Goudsche Courant, zaterdag 12 mei 1894

33ste JaArgang IVo 0340 Zaterdag 12 Mei 1804 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer C ourant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco perpost ƒ 1 70 Aizonderljjke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meor 10 Centen Groote letters worden becekeed naar plaatsruimte J i m t Inzending van Advertentiën tot 1 uur d et vpMi De Hamburger UeldloterlJ beataat r ed ralm h iiderdiMtr en begint r Jaar on nieuw Ome flrma behoort tot de ondate lieafdlokerv BorCRnx Beeda vank waren wij in de aangename gelegenheid groote Hoofdprljien ak naar Nederland te kunnen aeuden In do laatate seven Jaar haddes wïj hal bijaondere genoegen onderalaande Hoofdprijzen aan onxe klanten oontant uit te betalen 75 000 op Ho 66810 getr d 8 Oct 18M M 000 4fi1S4 34 UW Eelyk enjcpjij bhi Ciroote Geldloterij gegarandeerd door de regeertag 110 000 origiueele loten 55 400 prijzen D hoofdprlji bedrij Vi gtyddgfto fml M 500 000111 ut miioilm 11 1 11 koon irljiu Ui Tdll irllui Ui Tlllt 2t Jk 50 000 1 40 000 0 000 15 000 10 000 5 000 000 S 0 0 a oo wwM n w 64940 i Jtt 1500 1000 ftOOebceto Alle 6S 400 prUien worden in 7 klaam millg en elkaaur velgead altgelaot ea ttlMm nltbetaala De juiste IndeeÜog der pr aen voor teoaM kUfse binkt uit het nieleele trekklngaplaa hetwelk Ik bij ieder lot gratis hyvoeg HaonlvangstvanhetbedragiB bankpa posUegelB of per postwiseel lend Ik de ruiiaala bten voor do l trekklngeklaiae tot dan wetlelUk vMigeiteldea prijs van HdL 8 50 voor geheele orjgineele lotan 1 75 U origtaaate lotan 90 w orlgiaaeU loten Ofleietle trekklngslljst na e e tracking DitbeUUng dar prUwn dMWQk Om i orgruldig te kannen nltroem ranoak Ik da baaMUoff Toor 18 Hei a s giml Wk dlreal ie saadu au het iHfiililirli lnn Laz Sams Colm Hambwrf geétableert 1821 HIjM flrma bsalaat sedert hst Jaar IBU akee mlm 7S Jeer In wstk isralme ttJ4 laaellds altijd mst ds vsrkoop dsr ortglnsels letse Msr Btaalslotsrl belsst was n hs ft resds vaak Ie iredoleilil iroets HoaUpiUaaii UtbslaaM Dordrecht STEEDS VOOBEADIG Coperw Balken bez en beh Rtek I Balken en jrima Delen Oregon Pine Bilken en Delen gesch en gepl Delen PUatkout Ellens Joffers Kolders Sparren enz em IthAGS PBIJZUN aaM Oouiia Bnelporgdruk ru A B n MU Fieuwe Deensclie f A ▼ os Al E 73 73 Beurs van i mslerdani IfKI Vor kn 100 lOS u 6U jllotkoen I v 108 18 i T BV v 104 1 14 108 60 881 100 100 100 841 I 63 100 88 101 818 16IV 7V 1087 loiV 187 J0 80V 108 lOlV 180 181 108Vi 48 O H7Vi uo M l 71 184 I 108V Ul l 75 at lo v 188 188 lO l 47 88 84 161 lO 7 inv 108 48 u 186 108 10 lOlV 108 11 V 118 88V 108 1 e 98 104 M l 85 io V 9 140 Va 81 mumi Owt Nad W 8 l idito dito dito 8 dito dito dito S illaii u 0bl 0oadl 1 IS t VtiMU IiuobriifiDg lieS ll tOofim OU ia papioi 18li dito In silrer 1888 6 ftiIMii Oblig nat lukit 8 dito dito 8 iftiifu übl Ooit Ie Boria tdito Omoiu 1110 4 ditobljBothl lSSa 4 dito bg Hopi lt9 90 4 ditolaroud Im 1888 dito dito dito 1884 5 ilruui Pw Mt tohuld 1881 4 Tnuu Oepr Cooi Imh IStO 4 0 o looniag torio D Geo leeoiD lerie C ZnoAFl ElP Beo T obl 1881 8 Mnioo Obl Buit Sob 1880 8 VlMUlTiLA Obl 4 oabep 1881 tkmmiU Obligetieii 18 1 8Vi iBannuiAK 8t l leen 1888 S NlD N Afr Hecdelir udJ Angdib T b Mu Ceftifioalen DMiMa taob ppy dito Arab Hnwtbeakb pendbr 4 GultM j der Vontaol Mad i Or HjrpothMkb pradbr 4 IMicluilaolM buk u d H l Hudilnuleob ditoN W k Feo Uyp b ptadbr ilotl Hrpotbeekb pendbr 4 Utr Hrpotbeekb dito 4 Ooenn Ooil Hong betik eend keu Hjrpothaekbeok pendb 4 i Ambbiea Equit bjpotb paodb I 4iMW L O Pr lieo eert t II Hoim Bpoor M i eand lUj tot Bipl 81 Sp und lied lod Spooriregm end Mad Zoid Afrik Spm eand dito dito dito 1891 dito 8 Iliin 8poorirl 1881 88 A Kobl S Zaid Ital Bpnitl A H obl 8 tojM Wanobau Waanen aaud 4 toai 0r Siua Spir Hy aaod t Balliaoka dito aand UI 761 ïaat ira dito aand 8 Imai Dombr dito aand 8 Kink Oll A Sp kap aai d 6 Loaowo gawait 8p H oblig Orel TItebek lito oblie 8 Md Weel dito aand 8 dito dito obllg 4 10 47 15V 10 Aamuu Oaot Fac Sp Mg obl 8 Okie fc North W pr 0 r aand dito dito Win Bt Pater obl 7 Denrer tt Sio Or Spm oart T a Iltinoli Central obl in gond 4 Lonlar k NaakTillaCer r aand linieo N 8pw Hü lahyp o Miae Kanaal 4 pot praf aand N ïork OnUrio k Weit aand dito Panne Ohio oblig 6 Oregon Calir la bvp in goud 5 ti Paul Uinn k Hanit obl 7 Ui Paa HoofdlHii oUig dKo dito Lino Col Ie hyp 0 5 CmaSA Can Sonth Cart aand I Vm O Sail k Kar la b d o O Aaataid Oianibui lt aand Botleid Trimweg Maali aand Nbd Stad Amataidam aand 8 Btad Uottenlam aand 8 101 115 Buikn Stad Anlwerpml887 8 8huI Bruuel 1888 8Vi liUmia Thei Begullr Oieellioh 4 OoaftMR ataaUleening 1880 1 K K Ooit B Cr 1880 8 bvan Stad Madrid 8 1888 Var NlD Bea Hjp Spolil oert I 345 Staats loteriJ 8e Uaiae Inkking e an Donderdag 18 Mal 1894 Ko ttW f 1800 Noi 4479 10789 19881 en 18606 1000 Nd 1184 on 19168 400 No 7107 9 S7 10606 U80 16789 17H4 a w on i 47 loo pTÜaen ra 70 T MIO ilIB 8174 1043 19760 16184 17868 Hl 8117 6 5 8478 10468 13978 16300 18106 110 8148 6481 8675 10491 13887 16609 18978 408 74 64S4 8741 10496 18440 16816 1899 109 8884 5609 8879 10786 13443 16181 18631 1W 8898 8800 9017 10910 13514 16818 18717 1708 816 9898 10915 18591 16368 18931 i 1080 8788 8909 9360 10980 18661 16496 19154 1 77 8788 69 8 9441 10991 13690 16654 1938 1 1118 8858 6988 9896 1104 13770 16670 19447 J 40 8880 6U1 9641 11090 13787 16608 19487 1459 8910 6393 9713 11886 187 9 1677 19698 1 48 006 661 9798 11460 13850 16848 19574 1190 4107 7140 79S 11601 18968 16897 19698 n 8 4H5 716 8871 11609 18916 16918 19614 i4l7H4 71 7 06 I7 1 668 1308 16969 19666 iitiM18 AUl 7988 9989 11680 14000 17806 19698 OfS 489 784110067 U8S8 U8S0 17316 19786 8 4586 7 t7 11073 18811 14431 17489 19947 i 87 4741 7861 10941 U46S 14488 1741 90040 MOS 4101 7809 10868 I 4 8 14bO 17640 80906 M88 4M0 T8T8 10189 11696 14616 17655 80818 M48 49 6 7871 10890 U617 14898 V Wi 0486 ttii 6096 7 I9 10845 1 896 15098 17S86 80481 0161 0887 UARKTBSBIOHTEN Qonda 10 Mei 1894 BÖ kleinen aanroer ran granen aren heden gemakkelijk rorige prijzen te bedingen Tir e Zeouieaobe 6 60 i ƒ 6 Mindere dito 5 30 6 50 Afwijkende 4 76 1 5 10 Polder 6 a 6 40 Boode lomer 4 701 6 di winter 5 25 i 6 60 Kogge Zeeuwioho 4 6 i 4 76 Polder 4 è 4 0 Builenlandicbe per 70 k i Gent Winter 4 0 i 4 60 Zomer 3 90 a 4 25 CUenllier ƒ 5 a 6 Haror per heet Ï 60 il 3 80 per 100 kilo 7 95 i 7 60 Heneoptaad Inlandieb 10 a 10 60 Buitenlandaohe i 6 6 Kanariauad 7 86 a 8 60 Kooliaad k Erwten Heatieg 5 60 i 5 75 niet kokende i Boonan Brniceboooeo 7 i 8 50 Wittoboonen f Dairenboooen f 6 86 i 6 50 Paardenboonen 4 90 i 6 95 Maia per 100 kilo Bonte Amerikaaniehe 5 10 i 6 90 Cmquaotine 5 75 a 6 V EH4MLT Melkree goede aanroer Handel en pryaea matig Vette rarkena goede eaaroer handel rrg wel 19 a 28 ot per half KO Biggen Toor Engeland weinig aanroer handel flauw 17 i 18 el per half KO Magere Biggen goede aanroer hanilol rrij wel 0 75 a 1 75 por week Vette Hbapen weinig aanroer handel rlug 90 i 96 Lammeren goefie aanroer handel rlug 6 4 8 Noobtero kalreren goode aanroer handel log 6 i 9 Pokkalroren 10 i f 1 Aangeroerd 96 partyen kaal Handel rnj wel Ie ual ƒ l 95 2e qonl 1 i 21 Noorrl Hollandiolio 20 a 25 Boter goede aanroer JianiUl vlug Ooeboler 1 10 k 1 30 Woiboter 0 90 I 00 p Kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 8 NIei Johan ouders H van den Heurel en K S Puneeiie 9 Johannes oudere J Blok en L van Kflk Theodora Lambonlin Maria ouders P T Jorink ea E M A Kabel Ehsaboth Cornelia ouders j H Bakker Niomeyer en E A D Dnpper Maria Prnnoiec ouders P J K ran Werkhooren en J A M ran Schalen 10 Catharina Claeina ooders J Ranpi en M ran derVeer Jacoba Adriana Sariena ondere P ran Trotaenborg eo E Schenk OVERLEDEN 8 Mei D ran Rijn 84 j A NieuwenhniaoD 12 m P Blom 67 j 9 H Kwakernaat 84 j C W Tan Santen 59 j 10 E Vossaert 68 j U m GBHDWD 9 Mei T Zuidoma en G Qerkema A J J Groenerold en J de Buhr C Teekons en J Kalkman ï 0 Tan WBnuaarden on G ran Balen A Kelder on W ran der Laan T Hniiman en W Tan don Berg W Kejj en A Lorius M J Booghoim en D do Rijk P Hooffendoorn en N Groen aeeuwljk GEBOREN Hendrika ouders R Vis en J Schoor Marinus ouders D van der Griit eg T de Bruin OVERLEDEN J Jonjjeneol 67 j G Borger 4 m A Zaal 7 m GEHUWD J Kerptein mot A Fahrenborst ADVERTENTIfSN Voorspoedig berallen ran een Meisje MoTr E A D BAKKER NIEMEIJERDorpiu Goudo 9 Mei 1894 Voor de vele biyken Tan deelneming in hat emartolök Terlios Tan mfln gol efden Zoo PIETEB betuig ik mede namens myno kindereh on haar di hy liefhad mgn harte liiken dank Wed A W TiM KLUIJVE Bbssbla r tfouAi n Mei 1894 Stooiiil oot Maatschappij Boêkoop Waddlugtveen Gouda te BOSKOOP Dienst van 20 MEI 1894 OBBN VAN VERTREK Van Boêkoop naar Waddingtveen ea Oouda ZONDAG en DONDERDAG 8 2 en 7 uur OTorigo dagen 8 45 2 en 7 uur Van Oouda naar Waddingitveen en Boskoop ZONDAG 10 30 6 uur en 10 15 DONDBRUAG 12 45 6 nnr eo 9 15 O origa dagen Mb 6 nor en 9 15 De laatste VRIJDAG Tan de maand alleen 6 45 an Boêkoop en 9 15 Tan Oouda 2 Faaacbdag HemelTaartsdag 2 Pinkaterdag en de Kerstdagen als Zondag Nimm aaridag t en dieiu Namens het Beetnvr C van NES Dz Direetenr Hamburger G eldloteriJ uittreksel uit het trekkiHC plaB De hoofdprijs bedraagt m t relskkl Bte geTal ev 500 000 Hark 110 000 origineele loi n 55 400 prijzen Het weAellJke Toordeel der Haaika cvr TenoTBr iidere h lM a H l torIJea D dal In Uunbarg aleCcB woidea itetrokuii Ieder besltter tu m lol hMft dn kaï tmt UMtete trekUWV In bet KeluUigflta val bodraagt ia MprU ▼ Ia t bU nd r IJii de hooge ftJt 11 i i 300 000 i 200 000 li 100 000 2ik 75 000 la 70 000 1 65 000 Ik 60 000 li 55 000 2i r 50 000 lit 4W 00O 5ü SO 00O Si 15 000 3 i lOjOOO 56it 5 00 106 3 000 HMk 2 000 Ok 1 500 756 k 1 000 1337 il 600 500 000 M Neveoilaande tabel Beeft een orenlcbt ran de bijEondere indeellnir der faooUprUMn Alle 66 00 Ertjien worden in 7 Bpoedlg op elkander volgende iMsen nllReloot en oontant betaald Het ffleleele trekklMcaplMi hetwelk wij bij leder lot gntla bUroegeo berat een JaUrt opgave der prijzen welke in iedere afdeeüng uitloten en teveoi boAveel toot ledere afdeellng moet worden toegeaonden De prija d r rlciaeele loten wettelijk vastgeiteld en bedraagt voor de Ie trekklngeUHst N C f 8 50 Toor gckeelo nifflneele loten 1 76 lialTe 0 90 kwart Na ontvangit ran dit bedragr In Hollandicb bankpapler po taege l of atwiiiel aenden wtl d rlglnecl loten met ofAcIeel trekklngaplan Indien iemand het trekklDK pl n niet mocbt iianstaan zijn wij bereid ividi het begin der trekking lie orlfflneelo loten terug Ie nemen en hel daarroor getonden bedrag onmiddellilk terus te lenden WIJ kannen dil ilei Ie eerder ilaar wij overtulgil alJn dat ledere ontvanger de uitmuntende en kanadjae iiulcelhig van liet irekkIngHplan lal erkennen Ue offfcleelo trekkingslijsien zenden wij direct na ledera trekking Om nite bestellingen zorgvuldig te kunnen iiitvnereo verEoeken wiJ ona die ten ipocdlgsle la zenden soo moRelIJk voor 8S941 i X 800 JIOO 150 148 IST 100 at Alle fi5 400 prijtflo bedragren te Biinen 10 452 425 Hk 18 MEI a s HoofdloterlJ Bnrean ISENTHAL Co Hamburg j Jd ralm h iiderdi 2 maal per Jaar t JLtOO eOOopNo SlOSIgetr d UHel ISSl M0 O00 l 10 4 Nov 1 S7 M aoo fsi es ssoct isst 100 000 10S8 29 April ISSg 100 000 5140 11 SOT 1S 4 35 000 8Uft5 H 1S90 lifiif laios i2 0eb lua 65 000 Mik 13 Jan lAAR 15 000 8t468 11 n 1894 051 18 Dee IIIHH U 000 70478 6 Jan M 000 10 n SOOgI lltHt en bOTendlen Terscbeldene prUien i A 15 000 10 000 SDOO WOO MOO ete nieuw Ome flrma behoort tot de ondate lieanioker Oroote Geldlöteri min WMrboro van het Bouverneaeat van Hamburg Deae door den Btnat gegarandeerde ï Wr J J alt llOfOOO origlneete loten Tfaarrai B5 400 prijten en 1 remie AUe BB O0 priilien bedifagen in het geheel taet de prunie 10 mlllioen 452 425 Mark De groolrte prya U In het gelukklgite g i a Ut miioilm zlli 11 1 l Jl 800 000 1 i aoo ooo 1 k 100 000 7S 000 70 000 5 000 0 000 65 000 S i 3 k 2 6 èi 56 i 108 i 293 i 1 1 1 i 500 000 Mart I it jH 800 000 5 4 A 20 000 1 il 200 000 3 k 15 000 1 k 100 000 26 k 10 000 2 éi 75 000 564 5 000 1 i 70 000 106 4 8 000 1 il 65 000 2584 2 000 1 k 60 000 4 1 500 1 k 55 000 756 4 1 00O 2 k 50 000 1237 4 500 1 40 000 33950 a 14 IHWi 1 soo soo 150 197 100 1 4 67 40 SO u Alle ëS 90 prijien komen binnen weinigenaaadan In 7 ipoadlg op elkander Yolgende klauen ter Terdeelfng De booMprHi In de eemt klai Is A 50 000 en verhoogt alflb In de flde klafl op AS5 000 In de tde kla op A 00 000 in de J de klas op A Oft OOO 1 ne ftde klas op AVO 000 In de Ode klas op A f B OOO en in de 7de klos ev op A ftOO OOO In elk geval echter op A SOO 000 AflOO OOOeto etc DoprljsderroienUeffleleel vaslcetteld en bedraagt voor de Ifta klaa fl 8 A0 TOor gttbeele orlglneele loten 1 7S halTO t 0 90 kwart t f Tegen Insendlng van het bedrag in b mkbllJekten poataevela of per lMkerB tI Ie poakwiMel ontvangt leder fastgevor dadelijk de ver bügeTOwd WBMuU JuUt te hBrzien fg welke iiryeen In elke klne tor verdeellDU komen en hoe Bel öe prill voor leder lot In elke kim bedr egt Ki elke trekking wnr4t de olflcleele trek klMcalUst door OM toefteionden en deultbeielInKOer prilwn eehiedt preapt T©1 eM ket pl H er c rsaUe T n iea MMsL Omdkt het ondenreteekende banklerehule degelijk T n ella kanten een set r groot enntal orders roor loten deser grooto geldlnterö ontvangt wordt men versooht alle opdrarbten voor de eerste trekking soo spoedig mogel k 10 Ie smden In alk geval voor den 18 Mei a s Murt s V p uwe opdrachten vertronwen aan net banklerahnis Windus Co Hamburg n Wti kunnen niat nalaten Uwe aandacht te vestisen op aet suooes dM valaa van onse clienlble ten deel TwI soodat wIJ raeds In de aangename gelegenheid wano aas oaae cliënten depremle van M 300 MM 250 000 mjm wtt n i Ho 4Si mm n l MM iM otB usn nrAarM aan van A MHfl 550M SOOM MMda UMI MOM HOM eni nlttabatalan BINNENLAND GOÜDA U Mei 1894 Hedenmidilag werd in het pand B 90 alhief wbMtoo het TerboQwen van geDoemd per itWrt Ingeuhref en werd door C J Koot TOor 9760 Ce H Wildenburg yoor e 9394 P A Barghoot oor 9200 J J Doim TOor 9180 i J H de Wilde Toor 9143 J de JoDg Wb TOor 8974 D Amen roor 8786 Ce P We Dewing TOor 8196 W BokhoTen Toor 8100 B H J Nederhorst voor 7943 In de Natsspaarbank werd gedurende d nMDd April ingelegd ƒ 1S820 73 en teragr betaald 12189 72 De Koninginnen bezochten Dinsdagnamiddag op haar rytoer over a Grareiand ook de buitenplaats Wetterreld van den heer F £ Blauw en bezichtigden o a de daar aanweeige rreemde dieren Zg keerden rervolgeos door Spftnderawood orer HUrersnm naarSoestdük temg Door het beStnur v n de afdeeling Kralingeil Tan het Atgetn Ned Werkl verbond ie een adres aan den gemeenteraad toegezonden waarin verzocht wordt in de bestekken voor het bouwen eener school voor lager onderwys met 12 lokalen beneren gymnastiekschool eo onderwgserawoniog bepalingen te willen opnemen omtrent het verzekereu der werklieden tegen erentaeele ongelukken en omtrent arbeidsdunr voorts om het werk zoo reel mogeiyk op het terrein te laten vervaardigen en zoo min mogelgk op stnk of aangenomen werk te laten werken Tot hoofd der openbare school aan den Krniflw te Bleiawgk is benoemd de heer M Tan Vliet onderwyzer te Rotterdam Naar men meldt heeft een ambtenaar by de r kstelegraaf bestuurder der coöperatieve broodbakkery en verbruiksvereeniging De Hoopt te 8Gravenhage eeoe aanschryviog van den minister van Waterstaat gekregen dat hg ala bestuurder dier werkliedencoöperatie moet bedanken en wel naar aanleiding van een reqaeat van twee winkeliers die aan Je laatste eener Familie Aiwr hêt Fratuck 16 Blariaoaa antwoordde niet Haar hoofd wu te vervnld net de gedaohte aan deo gevangene aohter de geiloleD deur om het getprek voort te kuaneo zettsn en da dokter wiat atot meer wat h mooBt zeggen Een gesprek naast eeo Ifjk met de vroov van den man die men zoo juist virmoord heeft is niet gemakkelijk en Bertran had te vee n gevoel om het te beproeven en allerlei onbeduidende troostredanoD te houden H achtte het gewenscht de amartellljke gedachten der weduwe niet langer te storen en zich op zijn teenea verwgderend ging hig in de slaapkamer zitten De tegenwoordigheid ran het Ijjk boezemde ham geen angst in en by bleef geno taam in de nabyheid om de stem van mevrouw Van Hanswtord ta boorep als zy hem riep Z weerhield hem niet De eenzaamheid waa haar aangenaam Zg dacht aan moeilijkheden waarvan de oploising haar heel wat maar belangstelling inboe temde dan de plotselinge dood van een verfoeiden eob Toortdureod speelden baar de vragen door het hoofd Wanneer tal ik Budolf kunnen bevrijdan Is het De Buiter die den generaal gedood haefti Zou nen hem aanklagen f £ n ala hatblgkt dat hy de aohaldige is ui hy dan om aan da iwaarste straf te ontkomen verklaren dat hy slechts gehoorxaapd he aaa e n bevel vui de barones den minister overplaatsing van dien ambtenaar verzochten op grond dat hg zou zgn koopman en chef der kruidenierszaak verbonden aan genoemde bakkerg In het blad vazl di Bronsveld wordt van dr Eoyper gezegd wanneer men van eerlgke en fatsoenlgke menachen spreekt dan telt voortaan de redacteur van de Standaard niet meer mee c Wy meenden tot dnsver dat men van politieke overtuiging desnoods hemelsbreed kon verschillen en elkaar toch waardeeren No een predikant het t endeel bewgst worden we versterkt in onze meening dat de theologen baiten de politiek moesieii blyven De uniformen voor de onderofficieren zooala die na het verbod om buiten model te dragen wat conpe euz betreft gewgzigd werden zyn tbans goedkeord O a zal de geel wollen nitmonatering op de korte jassen der infanterie door zgde verfangen worden Van de in den laatsten tgd berhaaldeiyk genoemde hyacint £ B Johan werden verleden week in publieke veiling te Noordwgk voor de eerste maal acht regels even vgitig Btuks aangeboden De gezamenlgke opbrengst bedrog zonder de kosten f 104 een prü die by de tegenwoordig gedrukte bollenpryzen nog zeer aanzienlyk genoemd mag worden W ens de buitengewoon lage graanpryzea hebben de bakkers te Rozendoal den prys van bet brood twee cent per kilogram afgeslagen Best tarwebrood koat thans daér 11 cent per kilogram Te Helmond overleed dezer dagen de klompenmaker J ti Men had hem het doodskleed aangetrokken Toen men s morgens in de lykkamer kwam was Jan op en keek de verbaasde aanwezigen eveneens verwonderd aao Leokweg zei onze Jan die immer van eeo grapje hield Ze liepen daarboven barreroetp en hadden nog geen klompenmaker noodig De achyndoode andermaal ingestort is nu werkeljjk overleden Aldoa meldt een der Limburgsche bladen Voor de betrekking van secretaris vauBynland opengevallen door de benoeming van den vongeti titularis mr Egbert dn Vries tot een geaobrevea bevel dat hij ongetwyfeUt nog in zyn bezit had Haar sombere overpeinzingen werden ODderbroken door bat met zeer veel omtiohtigheid openen van de kleine deur aan het andera eiuda dar kleedkamer Marianne wendde het hoofd om en zag haar zuater die op baar taenan loopende naderde f Wat kom je hier uitvoeren P riep zij opspringend en haar dan weg versperrend ffik wiat dat je hier was Fraoa ik weet niet waarom wilde mij niat toelaten in da kamer Ik deed alsof ik naar boven ging ma r ben terugga koerd langs de aohtartrap Zag m toob wat ar gebeurt ik ben zoo ongerust F £ n daar Marianne niet antwoordde ging Ëliza voort Ik heb my wat erg verlaat omdat ik de moeder van Ue Buiter niet alleen wilde laten Zy was vandaag erg min en had niemand by dob Zy was baar zoon elk o enblik wachtendeL maar hy ia eerst om vyf uur tehuis gekomen Hy was t daoht de barones trillend en men weet thans dat hy een kwartier na den moonl tebnia kwam juist de tyd noodig om van het kastaal naar da woning tynar moeder te loopei Of de dokter moet niet gehoord hebben wat Ëliie vertelde zeide de barones toi ziohzelve haar zuster sprakeloos aanziende Zy kon geen woord nitbretigen Klize niet begrijpende wat die conderlinga ontvangst beduidde bleef bewegingloos staan londer ieta te zeggen Gt weg riep Marianne plotseling f Gadadelyk naar e kamer en kon ar niet uit tot ik je kom holen dykgraaf van het hoogheemraadschap hebben xich tot dusverre ruim 3U sollicitanten aangemeld De benoeming welke door de ver nigde vergadering van dykgraaf ea hoogheemraden en de hoofdiugelanden van het waterschap moet geschieden wordt ti n de 2e helft dor maand Jani tegemoet gezien L C Een te Amsterdam ontrangen televram meldt dat te Bataiia een magazyn met 55 000 kisten petroleum door brand vernield ia Het gerecfatahof te i GraTenhage heeft met Ternietiging Tan de rrgepraak i rechtbank aldaar de vronw van den sigarenmaker nit Woobrngge beklaagd Tan opzettelijke branditichtiüg in hare woning op 23 October jl Tetoordeeld tot 3 jaar goTangeniastraf Het Hof oordeelde de nit de getuigenTerkla ingen gebleken aanwgzingen Toor beklaagde chuld niet ontzenuwd door de opgaTon van bekl en nam als bewezen aan dat er ran den brand peraar te duchten was niet slechts Toor het huis bg bekl in gebrnik maar ook nog Toor twee daarmede onder ééa dak staande wooiigen In het noorden daa lands heeft lioh eene oommissie gevormd sameagasteld nit de l Mrea J P achoonhoTeu ea J P O Tishelaar beiden te Uitbuiien R de Haas predikant te Wiusum en Dr L A Bahler te Tenboer om Toor den heer Q an Deth de 2 a f 3000 bgeen te brengen die h segt noodig te hebben tot gerechtelijke rerrotging ran den weesrader J ran t Lindenhout ten einde te geraken tot eindelyke oplossing ran de reel besproken zaak Neerboach De 80e rergadering dergewestel ke rereeniging Zuid Holland van het Ned Onderwgzers genootschap zal worden gehouden op Zaterdag 19 Mei in de Diergaarde teVGravenbage ür Joh Dyserinck ran Kotterdam zal behandelen Rembrandt zgn leren en zgne werken met kuostbeschouwiog ran reproducties zjjner schilderyen teekeniugen en etsen De Hr £ Heimans ran Amsterdam zal mieiden De natuurljjke historie op de lagere school c Door schipper Jan Vlas ran Texel is in een rognet gerangen een haai met 25 jongen Moeder en kroost zgn t r bezichtiging gesteld Heb je my m tgebeel niet meer noodigF vroeg het jonge meisje bedeesd ffNeeo je hindert my Oa weg 1 En dezen morgen heb je my toch getegd geloof ik dat dat de man dien je wilde redden is er dan in gealoagd om te vluchten f Als bat arnif kind op di wijze voortging met vragen zou bat geheim dat haar zuster zoo angatvaUig trachtte ta bewaren weldra geen geheim meer zyn voor den dokter die ougetwyfeld alles hoo de De barones kon t aiet langer uithouden Zij sprong op Elize toe drukte baar de band op den mond om het meisje tot zwggen te dwingen pakte het daarop by de sohoudera en duwde het da deur uit Elize er niets van b rypende was te verschrikt om zich te verzetten Mevrouw Van Hansweerd schoof dan grendel voor Je deur en nam met angstig kloppend bart wéér ptaatt op den atoel waar de dokter haar achtergelaten bad In betzelfde oogenbUk lichtte hy behoeduam bet gordyn op dat da beide vertrekken scheidde Ik herkende de stem uwer zuster Qe hebt er verstandig aan gedaan haar weg te teni D zonder van de ramp te spreken Zy zal t altyd nw vroeg genoeg hooren rans da kneoht sehynt nieta gezegd te hebben en houdt zioh blykbaar stipt aan mijn bevelen Ik hoop ook dat hy niemand veroorloofd heeft het kasteel te verlaten Dat is van veel belang omdat de officier van justitie dao iedereen die op bet ooganblik dat het schot gelost werd in huis was dadeljjk in verhoor kan nemen Dat lal het vinden van den schuldige zeervergemakkalyken Marianne haalde verruimd adem De dokter bad blijkbaar da geraarlyke oitdxukkiny vas Elize waarin WW lu dan anderdom ran 76 jaraa OTarlawi t Amsterdam de heer Andriaa da BoeTtr Si bekend ala scbrgTer ru ondenckaidMM maefaiedknndige rerhandalingan o ft in Eet Amsterdamsch jaarboelge opgariohi door wylen zgu zoon mr NicoUaa da Rofl t arohiraria na da hoofdatad DbL T Nadilii Met 39 000 tegen 29 000 itemman ia bg volksstemming in Zwitserland de ntanwa wat op de rolksschool aangenomen To na welke de staat jaarlgka ongarear 700 000 tt miu sal moeten nitgeren roor de lagar wkoAK V De rereeniging tFloralia te Weaep OMad Woensdag haar jaarlgksche weikiuuBUdèB door de uitreiking ran stekken DitmalJ ontringen 235 personen elk weder S pUnQia Bet totaal aantal stekken 1275 was rerdëeld over Fuchsias Geraninmi Cannas HeliotloMs Cufeas als buitenplanten en Fnnkias BeaoB Si Azalias Senerariaa en Coleus als binnenpmnten Op Koninginnedag wordt ran deze Opgekweekte bloemen planteuaoorien emt lantoonstelUng georganiseerd Naar de Stand vemeemt habben ip ovi n ran een der zeaailiciena te Niaawadiap die zich niat hebben latan revaccinaaten fick tot den miniatar rao maiiu gewan4 w Ztna £ icellantie verzocht om de bepalHigea frafrdoor bedoelde miliciens van rersckillenis Toorrecbten rentoken tgn ia te trekken De minister deed hun het Tolgeuie ala antwoord toekomen fdat teneinde tooreel mogetjjk mettvig te roorkomen order is gegeren Oni a n de zeemiliciens der lichting dezes jan die na hunne indiensttreding bieren weigeren zich te laten reraccineeren geen rerlof te rerlawan dan in dringende gevallen en dat disza fau regel niet kan woiden ingetrokken Door een 15 tal ondarwözers eo ondanrgzeressen te Uilrersum zal een adrea aan dengemeenteraad gericht worden teneinde t T rkrggen dat het salaris bg het rerkrgoen derhoofdacte terstond met f 100 zal worun rerhoogd en bg het rerkrggen eener bg acte metf50 Terens wordt gerraagd om twee tweejaarlgksche rerhoogingen elk ran f50 Totdnsrer werd slechts ééa tweejaarlgksche rerhooging toegekend en was da rerhoogipg fanf 100 Toor het bezit der hoofdaote miftli over 4 jaren zy doelde op den gevangene in deo Ua u vêtÜ cehoord Zy Icon dus nog hoop koeidereB t 44 Ut Toorloopig ondarzoek de soboilplaats wof r BAjlotf opgesloten was niet ter sprake zou ko wy De overige gevaren die baar bedreigden trw voor het oogenblik geheel op den aohtermnd K had mmen den t d om zioh vo te bereiden op da vraag hoe daaraan het hoofd te bieden AU mea redenen vond om D Buiier te b ohuldigen da misdaad gepleegd te hebbeo zou er toch een laofdurig voorloopig onderzoek moeten voorafgaan eom dien tyd zon hy tal van middelen vïoden om zioh uit den neteligen toestand te redden Voor het oogenblik dacht zy daarom slechts aan den gevangen minnaar Zy brrekaoda dat hy twee of dne dagen kon leren zonder voedsel en voor het zoover wap zou er waarsohynlyk toch wel gelegenheid zyn on hem te bevrijden Natuurlijk zou zy g raik moetei maken van het eerste ooganblik dat z j aU en was Z wist waar een nyptang te vinden was om de spykera waarmede de looden plaat was bevestigd tegen het hou er uit te halm en zij maesda dat dit het werk van hoogstens een kwartier Inn ijjn Was Kudolf eenmaal bevrijd dan zou h wel gele ganbeid vinden zioh te versohnUen ia het groqte kasteel en van dan naoht gebrnik makas on oogemerkt te ontvloahten Zy vreesde niet dat op hem eenigen achterdocht zou vallen daar het algemeen bekend was dat hy ilch nooit Ie Tliohtvoord vertoonde zy verheugde zleh reeds in de gedachte hen te Parijs terng te zien waarheMi hy rich dadeiyk na zijn bevryding moest begeven