Goudsche Courant, woensdag 9 mei 1894

No 6346 Woensdag O Mei J894 33ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken f ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden js ƒ 1 25 franco pei post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN TM IM 7 Mts 77S 818 1 0 940 IBM S 4141 lOtt 4 0 ISOO 414 1174 4St 1411 448 liil 4 0 liiO 4 7S 1800 4804 188 48B6 0 50S7 8187 tOM 1800 ti 4 11964 18808 12618 18667 18847 18967 18091 13189 13818 13898 18884 13888 18894 13666 13676 13681 80871 16187 17878 19101 16178 17813 19300 16817 17467 19388 17603 10426 17681 1944616881 1786t 19623 16384 17733 1967916686 17784 1976816686 17886 1997616772 1796S 8019916868 17968 1083016138 17996 8084916192 18176 8067416227 18233 2060316890 18241 80772 16T42 18648 80860 M5S 8S8 t 8 881 7084 9 S 7183 10098 7141 10108 734 10111 778810801 7787 10876 787S 10581 7M610S87 818410648 8808 10801 8710 10640 8789 10797 9886 11110 938711108 9844 11841 Uieuwe Deensclie A van os Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam Vor kra elotkoen 88V 89 100 ioi lOOV 10 i v 78V siv 66 94V 96 96 lOS Vi 108V 60 84 88 V 84 106 6oy m loov 646 669 648 l l l 86 loiy 816 180 97 103 loiv 187 98 60 80V 108 lOl e 17 180 108V ♦ 8Vi 60Vi isf 6ov 140 1 0 68V 71 104 68V 184 103 lll u iiiVi n h 76 108 138 184 10 lO ii 48 86 V 16 16V4 108V 7 110 nil IDS 104 61 46V 49 V 13 186 108 106V 101 lOl l 116 116 118V 88 109 6 KIL Kmnuim 0 rt Ned W 8 V dito dito dito 8 dito dito dito S KmnAi Obl Ooodl 1861 88 4 ItAlxl Inuhr nng 1862 81 6 Oonm Obl in papier 1868 6 dito in EÜTer 1868 6 PoBTueili Oblig met ticket 8 dito dito 8 Bwu Obl Ooit 8e Serie 6 dito Oeconi 1180 4 ditobljBotbi 1889 4 dito by Hope 1889 90 4 ditoiüKoud leea 1888 II dito dito dito 1884 6 tMWl Parpet eohuld 1881 4 ÏMcnj Gepr Conr leen 1690 4 i Geo leeaijigierieD Gae leeDiDK eerie 0 ZDn An Bw Beo r obl 1898 8 Uiuoo Obt Buit 8ob 1880 8 VmUDXLA Obl 4 oabep 1881 AMniIDAH Obligetien 1861 3 i BormDAX ated leen 1886 S i Hu K Alt HudeUr eend Arendeb T b Mii Oertiloeteo DwiMulacb ppij dito Amb Hjrpotheekb pendbr 4 Calt Uij der Vontenl land e Qr Hypotbeekb paudbr 4 Nederlandiohe baak aaad Ned HandetmaatHh dito N W k Pao Hjrp b pandbr 6 Bott Hjrpotheekb pandbr 4 Utr H potkaekb dito 4 OoanxB Ooat Hong bank aand BciL Hypotheekbank pandb 4 Vi kiaiax Bquit hjpoth pandb 6 Itaiw L O Pr tien eert 6 Hn Holl U Bpoorw HiJ aaad Hij tot Etpl r at 8pw aand Kad Ind Bpoorwagm aand Nad Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1691 dito 6 ItamSaoonrl 1387 6 A ISobl 8 Znid IUl Spwmij A H obl 8 PoLBM Wanohau Waanan aand 4 B aL Gr Boaa Bpw Mij aand 6 Baltianhe dito aand ïaitoin dito aand 6 liraaf Dombr dito aand 6 Kink 0h Aaow 8p kap aand 6 Loeovo Beiraat 8p W oblig 6 Orel Vilebek dito oblii 6 ZlidWaet dito aand 6 dito dito oblig 4 AjiniUL Oant Pao Sp Mü obl 6 Ohio k North W pr 0 r aand ditodiloWin at Peter obl 7 Denver k Bio Gr Bpm oert r a lUinoil Central obl in goud 4 Loniar k NaahTilleOert r aand Maiiea N 8p r Hij lehjrp o 6 Hiia Kaniaa r 4 pot pref aand N Tork Ontario k Weet aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Uino fc lUanit obi 7 Un Fee Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 OlIlaDa Can 8outh Cert T aand Tm 0 Ball V k NaT le h d e 0 Aouteid Omnibui Hij aand Bsttard Traaiareg Haata aand NwB Stad Amatardam aand 8 8tad Bollardam aand 8 Bmah Stad Ant rerpenl887 SVi 8lad Bruuel 1886 8Vi MeNO Theii B gullr Geaellaoh 4 OoeTlNR Staataleening 1880 6 K K Ooet B Cr 1880 8 Sunn Siad Hadrid 3 1868 Ter Nn Raa Hrp Spohl eert 6 Kleinhandel In Sterken Drank BÜBöEMEBSTEBen WETHOUOEBS T n Gouda brengen ingerolge art 5 der Wet t d 28 Angaetui 1881 Staatsfaladt No 97 ter opanban kennis dat by ben is ingekoiBen Tan de navolgende persoon een verzoekKbrift waarbg Vergunning wordt gevraagd otn in de bg zijn naam vei melde localiieit 8terken drank in het klein te mogen verkoopen c ala Naam v d Verzoeker Aanduiding der local M Q Weeldenburg vroiw van D L Jongerbeld Bogen 0 125 Gouda den 4 Mei 1894 Burgemeester en Wethouders voorDoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BBODWER ADVERTENTIfiN Op den 10 Mei a s hopen onze geliefde Ouders OERRIT VERGEER en JOHANNA MARIA SCHOENMAKERS hunne 40 Jarige Eehtvereenl ging te herdenken Hnnne dankbare Kinderen Behuwd huwden Kleinkinderen Heden overleed onverwachts onze geliefde Echtgenoot en Zoon MATHIAS JACOBDS VAK DDGTEBEN in den leeftgd van 40 jaren in leven leerasr in de Ned taal en lett aan de R H Bs en bet GTmnasium alhier J TiN DÜGTKBEN VAN CaAM M J VAK DCGTKREN MlNTBAATH Goada 4 Mei 1894 Hoogheemraadschap Rijnland KEKMSGËVIIVG DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND brengen bg deze ter openbare kennis l dat het Gaarderboek voor het loopende jaar ter inzage van Ingelanden tal liggen van den 8i tot den 2Z t Mei aanstaande en wel het Gaarderboek in zgn geheel ter Secretarie van Rgnknd te Leidtn op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 nur en uittreksels uit het Gaarderboek op de GemeenteSecretariën van de hoofdplaatsen der districten 2 dat de Ingelanden hnnne bezwaren binnen acht dagen na de ter inzage ligging en dns op 29 Mei schriflniyk en met de noodige bewgsstukken gestaafii aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezondeu Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland Mr EGBERT DE VRIES Dgkgraaf Jhr W A L MOCK 1 Secretaris LMtn 5 Mei 1894 Qoudsche Zangvereeniging op Donderdag 10 Mei 1894 des avonds 8 uur in bet Lokaal NUT m VERMAAK Solisten De Dames M M Utrecht Alt M V M S Oouda Sopraan de Beer R F VAN BEF E JM i2uU r iain Bariton Vraagt een proel van de echte Tomsfi mis nbeTolea door de grootste geneeBheeren Tan het hnie JEm Stein Erdo Béaje nabg Tokajr Hon rye Te bekomen bg C van VLIET MARKT 156 Een ware 8chat voor de ongelnkki slachtofiers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG HoUandsche mtgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgk duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVe laga Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland doBda Snalpeisdnik van A BanniiAii k Zoav Stoomboot Maatschappij ZOMERDIEIVSTREGELING ingfegraan Zaterdags 5 Mei 1894 wegens veranderde sluiting der Spoorbrxig Van OOVDA Amêterdamgehe mja Tan BOSKOOP Naar AMSTEBDAM als gewoon LEIDEN vm 7 precies BOSK en ALFEN 9 LEIDEN 11 BOSKOOP nm 2 45 AMSTEBDAM 3 45 LEIDEN 6 BOSKOOP sar 7 40 ook Zondag Naar AMSTEBDAM ala gewoon GOODA vm 6 15 LEIDEN GOODA 8 20 ALFEN 10 GOODA 10 30 LEIDEN nm 12 GOODA 12 43 GOODA 2 30 GOODA 4 30 AMSTEBDAM 4 46 GOODA 5 S0 LEIDEN sav 7 GOODA 7 14 Hierop zgn de gewone uitzonderingen in de slgemeene dienatr Iing aangegeren ritt toepassing DE DIRECTIE Vraai l Fraeijenhove s Cognac PBIMA QOALITEIT scheikundig onderzocht verkrggbaar bg T CBEBAS Gouda Hamburger Geldloterij Uittreksel mthettrekklBi splan De boofdpnJB bedraagt ia t grelnkkl Bte geval ev 500 000 Marlt 110 000 origineele loten 66 400 prijzen W llMr doo de heUt deier loten moetca dai met een prQi aftkonen Het werketUke Toordeel der HsailtvrMr pnj ev ïn 1 bltioDder clln de hooBa m U volfl 800 000 lik lik SOQ OOO 100 000 Stik 75 000 lik 70 000 1 69 000 lik 60 000 1 55 000 2ik 50 000 1 4 000 Sik 20 000 Sik n 15 000 26 10 000 Mk 5 000 106 ï 8 000 5Sk 000 1 500 75 ik 1 000 1887 ik 500 B 941 k JU SOO 00 IBO 148 lier 100 iti Alle 66 400 prljccn bedragen 500 000 M Uaaeo uitreloot en ooatcBt beUftld Hal onelaele trekklajn aa hetwelk wi bIJ ieder lot miXt byyoeffea beTAt en Jalste opgare der prljsen trelke ta leder iMeellnff nttloteo en MreM hoeveel voor Mare nideeUiv nuwt worden toef esonden De prijs der oriciKCele loten li wettelijk vuigeit ld en bedrae t voor de le trekkisfekluM N G f 8 50 Toor geheelo orlfineele lotea 1 7fi halre 0 90 kwart Ka OQtvBnir t van dit bedrac In HoUaodHh bankpapier poateefrela of poitiriMei senden wil de rlClHeele loten met onieleel irekklnripuu Indien iemand hel trekkinnplan niet mooht nanalaan □ wU bereid vö4r het begin der trekking de oriKlneele lolen terug te nemen en het daarvoor Ïesonden bedrag onmiddellUk terug te senden Wf annen dit dei te eerder daar wg overlnlgd lUn dat ledere ontvanger de uitmuntende en kanaruke Indeeltng van het trekklngiplan aal erkennen De offlcleele trekk inga lij aten enden wtj dfreol na iedere trekking Om alle beatellingen sorgvaldig te hnaneK uitvoeren venoeken wIJ ona die ten apo dlg te l enden aoo mogelUk voor 18 MEI a s Hoofdloterlj Biireaa 10 452 425 Hk ISENTHAL Cq Hamburg A 7S 00OopNo WSIOgetr d SOct 1S0O 00 OM M3t4 M ISM 68 000 4feil 12 Jan 1888 Mfitn 8I4M It 18 4 wfm uio IS DM lass M 000 II8 6 Jan IMS to 9 M Hi aeotit law SB De Hamburger OeldloteriJ beataat reeds inilH li aderdJa r iMfffnt 2 maal per Jaar op nieuw On e flnua beheert tot de Mctfl HMNl t TUBaresDX Boedi vaak waren wtJ in de aangename gelegenheid groote HoofdprHaan k naar Jfederlaad le kunnen aenden la de laatste teven Jaar hadden wtJ ke bljaondere genoegen onderalaande HoofdprUieii aan onae klanten contant alt te betalen A W MeopNo llOSSgelr d UUel 1891 B fM IN U91 Nov 1887 me 0M nMi ss oet i89i 10 W0 SlOU a asApruigsa 100 000 Mt46 11 Nov ISM 31 000 ItSU m 2 ISH en bovendien veruiheldene prUaen k JL ILOOO 19 000 oeo SOM AM eie iiandtae ejiiagr xa C Tooé letterB XiSt vooral op de ECHT Oberiahnstein ai lieT£UllDHt¥ICTOHIABKOH OBlRUHIIISWII Overal £ cent verknjflfciir JUaatêchappij tot Exploitatie der Victoria iirsn ffevesliffd te BoHerélaaH ZwUUiaak S 31 000 lilOO 120ol 18S8 BINNENLAND GOUDA 8 Mei 1894 OistaraTond gaf de Chr ZaDgvereenigiog H llelQJS € directeur de hr J vsn de Patte eene nitvoering in de zaal Oranje en Nederland aan de Tarfmarkt Het programma met zorg gesteld bevatte 12 liederen die alten op zeer verdiensteljke wflze werden gezongen De oitfoering oiertrof de Terwachting men genoot by de plechtige en schoone tnonen van de noi 1 ö en 6 hoe loetig en opgewekt werden de noi 9 en 12 uitgevoerd de DOi Sen 8 solo voor sopraan werden onberispeli k schoon gezongen met eene zaïverheid van stem die allen lof verwierf Het was voor de talr ke toehoorders een waar genoegen en elk gevoelde hoe ernstig directeur en leden hunne taak hadden opge vat en hoovwl oefening besteed was om zulke goede uitkomsten te kunnen verkrijgen Ds Wartena was dan ook de tolk van allen teen ZEw den directeur pianist en leden bedankten voor het kaustgenot en den wensch uitsprak voor den bloei der Zangvereeniging Het Dagblad deelt de volgende waarBChgnigk juiste samenstelling van het uieuwe ministerie mede Jhr mr J Eöell bsitenlandsche zaken Mr W van der Kaay justitie Mr S van Houten binueulaudschs zaken Jhr H M van der Wjok secretaris generaal departement van marine marine Mr J P Sprenger van Eyk financiën Gep luiteuant Generaal C D H Schneider oudinspecteur van het wapen der artillerie oorlog Ph W van der Sleyden oud lid van do Tweede Kamer waterstaat handel en ngTerheid Mr J H Bergsba ónd lid van den Raad van IndiS koloniën De liberale kiesvereenigiog Algemeen Belang te Utrecht heeft tot voorloopig candidaat voor de Tweede Kamer gesteld den heer B A Tan Benoingen De roomsch katholieke kiesrereeniging Gel k rechte te Sueek heeft besloten een eigen candidaat voor de Tweede Kamer te stellen en als zoodanig gekozen den heer J F B Bekhuis lid van de Prov Staten en voorzitter 1 10 den Katholieken Bond te Leeuwarden FEUiLLETOl De laatste eener Familie Naar iet Fraiuct 18 r irHoud op met dia gekheid I Je weet zeer goed wac ik bedooi j die de torendear liebt doen dichtapijkereti irDo torendeur de oorzaak van den gevaarleken tocht Wel alle duivuls wie zou er ooit aao gedacht hebben dat die oude steenhoop door andere lerende vezena bewoond werd daa nüan en rleer muilen Maar als ik mij rergist heb zal ik de dwaling gaarne herstellen Spreek één woord en ik Eal de loodgieters doen roepen om de looden plaat te verwijderen Als zich daar iemand ophoudt moet t een dief sijn Maar ik heb een uitstekende revolj0r in m n zak en als hij t waagt om weerstand e bieden schiet ik hem neer als een hond Welnii at ug jeP Zal ik schellen P irNeeQ seen prevelde Marianne Tersohrikt en ter eer gealagen door den dreigenden toon van baar echtgenoot Br is niemand ik praatte als een krankzinnige Zie je wel ik was er ook zeker van I Wie of wat heeft je toch zoo in de war gebracht Ual nu VP ÜP ilc t l Qt is die roman die je bezig waart m lezen toen ik raMuoht binnentrad Ik heb hem ingekeken terwijha HMumt en heb gezien dat w sprake wu vaQ i fflnaar die door een wreed ecAt Qoot letlotan wordt io een donkere li tmt De R K kiesvereeniging Door eendracht sterk te Haarlem heeft in eeoe Zondag gebonden vergadering candidaat gesteld Toor de Tweede Kamer jhr mr A P C van Karnebeek De heer mr W H de Beaufort heeft thans hesloten voor Amsterdam te opteeren I n Delft moet dus eene nieuwe rerkiezing plaats hebban De anti r Tolutionaire kiesrereeniging te Zoeterwoude heeft den heer J H Donner candidaat gesteld TOor de Tweede Kamer De faeeren mra H Goeman Borgesius en A F K Hartogh zijn in commissie voor de Maatschfippö tot nnt van t algemeen naar Kopenhf fen vertrokken Naar ona verzekerd wordt is het gerucht dat den kapt Init ter zee H Nijgh de portefeuille van marine zou zyn aangeboden uitde lucht gegrepen Ook het bericht dat de heerPatgn zou aangezocht zyn zich voor het ambtvan minister van justitie beschikbaar te stollenblykt onjuist te zijn Handelabl Met het oog op de Pinksterdrukte zullen op het traject Rotterdam Den Haag Amsterdam van de H U S M eitra treioen loopen Dö 2daag6cbe retour biljetten zullen verlengd woi den Ook op de stoomtramlyn van Den Haa Scheveningen van de Holl spoorweg mpij zal met de Pinksterdagen volledige zomerdieast worden ingevoerd nog aangevuld met eeoigfs extra tl einen In den afgeloopen nacht ziju door eene sterke politie patrouille in de Lage Nienwstraat lu Den Haag gearresteerd drie beruchte personen twee mannen en eene vronw verdacht van een heer in of naby het Haagscbe bosch te hebben gelokt en hem aldaar te hebben beroofd van geld en have Op het goederen bnreau van de Staatsspoorwegen te Roermond is ingebroken Tennadeelt van eenen klerk werd f 15 ontvreemd In den morgen van 27 Maart brak te Arnhem eene koe uit een stal loa en rende do straat op Men hield het dier al spoedig vooi dol en de politieagent W B loste op het Yelperplein eonige schoten op het rund met een geweer dat hg van een der bewoners leende Ongelukkiglijk trof hy een toeschou 1 wpr die onmiddeliiik dood was en verwondde f Je zult over du afschuwelijke aroutuur gedroomd hebben en nu speeU het je door het hoofd Had ik ntet gelijk toen ik eide dat tiet lezeo van romaas gevaartijk ie Terwijl Van Hanaweerd op spottenden toon deze verklaring aan de woorden zijner vrouw gaf wosde baroneB op pen aloel neergevallen Zij voelde dat ilj zich in de klauwen van een tggor bevond en had met de minste hoop op redding Waartoe sou het dienen te erkennen dat haar minnaar zich in don toren bevond daar de generaal toch het voornemen had hem te dooden voor hij zich kon verdodigeaP De eenige kans op redding waarop zij nog een zwakka hoop had was dat De Ruiter haar verloste van den vreeselyken cipier die de deur vaa den toren bewaakte Maar De Ruiter zou t nooit wagen binnen te dringen io de kamer der barones en de generaal icheen vast besloten het vertrek niet te verlaten Half bewusteloo8 oleef zg liRgen op den stoel en verviel in een soort van verdooving tussohen droomen en waken ia De heer Van Haesweerd die allerlei aaiiteekeningen maakte welke woaraohynlgk betrekking hadden op zqn zaken Btoorde haar met geen enkel woord De dag verliep op deze w ze zonder dat Ëltza terugkeerde en ook de dokter vertoonde zich niet Elize werd ongetwijfetd teruggehouden aan de legerstede van een zieke en de geneesheer was niet te huis geweest toen de bode van den generaal zich bij hem aanmeldde Het zou voor Marianne een verademing geweest zijo als dokter Bertrand gekomen woa Zij mocht hem gaarne Igden en koesteide een Haawa hoop dat bjj haar hulp zou kunnen bieden Maar h t kasteel wu rain oen uur r irwiijderd na ZHoan hg een tweetal anderen Ter zake van het door schuld veroorzaken van een andera dood stond hjj heden voor de rechtbank te Arnhem terecht Het O M nam in zyn requisïtoii aan dat ea en ander het gevolg is geweest van onvoorzichtigheid door te schieten zonder zich te overtuigen dat er geeu gevaar voor personen kon ontstaan Met aanneming van verzachtende omstandigheden was de eisch 5 dagen hechtenis Mr Thomas meende dat bekl niet wetendi dat het schieten met het gebruikte geweer zoo gevaarlp was had gehandeld tot beveiliging van het publiek Bekl vertrouwde dat het terrein door z jne collega s was vrygehoudeu zoodat geen personen gevaar liepen Eene veroordeeling zou meende pL voor dit feitniet kannen geschieden Na re en dupliek werd de uitspraak bepaald op 15 Mei a s Van het tekort in de kas van den gemeen teontvanger B te Schiedam dat circa f 80 000 zou bedragen wordt f30 000 gedekt door zakelijke borgtochten waarvan f 10 000 vau den ontvanger zelf Het aandeel van de winst der gistfabriek te Delft bestemd voor het personeel bedraagt over het afgeloopen jaar ruim f 18 000 zoodat in verband met het totaal der loo eyfaM 4 t dividend vanj den arbeid zal kanuen worden vastgesteld op 9 pet voor de vjjfde klasse G pet voor de vierde 4 voor de derde 3 g voor de tweede en 2 voor de eerste klasse van toewijding De heer Ph Van Ryn te Berkei en Rodenrl s hoopt den laten Juni a s den dag te herdenken waarop hy 25 jaren geleden de betrekking t a hoofd der openbare school aanvaardde Het zal den degelyken onderwyzer en opvoeder alsdan zeker niet aan blyken van belangstelling ontbreken Het weekblad cDe Liberaal weigert do benaming van conservatief te aanvaarden voor de tegenstanders der finale kiesrechtuitbreiding Wat zal men vraagt Het Vaderland daarvan zeggen De beteekenis vandergelgko namen is betrekkelyk Dat de liberale bestrydera der kieswet niet willen vereenzelvigd worden met de aloude conservatieven veel mioder met een reactionaire party ia licht begrijpelyk Maar hebben wy dan niet evenveel reden ei tflgeu op te komen als men ons radicalen ja elfs halve socialisten noemt gelijk herhaaldelijk zoodat ZIJ nog laitg op hulp van diun kant kon waohtan De 0D elukkL e kook uit naar verloaaing als zuster Anna in het bekende sprookje van Blauwbaard Hij hep echter ten emde dezo droevige Novemberdag Het bei on reeda donker te worden Blauwbaard zooals Msrianiia haar man ia stilte noemde stond op om te bevelen licht te brengen en tegelgkertijd zeide hij den bediende dat in deze kamer het middagmaal gebruikt zou worden Daarop ging hij naar het venster met het dool hel te alutten Zyn vrouw opende de oogen en zog met verwondering dat in plaata van lijn vooroemon uit te voeren hy met de grootste aandacht naar buiten stond te kyken Hy hield do hand boven de oogen en boog zioh voorover Blijkbaar trachtte hij iemand te herkennen dien hg in het park zag loopen Marianne volgde al de liewegmgon van haar echtgenoot en vroeg zich af waarnaar hij toch zoo ingespannen keek Woa t misschien de bosobwachtei De Kuiter P Neen onmogelyk Als het De Ruiter was zou de generaal niet verwonderd geweest zijn hom le zien en dan zou hij hem wel geroepen hebban Wie was t dan F De dokter dien hij uit Dinan had ontboden Neen dta verondorstellicg was te dwaas want deze zou toch zeker door de deur komen en met door den tuin Hij kon de persoon niet zijn die in schemerdonker door den tuin wandelde Zeg eene voor den duivel wat voer jy daar toch uit F riep de generaal met zijn zwara stem zoo gewoon aan bevelen r Zoek je mg soms F Hij had den wandelaar dus herkend ffWel bltkiems gtog hjj voort met de vuist een dreigend beweging makeode je Ut merken met is geschied daar wy geenszina wenachen gezt kend te worden tot de tegenwoordige radicale of tot eenige socialistische partg tBehageu dienamen niet die door kortheid en duidelykheid uitmunten wij hechten er niet aan zoo men beter weet Wy meenden tot nog toe dat in elke party meer vooruitatreTende en nie r behoudende elementen waren aan te wyzeu die men gevoegelyk met de gebruikte benamingen kan onderscheiden Wy zoeken maar kannen niet andera vinden De ruime kiesrechtuitbröiders in tegenstelling met de finale ga t toch moeiiyk de parfy der bezadigde pro gressistenc is zoo erg lang de mannen éef eerlyke Grond wet uitlegging klinkt toch een beetje te hatelyk Wie geeft ieta beten Dezer dagen werd medegedeeld op welke oordeelkundige wyze de magistraat van Bolsward eertyds oen jeugdigen misdadiger vrysprak toen die by de kenze tussohea een goadatnk en een prachtige appel op laata emeld voorwerp zyne oogen liet vallen Op biz 114 van het in 1891 in het licht veraohenen werk Geld rhiiul A voormalige steden van mr G J W Staati Evers vinden w nu gewag gemaakt van de volgeode op geheel gelykaoortige motieven berustende vryspraak van den magistraat van Deutichem Gernimen tyd waa ook op het raadhuis dier gemeente een gepunt stokje aanwezig waarmede een kind een nnder kind doodgestoken had By de berechting dezer zaak gaf de magistraat bewys van Salomon s wysheid door namelyk ter bepaling van de veriitandelyke ontwikkeling van den jeudigen dader voor diens toerekenbaarheid dezen in zyne tegenwoordigheid de keus tusschen een appel en een stok goudgeld te geven Toen nu bet kind eerstgemelden koos volgde vryspraak Wy laten het onderzoek wanneer soort elyk ronuia voor bet eerst gewezen werd thana verder aan de beslissing vau oudheidkundigen over De monsterkaaa der wereldtentoonstelling te Chicago IB dezer dagen aan stokken geanedon en geproefd Zy moet zeer goed van smaak bevonden zyn Die reos onder de kazen was 10 000 kilogram zwaar en gemaakt uit de melk van 12 000 koeien vau de weide ia Ontario Canada Naby Opynen is door de zalmviascherH een brninvisch van db 50 kg gevangen Deze visch vertoont zich zeer zeldzaam op de rivieren wien je te doen hebt ellendeling Waoht even ik kom tJenflden Zich omwendende vertoonde hg aan zjjn vrouw een gelaat vuurrood van drift 2g werd bang en sprong teragde om te verffli dea dat hg baar in dtt ougenblik op zgn weg ontmoette Uaor eer hg één stap gedaan had weerklonk een sohot ea hij stortte neer met het gelaat naar den grond vlak voor de voeten van Marianne H had geen kreet geslaakt geen g luid gegeven en bleef bewegingloos liggen Hjj vat morsdood Marianne dacht er niet aan hem te hulp t snollen In plaat van zioh oasst het Hchaam neer te werpen om den ongelukkige op te beffen snelde zij nnar bet venster dat opengebtovea was Zg zht niemand noch in de breede taan vlak tegenover het venster noch op de grasperken zgwa rts van de laan Ëen klein wolkje witte rook steeg op uit een dik begroeide groep lage struiken Vbq daar moest de doodende liogel gekomen zgn maar ae moordenaar had reeds den t d gehad om te verdwg nen Zonder twQfet had hu zioh in het boichje verscholen dat sleohls oen twintigtal schreden verwijderd lag ffHij zat zich redden door het gat in den muur Zq zullen hem niet grijpen siste de barones tusaohen de tanden nOa Ruiter was hst natunrlgk hg zal zwygen en Rt lf U gered Wordt V0rvo