Goudsche Courant, zaterdag 12 mei 1894

Noa 0350 Maandag en Dinsdag 14 en 15 Mei 1894 33sté Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gesohiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prys per dne maanden a f 1 26 franco per post LTO Afaonderiijke Nommers VLFF CEKTBH ADVERTENTIÊN worden geplaatat vaa 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meel 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Fieuwd Deenscb A vaa OS Al £ 73 73 Baars van Amslerdam 10 UKL Vor kra lolkoera 100 10 io v 7 ly Ï7i MV 4 v Vii yi 10S 60V ♦ sy ml H 88 100 1001 100 41 48 100 88 10 118 IBIV tv 101 87 80 108 lOlV 180 181 108 a 48 A Ve 187 60l 1411 UlVs 81 88V4 71 78 1041 m 184 io $ losv UI 7 78 98 108 188 1881 loy 7l 47 48V 86 41 10 7 luV 104 48 l U i 188 1081 1081 1011 108 881 108 mvn t Oni N d W g t dito dito dilo I dito diu dilo II HaxaUkObLOoudl 181188 hua Iniolir iiDg 1868 81 i Oonuit Obl in papior 1868 t ditoinulTerlStS foinuL Oblig mot tiokot S dito dito 8 u Ubl Ooal t Beria 5 diMOoooiu 1 10 4 dilabüBollu l8M t tl 1 dito b Hope 18SV B0 4 Jito ia goud iMa 1881 dito dito dilo 1884 Imxji Pnpel uhuld 1881 4 Tvtuu Qepr Conr I n 18 0 4 Om ImDiog Mrio D Oflo ioeoiDK Mrio C tDl An ItlP Ste r obl 18 t 6 Jtuioo Obl Buil Bob 18S0 TUHDIU Obl 4 oobap 1881 lURlUAK Obligitien 1881 BOTTUDAII Slod Iwn 1888 8 l NlD N Afr Hudllir und Arradib Ttb U Oertilotten D i liulMk p dito Anh UipoUiMlib ptDdbr 4 Oalt Htf dw Vonteol und Or HjrpothMlcb pudbr 4 NedarluidHho book uid Nod Hudolmulub dito N W kP c Hyp h pindbr I loM HnotkMkb pudbr 4 Ulr HjrpolkMkb dilo 4 Oomn Ooot lloag bonk auid Bliu Ujpolkoakboiik pudb 4 AjlKuKA Kouit bypolD paodb 8 Huw L O Pr litii nart Nu Holl IJ 8poorir Mg und lllj tot Eipl T at Bpw und Nod Ind Spoorvegm und MMLZiidAMk Bpm und 8 dito dito dito 18 I diloiluulAwrwl 1887 8t AI obl 8 Illid II l Bpw a A H obl S jPaua WorKbiu Waonon und 4 Kdil Or Buk Spvr Hij und I BolliMko dito und Fulon dito und 8 Innf Dombr dito und t Kuil OkJk r 8p kap und 8 Lowwo Bowul 8p Ui oblig 5 Onl Tllabtk dilo oblig 6 2aidWut dito und 5 dito dilo oblig 4 lia ju Oont Ph 8p Hij obl 8 OMo llNortb W pr C T und ts dito Win 81 Peter obl 7 Daanr li Bio Qr Bpm eart r lUinoieCoalnl obl in goud 4 Uuiu k NMb illaCerl uud Heiioo N 8p M4 teh p o t MIh Kuiw r 4 pot pref und N ToAOnt riofcWeal aand dUo Penna Obio oblig 8 Ongon Oalit Ie b rp in goud B Bt Paul Minn k Muit obl 7 Ui Pao Uoofdlijn oblig dito dito Uno Col Ie h p O 6 OiNADA Can South Gerl r aand Tm O Ball k Nal la h d o 01 Anienl Oanibna M j und Ketleid TramwegHula auid u Blad AiMlonUm auid 8 Blad Holterdam und 8 ItaMO BUd Ant rerpenl887 IVi BuhI Bruiaol 188 l Hom Tkeiu Begullr Oeullaob 4 Doarnn Btutaieening 1880 t K K Doet B Cr 1880 8 ftum Bud Madrid 8 1888 Var K Bea Ujp Bpohl eert Burgerlijke Btana Hoordrecbt UÜBOREN 6 Mei Fnooiu onden J I Mt en M nu du Honen 7 Arle Cliria tiMn aQd n O tu Dun en L Tan Jeieron GEHUWD fl Mei G J H in met J C 11 de Vu Or£ELBDBN 5 Mai A Dongelmua oud APVERTENTIlaW G boran JACOBA ADRIANA SABA tah TROT8BNB0EG Omi 10 Mei 1894 fi i l MIMES Korte TieTKleweg Gouda fiicot Ondergoederen Toor Uui g Vnwwen en Kinderai SOLUMI w tiOSDEOOP MMa i MaaBa iuai Oaada BMlfwrink tu A Buuuum k XaoK Op heden is door mij Q EOFEITD BIEllBOTTELARU annex BIERHALLB aan de RAAM 330 alhier De Bieren zijn afkomstig van de Sloombier brouwerij de te Delft en munten uit door volheid kracht en pittig heid Ieder die van een gpoed g las bier houdt verzuime niet bestelling te doen Brief kaart wordt vergfoed De Bieren zijn verkrijg baar per Beugel of Hurkfle8ch naar verkiezing De Prijzen zijn concurreerend gfesteld 1 VRAAGT DUBBEL BELEGEN GERSTEBIER Aanbevelend Uw Dw Dienaar yil van Winkoop DIEKE Tl l TE S CKA VE HAC ZO DAG eo MAANDAG 13 en 14 MBI voor het laatst De Dahomey Amazonen geren hunne Voorstellingen IZ j 2 3 4V 7 en 8 A wir Entree f 0 60 de Persoon TH Hamburger eldloterij Uittreksel uithettrekkinK p an De hoofdpnj bedraagt in t gvlnkkl Bte ireral ev 500 000 Mark 110 000 origineele loten 55 400 prijzen M Meer dan de kalft deui loten moeten du met een piiji nltkomen H t werkelUka roordeel der UmmhmtKfvliOterU ceooTer endere klwween lVterUcm beiteat dMrin det tn Hemburff leteH worden iretrokkea Ieder bealtter tu een lot heen due kam tot sp d B laatatoB tr kUBfWle In het celakUnie nval bednact de B MprUaev la I bUiondei lUn li hlH nien 1 volat jtLSOO OOO 1 i 300 000 100 000 75 000 500 000 M pftjÉen worden In 7 ipoedlg op klaaaeo nllfreloot en ountant beU Het filelmle tF kklBK plu hetwelk w lil Uu lil lil li lil Xil lil 5ii Sil mi soil 10 il SSSii 6 756 1237 Nevenalaande label eeft een oreniolit ran de bQiundere Indeellwi dor hoofdprilaen Alle 6G 400 rtJien worden in 7 ipoedlg op elkander volffonde lauoD nllgeloot en ountant betaald 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 30 000 15 000 10 000 5 000 8 000 2 000 1 500 1 000 500 bij ieder lot grall bUvoeffen bevat een Jalete opgave der prijxen welke In iedere aMeelTnr uitloten en tevene hoeveel voor ledere afdeellng moet worden loereionden De prlj der ertclM l loten ii wettelijk vastgeeteld en bedraa t voor de Ie trekklngaklaaie N € f 8 S0 Toor geheelo orifflneele loten 1 7S haWe 0 90 kwart Na ontvanjret van dit bedra In Hollandioli bank papler noitieffele of poitwiiiel lenden wij de rl Clneele loten met officieel trekkinireplan Indien Iemand hol Irekklngapian niet mocht anslaan ljn wy bereid vódr het begin der trohklng de ortvlneelu lolon Icroff to nemen en het daarvoor ReKonden beclrag onmiddellijk lerutr la nden Wjj kunnen dll dei Ie eerder Jaar wij overtulRd aijn dat ledere onlvaniror de ultmuniende en kanerljke luilnellnR van hel trekklnpraplan isl erkennen De offlcleele lrekklnRi lijHl n zt iiden wU direct na isdere trekkini Om alle lieüelUngen lorgvuldig te kunnen ultToaren venoeken wU oai die len apoedlcate te enden aoo rooKnlIjk voor SS84i iJisoo aoo ISO 148 1 7 100 ek 18 MEI a s HoofdloteriJ Bnreaa 10 452 425 Hk ISENTHAL Co Hamburg UB De Ilamburxer leldloierU beslaat reeds rnlm hoKderd wu en befrint Smaal per Jaar op nieuw Onie firma behoort lot de ondete ftootdleterH re z Be di vaak waron wij in da aangename geleRonholJ groote HoofdprUiOD eek naar ncderlKnd te kunnen tendeo In de Inatslo leveu jaar hadden wlf het btliondere genoegen onderalaande UooNpriJEen aan ome klanten contant uit te betalen AMMMopKo IIOMgetr d UHel 1891 MO M nilt 4 Nov 1X87 tM M UHI Ï8 Oct 1891 1M M tlMS 29AprUlB8 106 000 Wl f n Hov I8H 35 000 tttW 3 1890 H 000 11100 12 Oct 1891 A TS Q0DopNa A8IOgetr d tOel 1S90 0000 4671 4 24 1B90 000 4êeis laJu isss 6K 000 Htl468 11 1894 bO 000 H169 IS Dee 1888 W 00 7 418 ft Jan 1893 10 000 OIO 30 Oct ISSS en bovendien veraoheldene prUaen k A 11 000 10 000 MOO SOOO tUtt ete £ N De Pbha lEOIGINALE LEMTRAAH J TEN DOESSCHATE te Zwolle J nCTi Vmaa Bn rnic ta Dtnakt aaibaTala r TaU DoetaiM k h laau houdracU ItaMaliHi ntU baai Ml flroia DE LAAT VAN SON Markt Gouda Jelik M ani M J Giki Crroote Geldloterij gegartuideerd door de rageoring 110 000 ongmeela lot a 65 400 prijzen Oe bwftpHji bedrugt W KalukkJfite geval m 500 000iL m WiiKm i i ta knul injin Li 3 t A 00 000 1 t 40 000 ao ooo 15 000 10 000 5 000 1 000 a ooo 6i S i 38 i M i 106 i 363 i 1 t JL SOO ÓOO 1 t 00 000 100 000 75 000 70 000 6S 000 60 000 85 000 lOOO lfoOeta eto 6494 fc JlTf 900 Alle M uHbetaald Dejulite indeellng der prUsen voor iedere Uaaae blljkl uit het afleleele Irekklngiplan hetwelk Ik bij leder lot graUa bUvoeg Haontvangttranhetledra iii 4 ukpaplar poMauola of per pottwlaael aen ik da erlglMeleletoi voor de 1 trekUngiUaaae tot dm wetteLUk vaatgeatolden priji van Sofl 3 00 vooi fehaele orlylueele loto 1 70 kalve origineele toten 90 n knrt origineele loten OfMeite trekktngelijtt na elke trekking Uitbetaling der piïjien dadeiyk Ou IIum rggjy teknnn nltvoer Ik 18 Mei a s fMHl M IreM te mdM aan kal lüMntniJ linu Laz Sams Gohn Hwabarv fatUUaart mi Htjaa inu ImU Md t brt jau UÉL almarala 7 ja r b wdk ptaM i I IM U1 alt d B t d T rkoop d r orlflaMl löMa iMn Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUI VERSMAGAZIJN onder Redactie der beaèa E th Letterkundigen Maandelgks Terschgnes 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectnar als SomnnSf NoveUen HtatorUehe Forhalm Poéaie AUerU i BaadseU iMgogHef Bebua en en roor den zeer lagen prjs Tan 6S CENT per 3 maanden franco per poafi 80 cent Goedkoopste uiaandschrift van Nederland P 8TOKVIS WATBERE0S ÜI TOKVIÏB S BoeCH FEANSCHE STOOMVEEVEBÏJ IN Gheniisclie WasscberiJ TAN H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Botterdam Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepöt voor GOUDA de Heet A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en Terren nn alle Heerenen Dameagarderoben aliofik ajle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het toornen Ton plache mantela veeren bont ent Qordgnen tafelkleeden eni worden naar M nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschsdel k voor de gezondheid eo volgen staal bewerkt Wegens uitbrsiding dar fabrieken ign de prnzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 1 IH uitsluitend voor Qedbonneerden op ua GO0D8CHE COURANT naar het Fransch van Xavier de Montépin 544 pag drak is aan het Burean 4e r Courant te verkrggen tegen den spotprga vu 40 eeHto De voorraad is niet groot bM ptofiteere dus van de gelegenheid iW W Pi W llP Zoer ITette Qesteendnijcte NAAKSMBTJS worden GELEVERD door A BRINKMAN o il Dithoofde van het PINK8TBKFEESX Itordt Maandag de Q0DD90HS OOtTK NT NIET uitgeven BINNENLAND GOCDA 12 Mei 1894 Maandag 14 Mei 2de Pinksterdag heeft er in de Sociëteit Ons Genoegen alhier een Symphonie Concert plaats te even door hel Stafmoiiekkorps van bet 3e Regiment Huzaren Dilrectear da Heer L M van Waasdgk Hm Programma Inidt als volgt üerate Afdeeling Ouverture Zampa Hérold La Mladora Dans Bspagnole Nefal PotpMri Aida Verdi Concertino fflr Poskana de heer Knegfer Sschoe La Czariae Mazurka Rosse Canne Tweede Afdeeling 6 Eia Tag ia Tyrol Cbatacter stflek ffilenbeig FanWsi de l opera Fanst Oouaod a Mandolinen Serenade b Rève do Bal Eilenberg Sonvenir sur Traviata Verdi Marach der Pajazao Léoacavallo OqidbM Ml H ato toa St JaHk l ep Dinsdag 16 Mei 8894 des namiddags 2 nr door dm heer J H B Spaanderman PROGRAMMA Sonate fiber den Choral SoUt ich meinem 6ott nicht siugen Evangelische Genngen 38 S de Lange f Allegretto en Si mineur Alez Guilmant Toccata et Fuga d moll J S Bach a Rinaldo Aria Solo voor de Vox Hu mana G F Handel i Allegro voor Carillon H Berens 5 Fanfare J Lemmen Kaar wg uit goede bron vernemen zal do heer J K Kriek voorzitter der afdeeling Gouda van den Ned R K Volksbond zich bjj eea aanstaande verkiezing niet herkiesbaar stellen 45 jaar dus bgna een halve eeuw is K J Hersche den 15en dezer werkzaam geweest in het tApijtmagazijn eerst bg den heer O van der Laar en nu bg den beer L M van der Laar Zulke jnbilé s zga zeldzaam èn omdat bet zoo n tgd is èn daar de verstandhouding toaschen patroons en hun ondergeschikten soms FMVlLLETO Dd ketste eener Familie JM 17 Eant koo bij evea aanloopt asn liJD woning de Fs titeDlioev om ie doen gelooreo dat by regeU raoht viD dur naar het station ging Te Farije eou sq hem huwen na de negeti msMiden veduwstaat welk door de wet worden ToorgeaobrevcD En nimmer loa hij TCtSD dat si den moord bevolen bad De Buiter Eoi oieta verklappea en ata h t deed zou nieoiand ham getoDvep Twee wooiden op een snipperde paleer konden nooit een bswüs leveren en als t no dif waa ton sij r een eed op doea dat zij de woorden Dood tiem niet geaohreven had In Mi woord v verbseMds lioh dat da groolale saligfaeid op sarde het feine geluk der wederzijdsehe lieftle kon voertapraitea uit de miadaad en ala de heniel het niet verhoedde zou deze afaohuwelyke draom werkelijk ia vervalling komen Z j had gaeu nkele vrieadalüka gedsohte geen traan voor dun ouden dapperan soldaat wiena l k in haar onmiddellijke nabybeid lag de borat doorboord met den doodenden kogel Geon oogenblik ontwaakte in haar hart een aprankje medelijdeo mat dea ongelukkigen boeobwaohter dien zy aangezet had tot moord Zy vergat alleh aeifa bet tealament dat haar eobtgeuoot onder haar oogen geschreven had en dat haar wellicht onterfde Na nen in het J ataa sa t getoaH te haUoi te weosohen overlaat Uier juiat pleit het voorbeiden t beoogden Mn doel den bloei derzaak en dit gaf onderlinge wurdeering Daarom juist kunnen wa niet nalaten bg dezegelegenheid patroon enjabilaris van harte gelokte wenschen en de hoop uit te spreken dat zesamen nog vele jaren in de beste harmoniehunne krachten aan dezelfda aaak mogen wgden Eerlgke en nau vgezette plichtsbetrachtinggadurande een zoo langen tgd ia een te schoonn4ragd dan dat we er niet met genoegen maiding van unkai Onie stadgenoot Dr Stavenisse de Brauw laerur aan het gymnasium heeft in Pan bnmanitatea het orgaan der vereeniging van dien naam een artikel geschreven over bet Militairisme op het Gymnasium Aanleiding daartoe was het koniokigk besluit waarbg in verband met het reeervekader aan gymnasiasten koateloos gelegenheid zal worden gegeven voorbereidend onderwgs in den wapenhandel ie ontvangen De heer de Brauw toont aich met de paadagngische strekking die daaraan gegeven wordt allee behalve ingenomen Tot tegeoschatters voor de personeele belasting ta Nienwerkerk a d IJsel zgn berbenoand de heeren H de Wit en L van Reeuw k Wegens vartiak naar elders hebban mejufir J E M Kikkert en de heer G C van t Hoog bon ontslag genomen als ooderwjjzer es aan de Zondagsschool van den Nederl Protestantenbond te Haastrecht De uitslag dor Verhuring vnn 7 Hectaren Wei en Hooiland te Berg Ambacbt ten overstaan van Not J P Mablstede is aldnn 16 75 voor het seizoen van 1894 Volgsns da ter visie liggende rekening van den polder Hoonaard over 1893 bedragen de ontvangsten f 293 771 de uitgaven f 205 98 derhalve een batig saldo van f 87 791 Do begrooting voor 1894 bedraagt aan ontvangsten en uitgaven f 342 781 De opbrengst der verhuring van de zitplaatsen in de Ned Herv kerk te Bergambacht gahouden beeft 477 50 opgebracht Het 11 jarig zoontje van den wagenmaker W V L te Zevenhuizen dat met het vliegwiel eener zaagmacbine speelde kreeg de kruk van het wiel in vliegende vaart tegen ztjn WBi dokter Bertrand teroggekeerd naar de aterfkamer Hg waa zoo atil ala oen maiaje alleen hoorde lij hem nu en dan kuchen H j bad looveel eerbied voor de rechten der justitie dat by het raam open Het waarvoor de generaal atond toen hij getroffen ward door hst doodsnda lood zonder er ap te letten dat hij zich daarmede eene verkoudheid op den bals haaMe Met evenveel ongeduld ala duviouw Van Haaaweerd wachtte hij op den burgeme ter die na ongeveer drie kwartier veracheen Hy bad ziob zeer gebaaat en het paard van dan dokter liep goed Het waa een voorbeeld van een uittauolend ambtenaar die goede mynheer Mlniao Geboren in deze atreek waa by mijlen in bat rond bekend om zgn iiitatekeode eigenacbappen een juiat oordeel een belder gezond veratand atrikte onpartydigheid en eerlijk boven alle verdenking Nooit koos by in een zaak parts roor bij na ryp onderzoek een oordeel kon uitspreken en bovendien waa by hoewel over het algemaen zacht doortaatend ala de gelegenheid bet eiachte Hg bekleedde qn mbt met liefas en trachtte ateeda in zijn beroep dat dtkwgla uit den aard der saak waar hg ala hulp otSoier van juatitie moest optreden ieta hardavoobtiga hoeft de mensoblieveudbeid niet nit het oog te vorlieien Hg was gehuwd en zeer ryk hetgeen bom een zekere onafhankelijk heid achonk tegenover zijn meerderen terwgt de burgere en de hoerea hem op de handen droegen omdat bij ala uiterat goedhartig bekend atond Naar het nitsrl k waa de beer Mioiao gezet on breed geaofaouderd Steoda met zorg geaoboren lette bij niet bjjzondei op zijn kleeding Ala men hem I de Miste nml tfgftte hoesamda hij sohrik in I mond waardoor bat geheele aangezicht lette tqk vaneen gescheurd werd De vorige week leed d gemeente Barkeuwoode eon tranrig rerliee door het overlgden van Ds H de Jongh van Arkel Zgne ziekte die in den beginne met hroochitis gepaard ging es het ergste deed vreezen bad een gunstige wending genomen tot op eens de trenrmare van zgnen dood kwam Èamaan in den Vol sten zin dea woords wist hg al spoedig de harten zgaer gemeenteleden te winnen I De overledene die ruim drie jaar golade nit Bloemfontein Oranje Vrgstoat tot ons kwam bareikte den onderdom van bgaa 70 jaren Te Schoonhoven is in den ouderdom van 85 jaren overleden de oud strgder G van Os gerechtigd tot bat dragen van het Metalen Kruis I Te Kapelle a d IJaal ia een kind van 18 ni nden in can pot met kokend aaidappelwat gevallen en aan de bekomen brandwonden odder smaitelgke pgnen bezweken Na machtiging van hwren Gedeputeerde Btalan van Zuid Hollaod hebben burgemeester QB wethouders ta Schoonhoven vergunning vwlrend tot verkoop van sterken drank in het klein aan den heer L van Zeasen aldaar die zgne localiteiten heeft uitgebreid met acne kegelbaan Het café van den beer Van Zessen aangenaam gelegen aan da rivier de Lek is thans op nieuw gerestaureerd en biedt behalve een prachtig riviergezicbt ook thans voor heeren kegelaara een schoone gelegenheid aan om zich te amuseeren De kegelbaan ia sierlijk en zeer doelmatig ingericht en kan met de beste bestaande inrichtingen van dien aard wedgveren In de Dinsdag I l gebonden vergadering van het departement Schoonhoven der Maatsob Tot Nut van t Algemeen werd verkozen tot lid van het Bestunr in de plaaU van den heer M J Telchogs naar elders vertrokken do heer H G Geelhoed en herkosen wegens periodieke aftreding de heer A van Scberpenzeel Tot Commissarissen der Spaarbank werden herkozen de beersn C H v tt Soherpenzeel en Mr J K vau Weel Tot afgevaardigde ter Algemeeue vergadering op Woensdag 16 Mei te Amsterdam te houden werd verkozen de heer H J E van door eohynbare atrengbeid maar by nailere kenoiamakicg maakte zgn natuurlijke mintaamfasid aelfa indruk op de meeat verstokte gemoederen Van ouda kende hg de bewoners van bat kaateel de meeitera zoowel ala de bedienden Met dokter Beitiand wu hj hemend en de beide heeren allalen elkander boog Voor hij boven kwam had h Zioh dnar Franr den bediende omtrent dS oolza van het faaaatig opoptbond doen inlichten en bg behoefde dea doktor nog sleohta senige nadere ioliohtiDgen te vragen Deie bracht hem met zoo weinig woorden ala mogelyk was op de hoogte van den toeataod Hy vroeg ook aaar mevtonw Van Hanaweerd en hoorende dat sg zich in de kleedkamer bevond iprak hy er zijn revwondering over nit dat ti den moed had gehad in de nabykeid te Uyven van bet bloedige toooeel Hij drukte den wensob nit haar te zien Zg hoorde bem en veraofaeeh op den drempel maar hü wihle niet dat zij ds kamer bctrsd waar bet lyk van den generaal lag Na baar met een zacht lijnde gedwongen te hebben weder plaatt te nemen op den ateel sooeven verlaten begon bQ een geaprok dat aanvangend net een leedbetftigio poedig in een verhoor overging Een welwillend verhoor trouwene dat der bsronea niet den miuateo schrik kon inboezemen Hy verzocht baar ham de feiten te vertellen en dit verhaal waa niet lang Hg rroeg of s op iemand eenig vermoeden koeatarde waarop zij ontkennend antwoordde Hij noemde den oen na den ander al de personen in dieoat der familie Jzelfa den boachwochtai Ds Buiter die niet op het kuteel woonde Ten aloUe eprak hij ala sja oordeel uit dat de dadar eldan getocht ou der Kop en tot diana plaataverrangw d bMr H O Qaelhoad Ia de Targodaring kwam aan voonWi ia van Commissarisaan dar Spaarbank om it kat reservekapitaal dier Bank jaarlgka aana nbai4 a van vijftig gulden te varlaeaen aan de aldaar gevestigde Teekenscbool welk rooratel met algemeeue stemmen en onder applraa werd goedgekeurd Dit belangrgk bealnit vardiant warme to ai cbing Da in bet vorige jaar aldaar opgerichte Teekenscbool rooraiot m eene voordeia gemeente dringende behoeft de iMrIitagan thans reeds ten getale van maar dan 50 Tolgen me rendeels met gver en groot suoeea bet onderwgt doch wil d beataande commiida deze inrichting blgvand aan kaar do I doen beantwoorden dan is uitbreiding dar middelen noodtakelgk Met bet oog hiarop hebban Com missariasen der Spaarbank gemeend een gedeelte van bet staadt toenemend raaeivekapir taal at te ataan ten einda koodoeude aena mrichting te steunen dia onw gameanto an har industrie Kxear ten goada komt Dit bat ratrtiande jaarlSksch vanklg van i maatachappü Ëen Nationaal Bahuifa alka te Utrecht hare algamMO veigaiUiiaC kiaU blijkt h t volgends i De waarnemende diiwtmr bniakt da aiat allean de inkomsten steeda voomitgaaa auu de oty g dei iokomaton dit jaar wadra um belangrijk was tarwjil er hoop baataat lat het maximum nog niet is beraikt De beplantingsn te Kuilenburg Tial an Zwgndrecht wardea in goeden staat ondw honden Aon de Ign Qonda Den Haag wordt bat heratellen der beplantingen krachtig Toorigaiat waarvan de reanltatan zeer gunstig ziJn Dit jaar warden weder vier hectara niantt aangelegd of vernieuwd Er zal geregeld mat dat herstel worden voorlgagaaa Da beplanting mat d uit Doitaabkuid oai vangen stekken aUagdan door d groote droogte maar zeer matig Voor de b j de vmchtboonun op da Ign Eist Wge genomen proef tal een twewlaaoniar moeten worden a ewacbt om een oonM te konntn vellen De pereboomen bg Tial droegen nnbniiuigawoon rgken oogst en ook appalboomu op d IjJB Oeldarmalsan Kesteron waran rijk baladao Het rmimgewaa kon gerust op eenige duizenden kilogram worden geacbat doch de marktwaarde was loo gering datdiadekostea van plukken en verroer niat beloondan zoodat zg grootendeela aan da boomeu zjjn moeten blgven tot ze afvielen I Uil lil I II I ni Mit n vrord D oMflTrouv ide bg ffl t opreebiB ontroeHngj ik heb te reet eerbied roor uv amtrt on dit geiprak Uogw ie mUmu du noodsakalyk u U l mm oarermüdeluk mur tbuw h b ik u oieu meer tavragen Ik iMb dnduiyk o nqa k nBtt een bod ta paard naar DÏDan gezoodeo om d D officier raojustiü die otftatwyfeld faédenHood nog lal komen Morgen ui fay met n tprvlMa Uur tbaui moet ik u eraitig radeo eenige ruM te gaan aemen Uwtagemroordigfaeid ii volkomeo oonoodig bj de roorloopige rerhooren welks ik thani lal afnemen Ik beo TOrplifiht al uw bedienden te onderTragen iq dn kamer waar de iniidaad gepleegd ie HflDdef Eooalt ile noodakelnk hehl en de pHe gabietltm mjjnbaer Hmiao Ik ben eobter béatotaïr te bieren antwoordde menoaw Van flaotwe i be lut I Hniet mogelyk en êelh waarH ffll k dat giij nü noodig suit bebben om de verklariDgHD welkö g f lult ootraagen all waar te aUveoP Ik rerontieriteT dat gfj niet bet minate bezwaar zult hebb my ar bQ tegenwoordig te doen EJjn f jvlategendaet merroaw haastte de goede man nob uit te roepen Ge hebt rolkomeo gelqk De aoodukel kbeid kao tieh foordoeu dat ik oig moet beroepen op uw geluigenia Blyf in deze kamer en ala ik uw batp noodig heb tal ik mq hier bg rerroegen Ik hoop u de aandoening te kunQ 4 bf aparen welke het droertg toooeel bjg u tu witm ken als nj nogmaals tegenorer h t ato mlj cmft aehot van den generaal atondi ran iw4jLA Ii 41k 3