Goudsche Courant, dinsdag 15 mei 1894

7 11 1 1 0 7 U 1 41 f 7 W 1 4 7 41 I I 0 I i 01 J 1 01 1 10 11 8 1 a i i S 8 M t ai Koolmees 11 Pieter Albert ouden 8 Broekhuizen en N Verkerk OVERLEDEN U Mei D Nieuwenbuiiea 3 w 12 B P Jaozeu 49 j ONDERTROUWD UMoi J G CKamphaisen 29 j en M C de Raadt 24 J G Koreraar te Berkenwoade 22 j en M J van Eyk 19 j H de Jong te Kralingen 27 j en J Hoeksel 22 j J Furr r 26 j en G A Fennet 25 J D Hoïseher j en J van Hofwegen 22 j J vanBuaren 26 j en A M Oilein 27 j J H van der Hooft 21 j en M C W Hoisman 24 j H H Uongers te Rotterdam j en M E Arts 23 j J J Ricbelle te s HertogenboKcb 25 j o I M W vande Kastoelen 20 j L Slobbe 21 j enJ Nienwveld 19 j Het Baieaa van den Burgerlyken Stand ral a s Maandag 2e Pinksterdag van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur geopend zyn tot het duen van aangiften van Geboorte en Overlyden Haastrecht OVERLEDEN C W de Jong 15 m ONDERTROUWD W van Tilbnrg te Kampen en K Francken J van Vliet te Oudewater en M Öteenbergeo VllBt ONDERTROUWD J van Egk te Alfen en G C Hoiidyk Bij kon btel U tot rooreilter Taa de EersU Kamer der Staten Qeneraal gednnnde de baitengewone aitting der Statan Oeneraal dia ui aauTangen op Woensdag 16 a s benoemd mr A Tan Naaraoi ran £ emne lid Tas die Kamer In dn laatsten tijd hadden aan het Beinidenbont te s Haga en meer in het büionder io het Haagsche Boach ergerlijke toooaelen plaata Zg die aich daar vaagden werden aangeraod bedreigd mishandeld en beroofd ran allea wat au aan geld of Toorwerpen aan waarde beuten Hrt waren twee mannen in den waren zin des woords straatroorers die bijgestaan door een liederlgk rroowspersoon er bun werk en middel rsn bestaan tad maakten om peraooen die in hunne handen rielen uit ta achnddea Met reel tact beeft de politie der 2e afdeeling die lieden weten te ontmaskeren en zooreel gegevens te rerumelen dat door de recherche dier afdeeling tot hunne arrestatie on worden orergegaan I e bende zit nu achter slot en grendel en het zal wurscbgnlgk geruimen tgd duren ew zy deresidentie weder onreilig kunnen maken De jonge koning Aleunder beeft naar men weet het besluit Tan de regenten waarbg koning Milan en zgne Trouw rerTalIen verklaard werden ran hunne rechten als leden der koninkIgke familie tarwgl de ex kooing beloofde zgn land niet meer te allen betreden in strijd met de grondwet rerklaard en opgehereo Voor die belofte bad de ex koning iodertgd een aardig sommetje gekregen maar ran teroggeren scbgnt nu niet Teel sprake te ign De radicalen zgn heftig tegen de ukase Tan den jongen Koning opgekomen en hebben dexen op bnnne beurt Tan grondwelascbennis beschuldigd En thans scbgnt de zaak een ernstige aanzien te zqllen krggen daar deze aantijgingen eeoen Tasten rorm bekomen Drie dagen toch na hst nitraardigen der ukase stond Toor het opperste gerechtshof te Belgrado een journalist terecht beschuldigd van den ei koning Milan grorelgk te hebben beleedigd In zgn ronnis rerklaarde nu het Uof de nltase ran Alexander in strgd met de wet eene overschrgding tan het koniuklgk praerogatief en eene schending ran de overeenkomst tusscben zijnen rader en het regentschap gesloten Het houdt de aanwezigheid Tan Milan in Servië Toor ongeoorloofd en kent hem geen enkel recht ala lid der koninklijke familie meer tor Oppervlakkig zou men teggen dat deze opvatting er althans blgk van geeft dat in Serrië nog niet alle geroel ran recht en onafhankeiykheid bg de autoriteiten is uitgedoofd Eene sudere vra is echter welke de gevolgen zullen zgn van dit conflict tusscben de kroon en bet hoogste rechtscollege Koning Alexander kan den hem toegeworpen handschoen toch bezwaarIgk laten liggen hg zal zich genoodzaakt zien bet gerechtshof tot anderegedacbten te brengen faetzg langs omwegen betzg direct door geweld En mocht hg inderdud de leden afzetten en door andere vervangen waar blgft dan de gerechtheid in het ongelnkkigo land en hoe staat het dan wel met de onschendbaarheid der cunstitntie De gemeenteraad van Rotterdam verwierp gister met 25 tegen 7 stemmen een voorstel Tan de heeren Mees san Hossem en van Staveren om de kermis af te achaffen en keurde daarna met dezelfde meerderheid de bekende conclusie Tan het rapport der commissie van onderzoek goed Het Bchnidelooze volksvermaak ui dus alleen en bg wijze van proef s nachts een klein weinigje worden ingekort De heer Sejffisrdt heeft naar wg Tarnemen nog vóór het orargeven van de ministerportefeuille aan agnen opvolger eervol ontslag uit im militairaa diens aangemagd Het Oentrnms klaagt ook al oTer da wgie de kiktholieken behandeld zjjn bg t HiovLwe Deensche A vaa OS iU E 73 73 Beurs van tmslerdam 11 MEI slotkoers 8 Vis ioo g 7 V iVi iVor kis 1007 lOS insnuill Cert Ned W S IV dilo dito dito t dito dito dito SV Ho ou 0bl 0oudl 18S188 4 Itjjjs InlohrgviQg 1808 81 B OosllHa OW in papier 18 8 6 dito in silver 18 8 i PoaTooil Oblig mat tioket S dito dito 8 Eusimn OM Oost e Serie 5 dilo Osoons 1110 4 ditobgaotbs l8a 4 dito bij Hope 183ll 0 4 dito in cood eea 1888 8 dito dito dito 1884 I SriliJa Perpet schuld 1881 4 Ttiaaiu Gepr Oonv leeu 18 0 4 Qec laODing serie D Oe lesninK serie C ZomAra RiP Beo v obl 189 B MlMOo OW Buit Boh 18B0 8 ÏSKMüSLl Obl 4 onbep 1881 AMniaDlH Obligslien 1881 8 EorraaOAK Stad leen 1888 S Nan N Aft Haodelsv sand Arendsb Tsh Mii OertiSeiten D iiMs l h ppi dito Arnh Hypotbeskb psedbr 4 Oalt Mi der Voritenl ssnd s Gr Hypolbeekb psndbr 4 Nederlsndiehs bank saad Ked Hsndelmsatsoh dito N W k Pao Hyp b psndbr 5 EoM Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoiTSKa Oost Hoog bank sand RusL Hypolbaekbsok psodb 4 I AntaUA Buuit hypoth pandb 8 Maiw L G Pr tien oert NlD HWl U 8poorw Mü ssnd Mij tol Bipl V SI Spw sand Nod Ind Spoonregm asad Ned Zuid Afrik Spm sand 8 dito dito dito 1891 dito t lTAlia 8poorwl 1887 8 A EoW 8 Zuidlul Spwinij A H obl 8 PoL Warschau Woonou s nd 4 Eost Gr auss 8pw Mij ssnd l Balliscba dilo sand ïsslowa dito aand i Iwaog Dombr dito sand 8 Kursk Oh Aiow Sp kat ssnd 6 Losowo Sewsst 8p Mi oWig 8 Orel Vitebsk dito oblia 8 ZaidWest dito sand 6 dito dito oblig 4 AiuancA Ceot Tas 8p Uü obl Ohio fc North W pr O v ssnd dito dito Win at Teler obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v s Illinois Ceolral obl ia goud 4 Louisv St NaslnilleCert v ssnd Meiioo N Spw Mli lehypo Uiss Kansas v 4 pot pref ssnd N Iork Ontario k West saad dito Ponns Ohio obUg Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paal Mian k Maait obl 7 Un Pso HooHliin obllg dilo dilo Lino Col te hyp O 6 OiaiBi Can 8oulh Con v saod TsN C K llw kNav leh d e 0 Amsterd Omnibus Mg saad Bottsrd Tramweg Maats aand Nan Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdaa saad Bïtoia 8ladAnlirorponl887 8V Stad Bnisel 1888 s HOKS Theis Regollr Gesallsch 4 OoSTlHR Slastsloening H 0 i K K Oost B Cr 1880 8 Sruin Blad Madrid S 18 8 Var N Jsa Uyp SpobI ert I 78 79 78 iy If l s ïZ 98 104 80 84 18 r 100 100 841 880 ion 88 lOÏ 118 161 101 H7V 80 108 101 180 181 io Vs 46 s 141 88y m IM 188 108 78 6 188 loy 14 W Vis 108 7 111 104 47 181 108 106 101 loiVs 118 118V ly 84 M s 7V Het Engelsohe geneeskundige tgdschrift The Lancet waarschuwt er voor de telephoon te gebrniken tgdens een onweder omdat men daardoor het gezicht of het gehoor kan verliezen Ruim twee jaren geleden maakten zich een Pruisisch horlogemaker die te Posterholt L woonde schuldig aan verduistering van uurwerken ten nadeele van een landbouwer uit Montfort Toen gisteren de sedert gevluchte horlogemaker genaamd A B uit Darichweiler zich op ons grondgebied waagde werd hg door den veldwachter van Montfort geaneateerd en naar de gevangenis ie Roermond overgebracht 80 Vs Wis 141V waavop 9BV l s 48 ImerikÊA t894 95 GOSDA ltTTIKDlII 1 0 11 18 Dtreete Spoorwegverblwtlng met GOUDA n M MM 10 18 11 0 11 0 ai M 11 18 IM 11 01 KOTTIRDA M e O O D A 81 10 1 10 17 10 4 10 41 10 47 74i 7 4J Vs 7 48 r07 l l lO OI l il gODDa DXNBilS Oouda 7 J0M0 8 0 5710 4 U lll ll ll M8 4 48 7 6 8 7 1 ZeT M T 4i 8 11 91 BLKr 7 47 37 11 08 11 18 4 l H 4 87 11 1 11 l 1 14 8 0 il l SI t Il 1 11 liO il 88 10 10 isü i ii u w i l V ifT i o H T i 118 10 7 11 8 0 1 lO l 10 18 11 48 1 18 t 81 8 18 4 47 8 88 8 87 7 8 88 10 1410 88 8 80 8 14 U O 8 87 8 87 7 8 10 87 8 8 7 01 1 II 11 l li ll 8 04 8 48 i 8l 8 07 8 85 10 86 It 7 18 uil 1 41 10 11 11 48 l tO 8 08 8 88 8 80 8 1 8 11 8 8 88 11 10 68 11 10 T t O V D A HSTtlDlM 10 08 10 88 18 11 I ll 4 47 8 18 7 48 10 14 10 88 18 1 1 1 40 1 41 Ml 4I 11 18 I 11 10 11 84 U il 80 I7 11 11 As T TOgwh id MuinMk dMUi om de b rBMO Tan deo tpoorwe Lange Zwaluwe QMitraidmberg te mogen beplanten Het ondwhood it baplantiof Kht eene nitsare raa f 1839 34 Sniert 1889 ün de lakooMten gekloianwn T n f 526 58 tot f 12408 16 in 1893 Bet araichaba ran booiMn en tniken bat planten en btmeiten daanan altnude b t aanleggaa ran grienden iMeft iedert d opricbtina der lawtachappji een bedrag ras f 7422 25 gerorderd De exploilatiekoatan der beplantiageo hebben in 1893 f 2478 86 bedragen terwgl op d beplantingen en de effect n een bedrag ran f 600 werd afgeachreven makende een totaal Tan f 307S 86 tegen i 2871 60 in 1892 en werd met inbegrip ran bet latdo orer 1892 eene wiuit behaald Tan f 9616 31 tegen f 7438 58 in 1892 loodat er n nitkeering aan de Exploitatie Maatachapp en aan de Holt Uuren Bpoorweg Maatichappjj ran een bedrag ran f 4136 05 een bedrag ran f 548026 tar rndaeling orerblglt tegen f 4071 66 in 1892 hetgeen eene nitkeering tan 6 pet OTer hat maatachappelgk kapitaal toelaat Op grwid Tan de gedurende het jaar 1893 Terkragen gnnttige oitkomet kon aan de algemeene rergndering ran aandeelhooden worden Toorgetteld het diridend TOur dat jaar op 6 pet te bepalen aijada i 6 Toor alk aandeel gnotf 100 Da niaowbenoeuide Miniatera hebben hanne andiëntie dagen raitgeateld als Tolgt Jnatitie dei Dinadaga halftwee te beginnen Dinidag 22 Mei a Binnenlanduhe Zakfin dee Zaterdaga 12 nren te beginnen Zaterdag 12 Me a i Marine ia Vrijdaga 11 uren te beginnen Vrgdag 18 Mei a FinanoiSn dee Donderdags 12 nren Oorlog dea Donderdags 1 nnr Waterstaat Handel en Ngrerheid des Zaterdags 1 nnr te beginnen Zaterdags 19 Mei a s Koloniën des Vrjjdags 1 uur te beginnen Vrijdag 18 Hei a s Te LeanwBidaB ia Donderdag eene rargadering gebonden Tan eenige landbouwers die OTanengskomen aijn om met het oog op de heerscbende wetklooaheid ten plattenlande in het aanataande seimen het graamsaien en het hooien niet door Dnitachera maar doors eigen Tolkt te doen Terriehten Do dmiTen wgaen dit jaar in het Westland è ethan Mer Troege ontwikkeling Op 26 April werden reeds de eerste banden der naiuurdruiian gelegd In gewone jaren geschiedde dit in de 2e helft van Mei De boomen zgn aeer sterk en beloren goed De gnre Mei dagen waren Toor den wasdom niet roordoetig zg deden echter geen nadeel daar de wind achter da mnrMi wu Op den twaadan Paaachdag der Orieksohe kerk lieeft te Jekaterinoalaw een IsraëtietecTarnlgiag plaats gehad Ëen talrijke Tolksmenigte greep onder luide Terwenschingen aan aanW Israëlieten aan sn mishandelde hen aigalgk Die politie die tussohenbeide wilde komen was genoodsaakt den aftocht te blaaen In eenige herbergen en winkels aan Israëliftea bahaoninda werd atlea kort en klein geslagen aa ae dar haiun werd aelh in brand geatoken In alle woningen san laraSlieten werden ruiten ingeworpen Intnseeben waren soldaten en poHtia ta half gekomen ton gerolge waarren aan 100 balhaaals gatangen genomen warden D maastan ontringen een dncht slagen en wwden daarop in Trijhaid gdtteld MO Wagant gebrek tan ToUoends inaohrjJTingaa kannen de wielerwedstrijden te Arnhem op 20 a s niet doorgaan I Masirinekt msaaarkark BBttaida 11 10 11 L haw I N d X l t Oi Toarb 07 1 toala Oadsw VlfeskI 11 1 Mi 4 14 a l awatkark lIlDordiaakl popahiire Araaterdamaehe traas eerstdaags Tei dwgnen zullen Nn komt er weer plaata TOor enkele opgaTen omtrent den te Tolgen wag Tooral TOor Treemdriingen ran belaag Tardeelan Tu den baits toaachen de antiTakkiaanaeha hoodgenooten Da Haagsche wieligdera Tareenigingaa zullen Zondag 20 dezer een rit naar Rotterdaa doen OTer Pgnacker en Hillegenberg been ea over Overscbie en Delft terug Te Hillegenberg waar het dejeuner gebruikt wordt zullen reraehillende sportspelen om prijzea plaata hebben o a een wedstrgd in het langzaam rgden en een pjjpegwadstrgd De eigenaardigheid van dezen wedstrgd is dat de i der met een bran denden Gouwenaar in den mond op zgn wiel moet springen eea voorgeschreven weg rgden en taiugkeeren zonder dat de pgp gebroken of uitgegaan is Alle wieirgders mita in aportkleeding en lid of candidaatlid van den Alg Ned Wielrjldersbond kunnen deelnemen De heeren zullen des morgens 9 nnr op het Huygensplein bg elkaar komen In de Kamer kregen de conaerTatieran door hunne tronwe samenwerking 25 hberalen en 23 katholieken en in het nieuwe Kabinet ataan deie fraetiaa na 7 tegen 1 0ok hg de nieawe rerkieaiiigeo die te Katwgk en ta s OraTenbage noesten plaata htbben werd er door de liberaal anti Takkianen niet aan gedacht den anti Takkiaanscben katholieken candidaat te steunen Tegen mr Reekers en mr Berers werd met eigen caodidaten opgetreden Na den Tal san het Kabinet der reehterrgde in 1891 is het weer geworden als ran snds Wanneer het noodig ia wordt de halp der Boomscheu genadiglijk aanraard en dan er kanti geben zegt het Centmms Ondank ia toch altgd s werelds loon De Standaard ontving bet volgend schrgvOn Geachte Redactie Oodergeteekende werkman Tan beroep in De Standaard gelezen hebbende dat baaonBrantaen van de Zgp als abonné bedankt he verzoekt diens abonnement over te nemen eawenscht van baden at De Staadaatda tontvangen Met hoogachting Uw dw dn J H SPOOBMAKEB Ouderkerk a d Use 7 Mei 1894 De heer Di D de Loos directeur der hoogere burgerschool te Leiden en voorzitter der eommisaie TOOr de sectie Onderwgss bg de Aniwerpsche tentoonstelling heeft een nitatekend overzicht in het licht gegeven Tan de legaling nn het Middelbaar onderwgs in Nederland Het is in het Fransch geechreTen en beatemd TOor de bnitenlauders die de tentoonstelling bezoeken Het geeft een helder inzicht in dien tak Tan onderwgs en zal zeker strekken om onze eer in het buitenland op te bonden Een lezer van het Hblad schrgft Ik had als makelaar een getuige noodig en nam daarvoor mgn schoenpoetser Op de vraag van den notaris naar s mans beroep zeide deze te zgn Schoenglausi s ur Het Maandblad tegen rwTalschingen ran 1 Mei waarschuwt tegen sniet bestaande cognao flrma s wier ware letel in Hongarge te vinden schijnt te zijn en tegen aanbiedingen van Delfacbe roomboter en van eerste grasboter hg welke Isatste nog wel met scheikundig onderzoek wordt geschermd ofschoon zg bg chemische analyse hetzelfde resultaat geeft als oen natourbotersoort vermengd met ongereer 50 pGt magarine Door de politie ta sGrarenhage is eene dienstbode aangehouden die zich ten nadeele barer meesteres schuldig maakte aan diefstal en Talschbeid in geschrifte Zg onderteekende nl Talschelijk rekeningen die zg moest Toldoen De aangehoudene die bekend heeft en naar bet huis van bewaring is overgebracht eigende zich op die wgze een aardig sommetje toe Te Linteloo bg Aalten kwam aergiateren bg den landbouwer O een persoon die voorgaf Teekooper te zgn en ree te willen koopen De dochter alleen thuis zgnde kon aan zijn verzoek niet Toldoen waarna bg wat te drinken vroeg Toen bat meiqa i£h verwgderde om wat voor hem te halen maakte hg van de gelegenheid gebruik allea weg te nemen wat van zgne gading was waarna hji de vlncht nam De politie doet liaar beat den dader in handen te krggen Woensdagavond werden te Tiel houderden op de been gebracht door de woeste daden van een dollen man Verliefd op eene getrouwde Trouw beeloot bij haren echtgenoot te tuchtigen Nadat hem in een Toorgerecht de messen hg had er drie waren ontnomen wapende hy zich met een Tervaariyken paal au sloeg daarmee in een ommezien alle ruiten zelfs een raamkozgn in het hnia agner uitverkorene io Daarmee niet voldaan koelde hg zgn woede op een riertal andere woningen waarin eveneens geen ruit heel bleef Eerst nadat op deze manier een 40 tal ruiten stuk waren werd de man door 4 agenten ingerekend In den groeten sohaakwedstrgd te Montreal in Canada heeft Steioitz de twaalfde partg geopend met een gambiet op de koniiiginueIgn na den 48en set was het remise De dertiende partg beeft hg na ö6 zetten gewonnen De stand wat toen Lasker 7 Steiuitz 3 remise 3 De Semaine Médicale deelt omtrent den loop der cholera epidemie te Lissabon mede dat deze wel is waar afneemt en da sterfte zeer gering blgft maar dat uit het rapport van dr Fredirico Montaldo door de Spaansche regeering naar Lissabon gezonden om een onderzoek in te stellen biykt dat de toestand niettemin zeer ernstig is Deze geneeskundige ambtenaar dié inspecteur is in de provincie Madrid heeft bg zgn bacteriologisch onderzoek geconstateerd dat de commabacillus in de nitwerpselen der Igders aanwezig is en deze gecultiveerd Met de dus verkregen cultures heeft hg cobayes ingeënt die in 11 12 uur aan cholera stierven Hg acht den toestand in Portugal dan ook zeer bedenkelgk in zgne gevolgen en weusoht dat van regeeringswege strenge maatregelen genomen zullen worden tot bestrgding der uitbreiding van de epidemie Bet N T d D meldt Of t Bit deiereatie is voor den nieuwen miniater van Binnenlnndsche Zaken weten we niet naar een feit ia t dat de groote en Ung nief IrtaakTolle reclameborden bovenop onze Te Haarlemmermeer is niet van de bekende 99 AaoKevaDgeD 1 Hei Tijd van Greenwich 11 0 11 10 7 10 1 40 4T 84 10 01 10 10 4 80 4 87 8 04 8 11 8 10 1 14 11 88 l Oi l II 1 1 l U 8 88 IIJO 11 80 1 08 7 10 1 41 4 10 1 44 8 08 8 10 0 17 t 80 S 4I ii io 1 10 41 iO M 8 81 7 07 7 17 7 14 7 11 7 87 4 t0 80 11 80 1 48 1 88 0 i ll 4 48 4 18 I M 8J 10 08 1 81 1 41 11 08 11 40 8 10 4 08 4 40 1 18 sHaga 6 487 807 48 8 4 10alu 8818 lB Lsll lB 8 46 484 18 4 48 8 17 7 8 06 M 10 10 7 08 7 11 7 80 1M 7 81 Voorb 8 64 10 18 1 44 4 48 NJ L d6 8 1 4 B1 Z Ze w8 08 10 80 1 18 I 1 Bl Kr 14 10 8 8 04 J Onada 8 80 7 M 8ri8 8 lOr 1m1 18 8 1 48 MO ia 8 6 4 8 48 ij 8r V 8 86Ï0 10 10 88 Ut ck 8 88 7 80 68 lüVlï M lMO M6 10 884 8 1 0 8 60 10 84 Woerden 8 88 8 11 10 18 18 84 1 J Oadew ter 7 07 8 1 10 14 18 4 J o na Qooda 740 8 81 8 84 10 17 ll Ot t l 7 88 AMSTIBDA M e O V BA 0 40 11 10 ll 7 l I8 11 11 11 48 Ml 1 4 1 1 l 4i 18 66 1 88 8 87 8 60 4 87 8 80 7 08 8 410 8811 07 7 88 4 81 7 10 141 M 4 10 41 I 1 18 04 Anuteidam CS Amstaidass Wp i lO IJ IMO 1U Wilhelminabrou ean tweede bron ontdekt i waarvan het water dezelfde eigenschappen en gelgk gehalte scbgnt te bezitten de eigenaaï dezer bron heeft eenige fleascben tot scheikundig ondtrxoak opgeaouden Ta Sefaoonhoran is in den onderdom van 85 jaren orarleden de o d strgder G Van Os gerechtigd tot bet dragen van het Metalen Kruis Ta Aaiatardam overleed de beer W F Daaataislaer die gedurende eenige jaren in administratieve betrekking verbonden is geweest aan bet Nieuws van den Dag kortim tgd vervulde hjj de betreaking rau mede directeur tot ago gezondheidstoestand hem noopte zich terug te trekken den indruk van vriendelgkheid en hartelgkheid achterlatende zegt de redactie van het blad Voor zgne komst te Amsterdam was de heer Dannenfelser een geacht boekhandelaar te Utrecht die zgnen naam aan eenige helangrgke uitgaven verbond i Toen de gemeente politie ie Boermond Donderdag n m drie dronken schareublgpers uit Bergen L in arrest wilde nemen trokken zg het mes sloegen den scharenslgperswagen uit elkaar en vielen met de stukken de politie aan De marecfaausaees ter assistentie geroepen werden eveneens aangevallen doch trokken de sabels verwondden een der woest lingen en brachten met behulp der gemeente politie twee scharenslijpera in arreat Tot Woensdag a s treedt Eleonore Dnse te Londen op ala MargoénteGanthier in Duma s tooneelwerk iXjl dame aoi Camélias dan komt zy als Oyprienne in Divorfons Het gezelschap van den Tivoli Schouwbnrg te Rotterdam aal te Amsterdam behalve de stokken van baar repetoire ook voor de eerste maal opvoeren Otto Frich Hartleben s toonoel werk Haona Jagert met mevrouw Mulder Koelofaen in titelrol Naar men Terneemt hebben de afgetreden miniatera aan H M de Koningin Regentes eene afiobeidsandientie aangevraagd doch daarop bericht ontvangen dat H M verhinderd was ben te ontraugan In eene gisterenavond gebonden vergadering der kiesvereeniging Burgerplicht te Delft belegd tot het wiaselen van gedachten over den tB stellen candidaat voor de Tweede Kamer werden als voorloopige candidaten genoemd de heeren mr W M H Boers te sGraTon hage T G G Valetto G C K Hoetink en jhr J D Six Uit dit viertal werd daarop tot definitief i ndidaat geproclameerd de hr mr W M H Boers Uitslag der Verkiezing Toor Leden der Tweede Kamer n fe navolgende Digtrieten i Qravenhoffe Herstemming tusscben Mr i O S Beven met 2094 en J H Pgnacker Hordijk met 1697 stemmen Mr A J W van Roijen verkreeg 1242 stemmen Sneeh Herstemming tuaschen J A van Oilse met 857 en Mr Heemskerk met 717 st BaUtrdmi Gekozen Mr J van Gennep met 2864 stemmen De heer Mees verkreeg 821 en Voorhoeve 322 stemmen Kataijk Herstemming tusscben Mr F J M A Heekers met 1518 en J H Donnermet 1160 stemmen Bultenlandscli Overzlclit Do TOorspeUÏDg is bewaarheid hetHonguraehe Huis der Magnaten heeft WekerVs wetiotttwerp tot iaTOCrtog van het burg riyk hnwel mat eene meerderheid van 21 itemraeD Tonrorpen D rede ran gnai Bala Saecheoyi die den t d gnomen achtte om den ioTloed der geeetelgkheid op de rgkeaaogel enhedea te vermindereD en die behalve dtf macht van 2yn woord ook bet wicht Tin zgn aanzien by voor on t nstander ia de ichaal legde de redevoeringen der proteitantsohe geeiteiykheid de krachtige verdediging door de regeering zelve de gecntdrift der regeeringsparty de maaifestatien bniten de vergnderzaal niete van dat alles heeft mogen baten t nover den hardnekkigen weerstand der katboTieke bisschoppen en van gansÈb hoBiMn anhang van olerioale grooten De dappne Hongaartche premier beeft den stryd niet opg egeven Hy 7Jtt nu wederom zgn oatwerp iadtetien bg de Kamer van Afgevaardigden en nau de berichten luiden intnaschen aan deo Keizer de creatie van nieowe Magnaten vragen evenals Qladstone indertyd heette te zullen doen toen zijn HomeRnle ontwerp doofr bei Eogritche Hoogerhaia verworpen WM Blaar inlk eene verheffing ran nieawe mannen tot pairs heeft altyd heel wat bezwaar ia en Mbgnt ook Vol bgna een al te naïeve maatregel van opportoniteit Daarenboven is de groote vraag of keizer Franz Jozef zieh tot snik een beluit zal laten vinden immers men weet te vermelden dat by niet daa na langdariga oaraeUng 1900 goedkeuring aan de indienen van het ontwerp heeft geschonken en al is zyne houding by het verder verloop der zaak onberiBpelijk geweest zgne omgeving beeft at hare krachten ingespannen om het Hongaarsche ministerie de nederlaag te laten Igden Hoewel de uitslag nn reeds bekend ia deelen wij nog eenige byzonderhedeD mede die aan de eindstemming vooraf gingen Een stormachtig toooeel ontstond toen Woensdag de rechterzyde dadelgke stemming de linksrzgde uitstel tot den volgeoden di eiscbte Men liet der laatste de overwinning in afwachting van hare nederlai op den volgenden dagDe straat en het park voor het gebonw der vergadering stonden opgepropt met menseben die vyandige kreten en dreigementen lieten hooren tegen de leden der oppositie en de protestantsche bisschoppen de hberalen en de r eeringsgezinden levendig toejaicbten Het centrale comité der party van onafhankelyken heeft eene proclamatie tot het volk gericht met de uitnoodiging om door betoogingen van zyne ingenomenheid met het ontwerp blyk te geven De beslissing der regeering om niet af te treden is geheel naar den zin der meeste officieuse blulen die aan het Hoogerhuis het recht betwisten aan bet gouvernement eene politieke gedragslyn voor te schreven Dezelfde couranten noemen graaf Kalnoky den geheimen aanstoker van het verzet en dringen er op ann dat de regeeringspartg deze ongeoorloofde inmenging Tan den Oostenrykschen staatsman in de binnenlandscbe politiek van Hongarge in het Hois van Afgevaardigden ter sprake zal brengen Ook wordt de wensch uitgesproken bet M natenhuis aan eene duchtige revisie te onderwerpen De toestand is ernstig en men kan al b na met zekerheid zeggen dat het vraagstuk van het burgerlyk buwelyk dat den itryd deed ontbranden thans niet meer de hoofdzaak vormt maar reeds door andere strydpunten nog meer geschikt om de politieke hartstochten aan te blazen van de haan wordt gedrongen Beter liep het af met de Engelsche mini iterie boewei naar verwachting niet schitterend Met slechts 14 stemmen meerderheid is de b rooting door bet Lagerhuis aangenomen Dit is das het overschot van de meerderheid van 42 waarop het liberale ministerie by Oladf stone s optredep in 1892 kon rekenen Zy is onvoldoende en de politieke crisis wordt blykbaar scherper al biyft de regeering er goedsmoeds onder Op de avondparty m de National Liberal Club verklaarde sir Wm Harcoort die met Lord Rosebery en eenige andere ministers genoodigd was dat een crisis een zeer gezonde toestand is daar men dan weet waar zich aan te houden i Hy bad vele tyden van crisis doorgemaakt maar t bad hem niet gedeerd Overigens verklaarde Harconrt dat hy niet van plan was de liberale party te verlaten De uitslag der stemming doet verwachten dat de regeering zich nu nog wel staande zal kunnen honden tot de nieawe verkiezingen na de aanstaande ontbinding waaruit blijken moet of den Gladstonianen nieuwe hulptroepen uit het kamp der democraten de geleden verliezen zullen vei oeden en een eenigszins eendrachtige liberalen party het aanzyn geven In de 0 tenrykBcbe Kamer is lang geredeneerd over de treurige gebeurtenissen te Falkenau is Moravisch Ostran Ëen interpellatie was er de aanleiding toe Ziehier de juiste toedracht der zaak In de zoogenaamde Drieêenheidsmyn wilde Woensdagochtend een klein aantal werklieden aan dan arbeid gaan het meerendeel der overigen die dezer dagen bet werk gestaakt hadden wilde hun dit echter verhinderen Dezen laatsten stnlden zich vóór hetOebouw der Mynonderneming op en maakten aabstalten om dit te bestormen De daar ter plaatse ten getale van tien aanwezige gendarmes trachtten de werkstakers t en te houden maar werden aangevallen en moesten herhaaldelgk van haa scMetwapenen gebruik maken Twee en twintig werklieden meest jonge mannen bleven op de plaats liggen waarvan negen onmiddellyk dood waren Naar men mededeelt moeten nog eenigen der gewouden later op den weg naar het gastbalB overleden ztju De minister van binnenlandsche zaken verklaarde ia de Kamer dat de gendarmen uit noodwe r geschoten hebben en de meerderheid bleek van dezelfde opinie te zyn Sen voorstel om een nader onderzoek te doen instellen door een speciale commissie werd verworpen met 160 tegen 82 stemmen Burgerlijke Btand GEBOREN 10 Mei Wilhelmus ouders H van Ham en H van der Staal Franciicns Johannes ouden J C Sibbes en J F de Jong Maria oudere H L Blok en H ADVERTENTIfil i iQwravinfj tegoa Ji t Lenaenp jneii kortOin t AnkerPaln Expelter puHen viD allerlei Mid Wat uineth tttiU J Kiaspya Houfdp jQ en Vertoudbeid Wat i I aan tö ir adeD tegao u ü yg moet dua Btoeds m ieder huiagwui i or AnkerfaliIxpellir 1 m Friis 90 cent li osnt se fl de Sepiob Vooibaaden ia ds meeste Apolhetim u b j F Ad Richter t Co I Botterdiun Te Ooud bg A WOLFF Harkt A 144b en DK LAAT en VAN BON Apotheken Markt Den 15 i MEI a s heidenken wg den dagwaarop onae Vader en Behnwdvadet K J BMBSCHB éS Jaar werkiaam ia in het Tapgtmagaagn vroeger den Heer O vuion LAAB Sr en thana den Heer l M va v Dit LAAB alhier Wg hopen dat hemnog lang de luat moge beiialen genoemde betrekking te blgven vervullen Zgne Kinderen en Bebnwdkinderen St JANSKERK ORGGLBËSPËLINfi DOOI den Heer J H E Spaandermaiir op DIN8DA0 16 MEI 18S4 des namiddags ten 2 nnr B Programma s k 10 Oi evena dienende als toegangsbewgs tgn verkrügbaar bg de Boekbandelaars J viii BENTDMkZOOM I en bg den Koster der 8t Janskerk GROOTSTE SOBTBEBiNG UI BEIDEN DSmS Compleete Veeren Bedden awaar gevuld voor den spotprgs van SO Compleete Kapok Bedden awaar gevold met aatËnen tijk voor ongehoord LAGEN PBIJB van Jl in de FISALB VITVSBKOOP W I S KËISER Korte Tidew g G i B EAMNSEB Korte Tiendeweg Gouda Tricot Ondergosdeiea voor Mannen Vrouwen en Kinderen 80UDB en JÖEDKOOP Fijna COGNAC BEANDEWUI BU Slotemaker Co Café Centraal Echt Mtmclmer Biei 10 et per Qlas Tiendeweg ïNoe 10 Dordrecht STEEDS VOORRADIOt Coperw Balkon bez en beb Pitcb Pine Balken ea prina Delen Or n Km Balken en Delen gencb en gepl Delen Plaatbout Ellens Juffvrp Koldera Sparren anz É M cij PBJJZBs mm