichte brandwonden opliep De verwonden werden meerendeels in een wachtpost op korten afstand gelegen verbonden door den heer Lehman Sohn en den epoorwegarts de heer F van der Meulen uit Barendrecht Dit geschied zgnde begaven de passagiers zich naar het station Barendrecht waar zg in een gereed staanden hulptrein plaats namen die hen naar IJselmonde bracht Aldaar stapte men in een andere trein over en kwam men te omstreeks een uur na middernacht aan het station Beurs aan Terstond werden toen naar het Ziekenhuis overgebracht de machinist Daniël Pigge 29 jaar oud en de stoker Hendrik Albrecbt 25 jaar oud beiden te Amsterdam woonachtig die aan hoofd en handen lichte brandwonden bekwamen Bg aankomst alhier namen het meerendeel der passagiers onder welke eenige Duitachers en een paar Engelsche dames waren hun intrek in hotels van waar enkelen reeds heden weder vertrokken m If De subatitnut oÉBcier van justitie mr Van Tricht uit Dordrecht was gistiéren op het terrein van het ongeluk tot het ioBtellen van een 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 68 08 8 10 8 17 8 88 11 10 9 40 9 47 9 64 11 80 8 10 10 01 10 10 6 48 9 03 4 10 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 4 46 4 08 5 09 1 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 48 18 08 8 80 10 06 8 48 3 10 4 08 4 40 DEK HIAO OOCDA H g8 6 48 7 90 7 43 9 88 9 4610 1811 8318 161 88 9 16 9 46 8 484 16 4 48 6 17 7 8 06 9 80 10 10 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 7 06 7 11 7 80 7 96 7 81 8l 10 10 80 10 86 10 41 Toorb 64 N dL d6 69 Z ZeBwe 08 Bl Kr 6 14 Z8 H 6 19 09 Gnuda 8 80 7 60 8 18 D fiS 10 1610 68 U 08 18 46 8 80 8 46 8 16 4 13 4 48 6 80 B 47 7 48 8 86 10 10 10 80 U T R E C H T G O U D A Utrecht 8 88 7 60 9 S 68 11 84 18 08 18 60 8 66 8 10 8 68 4 48 6 88 8 09 8 60 10 84 WoerdoD 6 68 8 11 10 16 18 84 18 9 1110 61 üadewater 7 07 8 19 10 24 18 48 ir 84 9 19 Gouda 7 80 8 88 0 84 10 87 18 0612 66 1 88 8 87 8 60 4 87 6 80 7 08 8 419 8811 07 lUSTiSRDA M O O U D A Amstcidam O S 8 9 40 ll lOi 11 87 8 40 4 10f 10 7 88 Ml AnLiterdamWp S 60 8 16 9 Bi 11 11 11 48 8 86 4 88 4 88 T BO 10 00 Ooada 740 9 04 10 M 11 18 18 88 8 B0 B SO B I8 St ILOO h t volk Bohtif de kiezers c met den oitslig der verkiezing niet ingenomen is het mg onnoodig voorkomt de protestmeeting op 2 Mei a s waarop die zienswgze nader zal worden niteengeret hg te wonen Te minder acht ik dit noodzakelgk wgl iAdien gelgk ik hoop en vertrouw eerlang een aanmerkelyk deel van het volk dat thans achter de kiezers staat tot het kiezerscorps zal behooren dit alsdan binnen de perken der Grondwet oitgebreide kiezerscorps zich nit den atffd der zaak in de gelegenheid zal gesteld zien op doeltreffende wgze van zgne politieke gezindheid te doen bigkeni Hoogachtend verblgf ik Uw dw dn w g O v N BYLANDT Nog andere pr s o a de tmt Rerdijk waren uitgenoodigdj doch die vfuren allen ve hinderd en daarom moesten we het van avond maar alleen met den heer Troelstra doen De heer mr Troelatra daarop aan het woord komende betoogde dat het een waagstuk was om in dit district waitr in den laatsten tgd zooveel was gesproken bg het trenrige verloop nog een beetje na te pleiten Uit den boezem der arbeiders was de vraag tot bem gekomen om te komen spreken en volgaarne had bg aan die roepstem gehoor gegeven Het volk wil pMtesteereta wil wèl eens krasse uitdrukkiugén gebruiken maar het heteekent zoo weinig en andere middelen staan op bet oogenblik niet ten dienste De vergadering der conservatieven waarbg de heer Van der Kaay het woord voetde leek meer op een meeting v r Alg Kies en Stemrecht en toch htfb succes moest overgelaten ï worden aan adderen De heeren kiezers trekken hun Zoodagsche jas eren aan dn paan op hnnnelsloQes event het stembriefje w brengeu Protpateer jolluif nu maar zooveel je wilt t helpt toen plemeodal De heeren oonservafieven zgn niét zoo con i s rvati geweest I om V alette te bel jbden t is 4ui ook alleeafeen ilacht aan he fadres der hédèmlsltgBohe ieEersJ kiesrecht Waarom wililn dei arbeiders bihebben Spr gaf vien bunten op die ivolgens toelichtU j I Er is een tgd gewejk dat het volkdeelnaW p in de wettenmakkrg Sm Griekenland liad iedir vrg borger het reoat een woordje mee l e spreken maar Aristtjcelés leert het werklqi zgn wel noodig voor den staat maar mak daarvan geen deel nit Ieder vrg bur dus maar de meesi wiarep slaven Zel Ploto zwoer bg het noodaakelgke dat er slavenstand moest bestaan Bg de Grermanéii had ieder lid van den stam gelegenheid zgn swm uit te brengen Toen echter heitljagersleven zich gedeeltelgk oploste in den lai bonw werd het moeilgk aan de we eving mee te döeq Aan een bepaald gedeelte werd die taak opgedragen Zoo was bg hen eerst ieder krggsman doch later ontstond er een afzonderiijke stand van krggslieden Zoodoende heeft een groot deel van het volk afstand van zgne rechten aan een kleiner deel gedaan En dst kleinere deel heeft beslag gelegd op alles vooral op den grond Toen het volk later tot de overtuiging kwam dat w zich hadden veigist wilde dat kleinere deel wel een beetje to even maar tot algemeen küsrecht kwam het niet In de T K werd de vraag te berde gebracht of hM wel rechtvaardig billgk verstandig ja nnttig was het kiesrecht uit te breiden Het volk is er nog niet rgp voor zei de een maar als we de tegenwoordige kiezers eens an een examentje onderwierpen dan geloof ik dat het boog tgd wordt eens een nieuw stelletjje te formeeren Verstand en kennis moeten die aanstaande kiezers toch bezitten Nu ik voor mg geloot dat die heer Van Bjlandt heel knap in waterstaatsaaken en internationale congressen is maar kennis van het volksleven bezit hg zeker niet Geboren op zoo n klein troontje heeft hg zfjn eigen satellieten eu hoewel niet meer zooalf vroeger ook eigen krggsvolk geen nood hg kan desnoods gebruik maken van de lui die wg betalen Ak het de vraag was Baron in de titulatuur vergistte spr zich eenige malen van Bylandt of Jan Piet of Klaas die het volk kennen zon hg aan de laatsten de voorkeor geven Al het aankwam op het regelen van het grondbezit dan was de hr v Bylandt de baas De heer van B zal misschien zeggen och je wil het rapaille tot kiezers verheffen Volgens de tegenwoordige grondwet wordt er aU eisch voor kiezers gesteld geschiktheid In België is iedereen kiezer die maar met een streepje kan aanduiden welken candidaat hg wil hebben De MiU Tak eischte een sohriftelgke verklaring een aanvraag waaruit belangstelling kan worden afgeleid Maar als men zich dan een gang naar de stembus getroostte waa dat niet eveneens behugstelling Wat de heer Travaglino zoo al in de Kamer had gedebateerd werd aan een scherpe crïtiek onderworpen Ook over den leleflgd om kiezer te worden was in de K druk geredeneerd en zgn Kiescbheidshalve is hg ongetw feld weggebleven In de motie wenschte hg in de laatste alinea de woorden cin hun eigen voordeel te wgzigen cin aller voordeel De heer Troelstra diende nog even van repliek ontried het amendement van Dantzig dat dan ook verworpen werd De motie van het bestuur werd met groote meerdei heid aangenomen Do voorzitter sloot doarop de vergadering die zich kenmerkte door een ordelgken opgewekteu geest De zaal was zeer goed bezet en bet volk achter de kiezers was ruim vertegenwoordigd BoltenlaDdscb Overzicht Sir William Hurcourt deelde in het Engelsche Lagerhuis mede dat de Pinksbervacantie waarfichgnlgk zal duren van 11 tot 21 Mei De vice minister van koloniën antwoorddeop eene desbetreffende vraag dat de onderhandelingen over Swaziland nog steeds voortduren Bg de behandeling der Italiaansobe begrooting van buitenlandsche zaken hield do afgevaardigde Barzilai een heftige rede tegen het het drievoudig verbond De minister vin buitenlandsche zaken baron Blanc betoogde dat de verplichtingen van Italië tegenover zgne bondgenooten bestaan in gemeenschappelgke solidariteit ifi geval vpin provocatie niets meer en niets Qiinder zulk een provocatie vrordt echter hoe langer boe onwaarschgnlper De verbondön die Italig gesloten heeft zgu tegen geen enkele mogendheid gerichfj hare betrekkingen zoowel tot iRusland als tot Frankrgk kunnen dos volkomen vriendschappelgk zgu Het drievoudig verband ia tevens gonstig voor de uitbreiding der beschaving De minister bevestigde voorts dat Itulie binds de laatRte vgftien jaren geer grondgebied op de Afrikaanpche kust der MiddellandBche Zee heeft willen verwerven De Pargsche rechtbank beeft het i ccoord gehomologeerd tusschen de liquidatieurs van den J snamaboedel eenerzgds en de erven ïleinach en Cornelius Herz anderzgds De erveu Reinach betalen 1 650 0001 franc en Herz 1 500 000 francs aan den Panama boedel Met deze transactie is bet motief voor den fisch tot uitlevering van Herz vervallen De zitting van den Deenscben RgkBdag is In zgne sluitingsrede wees de voorzitter van iet Folkething er op dat in deze zitting de taatsbegrootiug door beide Kamers was aangenomen belgeeu men jaren lang vergeefs bad trachten te bereiken en dat er een besluit van deu Rgksdag tot stand kwam waardoor nieuwe conflicten wellicht zouden voorkomen worden De voorzitter van het Landsting betoogde dat het land dank verschuldigd was aan hen die de goede verstandhouding tusschen bet Landsthing en bet Folkething hadden bewerkt Dei e erkenning zeide spreker zou zeker in Wgde kringen ingang vinden Het ontwerp voor het Dortmuod Rijnkanaal moet na de verwerping door de Landdagscommissie als gevallen beschouwd worden Aan de discnssiëo namen de ministers Miquei en Thielen gverig deel Laatstgenoemde verklaarde dat het onmogelgk zou zijn dat het kanaal door particulieren werd aangelegd Evenuia het Regeeri ngsvoorslel werden ook verworpen het voorstelHammaoher voor een Kgn Emskanaal met verbinding naar de Weser eu Elbe en een ander ontwerp voor een kanaal van Pamm aan de Lippe tot het Dortmund Emskanaal Zooals verscheiden Berlgusche correspon denten doen uitkomen ia de verwerping een wraakneming van de conservatieven over het Duitscb Russische handelsverdrag en wel onmiddeUgk op den keizer die een warm voorstander is van het plan Het internationale Meifeest is over het algemeen kalm afgeloopen De orde is alleen verstoord te Weenen dat vol wjrkeloozen en werkstakers is te Gratz waar soldaten de werkstakers moeaten uiteendrgven te Oatrau in Moravië ten gevolge van de mislukte pogingen der werkstakers om andere arbeiders te dwingen mede het werk te laten liggen en te Luik waar de politie de verboden betoogingen poogde te beletten Te Rome verschenen geen dagbladen daar de zetters vrgat hadden genomen Te Londen gmg alles m de beste orde tot anarchisten opdaagden en lofrednuen hielden op Emile Henry en zijne voorgangers Het volk stormde toen de estrade op ranselde de anarchisten af en verscheurden de vlaggen Toen de anarchist die den aanslag op het Greenwich observatorium had willen plegen begraven werd toonde het volk reeds dat het van de anarchisten niet gediend is De Igkkoets die in draf naar het kerkhof reed werd ver gezeld van het gejoel en geschreeuw van het volk dat met modder en straatvuil wierp Het nut der nu jaarlijks temgkeerende Meibetoogingen wordt telkens twijfelachtiger Bg den overvloed van boeken en dagbladen is het niet te denken dat de beschaving iets verder zal worden gebracht door dit verbruik van achoealeder en deze spreek en zangoefeoiogen De arbeidsdag wordt aan den arbeid ontüomeo maar niet g even aan rnst of ontspanning Wel geven deze betoogingen ongerief en onverminderd bigft het gevaar dat ondanks de goede voornemens der meerderheid onhandigheid of toeval oproer knnnen verooizaken Coiey de aanvoerder van het soogeDumde Amerikaanschs werEloozenIeger is met zgn beide luitenant in hechten is genomen w ens het binnendringen van het afzette terrein om bet Kapitool zg werden echter tegen borg stelling vrggelaten Hun zaak zal Vrgdagvofor komen Koning Alexander van Servië heeft een besluit uitgevsardigd waarbg de maatr elen van het Regentschap onder medewerking van de Skuptcbina indertgd genomen tegen den gewezen Koning Milan en Koningin N talie als oogrondwettig worden vernietigd Het besluit herstelt de grondwettige reeb ten van s Konings oodera als leden van het Koninklgke Huis zoodat zg o a het recht herkrggen vrgelgk in Servië te vertoeven Dit besluit zal de radicale partij nog meer verbitteren De organen van die partg vloeiden reeds over van heleedigende ariikelen tegen de Ministei a niet alleen doch ook tegen den Koning en zgn vader De radicaalgezinde ambtenaren aau de Miniaterieele Departementen zgu dezer dagen door geestverwanten der Regeering vervangen Aan de Weener bladen wordt uit Belgndo bericht dat Koning Alexander eerstdaags op reis gaat om o a zgn moeder te bezoeken Gedurende zgu afwezigheid zou Milan bet rei gentschap overnemen Er wordt niet geaeg of Milan in dat geval eerst het geld zal teruggeven dat hg iudertgd kreeg om hem te bew n Servië te verlaten Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA gezien de Wet op de Schutterijen van den Uu April 1827 Staatsblad No 17 alsmede de Reglementaire bepalingen voorkomende in het Staatsblad van den 21n Maart 1828 No 6 Brengen ter algemeene kennis dat de rnennelgke ingezetenen ook de MiliciensVerlof gangers die het vorige jaar 24 jaren oud zgn geworden en derhalve geboren zgn in 1869 verplicht zgu zich voor den Dienst derSohutterg te doen inschrgven Dat tot de inschrgving gelegenheid zal worden gegeven ter Secretarie dezer Gemeente var den 15n tot den 3in Mei aanstaande dagelgks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags tien tot des namiddags een ure Dat de bovengemelde Wet ten oanzien der vooracbrevene verplichting de navolgende bepalingen en voorschriften bevat b Art 1 Ieder ingezeten van het Rgfc die ep den In Januari van elk jaar zgn 25e jaar zal zijn ingetreden en zgn 34e jaar niet voleind zal hebben zal ingevolge de bepalingen dezer Wet daartoe geroepen zgnde verplicht wezen den Schutterlgken dienst uit te oefenen Art 2 Als ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing dezer Wet beschouwd a Alle Nederlanders binnen het Egk hun gewoon verbiyf houdende Alle vreemdelingen binnen bet Rgk woonachtig welke hun voornemen om zich daar te vestigen zullen hebben aan den dag gelegd hetzg door eene uitdrnkkelgke verklaring hetzg door het werkelgk overbrengen van den zetel van hun vermogen eu de hoofdmiddelen van hun bestaan De tgdelgke uitoefeoing van een bedrgf of handwerk in eenige ondergeschikte betrekking gelgk die van leerling knecht enz kan op zicbzelve niet beschouwd worden als een bewgs van het voornemen om zich in dit Egk te vestigen Art 6 Elk jaar voor den eersten Joni zullen de Ingezetenen welke op den eersten Januari van het jaar bon 25e jaar van ouderdom zullen zgn ingetreden zonder onderscheid of zg vermeenen mochten al of niet tot de vrggestelden of nitgeslotenen te behooren verplicht zgn zich bg het Bestuur der Gemeente in welke zg wonen voor de Sohutterg te doen inschrgven Art 7 Zg die in meer dan in eene Gemeente hun gewoon verblgf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de Inschrijving verplicht zgn binnen die gemeente alwaar eene dienstdoende Schutterg aanwezig is Bij aldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schuttergen bestaan zullen zg zich doen inschrgven in de gemeente alwaar zg vbor de peraoneele belasting zgn aangeslagen eu de ambtenaren in die gemeente alwaar zg ambtshalve verplicht zgn hun verblgf te houden Art 8 Die van hunnen ouderdom gpen voldoend bewgs geven naar deszelfs oordeel onverminderd de bevoegdheid van den ing schrevene om van zijn juisten ouderdom nader te doen blgken Dientengevolge worden de iogez teoei 4ie