Goudsche Courant, donderdag 10 mei 1894

GOUDA Tm 6 15 LEIDEN 8 GOUDA 8 20 ALFBN 10 GOUDA 10 30 LEIDEN nm 12 GOUDA 12 48 GOUDA 280 GOUDA 480 AMSTERDAM 445 Stoomboot Maatschappij No f347 Donderdag 10 Mei J894 338te Jaargang üa neaafc rnmm göiiaivt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ZOMERDIENSTREGELING ing eg aan Zaterdag 5 HJei 1894 w egens veranderde sluiting der Spoorbrug j materdamsche ma Fan BOSKOOP De ültguve dezer Courant geschiedt dagfelgks mett uitzondering van Zon en Feestdagen De pifis per dne maanden ig ƒ 1 25 franco pei posi 1 70 Aizon erUjke Nommera VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst va 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Abonneert V op hSi S KATHOLIEKE TIIVERSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kath Letterkundigen Maandelgks yerachgnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als Soman Novellen HiatorUehe Verhalen Poëxie AUerl l miaaaels Logogrief Rebus en en Toor den zeer lagen prjjs van 65 CRST per 3 maanden franco per pos 80 cent Goedkoopste miiaadschrift van Nederiaud P STOKVIS WATKRBBÜS DiTGBVllIt s BoacH Yerkrijgbsar bij M PEETER8 J N B AIb bewijs van eohtheid h cachet en kurk steeda voo ilea van deo naam der Firau P HOFFB weer te berde komen en de politieke en andere hariatoehtea worden opgezweept Herz krggi intanchen nn den geweniichten tgd om te herttellen na ign ziekte en kan atraka een reisje maken naar het sohoone Frankrgk om de ondo Trienden te bezoeken KEXXlSGEnXG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda breugen ter kennis van d ingezetenen dat het Primitief Kohier der plaataet ke directe belasting op de Inkomsten in deze Gemeente Toor bet dienstjaar 1894 door Gedepnteerde Staten van Znid Holland goedgekeurd Y m afschrift gedurende Tijf maanden roor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter iarordering ia toe gezonden aan den Gemeente Ontranger GOUDA 8 Mei 1894 Burgemeester en Wethouders Toornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER Nieuwe Deensche A van os Az E 73 73 Beurs van Amslerdam 7 MEI Vor krs alotkoera 8 8 1001 4 108 108 78 söi i A 88 l s BV 88 lOSU ii lOSVs 61 y 84V S 106 60V 88 a 100 100 841 648 100 86 101 816 160 7V 97Vb 103 101 187 8v 80 80 1021 101 180 190 109 i ♦ i 80 61 137 140 141 68 i 71 u 104 i 194 109 111 7 tt IUVb 75Vb lOin i 95 138 199 lOV 10 48 86 7 UI 108 47 4 18 185 108 106 101 101 usi 98 84 109 exc KniauKD Oert Ned W S I i dito dito dito S dito dilo dilo 8 i HONaM Obl aoadl lS81 88 4 ItiUl Inaehrij ing 186J 81 8 gosTiKS Obl inpspierl8 8 6 dito insiWer 1868 5 tmnau Oblig met tioket 3 dito dito 3 Bmuso Ubl Ooit 9 Serie 6 dito Oseonl 1180 t ditobgBothl l8B9 4 ditebyHopsl8S l0 4 ditoin goud leen 1888 8 dito dito dilo 1884 6 iliKJl Perpel lohuld 1881 t Tiauu Gepr CoDT Isen 1880 i Geo leesiDg serie D Geo laflnÏDK lerie 0 ZmDAre B p Beo f obl 189S 6 Mixioo Obl Buit 8eh 18 0 t VlKMOlu Obl t onbep 1881 ill tni i K ObligstieD 1881 S il BoTTiasiH Sted leen 1886 S i N D N Afr Hsodol aand Arendab Tab Mg Certiüoaten Deil MaatiohappM dito Arab Urpolbeekb paedbr 4 OulLMlJ dar Vontenl aand a 8r Hypothoekb paudbr 4 Nedarludaahe bank aaad Ned HandelmaaUob dito N W fcPao Hyp b pandbr 6 Bott Hypotbookb pandbr 4 ütr Hypothoekb dito 4 OoariSB Ooat HoDg bank aand ItüsL Hypotheekbank pandb O J Ahuiu Bouit hypotb pandb 6 Maiw h B Pr tien oert 6 Nu Holl IJ 8poiirw Mij aand ICij tot Kipl V at Sp aand Ned Ind Spoorwegm tand Ned Zuid AWk Spm ttnd 6 dito dito ditolSBl dito 8 ItiMlSpoorwl 1887 8 A Eobl i Zaid IUl Bpwmlj A H obl 8 t a Winobau Woanen aand 4 Bdsl Br Buaa 8pw Mij aand 6 Balliaebe dito aand fastswa dito aand 6 Iwtng Dombr dito aand 8 Kurak Ch Atow 8p kap atnd 8 Lotowo Bewaat Sp Ujj oblig 8 Orel Tltabak dito oblie 8 MdWeat dito aand 8 dito dito oblig 4 i l BjL Oent Pao Sp Mg obl 6 Ohio k North W pr 0 r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denfor k Bio Gr Spm oert T a lUinolaOeotral obl in goud 4 LobUt fc NaehTilleCart r tand Metioo N Bpw Mü lahyp 0 Miaa Kaniaa r 4 pot pref aand N Tork OnUrlo fc Woat aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud 8 B Faol Hinn fc Hanit obl 7 üo Pae Hoofdliin oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O S CilliDi ClD South Oort r aand Tan 0 B U r fc Na Ie b d o 0 Amaterd Omnibui My aand Botterd Tramweg Maats aand Nbo 8t i Amaterdam and 8 Stad Bottenlam eaod 9 BlMll StidAntirerpania87 8 i Sud Braiael 1888 S i Boxa TkeiatBegullrOeieUaoh 4 OoaTINR Staalaleeaing 1860 8 K K Ooat B Cr 1880 8 atiXit Stad Madrid 8 1888 Tar Nan Bos Hyp Speld oert 8 BurgerlUke Stand GEBOREN 4 Mei Cbristiaan ondara M tm Leeuwen ei W de Jong 5 Dirkje VKUbelmim onder J Loendersloot en E Kerrebyn Petros ouders J Vermeulen en C Bnabel Maria Helena ondert A tan der liaan en C de Vroom 6 Maria ouders J Borst en E Boersma Johanna Maria en Wilhelmina Maria ouders G Heerkena en C Tan Gassel Gerardus Mathens Andreas ouders O Verkaaik en G 0 Jongbloed 7 Geertrnida onder P den Hertog en H M Mualer Cornelia Johanna ouders A Berendten en J Koojjman Willem Frederib ouders T 0 Wiitenburg en C Nieuwveld OVERLEDEN 6 Mei P L Hofstedr 7 w J Schoondorwoerd 42 j en 10 m 7 A ran der Maas 15 m J van der Post 61 j 11 m 345 Staats loterij 6e Klaaae Trekking an Dioadag 8 Mei 1894 No 11677 14879 16439 en 18746 1000 No 3821 4998 5060 8168 en 19691 400 No 187 1926 B21B 14592 en 18638 200 No 8179 11968 19192 en 19M8 f 100 Prijzen ïan 70 41 8998 6784 7706 9876 11868 16894 18971 60 3046 5740 7716 9928 11440 15673 19029 528 8136 5794 7888 10080 11857 16048 19042 610 3187 5973 8178 10048 12062 16086 19071 826 8469 6219 8209 10036 12099 16223 19470 884 3556 6441 8323 10189 12607 16174 19600 1085 8686 6518 8365 10212 12870 16574 19780 1191 8662 6580 8637 10265 12963 17173 19788 1451 3866 6666 8664 10284 13441 17194 19816 U70 4008 670 8782 10408 18476 17204 19862 1502 4082 706 8837 10476 1356 17237 19961 1997 4787 6728 8839 10543 13763 17332 19967 2189 4849 6862 8908 10579 14020 17384 20065 2134 5050 6982 9033 10670 14367 17740 80320 2186 5056 6996 9248 10789 14893 17888 80329 2461 6059 7159 9250 10804 14443 18026 20366 246B 5097 7209 9381 10824 14687 16112 20482 2601 5170 7244 9395 10904 14649 18165 20540 2677 5250 7326 9548 llilBO 14782 18320 20621 2695 5S33 7479 9618 112 6 14896 18718 20703 2716 6450 7504 9721 11240 15126 18738 80780 2912 5478 7639 9872 11865 15167 18826 30771 1942 5593 APVERTENTIEN X3SXIV Effectenveiling liet Ontvang en Belaalkantour te Rotterdam zal ten overstaaD vaa den Notans op Zaterdags 19 Mei 1894 ten ü ure in het Notarishuis aldaar in veiling brengen Aandeelen en Obligation ten laste van Mii T Ass Disc en belg Ned Glasverz Mg Nat Lovensverz Bank Reserve en Waarb Kap Eigen bulp Rotterd Hyp Bank HoU Hyp Bank Amsterd Hyp Bank ZuidHoU Hyp Bank Maastrichtsohe Byp Bank Rotterd Broodbakkerg Mu De Maas f ülrummer Stroopapierlabr Smkerfabr KalieKlawing Rotterd Stoom Rgst Pel en Meelmolen Fabr De Volharding te Soerabaya Kon Stoomwererg te Ngverdal Kon Ned Hoeden Petten en Peliergenfabr Colt Mu Broembong Koffieland a Fatjar en Pendilc te Soerabaya Soeiabaiascbe Droogdok Mg De Sleephelling Sooi Stoomv Mu Zeelandi Rotterd Tramweg Mg Mti Unitas t eipl v r goed te Amaterdam Huizen Expl Mg te sHage Dagblad De Vlieger Dagblad Bet Centrum j Rotterd Diergaarde Offlo Sociëteit diverse Loten enz De Catalogus zal 11 MEI a s rerkrygbaar zgn FRANSCHE STOOMVERVEEIJ BH Chemische W sscherij TAM H OPPEKHEIMER 10 KruUkade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en verven van alle Heeronen Dameegarderoben alsook alle Kindergoederen Special inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont enz Gotdgnen tafelkleeden ent worden naar do nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prüzeu 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar is 3 dagen te verven goederen in aene week Van GOUDA Naar AMSTERDAM als gewoon Naar AMSTERDAM als gewoon LEIDEN vm 7 precies BOSK en ALPEN 9 LEIDEN U BOSKOOP nm 2 45 AMSTERDAM 8 45 LEIDEN 6 BOSKOOP eav 7 40 ook Zondag 1 GOUDA t 6 80 LEIDEN T 7 GOÜDA 7 14 Hierop zgn de gewone nitzonderingen in de algemeene dienstregeling aangegeven van toepassing DE DIRECTIE s Grootc Geluk M zegen hl GehB Groote waarborg van hel Gouvornsnsn van Hamburg Dei6 door den Staxt gegarandeerde loterij be UM olt 110 000 origlnBele loten iraaxran 55 400 prijaen en 1 premte AUe 58 400 prUi D bedragen In het gebael met io millioen 452 425 Mark De grootste prljg Is In het gelukkigste geval event 500 000 M Geldloterij gegarandeerd door de regeering 110 000 originesle loten 66 400 prijzen Dl hmfdprlj bninvt Kt ilakidgili nal m t 6O0 00OMt 1 1 A 800 000 1 1 soo ooo 100 000 78 000 70 000 65 000 00 000 55 000 2 Va SO OOO 1 ü 40 000 0 000 15 000 10 000 5 000 S OOO 000 3 i 26 4 56 il 106 i 263 54940 i M 1500 1000 liiOOete eto Alle 5G 40O preien wordin In 7 kUisra mMs en eUuuder volgend uitBeloot en Mntut De JatBte Indeellng der prljien voor ledere kineee bIDkl nlt het erneleele IrokklnKspInn hetwelk ik bIJ leder lot nratls bliyoég Nt ontTangBt ren hetXedriig in b nkpapler poBteejrelfl of per poBtwIgael eend Ik de erlgf leell Utei voor de 1 trekkingekluee tot den wettelijk Tnatneitelden prijB Tnn Nel 3 00 roer seheele origineele lotn 1 7B helTt orl lneele loten 00 n kwart ortglneele loten OflDleeie trekkInKBltjBt na elke trekking Uitbetaling dor prUten dadelijk üm nllea uldlg te ka Uincvoor 18 Mei a s fwut m dliMt ta sntdui aan krt MoifdlittriJ Bmu Laz Sams Gohn Hambnrsr geétableert 1B21 Hun Onna bMtaat ladvt bet Jaar 1891 lioohiim 72 Jaar in w lk geralma lUd MeUde altUd mot de verkoop dw origlneelt lolan iMar StaaUlotarll b laat wat bMft reed vaak tn ZTMmrland groot HeefdprUMn nttbwaald U i illioiltn illi dl liaii rt iii iji W 1 k K 300 000 SkJiL 20 000 1 k n 200 000 84 15 000 1 k lOO OOO 264 10 000 2 k 75 000 56 a 5 000 t k 70 O0O 106 4 3 00O t k S OOO 25 4 2 00O 1 k 60 000 64 1 500 l k 55 000 756 a 1 000 2 k 50 000 1237 4 500 l k n 40 000 339504 148 1M09 £ kj SOO i 0 150 197 100 04 67 40 SO j AllB KS 4 preien komen lnDen weinige maanden In 7 spoedig op elkander volgende klassen Itr venlocling Ue hoordpritg In de eervte klas is M 50 000 en vcrIiooKt itch tn de Sde kla op A KK OOO In do tde klas op A 0 000 fn de 4d klas op M 05 000 il de 5d klas op J 70 000 In de Iile klHH op ATS OOO cii In de Tdn klas ev op A 500 000 in elk geval echter op A 800 000 AütOO OOOuc ela Ua prijs der lotcD iBonicleel MiBluetteld pn lipdraagt voor de 1ste klus a 3 50 loor greheele origlneele loten 1 75 halve 0 90 kirart Tegen Iniendinir van het bedraK In bankbllJt tten postBesel of per InternatlOB l pont wlMwrl onttaiiKt leder lastgever dadelijk de vei 1iiiiH le oriftiiieele loten Aan elke lotlcverlng wordt het offlcleele plan eintlH l iJgovDegd waaruit luist te herzien Is WRlki prlji n In elke kla ter venWUng komen on hoovtil do prijs voor leder lot In elke klas bedraagr Nu elbr trekking wordt de onicleeïe tr k kinCMlU door ons tooHezonilpii en de nitlieiailnf der prijtrn geschiedt prompt Tolcem het plait ondrr xarnntle van den Htaat Omdat hel onilertreloekende bankleishtils dagrlljh van alle kanten ecu te r groot aanlnl orders voor loten deïer grooto gddloterlj onlvangl wordt men vennch alle opdrathten voor de eerate trekking loo spoedig niogelUk toe te lenden in etk geval voor den 18 Mei a s stuurt svp uwe opdraohten direct en tn jo d vertrouwen aan het banklerihuli i Windus Co Hamburg PS WIJ kunnen nlot nalaten Uwe aandacht te vestigei bet uooes dat velen van ome cllenlble ten deel il soodat wlJ reedi In de aangename gelf enh 1 waren aan onie cliënten de premie van M 300 MM 25Ü 0 M 1 3 A 100 000 op No 68 tl iM av U8I4 100 000 Il 100 000 n i OM 100 000 Hê iil r H 000 H 71116 70 000 aMJ verder prijun van A OfiOOa 65 00D SO 000 000 aOOOO MOOO ISOOO enz i litebetalen BHHi FDIEE OUDE SCHIEDAMMER QEUEVEB JKer j NIGHTOAP 1 CopacfiDBois f X 40 do Ltter Ds OOONAO FIN BOIB TM de Soeiéti Amnyme door h t geheele land om hare goede hoeAnlgbeden gunstig bekend Wordt geleverd in vei Kegelde bemande fleaaoheu van 5 Liter Inhnoil voorzien van hotatlial van Dr P VanHAMKL Ü08 Uitluitond verkrllgliaar bil P H J v WANKüM firma Wed P J MELKBRT OosthaTen B U Gouda Gottda Bttfllpendnk na A Bbihkiun fc Zooi r BDTNENLAND 0ODDA 9 Mei 1894 Giiteren W op de Algemeene begraafplaats te Utrecht z n geboortestad de plechtige begralnis plaats an den hoer M J Tan Dogtfeu leeraar aan de ryks hoogere bnrgerschod en van het gymnasium alhier Onderschadeo ambtgenooten en vele leerlingen ón oud leerlingeo ran beide inrichtingen waaraan de overledene verbonden was hadden zieh op óna doodenakker vereenigd om een laatiten giiet té brengen aan hun aller Trieud wins plotseling heengaan op betrekkelnk too jeugdigen leeftyd diep wordt bc Dr W Julius directeur der h bnrgerschool en dr Varf IJseodijk rector van het gymnasium bratiteB in geroeholle bewoordiugen holde aan en man die 10 jaar een sieraad is goweeBf van het onderwjja alhier en sich geheel wale aan de taak die hij zich tot ferensdoel lad gekozen Namens oodleerlin gen Toerdi nog het woord de heer I P de Voojs tai einde getnigenis te geven van de achting ea vereering die deze leeraar z n leerlingen ïeeft weten in te boezemen Prachtigs kransen van lerende bloemen rden dl lykbtór als holde van de tegen Woordige en de ond leerlibgen Deze w emoedige plechtigheid droeg geheel de biykeo dat de heer Van Dugteren zich een blijreode plaats verorerd heeft in de harten ran allen die hem in zgn werkkring kenden Hedenmorgen is op de Raam een zoontje ran Kroon te water geraakt hetwelk spoedig gered werd door een zoon van Wulffraat De zoon ran Boere kreeg op de Uogen een zenuwtoeril hjj werd spoedig ten huize zijner oaders biunengebracht Bg rentek werd door de Rott rechtbank gisteren behandeld de zaak tegen L r K 28 jaar los werkman te Krimpen a d Lek Uit het getuigenrerhoor bleek dat bek KJode boodschaplooper ran beroep in de maand October ran het rorig jaar een som ran f 10 lem te impen a d Lek door K ter hand gesteld tea einde die af te dragen aan r Q te Rotterdam dit niet heeft gedaan maar ten eigen bate aangewend Zgne veroordeeling weid geroiderd tot 3 maanden gerangenisstraf Citspraal orer 8 dagen Wf FEVILLETOl Be laatste eener Pamilie iNaar hei Franack 1 En tonéa zich t6 bekommeren orer bet lot rsn haar ougelakkigeo eobtgenoot die op den grond lag sprong zij over het lijk Boelde naar het behangael lichtte het op en begon uit alle maoht te bouzan en te kloppen tegen de noodlottige looden plaat tege Iqkertija Bonder ophouden den naam ran haar minnaar uitgillend Hij antwoordde niet en toch moest hy haar booren wast BJ Bchreeuwde hard en de looden plaat waa niel too sluitmd op het houtwerk gespijkerd dat er geen geluid meer kon doordringea tot de rermolmde deur daarachter verborgen Zy Terdabbeldd haar kloppen en aobreeuwde rog Ifltrder maar wat zij ook deed en hoe vaat sg het oor ook drokte tegen het loodeo gorden zij boorde de stem van den gevangene niet eelfa geen beweging niet het mioate geluid H is dood prevelde zij wMaar neen dat ii onmogelqk Men iterft niet van honger ia n dag Hq antwoordt niet omdat b met weet dat ik het ben die roept Hy denkt dal mijo man hem een valatrik aput om zich te overtuigen dat by t wel degelijk ia die hier gevangen zit O de hamel tü dmk ik Ub den t d om hem te bevrijden al zou ik het lood met m n nagela van de deur moeten Het heeft H M der Koningin Weduwe Begeiitea behaagd by besluit ran den Ten Mei lo op het daartoe door hem gedaan verzoek den heer J C Jansen eervol te oothefifen ran het tydeiyk beheer ran bet departement ran buitenlandsche zaken met dankbetuiging roor de rele en gewichtige dieusten in die betrekking aan Hare Majesteit en aan den lande bewezen en te benoemen tot minister ran boiteolandsohe nken jhr mr J Röell benoemd lid tan de Tweede Kamer der Staten Generaal 2o op het daartoe door hen gedaan rerzoek een eervol ontalag te verleenen aan de heeren mr J P Tak ran Poortrliet als minister ran binnenlandsche zaken mr H J Smidt als minister ran jasiitie J G Jansen als minister ran marine mr N O Fierson als minister ran financiëo A L W Seyferdt als minister ran oorlog C Lely als minister ran waterstaat handel en nyverbeid mr W K baron van Dedem als minister ran koloniën met dankbetuiging roor de rele en gewichtige diensten door hen aan Hare Majesteit en aan den lande bewezen en te benoemen tot minister ran justitie den heer mr W ran der Kaay raadsheer in het gerechtshof te s Grarenhage benoemd lid ran de Tweede Kamer der Staten Generaal tot minister ran binnenlandsche zaken den heer mr 8 ran Houten oud lid ran de Tweede Kamer der Staten Generaal tot minister ran marine jhr H M van der Wyck secretarisgeneraal bg het departement ran marine tot minister ran 6nanoiën den heer mr J P Sprenger ran Eyk oud miniater ran koloniën tot minister ran oorlog den gepensionneerden luitenantgeneraal oud inspecteur der artillerie C D H Schneider adjudant in bnitengewonen dienst ran Hare Majesteit de Koningin tot mmister van waterstaat handel en ngrerheid den heer Ph W van der Sleyden hoofdingenieur van den rgks waterstaat tot minister van koloniën den heer mr J H Bergsma oud lid ran den Baad van Nederlandsoh Indië € St Ct De stand der oandidaturen roor de zeven districten waar nog in deze en de volgende week aanrullingskeuzen moeten gedaan worden IS als rolgt Rotterdam U Mei Vó4r het uitgebreidste kiesrecht P R Mees L tegen mr J ran Gennep lid der Ie Kamer L s Orarenhage 11 Mei Voor J M Pija Zij voltooide den zin niet De deur die naar de trap voerde werd geopend een Hohtstroom viel naar binnen en de knecht die een lamp droeg diende aan ffDe dokt r mijnheer dokter Bertrandl De barones liet het behangsel valten en drukte rich net den mg tegen den mnur De armen uit gestrekt in kruisvorm alsof sy den toegang wilde verdedigen met verwilderde o en de haren in wanorde en den mond wgd geopend Het levend beeld van Bobrik en wanhoop De dooter ble f op den drempel taan toen h de vreemde bonding van rnevrou Van Hansweerd opmerkte Zijn oog viel niet dadelgk op het op den grond uitgestrekte lyk en hy vroeg zich af of de dame misschien ook plotseling krankzinnig geworden was Uaar de knecht hem op den voet volgend zag bjj het licht bet bloedende lichaam van zijn meester yO mijn bemel I jammerde bij irmgnheer de baron onze arme meester ia dood 1 Uen heeft hem vermoord 1 In een oogwenk veranderde thans hettooneel De docter begreep of meende de oorzaak te bogrypen van den aobnk die te lezen lag op het gelaat van mevrouw Tan Hansweerd Hij verloor geen oogenblik zijn bedaardheid Met de kalmte welke men verkrijgt door de beoefening van de geneeskundige wetecaohnp gaf hy een teeken aan den bediende om da barones ter huipe te snellen Hy knielde nsasi het bawe ginglooze lichaam om van meer nabij te onderzoeken wat er met den ongelukkigan generaal gebeurd was Het kostte hem niet veel moeite te ontdokken dat sqn hulp hier niet meer kon baten De kogel had h t hart doorboord acker Hordgk qud lid L tegen mr A J W ran Rog on L en mr J 5 8 Bevers oud lid roor Dentiohem K Sneek 11 Mei Voor mr J A ran Oilse L mr Th Heemskerk oud lid roor Harlingen A togen mr U H Hnber A J P H Bekhuis lid ran Prov Staten van Friesland K Katwgk U Mei Vtfbr J H Donner ondlid A en mr A D rao Assendelft de Coningh burgemeester ran Leiderdorp L tegen mr F J M A Reekera oud lid voor Haarlemmermeer K Haarlem 15 Mei Voor mr A J W Parncombe Sanders oud lid L togen jhr mr A P C van Karnebeek oud lid roor Rotterdam L Dtrecbt 15 Mei Voor H A van Beuningen oudlid L A Brnmmelkamp A tegen J N Bastert oad minister van watersUat C Delft 18 Mei Voor mr H A ran de Velde oodlld A t gen jhr mr G J Th Beelaerta ran Blokland oud lid voor Steenwyk A Nu de heeren RSoU en Van der Kaay in het ministerie optreden zullen nog in Utrecht en Alkmaar narerkieziugen noodig sgn Wat het nieuwe Ministerie ons brengen zal Allereerst een afdoening ran het kiesrecht Uit het ministerschap ran de drie leden der rorige Kluner die een eigen stelsel tegenover dat d r Eegeering gesteld maar later cin resvrve gehouden hadden ion men het vermoeden Dat aan het hoofd van financiën de heer Sprenger ran k is geplaatst die de reorstellen ran den heer Pierson zoo vinnig heeft bestreden is zeer rerrassend Men zal de opening der zitting in de rolgende week moeten afwachten alvorens overde beteekenis van dit kabinet te kannen oordeelen c HandebbljKl Een bepaling der wet op de bedryfsbelasting die voor tal van personen van gewicht is ia die vervat in art 34 der wet Dit Bchrgit voor dat handelsreizigers kramera ei alle verdere personen die hun bedrgf of beroep rondtrekkende uitoefenen gehouden zgn om zich ter plaatse binnen het Rgk waar zjj zich na het begin van het dienstjaar het eerst bevinden bg het gemeentebestuur schriftelgk aan te melden met opgaaf van bun naam woonplaats en beroep of bedrgf Ten bigke dat zg daaraan voldaan hebbeu ontvangen zg kosteloos een door of vanwege het hoofd ran dat bestuur ouderteekend bewys dat zy verplicht zgn op ffUet schot kwam niet uit de oomiddellyke nabyheid dat is duidelyk zeide de dokter half luid tot zichzelf ff Het ia dus gaan zelfmoord Men heeft hem vermoord Wie kan dat gedaan hebben P Daarl riep de baronet met MQ Mborre rauw klinkende stem en zij kon neb niuiwelijks op de been houden Het sobot kwam van daar Zg wees naar het geopende venster Dokter Bertrand sprong dadalyk op en snelde naar het raam Thans was het volkomen donker geworden en er viel niets meer te onderscheiden Hjj keerde terug naar de barones en zeide op daelnemenden toon Mevrouw laat my u naar een ander vertrek geleiden uw plaats u niet meer bier en ik gs Neen neen ik verlaat deze kamer niet prevelde Marianne met trillende lippen Zij hield zich staande door zich mot allo krachten vast te klampen aan het loshangende behangsel voor de noodlottige deur Ik moet t u ten sterkste ontraden maar onderwerp my aao ow uitdrukkelijken wensch Ik zal echter de vryheid moeten nemen eenige noodzakelijke bevelen aan uw bediende te geven Ër is een misdaad gepleegd en t is noodzakelijk de justitie daarvan onmiddellük in kennis te stellen Op my rust de plicht haar te waaroohawen Die verantwoordelykhcid draag ik als getuige en ala genaeeheer Kn zich daarop tot den bediende wendende die geheet maobteloos was om iets uit te voeren en voortdurend snikte zeide by ffOp het voorplein staat mjjo rijtuig Zeg den koetsier dadelijk naar het dorp te ryden om den burgemeester tevens hulp officier van justitie den heer Miniac te halen Als hy hard rijdt kon hy binnen het uur terug n t Is vau het hoogste aanvraag san ambtenaren der directe belaatingen te vertoonen en dat geldig is tot 30 April 1895 Zg die hun bwoep rondtrekkende BtfaxfuMl daaronder ook schippers en dergaiyken does wel met zoo spoedig mogelgk tioh io het bezit te doen stellen van dit legitimatiahawjit De kosten reroorzaakt bg het spoorwegangeral te Baiendrecht worden roor de Exploi tatie Maattohappg geschat op f 8500 Het Zeebad Loosduinen zoowel het HAtd als het Restaurant en Oafi zgn opninw gerestaureerd De heer B A Kleiotjea rnM t chef bg de firma Zomerdyk Bnssink en pMhtar ran het Hotel du Gommerce te Amstatdain zal het Hötel Bestaurant eiploiteeran De heer Dr Perk te Loosduinen bljft m de inrichting als badarts verbonden Maandag Tweede Pinksterdag zal het Hotel met een muziekfeest geopend wordenTe Wageningen brak guterenarond fM felle biand uit in eene arlMiderawoning Mn den tramweg naar £ de in den zoogeuwndul Eng Hoewel het blosohmateriaal apoed ter plaatse was werd de geheele behuizing in tuoh gelegd waarran gebrek aaa water de roornaamste oorzaak was De inboedel was rerzekerd doch is deels gered Oisterenarood hebben lire H ippan de harea l Leiden met elkander twist gefar gen waarbg een hunner zoo driftig werd dat bg den ander eenige slagen nut nn ettarltawa toebracht tengerolge waarvan diens arm ge broken werd Di dadn is in vreat genomen In eene vergadering der spoorwtgTenenigiiig Recht en Plicht te Utrecht is bg aoclam tie de volgeode motie aangenomen De A S D vereenigingi Recht en Plicht te Utrecht heeft met innige vreugde en groote dankbaarheid kennis genomen ran de maatregelen getroffen door de Maatsohappg tot exploitatie ran staatsspoorwe batreffeul dssi goederendienst op Zondag en door de HoU Bpoorwegmaatsohappg betrefiende aene geiyke beperking en de zeren dagen rotlof Ma kaar personeel toegestaan De Vereenigiiig liet in deze beschikkingen een nieuw bewgs daf die Maatsohappgen niet weigerachtig zgn aan de billijke en uitroerbare wensoben Tan hoa widerhoorig personeel gehoor te gerea en rindl roor al hare leden daarin eenen poorslag tot strenge plichtabetraohting en tot raitroawui op de directiën c belang dat nog hedenavond de eertU alippéi gedaan worden die tot ontdekking van dta eohukuge kunnen voeren Dinan is te ver anders loudM wjj den officier van justitie kunnen waarschuwen Ook moet iemand hier roor de deur geplaatst wor4 ii die tot de komst van den offieier vw justitie ieder een verbiedt binnen t treden Bagnpen P Haast je dan wat Niemand P vroeg de knecht 0 k niet freule ElizeP Myn zuster P riep de baroDao éi It een drooB scheen te ontwaken Neen o Mtnl Ik wil niet dat zij ziet wat hier gebeurd is De ontroering ion haar dooden A ls zy tehuis komt s haar du dat ik baar versoek mij boven te waobtanj Er moet ook met de grootste nauwgeziAhoid op gelet worden dat niemand het kasteel vwrlttnt gtag de dokter voort Laat oogenblikkelyk nil nitgnagen sluiten Vergeet vootal niet het hek van 4U park Hij dacht aan alles die flinke dokt r H beschouwde t als plicht de taak van de mnnaen die den moordenaar van den generaal BoadeD moeten vmden te vargemakkelyken Hij bad voor het oogenblik niet het minste vermoeden op iemand hoewel by sedert tien jaren dokter op het kasteel waa m het karakter van mevrouw Van Hanaweenl veel beter kende dan h zelf vitonderstelde Het was een man van om en by de vetrüg leord zonder eenige verwaandheid ntet en ungenMn prettig uiteriyk zeer geaien bü den adal la d n omtrek om zyn uitmuntende manieren en uagabedto doojT da armen éat kïi voor niets behondeldfl iTsnUMn