Goudsche Courant, dinsdag 8 mei 1894

4 49 No 03 Dinsdag 8 Mei J894 33ste Jaargang III i si 1 wmwn fiOÜRAlVT ïeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gpeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 eAiwmderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ontvangen eene Nieuwe Zending MANTELS tegen zeer voordeelige Prijzen KZa toeneri era T TolleEL Heeren Dames Parapluies Bahlmann en Co GOUDA Stoomboot M aat schappij ZOMERDIENSTREGELING ingaande Zaterdags S Mei 1894 wegens veranderde sluiting der Spoorbrug Tan GOVDA AmêUrOamêehe Tijd Van BOSKOOP Nur AMSTEIltOAH als gewoon liBIDEN Tm 7 yrecie BOSK en ALFEN 9 Kaar AMSTERDAM als gewoon GOUDA LEIDEN GOUDA ALFEN GOUDA LEIDEN GOUDA GOUDA GOUDA AMSTERDAM GOUDA LEIDEN GOUDA vm 0 15 11 nm 2 45 3 45 8 ar 7 40 ook Zondag LEIDEN BOSKOOP i AMSTERDAM LIIDEN t BOSKOOP 8 8 20 10 10 30 nm 12 t 12 43 2 30 4 30 4 45 5 30 saT 7 7 14 BMbp ijn de gewone nitiondetingen in de algemeene dienstregeling aangegeven Tan DE DIRECTIE ECHT met TOOÓB lettera £ T oojrai op de J3berlahnstein OmeerEUKDtllVICmKIABIiOII OBtRLAHIISTllll Overal ££ 1nT verkrijgbaar Maatseha ppij M ExpMtaMe der Victoria Bron gevestigd te JioNerdmm ZuidbUiak 8 Verkrijgbaar in t Hoofddepót voor Gonda en Omstreken 8L0TEMAKBR Co per heele Fleech 18 cents per halve Flesch i 13 cents o Krnik il 17 Krnik i 13 terwjl voor de ledige Fleesohen en Krniken wordt vergoed per heele Flesch 3 cents per halve Flesch 2 eenta Krnik I cent Kro ik 1 cent Ons TAPIJT en BEDDENMAGAZIJIT zijn thans ruim voorzien van ALLE GOEDERËI tot liet vak behoorende Bahlmann en Co GOUDA PARAPLUIES EN EN TOUT CAS m GEVRAAG Kr wordt geyraagd tegen nader orereen te komen conditie s voor HeerQD Dames en Kin deren Met Zyde Saoelle en OIoria ttof Zie de prgten in de UitatalkM Bepareeren en Overtrekken l QILEm Lange Tiendeveg D 61 die in den loop van een dag of 10 lal jongen Br Ir letter D hnlppostkantoor Baaêtrecht Qoad 8nelpM drok T n A N3 IBl KiK k Zoo ia de besta inwrüvio tegen Jicht Hhoiimatiek Lendeapynea kortom Anker PainExpeller Wat pyooii van al ierltti aard IffjX 1 met het bnti mm aau te wenden tegen HS Hlier PalnExpellBr Wfjl moet du steeds m ieder hiusgetm S AnterPaJH Expeller Prus SO oent 75 cent en 1 2 de fleBah Vooroaaden in de meeste Apotheken en bg F Ad Richter Co te Holtonlam Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON Apothekers Markt fl li enorm groote Sorteering Dames en Einder Ondergoed UITZETTEN voor de L u IE It il a d Wy garandeeren voor de Boliditeit van alle L y ons gekochte Goedereu FIRMA J WELTER W dstraat 42 Dordrecht STEEDS VOORRADIG Cóperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en rima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Deleo Plaathout Ellens Juffers Kolders Sparren enz enz LAaE PBIJZEN HMi 6root Geldlot iri Mder wiarberg vtn hel 6ouverneiienl van Hamburg Deie door den Blast gegarftnde rde loterij beBtut uit 110 000 oriirlneele loten wurran 55 400 prijten en 1 pr aale Alle 55 400 prUun bedraden tn het geheel met de premie 10 mllllosn 452 425 Mark De grootete prija U In het relnkktgste geTal event 500 000 lark 800 000 300 000 100 000 7S 000 70 000 65 000 60 000 S5 000 50 000 40 000 1 i 1 i ai 1 i ï i ï 4 1 4 4 1 4 1891 1 5 A 30 000 3 k 15 000 10 000 5 000 26 56 106 8 000 258 i 2 000 8 il 1 500 750 a l OOO 1237 4 500 339504 148 i u SOO 00 150 l 1 100 94 67 40 0 a Alle S5 49tt prtjsen komen binacD einlKe munden In 7 ipoedtf op elkander Tolffende klawen er rerdeetinr De hooHprUa la de eentte klae li A aO OOO en verhoogt sioB In de Sde kina op AS 9 000 In de ade klas op A 00 000 In de 4ae kUs op X 05 000 io de Sd klae op A70 000 In do 6de klae op A f5 000 en in de 7de klta eT op A 500 000 InetkgeTaleohterop A 800 OOOv Alio 0 00 O etc ete Da prüs der loten U ol Bei el vaeweateld en bedraagt voor de 1 ste kim fl 9 A0 TOOr feheele ori§rlDeele loten I ÏS lialTe 0 90 kwart Tegen tnieadlng van het bedraK in Lbll nel wlaaal ontraiuct teder laetgever dadelUh langde orlglneale loten ig Tai Jatten pvatdcceM ofper tBtematioMale poat mtrr Iglnt jlke lotleTorlng wordt bat orfleleele plan gratis btlgeroegd waaruit luist te henlen iR welke nrilsen In elke klos tor verdeellng komen en hoereel Il I 1 I ll L1 1 1 klMsralU t door ons toegesonden en de nltbeiallng di plt sen geschiedt proMPt volaeas het ple onder aarasitle van den Mtaat omdat hetondergeteekende banklershnls dngelIJliH van slle kanten een serr groot aantal orders loor loten deser groote grIdloterU ontvangt wordt men versoeht alle opdraihten voor de eerste trekking soo spoedig mogelijk toe te tonden In elk geval voor den 18 Mei a s Windus Co Hamburg Pt WU kunnen niet nalaten Uwe aandaoht te veRtlcen on het etieeea dat ralen Tan onie ellenlële len deel rial loodat wiJ reedi In de aangename g eleKenhpl l wen aan onae elienlen de premie ran M 300 MN 5U 00 B dB prljaen raa A 0 m op Ko UW A nO ON op Ko um nêjÊt uiu $ jÊH r n nn 110 000 ImM 100 000 MUS 00 000 iiin n 70 000 Hees Tei r prilaen vaa A 00 000 UOOO HD90 40000 noot tOeoO ISOOO ena utrtebetalen TARDAHTSEM 1 1 IIÏZ Ei 11 llïï Nieuneodijk 241 Cerste huis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ULTEEBEN Woensdag Donderdag en Vrüdag Markt 154 Gouda die een der inrichtingen ran onderwys alhier bezoeken wordt liefder k TEHOIS aangeboden tegen matige vergoeding Adres TUIiFMARKT 65 Wedk M MOL Korte Tiendeweg I 3 is het goedkoopste adres ran Nieuwe paraphien en reparatie UitfllaaD van ROKKEN EN LUIERS GROOTSTE SORTEEBING van eos BEBDE DEESIIS Compleete Veeren Bedden zwaar geruid voor don spotprgs Tan 30 Compleete Kapok Bedden zwaar gevuld met satgnen tyk voor ongehoort LAGEN PRIJS van 11 In de FISALM VITVEBKOOP bij I S REISER Korte TieDiieweg Eenigste en goedkoopste ADSKS voor GEBREIDE GOEDEREN IV BOGENO iaa Hestelltngen worden spoedig en net afgeleverd iwAVINKEL CJl KIlM Kl ltkl SldlIMVrKVl Kll i lir irst Ml HASSt IIMM Agentaar by de Firma Wed BOSMAI teGouda EENIBEEFOTTAHTEEE Hen wordt Terzocht op t HIRH telettoB OIT HIT MaSAÜUH tin M RAVENSWAAY ZONEN GOBXNCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in versegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gddepojneerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 4 BREËBAAHT LZ E ËN1Q DEPOT derfijnsteHaagflofaeBeoohaii GOUDA 7 Mei 1894 Wonudaff 16 Mei kbI de Afdeeling Gouda c tan het ed Ond G n ten haize van den haar Dam vei ader n Op da agenda komt o a voor Verslag van den toestand der spaarbank Verkieiing van een Jid der commissie voor de spaarbank aftr Hd de heer Leopold Vetkieung van afgevaardigden naardeOevr eo de Algem Verg on bespreking van voorstallen voor die vergaderingen Een voordracht van den beer G D Heg Op de 6e Internatioaale Hondententoonstelling ni afcohrefen door de Nedarlandscbe Vereani ng van Liefhebbers en Fokkera van Rashoodan Cynophilia te Amsterdam werdande mnrolgande honden van stadgenooten bekroond St BernardsboDdeo Van n hear A Öteensma Normaa Ie prgs openklasse lepr Umiteklasse Norman en Dido Ie pr s koppelklasse Norman Dido en Doke Ie prjja Teamklaaae 0Dke Zeer eerv verm jengdkhtsae Dido £ err verm idem tarirgl Norman bovendien nog een speciale pr t een zilveren medaille voor den beHten labgharigen Reu in de UmitakUuse bekwam Van aan heer Dr J H Bakker Nieme er Norah E rv verm in limiteklasse Norah en Zeua 2e prys in koppelklasie Van den bser J Th Jaspers Lz Romnlas Zeer eerv verm openklasae Se pigi limitekhuwei 3e pr s jeagdklasae FoxTerriers Clie Van den haer Dr J C Sohooneveld van der Cloat 2a en 3e prya in jengd en nationale klasse DmUvche Doggen Saltan Tan den heer J P Hessels Zeer eerv verm in jengdklasse Gisteravond gaf de zangvereenigingïApoIloc da aangekondigde volkauitvoering voor een vrg goed bezette zaal De hoofdschotel van het program was weer Da9 Lied von der Glooke een stuk zoo rgk aan afwisseling Genoten we Zondag 1 bg de uitvoering i arvao dezen avond Icwamen solo s en koren beter tot hnn recht De weinige aanmerkingen toen door ons gemaakt vervielen gisteravond geheelf t was voor A polio een glans FEViLLETOM De laatste eener F sülie iNaar het Trantck W ny sprak op vroolHkea toon en wilde bljjkbaar dao indruk gèvan alsof hij in het beste fanmear waa Elixe dead niets liever dio zich verwyderen daar sq vilde vermgden tegenwoordig te zÏJd by een ifOOideowisHliDg tosMhen het echtpaar Zg kon niet vanaoedaD waarover het gaschil liflp maar roeide 4at i j hep hinderde en haar zuster ia eea geraar varkeorde dat deia welliobt sou kanDeD bezweren aU aa allaaa was mal haar maa Bovendien koesterde Elize hei plan om terug te kaami en Mariamu haar dimstan aan te bieden als de geperaal w was Zg kou natuurlijk uiet watan dat hy plao had den gaheelen dag ia de kanaer ixeic vrouw te bljjven ea zij waa besloten hadan niet meer dan een paar uren te wqdou aan haajc dagalgksoh besoek aao da armen in de omgefiag VBB aX kastaal Zy gaf haar snster een kus die haar da hand dmkta sondar ma enkel woord ta spraken en vertrok V Terwjjt de bedienden het ontbgt oproimdm ging de Mar Van Hanaweerd voor het venster staan met da laida allabogeu op de vaasterbank leunende Tm i n hwardiwaar pi paoaaa an inkt rgken avond en dat het publiek opgetogea was getuigde het herhaalde applandiasemeni Dat het op het tooneel dankbaarder singen is dan zooala den voorgaanden Zondig in da zaal is nu voor goed uitgemaakt een nuttige les voor het vervolg Zn de tweede afdeeling weiden ten gehoore gebracht vooreerst het naar de muziek te oordeelen koddige lied van een ond Vryertpec Bepaald jammer dat men de woorden miste t was dan ongetw feld nog meer in den amoak gevallen 3chöa Ellen van Max Brucb was uit die afdeeling verrewf het schoonste Hoe fraai die solo s maar ook hoe flink was daarin het koor tis te hopen dat Apollo dit stak niet te ganw in de doos stopt t is een nummer dat men onder de knie heeft en juist die zekerheid geeft de zangereasen eni zangers den moed om het met zooveel entram voor te drogen Het eerste gedeelte van den 428ten psalm was nummer laatst ook dat voldeed ons oneind beter dan een week geleden We wenschen ten slotte Apolloc met haar gverigen diracteur getok met deze zoo in alle deelen welgralaagde uitvoering en haken naar een volgende Zaterdagavond hield de diletianten olob Door oefening kuastc in het cafö ünie Lange Oroenendaal eene bgeenkomst Het z er zeer gezellig in die zaal uit en aan het tooneel bad een ieder zgn beste krachten besteed om ook dat een keurig net aanzien te geven hetgeen dan ook ten rolle is gelakt Twee stukjes en wel Michel Perrin of een aanslag op het leven van Napoleon ï en Neef als Oom werden vlug en vaardig afgeapeeld Beide stukjes vielen zeer io den smaak de personen die daarin de rollen vervolden van Michel Perrin Pouché Desaunaia de 3 Doraigui s en Ghamp nu verdienen eene a onderlgke vermelding vooral de laatate die zgn rol meeaterlgk speelde Om hierover verder in details te treden zou ons te ver voeren genoeg zg het gezegd dat een ieder zgn beat gedaan heeft om het geheel goed van stapel te laten loopen waarvoor hen door bet vele applaudiaaement wel het bewga geleverd is Als naar gewoonte hield een bal afgewisseld door voordrachten allen nog lang bgeea Wg hebbeu met genoegen eens van nabij kennis gemaakt met deze bloeiende vereeniging Kr zijn zulke goede elementen bg en het spel was zoo fraai op dezen avond dat het jammer zon zgn als ze daarmede niet woakerde had gereed gezet nam de generaal plaats om te gaau Bohryven Zijn vrouw die at sgu bewegiogen volgde merkte op dat hij aarat een kort brieve schreef Daarna bagon hij aau een werk dat blikbaar veel oplettendheid en zorg vareischte want hij beschreef langzaam een groot vel papier eu las herhaalde maleQ over wat hy gesobrevan bad Daarna sloot h j bet papier in eon enveloppe elke hg toelakta en vBTzegelde met zgn wapen Na het adres galohreren te hebben schelde bij en beval den knecht die Unnentnd Geef deze twee brieven aan deu koetsier Uy moet dadelyk te paard stygen en ze zoo spoedig mogelyk aau hun adiss besorgen Van den grootateo moet hy een bewijs van ontvangst medebrengen van den ander niet Mocht de persoon aan wien fay genoht is afwezig z d dan moet man hem den bnef bij xyn tehuiskomst oogenblikkelyk ter band stellen De knecht boog eu vertrok irMag ik ook weten aan wien gy die brieven aohrgft waar zooveel haast by achynt te zgn vroeg mevrouw Van Uansweerd De een is voor uw geueeabeer docter Bertran Ik heb hem venocht vandaag nog eens op het kasteel te komen I irOm wat te doen P Je weet zeer goed dat ik niet siek ben NrWis en waaraohlig niet je bent t wel En erger dan je missohieu zelf dankt Da andere brief is aau myn notaris te Dinan Hy behelst mijn testament n Je teatament PI maar dat heb je reeds lang geleden gemaakt Je habt t my getoood Thans heb ik ar aan geaekfeveot waarin aokala Ten slotte u een woord van dank aan het beatnur en den hr E die door hun onvermoeid werken dezen avond tot een werkelgken feestavond hebben gemaakt aan den hr B was de leiding van het uitvoerig programma opgedragen en hg heeft zich dan ook met lof van zgn taak gekweten De heer B Edelman te Reeuwgk is benoemd tot Sden onderwgzer te Amsterdam In den nacht van 3 op 4 Mei zgn te Moordrecht ia den Zoidplaspolder bij F van Tilburg ontvreemd 21 kippen en een haan van verschillende kleuren Do dadora zgn tot nog toe onbekend Verbreking van afatniting heeft niet plaats gehad Men verzekert dat de heer Röell nagenoeg gereed is of spoedig zal zgn met de formatie van het Kabinet Genoemd worden als leden van de combinatie de hh mr Patgn oud lid der Tweede Kamer justitie mr Van Houten financiën jhr mr Böell binnenlandsche zaken kapt luitenant Nggh marine gepens luite nantgeneraal Schneider oorlog mr Sprenger van Eyk koloniën De titularis voor bnitenlandsche zaken was nog onbekend en die voor waterstaat moet nog niet taststaan na het bedankaff van de heerw Leemans en Van Kerkwgk Wellicht kou bg verschikking de heer Köeli een van beide depart voorzgne rekening nemen De heer Gleichman beeft bedankt en de oudGourorneur Generaal Pgnacker Hordgk moet tot dusver niet zgn aangezocht De liberale kiesvereeniging Burgerplicht te Sneek beeft mr J A van Gilae candidaat gesteld voor de Tweede Kamer Door de christelgk biatorische kiesvereeniging Recht en Vrgheidt is in het hoofdkiesdistrict Sneek candidaat gesteld mr U H Huber oadlid dier Kamer De R K kiesvereeniging Recht en Orde te Rotterdam stelde Zaterdi avond tot candidaat voor de Tweede Kamer mr J van Gennep Zg heeft dus liever eieren voor haar geld gekozen De geheete oppositie was slechts een storm in een glas water Onder preaidiam van den heer T A 0 de Ridder burgemeester van Katwgk vergaderden ÏD hel Nutagebouw te Leiden leden 6r vrijzinnige kiesvereeniging Volksbe iiIbuwb bapaliagen gemaakt worden Heb je niet t ehoord dat ilc san je heve zuster een onafbankelyk bestaan wensohte ta verzekeren F Dat vooruemeu wilde ik gem mloaut uitstellen Zoolang ik leef zal zy niemand noodig hebben maar na mfja dood DÜn zal ik er toch zijn Dat hopen wij zeido de generaal op yekouden toon ffËn ik houd meer van Ëlize dan jy van haar kunt houden irik twijfel er niet aan Maar ik vond t toch veiliger in bet teatament de som te noemen welks ik haar toekeu Dat is zekerder vindt ja niet F Marianne zweeg Zij dacht ffHy heefi mij onterfd Hy zal my missobien rermoorden Neen hij zal my laten leren om my te pynigen en te kwelten Die man ia een monster Ik heb goed gehandeld hem tardood te veroordeelen Thans is toog slechts de vraag of De Euiter het vonnis zal roltrekken en wanneer hy er toe zal overgaan En DU lieve vrouw hernam de onvermurwbare echtgenoot vmoet ik je eens spreken over myn plannen Ik ben besloten naar Parys te gaan zoodra je toestand tal veroorlooven om te reieen De lucht hier buiten is niet goed voor je en bovendien ben ik er op gesteld je zuster zoo spoedig mogelijk te doen trouwen Hier is touniogfltyk een echtgenoot voor haar ta vinden Ik bun met het oog daarop van plan dezen winter veel menaohen te zien en zeer veel uit te gaan Dau lal je zonder my moeten gaan zeide de barones toegevende aau een onweerstaanbareu aandrang om t n ta i kan lang in het diatriot Katwijk ter bespreking van bet stellen eener candidatuur voor de Tweede Kamer Het bestuur meende dat de Vereeniging eeoe andere bonding moest aannemen dan bg de vorige verkiezing omdat de omstandigheden door den loop die de verkiezingen in het land hebben genomen zgn gewgzigd Hg stelde voor ditmaal met eigen candidaat op te treden welk vooratel werd aangenomen Met op twee na algemeene stemmen werd tot candidaat geproclameerd de heer mr A D van Assendelft de Ooningb burgemeester van Leiderdorp De R K centrale kiesvereeniging heeft dan heer mr F J M A Reekers candidaat gesteld De redactie van de Graafschapper deelt mede dat baron Brantzen van de 2yp ook voor zgn abonnement op haar blad bedankte En voegt zg er aan toe niet alleen bedankte hg voor zgn persoonlgk exemplaar maar ook voor al die in Schaarsbergen tot nu toe van zgnentwege werden gelezen Naar men verneemt heeft zjch te Hiuirlem een comité gevormd ter bevordering van de verkieziog van den oud afgevaardigde mr Farncombe Sanders De kiesvereeuiging der oonserntieven a Vaderland en Koning te VGravenhage stelde tot hdreu candidaat voor de Tweede Kamer mr Bevers candidaat der katholieken De antirevolutionaire kiesvereeniging Nederland en Oranje te s Gravenhage stelde in hare gehouden vergadering tot candidaat den heer J M Pgnaokvr Hordgk De liberale kiesvereeniging De Grondwet ta s Gravenhage hield eene openbare vergadering tot het stellen van een definitieven candidaat Ingekomen waa een schrgven van den heer Bevers waarin deze mededeelde dat hg een candidatour aannam de beer Hoetink deelde in een schrijven mede dat hij geen candidatour in de gegeven omstandigheden kon aanvaarden Ook de voorzitter de heer Kielstra bedankte op dezelfde gronden als de heer Hoetink De beer J M Pijnacker betuigde schrifteIgk zgn instemming met de beginselen van Grondwet terwgl eindelgk de 5e candidaat mr A J W van Royen ter vergadering tegenwoordig zgne bezwaren tegen het outwerp Tak uiteenzette Laatatgenoemde werd daarop definitief candidaat gesteld mÊmmÊÊmmm iii i j iiim Waarom huveling P Ik hoop toch dat je apoadü rolkomon berstbld zult zyn Ik zal Je penoooljjk oppassen Ik ben voornemens je niet te verlatao tot je volkomen hersteld bent ff Vat P Wil dat zeggen dat je pUn hebt am ift m n kamer te blijven F ffO niet lang voor een dag of acht tL tien hoogstens 14 dagen Ik zal ar je dokter cqqi over spreken en de duur van ons samenzyn zal afhangen van bet antwoord dat hy mij geeft op een vrkag welke ik hem nog heden zal doen Marianne huiverde Zij begreep hem en zaide bg zichzelf ffHg zal hem vragen boe lang een man kaa leven zoudor voedsel Ën als hy rolkomen zeker is dat mijn vriend den hongerdood gestorven is zal jig mg dwingen het kasteel te verlateo en m j naar Far slepen Ik zal aan hem geketend blijven en myn leven zal niets anders zgu dau een lange marteling neen dat wd ik nlat dan oog liever dadelgk er een einde aan gemaakt Zy sullen veehtan an Sudolf sal hem doeden En zioh oprichtend als een gekwetste iMuwin riep zg Genoeg gelogen t Je leuganaohtige hartelijkheid walgt me l Heb dan tooh den moed ronduit te zeggen dat hier een man verborgen is en je een afachnwelijke wraak hebt uitgedacht 1 Een uan bij jou 1 herhaalde de generaal met bytendeu spot Maar werkelyk lieve maid ja raaskalt 1 Èn waar zon hy dan verborgen zga hemelaohe goedheid I toch niet onder je bed P Wordi vwvoi