Goudsche Courant, woensdag 9 mei 1894

6 08 f B 3 10 4 08 4 40 K 16 DBN H A 1 G GOU D JL 2 15 S 45 3 48 4 15 4 48 6 17 7 8 01 9 88 f 4 48 7 06 I w 1 49 t w 0 f 7 11 lO SO n t 1 G8 a 6 7 8010 86 8 04 7 86 10 41 8 09 ft 6 09 781 1610 58 18 0818 46 8 80 2 45 8 16 4 18 4 48 5 80 6 47 7 48 8 85 10 10 DTHEOBTGOOD 9 68 11 34 18 08 18 60 8 66 8 10 8 68 4 48 6 86 6 09 8 5010 8410 16 18 84 f 4 16 öiiin aODSA DEN BAie Gouda T 80 8 40 1 0 87 10 48 18 11 18 81 1 01 1 87 8 88 8 56 4 46 6 87 6 68 7 18 iHage 6 48 7 80 7 48 9 88 9 4810 18 11 8818 16 1 88 Toorb 6 64 ff ff 10 18 ff 1 44 N d L dS 69 Z Zegw6 08 ff Bl Kr 14 ff ff Zaff M e l9 ff ff QfHida 6 30 7 0 8 18 9 6810 8 S7 11 06 11 18 8 48 ff ff 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Han 8 18 8 18 8 89 10 07 11 87 18 41 18 1 1 48 1 67 8 66 4 86 6 86 6 66 41 7 48 10 16 U SS 11 48 4 47 S 88 6 67 7 46 8 88 10 14 10 88 10 87 86 8 10 7 6 8 08 8 81 10 19 10 68 18 48 8 88 8 11 8 18 i 2 u M 4r vrAnio lO Bl U 4B I 0 8 08 8 88 8 50 6 89 6 81 6 56 8 88 U110 68 11 10 8 81 10 06 10 65 U U 8 51 4 47a 5 88 7 45 10 10 55 11 19 1 40 5 45 6 85 9 49 9J5 IJ 10 11 84 U8 W8 24 18 48 f if 87 18 0618 66 1 28 8 87 8 60 4 87 6 20 7 08 8 419 8211 07 A M 8 T B R D A U O O TJ D A 10 14 11 18 11 88 NsM eb DelfUmhe OpmerkerctMriclit worden door den heer J C Fabiui te Delft pogingen gedun antirev eo liberalen aldaar te winnen Toor een oandidatanr Tan jhr mr G J Th Beelaerti ran Blokland De heer Fabios noodigt Tolgens onsen berichtgerer daartoe rnnige bekende en onbekende geettTerwuiten en niet geeitTerwanten tot eenige gesellige arondbyeenkomsten oit Te Zwaagweeteinde Fr heeft eene vroaw in een Tlaag Tan waanzin haar vierjarig kind dat te bed lag met een broodmes de rechterhand bgna geheel afgesaedeo Op adries Tan den geroepen geneeakandige il het kind onmiddellijk ter bebandeliDg naar Groningen TerTOerd De moeder wos sedert eenigen tyd ladende De kieTiteeieren markt in de pror Friesland il Zaterdag gesloten na dien datum mogen de eieren ingeTolge de jachtwet niet meer Terkocht te koop uitgestald of rervoerd worden Over het algemeen was bet dit jaar in Friesland een slecht kioTitseieren jaar want oftichooD bet getal kieTiten in de proTincie oiet belangrijk minder was dan andere jaren bedroeg de hoereelbeid gevonden en in den handel gebrachte eieren niet moei dan de helft Tan verleden jaar De oorzaak hiervan weet men niet te Terklaren daar deze ditmaal niet aan weersgesteldheid ot droogte kan worden toegeschreTeD Een Treemd Terichgnsel is het echter dit jaar hetgeen ook ongetwüfeld op het broeden Tan inTfoed moet geweeit zijn dat de kieviten nog niet paren maar nog steeds in koppels van 200 tot 400 stuksrondvliegen een verschijnsel dat zelf door de oudste kievitseieren zoektirs in deien tgd nog niet werd waargenomen Te DroQwen Dr heeft in de bosschen van de heeren Meursing en Uoman een folie brand gewoed welke Tan het welig opgaande hooi eene mtgi Btrektheid Tsn 8 9 Ü A in de aseb beeft gel d Gelukkig stuitte het Tour tegen de aarden wallen Tan deo straatweg naar Borger anders zou ook het aan de oTersgde van deien weg gelefj n bosch vernield geworden zgn Tödens den brand was de straatweg wegens den dichten rook niet te begaan Een eigenaardig gesicht was het vlochten van het wild haaen en koognen die in bet nauw gedreven hnnne schnilboeken moeaten verlaten en bedwelmd aohenen zoodat z zich lieten vangen Da schade aan het bont is zeer aanzienlyk De Fianscfae advocaat Lagnerre de vriend van Boolanger werd in 1891 geschrapt van de Igit der orde van advocaten van de balie te Par B omdat hg als directeur van een dagblad handelswerk had gedaan in strydmetde reglementen der orde Hg liet zich echter inschrgTcn bij de orde Tan advocaten van Figeac en hg meende nn overal in bet land te kunnen pleiten Maar de rechtbank te PargB l Ie kamer heeft thans geweigerd hem te vnrgunnen als advocaat op te treden voor een der partyen in een daar aanhangig proces en beslist dat een advocaat niet aldua het banvonnis trotseerend de denr weder kao binnen komen waar men hem heeft uitgezet Naar men oit Scbwgz bericht beeft Abbegg die wegens moord op sgn dochter ter dood veroordeeld is bekend nog een anderen moord bedreven te hebben in 1875 Zgn terechtstelling wordt nu verschoven totdat by ook voor die misdaad gevonnist zal zgn lottafdam Oandla Viaawarkark Maordnekt eada 2aT H 7 48 8 68 BI K1 7 47 ff E Ze w 7 68 8 01 N dL d 8 08 ff Toorh 8 07 18 11 88 Goada Oudew 6 50 6 54 t Wosrdea 5 59 7 08 8 19 Utrsobt 6 18 7 88 8 88 8 41 9 Ooada 40 Amatardam Wd Ï 8I AMtordsM Oi 1 14 anelbtin Het hooggerechtshof van den NoordAmeri kaansohen Staat Ghio heeft het zoogenaamde boycotten dood verkloren Tan leTcranciers door klanten of omgekeerd TOor ootwettig en strafbaar verklaard De geboycotte beeft recht op een ichsdevei oeding vau degenen van wie de bew ng uitlog of die daarbg medewerkte ebt ge kinderen en hebt ge een tuin ruim dan zoo spoedig ge kunt een klein hoekjen gronds in voor nwe kinderen Leer de kleinen zoo vroegtgdig mogelgk een tuintje bewerken en zorg er voor dat de liefde TOor bloemen er tgdig ingebracht wordt Scheuk uwe kleinen eenige eeuTOudige pakjes zaad soms TOOr weinige centen verkrggbaar bezorg ze een klein vrochtboompje snoer pyramide dat vroegtijdig draagt en ge doet een goed werk Kindertnintjes dienen overal gevonden tevor den waur de ruimte er voor is en waar kinderea zgn Het zal bon een gepaste af wisseling bezorgen en veel verkeerds tegengaan De veertiende jaarvergadering van het Nederlandscb werkliedenverbond Patrimonium die heden en deanoodig Woensdag zal worden voortgezet werd istemamiddag te balf twee in het Paleis voor Yolkavlijtc te Amsterdam geopend De voorzitter E Kater wees in zgne openingsrede met name op den belangrgken arbeid welke der vergadering werd voorgelegd in de vaststelling vao een Sociaal Programc waarvan bet concept in den bescbrgviugsbrief is opgenomen Met blgdacbap constateerde spr den toenemenden bloei van Patrimonium c dat 163 afdeelingen telt met 13 200 leden Omtrent den uitslag der verkiezingen die op de ontbinding gevolgd zgn drukte hg zich Tolgenderwgs uit Het pleit om eene betere kiesrechtregeliiig die de Koningin Regentes als eerste voorwaarde voor blgvende verbetering aan ons volk wilde geven is door Hare Majesteit verloren De behoüdzocht verpersoontgkt in de meerderheid der censuakiezera heeft gezegevierd Kloeke mannen zgn voor het uitgebreid kiesrecht in het krgt getreden men scbold ze demagogen die de nieuwe kiezers zouden verlokken kerk en troon te verwoesten Men roept ïervolgde spr ons toe dat het de juiste tgd nog niet js om ons het stemrecht te geven met bet doel om zelf te kannen voortgaan de lakens uit te deelen en te zorgen dat men niet te weinig voor de censoskiezers behoudt Het antwoord uit de stembus heeft velen verrast Wij hadden vermeerdering van den volksinvloed op den gang van s lands zaken ook voor eertyke werklieden gehoopt het conservatisme antwoordde Het zal afwachten bet beeft al den tgd tot het straatgeweld als vóór honderd jaren de teleurgestelde en opge ruide menigte nemen doet wat men aan het volk hetzij dan met of zonder hulp van de grondwet tot hiertoe wederrechtelijk onthoudt Ons voegt echter aan bedreiging of geweld nooit mede te doen maar den Heer te bidden dat Hg uit genade zulk een oordeel van ons volk afwenden zal Wat ons bedroeft is dat mannen die de anti revolatieparty vaak tot sieraad strekten nu ruimachoots het hunne er toe hebben bggedragen om den ongerechtiftden woningcensui te bestendigen en zich hierby gedekt wanen door schuldigen eerbied voor de Grondwet Van staatslieden die in waarheid den Heere vreezen moeten wg aannemen dat zg er geen voorgewende bezwaren op na zullen houden maar wel vrees ik dat behoudzucht vaak het oog verblindt ook van knappe staatslieden en nu ook hou gezicht heeft misleid eo in de grondwet doen lezen wat men er gaarne in leest 1 Ten andere en hiervan kuooen de feiten getuigen de eerbied voor de hoogste grondwet was bg diezelfde lieden niet róó groot of zg hebben bg bestrgding van veel liberaals en radicaals bet toch geduldig aangezien dat de Mammon allerwege op het terrein van den arbeid den acbepter zwaait zg hebben bet boerenbedrog der commisaiSn van onderzoek uit lieden saamgesteld die niet kunnen onderzoeken bestendigd Wg wachten geenszins alle heil van een stembiljet maar zouden het hebben willen gebruiken om mannen in s lands raadzaal te kiezen die ook de belaogea der werklieden kennen terwgl nu slechts enkelen tot die taak bekwaam er zitting zullen nemen 8 11 e ia 8 88 8 81 8 80 4 67 10 10 6 80 Na hulde te hebben gebracht aan de nagg dachtenis van mannen als Elout van Soete wonde en Eenchenina waanchnwde spr tegen de toeneming van het aocialismec Wfl maakt het conservatisme zich big met de sch nbarv verdeeldheid in de gelederen der sociaal democratie maar deze verdeeldheid bemat bloot op een verschil van taktiefc Men kreeg nn twee legers maar tot één doel besloten afschaffing van het privaatbezit I Voor de balie hebben zg dispuut op straat echter vrede Ten slotte bad spreker den Heere af hem en de zijnen te behoeden tegen hetgeen twisting en verdeeldheid brengen zou Het conservatisme zg ons een walg maar wgf mogen er ook wel op bedacht zgn om bg het sturen in democratische richting niet te gaan specoleeren op het compaa van eigen vernuft en eigen uitlegging in plaats van op dat des Heeren Woord Na deze openingsrede werd door den beer 3 W Witman het jaarverslag uitgebracht waarin ook melding wordt gemaakt van bet sociaal program dat blgkt te zgn ontworpen door de hh dr A Kuyper mr Th Heemskerk J van Alphen K Kater en P van Vliet jr De hoofdpunten van het concept sociaalprogram zijn Oprichting van scholen met den bgbel on het wegnemen van alle beletselen die deze in den weg staan vrgmaking van het onderwgs ook voor de middelbare en hoogere scholen en de gymnasia de opheffing van alle inmenging der overheid in het kerkelgk leven Zondagsheiliging verbodsbepalingen van overheidswege ter beperking van ontucht en drankzucht onderzoek naar het vaderschap en weder opneming van de doodstraf in de wetgeving verbetering van de rechtspositie van soldaat eo matroos geneeskundige bgstand in dier voege dat ook een gewoon werkman en zgn geziu voldoende geneeskundige verzorging kunnen vinden afschaffing van vaccinedwaog regeling van het arbeiders pensioen bg ouderdom verminking of ziekte liefst verplicht te verklaren bg bet arbeidscontract daaruit volgende overbodig verklaring van alle armenverzorgiug voor den werkman van overheidswege nadere omschrgviug van de bepalingen in bet contract te stellen o a wat betreft loon en arbeidsduur en Zondi srust oprichting van kamers van arbeid invoering van het leerlingstelsel regeling van den arbeid in het belang eener vermindering der werkloosheid het uubewoonbaar verklaren van slechte woningen door de overheid en vrgstelliog van belasting voor arbeiderswoningen van een zeker type beperking van de graden voor het erfrecht opdat de vrgkomende kapitalen kunnen worden aangewend om de werklieden voor het aandeel in het pensioenfonds enz te ontlasten veranderde bepalingen omtrent de onteigening en het pachtoontract in het belang van den landbonwenden stand benevens beperking van den grondeigendom en oprichting van rgkswege van eene crediet en eene hypotheekbank voor den landbouw eindelgk ter bevordering van de volksngverheid een beschermend tarief van inkomende rechten eo herstelling van de toleenheid tuBscben Nederland en koloniën Na bet uitspreken dezer rede werd de beer Kater met 141 van de 154 stemmen tot bestuurder en voorzitter herkozen De heeren heeren Sizoo en Boerkool werden als bestuurders herkozen met 74 en 75 stemmen Verkorting van werktgd Onder dezen titel bevat de Hengeloosche Fabrieksbode weekblad voor het personeel der machinefabriek van gebrs Stork Co eenige beschouwiogeu en mededeel ingen waaraan het volgeode is ontleend Vooraf ga de opmerking dat in alle werkplaatsen volop werk is Utrecht 6 88 7 B0 9 Woerden 6 68 8 11 i Üudewater 7 07 8 19 i 10 84 ll lOi 11 85 19 16 9 40a 9 65 10 4é 8 8 16 9 04 Amatcrdam 0 8 AmaterdaraWp Gouda 5 60 TJO Toeft de machinefabriek in Borne stond was de vwrktgd 12 uren per dag Toen zg naar Hengeloo werd verplaatst werd deze werktijd tot 11 uren ingekrompen Later werd de ochtendaohafttgd ingesteld in 1889 eind l k werd tot de middagschaft besloten in overleg aset de Kern Wg werken dus thans neïfen un ti veertisr ininatpn per da en wn doen niemand te kort als we bew nn dat het verlies van tgd na de schaften in aanmerking nemende negen on een half nor per dag wordt gewerkt £ n nu wilden wg in de Kern ter bespreking brengen het denkbeeld den werktgd tot negen onr per dag in te krimpen dat wil dus zeggen s avonds te zes nor in plaats van om half zeven stop te zetten De vraag of verkorting van werktgd met vermindering van loon werkelgk in noodzakeIgk verband zonden staan beantwoordt de directie der fabriek met een volmondig neenc De werklieden onzer fabriek werken bgna allen op stuk zooala we wéten genieten ook de voorsl ers poetsers en sjouwers der gieterg stukgeld en voor sommige werkzaamheden der werklieden voor algemeene diensten wordt op stuk betaald Er blgveu dus slechts zeer enkelen der eigenlgke werklieden over die per uur betaald worden en wier dagloon eeoe vastbegrensde verdienste is Voor beu moet eene verkorting van werktgd met eene verhooging van het huurloon gepaard gaan Indien de firma de Kern gehoord tot verkorting van werktgd mocht willen bestuiten zal zij hierin zeker moeten voorzien De werklieden echter die op stuk Wexïen moeten voof zich zei ven weten te zorgen al zal een overgangsmaatregel ook hen in het genot van hun tegenwoordig weekloon moe n laten Zg moeten voor zicbzelven weten te zorgen herbalen we er bgvoegend dat we overtuigd zgn dat ze dit kunnen doen In het algemeen kan men gerust beweren dat wie acht of negen uren per d met overleg fiiok doorwerkt evenveel kan afdoen als een ander die even goed meent aan te pakken in tien of twaalf uren Minder lang te m eten werken maakt ons frisscher scherpt ons overleg doet ons meer woekeren met den tgd na eecige weken maanden desnoods zullen we in negea uur evenveel kunnen doen als thans in negen en een half Wie heeft ooit in de stukgelduitbetalingen den invloed van de schaften s morgens eo s middags leruggevonden Wie werkt niet met dobbelen lust en dubbel goed gevolg als hg in het voorjaar of in den zomer een of meer dagen verlof heeft genomen en zirh buiten bet bereik van den rook der febriek eens op goede manier beeft vertriscbt in de natuur of goede indrukken opgedaan die hg in de eenvormige dagtaak niet kan verkrijgen Eo nu niet in het algemeen maar in het bgzonder over onze verschillende bedrgveu sprekende zooden wij durven bewereo dat na vrg korten tgd door allen die zonder machine werken dus door modelmakers en vormers met aanverwante bedrgveu door smeden en ketelniakers door baokwerken en monteurs zeker in 9 uur zooveel zal worden gedaan als thans in 9 uur Wie reeds thans zooveel mogelgk woekert met den tgd moge dit voor bet oogenhlik betwijfelen een feit is het dat juist bg hem die heel hard werkt het overleg bij korter werktgd nog zal worden verscherpt en dat juist hü na volbrachte dagtaak het meest zal genieten van de langere rust Voor de bestuurders der werktuigen de draaiers schavers hoorders enz is de overgang tot korter werktjjd het moeilgkst Maar toch was dezer dagen een dergenen die dit het beat kan beoordeelen het met ons eens dat ook hier overleg eu vlugheid bg oordeelkundige langzame verkorting van werktgd in minstens even groote mate zullen winnen als de duur van hunne inspanning vermindert Zullen ten slotte de beambten der werkplaatsen een half uur korter werkende hierbg niet evenveel af kunnen doen 81 7 07 8 10 8 41 a 7 17 ff 9 60 ff 7J4 ff ff 7J1 ff ff 61 7 87 8J 10 08 10 10 9 61 10 9 U 10 619 19 4 10 7 88 4 86 7 60 5 IS 0 81 9 45 10 00 11 00 4 10a 4 85 5 10 8 40 8 51 8 50 11 97 11 48 18 15 ÏQ de eerstvolgende Kernvergadering die binnen veertien dagen zal worden gehouden hebben de vertegenwoordigers van bet personeel gelegenheid over den negen nrendag hunne meeuingen uit te spreken De directie hoopt dat algemeen de beslissing valle in bovenstaanden geest zij meent dat de fabriek sr wel bQ xal varen en dat het l niselgk leven er bg zal winnen Een juiste opmerking Iemand schrgft in de N B Ct Het spoorwegongeluk te Barendrecht geeft mg aanleiding er op te wjjzen hoe gevaarlgk de gewoonte hier te lande is om de spoorwegcoupes van buiten zoodanig te sluiten dat ze door de passagiers niet geonend kunnen worden Wat kan toch het nut dezer verouderde inrichting zijn Mocht al gedurende de eerste tgden der spoorwegen de wenschelijkheid daartoe bestaan hebben thans nn iedei met bet reizen per spoor vertrouwd is heeft het toch geen doel meer de reizigers op te sluiten £ n wat kan hg een apoorweg ongeluk ergerlgker zgn dan dat men de denr van zgne coupé met kan openen om aan een dreigend gevaar te ontsnappen I In Engeland is de sluiting der waggons alleszins voldoende en toch zóó dat ieder gemakkelgk door het raampje het slot van buiten kan bereiken hier echter is bg de meeste waggons het onderalot zoo laag en meestal zoo stijf gesloten dat het onmogelgk is van binnen uit de deur te openen Zou het niet geweuscht zgn dat hierin verandering gebracht wordt De com binatie die het speelhol van MonteGarlo exploiteert hield in de vorige week afrekening over deo buit van 1893 Natuurlgk heet die maatschappg tSociété des bains de mer van Monaco en cCercle des étraogersi De directie monsieur Blanc c s was niet erg tevreden over de uitkomsten er waren in December en Jannan niet genoeg logeergasten geweest waaraan wat te plukken viel Met bet kapitaal van Wj millioen gulden dat in de speelbanken toebehooren ia gestoken had men dan ook in het afgeloopen jaar slechts ruim 10 millioen gld winst gemaakt Daarvan krggen de arme aandeelhouders in die philantropiacbe onderneming ruim S auiillioen d i 40 pCt dividend de doorluchtige vorst van Monaco f600 000 eu het overige dient voor cverachillende oitgaven Naar men verneemt beeft de directie der London hatbam en Dover spoorwegen in vei eeniging met de stoomvaartmaatschappg eelandc besloten om gedurende de wereldtentoonstelling te A ntwerpen retourbiljetten geldig gedurende ééoe maand beschikbaar te stellen waarvui de verminderde prgzen zullen bedragen Londen Antwerpen Ie kl f 18 en id 2e kl f 12 Men meldt uit Amsterdam Het gemaskerd bal jaarlgks door de vei eeniging Limburgia gegeven behoort tot de prettigste en opwekkendste feesten waarvan de Amsterdammers de heugenis bewaren En wij hebben wel eens een dokter Tholosan hooren beweren dat heel Nederland er wel bg varen zou als Hollandsche jongelieden wat meer dan tot beden hunne gading zochten onder Limbuigeche schoonen Het zou een snelleren blo somloop bevorderen bg toekomstige geslachten en wat meer levensVroolgkheid brengen in ons huiselgk en maatschappelgk verkeer Dat het goede door de Limburgers stndeerende aan onze hoogeschool aankomende kooplieden op onze handelskantoren den Amsterdammers gebracht niet aan ondankbaren verkwist wordt getuigde de avond van Zaterdag waarop in Maiaon Stroucken aan de vereeniging iliimburgiat bg monde van den beer J H C Kroop namens tal van Amsterdamsche vrienden en vriendinnen een prachtig vaandel werd aangeboden ten blgke van erkentelgkheid voor de vele genotrgke avondfeesten waaraan zg als genoodigden vanvLimborgia hadden deelgenomen De voorzitter van Limbnrgiac nam het geschenk met eene hartelgke dankbetuiging in ontvangst en natnurlgk werd de kroon op de plechtigheid dezer overdracht eenerzgds en aanvaarding anderzgds gezet door een bel dat in animo voor geen der vorige bals behoefde onder te doen Het vaandel ia van rood fluweel met gouden kwasten en draagt de fraai geborduurde wapens van Limburg en Amsterdam door den naam Limboigia gedekt Ben ond leerling van de Ecole Centrale te Par s de heer Gocart heeft ondekt dat het Seinewater niet alleen verontreinigd is door tjphnsbacillen maar ook door de kiemen Tan tallooze weekdieren die zich daarin ontwikkelen zich hechten aan de buizen der waterleiding en daar spoedig heele kolonies vormen Het grootste dezer weekdieren is de Preisentia Amouldi die tot 48 m M lang wordt en ook in de waterleidingen van Londen Berlgn Weenen en New York voorkomt Het eenige afdoende middel om deze lastige gaaten kwgt te raken is veel van het water te gebruiken door teel te sproeien of te drinken zg missen dtt dtn tijd om zich te hechten De Itgdelgke sluiting der bron waterleiding waarover de Pargzenaars op dit oogenhlik rouwen ia dus per slot een b zonder menschlievende maatregel van het gemeenteb tuur I Men schrgft oit Bandong aan de iJavoBode De menscfaenhandel is weer in vollen gang Voor de op handen zijnde lebaran hefeft de Inlander veel geld ooodig en daar maken de ronselaars koeliewervers gebruik van Wordt elders die tgdelgke geldnood benut om goedkoop sawabs in te hnren ten behoeve van fabrieken zich voor een bagatel meester te maken van een volgende oogst hier laat men de menschen hun lichaam verkoopen voor een appel en een ei En meen niet dat zich alleen obscure lui met bet winstgevend ronselaarabaantje bezig houden neen heeren en zelfs dames sic Het is dan ook de moeite waard De koelie krggt f 30 voorschot en verbindt zich daarvoor drie jaren io Deli te werken Van dat voorschot krggt hg echter maar f7 in banden want hg moet deelen met meneer of mevrouw en met den mandoor die hem uit de kampong haalt Meneer of mevrouw krggt f 15 en de mandoor f8 rest f 7 voor den koelie waarvoor deze dan een prettige lebaran kan vieren Het meest wordt verdiend aan mooie vrouwen die zich quasi verhinden om in Dell koeliewerk te verrichten doch feitelgk bestemd zgn om daar huishoudster of iets anders te worden Om de zaak minder in het oog te doen loopen worden zg geboekt als vrouw van een Inlander die als koeli naar Deli gaat Wanneer men bedenkt wat een inlander al niet doet om tegen de lebaran aan geld te komen en hoe hg met rgksdaalders door de ronselaars gelokt wordt kan men dan nog van zgn eigen vrgen wil spreken en is de geheele zaak zijn de uitvloeisels van die hooggeroemde koelieordonnauties iets anders dan vermomd pandelingschap Dien menschenhandel verbieden d w z de koelieordonnaoties iotrekkeo kan nu eenmaal niet meer maar de Regeeriug zou toch iets in die richting ten goede van den Inlander koenen doen door nl bet werven en uitvoeren van Inlanders zoomede het huren hunner gronden gedurende de poewassa en een week daarna te verbieden op straffe van zware boete en nulliteit van de aangegane overeenkomst In dien tgd toch worden dergelgke contracten het minst nit vrgen wil gesloten In het jaar 1754 moest te Den Bommel een schoolmeester tevens voorzanger benoemd worden Onder de candidaten was zekere Simon Janaz Verweg die den regenten op de volgende wgze van zgn bekwaambeden inlichte Zonder roem naar waarheid dient deze tot informatie dat onse familie bestaat uit man vrouw en zoon wg zgn ruim 40 jaren de zoon de fleur onzer bejaarde dagen is 20 jaren ond en meester glazenmaker en Terwer en meesten tgd ondermeester een jongeling des gelaks frisch en wel geformeert en regt van leden Zoo UEd Achtb een wel gedresaeert school meester en Toorzanger van doen of van nooden hebt God geve UEd Achtb wgshcid en voorzigtigheid in de electie van zoodanig een persoon of wat het ook zg verzoeke UEd Achtb aaogaandtmgne konsten en weetenschappen namelgk Italiaansch of scbeepsboekbonden de wgnroeierskonst atour mans en land meetskoust zonder roem dog het is Gods gave extra ordinaire pnik overheerlgk zingen als bet God belieft Zoo UEd Achtb begeerig bent aan te hooren tot verwondering ja zelfs verbaasdheid en wat iets meer zg dat zoo een teeder ligchaam in lezen en zingen zoo eon geluid kan geven Ik ben op de vierde verandering van domicilinm alle figuren op het konatigste door ovaal rondagewgze met de passer te halen alle de zonnewgzers te formeeren Italiaansche Romeinsche letters ja tot 50 diversche standen te schrgven capitaal links en regts door te baaien met de penseel te schrgven en te vergulden en diergelgke weetenschappen en kapaciteiten meer mede de veerdigheid der pen in dewelke ik voor niemand hoef te wgken deroemboitengesiooten ik ben verzekert dat UEd Achtb uog beter zult ondervinden wanneer ik het met de pen durf exprimeeren wanneer UEd Achtb gelieve te hooren of te zien hebt maar tot UEd Achtb te recommandeereu of door iemand te laten afhaalen de distantie tosschen beide is 9 of 10 oren mgn vronw is de alderbeste in haar huishouden en het adsisteeren van mgn school anfljn van de hoofdschedet af tot de voetzooien toe ben ik een schoolmeester N B Wgn of sterken drank werd van mg nimmer gedronken Ziet ook voor het laatst ja voor het laatste zeg ik en hoort UEd Achtb zullen nog beter ondervinden aangaande mijn comportement F S Per eerste occasie antwoord verwachtende van te komen of niet zoo UEd Achtb op zoodanige conditiën niet gelieft te hooren of zien gelieft dan maar de goedheid te hebben van papier met den eersten rang terug te zenden dan hoop ik dat aan UEd Achtb de Hemel wil geven eendrachtigheid en liefde ja zelfe concordantie tot in de electie van een goed braaf eerlgk bejaard en dengdzaam man de Heer zegene UEd Achtb en de waarde broeders der gemeente in het electiseeren van een ander persoon van het vacerende ambt Blgres na hartelijke salutatie en prezentatie van mgn onderdanige dienstprezentatie aan UEd Achtb met de broederen der gemeente De volgende geschiedenia ze ia niet van heden of gisteren maar niettemin naar waarheid toont hoe eens een eierenzoeker een politiebeampte fopte die hem ti at al te veel op de kladden zat Hat was een mooie Zondag morgen en natuurlek onze eierezoeker was er even op uitgegaan Achtelooa voortroeiend bemerkt hg kwansuis den vgand niet die verkleed eveneens roeiende bem meer nadert Eindelgk wordt het gevaar bemerkt en de bardnekkige wedstrgd met riemen begint de vervolgde wordt evenwel ingehaald en heeft een proces verbaal te zgnen laste omdat bg hem aanboord eendeneieren 7 gn gevonden die eveneens met 1 Mei niet meer mogen worden gezocht VSTateen vreugde voor den dienaar der Wet eindelgk zgn tegenstander te hebbeu verganwd Eenige weken later diende de zaak voor den katonrecht r Ver lger en vervolgde zgn beiden verschenen Op de vraag aan den laatste of hg nog het een en aider beeft in te brengen knipoogt bg verradelgk vraagt naar de eieren die als corpus delicti aanwezig zgn laat een ervan door zgn vgand openslaan en wie schetst dicnfe woede toen ze allen op de rg af bleken gekookt te zgn cUwe brniioft zal niet van de pleizierigste zgn zei zekere J K te Budel NoordBra bant tot zgne zuster die de vorige week in t haweiyksbootje zou stappen En het moet gezegd worden op hoo t treurige wgzeatoorde hg zelf de algemeene vreugde Terwgl toch bgna de geheele familie in de kerk was ging bg naar de schuur en sneed zich met een bakselmes do keel door Men stelle zich de ontzetting voor waaraan de moeder van den ongelukkige ten prooi was toen zg eenige oogenblikken later hem daar vond liggen badende in zgn bloed Hoewel toen van alle kanten hulp opdaagde was redding niet meer mogelgk en bezweek de beklagenswaardige na eenige uren In de Vrge Scbool waarschuwt de heer G J Willemsen zendeling der N G Kerk de onderwgeers vooi het soUiciteeren voor onderw zer in den Transvaal Hg beklaagt celken jongen man die aan de oproeping voor cboerenBchoolme$ster in den Transvaal gehoorgeeft9 BDttenlandsch Overzlclit Sir William Harconrt de Engelscbe minister van financiën zal de politiek vaarwel zeggen Dit was het groote nieuws dat Zaterdag te Londen verspreid werd Officieel werd verklaard dat at dergelgke berichten geheel zonder machtiging verspreid werden bgna eene bevestiging Harcourt s besluit staat io geen verband met de teleurstelling die de r eenng ondervond doordien de meerderheid bg de tweede lezing der nieuwe kieswet niet meer dan 14 stemmen bedroeg Verschillende omstandigheden geven het bericht waarschgnlgkheid Vertegenwoordiger van het oudliberalism e werd Harcourt in het ministerie Rosebery telkens gedwongen zgne vroeger verkondigde overtuiging achter te stellen bg de begrippen welke de richting van de nieuwe koers bepalen Als hoofd der regeeringspartg ip het Lagerhuis moest hg de uitbreiding en versterking der vloot de optredende koloniale staatkunde bgv ten opzichte van Uganda warm bepleiten hg die altgd een tegenstander van de groot Engelscbe politiek was geweest Men zegt dat de verhouding tusschen den eerste minister en den leider van het Lagerhuis zeer gespannen is Daarbg komt dat Harcourt s gezondheid veel geleden beeft bg den zwaren arbeid van bet samenstellen def begrooting en dat het gezicht van een zgner oogen verzwakt is 8ir William Harcourt zal met de uitvoering van zgn voornemen wachten tot de begrooting die zgn werk als staatsman moet bekronen is afgedaan een zware taak De Koning der Belgen heeft Zaterdag op de Antwerpsche TentoonateUing de harten der Vlamingen gestolen door voor het eerst eens te laten hooren dat ook hg kan cVlaamsch klappen Bg een vorige feestelgke gelegenheid had hg enkel Franach gesproken terwgl Boudewgn de sedert overleden zoon vïn den graaf van Vlaanderen allen in vervoering bracht met een vlaamsche toespraak Leopold II scbgnt sedert op zgn ouden dag nog vigtig de taal van een groot deel zgner onderdanen aangeleerd te hebben Ook koningin Henriette pardon Hendrika had meêgestudeerd wantbg het bezoeken van Oud Antwerpen bet aantrekketgkste deel der Tentoonstelling spraken Hunne Majesteiten heiden Vlaamsch dat een lust was voor de tsiojoren om te hooren Op den welkomstgroet van den heer Kuyck antwoordde de Koning tot groote verbazing van iedereen in het Vlaamsch en het gejaicb der omstanders was er honderdmaal hartelgker om Het voratelijk bezoek beeft trouwene over het geheel een nitmuntenden indruk gemaakt Jammer maar dat er geen voldoende tgd meer overschoot om aan de afdeeling Sohoone Kunsten de noodige aandacht te wgden Slechts inderhaast doorliep de Koning enkele salea waar hg o a ook nog een paar Nederlanden de heeren Martens en Meedag toesprak maar toen gedoogde de tgd van vertrek geen verder oponthood meer In sommige bladen vonden we vermeld dat na afloop van de cantate cUenios des Vaderlands een kanonschot dreunde Bedoelde berichtgevers moeten een sterke verbeelding gehad hebben w nt het aanvankel k in het Program opgenomen kanonschot waa om angstige gemoederen die aan een dynamietontploffing zouden kunnen denken niet te doen schrikken nog te elfder ure afbesteld en kan dos onmogelgk gedreund hebben Uit de veeltalige redevoering waarmede de burgemeester Jan Van Rgswgck Vr dag avond de vertegenwoordigers der buiten landaohe pers verwelkomde zg nog aangestipt dat bgermet fierheid op wees zelf de zoon van een journalist te zgn In verloren oogenblikken zefde hg had ook hg wel eens op journahstisob veld gejaagd en dikwgls had hg den lust gevoeld zgn regelmatig plaatskeo in de gelederen der journalisten te veroveren Hg bracht holde aan het groote Frankrgk waaraan de Belgen door zoo vele vroeger wat al te knellende maar nu door lichter rozenbanden gesnoerd zgn hulde aan bet overzeesche Engeland tot welks bloei de Belgen in het verleden hebhen bijgedrï en en aan welks dankbaarheid zg grootendeels hun onafhanhelgkheid vsraohnldigd zgn hulde aan het broederland welks lief en leed zg zoolang hebben gedeeld en waarvan zg trots politieke wisselvalligbedeu in geest toch niet gescheiden zgn aan dit edele Nederland welks taal de Belgen nog met voorliefde spreken omdat zg den gemeenochappeIgkeii oorsprong herinnert niet enkel met den noorderbroeder maar van heel den germaanscben stam Het scheen hem zeide hg dat hg uog Vlaamsch sprak wanneer hg eich richtte tot de aanwezige zonen van het moedige Duitachland die hg zeer bartelgk groette evenals al de leden der groote geestelgke familie die hg voor zioh zag De commissie der Fransehe Kamer belaet met het onderzoek van bet voorstel derr eering om verlof te geven ter vervolging van den eocialistischen afgevaardigde Tonssaiot wegens het beleedigec der gendarmerie bg de werkstaking te Trignao heeft met acht stemmen tegen drie daarop afwgzend geadviseerd Dit was uit de aamenstelUng der eommisaie te wachten Het was tot dusver een raadsel waarvan Emile Henry die zonder betrekking was en niet heeft gewerkt geleefd heeft Hoe ook door den rechter van instructie ondervrai d het bleef een geheim Wel vermoedde men dat hg de band had in of medeplichtig was nan diefstalten maar dit ontkende hg herhaaldelgk ten stelligste Hg stofte op zgne anarchistische denkbeelden daarom was het hem te doen om niets anden Thans echter weet men wat Troeger slechts vermoed werd De gevangenneming van Ortiz en zgne medebf chuldigdeu heeft den rechter van instructie op het spoor gebracht Henry behoorde tot eene kleine bende inbrekers Er zgn twee brieven van hem aan bet licht gekomen waaruit het blgkt De eene is ongeteekend gebleven de andere is geteekend Bobert beiden lija ontwgfelbaar van zgne hand Henry heeft Vrgdag voor het eerst het bezoek van zgne moeder ontvangen Zg gaf liet veriangen te kennen om naar mevr Garnot te gaan ten einde haar te verzoeken bg den president der repobliek werkzaam te zgn voor het verleenen van ontheffing Tan de doodstraf Maar hg wilde er niet Tan hooren Beeohonw mg als dood zeide hg koel tot haar Hg verzocht haar tevens niet bg hem terng te komen Het leidt tot niets zeide hij tot lüar dat gg getuige zgt van mgne laatste uren De vronw weende bitterlgk Eo terwgl Henry van haar afging keerde hg zioh om en riep baar toe vaarwel De Fransehe Kamer zal voor de afwieseling □ og eens een Panama debat honden Dat is niet verstandig zon men zoo zeggen maar dat ia ook geen reden waarom het niet zou geschieden De afgevaardigde Hobert wil den Minieter van Justitie interpelleeran waarom het verzoek tot uitlevering van Cornelius Herz niet wordt volgehouden nadat er in de Panamazaak met dat heer een transactie heeft plaats gehad Er kan over dat onderwerp nog heel wat gezegd worden Het ver oek tot uitlevering van Herz is gegrond op de aanklacht van bedrog en misbruik van vertrouwen De aanklacht kan met genoemde transactie onmogelijk vervallen zgn En toch kan de heer Hobert geen succes hebben met zgn interpellatie aangezien het Hof van Cassatie heeft uitgemaakt dat de daden waarop de aanklacht tegen Herz berast verjaard zgn en derhalve niet meer vervolgbaar Daar kan de Minister van Jostitie ook niets aan doen Wanneer Panama in de Kamer echter genoemd is knnnen venohillende namen