Goudsche Courant, zaterdag 12 mei 1894

GOUDiL HO TTiEDAM tO tt 11 08 1S 18 18 58 1 14 S ta 4 50 11 01 l Ot ff ff 4 87 11 00 ff 1 11 ff 6 04 11 1e 1 l H ff ff 5 11 li ll 11 11 l il 1 44 4 10 t SO HOTTIBDIM OOBDA At a ii 10 17 11 80 11 10 1 45 ff ff 10 17 ff 1 55 10 84 ff ff 1 08 10 41 ff ff i 09 1 10 01 10 11 10 47 11 08 11 40 1 16 DIrecjte Spoorwegverbloding met GOUDA Zom rjllenst 1894 95 AaogevaDgeo 1 Mei Tüd vao Greeowlch 6 48 t bO S 80 8 48 4 80 4 46 6 81 7 07 8 10 41 f 9 10 9 68 0 4 08 4 40 6 16 6 61 7 87 8 0 10 08 HAAG 60UUJL Uagefi 48 7 S07 489 88 9 4010 1811 8818 161 88 8 16 8 46 3 48 4 16 4 415 17 7 8 06 8 88 lUO Toorb 6 54 10 18 1 44 f 4 48 7 08 N dL d 69 I ff r ff 1 40 ff ff tv 7 11 f Z Zegw6 08 ff ff ff ff 10 80 t 1 68 g g $ g i r b 7 80 Ml Bl Kr 8 14 ff ff ff ff 10 86 8 04 ê t 7 86 Zev M 6 18 ff ff ff ff 10 41 ff 8 09 6 09 7 81 10 Gouda 6 30 7 60 8 18 9 58 10 1610 68 18 0819 46 S SO S 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 47 7 48 8 86 10 10 10 88 TJTBEC H T G O 1 D A 1 Utrecht 6 88 7 60 9 9 68 11 34 IS OS 18 50 8 55 8 10 8 68 4 43 6 88 8 09 8 5010 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 18 34 4 16 9 1110 61 üudewater r 07 8 19 10 24 19 49 ff 4 84 9 19 g Gouda 7 80 8 88 9 8410 87 18 06 18 66 1 88 3 87 8 50 4 87 6 80 7 08 8 419 8811 07A M 8 T K H D A M G O Ü D A Amsterdam C 8 8 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10t 4 10 7 88 Anisterdam Wp 6 60 8 16 9 61 11 86 11 48 9 61 4 81 4 86 7 10 1 Oouda Ue 8 04 10 44 18 1 18 16 8 10 6 80 8 88 8 81 hg te drogen om aan bedoelde echaDdelgke en gevaarlgke gewoonte een einde te maken Dtt aZatphensche Gounmt geeft in OTerweging in de vftutare Vui der Km teAikmur té TOorzieD door den afgetreden minister T n finuieiJSn Piersos te kiezen ETenals olie bezit ook zeepwater eenig gol venstil lend vermeden Het Bambnrgsche stoomacbip Scande aldus leest men in het cAlbnm der Natuur werd op eene reis naar Noord Amerika door een bevigen storm overTallen De oflElcieren heten een groote hoeveelheid zeep in bakken oplossen en wierpen de honderden liters aldus verkregen zeepvater vóór den voorsteven over hoord en met bgna oogenblikkel k gunstig gevolg In bet rapport der officieren wordt erkend dat de kracht van het zeepwater minder is dan van olie doch daart enorer er op gewezen dat het middel veel goedkooper is en een groote hoeveelheid zeep niet veel ruimte vereischt tijdens het vervoer Na de beer Pierios niet de gelegenheid heett all Miniiter de roor hem aangcwez D en Tol moed aanTurde taak geheel af te werken zegt bet blad is het ten minste in zeer veel opzichten gewenscht en billyk en pfaotiach dat hg als lid zitting neme in een Kamer waarin de door hem tot etand gebrachte regelingen zeker menigmaal ter spraak znlkn komen omdat een allereerste eiMb is dat bet personeel nog worde herzien De stadie die minister Pieraon noodwendig Tan dit ontwerp moet gemaakt hebben mag men niet onbenat laten hg deze gel enfaeid Rinde lang was er sprake van het mnsenro van Egyptische oudheden te Gbizeh datbyna geheel van hout it wat in geval vau braad zeer gevaarlijk zou zgn door een ander te vervangen Thans zal het daartoe komen De Egyptische Ministerraad beeft in zgo jongste zitting onder roorzitterscfaap van den Khedive besloten een nieuw moseum te aten bouwen te Caïro en daarvoor een som van 150 000 Egyptische ponden bestemd D Vrglandbewegiog heeft nn ook in Nederland een eigen orgaan een blad in echrgfletters neocy clostyle drok onder redactie van B Oroaitoa te Schildwotde Or en K terLuan 4rnbam Het blad yrgland dat tweemaat per maaod ul Tersobgnen stelt ten doet propngaoda te ttidcen roof de plannen totrerwezenlgkingTflO Dr Hertaka i ideaal Tan een taat waarin sociale rechtraardigheid en ware gelgkheid heerachen rrge grond Trge arbeidsmiddelen frge arbeidskeai ToUe arbeidsopbr ogstc ma te bewgzen dat een rgk zonder armoede fm ntopia il Ter wille der curiositeit zg vermeld dat in den tnin van den heer Vinken te Driel Qdderland een boom staat die thans 72 variëteiten van peren aanbiedt Door enting en occulatie is het genoemden heer gelukt die 72 peersoorten aan te brengen Het zal Toorti ten spoedi te de nieuwstehnnefaten r nit bet Daitsche Vrglaodblad pot mededeeleu omtrent de kolonie op deKtniabergTtakte MiddenAfrika welker reittgtng thani wordt voorbereid Zoo kan menyopr Mn geringen prys 25 ets per driemanden xiob op de hoogte houden van dezewrèging welke hoe men ook over de kansenru sWen moge denken zeke emeene he kagitwing Terdient Sen ei entardige rerwoeiting hebben de hvTÏge inkleden der laatste dagen aangericht in de iHillingsche Waard een terrein met mei hootgewaï en booge populieren In deze fcitat boowen tallooze kraaien jaar op jaar nne woningen soms kan men 20 tot 80 HMJten tellen in éen boom Vrgdag ep Zat rdag na zgn door de sterke wiodvUgen honderden ran die nesten nitgemuid De bouwitoffen liggen rer in de rondte nrtpr id Eierschalen en jonge vogels waarTtn de meeste nog kaal bedekken gras eu ren Ben oorrerdoovend geechreenw maken rade vogels welke blgkboar in de grootste rwmrring en ontitritenii zgn over het plotf ts f t rliet TM h Te en k rooit D t ooiêTtus zich aan het haii hechten zooals dit veelal wordt genoemd is algemeen btkend Toch gevoelen zg zich ook aangetrok C D Üfk de bewoners De Torige week verhniide een landbouwer nit Koudum naar KoU Urwo1de Hemeluraer Oldefaart en Noordwolde Qp ruim een uur afatands van elkander Op Jmn onde woning was een ooieraarbneit doch loan 4 baas ging vertrekken besloot bet TOgelpanr ook van daar te gaan En waar ging hm hMn NMut de nieuwe woning van hun bwr Zy t n daar nn druk aan het bon wen Dr Qarner de apentaalTorscber had door zgne studiën onder de gorilla s in Afrika grootsche verwachtingen gewekt Maar het is te vreezen dat de menschheid haar hoop van door te dringen in de geheimen der Bpett taal roorloopig zal moeten opgeven De ontdekkingsreiziger Dybowski die onlangs is teruggekeerd uit de streken waar Garner geweest ia htieft in het Aardrgkskuudig Genootschap te Pargs het een en ander medegedeeld dat wel geschikt is alle illuasiëu omtrent den taalvorscher te verstoren De zendelingen aan het meer Fernand Vaz deelden Dybowski mede dut Dr Garner daar wel drie maanden heeft doorgebracht maar in bet zendin gebouw niet in het bouih Zgn veelbesproken kooi stond aan den ingang rnn het boBch waar zich geen apen vertoonen Volgeni den negerkoaap die bg Carner in dienst was en die Dybowski ook gesproken beeft bracht Garner in het geheel drie nachten in die kooi door maar zonder dat de gorillu ii t wamen Alleen meende bg eens ze in de verte te booren Hg kocht een chimpauBee en later een jongen gorilla maar beide apen stierven spoedig Na een verblgf van drie maanden te Fernand Vaz vertrok Garner met en zendeling om een reis t doen in het binnenland het land der Escbiras Maar na een paar dagen werd hg ziek zoodat hg niet verder kon gaan en naar de faCtrirg Tomlinson gebracht moest worden waar hg bleef tot hg scheep ging naar Europa Dr Pb Kooperbei te Leeuwarden waarlobnwt in de tLeeuw Ct T tegen de ilechta gewoonte vhd zeer vele moedera om Vnachti hve pygehorenen en zuigelingen bg zich in bed te n men Hetisbemin zgnehoedaüigheid Mgeneesk nodige volgens de wet aangewezen tot hei Terriobten van den doodsoboow alleen in den loop van het liatste jaar niet minder dan zes malen voorgekomen dat hg ia dei iyke gevallen met vrg ghïote mate ran waarscbgoiykheid voor hemzelf de zekerheid v hon vormen dat de moeder door het kind hg lioh in bed te nemen en daarmede in te sia pan de schuld dro zg het ook onwillekeurig tan den dood baars lieveliags Hg hoopt door zgoe waarschuwing er toe Men wacht nn met belangstelling wat Dr Garner op Dybovrski s bescholdigingen zat antwoorden io a s at t 4i i 4 1 0 t Oi Eene dienstbode te Liverpool was met een dentist overeengekomen tlat hg haar vier t4n den door valsche vervangen zou voor den orgs van f 50 Zg werd gechloroiormiteerd en toen zg bgkwam bleek bet dat de man uit liefhebbergc haar alles had getrokken Ofschoon hg haar eén geheel gfbit bezorgde voor de bedongen som klaagde het meisje hem aan met het gevolg dat baar eene sohadfloosstelling is tokkend van f 1800 o dt HoordnoliU Mlesmrktrl Ckpdl lottordui 7 T 11 ei 7 S 7 4 7 5 1 IS 10 7 7 M 7 t OI a is a ii a ta at 1 10 10 i l i lt t ia büMiUai Ck lh Mltamlnrk ÜMriiMht 7 M 8 07 4 11 8 ia li 8 81 1 88 ODDA DIN Hl 6 SoktU 7 10 8 40 1 0 S7 10 48 11 11 11 11 1 01 1 17 l i tJii 4 46 6 87 5 6 7 18 8 87 11 06 ll l 11 01 4 67 l ia 1 18 1 14 i aa 1 81 8 68 lo io Z f t 7 411 61 Bl Kr 7 47 ff CZMwJ iat OI N d Ld l Oi ff Toork 1 07 1 18 ll li S ftO ft4 Woaidea i l 7 DS 8 11 UtNsbl 0 18 7 18 8 18 8 41 B 8 iil B IO J8 HtW l li l8 8 88 10 07 11 17 11 41 U I1 1 48 1 87 8 86 4 15 6 16 6 65 41 7 48 10 15 11 88 11 48 OOI DiBTBlCHT 0 Md 6 8 8 10 7J6 1 01 IJl 10 18 10 66 18 48 i l8 8 61 8 18 4 47 5 88 6 67 7 46 8 88 10 14 10 88 ff 11 0 ff 1 87 ff ff ff 6 87 ff 7 6 ff 10 17 ff ff 11 17 ff 1 46 8 11 ff 6 04 6 45 81 8 07 8 6S 10 86 10 61 11 46 1 10 1 08 8 818 50 6 18 8 81 6 8 18 8 11 10 1 11 10 GOUUiiMSTtEDAII 8 40 iMstecdaa Wa T ll I ai 8 14 SneltniB lO Oai 10 65 11 11 1 61 4 47 6 18 7 45 10 1410 66 11 1 1 a 40 6 46 8 86 8 41 11 18 11 10 U M UI 1 66 I a 6 Mf ii aa De mislukte verhoring der schorren op het Moorderleeg te Stiens gebonden schgnt een fdaurtje te zullen krggen Zooals gemeld werd waren eenige opposanten gebelgd op den polhoeder B Slim dien men tot niets minder wilde verlaagd hebben den tot dieren teller Kiet bet bestuur der naamlooze vennootschap werd aansprakelgk gesteld voor de slechte voeding van bet jongvee in 1893 op de schorren van het Noorderleeg maar den polboeder werd zulks geweten Thans zal Vrgdi a s een openbare vergadering bel d worden waarin het onderwerp zal behandeld worden Waarom onze hokkelingen in een schandeIgken toestand van het Noorderleeg zgn gekomen en die van den polhoeder in een wel doorvoeden en flinkeo toestand Uitdrokkelijk werd den polhoeder B Slim verzocht ter vergadering te komen Dit Galatz wordt aan het Handelsblad c bet volgende geschreven Voor eenige dagen bad ik het genoegen den president der tentoonstelling te Bucharest te ontmoeten en eenige bgzonderheden te ontvangen Voor de deelneming hebben zich reeds Frankrijk Rusland Daitachland Engeland en België aangemeld Het zou jammer 7gn wanneer daar de Bollandsche cacao koffie likeuren kaas olie enz niet vertegenwoordigd waren De cacao is hier door de reclames op de tramwagens enz bekend maar nog niet veel in gebruik Des te meer de koffie Het verbruik van koffie is bier enorm s morgeuR begint men met koffie na het dejeuner koffie na het diner koffie en dan nogmaals midden op den dag bg iedere visite die men maakt wordt koffie gepresenteerd De koffie wordt uo gewoonlgk van Hamburg aangevoerd hoe gemakkelgk zou het dus vallen bg een directe zending van ïadië naar de havens Galatz of Braila U concnrreeren nog daargelaten de qoaeslie vnn qualiteit Door huisschilders wordt in Rumenië steeds de Hollandsche olie gevra d omdat die goed droogt en niet pikt Dat de Edammer kaas hier overbekend is bflhoef ik den heereo industrieelen wel niet mede te deelen i De tentoonstelling die 1 Angnstns geopend wordt zal in een prachtig park midden in de stad gebonden worden De prijs voor de plaats is 25 franc per vierkanten meter ia de geboawen van de teutoonatelting De zendingen genieten eene reductie van 30 pCt transportkosten Tot nu toe is het woordje BoUandsch voor den naam der koopwaren eene ware aanbeveling Men trachte dien roem te vermeerderen 1 Ongeluk op de jacht Nabij Auxerre Frankigk was eergisterenmorgen een zekere Poulain op de wilde zwgnenjacht gegaan 9 Namiddags wilden zgne vroaw en zgne schoonzuster hem upzoekfin Een gekraak van takken hoorende dacht Poulain dat er een wild zwgn aankwam en schoot z in geweer af in de richting vnn het geluid Een bartTerschenrende kreet weerklonk hij liep toe en vond zgne vrouw badende in haar bloed Zg stierf lu zgne armen Het hartzeer van den onvoorzichtige is vreeselyk Het vrouwtje was 25 jaar oud De kleinste oorzaken hebben de grootste gevolgen De kikvorschen pootjes die bg professor Galvani in het jaar 1780 op de gzeren leuning rf n zijn Hooggeleerd s balkon hingen te slingeren zgn de oorzaak geworden dat wg honderd jaar later elkander per telefooa uit Amsterdam en Rotterdam een goeden morgen hoe raart uc kunnen toeroepen 5 6 Oi a io 17 8 18 8 48 3 10 SKN Driewerf heil dat professor GaWani nog geen lid was van de anti vivisectie vereeniging Had hg de kïkvorsohen niet vermoord en bon achterpootjes niet op bet balkon opgehangen we zooden thans verstofiien zijn ran tele foon en microfoon Tan telagraaf en phonograaf Maar Galvaoi beeft het gevoeld dat twee kikvorschpooten wel mochten worden opgeofferd aan de toekomst der weteniohap En we zgn hem er dankbaar voor Het is verbuii wekkend wat man met wat geduld en een beetje electiiciteït tegenwoordig kan doen Een gzerdraad een electriache stroom en twee trillende plaatjes ziedaar bet heele recept voor een modernen telefoon Ge hebt te Pargs slechta te roepen Juffrouw Terbindt n me eens met Londen c en ge kunt een heel gezellig praatje houden met uw Ëngelschen neef die op het Grosvernor Square no 34 woont Reeds hebben we automatische electriache brandschellen die dadelgk in geval van brand alarm maken electrische dievenverklikkets die den winkelier waarschuwen als er ongenoode gasten bezig zgn de tooubanklade te lichten electrische remtoestellen Als graaf Floris V weer eens terngkwam en onze straatwegen met telegraaf en telefoonpalen z afgepaald tien tegen een dat hem een tis zonde hoe verzinoen ze tc van de lippen zon ontvallen Maar de eleotriciteit staat nog in hou kinderschoenen ze gaat steeds vooruit en wat we thans zien gebearen schgnt nog maar een roorproe e te zgn Tan hetgeen ons over 10 of over 25 jaar te wachten staat Edison s vermaard uitvindersbrMn is oog niet voor een vierde versleten Drie vierden tyner hersenen zgn nog frisch en gaaf en in staat om de maatschappg te verrgkeu met werktaig n waarvan zelfs Hamlet nooit gedroomd hwft Edlsou moet nu uanr men vefnesaitf dag en nacht bezig zijn aan het uitvinden van een telefoon voor doofstommen De naam er voor is al uitgevonden de telefoot het eenige wat nog ontbreekt is de telefoot zelf maar de uitvinding van het mechaniek is slechts een kwestie van tgd Jn plaats van de bekende trilleade plaat van den telefoon zouden hier spiegelljes worden aangebracht waarvoor de spreker eenige bewegingen maakt die door den spiegel bg den hoorder worden weerkaatst De dooÈftommen kunnen met elkaar praten door middel van hun gewone vingerspraak Men zou slechts het schrift uit den spi fil van ontvangst behoeven te photographeeren om een stent prafisch versli j van den inhoud te bezitten Een andere nieuwigheid welke men ronder te veeleischend te zgd binnenkort tegemoet mag zien van da Amerikanen die zich speciaal op het uitvinden toeleven is een toestel waardoor even als thans de zintuigen vnn het gezicht en het gehoor ook die tw den reuk den smaak en het gevoel zullen worden bevredigd Wat een geluk voor basmettelgke zieken als choleralgders en melaatschen indien ze zich langs eleotrischeu weg weder ia de maatschappg verplaatst kunnen wanen Reeds hebben we den theatrofoon die ons thuis in het hotel of in de restauratie tegen civielen prijs de scbouwburgopvoeringen en concertuitvoeringen te genieten geeft Het behoeft nauwelgka gezegd te worden met hoeveel ongeduld tal van hefhebbers den telefoon te gemoet zien waardoor ze ook van het ballet genieten en de dames op het balkon lorgneeren kunnen De telefonische poireetjes zullen dan ook niet lang meer op zich laten wachten Elk kan bg die gel enhfiid thuis bigven Heeft men de influenza of de mazelen of is men met het middel van Koch of Tan Liebreich ingeepoten en men moet zich dos ontzien men kruipt stilletjes onder de wol en houdt den theatrofoon stevig tegen het oor Is men aangesloten met de redergkerskamer Nietvee1zaak3c men zal eens hartetgk lachen kunnen Is men verbonden met de Blaasmaarraak het is niet minder aan te bevelen Het is licht te voorspellen dat onmiddellijk na de uitvinding van den theatrofoon de teleflves o clock binder in da mode sqIImi komen 11 10 0 8 48 8 40 11 01 8 47 ff 8 54 ff 10 01 ff 80 8 08 10 10 IIJO 4 10 4 46 5 81 7 07 ff 4 66 ff 7 17 ff 6 0 ff 7 14 5 08 ff 7 11 4 40 6 16 6 61 7 17 GOUDA Er zgn er die beweren dat Edison flink op rreg is ob een telefoon in elkatt te zetten waardoor wg de dieren en dezen ons zonden kunnen verstaan Dat zon wri de heerlilkste uiting zgn van de macht van het genie Een electrische stroom middelaar tosschen de menschen en dierenwereld Wcdk een zegen We zonden onmiddellijk over knnnen gaan tot beschavingen veredeling van paard koe en hond De koeien die nu den ganschen dag met bun dommen vadsigeu blik naar den grond geslagen op het weiland rondloopen wel wetende dat ze toch niemand begrgpRn uoch door iemand b repen worden we zouden ons met hen verstaanbaar knnnen maken We zouden hen kunnen opvoeden en ontwikkelen Het denkbeeld ia eigenlijk te verheffend om waar te kunnen wezen Ë i niet minder groote revolutie zal de electriciteit op het gebied van eten en drinken teweeg brengen Er is ons geen enkel grondig bezwaar btikend dat zich tegen de electrische overbrenging van eeu fijne dindon trufTéofeen portietje oesters met champagne zoo verzetten Deze overbrenging Igkt ous althans tegenwoordig niets oowaarschgnlijker dan eenige jaren geleden het feit scheen dat een Londenaar zou kunnen spreken met iemand die in Marseille Tertoeft Het laatste is sterk seer sterk maar niets vreemder dan het eerste Zulk ten telebu£fet zal in hooge mate practisch zgn Men abonneert zich bg de Buffetmaatschappg draait een kraantje open en zie aobtereenvolgens vloeit uit het telebuüet een bordje dampende Julienne een portietje maUche osveohaas en al de andere heerlgkheden die ona di elgk8ch brood uitmaken Voortaan zal ook het parfumeeren op afttandc in de mode komen Het parfumeerburean voorziet zich van een doelmatigen pulverisator en door leidingsbuizen in den trant van die tegenwoordig voor het gas in gebruik zal het mogelgk zgn den geabonneerden Jockey clnb £ mi de mille flenro Bosch viooltjes of wat ze verlangen te leveren De gedachtOi welke aan dit parfnraeeren langs den electrisohen w ten grondslag ligt is grootsch en zal in de kringen van kappers en barbiers zeker een rechtmatige belangstelling wekken Moeielgker wordt de oplossing van het vraagstuk der overbrenging van het gevoel doormiddel van galvanische electriciteit Toch isde mogelgkheid niet buitengesloten dat binnenkort de geneesheer door een specialen draadign zieken sal onderzoeken en zóó de meest teUige diagnose kan maken iets wat zelfstagenwoordig nog niet van alle diagnoses kanKwden gezegd De uta z dan door middel van dit toestel de pols voelen de borst onderzoeken met den Olectrischen percnssiehamer enz Alleen het doen van kleine onderhuidsche iospuitiugeu sal Toorloopig minder gemakkelgk kunnen geschieden maar wie weet of Edison ook hierin nog zal weten te voorzien I Ook de hof en andere pedicnren en gebrevetteerde likdoornsogders zullen voorloopig niet veel gebruik vau de electriciteit kunnen maken Op een andere lichtzgde van de Torderin en der electrische wetenschap mag zeker met bglonderen nadruk worden gewezen Wg bedoelen de uitvinding van een teleklap die het een paar vijanden mogelgfc zal maken elkaar zoo gedacht af te kloppen dat het stof er hg uit de jassen vli t DnëU zullen derhalve in de toekomst niet meer bestaan Alle eerezaken zullen voortaan door den teleklap worden berechtigd die de rol zal gaan vervullen welke gedurende rele eeuwen van duistere barbaarbchbeid aan degen of gladloopsch pistool was toevertrouwd Menschen die het weten kunnen beweren dat er ook weldra en toestel zal worden uitgevonden ten behoeve van den coupeur n den kleermaker waardoor der clientèle op afstand de maat zal kannen worden genomen De confectie en de coupe sur mesure zal hierdoor zonder twgfel een ongekende vlucht nemen Jammer alleen dat de invoering van den electrischen maatnemer wasrschgnigk den ondei ang van vele der kleinere kleermakers ten geTotge zal hebben Met behulp Tan eeu doelmatigen telefoot zal ook de schilder een portoet kunnen maken Wie weet wat we verder nt zien gebeuren Maar ook het gemoed beeft zgn eischen die de wetenschap waarschgolgk zal knnnen ver Tnllen Het hart heeft verlangens die door het genie wel kunnen worden bevredigd De voorspelling is niet te gewaagd dat we weldra met een telekiss zullen worden verrgkt een toestel dat in het bgzonder voor het overbrengen van kassen zal bestemd wezen Welk een onuitoprekelgk innig genot zal het n om elkaar door een specialen electrischen draad beschermd tegen onbescheiden blikken eau electrischen kus te geren Voorxaker een Tan de grootste overwinningen Tan de Weteuschap de prozaïsche dorre Wetenschap wier hulp door Amor op hoogen prgs zal worden gesteld Ja heil driewerf heil de Electriciteit die ona nedi zooveel schonk die in de toekomst ona nog oneindig meef belooft We wezen hierboTen ileefats op enkele der vele verrassingen die ona nog te wachten staan Het blgkt daaruit welke wonderen de Electriciteit reeds reirichtte ze zgn eebter nog niets in vergelgking van die welke de eerstvolgende toekomst zal hebben te boeken Onder al die duizelingwekkende wonderen der wetenschap past het ons de bezinning niet te verliezen en een kalme afwachtende houding aan te nemen De heer Karel Diederich 8 geneesheer te Emmen heeft zich voor de arr rechtbank te Assen te verantwoorden gehad over de volgende zaak Volgens de dagvaarding zoo hg als geneeskundige aangewezen en beëedigd om over 1894 in de gemeente Ëmmen de doodBchonw te verrichten na een schnflelgk verzoi k van den ambtenaar van den burgerlgken stand om de doodscbouw te verrichten op het Igk van den zonder geneeskundige hnlp overleden Lucas Johannes Middendorp opzettelgk eene valsche verklaring hebben afgelegd luidende dat hg de doodschouw had verricht den man werkelgk overleden had bevoudeu en geen sporen van geweld op het tgk hsd ontdekt Dit stok heeft hg afgegeven ter secretarie der gemeente Emmen Dr S verklaart dat hg in 1884 is aangesteld in bovengenoemde fnnctie en den 30 Januari 11 een briefje kreeg om het Igk van Middendorp uitwendig te schouwen Hg bod het in die dagen als eenig geneesheer Toor de geheele uitgestrekte gemeente Emmen zeer drnk en heeft zich niet eerder dan Maandag 5 Februari naar het kerkhof te Erika kunnen begeven om bet Igk te schouwen Op den doodanakker werd hem echter medegedeeld dat het Igk rwds begraven was bg as toen verleen met de zaak en beeft de verklaring maar oi emaakt en afgegeven en als vermoedelijke doodsoorzaak verdrinken vermeld De vader van den overledene verklaart dat zgn zoon wet eens wat te veel gebruikte en s nachts wel eeca laat thuis kwam In den raeht van 29 op 30 Jan kwam hg echter in bet geheel niet thuis s Morgens maakten de huisgenooten zijïh daarover ongerust zg gingen zoeken en vonden hem in een wgk verdronken 3 Feb d a v is getoige met enderen naar Erica gegaan om het lijk op de R Kath begraafplaats ter aarde te bestellen er was eobter nog geen consent tot bf raven en het Igk is daarom in het lgk mhni8 in de nog ongesloten kist bggezet $ Maandags d a V weer naar Erica gaande vond bg de Igkkiat niet meer in het Igkenhuisje en het graf voor het Igk zgns zoons bestemd meer dan half aangevuld met aarde Getuige begreep niets Tan de zaak was geërgerd over het gebeurde en deed aangifte bg de marechaussees Dr S z t dat hij de verKlaring heeft afgegeven omdat hy verlegen was hoe met de zaak te handelen en dat bg daarmede geen slechte bedoelingen bad De president zegt dit dadetgk aan te nemen mnar iiet ware voorzichtiger geweest eerst den burgemeester te raadplegen De verdere behandeling der zaak wordt uitgesteld tot Dinsdag 15 Mei om dan n als getuigen te hooren een der beambten ter se cretarie van de verklaring van den Dokter Terwgl den Haag zicb etboologisoh amuseert met de Dahomey negers die weer een rgken buit van enoepergen en geschenken binnenhalen krggt Amsterdam dezer dagen echte roodhoideu te zien De negers blyven toten metde Pinksterdagen in den Dterentnin Te Amsterdam werd heden onder voorzitting van den heer de Ridder burgemeester van Katwgk de 8e jaarvergadering gehouden van de cVereeniging t b van de Nederlandsche VisBcherg De voorzitter constateerde dat in 1893 de visscherg niet voordeelig geweest was en dat men wel zou doen steeds naar meer hulpbronnen en steun uit te zien Het tWeekblad der vereeniging vond ook niet veel iritenn Spr wekte evenwel op tot volharding en wees ook op enkele lichtpunten o a de oprichting van een afdeeling te Vlaardiugen met 42 leden Bet ledental bedraagt nu 800 Zes aftredende bestuursleden werden herkozen in de plaats van de heeren Pompe van Meerdervoort en Ooosens werden benoemd de heeren G A ten Houten te Kralingscheveer en G A Eakebeeke te Ooes in de plaats van den heer Horwegen den Breems die ook bedankte zal later worden voorzien Een voorstel van de afd den Helder om aan de Exploitatie Mg te verzoeken ook met personentreinen visch te vervoeren als gigoed werd aangenomen In behandeling kwamen verder Voorstel om te vragen dat visch als gigoed aan den Helder worde aangenomen ter verzending met den eerst vertrekkenden trein voor plaatsen aan de Ignen naar Amsterdam en Rotterdam Dit werd aangenomen en het verzoek zal ook gedaan worden voor IJmuidon Voorstel Tan ScheTeningen om maatregelen te nemen dat het contract tot overgave Tan gerischte netten tegen een uniform tarief worde nageleefd Na oitToerige bespreking werd besloten de zaak dit jaar te laten zooals ze i8 en het bestuur gemachtigd met een commissie een nieuw i tement te ontwerpen IJmniden stelde voor t wenschelgk te verklaren dat jonge vir chers in de gelegenheid worden gesteld van eene bevoegde commirsie na bet afle n van voldoend ezam i een bewgs van bekwaamheid TOor schipper of stuurman ter haring trawl of andere visscherg te bekomen Aangenomen Ten slotte was aan de orde bespreking Tan het wenschelgke om aan de R eering te verzoeken ari 10 van het kon besluit van 26 Ju l 1885 betreffende het voeren van lichten door visschersTaartuigeo aan netteu of te anker liggende in overeenstemming te brengen met de te dier zake door de Britsche r eering vastgestelde bepaling Ook dit werd aangenomen Er wordt onder de jongere schrgvers te Par s voor gegverd om Hendrik Ibsen bg zgn aanstaand bezoek aan de Lichtstad een feestmaal aan te bieden De directeur Piceno van den schouwburg te Ascbli kondigt met groote letters aan dat er des Woensdags en des Zaterdags zedelijke stukken zullen worden vertoond t Vac de overige dagen spreekt hg nietl De 9e nationale kolfwedstrgd vanwege den Nederlandsche KolfLond ral dit jaar gehouden worden te Bolsward waar men zich al sedert lang heeft voorbereid om een waardige gastTroaw te zgn voor de Nederlandsche koWers t Zal dan de laatste wedstrgd zgn in de Ie serie Daaiaa zal door de deelnemende clubs opnieuw geloot moeten worden In de in 1893 te Haarlem gehouden alge meene vergadering was bg loting de club Zuid Scharwoude aangewezen doch ran die club is bericht ontvangen dat aldaar geeue Toldoende gelegenheid is om den wedstrgd daar te doen plaats hebben De club Delft toen als plaatsvervanger aangewezen heeft voor bet lidmaatschap van den bond bedankt Aan Wieiernieuws wordt gemeld dat de bekende schaatsen rgder Martin Kingma zich op wedstrgden met het wiel gaat toeleggen bg denkt voor het eerst uit te komen in den pli ts tot plutnrit Leeuwarden Groningen De sport watf t a Gravenhage in dienst van da verkiezingen Sen bord met eeneaanbeveling voor mr Bevers oandidaat der katholieke partg werd door de stad rondgezonden op een twee wie Ier Bulteolandsch Overzicht Het Ëogeliche Lagerhau hnh begrooting ÏD tweede lezing met 308 tegen 294 steirmen aaogenomen De regeering had dui eene meerderheid vsn 14 stemmen Het Huie i tot 21 Mei op reoea gegaen De Hongaarache Maguatenkamer heeft het ontwerp tot inroeriog van het verplichte bargerlijk hnwelp met 21 stemmen meerderheid verworpen Het ministerie zal niet aftreden maar het ontwerp opnieuw bg de Kamer indienen In parlementair geregeerde landen verwondert men zich misschien over de groote drukte die in Hongarge gemaakt wordt over de behandeling van bet ontwerp op het borgerlgk huwelgk in de Magnaten kamer Men vraagt waartoe da bedreiging der Fester Llojrd dat het volk niet zal dulden dat eene meerderheid van 175 stemmen in het Huis van Afguvaardjgden door een dozgn Magnaten machteloos wordt gemaakt Hoewel een overweldigende meerdarheid in het £ ng Hoogerhnis het Bome Rule ontwerp verwierp bleef de positie van het liberale ministerie ongeschokt daar het een kleine doch tot dusver getrouwe meerderheid bezat in het Lagerhuis Maar in Hongarge is het ten opzichte van het wetsontwerp op bet burgerlyk buwelgk eenigszins anders gesteld De vraikg is niet zoozeer of het ministerie in het Hnis der Magnaten eene meerderheid verkrijgt dan wel welke beteekenis aan de oppositie hetzg meerderheid of minderheid moet worden gehecht Het is algemeen met misnoegen opgemerkt dat een groot aantal hofambtenaren allee tegenstanders van het ontwerp in bet Hoogerbuis aanwezig is terwgl andere die gunstig jegens de regeering zijn gezind zgn weggebleven De Kroon heelt een volkomen constitutioneele bonding bewaard en daarom was verwacht dat hofambtenaren zich zouden ontbonden van het deelnemen aan de beraadslagingen Conservatieve zoowel als liberale bladen te Budapest komen zeer ontstemd er tegen op dat de leden van het Oostenrijksche hof zich aldus met de Hongaaivche pohtiek bemoeien en tegen de regeering uilen gaan stemmen Het gerncbj kwpt dat het miniaterie Wdcerle bi loona overtuigd ia dat inn vijand ig hoofdkwartier heeft te Weenen dat het zal aftreden waupur de wet Terworpen voidi En snder gvrrig daarvan ton z n een algemeene Tolkibeweging tegen het Hnii dar Ma lw Bg de mogendheden die er de sterkste oorlogsvloot op na honden Etageland en Frankrgk duurt de beweging voor de Teratarking van het materieel en een verbetering in da organisatie nog altijd voort Toch bg d Britten is van geen paniek meer sprake ainda de regeering haar plannen overlegde en die zoo spoedig mogelgk tot nitvoer br ngt £ en staartje van de beweging kreeg man de laatste dagen nog in het Hoogerbuis 1 zien toen daar de marine begrooting aan da orde kwam Lord Hood vestigde namelgk de aandacht op de aansienlgke uitbreiding die de Russische en Franscbe vloten wederom ondergaan hebben sinds de aanneming van de jongste Marinedefenne bill Hg beweerde dat de Regeering geen voldoende maatregelen had genomen om het door haar erkende beginsel in toepaaaiog te brengen dat de sterkte TM de 9ritsche vloot ten minste getgk moetatMn met die der gecombineerde vloten van elke twee andere groote Mogendheden Op de begrooting voor het loopende jaar agn de geldan uitgetrokken voor slechta uven Ie klaa vmhtsohepen in plaats van tien terwgl in kmisan en andere klassen van schepen het bonwprogram der Admiraliteit eveneens gebrekkig is Wat het personeel betreft moest naar sgn meening ieder deskundige toegeven dat da Britsche hulpmiddelen om in tgd Tan nood de vloot snel te bemannen zeer onvoldoenda zgn en de lord lichtte met cgfers toe dat ter tootzieniog in de eiKhen van het loopende jaar èn van de naaste toekomst een zeer aanmer kelgke vermeerdering van het aantal wtiaf dienende o£Bcieren en manschappen en ook na de marine reserva volstrekt noodukelgk ia Zijn conclusie wan dat zoowel voor bat materieel als voor het personeel op de begrooting geen voldoende uitbreiding wordt aangavraa om aan KngeUnd de heerschappg op ia in Vji van ooriog ta verzekeren Veel werkte dew oritiek eohter niat nikLord Spencer verdedigde de begrooting noaind het cgfer van zeven nienwe schepen ruim toIdoende om in de tegenwoordige beha itan tevoorzien en legde de verklaring af dat binnenkort de verschillende takken van diuft mathet noodigt personeel zonden zgn aangemld En toen werd het debat over dit onderwarpgesloten en gingen de Lords naar hnia om watrust te nemen In Frankrgk zgn de werkzaamheden vu da enqoSta eoramissie nog niet a eloopeB t M zal men binnen korten tgd nog wel meer boons van den onvoldoenden toeatand der Marine Inmiddels trekken zeer de aandacht ean tweetal artikelen in de Teraps geschravan d jr den beer Cocherjr een der Fransche afgevau digden die onlangs een bezoek brachten aan de inrichtingen enz der £ ngelsche mariw De Franseben weuschten zegt hg o a onlangs zictzelven geluk met den houw Tan een kruiser van 10 000 ton in vgf jaar maar de Kngelschen zgn overtuigd dat ig in staat souden zgn nieuwe kruisen van tS OOO ton als de Majestic en Magnificent in drie jaar te bonwen Als een zaak die vanaalf spreekt verhaastten naar Cochery opmerkt de hulpbronnen der Engelsche gzer en staalindnatrie den spoed waarmede deze bodeui gebouwd werden Het aantal werklieden in de Engelsohe tuighuizen is kleiner namelgk 19 200 tegen 21 000 in Franschen dienit en toch Terrichten da eersten belangrgk meer Een tweede groot voordeel aan de zgde der Ëngelschen is bat volmaakte stelsel van beheer dat alle werk snel zgn beslag geeft en dit londar daomalachtige tusschenkomst van tal van ambtanaran gelgk in Frankrgk De boekhouding is volgens de meening dca heeren Cocherjr uiterst eenvoudig en ttelt da ambtenaren in staat elke week een nanwkanrig overzicht te geven van de uitgaven voor elk vaartuig in aanbouw De Engelsoha methode van organisatie en de algemeena werking van den dienst acht bg beter dan in Frankrgk Betreffende de qoaestie van mobiliaatie wgat de Fransche afgevaardigde er op hoa de Engelsche Admiraliteit rekent dat alle vawtuigen van het reserve eskader in stut zyn om binnen 48 uren zee te kiezen En eindelgk merkt hij aan dat de snelheid van da niaowa Engelsche kruisers veel grooter is dan die van de nieuwste Franscbe Alles te zamen genoman zon m n maaoen dat de Brittan niat aoo hard bahoarw ta aehiaaawen over den slechten toestand hunner vloot tenminste niet indien ze zich gaan vergelnken met Frankrgk Dat er overigens a nde ittcha marine ook veel gebreken kleven waat men o a uit de artikelen die Nantilus indertgd schreed De Traag hoe stark ia moet zgn is natuurlijk een andere quaeatie die wear de groote politiek raakt en verachilland beiutwoord wüdt al naar het tiaadpnnt ia dat men inneemt Ill ttÊÊa Smmmm M