Goudsche Courant, dinsdag 8 mei 1894

AaoKevaDgeD 1 Mei TlJd van Greeiwleb Zomerdleost 1894 95 SOUDA ROTTIEDAIi 19 08 18 18 18 68 1 84 7 80 ÏO T T ii D 1 U O O D D A I SO 8 60 8 48 4 80 8 10 4 08 4 40 6 16 6 51 7 87 SIN n S A S eoDDA H g 6 48 7 80 7 48 9 88 9 4810 1 11 8818 16 1 88 9 18 9 45 8 48 4 15 4 48 5 17 7 8 06 Voorb 6 64 10 18 1 44 4 48 7 0 N d L d5 59 1 49 v i t 7 11 Z Zegw6 08 10 80 1 58 i 7 90 10 8 9 04 7 9 9 0 politie in rrgheid gesteld Aan die Terpliehting heeft hg echter nog niet Toldaan Hat Leger de Heil zal in de laatste helft Tan Juli zijn jaarlgkschen nationalen relddag honden op het buitengoed Nimmerdor Tan den heer Van Boetselaer bg Amerafoort Vin de ChintMolu Vanmhenuii gerklUn op No 12680 der Jacoba Hum Vnm Kalender ü er een gewonnen door den heer E Horing rentenier te ZnidlaarderreeD Tereohillende andere prgzen liggen nog oiia eliuId Niet alleen de retourkaarten der Exploitatiemaatschappg nit te geren gedurende den duur der wereldtentoonstelling te Antwerpen lot ultimo September e k maar ook die der Nederl Centraal en Noordbrabantsch DuitHShe spoorwegen zulten een geldigheidsduur hebben Tan 8 dagen Het anqnOte npport der ttuttcomminie tot onderzoek naar de mogelgkhetd ran de droogniaking der Znideraee ie rencheneo Het itok boTat niet minder dan 178 bladzijden en 2e bglagen Bü de rgksnormaalleisen te s ürarenhage is binnenkort een nieuwe regeling te wachten noodzakelijk geworden door het groot aautsl leerlingen De eene helft zal onderwg blijren ontrangen onder boofdleidiog Tan den heer Straoh de andere helft zal een nienwe afdeeling uitmaken in het scboolgeboow aan den Noordwal hoofd de heer de Vletter De ilotaom Tan het onderzoek i 1 21 Tan de 27 leden meenden dat droogmaking der Zuiderzee op de wjze al door de Zuiderzeecomminie is Toorgesteld in eland belang behoort te worden ondernomen met aangegeren wjjiigingen De heeren Mee Nierop Rahuien Teegeni Welcher en Wellan bestreden die meening hoofdzakel k wegens de grooteËDaocieele Terpliobtingen die de nitToering zal medebrengen en de onzekerheid der economische nitkomiten 2 Alle leden achten by nitroering staatf nitroeriug noodig Het k Capelhi koor onder directie Tan den heer Dan de Lange zal eene reeks Tan concerten geTen te Londen in Bt Martin Town Hall te beginnen met 15 Mei De eerste nitTOOiag lal een inTÏtatie concert zgn Het dagblad de Noordbrabanter of het Noordbrab Dagblad t werd op beider rekening vermeld beratte onlangs een verbaal omtreut den iuTloed door de heeren Bahiman de Ras en tbu VIgmen Tan nit het Café Riche te Amsterdam op de verkiezing in Eist uitgeoefend Te Bergen op Zoom is de 14 jarige knaap die met een tonw om het Igf door een hollende koe werd medegeelenrd aan de gevolgen orer De heer de Ras verklaart nu in de Limb Koerier dat er geen woord Tan waar is o m op dezen afdoenden grond dat geen der drie beklaagden een roet in genoemd café heeft gezet De assorantie maataehappg tegen brandschade De Nederlanden van 1845 te Zutfen heeft weder haar jaarverslsg met de daarbg behoorende Balans en winst en verliesrekening over 1893 gepubliceerd Uit laatstgenoemd stuk bigkt dat ean brandschade met inbegrip der nog te betalen is uitgekeerd f 1 117 027 27 en dat aan premiSo is ontvangen f 1682 000 54i dat aan diTidend wordt uitbetaald f 44 000 ol f 22por aandeel Dinsdsg herdachten gabr Dobbelmann de bekende fabrikanten Tan fijne zeepioorten te Ngmegen onder Teln bewgzen Tan belangstelling den dag waarop zg Toor 40 jaar aan het hoofd hunner zaak kwamen Ook herdaèht M Thgssen den dag waarop hg TOor 40 jaar bg de gebr Dobbelmann in dienst kwam na reeds 8 jaar hy den Toorganger der firma Dobbelmann werkzaam te zgn geweeat Aan hem Tiel Tan igne patroons als blgk Tan waardeering een geschenk in geld n een gotiden sonTenir ten deel Den 8sten Mei e k zal het honderd jaar geleden zgo sinds LaToisier onder de guillotine Tiel De oude leer Tan de Tier elementen der Grieksche wgsgeeren die in gewgzigden Torm nog steeds de opTattingen omtrent de stof bebeersohte had hg doen Tallen de grondslagen der nieuwere scheikunde had bg gelegd De gevolgen Tan zgn arbeid zgn zóó rijk geweest en hebben M Ter gereikt dat deze onder de machtigste factoren mogen worden geteld waardoor de geschiedenis der beschaving werd voortgeleid Ook het overige groote personeel ontnng Tan de patroon een geschenk in geld terwgl in uitzicht werd gesteld op a Zaterdag een pleiiierreiqe naar Amsterdam onder leiding Tan een ran de leden der firma Het hoüger beroep door den stukadoor J B A Fenz en deo koperslsger W Frouweufelder de beruchte inbrekers te Bloemeudaal Den Haag en Kralingec ingeiteld bg het Hof te Amsterdam tegen het vonnis van de Haarlemsche rechtbank is afgewezen en zgn zg daarom veroordeeld tot respeotievelgk 3 en 2 jaar gevaegeniastraf By de familie t D te Schiedam werd eeniga dagen geleden een bezoek gebracht door iemand die zich nitffaf als den zuoo die ongcTeer lOjaargeledennaar Amerika vertrokken waa maar sinds nl dien tgd niet van zich had laten hooreo Hg werd noch door den Tader noch door de moeder herkend maar bekennende dat haar loon door het rondzwerven Teel Terandsid had kunnen zgn werd hem huisTestiag niet gewegerd Te meer durfde men dit niet Treigeren omdat hg OTenals de werkelgke zoon een litteeken aan de linkerhand had Hg gaf TOor te sgn aangekomen met het stoomschip Nero Tan AostraliS en dat hg den Tolgendeu dag naar Rotterdam moest om af te monsteren Onder leiding Tan den heer O 0 Spengler leeraar der Gerard Adriaan Tan Swieteo BoachbouwBohool te Frederiksoord zullen de leerlingen dier school een studiereis maken Het doel daarrau is da leerlingen in de gelegenheid te stellen werkzaamheden en aanplantingen die op den boschboow betrekking hebben en door de ligging te Frederiksoord niet knnnen worden verricht in oogenschonw te nemen Zg zallen o a een bezoek brengen aan Schoorl waar men onder leiding Tan de directie der Nederlaudsche Heidemaatechappg druk bezig ia met het rastleggen en beplanten der duinen In gezelschap Tan twee andere zoons ging hg dien dag naar Uotterdam Bg een stoomschip aangekomen liep hg dit op en kwam na een poos terug met de tgding dat het afmonsteren een dag was uitgesteld Het was inmiddels gebleken dat dit schip niat den naam Tan Nero droeg dat bg aldaar niet bekend wa en er ook geen schip Tan dien naam te flotterdam wai binnenge komen De pieudozoon bemerkte spoedig dat men argwaan kreeg hg Tertrok in stilte echter Tergetende terng te geren wat men hem galeend had Liter is gebleken dat da lich noemende t D door de politie i aangehouden al hebbende niet Toldaan aan zgne Tarplichtingen ten opzichte Tan de militie Het verplichting zich bg Ged Staten aan te melden werd h door den coromiwaris Tan Directe SpooppegverblDdtog met GOUUA 10 66 11 0 11 09 11 18 ll t 9 40 10 48 8 85 8 48 8 49 8 5 9 05 JO 7 7 8 7 8 7 48 7 5 aude lCaoi4i ehl menwerkark 11 06 7 47 Oapalla lotterdam 1 8 19 88 7 9 85 10 9 61 9 46 10 17 10 97 10 84 10 41 10 47 7 86 i O 0 18 8 81 0 9 5 1 10 6 1 6 8 6 88 7 46 8 07 8ri8 10JJ8 lo ll lolterdaiB Cbpella MieawsrkeriE ileordreekt Ma 11 01 lUO ll t aODDA DEM BAAS 9 87 10 49 lt ll 18 911 011 97 8 89 8 55 4 46 5 97 5 5 7 18 9 S7 11 06 11 18 1 l i 7 U 9 49 Oohda 7 80 8 40 9 0 bT U 7 4 8 51 Bl Kr 7 47 N d L d 8 0 Veorb 07 9 18 sHage 8 1 9 18 0 89 Goida 6 88 8 10 7 86 Oudew 5 50 54 Woeidea 6 59 7 08 8 19 VtrseU 18 7 8 8 88 9 49 f 9 58 lO lO 1 18 1 18 l 4 1 88 1 88 4 57 U 1 6 08 8 81 6 80 88 11 9 1 88 6 80 8 10 10 10 07 11 87 l ni l 1 48 1 57 8 56 6 5 96 5 66 8 417 48 10 1611 8811 48 8 09 8 81 10 19 10 68 18 48 9 98 9 518 18 4 47 6 98 6 57 7 45 6 88 10 1410 88 11 09 9 87 5 87 7 69 10 87 11 17 45 8 11 6 04 6 45 6 86 8 07 8 55 10 36 8 41 10 61 11 46 l 0 8 08 8 81 8 60 5 89 91 5 8 98 9 11 10 58 11 10 O O O U A A HSTIKDAH I 10 14 11 18 11 88 8 lt 10 0 10 66 11 11 61 4 47 t8 7 46 40 1M 8 U Sodtiahi Soada Imstardam Wp AwtariaBCi 10 10 56 11 1 1 1 40 1 46 86 4 M 11 10 U 14 U 66 80 9 87 Een Amerikaanaoh blad de Muder Gitg latelligeneer bracht on dezer dagen aan het hoofd zgner kolommen de Tolgende mededeeling aan de abonné s Wg bopxo dat onzx Ixzxrs hxt vrxxmdzroorkomxn van hxt nommzr dxr Intelligencer voor dxzx wxzk zullxn gxlixTxn tx Txrontscbnldigxn xn XTXnzxxr hxt mystxrizuax outbrxkxn Tan xxn zxkxn Ixttir in onzx kolommin Dx bxkxndx rooTxrhoofdmao Bloody Sam tradgistxrxn onzx drnkkxrg binuxn xn vxrklaardx dat al zgnx mnnitix Txrbrnikt was xn dat hgdaarom Tan onzx Ixttxrs xxn paar wfidx bor xn Xzr wg hxt hzm nog bxlxttxn kondxn was hg dan ook rxids bg onzx zxtkastxu haaldx hxt vak mxt e Ixxg xn maaktx zichnit dl voxtxn Onzx giabonnxxrdin zullxnon txn hoogstx vxrplicbtxn wannxxr zg aldixgxnxD op wix door Bloody Sam gxsohotxnwordt txn vrixndxlgkstx vxrzoxkxn om hxtnit hunnx licbamxu gxhaaldx lood zoo spoxdigmogxlgk aan dx drnkkxrg Tan dit blad ti latin bizorgxn Dx Exdactix Te IJselslein werd giil ren op een perceel lend aan den IJseldgk een tot dusver onbekende man gevonden die daar bigkens den treurigen toestand waario hg werd aangetroffen lang gelegen bad Gebeel buiten kennis ishg door de zorg van de rgksveldwacht per as naar de stad ter verpleging overgebracht Voor korten tgd wensöbte een Tartegenwoordiger Tan Edison s Phonograph te Pargs eenige zangrecord te maken en trof daartoe een overeenkomst met den Heer Willman een welbekend Pargsch kunstenaar en zangprofe sor Binnen enkele uren waren 24 Tan de liefelgkste L records gemaakt en de Heer Willman vertrok belovende den volgenden dag terug te komen teneinde in het geheel een honderdtal records te maken die noodig waren om een order uit de prQvincie uit te voeren Toen hg echter des anderen daags niet kwam werd een boodschap duar zgn huis gezonden en bet bleek dat s morgens vroeg juist toen de heer Wilman naar h t PhooograpbeDborean wilde gaan hg plotseling dood ineengezakt wss een hartkwaal waaraan hg reeds jaren lijdende was had een einde aan zgn leven gemaakt Een zeer hartroerend voorval had kort daarna plaats toen de diep bedroefde weduwe met eenige bekenden van den orerledene naar den phonograph kwam om de stem van haar echtgenoot te hooreo welke het is voorzeker onnooI dig zulks te zeggen op de meest natuurlgke L wgee werd weergegeven zoo volkomen zelfs Pdat alle aanwezigen in tranen losbarstten ge roerd als zg waren door het gevoel dat de stem nog leefde en dat vervuld werd de wensch van het hart uitgedrukt in de woorden van den dichter O mochten wg nog eens den druk Tan een Terdweuen hand gevoelen en het geluid hooren van een stem die nog is De vertegenwoordiger ran de FhonographmaatI BChappg kwam l l week naar Amsterdam en I bracht een Tan deze hoogst belangwekkende I records mede Verscheiden vrienden van den I heer Willman werden uitgenoodigd het record I te komen hooren aan het bureau van de World s I Phonograph Coy 140 Rokio Amsterdam en I wg behoeven nauwelgks te zeggen dat een I zeer treffend tooneel ook hier plaats vond I Inderdaad nn wg door de photographic de I trekken ven onze geliefden steeds voor oogen I hebbeu waarom zouden wg dan ook niet evenI eens hunne sUm naar believen weder in onze I ooren kunnen doen klinken De wetenschap I gaat steeds vooruit met ons dagelgka de geI heimen der natuur te ontvooneu maar wg kuoI nen ons geen wonderlgker uitvinding denken I dan het geestesproduct van het genie van Hol I landKhen oorsprong en degelgkheid I De eerste aideeling van de voorbereidende I expeditie der Vrgheid onderneming 25 I uitgezochte mannen is ts Lamu aan de I Oostkust van Atrika aangekomen met de ba I gage leveosmiddeleo wapenen ruilartikelen 5 84 6 68 O 10 17 8 4 60 4 67 1 04 8 11 5 80 18 68 1 05 1 1 1 19 l 8 I wetenichappelgke instrumenten twee stalen 6 49 11 60 18 80 1 45 1 65 1 09 09 S 15 8 48 11 08 1S 40 1 44 4 10 booten en een rivisrstooWbiot w rmedfl da Vrglandera de Tana zollen opvaren welke in den Indischen Oceaan uitmondt en in de hooglanden van Kenia ontspringt N wacht de expeditie het ind Tan den regentgd af om dan haren tocht te beginnen Het doel is ooals men weet in d hooglanden van Kenia een geivhikte flaati ia lo ken voor het vestigen van de kolonie Trgland een staat van sociale vrgheid en gtrwhtigheid naar de beginselen van Thaod Hattzka s hoek Freiland De Engelsche overheid in Zanzibar en Lamu heeft zich zeer welwillend jegens de Vrglanders betoond en de reiziger Danbardt gaat met de expeditie mee de rivier op tot het eerste station dat aan den voet van het Keniahoogland gevestigd wordt lotussohen is dr Hertlka voorzitter Tan het Freilandsch Actionsoomité te Weenen bezig met het organiseeren Tau de tweede afdeeling der expeditie welke nit 30 man zal bestaan en waarToor zich bgna 500 gegadigden aanmeldden Die expeditie rertrekt OT r een paar maanden als man bariehten beeft ooitredt de vorderingpu van de eerste De gegadigden moeten geschikt bevonden worden voor het deelnemen aan de expeditie zich Terplichten om mee te doen aan alle moeiten en werk der toahtgenootso en an aandeel in de kosten bgdragen Die bgdrage geeft echter geen recht op eenig Toordeel en wordt alleen als een onbaatzuchtig offisr aan een grootsch denkbeeld beschonwd WoensdagaTond trad te Rotterdam voor een 70tal onderwgzeressen en onderwgzers de heer F U Schmidt nit Vlaardingen op met het onderwerp De onderwgzer en de drankbestrgdiog In zgne improvisatie behandelde spreker achtereenTolgens de atellingeni a Drankbestrgding is noodzakelgk b School en onderwgzer moeten aan da zgde Tao de drankbestrgding stasn c Organisatie tot het bereiken van dat doel ia noodzakelgk Na gewezen te hebben op den groeten onrang van het kwaad en op het treurige feiti dat in ons land geen familie niet één of meer barer leden het elachtoffer ziet worden ran dan drankduivel schetste spreker de nadeelige gevolgen Tan het alcoholgebruik en misbndk TOor het menschelgk organisme zoowel U voor de moraliteit Geen orgaan ran hetmoA schelgk lichaam maag hart nieren hersenen of het ondervindt de achadelgke gevolgen in meerdere of mindere mate Doch niet alleen de alcoholgebruiker of misbruiker Igdt onder de gevolgen doch evenzeer of nog meer z Ae nakomelingschap Alle ziekten door aloobolmisbruik veroorzaakt zoowel als de drankzocht zelve zgn erfelgk en Tertoonen zich bg elk volgend geslacht in heviger mate tot de 4de generatie uitsterft ala een geslacht van krankzinnigen en idioten Voegt men hg al dat Igden nog het door den drank verwoeste hnwelijh eluk van zoo velen al de ellende door zoo vele onschaldigeu geleden tengevolge van het misbruik of gebruik van sterken drank van anderen zoo komt spreker tot de overtuiging dat ieder die meehelpen kan dus ook de onderwgzer zedelgk verplicht ie den strgd aan te binden tegen den alcohol De vraag blgft dus alleen over Kunnen school en onderwgzer iets doen in den strgd tegen den alcohol Spreker aarzelt niet deze vraag toestemmend te beantwoorden In de eerste plaats kan de onderwgzer d kinderen genezen van de dwaling als zon alcohol voeden verwarmen of versterken Bovendien ie de invloed van den onderwgzer op de ouders vooral op dorpen zeer groot Daarom mag de onderwgzer niet lang aarzelen zich te scharen aan de zgde der dr hkbe trgders Het Ieder voor zich en God voor ons allen late hg voor de onverachilligen over zgn devies worde Ieder voor allen en allen voor één Dat organisatie tot net bereiken TU hat doel der draukbefitrgders noodzakelgk is behoeft 8 48 J IO 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 11 0 11 10 11 90 11 80 4 4i 4 1 lot 6 0 6 15 6 81 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 10 9 41 9 60 0 6 6 51 8 80 10 Ó 9 1 10 88 10 10 geen betoog al man ileohli denkt aan dan omvang van het kvraad en aan de Tele en machtige tegenstanders Tan den drankbeatrgder Na afloop Tan de rede vereonigden 23 onderwgzereeaen en onderwgzers zich tot de 10de afdeeling de Maasdub vsn de Ned Ond Prop Club TOor drankbestrgding Tot beatndraWen weiden gek en Mq J W De Koaier Hoogalraat 247 Rotterdam en de heeren F U Schmidt Vlaardingen en J M Voa M Westersingel 54 Rotterdam Van isnand e tot het depAt Tan discipline te Vlissingen in betrekkmg staat is het Tuigende schrgTsn ontTangenr Ik zag onlangs in een blad een bericht Tanhier opgenomen dat ik geheel onderachrgf De manschappen worden hier veel te kiuderaohtig gedrild of beter gezegd om kinderachtige redenen veel te zwaar gedrild Als menin de kinderkamer de handen tegen de schouders l iat om zich te warmen 4 dagen politiekamer Gaapt men hg ongeluk hardop djto dito In het hospitaal is men Terplioht den geheelen dag te bed te blgren liggen om elke reden men er ook Terpleegd wordt al is t om een rerstnikte band of een zweer aan den TÏnger Komt men zonder noodzaak uit het bed om zich wat te rertreden 8 dagen proTOOstl En dan dat eeuwige kwartierarreat Is het wonder dat een kerel waar wat IcTOn in zit nn en dan de Teiligheidsklep opent om wat stoom nit te laten en zoo n korporaal of sergeant die hem den heelen dog op de hielen zit en op de vingers kgkt en rapporten van hem maakt op een gegeven oogenblik aangrgpt en hem er van langs geeft Twee jaren gevangenisatraf soms langer zal hij er voor krggen maar dan is bg in elk geval van die ellendige omgeving af Bet is zooals de berich eTer zgde hier te Vliiaingen in de bomrrge kazerne zoodoende een brooneet vah desertie reclame en insubordinatie de kr gsroad in dén Haag komt er dikwghi genoag voor bgeen Waarom dien boal Biet flink gereorganiseerd Slavin de bakende bokser ilfailliet verklaard te Londen B zegt dat bet vak niets meer oplevert sinda de politie t den boksers zoo lastig m kt Toen een hnisheer bg een van zgn huurders in de Jacob Tan Campenstraat te Ameterdam om huur kwam vragen werd hg op zeer hardhandige wgze van twee verdiepingen hoog van de trappen geworpen waardoor hg een arm brak Uit Gratz wordt gemeld dat tot dusver alle pogingen vroohteloos zgn gebleven om zeven heeren te reddan die zich gewaagd hebben in de grot van Lngloch bg Sembach maar wien door het water den terngweg is afgesneden Het eenige da men kan doen is de personen die zich in da grot bevinden voorloopig van leventmiddelen te voorzien Zg waagden zich in de grot ten einde deze te onderzoeken als leden van den sVerein für Hoblenforschung Tengevolge van de hevige regens steeg echter het water in de grot dermate dat hun de terugweg weid afgesneden Indien het water niet spoedig valt zollen de zeven onderzoekers waarsobgnlgk niet gered kunnen worden De voorjaanatoffen neemt men nog vrg vrarm lichte wol is het hoofdbestanddeel en de aardige weatsels met hoog en laag diepten en reliefs gaven nog meer den indruk van koestering agn de diepten vrg groot dan noemt men zasnidsd abeillesv andere weefsels worden ala sao raisins toils a laver en dergelijke auigeduid Reed éi afwi seling van licht en schaduw in de stof zelve zon als garneering kunnen gelden komt daar nog bg dat hoogte en diepte verschillend van tint zgn bv geraniumrood en groen dan krggl men de aardigste changeanteffecten Men ziet in alle eenige variatie effen is niet in gunst In de zgde is het eraneens zoowel foulards als taf loeat men met Uajne Uoempjee stippebr straanaa nritiM aoa Wat de rokken betreft zgn er twee richtingen De eene hecht aan den rok 1830 en maakt dien van onderen vgf meters wgd met paardenhaar of aluminium er in van boven aansluitend om de henpen geheel gevoerd Da andei begint aan de jupe moyen ge die niet gevoerd wordt maar van een dubbelen rok voorzien en aan heide zgden of één zgde opg aomen zoodat de rand van den tweeden rok ta zien komt Dese zoowel als de andere heeft van achteren heel wat ruimte waartoe de stof als een waaier geknipt wordt Een Pargsch toilet dat bgzonder veel succes moet gehad hebben Igkt in de beschrgving Treemd Rok Tan hiTendelblanw taf met tuniek Tan hemelsblauw liberty satgn hoven de rechterhenp licht opgenomen en links glad naar benaden vallend Van voren onder die tuniek een point de chote en dentelles öl coquilléc met strik van gondgeel satgn Het corsage ook van hemelsblauw liberty had een corselet en harbe van deselfde kant als de rok deze kant vormde rechts een Figarojidge i op den linkerschouder zat als een groote kapel een strik van geel satgn De mouwen half lang van hoven in phitte plooien zoodat de ruimte om den elleboog kwam waren Tan lavendelblauw taf evenals de rok Boode hoed van hemelsblauw zgden gaas met gouden knoop en rechts en links houquetten van violette anemonen met bladeren van dezelfde kleur Een aigarenfabrikant iu de Bickeratraat te Amaterdam deed aangifte bg de politie van diefstal van ongeveer f 1900 en spoedig bleek iat zgne aanstaande schoonmama zich dat geld had toegeëigend Volmondig bekende zg en doo de justitie werd zg in voorloopige bewaring gesteld Het is gedaan met den eisch tot uitlevering van Cornelius Herz die zoolang aanhangig was en steeds zonder gevolg was gebleven wegens zgne ziekte Zoo althans heette het steeds van Engelscbe zgde de man lag altijd te bed en kon niet vervoerd worden De civiele rechtbank te Pargs heeft n 1 hare goedkeuring gehecht aan eene schikking to8 chen de liquidateuren van de Panamamaatschappij eeneren de erfgenamen von wijlen Reinach en Cornelius Herz anderzijds Volgens die schikking zal uit de nalatenschap van Reinach 1 550 000 fr en door Cornelius Herz 1 500 000 fr aan de liquidateuren der Panama maatsohappg betaald w9rden De gehuwde vrouw ambtenaar De vraag of een vrouw bg haar huwelgk afstand moet doen van de betrekking die zg bekleedt beantwoordt Melati van Java mej Marie Sloot als volgt in de lAmsterdamscbe Ct Men kan geen twee heeren dienen I Een vrouw moet kiezen Wil zij ouafhankelgk door het leven gaan en zelf in haar onderhoud voorzien dan bigve zg ongehuwd Wanneer zij trouwt dan behoort zjj in de eerste plaats aan haar man haar kinderen en haar huishouden Wanneer zg bovendien haar werkzaam aandeel moet dragen in het onderhoud van het gezin dan wordt haar taak te zwaar eneischt men meer van baar dan van den man die vrggesteld van de zoo drukkende zorgen van huishouding en moederschap toch physiek verreweg de sterkste is Zg doeti reeds genoeg wsoneer zg door zorg apaarzaamheid en medewerking de uitgaven van het huishouden beperkt Zg kan nooit zooveel verdienen dat het tegen de moreels en stoffelijke schade door haar afwezigheid veroorzaakt kan opwegen zonder nog te spreken van baar verlies aan gezondheid en kracht hetwelk voor de toekomst de betreurenswaardigste gevolgen kan hebben Het is dus niets meer dan billgk dat een vrouw bg haar huwelijk afstand moet doen van baar betrekking daar hoogere plichten haar voortaan geheel en al in beslag zullen nemen deze plichten moet zg persoonlgk vervullen en kan ze slecbta ten nadeele van haar gezin aan vreemden overlaten Men verlangt tegenwoordig dat de Staat zgn bemoeiingen over alles uitstrekt doarom ia het ook zgn recht en plicht te waken over de belangen van het haisgezin dat toch het fondament van de maatschappij uitmaakt Door niets worden deze belangen meer geschaad dan door de minder volmaakte plichtsvervolling der vrouwen en moeders De afdeeling Alblaaserwaard van de Hollandscbe Maatschappij van Landbouw beeft besloten op Donderdag 23 Augustus te GrootAmmerS eene tentoonstelling te honden Tan RuudTce Schapen Varkens Pluimgedierte ZuiTel Landen Tuinbouwproducten en Werktuigen Zonder twgfel zal deze Tentoonstelling waarToor door de Commissie moeite noch kosten gespaard worden en welke gehouden wordt in het midden der Alblasserwaard een der welvarendste streken van Zuid Holland bovendien direct grenzende aan de Provinciën Gelderland en Utrecht zich in eene groote belangstelling mogen verheogen Menigeen rindt het jammer als er in zgntuin of in zgne kamer eene bloem wordt afgeplukt deze bloem maakt nu juist het sieraaduit Tan zijne plant en daarom zou hg haarzoo graag aan de plant behouden Hg bedenktechter niet dat hg door dit afplukken zgneplant een grooten dienst bewgst Bloementoch die aan de plant uitbloeien rertereo reel voedsel zg patten de plant erg nit en zgnoorzaak dat de plant Terzwakt Plukt mendaarentegen de bloem tgdig af dan zal dit deontwikkeling Tan jongere knoppen in de handwerken en nieuwe bloemen zullen wordenToortgebracht Hoe meer bloemen men daaromafsnijdt des te meer nienwe bloemen zullener Toortgebracht worden al men overigensde plant geen gebrek laat Igden Een enkelebloem die nithloeit en zich tot vruchtzettingzet put de plant meer uit dan een dozgnknoppen dat dncn Met t ocg op den aanstaanden bloeitgd ia de proef geiaakkelgk tenethen P Posterllen en Telegraphle VACANTE DIRECTIES Post en Telegraafkantoor Hattem Jaarwedde f1300 en vrije woning Sollirilutiën iutedienen vóór 10 Mei e k Ofschoon aan de ambtenaren Tan de b dienstvakken vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninkigk besluit van 21 Maart jl n 17 de telegraafambtenaren voor deze directie den voorrang Benoemd 1 Mei Tot adspirant ingenieur der Telegraphic te Gravenhage de ciTiel ingenieura S J J H van Embden E J Kist en J J F C Visser 16 Mei Tot adsistent te Utrecht H W Assink thans conducteur op het spoorwegpostkantoor n 1 Belast 1 Mei De commies der telegraphic 1ste klasse J Zitterslegn thans beheerder van het bgkantoor Veemarkt met het beheer van het vereenigd kaptoor Haarlemmerplein te Amsterdsm de cnmmiea der telegraphic 1ste klasse J J du Saar thans tgdelgk beheerder v n het opgeheven bgkantoor Houtmanskade met het beheer van het bykantoor Veemarkt Verplaatst 1 Mei De onderdirecteor der telegraphic 0 J Gerrits van het opgeheven bgkantoor Haarlemmerdgk ooar het telegraafkantoor te Amaterdam de commies der telegraphic 2de klasse D van de Rotte van het bgkantoor van der Takstroat naar het telegraafkantoor te Rotterdam de commies der telegraphic 3de klasse J H M Lobmaon van het bijkantoor Houtmanakade naar het bgkantoor Haarlemmerplein te Amsterdam de commiea der telegraphic 4de klaaae W F van den Berkhof van het telegraafkantoor naar het bgkantoor Veerkade te Rotterdam de commiea der postergen 2de klasse D van der Hoek ten apoorwegpostkantore n 2 van Rotterdam naor Amsterdam de commiezen der postergen 3de klasse J G van Bruggen en P C van der Veer respectievelijk van Amsterdam en Dordrecht uaar Vlisaingen zeepoatkantoor VlissingenQoeenborODgb de commies der postergen 3de klasse J F Daniaté van het spoorwegpoatkantoor n 5 Amaterdam naar het poatkantoOr te Amaterdam de commies der postergen 4de klasse D van Jole ten spoorwegpostkantore n 2 van Rotterdam naar Vlissingen zeepostkantoor VlissingenQueeoborough de commiezen der postargen 4de klasse J Smit en S Gaanderse respectievelgk van het bgkantoor Kruiskade nnar het postkantoor en van het postkantoor naar het bgkantoor Kruiskade te Rotterdam de telegrafist J de Roer van Amsterdam naar Blokzgl de klerk der postergen Ise klasse W Schermers van Rotterdam naar het bgkantoor Haarlemmerplein te Amsterdam de klerken der telegraphic late klaasel K E Vortregt vaa Blokzgl naar Delft en W J Blom van Delft naar Amsterdam 16 Mei De klerken der Postergen late klasse G Boswgk van Busaum naar Workum en H Addens van Amsterdam naar Bussum De vrouwelgke klerk der Postergen 2e klasse P Moesker van Bodegrave naar Rotterdam de klerk der posterijen en telegraphle 2e klasse H A von Liodern van Hoorn naar Alblas serdam de vrouwelgke klerk der Postergen en telegraphle 2e klasse C H Frgda van Wil lemsstod naar het postkantoor te Rotterdam Eervol ontslagen op verzoek 1 Mei De vrouwelgke telegraflst E H M van Hulzen te Amsterdam 1 Oct A B Tuijk hrievengaarder te Strgen Overieden 23 April De Telegrafist J J Kok Jr te Amaterdam Bulteolaodsch Uverzlclit De AntwerpBche tentoop steil ing is door de Kooiüklgke familie plechtig geopend en de Scheldeatad beeft een eeoig feeBt gevierd De beioekers kunnen echter nog wat wachten slechts weinig if gereed Qisternamiddi heeft in Hydepark eene groote betooging plaats gehad welke in de beste orde ifl a geloopen Op de 12 tribunes sprak een groot aantal redenaars o a de Franschen Gnesde Lafargae en Delescluse de Hollander Van der Velde en de Doischer Lossner Er zgo beelatten genomen waarbig eenstemmig wordt aangedrongen op een interoatioaaten achturigen werkdag en op algemeen stemrecht voor alle landen De Fransche begrootiogs commiasie blijkt niet zoo kwaad te zijn als zij er uitzag Met 17 tegen 12 en daarop met 16 tegen 13 stemmen heeft zy twee roorstellen verworpen tot ioToering vaneen algemeeneinkomstenbelasting Daarna werd aangenomen een voorstel van Guillemet en Raiberti om de belasting te regelen naar de inkomsten eu wel volgens afzonderlgke aanslagen naar categorieën Bit komt volgeus de Temps neer op herziening van de bestaande belastingen op het patent de ongebouwde eigendommen enz en wellicht Toeging daaraan van nieuwe categorieën Tot nadere overveging vaa dit pUn is aanondercommissie benoemd waarvan Gavaignaovoorzitter is Men begr pt intnsschen dat no de commissie zich zoo diep in de financieeleqaaestiea steekt er vooreerst wel niets van hetrapport over de begrooting zal komen Oostenrijk en Engeland hebben zoowel de kiesrechtals een financieele quaestie Da Hohenwartclub besloot gisteren in de Kamar de verdaging der voorstellen voor de mnnthervorming voor te stellen ten gevolge waarvan graaf Hobenwart z n voorzitterschap neerlegde Ook in de Polenclub veren de tc nat nderS der coalitie ds vereeniging der drie groota partyen tot uitwerking van een kieanet voor de verdajging der voorstellen Deze ia echter onmogel k omdat met Hongarye ia overeengekomen dat de hervorming onmiddell k zal worden ingevoerd en het nunisterieWindiaob gratz zal aftreden indien het dien plicht niat vervnlt Tot groote schade zon dit natuurlgk zpn voor de kieawetherziening die toch al niet hart vordert Beter gaat het in Engeland waar gisteren het Lagerhuis met eeu meerderheid van 14 stemmen tot de tweede lezing der nieuwe kieswet besloot Het schijntj dat de heer Grispi langzamerhand kan b innen te rekenen op den steun eener meerderheid in de Ttaliaaosche Kamer Bö de begrooting van oorlog zal wel de grootste slag geleverd worden waarschguiyk in de eerste dagen der volgende week maar zy die den toestand goed doorzien beweren dat Grispi voor de dorde maal een votum van vertrouwen zal krijgen De heeren di Budini en QioUtti zullen voor het kabinet stemmen zoodat dit meer kracht zal hebben om de discussie over de financieele maatregelen te doorstaan In de Parlementair kringen wordt druk gesproken over een feit dat in de Kamer ia voorgevallen Gedurende een geheele zitting was gediacDssieerd over een ontwerp tot hervorming van het grondcrediet dat door den minister Boselli verdedigd werd Reeds waren de eerste artikelen aangenomea toen de heer Grispi opstond en aan de Kamer verzocht de debatten te staken daar hy voornemens was aan den koning machtiging te vragen het ontwerp in te trekken Men meende dat de positie van den heer Boselli daardoor onmogelyk was geworden maar men kan zich niet voorstellen dat de premier een ministerieele crisis zal nitlokken kort voorde behandeling der financieele wetten en de volmachten Een telegram uit Parfla meldt dat alle moeilykhedeu tusschen Frankryk en Portugal thans zyu geregeld De regeering van laatstgenoemd land heett in allee to egeven O m zal da Portugeesche regeering de aandeelhouders dar spoorweg maatschapp in hun rechten herstellen en by de regeÜDg der buitenlandsche schnld crekeniug houden met de wensch van het Fransche gouvernement Met 136 stemmen tegen 84 stemmen heeft de Spaansche Senaat verklaard dat de regeering betreffende dd onderhandelingen met frankryk over een handelsverdrag in het belang van den Staat beeft gehandeld De secretaris der Brïtsche en buitenlandsche vereeniging tegen de slaverny heeft dezer dagen een bericht van den heer Ainsworth den administrateur der Britsche Oost Afrikttansche Maatschsppy in het district Machako 250 mylen ver het binnenland in achter Mombasa oponbaar gemaakt Het is van den 31en Januari ged teekeud en geeft byzonderheden omtrent den belangryken slavenhandel in en om Kikoejoe De slachtoffers zyn voornameiyk vrouwen en kinderen geroofd van een kleinen stam der Maasai de mannen worden of gedood of verdreven Toen de adminiatratenr vernam dat hondarden vronwen te Kikoejoe te koop waren voor geiten nam hy onmiddeliyk maatregelen om de w n naar die plaats leidende af te sluiten De inboorlingen verkochten de ongelukkigen weer aan Arabische staveubalers en dreven zoodoende een voor eeligen handel Zgn de slaven eenmaal in de karavanen opgenomen dan kost het weinig moeite hen oostwaarts op te voeren vanwaar zy tersluiks aan de verschillende voordeelige markten die nog in het Britsche protectoraat van Zanzibar en Pemba worden gehouden knnnen worden gebracht In do laatste maanden had de heer Ainsworth 100 dier ongelukkige slaven bavrgd Naar zyn meening zon deze slavenhandel wel nimmer ophouden zoolang in Zanzibar de slaverny erkend werd 345 Staats loteriJ e KIssae Trekliag van Maaadog 7 Mei 1894 No 8680 ƒ IBOOO No 7S8 tsts 111 11 1801B 1 8S en IWi f 1000 No 16801 en 17848 f 400 No 4SB0 on 18497 00 No 4 07 78 5914 0818 7714 l t5 l 88t en 19991 100 Prijien v n 70 811 2401 8871 9414 11193 138 8 18987 188 419 2S0S 5970 9595 11426 13912 16941 18720 tS5 2909 5998 9686 11471 14016 16964 18775 57 3087 6088 9888 11578 14288 17201 18984 687 8152 6397 9710 11828 14246 17254 19058 670 8179 M44 98 1 119 14126 17265 190 4