Goudsche Courant, zaterdag 5 mei 1894

33ste Jaargang Maandag 7 Mei 1804 IVo 6344 mmim coükant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco perpost ƒ 1 76 Afaonderlijke Nommers VU F CENTE ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 179 60 140V 63 106 in d termen ran gemalde Artikelen allen dat lyn ü diit geboren ign in den jare 1869 daaronder begrepen de Milicien Verlofgangers der lichting 1889 mitsgaders da zoodanige tnsfloben de 24 en 34 jaren welke sedert de laatst gedane oproeping in dato 4 Mei 1893 zich alhier met der woon hebben gevestigd opgeroepen om zich op boveugemelden tijd en plaats aan te melden Zy die nalatig mochten xgn znllen van wege betOemeente Beïtaar ambtshalve worden ingeschreven door den Schattersraad worden veroordeeld tot eene geldboete en zonder loting hg de Schutterij worden ingelgid indien het blgkt dat er tgdens do Terznimde inschryving geene reden tot uitsluiting of rryatelliag ten hunnen aanzien bestond Voorts wordt den belanghebbenden medegedeeld dat zij by de inschrijving moeteo overleggen hun bewys van Geboorte hetwelk voor hen die niet in deze Gemeente zyn geboren zal worden aangevraagd indien zjj voor 15 Mei a s zich daartoe ter Secretarie aanmelden en dat zy by de aangifte sollen moeten opgeven de straat de wyk en het nummer van hunne woning hun beroep benevens dat hunner ouders GOUDA 2 Mei 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN De Secretaris BROUWER A van OS Az E 73 73 Beurs van Amslerdam Fieuwe Deensc e MEI Tor krs atotkoers 8 s I 887 100 101 B s 78 81 SO 84 BV 98 94 V 103V O 84V tv 106 80 997 100 99 662 681 loiy 8B 100 816 160 97 108 101 187 8 80 801 4 101 102 177 199 108 l 80 187 140 68 7 104 188 loav lu 108 7 l 79 iV 66 10 648 97 KnitLUii 0 t Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito S i HoKOia Obl Goudl 1881 88 4 Itaub Insohrgving 1863 81 B Doanxa Obl in papior 1808 5 dito in silver 18M B FoBTUSAL Oblig met ticket 8 dito dito 8 BnsuNi Obl Oost Se Berle 6 dito Oseoas 1880 4 dito bjj Bothi USII 4 dito bij Hope 188a 0 4 Utoin goud leen 188S dito dito dito 1884 6 Sfuui Farpel nkuld 1881 4 TnaKBlJ Oepr CoDV Isen 1890 4 Qsfl leeuing serie D Qeo leeDÏQK serie C ZdidAm Esp Beo ï obl 1898 i 1 1X100 OU Buit Soh 1890 TixHOlu Obl 4 oabep 1881 AHsnanui Obligalien 1861 8Vi KorrnuH Stad Igea 1886 9 i Nio N Afr HsBdelsr BSod Arsndsb Tsb Hij Csrtifleaten DeiiMsstsishsppg dito Arnh Hvpotheekb paadbr 4 OaltUg der Torstenl asnd s Or Hypotkeskb paudbr 4 Jladerlsndiobs bank asnd Ned HsndelmssUoh dito N W k Fso Hyp b pandbr 5 Kott Hjrpotkeekb pandbr 4 Utr Hvpothsokb dito 4 OosTIKB Oost Hong bsnk sand EnsL Hypotheekbank pandb 4 Akibika Kquit hypoth pandb t ICsiw L Ö Pr Lien eert 6 Hm Holl U 8pooriv My aand Hij lot Kipl T 8t 8pw aand Nsd Ind Spoorwegm aand Usd Zuid Aftik Spm aand dito dito dito 1891 dito 8 Iiaua 8poorwl 1887 8 A Bobl 8 Zttid Ilal Bpwmij A H obl 8 FoUN Warsohsu Wsansn sand 4 Rnsi Gr Bus Spir Mij sand 8 Baltisobe dito asnd 111 74 94 ïsstowa dito asnd 6 Xwang Dombr dito aand B Knrak Oh Aiow Sp kap aai 8 Loaowo Sswssl 8p Mij oblig 8Orel Vitebsk dito oblig 6 ZnidWstt dito sand 8 dito dito oblig 4 189 A 184 10 99 49 86 84 Va 102 79 110 104 BI 49 13 18B loe A 108 101 lOl i UB 117 8SV 109 AluailA Oent Pao 8p Mij obl 6 Ohio k North W pr 0 v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm nart v s Illinois Oeolrsl obl in goud 4 Louisv k NsshvilloCsrt v sand Meiioo N Spw Mjj lehyp o 6 Miss Ksnaas v 4 pot pref aand N ïork Ontario k ïfeet ssnd dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 8t Paul Minn k Manit obl 7 Va Pso Hoofdlijn oblig 6 diio dito Lino Col Ie hyp O 6 CsKint Csn South Oort v asnd Vw C Ballw k Nsv Is h d o O Amsterd Omnibus M j aand Eotterd Tramwog Maate aand Nlo 8tad Amsterdam aand S Stad Bolterdsm aand 8 Busn Stad Anlw6n enl887 S i Stad Brussel 1886 i i Hom Thoias Begullr Qeaellsoh 4 OosTBHR Stastsleeniog 1860 B 83 K K Ooit B Cr 1880 8 Sruin Sud Madrid 8 1888 Vsr lli9 Baa Uyp BpobI oert 8 ADVERTENTieN hopen Op den lOo Mei a a onze geliefde Ouders OERRIT VERGEER JOHANNA MARIA SCHOENMAKERS hunne 40Jarige Behtvereentging te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behawd hawden Kleinkinderen ♦ Heden overleed onverwachts onze geliefde Echtgenoot en Zoon MATHIAS JACOBUS Vil DUGTEBEN in den leeftijd van 40 jaren in loven loeraar in de Ned taal en lett aan de R H Bs en het Gymnasium alhier J TAN DÜGTBRBN taK Caaic M J VA DCGTERBNMbntbaath Oouda 4 Mei 1894 Voor de talryke bewyzen van belangstelling van zoo vele zyden ondervonden alsmede voor het vertrouwen hem geschonken door de kiezers by gelegenheid van zyne VERKIEZING tot Lid van de Tweede Kamer der StatenGeneraal betuigt de ondergeteekende zyn weigemeenden dank A KNÏJFF Hz Riettield by Woerden Mei 1894 Uitsluitend voor QeabonneerAen op ae GOUDSCHE COURANT naar het Franscfa van Xavier de Montépin 544 pag druk is aan het Bureau dezer Courant te verkrygen tegen den spotpfys van 4FO centê De voorraad is niet groot men profiteere dus van de gelegenheid Geluk B B ztggg bi j CBiM Crroote Geldloterij gegarandeerd door de regeering 110 000 ongineele loten 55 400 prijzen Dfl hoofdprljt bsdraigt In t gilukldftto gtmi l 500 000Ht U l tUtoilin illi il tMi Mill ill TiW ISA 800 000 1 a aoo ooo 100 000 9 5 000 Ik Uk 50 000 1 a 40 000 1 n at 1 a Ik k B a 3 a 2ft a 86 a 106 a 283 180 000 15 000 70 000 6S 000 0 000 55 000 10 000 5 000 s ooo 000 84940 a A 1500 1000 500 etc etc All GMOO prijien wordmi in 7 UAHen r lS p elkuiMr Tdgesl uitgeloot on Itut Btaold De Juliln IndeoUar der prUieii voor leden kluse blDltt uit hel neleele trekklnssploa hetwelk Ik blj leder lot Krutle btlvoes HoontvensMy nlictliedrepr In bAnkpkpior polUweU of per poBtwIeael eend ik do vnfiseole letee veer de 1 trekklngekluio tot dMI wetteltlk Teatseitelden prije van Kofi S BO voor gekiele orlslneele lotan 1 7B kklTe orlglneele loten 00 V ItWA t orlglneele loten OflelMU trekUngeiyit nn elke trekklns UilbflUUns dor prljten dedel k Cm lie lorsvuldls te kunnen uitroeren ▼ nrsonk Ik do besteUlnc voor IB Hei a s gwiit m 4ltMl t4 wtmtm tam hat iHfliitirij iinH Laz Sams Cohn Bambwtg Itadusieert uu Ulie r b U t eed t hit i lajjji tonUde eltUd met de verkoop der otiglneeli leten Mer SlaUBlelerg belut wo h e r edi veek hiirsdarlalldSTeete Heeldprtleen oltbeteeld Zeer ITette G esteendrukte HAAMEAABTJES worden GELEVERD door A BRIi KMAl eD Zn Hamburger C eldloterjj Uittreksel ait het trekklnj plan De hoofdprijs bedraagt in t gelafekfgsto geval ev 500 000 Mark In t bUunder iljn d hoo e frUsen ail lolffi it At 300 000 I Ü 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 8 000 2 000 1 500 1 000 500 52041 iJt 300 SOO 150 148 1S7 lOOdi Alle 6S 400 prijzen brdroKen 10 452 425 fflk 110 000 origineele loten 55 400 prijzen V HMr daa de kaUt ttan lotm moftaii du m t e n prUi oltkoniaD Q t werkelijke Toordeel dar Maatkmrmr I terU tecenoTer udere klaaacH lsteiu beelaat deuin dat In Hambarff seea Bl Ma wordea getrokken Ieder bedtter tu an lot beeft 500 000 M Nevenstwuicle label geeR een orenlobt ran de bijionde indeellDff der hooMprUiea Alle 66 iOO i i Ik li lit k 2k i Sik 56 it 106k 25Sa 6k 756 k 12it7a CrIjEeii worden In 7 spoedig op elkander volgende laaien uttRetoct en ooDtant betaald Het oflleleele trekUitpiplaB hetwelk wtj bij leder lot gratie bjjvoegen berst een Jslste oi gave der prijzen welke In ledere afdeellng uit loten en tevena hoeTeel roor ledere afdeellng moet worden toegeianden De prjji der ortflnAcle loten li wetleltjk vBitgeateld en bedrHgt voor de Ie trekUngaklaaae N € f 8 60 TDor geheelo origineele loten 1 75 halre 0 90 kwart Ka ontvangii van dit bedrag in HoUindioh bankpaiiler poatieRoU of poitwiiiel aenden wft de rlglneele lolen met orflcleel trekklngiplan Indien Iemand liet trekklninplan niet mocht Hau8lnati zim wij borold vrtdr het be in der trekking de orliclneele loten teruff to iiemen en het daarvoor geionden bcdraur onmlddeltllk teruir te zenden Wl kunnen illt ilei te eerdrr Iaar wij o ertnlgd lln dat ledere ontvanger dit uitmuntende en kanirlJke indopling an het irokklnKiplan zal erkennen Ue oflleleele trckldngglljilen zenden wtj direct na ledere trekking Om alle beitelllngen lorgvuldlg Ie knnnen uitvojron verioeken wlJ om die ten ipoedlglta te tendon loo mogelijk voor 18 MEI a s HoofiUoteriJ ltiirean ISENTHAL Co Hantbupg De llambnrger lleldloierij beita t reeds ralm liondertf jBi Onze firma behoort lot ile oudste HoemeterÜ i begint per jaar on nieuw Onze firma behoort lot ile oudste HoemeteryBareaux Hecili vnak waren wlJ in de aangename grlegGUheld groote Hoofdprljaen iik nam Jllvdertnud ie kunnen Eenden In de Isalite leven jaar hadden wlJ het tiUiondtrre genocgun oitdersiaande llooldprljxcii san onze klanten contant uit te betalen A 76 000 Dp No 86810 getr d BOet 1890 JL 8M HH op No 6I08S getr d 14 Uel 1891 saai 18968 01088 sasis assM 1S108 800000 eooooo 100 000 100 000 3 00D 0 000 IS 000 16 000 60 000 60 000 80 000 1890 12 Jan ISSg 11 n uo 18 Dee 1S88 6 Jan 1898 26 Oct 1888 06160 30418 010 4 Nov 1887 28 Oct 1891 3B April isas Il Nov 1894 2 1890 Ut Oct 1893 16 01 1 bovendien verscheidene prlJien fc A 16 000 10 000 6000 8000 SOOO etc Ictorlarvaier u Y de VictoHaiBron f e Ob eriahnsfein by Bra Tafeldrank Yanh onmklykef uls derjvederlanden Uaatscliappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalmsteia Gevestigd te Rotlerdam Zuidblaali 8 GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door do nieuwste uitvinilingon up niaoninaal gooicd rerbeterd febrlc tlel Cii uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grnndstoffon garandeevoi Ira verbruiker Tan Stollwerck s Ghocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrilisat iiauwlmurig beantwoordonde aan den inhoud der nap Etiketten De Krma bciiaaldo 87 Brerets als Iloflevernacler 44 Eere Dlplomas gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Kreds 1S74 w lJieef de Accademio national do Paris NouB Toue d oamonB uoe n aalUe d or première cl e on oonMiWraüon dal votr excellente ftibrloatlon de Chocolat bonbons varies eto oto I StOllwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H A Confiseurs Banketbakkers enz enz Genetaalvertegenwoordiger voor Nederland Jidiiis Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Kraepelien en HolnCs Q S 1 n nAl en staalhoudende iiina LarocDeQüiNALARocHE Is dp meest Krachtige en Versterkende KINA WWN aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsohe geneesheeren Bekroond met KEKEN DIPLOMA n GOODEN MEDAIliLBS VerkrSgbaar in flacons ï ft 0 I en 1 Depat te Qouda bfl den Heer A E T EPE Apotheker voorteen C THDI Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Oouda Snelpendnik van A Binnkui k BINNENLAND GOUDA 5 Mei 1894 We sporen onze lezers aan te profiteeren Tan de gelegenheid die Apolloc raorgenavond tegen zulk een gering entree biedt om ieta werkeiyk sohoons te hooren Wie met ons Zondag j I de aitToeriog dier Yereenigiag bewoonden zullen moeteD getuigen dat een gaag naar Kan8tmiac door het kaostgenot daar te smaken TDimschoots wordt vergoed Daar het aantal entreekaartea beperkt il Borge men niet te laat te zya Bevorderd tot brigadier majoor bg de R ksveldwacht de brigadier majoor titaiair 6 Qeltlnk De heer H L Poethnmus alhier slaagde gisteren te a Gravenbage bg het examen tot onderw zer Hedenmiddag werd in het koffiehuis de Kap aanbesteed het maken van een nieuwe houten brng ten behoeve van deo polder Willen ingeiohreven werd door 0 Lvgendök voor f1105 D Ameazvoor f 1094 én J J Dugm föo f 1080 In eene te Eotterdam gehoaden vergadering ia eene afdeeliag Rotterdam Utrecht vanden Bond voor laroel godadienstonderwys in Ne derland geconstitueerd Tot beatuurdera werden gekozen het voorloopig beatnur z nde de heeren B Hildesheim aldaar B de Jongh te s Gravenhage en A Ketellapper te Gouda Ter kaasmarkt te Ondewater waren I l Vrgd 67 wagens kaas die samen ca 2500 stuks aanvoerden Handel tamelgk flanw Prezen van f 16 tot f 21 per 50 halve kilo s De hoofdelgke omslag te Berg Ambaoht is voor bet dienstjaar 1894 door den gemeenteraad rastgesteld op f 2472 De hoogste aanslag bedraagt f 167 50 Op voorstel van den burgemeester circuleerde te Hekendorp een adrea aan de Maatscbappg der Staatsspoorwegen inhondende het verzoek tot het bekomen van een halte aan de Hooge brng Van veler namen voorzien is dit adrea aan de directie verzonden Ook de gemeente LaageRaigeweide bood een dergelgk adrea aan t EViLLETOX Be laatste eener Fasülie Naar het Trantcl U Hij de baronei niet die tsq boven aur hem keek eo tot ziohzetve seide Niets bevrgit dat hij t is die m Terraden heeft sd al is d t zoo at heeft hjj miJD verhouding tot Badolf ontdekt toch bemint hg mij daarvan ben ik orertuigd AU tk beveel sal hy gehoorzamen eo verraden zal hg mg Dooit Z j hoorde hoe haar echtgenoot dio met den rag naar het vepster zat het uitachaterde van de pret en sifldende loom overweldiKde haar Zonder na te denken haalde sg uit haar zak een opsohrijfboekje dat 1 steeds bij lioh droeg krabbelde ieta op een wiita bladsjjde soheurde het blaadje er uit vouwde hot in vierea en wachtte tot Da Kuiter die op de aobterdear toetrad langs het venster kwam Bleek naar vut besloten was zg gereed hem bel papier toe te werpen en haar hand had niet getieefd toen lij deze twee woorden neerschreef ffDoodheml De drift redeneert niet Marianne bedaoht niet dat indien De Kuiter het bloedige bevel uitvoerde dat zg hem gaf en hij bMohuldigd werd zyn meester vermoord te hebben deze woorden voldoende zouden zijn om te bewjjien dat zij de medepliohtige van den moordenaar woa Zy dacht aan niets dan de noodtakelgkheid om Budolf van Triohtvoorde te redden en om hem te r en wai t noodig dat de Mevrouw liO Grand Goudeohaal commies der telegraphie die zich beklaagde over willekeurige behandeling van de zgde van den minister van waterstaat die haar aangezegd had dat zg vóór 1 Mei ontslag moest aanvr en daar het haar anders ongevraagd zou worden gegeven heeft volgens de cAmst Gt mededeeliag ontvangen dat haar verlof verlengd is tot 31 Juli a s Eene door haren man verlaten vrouw 30 jaar werkster gewoond hebbende Slop van Willem Kiegn te s G raven bage heeft in den nacht van 23 op 24 April jl hare woning verlaten en hare vier kinderen in hulpbehoevenden toestand achtergelaten Zg is vermoedelijk in gezelschap van een 37jarigen straatwerker die geJgktgdig zgue vrouw verliet De zee was gisteren namiddag te Schevenin gen zeer hoog Voor het Eorbaua o a was bgda geen strand meer alleen vlak voor de montagnernsse bleef nc een veilige plaats over Gisteren avond te half acht had de wisselwachter J M dienstdoende aan bet station te Zutfen het ongeluk onder een trein te geraken Door zgue tegenwoordigheid van geeflt liet hg echter den geheelao trein over züh heengaan wat mogelijk was doordat hg juist tusschen de rails terecht kwam Na bepaalde zich het ongeluk tof het verlies van een teen en een gedeelte van zgn schoen De heer L F Bedeker gemeente architect te Schoonboven ontving gisteren bg gelegenheid zgner 25 jarige ambtsvervulling niet alteen van het gemeentebestuur maar ook van verschiHende corporatiè u en zeer veel belangstellenden treffende en kostbare bewgzen van waardeeriog en erkentelijkheid Omtrent de bedrevenheid der candidaten in naaien en knippen bg het examen in de nuttige handwerken merkt de examencommissie te Breda op fSteeds blgft de vroeger reeds herhaald uitgesproken klacht bestaan dat de candidaten zich te weinig hebben geoefend in het naaien en het knippen Op een bepaalde verhondiag kon een kleedingstuk volgens theorie worden geknipt doch een voorwerp naknippen en dit te vergrooten of te verkleinen kon slechts door weiuigeu naar eisch worden gedaan Wat het naaien betreft is de fout hierin gemaakt waarschgnlgk toe te schrgven aan generaal stierf Zg strekte den arm uit en wierp het papier uit bet renster dat voor de voeten van De Ruiter neerkwam De botohwachter bief het hoofd op zag merrouw Van Hansweerd vooi het venster en bleef verbluft staan De vroegere huzaar was een knap man van 86 jaar alank breede sohouderi recht als een kaars en donker ala een Spanjaard hoewel hij voortsproot uit een echt Bretonscii ras Hg had de gebronsde tint van een man die altijd in de open lucht leeft en zgn geheele reraohgning maakte een aangenamen indruk Hij groette de burchtvrouw beleefd die met den vinger oaar het papier wees dat op het zacd was goT allen De Butter aarzelde oen oogenblik maar raapte het op Zij gaf een teoken het open te vouwen Hg gehoorzaamde en toen bg er een blik ia geworpen had zag zij hem verbleeken Wat ging hg doen Zg hield haar vinger op de lippen en toen hg baar een vragenden blik toewierp antwoordde zij meteen blik die maar al te daidelgk maakte wat zg wilde Hg bleef oubewegeigk staan ala veranderd in een steenen beeld en Marianne raadde vtai er omging in het hart van den hopeloos verliefde den trouwen dienaar en dapperen soldaat dien zij aanzette om een laaghartige en laffe misdaad te plegen Toch had tij den afsohawelgken moed bem een kusbaod toe te werpen De ongelukkige dien z op de pgnbank legde drukte het papier met een hartstochtelijke beweging tegen zgn borst en snelde weg zonder het kasteel binnen te treden IQ grooten omvang van het vak naaien aan oien te korten tgd van voorbereiding en aan te weinig herhaling van bet geleerde of vervaardigde De fout van het knippen zal zgn ontstaan door gebrek aan goede modellen bg het onderwgs in de haudwerken De examencommissie te s Gravenhage zegt het volgende Vooral de bedrevenheid der aspiranten in knippen laat nog veel te wenschen over by Telen is dit te wgten aau het werktuigelgk leereu en zich angstvallig willen houden aan allerlei soms lastig te verdeeleu maten de teekeningen uit de handleidingen worden letterlgk van buiten geteerd om ie dan bg het examen op het bord te teekenen juist naar het aantal ruitjes op de teekeniugen in de boeken aangegeven een duidelgke verklaring bhjft dan in deu regel ook geheel achterwegeHet naaiwerk was maar al te dikwgl slordig Meu doe 7gn voordeel met deze opmerkingen Benoemd ia tot onderwyzer aan de Chr school aan de Middelategracht te Leiden de beer J Klomp van Ammerstol die de benoeming heeft aaogenomen Onder Oosterbeek is aangespoeld het Igk van H R een 53 jarig arbeider nït Arnhem Ikedert 8 dagen rermislr Als eene bgzonderheid uit de dierenwereld kan gemeld worden dat bg J v W te Vuren eene kat eea jong ter wereld gebrachf heeft met 7 pooten en 2 staarten éóne poot was aau de rugzgde gegroeid Gisteren werd bg de Associatie Cassa te Amsterdam een cheque van fl 3300 ter betaling aangeboden door een jongmensch in betrekking bg de Kouinklgka Waskaarsenfabriek Bg onderzoek bleek dit stuk eene valfiohe onderteekeoing te dragen hetgeen aanleiding gaf tot zgne arrestatie Hg verklaarde plan gehad te hebben naar Antwerpen te gaan Een treurig ongeluk dat als afschrikkend voorbeeld kan strekken voor wilde vechtlustige jongens is te Brussel gebeurd Een twaalfjarige knaap gaf bg het uitgaan van de school een zgner makkers een schop en verwondde hem daardoor zoo ernstig m de zgde dat de knaap een paar dagen later overleed Gisternacht werd aan de politie te Weesp door een jougmenach den 18 j rigen J H wouende iu de Albert Cuypstraat te Amsterdam Mnrianne volgde hem met hnar blik tot hg verdwenen was achter den Toornitspnngenden toren Hy nam den weg naar het huisje dat hy met zyn moeder bewoonde op een kwartier uur gaani van Triohtvoorde irHg beeft t begrepen zeide de barones tot zichzelre rZou hij durven P AU hg aarzelt of niet dadelijk doortast zal Budolf dood zgn voor ik berryd word van den beul die mij verhindert de deur te verbreken van zgn gevangenis n dan zou ik overgeleverd zgn aan de genade van De Ruiter t Kg heeft het papier behouden en zal natuurlgk dreigen het te vertoonen ffWelnu dan dood ik mg zelve besloot de schuldige vrouw weder plaats nemend op den stoel dien zij verlaten had om aan den bosohwaohter te bevolen haar echtgenoot te vermoorden Elise had niets gezien en de generaql zat nog ateeds te eten voortdurend allerlei gekheid makende Maar nu was hg eindelglc verzadigd ao bij sobonk zioh een groot kop koffie in welke hij opdronk met de kalmte van een man die hoegenaamd niets heeft wal hem in de wereld hiudert ffJe hebt mooi praten zusje zeide hij het gesprok weder opvattend utami t wordt werkelgk tijd voor je om te trouwen Je loopt naar de vgf eatwintig vergeef me dat ik je er aan herinner on je hebt hoop ik tooh geen pUn om een oade Truster tg worden Dat zou al te gek zyn en ik zou het nooit toestaan Je beweert dat de knappe van Triohtvoorde die hier buiten steeds onüiohtbaar is en zioh in de stad overal vertoont je niet hot minste teedere gevoel inboezeiat Ik wil t gaarne gelooven en dring er volstrekt niet op aao dat je dien knaap medegedeeld dat zgn kameraad met wien hg aan het vnreu was verdronken was Hg wees als plaats aan ergens in de Oude Keulsohe vaart te Smal Weesp Een met behnlp van de Rgkspolitio ingesteld onderzoek leidde tot niets doch wel be merkte men hier met iemand te doen te hebben wiens geestvermogens gekrenkt waren Hg had bigkbaar bet ouderlijk huis verlaten was lot Weesp gewandeld en had het geheelfl verhaal verzonnen In het wachtlokaal aan het Htadbuis werd hem nu tgdelgk een legerstede aangewezen waar het hem echter na eenige uren te benauwd werd door den rook daar hg zgn strooit matras in brand had gestoken Zgn hnipge schreejiw verlostte hem uit z n gevaarlgkea toestand v Des morgens werd bg oadef eleide naar d é Commissaris van politie te Amsterdam gebracht Een arme man te Pgnacker kocht een stnkje grond dat van alle kanten was ingesloten zoodat bg er niet af kon zooder over een anders grond te loopen tenzg hg zich van oen vlotje bediende om daarmee naar den openbaren weg te varen Dit laatste deed hg dan ook in den regel maar toen in den winter zgn bootje vaa evroren was en hem levensmiddelen ontbraken ging hg over den aangrenzenden grond om sioh die te gasb varschaffen maar werd nu deswege vervolgd en door den kantonrechter te Delft tot twee boeten van f 5 veroordeeld Tegen die veroordeeting ontwikkelde mr ¥ K van Lenuep uit Amsterdam gisteren voor den Hoogen Baad twee caesatiemiddelen Conclusie 0 M 15 Mei Keizer Wilhelm doet zoowat aan alles ook aan componeeren Te Scblitz Hessen Darmstadt is Zondag een lied gespeeld dat door den Keizer geoompouneerd en door den Koninklgken muziek directeur Klasz voor orkest gearangeerd is Als Keizer Wilhelm niest dan wenschen zök hovelingen hem tegenwoordig twouwhdrtïg wel bekome het u Dat was tot dusver hoewel in Doitschlaid zeer algemeen geen gebruik aan het Duitsche Hof Maar onlangs toen Z M een nog al hevige niesbui had en geenerlei gelukwenscb werd vernomen klaagde Z M ontstemd dat niemand zich om hem bekommerde En sinds dien dag zoo verhaalt het Berl Ti eblatt wensofat men hem buigend toe iGesundheit MajestStIc t Ia inderdaad wel zoo beleefd zult huwen Maar een echtgenoot heb je noodig en tk net m op mg er voor te zorgen en nog wel dezen winter irik betwgfel het Ucbte Ëlize aeDigsm ga dwongen Maar je heeft volstrekt niet Ie denken dat ik zoo n haast heb Ik wil het En daar hij die het doel wil ook de middelen moet willen zal ik nog heden een sommetje op je hoofd vastzetten dat het je heel wat gemakkelijker zal maken om te nemen wien je wil Dat heb je reeds beloofd op den d toen ik je zwager werd maar woorden hebben geen waarde zoolang de notaris ze niet op schrift achter slot en grendel beeft f Ik ben je zeer dankbaar waarde zwager maar t zal tgd genoeg zgn my een bruidscbat te geven als ik trouw indien ik daartoe ooit overga ffZoo denk ik er niet over zusje Ik ben een roede zestiger en heb een zekere neiging tot beroerte Ik zou morgen den aftocht kunnen blaten en ik ben er op gesteld mijn zaken te regelen Ik wi niet dat mgn erfgenamen een warboel vinden Kuipaan wees nu zoo goed den knecht ttens te scbelfen Ik iii hem je zenden want ik ga naar bepeden Als Marianne mij niet noodig beeft ga ik ngu zieken bezoeken Marianne knikte van neen Zg vond H niet on aangenaam alleen te blgven met haat echtgenoot in de hoop dat hij er toe zou komen zijn plannen te openbaren tfZeer Kt ed ceide van Hansweerd f Zend mij ook iemand om die tafel weg te nemen eo zeg aan Fvani sehrgfgereedscbap mede te brengen