Goudsche Courant, donderdag 10 mei 1894

33ste Jft argiyig Vrydag 11 ei 1804 No 6348 mMMiMMm NieuwS e Advertentieblad voor Gouda en Omstreken it it hHi f De lJitg ve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden is 1 25 fraqco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden gept tsiva 1 5 regels k 50 Centen iedere regel mee 10 Centen groote letters worden berekea4if naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des naao TANDAHTSEM I J Wl i Li lltZ Nieuw endijk 241 Eerste hnis v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blits TE CONSÜIiTEBREN ff oen daga Donderdag en Vrijdag Markt 1S4 Gouda Ditslaitend Toor Geabon eerden op a GOUDSCHE COURANT naar het Franaoh Tan Xavier de MontépiQ 544 pag drak is aan hefc Bnreaa deser Goarant te rerkry n tegen den ipotpryai wn 40 Cêniê De voorraad is niet groot men profiteere dus van de gelegenheid 101 467 187 141 68 loy 47y IsVu Vraagt een proei van de echte TOmES WUN aanbevolen door de grootste geneesheeren van het hnis Bm Stein ËrdolMnjs nabg Tokajr Bongarge Te bekomen bj C van VLIET MARKT 156 Ooada Snelpmdnik f u k BinnkAX 108 dat ig g oqd n ün ineda in udertaekenen ao op aaDTra tf aan ambtenaren der directe belwtiase e fertoonen t 47 9 7 Peraonen die Tan een be ryi Toortien moeten ayn als bedqeld in art M en die io gebreke blyreo ifit bewyi pp aanvrage aan b Toagdf ambten r P Te toooen worsen geitraft met een geldboete Tan ten hoogite üariV n ter bekoming Tan dal bewyif ai n het baviopgd ge ag e n Talechen naam Toonpbtati bédqjf of beriep op of maken zy ebmik T ui he a n ander afgegeren beiryt dan warden zy gestraft met eene geldboete tan toil BtKWHa tl 90 Wordeii f indelDkgevaien op de in art 12 S Sf I d od aan de ingezetenen Tan bat Wjtt TerlMnde bcToegdheid om i b by de aanitaande beschryving de nitreiking lan een beichryvingflbiljet B te Terzekeren door TÓór oi op 15 Mei a i het Terzoek daartoe te richton tot den Ontranger der directo balaatingen oTer hanne woonplaats dOCDA i Mei 1894 Bttt emeeitor en Wethouderi Toornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROüWEK ITieuwe Deenscb A van os At E 73 73 Béürs vab Amslerdam 7 MKI Vor kra 88 100 102 Vr 7 i ii 0 l 64 n u 86 slolkoera 8 Vl looy 5 7 Vi rs Vi 81IV 66 av 10 61 84 88 4 10 BS 7 100 loov 841 888 lOO i 88 101 118 18IV 10 101 I87V 60 108 101 180 ISO 108 60 187 4 140 68 J 104V 184 108 lll V 74 10 188 188 lO j g 48 l 4 l l io V 79 UI 108 46 4 1 188 KlDiaum Oert Ned W B t dito dito dito t dito diu dito Aomu OU Ooudl 18I1 I8 4 baUl loHttrÜTing 18AS 81 8 OiiRiiia OU in pspior 1888 8 dito in lilnr 1888 8 remaii Oblig met lioket 8 dito dito Beau OU Ooit Sa Serie 6 dito ascou 1880 4 ditobijBatlii l88l 4 dito bü Hope 188II V0 4 dito ia nud leea 1888 8 dito dito dito 1884 I iMjin Perpet loliuld 1881 4 Tnuu Olpr GoQT iMn 1690 4 Oae leaaing uria D Oae lesDiiK Hrle il l U Aia BlF Beo T oU 18119 8 Ituioo OU Buil Sob 1880 8 VaHlstlBU Obl 4 oobep 1881 kmnnut Obligetien 1881 9 i BoTTlaDUl Sted leen 1888 8 i Kan N Afr Haodelsf and Arsndib Tsb HÜ Oertiüoalen DauHaatMhappi dito Amk Hrpotbeekb piedbr 4 OnltHg der Tontoal und s Qt Hjreotbeekb paudbr 4 Nedarlaadsehe bank stad Nad Handelmaatsoh dito kW k Paa Hjp b pandbr 8 ialt Hnothaakb pandbr 4 Utr HTpotheakb dito 4 QosTlHa Oast UoD bank and iva Hxpotheekbank pandb i l Ainanu Equit hjrpotb paodb 6 Uuv L O Pr lian oert 8 Ki Zaid tttl 8pw iii A H obl 8 FOLIIC Warschau Waanan s nd 4 Bni Or Kaas 8pw M asnd 8 taltiseke dito aaad lutowa dito aaad 8 Iwaai Daiabr dito wd 8 KarS Ob Aiow Sp kaB and Loaowo SaT it 8p Mi oblig 8 Oral Titibak dito oUig 8 ZaidWeat dito ami 8 dito dito oblig 4 II 108 108 101 1017 mij 108V ilBaaa Oaat Pae Sp Uij oU 8 Ohio k North W pr C t and dito dito Wto St Fetor obl 7 DeaTer k Bic 0 Spm oert r a lUiaoiaOaottal ebl io goud t LoillsT k NaahTillaCert T sand Maxloo N Bpw Mg lehyp o 8 Illsal Eaasaa r 4 pol pref und N Iork Ontorio k West aod dito Fauna Oliio oblig 8 Oregon Calif la h Tp in goud t W Paul Mina k ManiL obl 7 Qa Fao Hoofdlijn oblig 8 dito dilo Lino Col Ie hyp O 8 OiHiM Oaa 8oalh Cart T aand Tik o Hall V k Kev la h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Iktterd Tram egMaata aand Hw Blad Anaterdam aand S 8ud Roltenlam aaad 8 BXUII Stad Anlirorpenl887 a Suul Bruual 1886 i i Hoxo Thaiu Begnllr Qeullaoh 4 OoailHIt Staataleeniog I860 8 K IC Ooel B Or 1880 8 tfoum Siad Madrid I 1868 Tasi HnJaa Hfp 8poblean t 34 Staats loteriJ to Elaaaa Trekking fan WoeuKiag 9 Mei 1894 Mo 1990 1000 No 6408 en 18688 f 4 0 No 48 8871 4187 8774 66J7 eo 17440 ƒ ÏOO Ko 7t S318 6389 8888 11048 li898 16841 19464 19961 en 0881 ƒ 100 Frijun T n 70 14 8118 6846 7984 9936 11814 16866 18866 49 3178 6474 806 10198 13 66 1 389 1B4S7 196 8178 6640 8088 10210 13S26 16449 18718 814 3 08 6698 8136 10309 18476 16607 18826 698 8448 6882 8466 10887 18760 16647 1910S 880 8786 8099 8718 10413 13889 16116 19189 687 8788 6067 9186 10447 13907 161S7 19367 1064 3868 S 9 9177 10690 18928 16623 19491 3971 6812 9207 10787 18962 16650 19567 4084 6369 9296 10847 14104 16667 197171113 4I7S 84tS 9848 10996 14110 16689 199871148 4812 6466 9349 11176 14138 16686 20017 l 8 4469 6541 9856 li256 14830 13984 20226168 4476 6791 9820 11421 1433ti 1712 S026Ü 1817 4511 6983 9661 11832 14487 17836 803261674 4664 7008 9673 11866 14433 17449 804021888 4729 7120 983 11996 14651 17460 i0428 1701 48 0 7S64 9843 12231 14874 17722 8051 1806 4875 7888 9884 18312 14626 17769 906341828 6004 7449 9886 12682 14790 17809 206619160 6039 7434 9899 12621 14889 17834 206778886 5113 7688 9897 18660 16021 18090 08SI 470 6146 7789 9918 11710 15122 18848 303M 884 6186 7981 9921 18780 APVERTEWTIIIN Voorspoedig bcTallen Tan een Meisje McTr A D BAKKER NIEMEUERDuppaa Gouda 9 Mei 1894 Voor de Telo blyken van deelneming in het smartoljjk verlies van mjjn geliefden Koon PIETEB betnig ik mede namens myne kinderen en haar die hjj liefhad myn hartelyken dank Wed A W TiN KLUIJVEBessbla k Oottda 11 Mei 1894 Oroote L fGeldloteri idtr WAsrb vu het SsuvanieaeBt vu Hamburg DflM door dan Stut fer uidMrdé lo Jfj nlt 110 000 orifflntele loten wurr BD 4UU pr MB en 1 pre l Alle 55 400 prt MB bedri m In hat geheel met da premie 10 mlllloen 453 425 Mark Da rooUte prUa In het Kelakkl ate gwti arent 500 000 Mart 5 éi A tO 1 k l k 1 11 9 k 1 k SOO O0O 8i a k 56A 106 i mak k 7Mk mik 33950 j 15 000 10 000 5 000 8 000 a ooo 1 500 1 000 500 148 aoo 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 iHe 1 jc sÓo ïbo ISO 1st loo 4 7 40 0 Alle B5 é90 preien komen tlnBea welntffe niMiiden In 7 ipgedlf op elkooder TOlconde klnuen ter verdeolli De boofdprlle in de eenit klw Ie A aO OOO en TorbooKt eloii In de llde klu op Ji aB 000 In de ad kiM op A 00 000 In de 44 klM op A aa 000 tn de Sd klMop AT 0 000 Ik do 6de klu op A 15 000 eo In de Tde kUi er op A 1 00 0 00 iB elk soTkl eekier op A 8 00 000 AXOO OOOelo eto De prUe der toten ii faeleel iitieeteid en bedruipt roor dn llta klnai 11 8 A0 Toor geheele orlglneele lotoa 1 75 talTe O BO kwart tesen luiendinK ren hot bedrnR In baBfcbllJttttAB itsntaeceia of per lnt riiatloHsl pflat wla l ontvenfll leder Inalffever dadelUfc de verlensde orisineele loten Ann elke lotleverlos vordt bet meieele plen Srnlli bilseTOend wnnmit luiet te benien Ie welke prijiin In elke nine ter Terdeelink komen en ooeverl de nrlji voor ieder ot in eikn ktnn badrnnfft Hn elice trekkins wordt de rflelrele lr l kfnnwllj door one toesenonden en dentthnlnllnn der prUnin iretebledt pmvat T la Ma het plan ondor xaraHtle tab Staat onidnt het ondrrKeteekende bnnklerihule dnKelIJk vnii elle knnten roii eei r root nnnlnl orders voor loten deeor roote ff litloterIJ ontvnnRt wordt mon rereoch allo iipjrn hten voor de eerete trekkins 00 ipoedlft mofelbk toe te lenden in elk rnl Toor den 18 Mei a s Windus Co Hamburg op nel loeau dat reien rui odh cllcntèla ten wd vfal loodat vtj read Io de unranuna Kelrfenhrld wana aan oDaa allraten v de premie van M 300 000 50 000 on No UTlt UH isa oee sisis M to t 1111 7S 0H SM TÓrdnr prljaen tob A SOSOa SSOa I46e0 iieee seesa eoeo isoae en n IVederlandscfae StoombootMaatschappij Qk De Stoomschepen BAT A VIER kapt J SAUER en HOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage Tervooge men aioh by de Cargadoors der Maatachappy Boompjes 72 te Rotterdam De StoomBChepen loaien te Brewersquay de markt van Boter en Kaai te Londen Hamburger OeldloteriJ Uittreksel mt het trekkinipipl De hoofdprljt bedraagt in t feUkkigHte geTtl ev 500 000 Hark 110 000 origineele loten 55 400 prijzen i0 Heer dan da kelft desar loten moeten du mal een priJa uitkomen Het warkelUke voordaal dar MaMb rc rIiOterU lesenovar andere klsascM loterlJeM bestaat daarin dat In Hambnrc n lein worden getrokken Ieder beiltter ▼ ean lot heeft dm hani t t p den iMttaten trekUacwlftK In het gelakkigate geral badraact da nlprU er In t bysonder sljn de hooga prljten als ïoIrI iAtaoo ooo 500 000 M NeTenitaande label geeft een oTeralolil ran de bijEondere Indeellnit der faoo prUaen AUe 56 400 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 0O0 8 000 2 000 1 500 1 000 500 II li k k Ik Ik lü k lil Sk ik 26 il 56 106a tlSBk 9k 7i0k lS37i ErlJEeii warden In 7 apoedlff op elkander TOlgande IttBHcn uitgeloot en contant betaald liet offlcleelti trekklBKBi lBB hetwelk w bij leder lot gratis bIjToegen bevat een Jalnte opK r piijien welke In ledere atdeeUng nltloten en teveiii hoereel voor tedere aUeellnf moet word CU loeROEonden De prys der rlKlaeelA loten li wettelijk vaitgeiteld en bedraagt voor de 1 Irekklngaklnaie N C f 8 0 Toor nheele origineele loten 1 7G 1 halTO 0 90 kwitrt Ka OQlvangsl van dit bedrar In Hollandaeh bankpapler poittegeli of poatnriiiel tanden wij de arlrlnceie loten met oflleleel trekkingeplan aanstaan aijn wij bereid vöör bet begin der trekking de origineele loten terug te nemen en het daarvoor geionilen bedrag oomlüdellUic teruir te senden Wij kunnen dit des te eerder daar w overtuigd lOn dat iedere ontvanger de uitmuntende en kanariJke Indeelin van liet trekklngsplan lal erkennen De ofndoelo Irekhingsiljiten eenden wl direct na lodera trekking Om atte bestellingen sorgvnldigte kunnen uitvoeren veraoeken w ona die ten apoadigete tt enden aoo mogelijk voor saoii iJLSoo soo IBO 148 1X7 100 lil Alle K 400 prljten bedragen te tarnen 10 452 425 Hk 18 MEI as Hoofdlotery Banan ISENTHAL Co Hambuvg idm mla 0n 8 flrma bahoort tot de 60 000 46IB4 24 1S90 66 000 4M1I 13 Jan IfttW 6S oeo 11 IHIM 60 000 6616 18 Dee 18Aft 60 000 6 Jan IHSJt tO 000 WIO 3a Dot 1888 u en wij In de aangename gelegenheid groote Hoefdprljaen ak naitr iVcderland Ie kunnen aenden In de laatste seven jaar hadden wij bet li tondcre genoegen onderstaande Uoofdprljien aan onse klanten contant uit te betalen A IOO OOOopNo SlONSgetr d UMel 1891 A 16 000 op Ko 66810 getr d SOot 1890 HOOO t8 tS n 4Nov 1887 K 800000 nOM 23 0ot 1891 100 000 610S8 20 April lasg IDOIHW n fiS46 11 ov 1804 70 000 nS6 3 1890 76 000 ISlOtt 12 Oct 1S98 en bovendien verscheidene prijien i A 16 000 10 000 SOOO tOOO 0 0 etc 4 GRATIS bflkomt ellco leaer van dit blad hot niet dleen voor rieken maar ook toot gezonden hooiet helanirijko ea nuttigs boek DE VRIEID DER ZIEKEN Men aohryve eeno bnofkttart uti Rioliter i Boekhudtl tn Eottardam awm Onfeilbaar Middel TEGBN influenza Hod Borst en MELIANTHE SDperior Borsl Hooig Eilract Bekroontl met Eere Diploma en Goutien Medaille QENT 1893 Oonden Medaille BÜLSVfARD 1893 Eere Uiploma en Gooden Medaille 1893 Worlds Hygienic Exposition Chicago Samengesteld nit de meest heilzame bestanddeelen is aangenaam van smaak maagversterkend en zacht purgatief Oeneest onmiddeUiJk Kinderen nemen het gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHB is het beste middel der wereld II I van Schaik Go Machinale Fabriek DE HONIOBLOEM Bnmatra Straat 267 Den Haag Verkrügbaar bg F H A WOLFP Drogist Markt Gouda Het ni euwe Mm sterie Wü hebben gisteren de oEBcieoIe benmming medegedeeld Tan het Icabinet j dat door den afloop der verkiezingen is noodiakelijlc geworden Het ministerie Tak is dus afgetreden omdat het TOor zijn plannen tot kiesrechthervorming niet den steun had van de meerderheid der kiezers welke thans nog ona pays legal uitmaken Dit doet ons leed omdat wij steeds gehoopt hadden dat dit krachtig kabinet gesteund door een aaneengesloten liberale partij ons de kieawet geven zou welke het hoofdbestanddeel uitmaakte van het program van 1891 De geschiedenis zal uitmaken bij wie de meeste schuld ligt van deze mislukte poging bij de meerderheid der ontbonden kamer of bij den leider der party ia het kabinet Op dit oogenblik zijn de hartstochten nog niet genoeg bekoeld om op dete vraag een oopartydig antwoord te verwachten Waarscbyniyk ligt de waarheid gelijk meestal in het midden De gematigden onzer party hadden in 1891 niet moeten berusten in het optreden van den beer Tak van wien men wist welke denkbeelden hg koesterde schoon erkend moet worden dat het moeilyk was als scheurmakers op te treden TÓör hy als minister aan het werk was geweest Omgekeerd kan men zeggen de heer Tak had niet de leiding moeten aanvaarden over eene uit allerlei schakeeringen bestaande politieke party van welke hy vooruit kon berekenen dat ongeveer de helft minder ver wilden gaan dan hy indien hg niet bereid was een deel zgner overtuiging ten offer te brengen aan het gemeen overleg De kabinetsformatie van 91 droeg de kiem der ontbinding in zich De heer Tak gaat nu heen met den naam van beginselvast man maar toch zgne vrienden zullen moeten erkennen dat zijn reputatie als practisch staatsman door zgn beleid niet is vergroot Terecht is door prof Cort van der Linden gezegd men wint geen veldslagen door te steunen op zyn voorhoede alleen Een tactvol veldheer droomt van geen overwinning als de helft zyner armee onwillig is hem FEVILLETOIM De laatste eener Pamilie Naar het Frantch U vBq thsDS msrroair teido hg Tiiendelijk maar drinf end tot Maiiaaue umo i ik eea beroep doen op UfT gezoad veratand Ik kan mq het goroel bsgrijpeu dat n teiugboadt b j het lijk van uw ocbtgSQOot maar ik eou te kort doen aan niün roeping ben die Ijjdeo te troosten en op te bejiroii ala ik B toeatond nog langer in de tegenwoordigheid te Mjrea van het pijnlgk tooneel dat u natuurlijk al te eer ontroert Gjj wenscht rung dat de dood van den generaal lal gewroken worden dat ia de reden waarom ik het lijk nog niet heb doen Tcrw deren Toor de ambiiBnaren der justitie is het zeer gemnsoht nauwkeurig te uien boe en waar de misdaad bedreren werd daar het dan wellicht gemakkelijker Btl Tallen den moordenaar te ontdekken Daarom ook heb ik het venster open gelaten en mocht ik ntet toestaan dat iemand het lyk aanraakte Het mott bljjveo Uggeo op de plaats waar uw arme eohtgeoDot geralleD is Maar doe m ik smeek to het genoegen naar uw kleedkamer te gaan Ik al Q daar geselschap houden en bjj a blijven tot de bargemeeater komt Hjj zal waarscblü Iyk eenige inlio itingen van u verlaagec De baroooa aarzelde een oogenblik zich te verwqderm ran de denr waaraohter Badolf ran Triohtvoorde n den Tnn l iksteB doodatngat op bet einde xü te volgen By al zyne goede hoedanigheden was de heer Tak niet de man om een gemengd gezelschap als de gewezen liberale partii onder één hoed te vangen De heer Tak is thans de man der toekomst Zyn tyd vooruit te wezen is echter geen groote kunst tot stand te brengen wat op het oogenblik iv overeenstemming is met den stand der geesten dat is de moeiiykheid Daarvoor staat thans ook het nieuwe kabinet dat betrekkeUjk spoedig bgeengebracht is Zal het beter Klagen dan zyn voorgangers De tyd zal het moeten leeren Gemakkeiyk zal het zeker niet gaan De regeeringspartg bevat een aaneengesloten phalanx van katholieken van welke het meerendeel slechts aarzelend zgn gekomen tot de erkentenis dat ruime uitbreiding der kiesbevoegdheid onvermydelgk is Tegenover zich heeft het een talryke oppositie bestaande uit de voorstanders van het ingetrokken ontwerp Tak Sr zal dus heel wat beleid noodig zyn om bet scheepke door de branding heen in veilige haven te brengen Dat het nieuwe kabinet bezield is met den wensch de quention br lante Weder aan de orde te stellen mag men opanken uit de namen der drie ministers welke een groote rol gespeeld hebben in het kiesrechtdebat De heeren Van Houten Roëll en Van der Kaay waren voorstellers van amendementen die alleen ten doel badden het ontwerp in overeenstemming te brengen met hunne opvatting van de Qrondwet maar die overigens de grootst mogelgke uitbreiding accepteerden Het ligt dus voor de hand dat zy zich vereenigd hebben om het land aan een kieswet te helpen Uit de benoeming van Mr van Houten tot minister van binnenlandsche zaken zou men kunnen afleiden dat de oplossing zal worden gezocht in de richting van de qualiteit der woning Immers deze was daarvan in de Kamer een voorstander terwyl de heer Röell meer sympathie had voor de continuïteit der woning Is ditzóii dan zal zeker de min Van Houten overgaan tot een onderzoek van het verband dat er tusschen de woning bestaat en den maatschappelyken welstand in de verschillende deelen des lands een onder gevangenschap wachtte als hei onduldbare lijden hem niet reeds gedood bad Maar z voelde wel dat t onmogelijk was om op dezelfde plek onbewegelijk te bleven Maan zonder de oandaoht van de dokter en d n burgemeester te vestigen op bet l ebangsel dat haar geheim verborg Ën bovendien boezemde het Ijjk haar ftfgrjjzen in Dokter Bertrand had het lichaam na de wond onderzocht te hebben op den rug gewenteld en de groote wijd geopende oogfen geheel met bloed doorloopen keken hiar strak aan toch waa t baar onmogelijk den bhk van het bloedige schouwspel af te wenden Goed 1 zeide zij met trillende lippen Op den arm van den dokter steanende ging zij naar een klein vertrek van de slaapkamer gescheiden door een Ejjden gorden De dokter schoof haar een stoel toe en nam plaats aan baar zijde Het kamertje werd slechti verlicht door de weerkaatsing van de vlam der lamp De knecht bad voor h j zich verwijderde de lamp op den schoor steenmiDtel van bet slaiprertrek geplaatst In daze halve duisternis bestond er minder gevaar voor mevrouw Van Hansweerd dat baar gelaat zou verraden wat er in haar binnenste omging Laat ons thans eens over u spreken mevrouw zeide dokter Bertrand Gy zyt ongesteld waar BchiJDlijk voelt ge u zelfs zeer ziek daar ge m j hebt ontboden en t is uw gewoonte niet spoedig geneeskandige hulp in ta roepen O neen ik heb u niet geschreven Het was m jn man dia ziob ongerust maakte maar t bad werkelijk niets te beduiden En t ongeluk dat mij getroffen beeft doet alle kwalen vergeian Ik geloof dat ik leohti Mn weinig koorts had zoek dat hy reeds in de Kamer met aandrang gevraagd bad aan zyn ambtsvoorganger Vooreerst komt er dan nog geen wetsvoorstel en zal de admiatratie worden opgedragen de noodige gegevens te verzamelen IntusAchen kunnen andere zaken ter hand genomen worden die aan de versohilleBde departementen zyn voorbereid Zoo althans stellen wy ons den vermoedelyken gang voor Maar dan wachten het kabinet wetfer nieuwe moeiiykheden Ook het huidige ministerie lydt aan een viee d oripine De heer Van Houten moge in den kieswetatrgd één lyn getrokken hebben met den heer RoCU es op andere punten van staatsbeleid is hy veel meer geavanceerd dan zgne tegenwoordige collega s Alweder dus dreigende klippen in t verschiet Wat zal nu de verhouding zyn der fractie Tak in de Kamer tegenover dit ministerie p Oeheele samenwerking der liberalen kan eerst weder mogeiyk worden als de kieswet van de baan is Maar inmiddels behoort o i de oppositie de kieswet die komen zal te aanvaarden en die zoo degelgk en uitgebreid mogeUjk te maken De kiezen der toekomst zullen dan hebben te beslissen of de hervorming finaal geweest is Dit is ook het advies der Ambemsche courant die wg bg voorkeur aanhalen omdat zy een onverdacht voorstander geweest is der kieswet Tak Eene goede politiek veroorlooft ja eiscbt dat zy de vooruitstrevende liberalen al 18 t onder protest hunne stem geven aan elke voorgedragen uitbreiding die niet geheel onaannemelük is zoo als bgvoorbeeld een censasstelsel Want men moet medewerken om zooals de Standaard dezer dagen opmerkte al is t in twee of drie tempo s te verkrijgen wat in ééns niet bereikbaar is gebleken Maar er is een groot onderscheid tusschen het aanvaarden van een palliatief dat het toedienen vftn het afdoend geneesmiddel later mogoiyk maakt en het opzettelgk transigeeren met beginsel en overtuiging in zulk een palliatief te vinden Eene politieke party behoort zich te kunnen schikken in een geleden nederlaag Het land heeft gesproken de zaak is voorloopig beslist De geavanceerden zullen Ge zgl volstrekt nog niet wel en mijn hulp ui zeer te stade komen Ge zuit verstandig doen nIt kasteel zoo spoedig mogel k te verlaten De herinnering aan de noodlotttige gebeurtenis zou u voortdurend vervolgen Gelooft ge dan dat ik t ooit lou kannen vergeten P Het tooaeel waarbg ga tegenwoordig waart P Neen zeker niet Uaar de tijd die alle wondea heelt verzaoht ook het grootste leed Gy zgt jong mevrouw en gg blgft gelukkig met geheel alleen op de wereld achter Ge hebt een zuster ff Die ik van gansoher harte hef heb ffËn die uw liefde beantwoordt Haat genegenheid zal u tot troost strekken Maar terwgl ik tracht u te bewegen den slag die u trof met gelatenheid te dragen voel ik dat t mij persoonlek zeer veel moeite zal kosten mij te herstellen van den schrik die dit sterfgeval Mij gegeven heeft Hij dien gy betreurt waa zoo goed too edel 1 Wie heeft de laagbeid kunnen hebben hem ia vannoordenP Ik geloof niet dat hij één vijand had rNaen bij had er aBn enkelen fluisterde de barones bgna onhoorbaar Dan is de moord ook onverklaarbaar of de gen aal moet het slachtoffer gewoMt zyn ran aeo ongel nk Misschien zetde Marianne het hoi d opheffend en als bet lichter waa geweest had de dokter gezien dat er plotseling een straal van hoop in haaroogen flikkerde Liep er ook ieouod door het park wiens weor toerallig is afgegaan P Ik heb niets gezien Van Hansweerd zat ta sobr rea Hiermede hield h J op omdat t donkw wys doen alles wat met hun we sohenovereenkomt te steunen ook al koiut betvan het bewind dat hun hoop de bo emheeft ingeslagen Kunnen zy niet hébbenal wat zy verlangen welnu laat zy geen volgende gelegenheid ean herzi ni trachten te Terkrygen van het tkNM j wezen vonnis h Het minlsterie Roëll is wat de samenstelling betreft een door en door liberaal kabinet Het is dus weneoheiyk dat alle liberalen het steunen waar het werkt in de richting der vrgtinnige staatkond en dat het kiesreohtvraagstnk eene ophieeing krgge in overeenstemming met de tegehwoordige omstandigheden Hoemeer het kabinet er naar streeft de breuk tusschen de beide fractiën te heelen hoe vrapl tbaarder zyn werkzaamheid lyu zaL BINNENI Alf3J m w GOD DA 10 Mei 1894 Bedonmergen lohrikte op dra FluwMlenSingel het paard voor een boarenwagen gespannen voor de tram De wagangingdaatbii ondersta boven de passagiers maaktan kannis mat ds atraatstaensa niaarkvamaa mtgenaman eenige liehta knaniingen met dea sahrik nij Hedenmorgen ging hat pMard n i dan Kaar de Wit toen hg ingespannen was en dabaide personen op den wagen zaten op da Klaiweg aan den haal de agent ran politie C Nngtaren greep het bg den tengel en bracht Iwitot staan Naar wg vernemen zalleo a s Maandag tweede piulisterdag ts Bodegiaven des tvonds ten 7i ure in de Ned Herr Kerk als sprekers optreden de hearen Ninaber van BodegravaD B PiiUHlie en W van da Putte heiqen nit Qonda ctot bestrgdiog tegen de heerschaude drinkgewoonte terwgl de heer W van de Putte eerstdaags een dergelgka rade hi opt te houden ta Waddingivean met galegenhaid tot debat Voor de twea ondarwgcaravacatnnD aan school B te Waddingsveen meldde tioh hg karbaalde aproepiag ilechta ééa soliaitant aan t Salaris voor de nieuw ta banoamen titeli rissen bedraagt 500 begon te worden Hg ging naar bet ven ea bleef daar eeniga oogenblikken staan Op het oo biik toen hy m de kamer terugtrad koorde ik eea aihot Hy deed twee passen vooruit aa viel toaa iMfl Ik zat vlak by dan schoorsteen en sprong hevig rerHhrtkt op In het oogeobtik van av lmst neUe ik op b m toe sAls de zaak zich zoo toedroeg ia myn verondarstelliog zeer aannamelyk Ik zal den officier ran justitie zeggen wat Ik er ran denk Uaar da dader van een onwillekeurlgen moord zon uiet gevlooht zijn Hebt ge niet in het park gekeIcnP O neen daaraan bab ik niet ndaoht antwoordde do barones die om zlcb ta relden oiat tagen e a laagen opzag En bovendien is het feit dat het park gaea pabUeka wondalweg is in strud met myn retoadarslefuiig t Is volstrekt niet onmogelyk ar In te komen door over den muur ta klimmen Twea jur gdodeo toen wy te Pargs waren zyn er ee ia duren in geweest via ja dat herinner ik me Ze ifjn loon gegrepen door ean van uw bosohwachtart dien flipken Da Buiter Maar een dief zou zioh verscholen hebban ia plaau ran aen geweerschot te lossen op den ganaraal Hoa t ook ly in elk geval zal t goed zgn all da burgemaealer laat gaef het gebpale park te doorzoeken Kunt ge roïkomen rertrouwan op al da bedienden F Zeker za z jn alten reeds Ung b onatiadieaat Onder ban zal de moordaoaar otu niet gaaoobt moeten worden Laat ou hopen dat tat4ai jwtitifl zal gelukken ham to Tindeo