Goudsche Courant, maandag 7 mei 1894

abonnement op de Standaavd opan en ona blad niet meer wenschte te ontvangen Zonderlinge maatreet 1 Men is door de antirevolntionaire partg jarenlang met onderscheiding bej nd an met eere gekroond men is keer op keer docvhaar gekozen in de Staten Generaal zelfs werd men lid van het Centraal comité Nu komt er een kink in den kabel De heer Brantsen denkt anders ovar de gedragalgn in zake het kiesrecht te volgep En DU op eens is zelfs de belaogstellingin de antirevointionaire partg zoozeer het vnespnnt genaderd dat men zel haar hoofdorgaan niet meer zien wil Zulk een feit teekent De anti revolutionnaire kiesvereeniging in het district Sneek heeft voor de nieuwe verkiezing op U Mei a s den heer mr Th Heemskerk candidaat gesteld Onlangs waa er te Florence een plechtige prgsuitdeeling aan leerlingen der hoogere burgerscholen waarbg vele autoriteiten tegenwoordig waren en de Prefect in eigen persoon een toespraak houden zou De Prefect stond in een el rante ovojss te praten met eenige heeren in afwachting dat bet zgn beurt zou zgn om te sprekui Daar kwam men hem op eens zeggen dat bet oogenblik gekomen was Hg trok haastig zgn overjas uit en stapte naar voren met vael waardigheid maar tot verbazing van alle aanwezigen in zijn hemdsmouwen Hg had lo der haast met zgu overjas ook zijn fijnen zwarten rok met de aaie ridderorden er op nitgeiroKken Gelukkig lachte niemand Men begroette hem met handgeklap En de Prefect liet zioh door het kleine ongeval niet van zgn stuk breugen Hg trok bedaard zïju rok aan dien een paar der andere heeren alvast uit de overjas hadden gehaald en begon zgn speeoh die zoo goed ran stapel liep alsof er niets fi beurd wai De negen tien de eeuwsoha reclame göest is zelfs op den klassieken bodem van Griekmlaad doordrongen Toen de eerste aardychokkan allerwege schrik en ontsteltenis hadden verspreid en men ieder oogenblik gevaar liep onder de puinhoopen van zgn eigen woning begraven te worden zffg men de muren van Athene bedekt met geetkleurige biljetten waarop in reusHcbtige letters de dreigende woorden Het einde der wereld Daaronder stond in kleine letters te lezen door Camille Flausn marion Verkrggbaar bij boekverkooper in de straat Namens de ouders verzoekt de commissaris van politie te Amersfoort opsporing en opzending van den minderjarige F Groenfaalt 21 jaren onderwgzer laatst woneode ten huize zgner ouders aldaar Hg ia 27 April j I uit Bnsium waar bg in betrekking was na ontvangst van eene maand salaris verdwenen en heeft bigkens een brief uit Utu ecbt aan zgne ouders gericht bet plan zich van bet leven te berooven indien men pogingen doet hem op te sporen Hy is Igdeude aan zwaarmoedigheid en eene ongeneeslgke kwaal De ouders zgn bij machte het transport te betalen In een kerk te Avignon raakte eergister door een kaars de sluier en vervolgens de kleeder u in brand van een meisje behoorende tot de communie kinderen Het meisje kreeg ernstige brandwonden en in de kerk ontstond een oobeschrgfetgke paniek de menschen die dachten aan een aanslag of iets van dien aard vluchtten in blinde verwarring velen werden ernstig verwond Men leest in de Standaard Van den heer Brantsen van de Zgp ontving onze administratie de mededeelinp dat hg zün omerdienst 1894 95 OOUDA aOTTZRDAU KOTTx H Dl v oonoi Dr A Kamper heeft de beaoeming toi lid Tan de Tweede Etmer Toor SHedrecht aangenomeo eo cal io de vergaderzaal plaita nemen op de acfatertte ry der rechierzgde naast den heer 8eret der bevolking is vooral wagr te nemen in de gemeenten met den vruchtbaarsten bodem de kleistreken in bet Noorden minder ie het midden en het Westen der provincie en bet minst op de zand en veengronden in het Oosten en Zuiden Door het comiU te Haarlem dat de candidatoar ran den heer Eöell atelde wordt nu annberolen mr Van Earnebeek oud lid der Tweede Kamer De afdeeÜDgeo ran Vooruitgang te Haarlem Tergaderen nog deze week de beide Katholieke rereenigiagen komen Dinsdag bgeen 3 Set lerscbgnsel wordt gedeeltelgk veroorzaakt doordat in Friesland naar verhouding minder geboorten plaats hebben dan in het rgk in het a gemeen Evenwel is ook de sterfte er geringer en wel zooveel dat deze geringere sterfte ongeveer tegen de mindere geboorte opweegt Het ond lid ran de Tweede roor VOrarenhage de heer J L Pgnaeker Hordyk weuecht naar meu mededeelt roor geeoe candidnatatelling bg de a i rerkieziog aldaar meer in aanmerkiag te komen 4 De hoofdoorzaak is het vertrek uit de provincie en wel voor een deel het vertrek naar andere deelew van het rijk docb ook voor een groot deel landverhuizing inhethg zonder naar Noord Amerika Uit Oldeboorn wordt gemeld Een diep tragisch geval beeft daar plaats gehad Een geacht ingezetene giagZoadagjI met twee zgner zoantjes van 10 h 12 jaar in den vroegen morgen uit om naar hij zijne joDgeus oor pieg de eieren te zoeken Een oindweegs in bat land zgode gegaan gelastte hg deojongsten knaap om op de plek te blgTea en hij gaf hem ala speelgoed zgn horloge eo beurs Daarna verwijderde bg zich met den anderen kuaap tot dat hg bg eeoe diepe sloot kwam waar hg den jongen moet hebben g repen en met het hoofd onder water gedompeld althans volgens het verhaal van den knnap wien bet gelakt was zich los te worstelen op bet drof e te komen m te ontvluchten zgnen vader die onder de worsteling gedeeltelgk io bet water was geraakt achterlatende In vliegende vaart liep daarop de verschrikte druipnatte knaap naar het dorp om hulp te roepen Toen men op de p aats kwam vond men de dader liggende met de beenen in hei water maar met het bovenlyf op de wal De burgemeester beeft onmiddelgk een onderzoek ingesteld ea den ojl$ci6r van justitie kennis gegeven van bet gebaarde Men verdiept zich in allerlei gissingen daar men slleen op de verklaringen van den doodelgk ontotalden knaap moet afgaan Intussohen scbgnt de man bigkens eene in zjine nabghuid gefOnden ieege braudewgofiesch zeer abnormaal weest te zgn daar drankzacht hem steeds gehael vreemd was Gisteren werd bg onder geleide der politie naar Heerenreen verroerd waar na ern onderzoek van s morgens 9 tot half 3 bg hem geeonatateerd werd versto ng van geestvermogens ten gevolge waarvan hg gister ia Sbracht paar het krankzinnigengesticht te ademblik Eene zeer eigenaardige hulde zoo meldt het U D werd gisteren gebracht aan den directeur en de directrice der wuesinrichting te Neerboscb Ruim een honderdtal oud verpleegden dier stichting waren uit verschillende deelen van ODs land naar Neerboscb gekomen om hnn standvastige hoogachting en dankbaarheid aan genoemd echtpaar te bewgzen Zeer talrgke oud verpleegden hadden bun leedwezen te kennen gegeven niet mede te kncnen opgaan overigens hunne bartelgksle deelneming nitende met de thans gebrachte hulde De heer Fillet oad wees voerde uit nnam der opgekomenen bet woord tot het echtpaar van t L en deed uitkomen dat na stormen en strgd ook zonneschgn en overwinning volgen in beide ecbteï hebben zg getoond mede te kunnen strgden en zich te kunnen verblgdeo met de bljjden Een zeer groot aantal van ben had dan ook gemeend ua bet schenken van f 100 oor het thans bgna gereed zgnd nieuwe ziekeobuis ook een stoffelgk bewgs van erkantelgkbeid en dankbaarheid aan den heer en mevrouw Van t Lindenhout te moeten geven De beer Van t Lindenbont ontving een massief zilveren inktatel waarop de engel des vredes die over de aarde zweeft met een palmtak in zgue linker en een laarierkraus in zgne rechterhand zyude bet zinnebeeld van den arbeid dien het echtpaar in Gods j racht ruim 30 jaar bad verricht aan mevrouw Van t Lindenbout werd een prachtig zilveren btoembokaai met bouqnet overhandigd De namen van de bgdragers waren alpbabetisch in een mede overhandigd album opgeteekend Te Maastricht beeft op Hemelvaartsdag eene poging tot moord en tot zelfmoord plaats gebad Ëene lekere Tellings kwam in den namiddag bg da huisvronw L die hg bg haren handel op de weekmarkt behulpzaam is om geld vragen Toan deze hem dit weigerde haalde hg een dolkmea te voorschgn en bracht baar daarmede een diepe wonde in den rug toe waarna bg bet wapen t n zich zelf keerde en zich op drie plaatsen verwondde Beiden zgn naar het gesticht kCalvarienberg vervoerd waar bun de saoramentoo der stervenden agn toegediend De wonden van Tellings sch nen niet zoo gevaarlijk als die van vronw L Dr Vitus Brninsma deelt in het Meinammer van de Vragen des Tgds de nitkomslen mede van een door hem iogevteld onderzoek naar de oonaken van de vermindering der bevolking in Friesland Dit onderzoek l idde hem tot de volgende oonolniies 1 De bevolking ran Frieahind neemt sedert 1879 bnitengewoon langaaam toe langzamer dan met die van eenige andere provincie van Nederland het gaval is Sedert 1887 is zelfs eene vermindering van de bevolking van Friesland op te merken 2 Deze lanffznrae toeneming of vermindering Heilsoldaten van beiderlei knnne uit Den Ha trokken reeds gisterenochtend vroeg met tamboers muziek en ontplooid vaandel van de heilcitadel op het Spni naar Kijswgk ten einde eeu landelijk feest te vieren op de buitenplaats van den heer Hooft Graafiaad wethouder van Rgswgk die het heilgarnizoen daartoe had nii Hnoodigd Op het feestterrein waarvan een afgezonderd gedeelte tegen entree betaling voor publiek toeganketgk was wisselden gebeden muziek en soldatenzang elkander af en noch de regen noch de natte bodem waren io staat de opgtwektheid der deelnemers te bekoelen Tegen 10 nur werd de teru ocht naar den Ha aangenomen op het maatgeluid van opwekte krggsliederen daar Isngs den openbaren weg geen muziek mocbt gemaakt worden De twee gemeente veldwachters vau Rgswijkbegeleidden den troep op Kgswgkscb grondgebied maar de optocht had zonder ordeverstoring plaata Te Franeker ih gisteren een 12 jarige knaap op treurige wtjze om bet teven gekomen De helft van het zware gzeren hek dat toe gang geeft tot bet Sterose alotland was defuct en daarom met touwen bevestigd aan de wederhelft Door eenige knapen losgemaakt viel het 0n verpletterde den bedoelden knaap die terstond een ïijk was Ala een stukje plattelandsleven deelt men liPt vnlïfpndf nie li Directe Spoorwegverblodlog met GOUDA a io 08 10 6 11 08 11 00 11 18 ll i 8 8 8 41 8 4 8 t 01 5 7 JB 7 7 M IM 7 Si Con la Hoordnaht NtHmrkerk Otpdlt Rottardun U 10 7 li sa Ji aa 7 47 8 01 a is 81 8 8 8 86 7 18 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 ottardm 10 6 ie 6 8 88 Viranrkwk Mooidnolil SoiuU 7 46 8 18 10 08 10 11 a 87 11 0 11 18 4 Oobda 7 S0 O 9 0 Zar M 7 41 a M BI KI 7 47 Z Z g r 7 tS 01 N dL d l O Voorb 1 07 U iHtga 11 t lS Omd 10 7 ie Oud B BO 64 Woardn B ia 7 0S t lt Utraekt 18 7 18 8 18 Omdli 8 40 1 Wp 7 M i ai 14 t SnpUrêïn OOUDA DEN Ril e 0 87 10 4t 18 11 18 81 1 01 1 87 8 88 8 6 4 46 6 87 6 g7 1S 11 01 1 18 4 67 Ml 1 18 ir t ff 8 18 ff ff ff ff 11 10 ff ff 1 84 ff ff ff 6 08 ff 8 8 M ff ff ff ff 1 88 ff ff ff ff ff 8 81 ff ff ff ff ff 11 8 ff ff 1 88 ff ff ff 6 80 ff 86 10 10 ff 10 07 11 7 18 41 OOrBl UTRICHT 8 0 8 81 10 18 10 18 48 88 8 618 18 4 47 88 67 7 46 8 88 10 14 10 88 ff ff ff n O ff 8 87 ff ff ff 8 87 ff 7 6 10 87 ff ff ff ff 11 17 ff 8 48 8 11 ff 04 6 46 86 8 07 8 6 10 88 8 41 10 1 U 4 1 80 8 08 8 8a 8 0 88 81 8 8 8 88 9 11 10 8 11 10 GOUD 1 1 II8TIBD1II a aii lo oet 10 66 la Ui a di 4 47 88 7 4 10 14 10 K ia 1 8 40 4 8 4a 11 18 aj D IO 11 84 1 18 O a 7 11 88 Het had heel wat in gehad voordat het zoover was maar eindelgk nadat de zaak van alle kanten goed bekekan het vóór en t en wel overwegen was werd het beklonken Men zon in het stille Betuwsche dorp N een fanfarekorps oprichten Op kleinere plaatsen had men er wel een aarom bier dan niet Men zon zelf in den buidel tasten en het ontbrekende door vrgwillige bgdragf n trachten te vinden En men vond bet ontbrekende Instrumenten werden aangekocht met oordeel en tact onder de vrinden verdeeld en onder de leiding van een eerzamea sngder toog men aan het blazen Er werd weldra eene openbare aitvoering gegeven die door meerdere gevolgd werd Het succes was volkomen het dorp was er vol van verwonderd vroeg men elkander Hoe hadden ze dat in zóó korten tgd kunnen leeren Maar de executanten zelf waren niet tevreden Neen er ontbrak iets aan hun samenspel het was niet gevuld genoeg het klonk zoo dun zoo schraal bg elke repetitie boorden voelden ze bet Wat zou eraan haperen Daar meent de directeur kleermaker bet gevonden te hebben Jongens c zegt bg ik heb in mgne jonge jaren zooveel muziek geboord de grenadiers wel driemaal dat ik meen over harmoniemuziek te mogen meepraten At stodeeren wg nog tien jaar dan zal bet gebrek de leegte in je samenspel nog bestaan aJa wg ons geen Turksche trom aanschaffen die vult met ziju forsche boum boum alles aan Speet eens een enkelen heer valsch boum boomt val eens te laat in boom bouni bet publiek merkt er niets van en bet aamenspe is veel voller gevnlder Een Tnrksche trom die moeten we hebben Men had geen reden aan de woorden van den directeur te twgfeleti muar opperde aarzelend toch de bedenking ot bet geluid van zoo n instrument niet te sterk zou zgn oor een klein gezelschap als het hunne men meende dat mea eerst wet eens eene proef mocht nemen En zie daar komt een der leden een stoere bakker op n laminena denkbeeld hg beeft thuis een doofpot van reusachtige afmetingen als die eens gebruikt werd als geim proviseerde Turksche trom met een paar flinke talhouten voor trommelstokken Algemeene instemming met dat voorstal En zoo za men eenige ds en later op een stillen avond onzen bakker door de eenzame straten van ons dorpken gaan gebogen onder een zwaren last zgn doofpot De proef voldeed uitstekend 1 En sedertdien tgd worden de N ache bWers geaccompagneerd do het forsche l onm boamlc van een beusche Turksche trom Historisch c Aan de Tweede Kamer is een adn gMonden onderteekend door B W H Weber gepensionneerd referendaris van de A gemewie Rekenkamer in Nederlandsoh Indië ea F G Holle gepensionneerd hoofd commiea van bet departement van binnenlandscfa bestuur waarin zg zich beklagen over de ontvreemding vui bun onvervreemdbaar pensioen Eerdtgeapeoidt adressant noemt zich in dit adres sthaiu tegen zgn wit en dien van zgne werkeljjka schnldeischers en in strgd met de wet gef i l leerd bankier de tweede thans ten rechte gefailleerd koopman Resnmeerende beklagen sioh genoemde adressanten over de navolgende aldus door ben geformuleerde feiten dat de Raad van Justitie te Batavia door het plegen van valachbeid in anthentieke geschriften art 92 en door omkoopiag art 123 W V Stratr het vonnia vanfuUiaaeiDaDt d d 9 Oct 1891 van de aaaoeiade Waber Zoon heeft mogelgk gemaakt dat het Hooggereehtshtrf van N IndiS zich nog sterker aan deselfde wetaverkrachting heeft bezondigd in zgn arreat Tan 10 Nov 1892 dat ditzelfde Hof in gn arreat van 24Aag 1893 zich bovendien het geaag aanmatigt ter vernietiging van de kracht van art 17 van hit K Beol van 10 April 1881 enz AangevaDgeo 1 Mei T l vao Greeowlck lUt ia 68 1 06 i ia 1 18 1 8 4 0 4 7 04 11 80 6 68 8 08 8 10 8 17 8 88 7 10 11 01 0 40 8 47 4 10 01 10 10 7 80 IIJO ll tO 1 46 1 6 8 08 8 00 8 1 4 10 11 0 81 4 46 4 66 08 08 7 07 7 17 7 4 7 81 7 87 10 a i 0 8 88 3 10 4 08 DEN H 116 61 8 80 18 08 4 40 GOU Dl H g 6 487 807 489 88 9 4610 18 11 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 4 6 17 7 8 06 tM 10 10 t 10 18 Toorb 64 N dL d 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 0 14 H 19 4 48 7 0 7 11 7 80 7 88 7 31 10 30 10 36 10 41 8 81 ff 10 1 44 1 49 1 8 8 04 6 0 J O 10 88 Onudi 6 80 7 08 18 8 10 1810 8 Is OS 18 46 8 80 8 46 s l 4 13 4 48 80 47 7 48 lÖ IOU T E I C H T G O n D 1 I Ctrrabt 8 33 7 0 9 9 63 11 84 18 08 18 60 8 66 8 10 8 68 4 43 80 8 09 8 6010 84I WoerdM 68 8 11 10 16 18 34 4 16 ff ff 1110 61I Oud witer 7 07 8 19 10 84 18 48 ff 4 84 l I Ooutll 7 80 8 38 9 34 10 87 18 08 18 66 1 88 3 87 3 604 87 6 80 7 08 8 41 S8 11 07 msTEKDl M G O V D 1 Anutridui O S 8 tOa ll lOl 11 87 8 40l 4 10 10 7 88 10 00 11 00 AlutwdtraWp 8 0 8 16 B 6 ll a 11 48 8 4 S 4 88 7 0 IM a 94 10 44 1S K 8 0 80 11 d t da weeakamer te BataTia meer apeciaal mr Beets bovendien expresselflk yalacheatakken heeft doen vorTaardigen om daarran met oput gebruik te maken dat klle Torxoeken om heralel an onrecht bij it Indische regeering te Tergeefs zjn gewetai dat lelfa een beroep op de Koningin Ttnohtelooa is geweest hetgeen rolgens adressanten alleen daaraan kan worden toegeachreTen dat of de feiten niet in het joiste licht ign gesteld of het beroep self in het geheel niet in het daglicht is verschenen Op bovengenoemde gronden verzoeken adressanten aan de Tweede Kamer lo het arrest van het Hooggerechtshof in Ned IndiS d d 24 Aag 1893 te vernietigen als synde onwettig dan wel op adressanten toepassel k te verklaren wat betreft hun pensioen de onlangs door uwe Kamer gearresteerde Failissementawet 2o een nauwkeurig en streng onderzoek tewillen doen instellen naar de in hun request vermelde feiten het vonnis van den Raadvan Justitie te Batavia d d 9 Oct 1891 enhet arrest vau het Hooggerechtshof in N I van 10 Nov 1892 wegens valschheid teoasseeren en den Europeaan in lodië althanste hesohermen tegen de willekeur van hetHooggereohtahof in Ned Indië Door de firma Mensing en Visser te s Hage zgn tegen zeer billeken pr s io den handel gebracht twee platen welke een aanschouwel ke voorstelling geven van de voedingswaarde der verschillende deelen van het varken en het rund Deze platen aanbevolen door de directrice der Haagsche Kook chool zullen zeker alle huismoeders welkom zgn Bet cDagblad verneemt nu toch ook dat de heer R U zich onledig houdt met de samenstelling van een Kabinet Het denkbeeld om den heer Fgnacker Hordgk in zgn plaats te schniven is dns niet itj goede aarde gevallen Zgn wg welingelicht dan wil de formatie daarom nog niet recht vlotten omdat de heer Böell liever niet zelf de portefeuille van Binnenlandsche Zaken op zich neemt maar aan die van Buitenlandsohe de voorkeur geeft en het vinden van een titularis voor Binnenlandsche Zaken nu moeilijkheden baart Deo heer Van Houten die er na den heer R ell voor zou zgn aangewezen zou financiën zgn toegedacht Voor Justitie heeft men zich o a gewend tot het lid der Eerste Kamen den heer Van Zinnicq Bergmaan Voor Oorlog en Waterstaat aga besprekingen gevoerd met den gepens generaal Schneider en den inspecteur van den Waterstaat Leemans Eerstgenoemde heeft stellig bedankt evenals toen hg indertgd door den heer Mackaj ia gepolst maar oi hij weder als toeu den heer Bergansius heeft aanbevolen thans om naast den heer Van Houten zitting te uemed wmden wg niet durven verzekeren Vaderl BDtteiiandscb Overzicht Omtrent de conventie betreffende den verkoop van sterke dranken op de Noordzee deelde minister Mundella in bes Ëngelschen Lagerhuis mede t de desbetre nde wet 23 Mei in werking treedt Het wetaontwerp tot wgziging van den danr der besehrgving en tot hervorming der kieswet is bg tweede lezing met 292 tegen 278 stemmen aangenomen Het Pinker reces van het Hoogerhois zal doren van 10 tot 28 Mei Tbana is in Engeland ook het rapport van de minderheid nit de arbeidscommissie verschenen De cooclusiën gaan veel verder en verklaren zioh stontweg vooral die hervormingen die de meerderheid niet aandorst Ze woi en in t kort aldus geresomeerd Het beslist aannemen door regeering enplaataeinke bestaren van rechtstreeksche werkverschaffing den achtnnrsd de door de cTrade Unions gestelde voorwaarden en een tmoreelminimum loon hoe men dit laatste danook te verstaan hebbe De nitbreiding der Faotory Acts tot deTerrichters van haudeni beid in alle beroepen en krachtige toepasaing daarvan in zoodanigerichting dat bnisarbeid niet aangemoedigdworde en alle indnstrieele onderdrukking volalagen varbodan t Het door doeltrefiende wetgeving vaststellen tan den acht nurs dag voor eiken verrichter TUI handenarbeid Grondig onderzoek en flinke behandelingTan het rraa nk der werkloosheid en Het verstrekken van voldoende gezondewoongelegenheid aan de gansohe natie zoowelala van toereikende middelen van bestaan vooralle arbddera op han ouden dag De meerderheid die minder ver ging en wier eonoladën meeratdeels negatief van aard waren ned in de eerste plaats aan de benoeming van een verzoenings en bemiddelingsraad wier leden de minister van handel heeft aan te wgzen Daarnaast behooren de bevo dheden van de cBoard of Trade nitgebreid te worden opdat dit departement in staat gesteld blgve om zieh volledig van alle arbeidsbelan g n op de hoogte te houden Verder werd de wenscbelgkbeid uitgesproken eener regeeringscnquête naar de werking der verschillende wetten tot regeling van arbeid en loon Slechts enkele conclusion dalen meer in bgzooderheden af en komen dan neer op het volgende Aan jeugdige personen en in allen gevalle aan de naaisters mag geen overwerk worden opgelegd De wet op de gezondheidsmaatregelen in fabrieken en werkplaatsen moet met kracht toegepast worden Eindelgk moeten zulke maatregelen getroffen worden dat aan de vrouwen vao zeelieden tijdens de afwezigheid barer echtgenooten een maandelgksche toelage uitgekeerd zat kannen worden In de Italiaansche Earner werd de beraadslaging over de b otiog van buitenlandsche zaken voortgezet Crispi verklaarde dat hg altgd sterk voor het drievoudig verbond was geweest waarvan de werkelgke strekking het behoud van den vrede is Wat het Oosten betreft is de politiek van Italië onafhankelgk van die barer bondgeuooten Itslië wil den oorlog niet verklaarde de minisLer maar toch is het onmogelijk het leger te verminderen want het land zoo daardoor te veel gevaar loopen De zittingen vsn den proisiscben Landdag zullen nog na Pinksteren voortduren daar eerst nog het Ontwerp tot stichting van Landbouwkamers in derde lezing zal behandeld worden De conservatieven ondafgeTaardevoorRgks en Landdag Von Rauchhaupt is op 66 jarigen ouderdom overleden De anti semiet Ahlwardt is wegens amblenaarsbeleediging in een te Essen gehouden vergadering opnieuw veroordeeld tot een gevangenistraf van drie maanden Aanstaande Maandag begint in de hongaarsche Magnatentafel het openbaar debat over de onlangs in de Kamer aangenomen wet tot verphcbtstelling van het burgerlgk buwelgk met invoering tevens van de wettelijke echtscbeidingc Door de commissie van voorloopig onderzoek is bet Ontwerp met groote meerderheid aangenomen maar hetweener Vateriandc blgft nit ttemin hopen dat de Magnatentafel in pleno bet Ontwerp zal aiwgzen Ooxey de generaal der werkloozen zon gisteren terechtstaan te Washington wegens het ontplooien van vaandels en vlaggen op den grond van het Eapitool en het vernielen en plattrappeo van planten strniken en gras zoo luidt de akte van beschuldiging Zgn leger blgft rustig in het kamp Men kan bet zien voor een shilling daar Goxey patent genomen heeft voor een openbare tentoonstelling De andere afdeelingeu Goxeyiaten in verschillende deelen des lands komen langzaam vooruit Algemeen is de wensch dat aan deze bespotrtelgke en lastige vertooningen een eind wordt gemaakt Coxey draagt zgn ongeluk met Amerikaansche blgoioedigheid Aan een journalist die vroeg wat bg dacht van bet fiasco te Washington antwoordde hg dat dit woord volstrekt niet te pas kwam Hg was zeer tevreden over den uitslag van zgn werk en in plaats van ontmoedigd of teleurgesteld door de tosschenkomst der plaatselijke overheden waren hg en zijne volgers meer dan coit besloten te Washington te blgven tot het Congres gunstig beslist had over de twee wetsontwerpen tot het aanleggen van goede wegen om de werkloozen te helpen en het uitgeven van rentelooze scfaatkistbewgzen Goxey verklaarde dat geen zijnerfmannen verantwoordelijk was voor de schermutselingen die vóór Eapitool hadden plaats gebad Een harde les bad de beweging 7 i aan het geheele land gegeven en hg voorspelde dat het leger zulk een omvang zou aannemen dat hut Congres de eisohen om werkveischafGng niet zou kunnen weigeren De generaal zette toen zgn plannen voor die werkverschaffing uiteen Hg scheen niet duidelgk te weten wat hg eigenigk wil en voorstelt De montobligatiën die volgens hem behooren te worden uitgegeven moesten dienen tot betaling van de mannen die het werk verrichten De generaal haspelde nu en diin de arbeids de muntquaestie en den godsdienst door elkaar INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur f Nnsr ik heb vernomen zullen In de aanslaande zomermaanden weer worden gegeven 2 orgelconcerten per maand in de Sint Janskerk alhier Is U niet met mg van meening M d B dat het collie van kerkvoogden een aanmerkelgk deel der Goudsohe mnziekliefbebbers aan zich zou verplichten wanneer er al ware het dan ook maar bg wgze van proef besloten werd die concerten te geven van 6 tot 7 uur dea avonds Slechts weinigen konden vroeger van die orgelconcerten profiteeren omdat zg werden gegeven van 2 tot 3 uur a namiddags een zeer ongelegen tijd voor velen Het zon daarom ondergeteekende zeer veel genoegen doen zoo deze regelen aan Heeren SerkT0 den aanleiding gaven xoovelen die vroeger verhinderd waren op bovengenoemde wgze in de gel enheid te stellen om ook te genieten van de uitvoeringen op het schoone orgel in onze Groote Kerk te geven Met de meeste hoogachting heb ik de eerte zgn UEds dw dr H I euwe Deensclie A van os At E 73 73 Beurs van Amsterdam 4 M£L Vor krs 88 i 108i 6Vls 3 l 79 V 78 i 21 Vi aoi i 4 i 98 9 ls 103 60 84y ssVii loeVs SSVa 99V loof a 99V4 662 641 lOlVs 86 10IV 216 IfiOV 97Ve 1038 4 loiy 98V 50V4 soVi 102 loiv 1798 8 ia9V 108V 60V4 187 140V flsVi nVs 183 108 UlVis HVifl 102 Vi 188V 134V lOVs ÖB s 49 86 4 16 loav 79 noiv 108V4 61 18 16fi 108 106y 1011 1017s l w 1U8 4 S3 109 slotkoers 89 1008 8 73V8 ïflVis 79 8iiy 66Va iDsaLAND Gert Ned W S J i dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoHOAB Obl Goudh 1881 88 4 ïTiXix InBchr ving 1868 61 OosTEKK Obl inpapior 1868 B dito in zilver 1868 B PoaTDoiL Oblig mat ticket 3 dito dito 3 28l8 26 exd 646 187V Rcsulnd Übl Oost 2e Sene 6 dito GecoQi 1880 4 ditobjjBoth8 1889 4 ditobüHopfll88S90 4 dito io oud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanji Ferpet lofauld 1881 4 TuKs iu Oepr CoDv Isen 1890 4 Crec loeuïQg serie D Gee leenioK serie O ZmDAra BEP Keo v obl 1892 6 Msuoo Obl Buit Scb 1890 6 ViHBZUELA Obl 4 OQbep 1881 A MBTEaD Uf Obligatiea 1861 SVi BoTTiBDAii Sted leen 1886 S i KlD N Afr HacdelsT aaad Areadsb Tab Mg Certificaten DtinMaataohappij dito Arnb Hypotheekb pandbr 4 Cult My der Yorsteal aand q Gr Hypotheekb paudbr 4 Nederlandsohe bank aaad Kaü HaDdelmaatsoh dito N W Pac Hyp b pandbr 5 Bott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 Odstenk OoBt Hoag bank aand BtJSL Hypotheekbaok pandb 4 AuEBiKA Ëquit hypoth paadb fi Maxw L G Pr Lien cert 6 IfiD Holl H Spoorw My aand Mij tot Bipl V St Spw aand Ked Ind Spoorwegm aand Ked Zuid Afrik Spm aand 0 dito dito dito 1891 dito B IlAiiR Spoorwl 1887 89 A Bobl 8 608 8 140V 68V8 n Zuid Ital Spwnm A H obl S PoLHN Warschau Weenen aaDd 4 RnsL Or Bu Spfr Mt aand 5 Baltiaohe dito tand ui i 7BVt 948 Fastowa dito aand fi Iwang Dombr dito aand fi Kursk Gh AEOTf Sp kap aaDd 6 Losowo Savaat Sp llij oblig 6Orel Vitebsk ilito oblig 6 ZaidWsst dito aand fi dito dito oblig 4 loy 48y8 16V4 AjUBiKA OeDt Pao Sp Mij obl 6 Ohio k Nortb W pr C v aand dito dito Wia St Peter obl 7 Denver b Bio Gr Bpm oert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NasliviUeCert v aand Mexico N Spw My lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aaud N York Ontario k West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud fi St Paul Minn k Manit obl 7 Ua Pao Hoofdlija oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 fi Camaoa Can South Cert v aand ViN C Baiiw k Nav le h d c 0 Amsterd Omnibus Mjj aand Bottord Tramweg Maats aand Nan Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand S Bbloie Stad Antwerpenl887 S i Siad Brussel 1886 S i HoNO Tbeisfi Begullr Gesellsch 4 OosTBNR Staatsleeniog 1860 fi K L Oost B Or 1880 S Spanje Stad Madrid 8 1868 Ver N ed Bo Hyp SpobI cert fi BurfforlUke Stand GEBOKBN 1 Mei Willem ouders A Tooruvliet en M van der VUat 2 Cornelis ouders C Broere ea H Loendersloot 3 Leonardufl oudera J Erberveld en E W Mulder Karel Johannes oaders H C de Roog en W H Beerman Jacobus ouders J van den Tooren en J A Rgsbaarman OVERLEDEN 2 Mei H J van Lonkhugsen 83 j 3 C van der Laan 6 j 10 m 4 M J van Dngteren 40 j J Hofstede 14 m ONDERTKOÜWD 4 Mei G Wagter te Sloten 23 j en G de Roiter 20 j P Stuiver te Rotterdam 24 j en E J de Jong 26 j G de Grauw 25 j en G van t Wout 25 j W Ereeuwen 24 j en M H van der Laan 22 j K Akkerman 25 j en J W van den Eng 22 j H P gheim 24 j en J M C do Groot 23 j M M Belonje 20 j en W H Mulder 21 j C van den Heuvel 27 j en J A LauflFer 23 j flToordrecht OVERLEDEN 26 April H R Thomassen 4 m 27 B Verhoef 1 m GEHUWD 28 April P Binden t en M Tuynder Zevenliulsen GEBOREN Jacobus ouders A Markus r N Schouten Willeraijotje ouders T Markus en J van Vhet Adriana ouden J de V08 en J v Bergen Bravenboer GEHUWD H Joogeneel en A Kerreman ADVERTENTICN Op den lOn Mei a a hopen onze geliefde Oaders GEKRIT VERGEER en JOHANNA MARIA SCHOENMAKERS hunne 40 Jarlge Mchtimreeni ging te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behnwd en Kleinkinderen Heden overleed onverwachts onze geliefde Eohtgenoot en Zoon MATHIAS JACOBBS VAK DÜGTEREN in den leeftjd van 40 jaren in leven leeraar in de Ned taal en lett aan de B H Bs en het Gymnasium alhier J vjN büGTBRKN VA Caaii M J VA DCGTERBNMintiaatr Gouda 4 Mei 1894 Fijne COGNAC BIJ Slotemaker Co met of zonder PENSION aa igeboden Te bevragen onder No 2324 aan het Bureau dezer Courant Publieke Verhuring L De Notaris J P MAHLSTBDE fl K v te Bergamoacfat is voornemens op op VRIJDAG den 11 MEI 1804 des morgens ten 10 ure ten hnize van C BEZEMER op het dorp aldaar in het openbaar te verhuren Ongeveer 17 Hectaren WËI ENHOOILAKD gelegen in Tnadchenlanen te BEB AMEACHT voor het seizoen van 1894 om het Weiland te beweiden tot 1 November en bet Hooiland éénmaal te hooien en daarna te beweideu tot 1 October 1894 In perceelen omschreven in notitiën b den Notaris te bekomen MT Sicts HANDSIGAAR Eenlg adreê voor Gouda Louis SiSSChOp Oubbele Buurt tfOPl FDIKE ODDE GEÏÏEVEE Merkt NIGHTOAP Verkrygbaar b j t PEETER8 Jz Als bev s van eohtheirl ii cachet en kurk teeds voorzien vso den naam der Firma P HOPPE m SCHIEDAMMER