Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1894

1 0 6351 Woensdèg 16 Mei 1804 33ste Jaar ng Op heden is door mij GEOPEITI BIERBOTTELARU mmtm rnmsm annex BIBRHALLE aan de RAAM 330 alhier De Bieren zijn afkomstig van de Stoombier JSieuwê en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken w ii l 1 I KjS bW frt l S ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters naar plaatsruimte De Uitgave dezei Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 firanco perpost ƒ 1 70 f Afzonderlijke Nommers VUF CEKTEK brouwerij de te Delft en munten uit door volheid isracht en pittigfheid Ieder die van een gfoed g las bier houdt verzuime niet bestelling te doen Briel kaart wordt vergoed De Bieren zijn verkrijgbaar per Beugel of Kurkflesch naar verkiezing De Prijzen zijn concurreerend gesteld VRAAGT DUBBEL BELEGEN GERSTEBIER Aanbevelend Uw Dw Dienaar yff van Winkoop TE HUUR gevraagd een groot flink WMELHUIS met breed front liefst hoekhuis op den besten winkelstand te GOtiDA Aanbiedingen worden ingewacht onder motto Uuia te Huurc bg den Boekhandelaar BERN J ZANDVLIET te ütreM worden bereken Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid4 Openlare Verkooping te GOUDA I tan oTmtau nu d n NoUrii 6 a FOBTOUN DBOOGLEBVBB op MAANOAQ i JUNI 1894 des morguu U elf nnn in h t KoiBchnii fHiiiiioKiB un da Harkt tu Nol B n op augonaman atand galegan goad ondachoadaB tu gaa en waterleiding an Tan rela gemakken Toortien KBF an fnuüen TOIN alaanda en liggende aan de Oonwe te Oouda wgk C No 217 op den kadastralen legger Toorkomende in Sectie D No 189 groot 5 Aren met nitgang in de Aaltje Bakileeg Bet Rnii berat beneden een wit marmeren gang 4 kamers waarren een mat aerre kankan met binnenplaata en kelder 2 pritaten en rele kaaten en boTen 8 tot elkander toegang gerende kamen 2 kamara waarren een met raime alkoof en balkon een mime lolder met 2 dienitbodenkamen en 3 rlieringen Het ia te aanvaarden 1 Angnatna a of tooreel noeger ab met de Eigenaieaae kan worden OTereangekoman No a Ken FAKHDIB oi STAL met uidar aiaanda achter den tuin Tan perceel 1 nitfug hebbende ia da Aal e Bakateeg te Omuh kadaatraal bekend In Seetie D No 1694 groot 43 Centiaren Te aanvaarden 1 Angoatoa I No 8 Een HD18 en KBF aan den Raam ta Oouda achter ToonehreTen perceelen wgk 0 No 41 Kadaatraal bekend in Sectie D No 1698 groot 34 Centiaren Bn No 4 Een HUIS en EBF aan den Baam ta Gouda naaat het Torige perceel en asbkar perceel 1 gelegen wgk ü No 42 kadaatraal bekend in Sectie D No 187 groot 66 Centiaren Da peroeelan anllen eerit ieder afitanderlgk worden geTeild en af ilagen daarna 2 en 4 Terrolgeiu 2 3 en 4 en rindelgk al de perceelen worden gecombineerd De peroeelan ga te beüchtigen 30 en 81 Mei en 1 en 2 Jnni a a nan 11 tot 4 nren en op den retkoopdag Tan 9 tot 11 nren mita Toonian Tan een bewgs Tan toegang ai tegeTen door don Notaria oTcr deion rerkoop ataande Betaaldag der Kooppenningen 5 JoU a a Madera inliohtingan aün te bekomen tenbptora Tan gaaoemdan Notwria FOBTUUNffioOGLEKVKB te gou ia OPBNBARI MHDRIHG DeNotarUJ P MAHL8TEDE Jcjj Ie Bergambacht is Toomemans om op DONDEHDAO 24 MEI 1894 dea namiddaga O nar ia bat TOOBMAUO RECBTBUI6 aldaar ta Terhnren Se KADEN en WECIEN aan dea polder toebahoorende alsmede de 0PWK6 onder beneden ala Tan ouds En voorts tegen contant geld Tweo perceelen LAUD aa de Toiensloot en eea perceel inTnsschenkadflken tnUebtiagen geeft gensamde Notaria Stoom Uineiaalvater Faliriok TURFMARKT H 158 ÜOÜDA Ondergeteekende beTeelt aich balaafdalgk aan nor de LBVERINa Tan KQISBALE WATEREN geheel aairer en metaalvrg daarbij t atekeada kwaliteit eb legaa aaat eoncnrreeiendepijfiaa 1 rw Hoogachtend F van Utrecht Er worden alom AGENTEN gfrnaagd om tegeu ffiak pronaie wa mSt la agn Openlare Verkooping te GOUDA f taa OTerstaan Tan den Notaris O C FOBTUUN OaOOGLEBVEB op WOBNSDAft 23 MEI 1894 des morgens te elf nren in het Koffiehnis BixaaNia aan de Uariit Tan No 1 Een goed onderhouden binnen enkele jaren geleden gebonwd HUIS SCHUUB en EBF met een perceel bewerkte TDINQBOND en een perceel beat WEILAND Aalles aan elkander gelegen in den Winterdgk te Oouda wgk Q 110a te zamen groot 1 hectare 66 aren 45 centiaren Te aanTaardan 1 JOU a s No 2 Een op gnnstigen stand gelegen HUIS en ERF in de Dobbele Bnnrt Tan de OosthaTes te Gouda wgk B No 12 Te aaaTaarden 1 JDU a s No 3 Een HUIS en GBF aan de Oonwe te Oouda wgk C No 201 Te aanraarden 1 JULI a s No 4 Een goed onderhouden HUIS en ERF aan de Nieuwe HaTen te Gouda wgk N No 87 Verhuurd bij de week Toor 1 85 No Ben HUIS en EBF in de SintAnthonieatraat te Gouda irgk G No 145 Verhaard bj de week TOor 1 65 En No 6 Een HOIS en ERF in de Nobelstraat te Oouda wjjk O No 238 Te aanraarden 1 JUNI a s De Perceelen zgn de laatste 3 werkdagen roor den dag der Teiliug Tan dea morgens 10 tot des namiddags 3 uren en op den verkoopdag dea morgens van 9 tot 11 nren te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaria FOBTUUN DROOOLEEVER te Oouda OPENBARE VERKOOPING 8TOLWIJR Ue Notaris H GROENENDAAL te Gouda ii voornemens op WOENSDAG den 23 MEI 1894 des Toormiddags 10 uur te Stolvijk op het dorp ten huize van den beer P SropPBLtnBoao in het openbaar in ééa zitting bg veiling verkooging en a lag in perceelen en combination te verkoopen Een Woonhuis met STALLING voor 6 Koeien en SCHUUR 5 roeden HOOIBERG TUIN en ERF benevens eenige perceelen WEI ROOI en BOUWLAND WEG en WATER onder SMuijit op de noordtgde Tan bet Begersche en Benedenkerk te samen groot 4 Hectaren 53 Aren 60 Centiaren T aanraarden bg de betaling der Kooppenningen op den 21 Jnni 1894 of rroeger Alles breeder omschreTsn bg biljetten Nadere inlichtingen worden Teratrekt door den Notaris H GROBNBNDAAL te Oouda alwaar de Terkoopvoorwaarden intyda ter insage aullen liggen TAMDAMTSEl J Nleoweiidtjk 241 Etrstc kuis v d Dun AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TB CONSULTEEREN Woentdag Donderdag en VrUdags Markt 1 4 Gouda Weda M MOL Korte TIeDdeweg D 3 is het goedkoopste adiaa Tan Nieiwe parapluies en reparatie Uitslaan Tan ROKKEN EN LUIERS STEDELIJKE GASFABRIEK O O U ID A QASVËRBRUIKËRS worden herinnerd aan de bepalingen van de voorwaarden betreffende de leverantie ran Gaa vastgesteld door den Gemeenteraad den 16 Sept 1887 Abt 10 Geen verplaatsing van of verandering aan de toevoerbnis of den daarby behoorenden afsluiter of gasmeter zal mogen plaats hebben dan vanw Q de Gasfabriek Partionliere fitters en reizigen in gasartikelen mogen das den gaimeter niet ontkoppelen De Directear J J PHINS Gelegenheid aangeboden om smakelyk en goed te é 80 Ots per Persoon in gesloten hnis Brieven fr onder No 2325 aan het bnrean decer Coarani ÏIT VDCR en BANKWEBKER kan geplaatst worden bg L B van E8 Versche Zending 10 Ct per Glas Veerstal No 137 enorm groote Sorteering Dames en Einder Ondergoed UITZETTEN Toor de LCJIERAIAKD Wy garandeeren voor de soHditeit van alle bg ons gekochte Goedereu FIRMA J WELTER Wgdstraat 42 PARAPLUIES EN EN TOUT CAS voor fleeren Dames en Kinderen Met Zyde Sanelle en Gloria stof Zie de prgien in de Uitstalkas Separeeren en Overtrekken J QILEIN Lange Tiendeweg S € 1 li SCHIEDAMMER QElSrEYEB Merkt NIGHTCAP Verkrijgbur bfi PEETEBS Jï A la bew s van eclithdid I uujhet en kurk stoeda roorüen van den Dum der IHrma P HOFFS 2 ets HANDSIGAAR Menig adre voor Oouda Louis Sisschop ih bb i Qoada SoalpeiKlnik raa K BaixtiiAii k Zooi BINNENLAND GOD DA 15 Mei 1894 QiateraTond ia in Oni Qenoegen de rü der zomerconcerten geopend slet een SympbooieConoert door het stafmnziekkorpa Tan het 3e Bag Hntaren De laal was geheel de tuin gedeeltetyk beaat Of het kwam door de orergroote drukte o de feeatetemmiDg Tan het publiek zeker is het dat dit concert Telen onbevredigd liet No 6 Ein Tag in Tyrol werd gebiiaeerd Bat pnbliek maar Tooral de apea patria daaronder wordt ernstig op het hart gedrukt de genoegena van naderen door hanne luidruch tigheid niet te bederTen Op den InJoni a s zijn geplaatst te Qoada de commiezen 3e klasse H de Jong en J B Kngelman komende de eerste Tan Zutphen de laatste van Qroeabeek WaarsdiBwittg Toor reien Niettegenstaande onze WatffileidiagMaatschappy eeoitren tyd geleden aan hare abonné s eeoe circulaire zond waarin zfl verzocht met het oog op eeoe T jrgrootiegder machines zoioig op het waterverbruik ta BÖn moeatzy toch naar ons ter oore kwam giaterenafond handelend optreden eu een barer abonntf s welke zg op waterverspilhog betrapte eene niet onaanzieniyke boete opleggen Terena werd aan deze abonné medegedeeld dat het waterrerbmik ten harent oortaan orer en mater tonde geschieden De militaire apotheker kl W F van Esaen werkzaam by het hospitaal te Breda la OTergeplaatst naar Delft Jtapc g de Zaterdag j l in bet koffieboia De lapc gehouden onderhandsohe aanbesteding jroor bet maken ran een houten rybrug voor den polder Willens naar bestek en voorwaarden Tan den architect C P W Deasing ia het laagste ingeaohrcTen door C W den Hoed aaaoemer te Stolwgkeraluie Toor f 738 aan vieu het werk is gegnnd In pnblieke aanbesteding waa bet laagst iegeaahreren doer J J Dogm alhier TOor f 1080 De begrooting bedroeg i 743 75 Aan de marine te Amsterdam werd aanbe ateed het maken ran 2 ketel bemetaelingen met aehoorsteen op srykswerf en het doen van berstelliDgen en vernienwingen benevena het FEVILLETOX Be Uatste eener Fai lie tSiar M FrmK Ik loa en moe hebben ook dat te dragen aU ik daanaed behulpauun kon xyp tot het ooÜekken van den moordenaar ran mijn eehtfienoot ffW ilUs hem Tioden nevroav q zn Ua hem TÏndeo riap da beer Mtniac Ik bdoof a pleoh tig dat Aa DBOotd van d n genersal gewnAoi zal vorden Al de acdiark dia hem rermoord beoft tm d nareohtigbeid cou oataoappeB niu ik myn IwtrekkiDg neerlegfen Ha dMe eenigadnk gewJumde verklaring dia roort kwam nit het goede hart ran den braven man groette lii marrauir Van Hanaireerd eerbiedig on loeht hy d n dokier irader Sp die In het angrenunde ver tiek op hem wachtte fVoïw het oogenUik acht ik t overbodig uw ve klaring te hoorea pokier uide bij ifMorgeB ui da IgkaeboDwing ptaata hebben Dm ia goed antwoordde de heer Bertrand naar w iiülea nieta vinden wat ik niet reeds nn weet De generaal ii van achteren getroffen tuawhen kt vijfde en de leade rib De kogel ia van beoaden naar boren door het liohaam gedrongen ea heeft htt hart doorboord Ik ut aobtereenvotgens al de bewonen van het kuteal voor njJ doen venobynen In de eente plaata itu 14 da W Mi t JUil uf gewoon onderbond der gebouwen tot 81 Üeo e Ingekomen 13 biljetten Minste inschriiver de Ned Aannemings maatachappy te Qouda 22945 Op den 2en Pinksterdag hebben de stoombooten iCnlamborgt Vreaswgk Schoonhoven en Krimpen a d Lak te tarnen niet minder dan 14 reizen tnstcben Schoonhoren en Rotterdam gedaan Het ooievaarsnest op hot dak der kerk te Berg Ambacht bleef enkele jareni onbewoond Vóór cnkale weken vestigde zich aldaar weder een ooievatrspaar Vdor eenige dagen heeft dit paar evmwel zgn domicilie verlaten en na de ooievaars die het nest op de kerk van Ammerstol bewoonden vandaar verdreven ta hebben wederrechtelgk dit nest ingenomen Een boer nit de omstreken Tan Woerden was aldaar Woensdag 11 laat in den avond per as om geneeskundige holp in te roepen Toen hg met zgn rgtoig was gearriveerd merkte men daarbg een ongewoon leven Na onderzoek bleek dat er zich boven op dsn kap een paar kippen bevonden die van huis waren meegekomen en nu de reis ook maar weer mee terng maakten Den volgenden ochtend vermiste de boer i kippen Naar s mans gissing was hg zeker met zeven weggereden van welke er denkelgk onderweg vgf waren Weggevlogen Volgens het WeekbUd van heb Becht hondt men zich aan het departement van justitie reeds sedert eenigen tijd bezig met de voorbereiding der strafrechtanovelle en zoude een ontwerp daarvan reeds doo den Raad van State zgn onderzocht Op de groote zangerafeeaten welke te Dusseldorf gehouden worden ia aan Rotte s Mannenkoor in de hoogste afdeeliog der internationale wedatrijden met vgf van de zeven atemmen de eerste prgs toegekend De zitting der Kamera zal Woensdag om 1 nur niet door H M maar eenvoudig door een minister met een klein militair escorte zonder meer plechtige worden geopend Om 3 nnr zal de Tweede Kamer haar eerste vergadering honden voor 1 benoemen van de oommisaién voor de geloofabriaven De Eerste Kamer ia eTeneeot tegen 3 nnr bgeengeroepen ir2ij 18 looaroD te huis gekomoti soQats mevrouw Van Hansweerd zal bevestigen Z ging dadelijk naar baar kamer Zg was afwezig toen de misdaad gepleegd werd en ik geloof dat zjj zelfi nog niet weet welk een ramp hnar saster trof Dan ia t geweoaoht haar eerst morgen te hooren en mij dq te bepalen tot do bedienden IkhobVrans ia bet voorbijgaftn reeds vertopbt hen atlen biJM ta roepen H opende de deur en de eene bediende na den anderen trad binnen De heer Miniao bad oh d n tgd niet gegund den griffier mede te breng i die nogal ver van hem af woonde maar de dokter was bereid de verklaringen op te teekenen Ue barones verborgen in de kleedkamer verloor geen woord van hetgeen geaprolun werd De mannetyke bedienden met rans den lIjfKneoht van den generaal aan het hoofd kwamen het eeM en verklaarden hetgeen aij wisten wat teer weinig ie beduiden had De generaal wia na middemarfat van de jaoht te hoit gekomen Hy had titjn gemalin oaogetioffeii ia lidenden toe Blüd en was den gebaelen dag by baar gebleven Allen gaven Uijk van seknk en afgrijzen bij bet zien van bet lijk hnna meesters en Anna de kamenier der baronet viel by den droevigen aanblik ulU in cwgrn MevroBw Van Hansweerd luistenlo meer en meer geruster omtrent den afloop van het verhoor Zij zeide tot ziohzelr n Zij weten nieta en de offioier van justitie die vm nacht nil Dionn komt zat niet meer uit hen krijgen Het gerechtel k onder Eoek op bet kasteel zal mo n ongetwgfüld afloopen en als alten vertrokken z n zal ik Bndoif KoantB beneden AUeu ISin kaa eenig nmoe De Spectator beeldt heden den heer Van Bouten thans minister af ala baron ion MOnchbauaen c op zgn doorgeaneden paurd Men weet dat genoemde baron verhaalt fct zgn paard hg zgne vlucht nit eene Tnrksehe vesting door de valpoort achter hem in tweeën werd gesneden en hg dit eerst l merkte toen hg in een bevriende plaats aangekomen het dier liet drinken maar dit al maar door dronk omdat het water er eren hard weer uitliep als ter in kwam De Spectator laat baron Ton Münohhansen Tan Soatene nu binnenrgden hi het departement van Binnenlaudsche Zaken en sdhreef op het afgesneden halve paard Qod eigendom en familie de titel van het groote werk van mr Van Bonten nit den tgd toen hy nog radicaal was De heer O van Deth heeft een Tertameling adressen aan de Regeering Ingediend waarin deze wordt uitgenoodtgd door eene Skaatscommissie een onderzoek te doen instellep in zake Neefboaoh De rettortale kaïkeraad dar Nsd Ier gemeente te s Oravenhage heeft Ie dr B Bitter te Rotterdam met ingang Tan 15 Mei eervol ontheven van de interimaire waarneming van het opperrabbinaat 2a bealoten ereankomstig en op den Toet van bet adret van den kerkeraad der Haagsche Israel gemeente tot de definitieve vervulling der vacature over te gaan hetgeen hoogst waarschgolgk nog in den loop van den zomer tal gesohiodan 3e inmiddels de tgdelgka waarneming van het ambt optedragen aan den heer J L Soblberg tot dnaver aaseasor van den interimairan geestelgke De roomsch katholieke kiesvereeniging Recht voor Altene en de werklieden kiesvereeniging Burgerplicht te Utrecht hebben na nitroarige beraadslaging Tan hunne afgevaardigden en na stemming met gesloten briafjea beslist dat Toor de verkiezing van a s Dinsdag evenals op 10 April II door hen de candidaat zal worden ovei anomen der kiesvereeniging Nederland en Oranje cl de heer A Brommelkamp Jr De drie kiesTereenigingenhadden in beginsel bealoten ter wille Tan de samenwerking hg de tweede Terkiezing die eerstdaags Tolgt de candidatnnr Tan den heer Van Benningen over te nemen Doch daar de kiesvereenifi g Algemeen Belang die voor den heer Van Benningen gvert zich niet met de meerderheid der overleg plegende kieavereenigen heeft ver den hebben van hetgeen er roorgevalteo is Hoe dom was t van my haar te vragen om mij behblpzaam te ziju iemand ie doen onivluohten maar ik heb haar ook nteu anders dan dat gezegd en ui ongetw feld zw qd jrHeb ik thans at de bevonws van het kuteel gehoord F vroeg de beer Miniao aan Trans die da getuigen bad opgeroepen Al de bedienden ja mynheer antwoordde de knecht De twee botobwachters reken ik niet meê want die wonea bier niet Er ziju nog een paar loodgieter die het dak herstellen Hedenoohtend zyn ze op last van den generul in de kamer van mevrouw geweest om een dear diobt te aiHykeren Zg waren nog niet weg toen de generul veranoord werd Zg wilden gaan ntur ik h b ben terugge kouden en zij wachten nog Lut beu binnenkomen Zg verschenen in de blauwe kielen en beladen met hun geraédechap ak werUiadet die huiswaarts keeren nadat de dagtaak ofgeloopen js Zg vertelden dat toen sg op bet dak hét sobot hoorden eg in bet park keken hadden wur tg eobter niemand tagen Marianne die hen hoorde en van angst rilde herademde Aan welk een gavur wm de imMfdenur tonder het te weten ontsnapt Waar ia de deor die g4 p lut van dea beer Van Hansweerd diehtgeip kerd hebt vroeg de rechter tonder zelf edit r feel wurde U beökten un dete vrug Die ia hier antwoordde een der werkli doB het loase behangsel opHfehteode waartegen hfj toevallig met agn rag stond eenigd hebben de drie aerstganoemda kiaare eenigingen zich ook Toor da bedoelde tvaade Terkiezing hunne Trijheid Tan haadalan T00 bahottdan De aMMr dar Bunhiiuls adunnftibriab nu den heat ü L 8 ta Dongan bbai nat de monvr hakan aan aane eohraef bg kat laikan over eene at Daaa alasrda hata omhoog en tegen balk en zoldering gadmkt ton bg gedood tgn hadde men niet i£ or het dadeiyk daan stilslaan der machine hem nit zgnen benardan toeatand verlost De man bekwam eene braak aan arm ea tlentelbeen an gaknaoade anhn nff Te Gent O B ia op de ateeutabriek tVk Zandberg een 14jarig meiaja in aanraking gekomen met de kamraden aenar ateenmaobina Zg werd medegealenrd an ta pletter getliigtn zoodat da dood terstond intrad In een parfomeriewinkel in da me KUaBnaMarcel te Parga vond man gi tat moi a batIgk van de wiukeljaSroaw dia hat aaili alleen waarnam varworgd ea mat bebloed galaat Waarsobgniyk ia diafatal de aanleidingtot den moord geweest daar nlla galdtwaaidaverdwenen was i Bet distinctief Toor de korponalt en lAanschappen die bg de infanterie of de oaTalarie TiJTdaan hebben aan de aischtn Toor hot radicaal Tan tcherpaohntter bestaat in eene Tan ïoode wol gabordnnrda Tgfpnntige ster en Toor de onderofficieren in een gouden geborduurde ster van gelgke grootte en op deielfde plaata als vaor da koai aala i vattgeateld ti i Te Kevehar tal deaan tornar ta panonmaworden opgatlagant waarin uittluitanaTooralalliugen uit het Wen T n Jetna ta Am wilen agn Als men in Dnitaohland Toortaaa Ttidtr reiten wil dan het plaatsbiljet Tennaldt n men beeft geen tyd om een nianw apöMWegkaartje te nemen aan het station waar nMtt anders moest mtstappen dan heeft men dit tladilt mede te deelen san den condootaar ea men kan Terder reizen zonder daarroor beboette midan en tegen gewoon tarief Date TrygeTi bepaling ia Toor bat reizend pnbliek natnnrlgk van groot belang Marianne sprong plotseling op in hur volle l agt en deed drie schreden in de rienting der slupkamer Dat ia geen deur wat f mg daar wijtt benam de heer Miniao Jaw l er li ND dnr Mhtar dit load Da mMnal b v oas do t er voor te M fkeren mwot het door de reeten vaa de vermolMe houten deur zoo tochtte Er volgde een zwegen Marianae laeende dal haar hart zou borsten zoo hevig klopta bet m t wu of hur keel werd diobt gekhepea De heer Miniao bow tob voMWrir en vnMg fluisterend iets un den dokter die md toestemmead gebur mukte Verwgder die looden plsat telde b w J ttnlen ondertoeken waar t heen voert die daar Marianne hief het gorden op en trad binnen De loodgieters waren reeds un net werk De doktfr w de rechter keken er met undaoht ftahr en ugan haar niet De bedienden hadden de kamer verlaten Alleen Prons die gebleven wu stond net dw rag naar baar toe en veioortoofde zich de opmerking t Dat ui de moeite niet loooen mijnheer de burgemeeeter De deur geeft toegang tot bet inwendige van den grooten toren Niemand komt er ooit in en er is ook geen aitgoag Het is niets andan dan een gat un alle kanten door muren omringd Oa Je goog aiaar baral da bear Miniaow Ik wil alles lien D spijkers vlogen er uit want de tweo warkUa dan hanteerden den uijptaag net groote badrevaahatd Nog oen oogenblik en de plut ton vallen a w s nr