Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1894

Directe SiMMrwegverblDdiDg met GOlÜA Zomerdienst 1894 95 AanKevaogeo 1 Mei TUd vas Greeavicb OOCDl SOTTIÏDAII lO Bt 11 01 li U IS tS 11 01 l Oi n oa i ii U lt f 1 1 11 ii M li gi 1 18 7 10 7 80 11 19 1I 89 KOTTIRDA i M 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 01 IS 11 O i 9 95 I 3 10 4 08 4 40 DEK H 10 OOÜDA H g 6 487 107 489 98 9 4 10 19 11 8819 16 1 88 1 16 1 46 8 48 4 16 4 41 6 17 7 8 06 9 88 10 10 SOCOl DEN BUS Gohdl 7 80 8 40 9 09 9 S7 10 49 19 11 19 11 1 0U 97 8 99 9 66 4 45 6 S7 6 69 7 U 1 44 1 49 1 88 8 04 1 0 i ia 1 18 1 94 1 98 1 88 2e M g ia 10 41 1 0 I 6 i 7 Si 10 Owda 6 S0 7 60 8 18 9 68 10 1810 6111 0811 45 1 90 1 46 8 16 4 18 4 48 6 10 6 47 7 41 8 85 10 10 10 88 CTIECHTGOOD Vimbt 8 33 7 60 0 9 6311 84 11 01 11 60 1 66 8 10 8 614 48 6 88 8 00 8 6010 84 Woerdsn 8 68 8 11 10 18 11 84 4 18 0 11 10 51 Oud wtter 7 07 8 1a 10 84 11 48 4 84 0 19 Gouda 7 10 8 31 9 84 10 3 11 00 11 66 1 81 3 97 8 60 4 37 6 80 7 08 8 419 8111 07 mSTEtOA H e O U D 1 Amitrniuii 0 8 8 1 1 40 ll lOi 11 87 1 40 4 10 4 10 7 88 AKiUrduiWp 5 50 8 15 9 1 11 18 11 41 l 4 1 4 99 T 80 Onda TJO 9 04 10 4 19 11 IMt Ut Ut Ml U Hu 8 11 0 19 9 89 10 07 11 17 11 4 11 111 48 1 57 8 65 4 15 5 15 6 66 8 417 48 10 1611 8811 48 OI DiDTBICHT Ooad 8 96 8 10 7 66 8 09 8 11 10 19 10 86 19 49 9 99 9 619 18 4 47 6 89 8 61 7 46 8 88 10 14 10 88 Otidw 50 8 64 11 09 9 87 S 87 7 50 10 97 Wo 4m 8 69 7 09 9 19 11 17 9 4 8 11 5 04 5 46 8 8 07 8 66 10 85 UIrMkl 18 7 18 8 99 9 41 9 10 61 11 45 1 10 8 08 8 81 8 50 6 89 8 91 8 98 9 11 10 68 11 10 O O U U 4 i U8TIRD1M 8 40 l ili 10 8 10 8 11 1 1 51 4 4T 98 7 48 10 14 W 9 1 I0 55 1 1 1 S 40 4 8 88 9 49 11 18 Oi 9 14 9J 11 10 19 94 UI 8 O 1118 8ll IMlL Da loM nn dra ludbonim B N tkd O ie HMutracht wai in eene sloot dicht bg da woDing Mn fa t btggeren T 1Ikd8 hMide by in zga beafll een been op Bg nader undtnoek TOnd ftldMr bet geboete gerumte Tftu een ptard De rekening tm den polder Oroot Kenleraart onder Htutreoht over 1893 bedraagt un ontTA gifceD f 611 09 en aan nitgaren 562 03 derbaWe een batig saldo van f49 06 De begrooting Toor 1894 bedraagt aan ontraDgsten sa nitgaven f 567 36 AU eene bgzonderbeid word medegedeeld dat ren b nfaonder in den Zuidplaspolder onder de gemeente Waddingsreen den laatateo April re ls een zwerm bgen opgerangen heeft t jl er een rgf k zestal op de komst zyo Gekozen tot lid ran den gemeenteraad te AUsn s d Bgn de heer W Los A R Te Krimpen a d IJsel rond de vrouw toh W Hoogebdük haar kindje dood in de wieg liggen De dokter constateerde dat het in eea taip WM gebleTen den ring Sohoonhoren rgn du 2 vacaturen w X Oqderkerk d IJsel en Berkenwonde teréiji ook te Lekkerkerk door de ringbroeders i den dienst voorsieti wordt Zoo als men weet bèefk De A Van Oosten aldaar wegens voortdurende ziekte emeritaat aangevra Wegene het vertreden van de Zondagswet Il te Schoonhoven voor het metselen aan den ntffÊOikmnn weg op HemeUaartedag proces verknal opgemaakt tegen den meiselaBar B die aiettegenstaande herhaalde waar Awlr q van wege de politie met zgu arbeid voortging Op den Tweeden Pinksterdag ral door een honderd tal Heilsoldateh nit Rotterdam eeoe groote byeenkomst gehouden worden begeleid door een musiekkorps in bet lokaal van den beer Van Zessen te Sohoonboven Zy zulten t nngrveer 66a uu per extra stoom boot uit rtlteraam nrrireereD waarna de byeenkomst mT aanvangen des namiddags te 2 oren Zooals meer gemeld had de vergaderingvan ilemnreobtigde ingelanden van den polder iPnpekop en Diemerbroek in November van bet f rig jaar besloten verbeteriug te brengen in dbn sleobten toestand van den toegangsw van Tanershenl tot het station dezer gemeente door gadorende de jaren 1894 1896 uit de polêmku voor f 100 per jaar grint aan te koopeu tlarwgl de gemeente Papekop ziob gedurende flim termgn voor een dergelyke som verbond onverminderd de hoeveelheid grint daarop ianriyks door de ingelanden volgens de polderkeur aan te brengen De heer J Paling Hz ingeland dpB polders wonende te Woerden kon zich met dit besluit lf t vereenigen aangezien hg vermeende met eerdere ingelanden hierdoor te worden benadeeld en wendde sioh tot heeren Ged Staten dsMr profinoie met verzoek om vernietiging vac dit besluit op grond vftn bet slot van art 91 4 Ui het algemeen reglement voorde polders in M provincie Zuid Holland Ook bet waterschap van Woerden wss de meening van den adressant to fedaan Heeren Ged Stilten hebben erenwel de sieuawyie van den heer Paling niet gedeeld en io hun jongste vetgadMing besloten zyn adres van de band I wy Mi en zoodoende het genomen besluit tnn den polder te handhaven zoodat de verbe Wring kan worden te gemoet geiien Aangezien dit besluit zeer zeker in bet aljnmeen belang wordt geacht ook met betoog i het nabnrige Oudewater en de omslag pisohts dt i 0 13 per bunder meer sal bedragen kan den maatregel niet anders dan met vreugde I worden begroet t St l 4 t 4 a i a Oi T M 7 M 7 M IM 7 M mit Hooidnekt Wiunrkwlc Bottudui T i lO t lt i e i St Ur U 7 49 8 9 Bl Kr 7 47 Ï Atw T 58 01 N d Ld 8 09 t VmA 9 07 9 1 11 10 11 99 SSnwbtk H ordnelil Gisteren werd te Hille rsberg bij monde van den heer G J Ie Fèvre de MÏautignyv voorzitter van het college van kerkvoogden en notabelen der hervormde gemeente namens en 4n presentie van den kerkeraad en van genoemd college een prachtige kristallen bloemenbooru op zilveren voet en met zilveren montuur en inMriptie aangeboden aan ds C Dïebl predikant aldaar als een blgvende herinnering aan zgn 25jarige evangeliebediening Hat 7 jsnrfeeet van het Leger des Heils in Nederland wordt heden in cMaison Stroncken te Amsterdam gevierd Het feest zal geleid worden door mevronw Emma BoothTucker tweede dochter van dei generaal en berel voerende over het werk in Ëngelsch ïndië De nieuwste dans de Gavotte QoadriIle € samengesteld door de Duitsche danaonderwyzersvereeniging en door Keizer Wilhelm in het programma der hofbals ingetyfd is dezer dagen te Amsterdam gedanst op een particulier bal De dans iugeitodeerd door den beerjos d Oliveira vond veel byrsl Van da geredde mannen nit de Lagloeh grot heeft de jongste de 17 jarige atodent Haidt het meest geleden door de langdurige en benauwde gevangenschap de overigen zijn al zoogoed als hersteld Ztj hebben van de levensmiddelen welke men trachtte bun te doen toekomen toch iets ontvangen een kiaije met eetwaren en het is daaraan te danken dat zij nog levend gevonden werden Toen hunne redders kwamen hadden zg nog w t voedsel over en zg badden tot verlichting nog een voorraad kaarsen nok Het wss een gelukkig oogeublib toen de kloeke mannen die zooveel moeiten en gevaren hadden getrotseerd om de gevangenen te betr jden eindelgk na het verwyderen van een laatsten belemmerenden boomsUm licht zagen komen uit een opening welke de ingang van de grot bleek te zgn en toen zg op bun geroep ten antwoord kregen cWg zgn alten in Ivven en gezond De duiker Fischer die den gebeelen dag in het water doorbracht begaf zich toen naar de grot Hg kwam met verdere geruRtstellende bgzonderheden terug En nu de gevangenen zonder eenig gevaar nog een paar uren in de grot konden blgven besloot men doortewericen om hun den uitweg zoo min mogelgk moeite en gevaarvol te maken Keizer Frans Jozef die zich voortdurend op de boDgte van den gang van zaken had laten houden ontving bet eerste bericht van de redding en hg zond onmiddellgk een telegram terug waarin hg zgn vrengde betuigde Donderdagmorgen verliet de 2de ichrgver D gehuwd en vader van twee kinderen bet wachtschip te Hellevoetsluii met het doel dien dag op de kermis te Nienwealuis door te brengen Door enkele kameraden is hg daar s avonds gezien zonder pet die bij door een vechtparty was kwyt geraakt en met een zakdoek om bet hoofd geknoopt Sinds dien tgd werd niets meer van hem vernomen August Denoyette van Ledenberg bad zyn vroeger meisje dat woonde in de herberg no 21 te Gent verzocht met hem in de herberg le petit Cbapeau rouge c te komen eten Zg nam dat aan en bet maal werd opgediscbt in eene kamer op de eerste verdieping 11 05 7 47 7 45 8 07 6 18 10 08 10 11 9 87 11 06 11 18 9 49 4 67 8 11 8 18 8 11 8 81 8 88 9 58 10 10 6 80 Ongeveer half twee dea middi hoorden de bewoners revolverschoten Zg snelden usar boven en vonden Denoyette dood en bloedend den grond liggen Naast hem lag het meisje met eene groote wonde piin bet hoofd Bg ondervraging verklaarde zij dat Denoyette haar wilde dwingen hem te omhelzen Zg weigerde en hg zon daarop een revolverschot in haar rechteroog hebben gelost Vervolgens zou hg zichzelf voor het hoofd hebben geschoten Üil Wolveg meldt men Gisterenavond omstreeks half elf nar sloeg de bliksem in den toren der hervormde kerk aldaar eerat om half twaalf werd echter een begin van brand ondekt Spoedig nam het vuor de overhand en stond de toren in lichte laaie Gelukkig was de wind gaan liggen anders waren de gevolgen voonl ook voor het nabg gelegen post en telegraafkantoor de belendende school en onderwgzerswoning en de paatorie niette overzien geweest Ëen oogenblik liep de kerk gevaar daar bet dak reeds begon te branden doch na konden de spuiten ban werk doen en het vnnr stniteu Omstreeks half drie ftortte de klok eu het uurwerk door de zolderingen naar omlaag waardoor de brand beperkt werd tot bet beuedendeel van den toren de spits was reeds vroeger zonder schade te berokkenen op het kerkplein nedergekomen Omstreeks vier nnr w a men den brand meester Kerk en toren waren verzekerd doch naar men z nog al laag Te Bokstel ii de boitengewoon zware vrgbeidsboom een eik welke aldaar in bet jaar 1793 door de Franscben was geplant en die een eeuw lang het sieraad van het marktplein uitmaakte onder de bgl des bouthakkers gevallen Daar zgne wo els en ook de stam zeer rot waren geworden leverde hg gfoot gevaar op voor de omringende hnizen De stam bracht nog f86 op Men meldt uit Haariem Joop Eden heeft Zondag te Aken bg deu wielerwedstrgd aldaar deu mam der Nederlanders weer hoog gehouden Bg den wedstrgd op 5000 meter waarbij van meet at werd gereden waren de deelnemers in twee afdeeliugen gespUtat Van het eerste deel won de bekende Frankforter wielrgder Aug Lehr van het tweede deel Jaap zoodat zg beiden met nog een Dnitscber moesten kampen om de drie pryzen Een der banden van Lebr s wiet was lek geworden waarom hy voorgaf niet te knnnen ryden De baud werd hersteld doch Lehr bleef weigeren Toen deed Jaap als indertgd Tromp bg Duins Eerst bood hg Lehr een nieuwen band aan doch ook dit hielp niet en toen hg bleef weigeren en nadat Eden hem een geheel stel nieuwe wielen had aangeboden werden do toesohouners boos en floten Lebr van alle zgden nit wat niet te verwonderen was daar nog den vorigen dag bg aanplakbiljet was bekend gemaakt dat Lehr en Eden de beide groote wielryaers tegen elkaar zouden rijden Jaap won den eeraten prijs den leidersprijs en den recordprgs Toen hy daarna met den beer F Grand op den tandem uitkwam en met dezen alle andere mededingers reeds ver achter zich bad gelaten slipte in een der bochten han wiel zg buitelden om en Jaap bezeerde zich zeer ernstig aan beide knieën en de linkerhand waardoor hy dte nu in volle training was a s Zondag niut te Antwerpen kan uitkomen Dit is te meer te betrenren omdat Lehr ook daar zal wezen Als bgzonderheid dient vermeld te worden dal de Withwords machine door bet tweetal bereden door den val niets heeft geleden Geen spaak was verbogen Dinsdag hield de natuurkuadige sectie van het Genootfichap tot bevordering van Natuur Genees en Heelkunde te Amsterdam eene buitengewone vergadering ter herdenking van Lavoisier die gelgk prof J W Gunning in zgne gedenkrede aanstipte voor 100 jaar als slachtoflFer van bet schrikbewind naar de guillotine gesleept werd 4 80 4 67 6 04 6 11 6 10 5 60 8 08 8 10 8 17 8 18 6 4 U e O D S A U eo 11 80 1 45 1 66 9 09 1 09 1 16 11 40 Tootb 6 64 N dL d6 69 Z Zegir8 08 Bl Kl 14 Ze M 8 ia 10 80 10 88 10 41 Het was niet de man der wetenschap stichter eener nieuwe chemische school aan wien Frankrgk zÓóvele weldaden ook op oeconomisoh wetgevend en industrieel gebied dankte dien de revolutie in Lavoisier ten onder bracht hg viel als lid der zoogen ferme générale uit haat t en alle instellingen w Bce aan bet koningschap of het ancien régime c herinnerden De geschiedenis heeft aangetoond dat de blaam geworpen op la ferme générale een consortinm aan hetwelk de inning der indirecte belastingen was opgedragen onverdiend was en reeds dat de naam van Lavoisier aan die instelling verbonden was geeft recht aan de haar toegadichte beschuldiging van malversatie niet te gelooven Tronweua niet lang na zgn dood werd in ean oËcieel stuk van Lavoisier getuigd dat hy was iujustement condamnéc Men moet Lavoisier uiet beschouwen als een genie in den gewonen zin des woords Veel meer bewondert men ia hem den echt indoctieven geest die van atap tot stap voortgaat zoodpr ooit den artadnedraad die hem met het uitgangspunt verbindt te laten glippen den berekeneuden geest die verifieert en controleert en zgne oouclusies steeds als voorloopige formuleert s Mam invloed bleef dan ook niet beperkt tot het terrein der chemie hg beeft in het algemeen den weg gewezen naar en een verschiet geopend op het gebied der inlellectueele en sociale ontwikkeling Niet onwaarscbgulgk is ztjn aanvankelgke studie der reebtsgaleerdheid van invloed geweest op den practischen zin waarmede hg de wetenschap beoefend beeft van invloed op den verbazendea omvang zgoer werkzaamheden ook in de richting van het methodisch onderwys het financiewezen enz In het breede schetste spr wat Lavoisier voor de ontwikkeling der chemische wetenschap is geweest Aan de moeilgkheid om met jnistbeid de plaats aan te wijzen die Lavoisier toekomt is de afstand schuld waarop wg reeds van hem staan De na hem komende geilnchteu hebben zich geheel geadopteerd aan zgne denkwgze aan zgne wgze van nitdrnkking aan zgne logica en wg kunnen ous slechts met groote inspanning ontdoen van het ons overgeleverde en ons verplaatsen in de omgeving waarin hg leefde Eene zgner grondstellingeu was dut alleen die chemische experimenten voor de weUnechap nuttig zgn waarbg geen stof verleen jgaat maar allca wordt opgevangen en gewogen Dit scbgiit ons nu eene axiomatische waarheid en in abstracto dachten de geleerden uit Lavoisier s tgd ook niet anders doch de zaak is dat zij aan de gewichtsqoaestie aan de algehraische vergelgking niet de beteekenis kouden heebten die Lavoisier eischte Wg zalven berinneren ons nog wel onze eerste leasen ter aanschouwing der verbraudin proeven User zwavel kool phospboor enz werden i tngestokeu en in flusschen met zuurstof gebracht Na ons van onze verbazing te hebben doen bekomen zeide men ons dat hetgeen wy waarnemen niet datgene was waarom heteigenlgk te doen was Ofschoon men ons op het hart drukte dat scheikunde ia eene zniver ezperimenteele wetenschap en dat men al hare begrippen uit proeven moest opdoen bedreef on e leeraar toch de snoodbeid te verklaren dat alles wat de verbrandingsproeven ons tiaddeu getoond niet de verhouding voorstelde tlat er voor de verdwenen zuurstof en brandbare stof iets in de plaats gekomen was dat evenveul vfoog als de verdwenen stoffen te zamen iets wat wg niet konden zien Voor het bewgs der dpfinitie bleef dus niets anders over dnn de hcegenaamd geen indruk makende wegmgt Lavoisier kon zgne tijdgenooten alleen overtuigen door zgne experimenten zóó te vereenvoudiiïen dat de bgverechgoselen welke de scheikundige verbinding vergezellen en er de gevolgen van zgn zooveel mogelgk w vielen en slechts datgene overbleef wat bet wezen van de verbinding uitmaakt namelgk de gewicbt iquae tie 11 01 11 10 40 9 47 64 10 01 10 10 Als ontdekker ontmoeten wg Lavolaier vooral op pbysiologisch gebied Hg heeft vastgesteld dat de lucht de bestanddeelen van het lichaam langzaam verbrandt en hieruit verklaard de noodzakeiykheid der voeding het ontstaan der dierlgke warmte waarvan hy ook de regulatoren ontdekte Daarmede opende bg den weg voor da mechanische verklaring der natourver 5 81 9 10 4 46 4 66 6 01 6 09 5 15 7 07 7 17 7 14 7 91 7 97 8 S0 10 08 7 08 7 11 7 10 7 90 7 81 9 61 6 1 45 10 00 not 9 41 9 60 9 66 Khymelen t b het leron n ward hj d grondlegger der chemiscbe phyelotogie Door ME de wheiknnde eeneii rationeelen groodslig tl geven heeft hg haar rerhefen tot het peil dat in ijn tjd reeds de phyrica had bereikt en zoo tot haar gebracht wat bj elkaar behoort En eene wetenschappeljke richting die op de rede steunt de verstandelyke rerniogana inspant en scherpt lich door het onderwj eenen weg baant tot het leven ig kan op den dnnr niet zonder invloed Wyven ook op dan gang van het leven De veroveringen der wetenschap leiden tot herTOrmingen op maatachappelyk gebied als gevolg der toepaaatng van hare ontdekkingen op tandbonw nnverheid mgawezen enz Sfaar ook de moraele invloed der wetenschap is onmiakenbaar De ontdekking der regulatoren welke de bloedstemperatnar in den mensch ▼ constant honden bracht Lavoisier tot de onaffaankelgkbeid des menschen van uitwendige levensfactoran De chemische werking der lacht die voortdurend een gedeelte van ons lichaam verteert en aanhoudend toevoer van voedsel noodig maalt feed voor Lavoisier s oog den ocganstigen toestand de armen arbeiders die al cyne lishaamskrachten moet besteden om zich het noodige voedsel te veroveren dubbel schril uitkomen tegenover de positie des ryken lediggaogers en hem den uitroep slaken is de tegeostrydigheid noodzakelyk die den ryke doet beschikken over een toevloed van voedsel welken hy niet behoeft en die bestemd ichynt voor de 1 arbeider Laat ons niet spreken van natuurnoodwendigheid maar zoeken naar de oorzaken van dezen misstand in onze maat ch ppy Na den ver strekkeaden invloed van Lavoisier op zynen tyd nader nog te hebben aangewezen en te hebben doen uitkomen hoe nit z n woord bezieling nog te patten velt ook voor het heden besloot spr met de aanhaling van Lavoisier s eigen woorden oit een zijoer laatste geschriften 0m een veldoener der msatscbapps te zyn is het niet noodig zitting te hebben in regeeringscolleges of glaosryke betrekkingen te bekleedeo Ook de eenvoudige geleerde kan in de sti ta van zyn laboratorium voor haar arbeiden Hy mag de hoop koesteren dat ayne onderzoekingen middelen zuilen doen geboren worden om het kwaad in de maataohappy ta beperken en wegen aan te wyzen om de welvaart en het geluk van allen te Termeerderen c De rede van prof Gunning waarvan wy hier een beknopt verslag gaven werd met groote aandacht gevolgd en met warmte toe gejuieht door een talryk publiek dat de Koningszaal in Artis vulde een publiek waaronder een aantal dames en verder bestaande uit professoren leeraren stadenten leden van het Genootschap enz In de rustpooB die volgde werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld eene kleine collectie geschriften prenten en portretten van Lavoisier en op bem betrekking hebbende te bezichtigen terwijl namens de firma Van Looj en Oerlinga aan ieder der oanwezigen een portret van Lavoisier werd uitgereikt Ook was aanwezig een brief van Lavoisier gedagteekend van 16 Joni 1786 gericht aan Van Marum inhoudende de dankbetuiging voor zyne benoeming tot lid van de Academie HoUandaise des Sciences de Harlem Ten slotte gat dr Ch M van Deventer eene zeer belangwekkende demonstratie van eenige scheikundige instrumenten van Van Mamm nit Teylers Genootschap Yan Marum behoorde tot de eerste aanhangers der leer van Lavoiiiar hoewel hg twee jaar noodig bad om door eigen proefneming overtuigd te worden van het beginsel waarop oxidatie en verbranding berusten Sommige der instrumenten hoewel jaren oud en volgens het hedendaagschc begrip omslachtig en onpractisch ingencht bleken nog volkomen bruikbaar voor proefneming te zyn i De bijeenkomst word besloten door prof Van t Hoff die den sprekers verzekerde dat ay ougetwyfeld door hnnne mededeelingen de helngiielling verwekt bobben voor de dingen die gedaan zyn en ook den drfng om te doen de dingen die nog gedaan moeten worden N R Ct In den Hcag bestaat eene vereeniging Middenstand die hoofdzakelyk bestemd ia om Eigen Hnlp te bestryden In verband met dat streven mengt zij zich ook in de verkiezingen Haar orgaan Advertentieblad voor den Middenstand bevat dan ook een artikel dat zyne lezers moet opwekken om den candidaat der Vereeniging te steunen Ziehier een fragment nit het bezielende woord dat de redactie met dat doel schrgft eOen bezadigden geest in dezp spreeke ook an teedor nit de slemmingen upVrydaga s de Vereeniging Middenstand blyven getronw aan haren eerste optreden ook zamengaande hare belangen als handelaren daarby attenderende en moge voor die handelstaud welke ook nog by meerderen zaken als de urgente V i mU a in de werkzaamheden der nu nieuw geformeerde regeering de waarborgen gevonden worden handel en bedryf voor ieder die regten worden venekerd dat het bestaan voor allen wordt blgvand gemaakt en waar men uitspreekt het regt ook voor den arbeider te willen geven en het mede invloed schenken aan het besturen van het algeheel de burgerstand de neringdoende ly welke tot heden toe veel moeet bydragen tot bestryding der kosten van landsbehecr zullen mogen ondervinden dat de stryd om het bestaan met hun nog mogen worden verzwaard dan willen wy ook gaarne bestemmen met de lofzangen Arnh Ct Op het Hofsiogel in Den Haag werd gisteren door twee vrouwspersonen een 16 jarige knaap aangehouden Zy trachtten den jongen geld en horloge te ontfutselen en toen hy van zich afsloeg kwamen op het geschreenw der vrouwen een paar mannen te voorfchyn De knaap koos nog by tyds bet hazenpad Weinig oogenblikken later werd in dezelfde straat een werkman die huiswaarts keerde aangerand Ook hjj wist zonder kleerschenren uit de banden van de sujetten te komen Een bakker wonende te Helder heeft aangifte gedaan dat hy in eenen bierkelder aan den O Z Voorburgwal te Amsterdam met kaartspel f 80 heeft verloren Een der personen met wien hy gespeeld heeft is naar het bureau geleid het is een bekende kwartjesvinder op wien by fouilleering echter niet meer dan een bedrag van f4 55 is bevonden De abonné s van de Waldbotev een blaadje dat te Regen in Beieren rerschynt ontvingen de vorige week een nummer van slechta twee bladzyden De uitgever voerde als verontschuldiging aan dat zyn eenige zetter ten gevolge van een teleurgestelde liefde ziek was geworden De Residentiebode het nieuwe katholieke orgaan te s Graieuhage wjjst op de eigenaardige omstandigheid dat de scberpste bestryder van minister Pierson de heer Sponger van Eyk redacteur van Nederland geroepen wordt om Pieriton s nalatenschap te aanvaarden in een kabinet RöellVan Houten De heer Van Houten toch was in de Kamer de sterkste stenupilaar van minister Pierson by diens financieele hervormingen De beer Van Houten zegt het blad wordt in deze combinatie de man van de kieswet zoodat wy scherpe discnssiên in de Kamer kunnen verwachten en de oude veete tosschen de liberaleu nog niet spoedig zal zjjn vergeten Zyue aanwezigheid in het kabinet en meer nog die van luit generaal Schneider waarborgen ons gelukkig tegen een militairistiscbe politiek Te Winschoten is zekere H E in den laatsten tyd aldaar zonder middel van bestaan rondzwervende ter beschikking van den officier van justitie gesteld verdacht van diefstal van f15 000 aan bankpapier op het kantoor van de kassiernfirma G J eta A E Qroeneveld Het feit werd gepleegd in het bjjzyn van bet bureaupersoneel en eenige bezoekers die hem onmiddellyk aanhielden en de politie waarschuwden De dief wenschte opgenomen te worden in eene der rijkswerkinrichtingen en bad daarom reeds herhaaldelyk in het openbaar gebedeld Waarechynlyk heeft hy betmisdryf begaan met het doel om een einde te maken aan zyn zwervend leven De schoenmaker J Z te Overlangel gemeente Herpen bad dezer dagen van zynen patroon den heer S scboeofahnkant te Ravensteitt het benoodigde leder ontvangen voor het te vervaardigen schoenwerk In plaats echter van de schoenen by den beer S af te leveren heeft hy den gebeelen voorraad by dezen en genen verkocht De zaak is spoedig uitgelekt De marechaussees der brigade te Grave lelden een onderzoek in en namen by verschillende landbouwers het vermiste schoenwerk in beslag Uit Valterveen schryft men aan de Asser Ct De werkstaking is voorgoed geëindigd en er bestaat geen gevaar dat ze dit jaar opnieuw zal uitbreken Toch blyven hier voorloopig zeven marechaussees gedetacheerd Ondanks deze versterking der politie gebeuren er nog ergerlyke schandalen Des nachts zyn in de school 17 groote ruiten verbrjjzeld Natunrlyk valt hier niet t denken aan wraakneming doch louter aan baldadigheid Geen week gaat er voorby of er worden dergelyke wandaden gepleegd doch zelden gelukt bet der politie de daders op te sporen Er wonen hier eenige gevaarlyke sujetten die de geheele streek onveilig maken Het ware te wenschen dat ze eens op heeterdaad betrapt werden dan zonden ze hun welverdiende straf niet ontgaan Het Nieuwsblad voor Nederland te Amsterdam directeur de heer D A van Waalwyk biedt in zyn laatste Zondagsblad midden tnssohen den tekst gedrukt een als portret misschien wat ond maar als kleurendruk goed geslaagd beeld van de Koningin in Friescb kostnom Het Nieawshlad il nunelgk in het bezit van eene pers waarop alle kleuren te gelyk worden gedruU en het beefl nn de aardige ged hte gehad als eerste proeve van het wcHTdïor pers de beeltenis van H M te geven Gü inochtend omstreeks half zes ontstond te Enschede door onvoorzichtigheid van eeney reiziger brand in eenen kamer van het hotaf De Oraaff De kamer is nitgehrand doch dank zij het flink optreden van de brandweer bleef het hotel behonden De waterschade 18 groot Twee reizigers moesten door middel Tan ladders uit de ramen vluchten Het schynt nu wel zeker dat Alfred Ablay door vergif ora het leven is gekomen By het scheikundig onderzoek van het lyk werd 10 centigram hydrocbloraa morpbini gevonden alleen in de lever Deze hoeveelheid wordt beschouwd als voldoende om vergiftiging teweeg te brengen volgens de Belgische pharmacopaea is 3 centigram de grootste dosis die men een volwassen persoon in 24 uur mag toedienen De deskundige hebben berekend dat als alleen in de lever resda 10 centigram werd gevonden de hoeveelheid vergif in het geheele Ijjk minstens 1 gram moet bediageo Emilie Ablaj een belangryka getuige in deze zaak is te ziek om verboord te worden Door eenige jonge dames te Arnhem zyn gedurende eenige maanden pogingen in het werk geateld om gelden te verzamelen voor de restaa ratie van de Groote Kerk aldaar Zy hebbeo thans een som van 4500 doen vloeien in de kas der Vereeniging welke zich gevormd beeft tot het relfde doel Het nog onhrekende geld hoop de oommissie van proviociewege of nit particuliere bron nog te krygen Sedert eenige jaren reeds is te Amsterdam in alle stilte en eenvoud werkzaam eene Vereeniging ter bestrijding der prostitutie en ter redding van gevallenen Onder den naam van Beth Palet of Hnis van Ontkoming heeft zy op l et grondgebied van de gemeente Nieuwer Anstel een localiteit geopend tot opneming van ongehuwden die voor de eerste maal moeder zgn geworden en in hare verlegenheid geen uitkomst weten Het doel daarvan is haar voor zoo langen tyd met hare kinderen een behoorlyk onderkomen en de noodige verpleging en leiding te verstrekken totdat zy door eerlyken arbeid in eigen onderhoud kunnen voorzien Gedurende de veertien jaar van haar bestaan is die Vereeniging reeds voor honderden moeders en kinderen eene toevlucht geweest die ook in de gevolgen nog heilryk gewerkt heeft Zonder vaste inkomsten en zonder vaste contribution heeft zjj tot hiertoe niet alleen el het noodige bekomen uit vrge giften van belangstellenden maar gaandeweg nit aanzienlijke hydrogen hjj elkander gekregen de gelden tot het aankoopen van een eigen bebuizing eu de inrichting daarvan tot bet beoogde doel Dezer dagen zyn daa ook de verpleegden uit de oude woning in de Rnysdaelstraat No 53 verhuisd naar het gebouw der inrichting op de Prinsengracht 775 Heden werd ze op eenvoudige wgze in tegenwoordigheid van tal van belangstellenden en genoodigden aan hare bestemming gewgd Bultealaodsch Ovtrzicht De J ransche Kamerzitting van Dinsdag was gew aan de behandeling van de aanvrage om den afgevaardigde Toossaint te vervolgen De zitting was betrekkelijk kalm De minister president de heer Casimir Périer wees met nadruk op het politiek karakter der interpellatie De regeering leide hy haeft eene republikeinsche meerderheid noodig om te knnnen voortgaan met hervormingen tot stand lo brengen Indien de Kamer de vervolging niet toestaat zal het land dat opvatten als eeoe aan moedigiog van de werkstakers Te Luik wordt nog steeds door de politie buitengewone jjver ontwikkeld in het zoeken naar den bedryver van den laatsten aanslag Niet alleen in de stad maar ook in den omtrek worden op uitgebreide schaal huiszoekingen gedaan niet alleen bg bekende anarchisten maar ook by socialisten Gearresteerd is o a de Duitsche htrhergier Schlebach die bekende dat de anarchisten bg hem vergaderingen hielden maar verzekerde dat by van den laatsten aanslag niet afwist Waarschijnlgk zal deze man aan de Duitsche justitie worden overgeleverd aangezien hy met haar nog een en ander te verrekenen heeft De autoriteiten te Luik ontvingen dreigbrieven waarin de vernieling van het Raadhuis en ran de rechtsgehonwen wordt aangekondigd indien de gearresteerde anarchisten niet spoedig worden losgelaten Er heerscbt in de stad veel vrees De toestand van dr Renson ia minder By is zoo zwak dat men het been nog niet heeft durven afntten Het andere oog zal ook moeten worden uitgenomen Mevronw Renion vertoont sporen van krankzinnigheid De concinsiên van bet rapport der commisoie in wier handen de ttnvrag om Touaunt t vervolgen waa gestald wa a ntworpen met 291 tegen 220 stemmen de machtiging tot het instellen eener vervolging is dna verleend Nog ia overwinning als de M overige zal de Engelsche regeeringspartg moeten invullen die diep teleurgesteld is dooi de verkieiing van haren candidaal O FMebar Monlion in Zaid Hackner met aleoUa 192 stemmen meerderheid t Verachil met sir Chs Russell s meerderheid nog geen twee ja r geleden 1244 is onrustwekkend groot De heer Moulton verkreeg slechts 7 stemmen minder dan Russell in 92 maar de conservatieven hebben blgkbaar nieuwe hulptroepen weten te verzamelen in dit radicale district Zg brachten duizend stemmen meer uit dan de Torlge maal Waren zy beter georganiseerd f Hebben de brouwers distillatenrs en kroegbonden die door sir William Harcourts helastingvooratellen bedreigd worden kiezers gewonnen Heeit de kerk die door het wetsontwerp tot scheiding van kerk en staat in Wales een gevoeligen klap zou krygen de conservatieven gesteund Al deze omstandigheden werkten mede en de uitslag dezer verkiezing is daardoor m groote beteekenis Van 43 aanvullingsverkiezingen heeft de regeeringsparty er maar een verloren en ay wou in atemmenaantal Mair deze PyrrhuBoverwinning juist na het debat over de begrooting en de behulingvoorsteUtn begonnen is is een uiterst ongelegen komende uitspraak van de kiezers In de Hongaartsha Magnateutafel is de strgd over het ontwerp op t hnrgerlyk hnwalgk begonnen Kaïdinaal Vaszary bestreed het ontvrerp op dogmatische gronden De primaat vorkUardt dat hy trouw gezworen had aan den pan eo aan den apostolischen koning hg zal geen ontrouw plegen jegens zyn land als hg tegen het ontwerp stemt maar hg zon zich wel schuldig maken aan ontrouw jegena da kark door bet goed te keuren De beer Szilagyi minister van jnatitie weea op de sonrereiniteit van den Staat in de bar gerlyke wetgeving en op het norbeald van Frankrgk en BeTgii Roomsche huidea waar het burgerlyk fanwelyk sedert Uag beataat Over hut alhemeen liet deze bewindsman aieh nog als scherp nit wat beaehoawd wordt al een bewga dat de regeering iieh hawaat w den zwaren stryd die haar waeht ba aJl a op het spel zet Voorloopig schgaen akar veler meening de vooruitzichten To$t het ministerie niet gunstig Tenminste de laders der clerioalen die met alle kracht tegen het ontwerp in hel krgt treden beweren dat da voorstellen der regeering met een meerderheid van verscheiden stemmen verworpen znllen worden Maar van de zyde der legeering oordeelt men weer anders In politieke kringen zoo ichrjjft de correspondent der Frankf Zeitt hoort man over niets andera spreken dan over da kansen van het votum in het Hoogerhaia Kr circuleeren lysten met becyferingen over de vooren tegenstanders der wetsontwerpen welke Igsten tot zeer niteenloopende resultaten komen Volgens een der meett vertronwbare bevinden de tegenstanders zich dusver nog in da minderheid De meerderheid der vrienden van de regeering is echter zoo gering dat alle middelen aangewend worden om het getal der tegenstanders door zekere absenties te vfrminderen Zonderiinge middelen worden by dezen strgd op leven en dood te haat genomen Muterirde beloften sgo met bet oog op de vermogenaomstandigheden der betrokkenen de census voor bet Hoogerbnis bedraagt 3000 flor nen grondbelasting buitengesloten Alleen op de eerzucht en de galanterie kan storm worden geloopen De Regeering heeft over ambten te beschikken de oppositie zendt het sewig Weibliohes in bet voor waar ze tamalükreel succes meê heeft Wordt het ontwerp aangenomen dan volgt zonder twyfel ook het geheele kerkelgkpoli tieke hervormingsplan womt bet verworpen dan zal het Lagerhuis de wet voor de tweede misschien voor de derde maal terngaendea indien niet wat de oppisitie beweert de legeering reeds na de eerste nederlaag door den invloed der Kroon tot haengaan wordt gedwongen Intusschdu dringt zich in Bongarye almeer de noodzakeiykheid op eener hervorming van Hoogerhois tOaat daar precies als in Engeland bij het conflict over de home mie Allesbehalve opbouwend luidt de critiek over de samenstelling der Magnatentiifel die sedert de hervorming van 1885 een nog meer aristocratisch karakter heeft gekregen Zoo heeft men nu weer vernomen dat een groot dellyk heer die 30 000 fl grondlasten betaalt al zijn zoons en neven door overschrgren van goederen tegen 3000 fl grondlasten tot stemrereohtigde leden van het Hoogerhuis kan maken zoodat hg dan tien stemmen in plaats van een heeft De oiScieuse organen laten reeds doorschemeren dat ingeval van varwerping het to be or not to bee van da Eerst Kamer of het spel staat