Goudsche Courant, woensdag 16 mei 1894

bet altur en op de orgeltmtaw eu altukoik gelegd m dazen in brand gmtoken De diUkm hebben echter niet doorgebraad aliihU wn stuk ervan werd terbrud Het gwmolten tet ia tusschen de tcietmn tan het orgel geloopea toodat dit tgdelgk onbmikbaar ia Vele altaarkaarwn waren gebroken Ook in de St Antoniuskerk waren de gaakruen opengezet eu tersieringen tan het i Itur omgeworpen ondw hm vindt mm di aimiB nn d ganwoordigm president der npaUiilc TU $ tader tan ds huren Routier SoboalcbM Tirard ent Ia 1878 wu em daigilgk voorstel ondertMkend door 171 afgerunligden De heer Duau bia tn i d rertolgens de rooidracht Volgens beo tal het giheimtinDig karakter der strafroUnkkiag itrakken om di nieutragierigbeid te dom tomemm De heer Dubost ministn Tan jostitii t dedigde de conclnii tin bet rapport Dl ifschaffing ui mn einde maken uu de nhandalen bg de onthoofding dia afbreuk doaa UB de maJMteit der justitie De unwmighiid na getuigen tal toldoende tgn om allu argtraan omtrent de toltrekking tan het tonnii te toorkomiB Stelt gg de Kabinetaquuatie rroeg mn dir ladia mur de miniator Uief bet intwooid op die vraag schuldig Ten slotte hwft de Kamer met de mmrdirheld Tin Mne stom 159 tegu 158 b sloten tot behindeling der iftondarlgke irtikilen oter te gun De npporteur itilde rerTolgeni toor bei Toorstel urgent te rerkliren De Hrste stemming by opetun en titt Ugren wis twgfeluhtig Er werd loen onra gegaan tot hooÜelgke stemming ea bit Uiik toen dit de urgentie rerworpen werd Op Toorstil TU een der leden werd hik ontwerp un de commissie teruggeaondm tot oadenoek tu de ingediende imeademutia De Eimer is durop gescheiden tot un stunden Donderdag De Senaat die al wnige dagen beraadslaagd hwft oTer mn ontwerp op de spurbaaku il inageiyks nitmngegun tot Donderdag De Iteliunsche Kamer ia beiig aaa i begrooting Tan Oorlog Durbg tgn niet mur dan 2U moties ingediend wuronder mn na Rodini om orer te gun tot de ordi ran din dag Dl Miniator tu Oorlog hield Mn huge rede wurln hy het betoog hirbulde dit er zonder getaar op het leger niet mmr bmuiaigd kou worden Men meldt uit Rome dat de legerbegrooting zal worden ungenomen sooala de R mring dat weaacht en dat ook ton opzichte tin de groote financimli nutnfBlm wa schikking in untocht ia Dl RigMriag zou afstand doeu tu ds terhooging tu dl reutebelasting en in plute durtan geaoegra I nemen met de intoering tan het alcohol I monopolie De onderhandeliagen tan di Regmring et het buil Figli Wiill 8cboM I en db twet gronta apiritaahbriakaa Bnaea I en Lean to Milun betreffimde het oter I nemen tan het monopolie zouden reeds ser 1 gerorderd lyu Da Regwring zon htirdoer I jaariyks di biMbikking krggen oter 30 k 40 I millimn I De libenli Hoagann uiten nog altgd ban j woede oter de terwirping tan de wet op het I burgerlgk huwelgk door bet Hmiaabais Te I Pest werden bg mn demonstratie de rötaigiB I vin ettelgke clericale leden tan het HmnnI huis ungehouden ea mat stiuu giworpm I De oiid Miuister pruident Supary bid moeite I uu de woede van het volk te ontkomen Uit I alle oorden vau het land komen rerontwiar I digingatolegrammin nur Pmt Di itodmton I hielden mn demonatratie voor het clubgebouw I der liberale party om sympathie te betuigen I De politie raakte durdoor in de war I en drwl de studenten met de blanki ubil I uitmn Later blmk dat dit mn vergissing wu I Men is te Pwt vootal gebeten op de beerin I tic het Wwoer Hof dii aioit te Pest in het I Hwreahuis komen en juist nu wel om tegen I de wet te stemmen Ook de Keitir iroirdt I durdoor in wn moeilgke positie gebrubt I Men herinnert zich wellicht dat indertgd werd I tarwkerd dat ds Keiur aooda tgn toeitomI ming tot de indiening tan de wet bmft gegeten I Uit officiMle bron wordt uit Bia Gcandi I bericht dat de opatendelingen in Tiriehdden ontmoetingen terslagen zyn De minister vin marine bmft ya ontsisg genomen Peizoto hwft un den PortugnwblB geunt zyn pwpoort geionden en gebwt dit het BrazUiunsche geuntachip te LiiiBboB zoo ingetrokken worden dia heldendadan tloog gibtal di troep gillend dl itnten ireer door Dit die jonge damM bg znlka gelagenheden nog wel eens ia botsing kwamen met jongelui fii nog niet aur bad inren geweest om sieb niit te tirslipiil ia terkhiarb ar maar da amoieoM wildin aaar oade traditie op luilak tan gmn munilgk gelilde weten en toonden op maahattige wgzs dat sg wel op eigen beenen konden staan Menige langslaper tond op dien Zaterdagmorgen wa boa brandnetels un zgn schel ot deurknop gebonden als mu hiwgs van de meeaiag tan bur die ze er aan gehangen had dat hg eiginlgk met striemen dezer stekels uit zgn bed moeet terdreten zgn Men zag dan ook Vrgdags te voren tal tan jMgeaa ia de toen nog niet zoo goed als thans onderbonden pUatsoenen en in de velden in den omtrek uitgun om brandnetels te plokken dia zg later in de stad terkochton zooals men tigenwoordig de takken tu den bloeienden liaboom ziet doen In de achterbuurten ontaardde dit gebruik 1 al ipoidig doordien de minder gekuisehte siBlak dur door brandnetels met betredigd ward waarom dezen tervangen werden door doode houden en katten oi ratten en muizen en andere onhebbelgkheden mmr Van al deze dingen brnpeurt mon nu in den laatsten tgd niete meer Weldra zal bet luilakkenfewt den weg getolgd zgn tan de dauwtrappera van den rommelpot Tan de pink tarbloem tan bet dansen om den knoop IB tan tootele andere tolksgebrniken meer Nog slechte een aloud rolksimat hmit zich al is bet dan ook niet meer zoo krachtig lil rroeger staande gehouden dat is de Mnaia Miaachien was he wel nuttig indien de ontanders der ploteelinge afschaffing dier kermis eens op luilak iu Amsterdam gingen U ken Dur is de kermia afgeschaft mur SWerdag roor Pinksteren kan men daar in de Wlkabnurten nog tele doode honden en katten iè arme bewten worden er soms expresselgk roor om het leteo gebracht en andere nog lldgker dingen aan de huisdeuren zien prgken Lgst tan brieven geadresswrd un onbekenden gedurrade de 2e helft der mund April 1894 welke door tusschenkoost tan het boatkantoor te Gouda zgu terug te tirkrggei Verzonden tu GOUDA J t Bergh Brielle M C PoU Zuidam C Verhoef Antwerpen J v Legden Parijs Verzonden ten MOERKAPELLE K Bontenhal Rotterdam Gouda 13 Mei 1894 De directeur tan het Postkaiitoor VORSTÉR BnltenlaDdsch Overzicht 1 Het internationale mgnwerberscongrU i 1 gisteren te Berlgn geopend onder toorzitter I schap tan den Engelschen gedelegeerde urt die als oadite in jaren tot president wa be 1 noemd i I Het lid tan den Rgksdag Singer hwtte d gedelegmrde namens de sociuUdemocra isch I party in Berlgn welkom 1 Een ander lid van den Ryksdag Legien I vertegenwoordiger van de algemeene commissi 1 uit de werkliedeovermnigingen van DuiUch land wem op de beteekenis van de organisati I der mgnwerkers die hg de belangrykst de 1 wereld noemde 1 Een der Engelscbe gedelegmrden het Par lementslid Pickard drukte zgne vreugde ote I de fwstelgke ontvangst uit Hierop ging men oter tet de terkjezing tan de presidenten toor de terschillende zitI tingsdagen tan een algemwne eecreta is e 1 wn penningmewter tan mne commissiel too 1 de werkzasmbeden en tan eene commissi 1 tot onderzoek van de terschillende toorstelleu I De eerstvolgende zitting wordt heden toor i I middag gehouden i 1 De betwkeois tan bet driedugach delUt i 1 I bet Engelscbe Lagerhuis oter de begrootiug I en tan de stemming wurbg de regwring alecbte 1 1 mne mmrderbeid tan 14 terkreeg kaïji aoo meent men ook in Engeland licbt otei schat worden Men begrgpt niet goed wuri m op deze begrooting algemeen zoo moesti wor den ungetallen Trouwens wannmr i e regwring de nederlaag geleden had ibn d opiioeitie hgtal bad gevonden geen seer aanlokkelgke erfenis te unvurden hebben gehad wn tekort van vier millioeu en geen gelegenheid deze te unvurden onder bene i tan intentarii De regeering heeft intusseben ait Indië een goede tyding ontvangen de onlusten di9 te Agra in een iniftuterie regiment wareu bitgebroken schgnen niet zoo ernstig te zjjn sis men eerst meande Tot tww compagnieën bleef de insnhordiutie beperkten tu kw teing tan bet godsdieostig gevoel der inlaadbrs of tan beleediging der ka te schgnt gmn rake te tgn Toch is men niet gehwl gerust otér den indruk dien de noodzakelgk gewordeQ terfaooging der belastingen op de Indische tolking zal maken Vrgdag is in de Fransche Kamer de berudslaging geopend over het voorstel tbt afschaffing van de openbaarheid der ToUrakking Tan de doodstraf en Zaterdag is zij voortgeiet Het voorstel ia rmds door den Senut uogenomen en hcpult dat de doodstraf voltrpkken zal wordeii binnen de muren der gevadgenis in tegenwoordigheid Tan magistrutepe nen en Tan vertegenwoordigers der drukpers als getuigen De oommissie bmfl by moude ran den bmr Bainach er mn gunstig rappor orer uitgebracht Het werd door verscheiden leden verdedigd en bestreden De beer Lé veillé voorzitter der commissie verdedigde het onder andere in het belang der goide udm i Voor de groote menigte toestroomende bg wne doodsvoltrekking wurbg alle redenen tan betamelgkheid uitgesloten zijn getuigin tot wurborg in de plnata te stollu tUdur het ontwerp De bmr I Mnte teiklurde zich tegbn de doodstraf selte en stelde wn smendemmt in dien un toor Niemud kan beweren dat de rmbter onfeilbaar is De lgst der gerechMgke dwalingen is lang en zji geeft stof nidMken De spreker wem tervolgens op de liaden waar de doodstraf is i escbaft onder aoderen op NederUod en in België is zy sedert 1863 niet toegapaat Louia Blanc Victor Hogo Beccatia Condorcet en andere groote mannen hebbaa op weUprekmde wgzi de doodstraf veroordeeld In 1872 hebben 2 afgeturdigden mn toor tol tot afschaffing der doodstraf ingediend Di biknidi dwerg Gerrit Keizer vu Oud Wotyi Fr die rerleden jur o i nog te iAlekgo lil len bezieoiwaardig persoontje nrtoelde heeft lieh thans rergrepen tegen de wipeswet Terwgl op last lan B en W op mid Tu irt 180 der gemeentewet eene IMOC hiD in lyni moeder ontraimde woning rird liilebtokin heeft het koppig Tentje ge 4Mad met een geladen rerolrer Men Termoedt dit bet TOor hem wel tal ifamisB met Mn eenTOodig procesTerbaal INflM OTirtriding tiu de wipenwet In zgne Hugschl Kroniek in het Hbl fdirgtt de hmr Gram Toen ik eenige dagen tóór Israels tertrek 1 aar Spanje hem op zgn atelier bezocht I atinden er drie ungerangen schildergen op I Hels eo met het tuur en de warmte tan mn I TMrtiger sprak de jonge zetentiger oter e stoeiende en plassende kinderen in zee en ov r aen groot bianenhois dat hg onder handen 1 bid Al pratende over zgne kunst en over de 1 rus die hg ter opfriascbiog tan zich zelten I met zgn zoon naar het land van Velasqu z 1 ging ondirnemen kwim toetallig het gMprek I op zgn atelier wn mooi matoudig ingericht hoog tertnk wur nieU do undacbt aflei t I tan hetgeen de kunst van den bewoner dur I nhept Een pur portretten un den wand wn weinig sprekend behangsel eene in stillen toon gehouden zoldering ziedur wn achtergrond zonder wnige pretentie eu die alléén de TOldoeniog wil smaken de kunst des meeste s heter te doen uitkomen Zoo bad ik mg ook mne kamer toor De Nachtwacht tan Rembrandt in het Rgkaluowum gedacht zei Israels en nu legde hg mg nit hoe nur zgne optatting het meeateratnk taa den grooten kunsteour dat het ilichtofler van de inrichting tu bet Rijksmuseum geworden is weder in al zgu troegeren luister en glans hersteld zoude kunnio worden Etenals men te Dresden toor de Madonna tu Raphael en toor die tan Holbeio mn afunderlgk tertrek beeft ingericht een heiligdom wur het terbeten kunstwerk alléén utelt ton Israels wenschen dat men achter de tegenwoordige mrezul mne kamer bouwde met een groot zgraam gehwl en al zooals in het atelier tan Israels zelf Dit zg licht zou weder etenals troegerin het Trippenhuis De Naohtwwhts beetralen ea het konstwerk terlosam Tin dat plotMliag ea sehel neertallend botealiihi dat nu ten onrwhte ungewend woidt De tirsieriog tan bet bewuste tertrek behoorde eten stil eten weinig sprekend te ign als het atelier tan Rembrandt s beroemde naiut ea door do scbilderg niet oomiddolgk tegen den mnnr te plaatain zoo er atmosfeer blgten tusschen wand en kunstwerk Ziedaar mne oplossing die oterweging verdient Een ieder ui hst er oter mns zgn dat gelijk het meesterwerk dur nu hugt met sue terlichting k la Mackart bet allen de tenuchting doet slaken lagen wg bet nog maar in het Trippenhuis wur het zoo uitmuntend Toldeid WAnn die wensoh zon terTukl knnsin worden Hit middel tan Israels is te beproeten Zgn atelier dat toor ben die ia deze te besliawn b hen toegankelgk is bevtgst zeer zeker dat MB achilditg tin ukeren omtang en dat oonpronkilgk onder zulk mn licht ter wereld kwam zich dur het toordwiigstzaltoordoeo Walk MM niticomst zon het wezen ils op De recherche in Den Haag heeft uugehouden den zukwanrnemer Van Qogh tegen wien door de arrondissements recbtbank be el tot inhechtenisneming was terlwnd ter zake tan oplicbting Hg is nur het Huis tan bewariog orergebracbk VrydagaTond omstreeks 11 uur is de toormau der wisselwaobters C Blad op korten afstand ran bet oude station tau de Stutsspoor te Utrecht dood tusachen de rails gerenden Ruim wn half nur Tan te toren had B het rangwrtarrein terlaten zeggende dat hjj eten naar bet station ging Toen hg evenwel niet terug kwam ging men hem zoeken en tond de wisulwachter W hem levenloos tusschen de rails liggen ter plutse waar men kort te toren aan het rangeeren was geweest Het termoedeu bestut dat B op weg naarhet station hg bet unkoppelen tan twee guederenwagena tusschen de buffers is beklemdgeraakt eu aldus den dood beeft gevonden Hijlut mne weduwe met 6 kinderen na terwglhet tetende wordt terwacht U D s Door de politie te Utrecht werd gisterenmiddag een condncteur tan den Stütsspoor gearresteerd als terdacbt zich te hebben schuldig gemukt un diefrtal tan goederen die aan de mutschappg ter terzending waren toetertrouwd AftDKevaogeD 1 Mel TUd vao GreeDWicfe 4 345 Staat8 1oterM e Klasse TrskUag tsa Dinsdsg U Hsi 1894 No 988 80000 No 19 8 7414 ea 18791 100 No 84 S ei 47 400 No 898 7703 184 8 16819 so 19419 1 00 No 9877 8 81 8870 8914 188 94 40 9091 U080 19088 18188 1901 en 0190 WO Prijien ten 70 8 8070 409 8114 10731 18018 1 77 18941 817 8079 8 08 8217 10889 18040 18101 18949 809 8818 644 8888 10899 18138 1 1 19044 890 a9i0 6744 8714 U079 18996 1 04 10198 880 8817 7 8 8784 111 9 18879 187 9 1H94 999 8 49 81 4 8814 118 8 18449 18777 19918 471 8189 991 8998 I19S1 18887 18981 1998S 89 8897 8919 9008 11 47 18870 17188 19894 118 8709 65 0 9911 11081 13718 17460 19848 874 8789 888 98 9 11689 13946 17490 19489 19 8744 8780 0408 11778 14137 17 18 1 94 1809 1998 748 9494 11948 14U 17668 19748 1944 K 991 9I 1I00 14940 17 l 19 I4 7 90 8 48 4 80 4 4 ff ff ff 4 lt ff ff ff 09 ff ff ff 9 1 10 4 09 4 40 11 DIN HIIS SOVUl 9 4810 1811 8819 16 1 88 8 18 41 8 48 4 11 4 49 17 7 9 01 M lOJO ff 10 18 ff ff 1 44 ff ff ff ff 4 41 ff 7 ff ff ff ff ff l 4ft ff ff ff 10 80 ff ff 1 8 ff ff ff ff 7 90 ff 9 11 ff 10 88 ff ff 9 04 ff ff ff ff ff ff P ff ff ff fat lL 19 ff ff ff ff 10 41 ff ff 9 09 ff ff 09 ff 711 ff 10 Onada 80 7 0 8 18 9 8 10 1810 8 19 0819 48 8 10 9 4 8 18 4 18 4w4S l 9 47 7 41 l lt lO lS 10 l D T B K C H T G ODDS Utrwht 88 7 0 9 9 811 84 11 08 ll tO 9 8 10 3 8 4 48 8 86 8 09 8 010 84 1 Weerdn 8 8 11 10 18 19 84 4 18 ff ff ff 9 11 10 81 Uadewaler 7 07 8 19 10 94 19 49 4 94 ff 9 19 ff I Oouds 7 90 8 89 9 84 10 87 19 08 1S 1 91 8 87 8 0 4 87 80 7 08 8 41 9 89 11 01 AUSTIHDl 11 G O O D 1 AssstodsmCB 9 9 40 ll lOs 11 97 9 40 4 t0i 4 10 T 8I AaatIrdaaWp M 9 18 9 1 n 9 11 49 9 4JI 4JI 1M IJ 9 04 1 4 19 19 1941 U IM o Pki mBa4 aimi ra di iTimeet dl bekende Heer Blowitt wiot un ign bUd mm m n badgenoot den 9eer Edurd Zddeonut de nrigt Het lutite toaeert o r tUBteragkeernur Londen delen tfoad door deo Heer Zeldennut gegeren wu mb goed beelait ven een Toor een pieoiit opolrkeniiwivdige anderfiadiDg De Beer Zeldeamt die IwbilTe toor eownopotitiwlM critici geheel oaMend nair Pariji kwim tuft bfalMn minder dan drie mwodtn niet illeen de uodecht an Parijier epecislitiitea getrokken bww il de TOornMnute piuiet geworden die in de Pergier mloni tu gehoord worden Zijn concert Tin heden omTitle etnkken Tin Chopin Lint Mendelaiohn en Biethoren beneTene een illenirdigete oorifrronkelgke en eohittereode hnmoreeqnec tio ign eigen coniporitie In de enelopTroolgkende Iwwwing ea in de Tirnaftige weldingen der mniiknie phnuee ii deze huraoreaqne waardig geateld te worden naast de meelt karaktoriltieke puugea in Lint De Stolie Wéry c zal bg gelegenheid ran hare derde algemMne arlgksciii TirgideriBg durun teteaa tCTbinden eeae tentoonstelling tin stenogimphisehi littcrmtonr en scbrgfoiachinM Oezi tantoiBitelling ui den 3 4 en 5 Jani a s te Rotterdam ia de bovenzaal tan het Grand Bótel dn PiMige c Korte Uoogstrut te Kottndam gebonden worden en toot het belsngstillend publiek gehwl kostiloM toegukiljik ign Om hel beluRrgk nnt san stenographic en schrgfmachine in bet ilgemwn ea tu bet kortsohrift in Tirbind met typewriter in het bgzouder mwr te doen erkennen stelt de VcrMniging zich in ciTolging tio andere staten TOor jairlijks een concooie schrgTen tesmngteren eu wel a Dictaat en snelschrgtenin stenograpbie toor de loden der Verwniging t h Dictaaten snelscbrgten op de schrglmachioi toor ieder damm en heeren die in het bezit Tin wne machine is of door een der exposanten durtoe in de gelegenheid gesteld c Dictaat Toor stenograpbie lo terbaod met de whrgfmaehine TOor iedereen dames en beeren die in de stenograpbie eene Turdigheid van ten minste 120 lettergrepen per minuut bereikt heeft en torens de schrijfmachine praetisch gebruikt Nedarlandscbe StiaugnfeB TerMaiging bfi geTegenb Ook bit unfad imbaliMmnffni is niet Toldoende om met gewentchten spoed de t lrgke unrrigea ti Mutwooidm en hnnrrgtaigen met giwone koetners rnllm den mit Mn GistinTood moest een dier nienwe beambten twee Igders naar het hospitaal tnsBsporteiren maar reed met zgn beemettelgkeo last langer dan 5 nnn door de itid rond Bg irrestatii bleek bet dit de man krukiinnig WIS giTorden in diir de aeken die hg TerTOerde in een vergeTOrderd stadium Terkeerdin Treeit men dat dit Toorral de oitbreiding der epidemie in de band zil werken Dl President Beschuldigde sli op Uit de kte Tin dm rechter Tan instructie Ugkt dat ge een paard beboorende aan den bwr B uit de weide geetolen en het op de markt te A Terkocht hebt Hebt ge hienu nog iets toe te Toegeu BmH de gemeeotenid Tin Looedrecbt eenigin tgd geleden met algemeene temmen de WMwkil kheid nitgeeproken damn in de liatielBke echoolcommidie op te nemen en imh dl minjitir Tin UooenUndiche uken fcüliit dit dit geoorloofd ii boTeo den miniei r UI den Riid itian de Looedrechticbe dimee Deie hebbeo nitgemiakt dat zy het noch wen ehlljjk noch noodzikelgk achten Vu dl nigen gekozen dimea toch hebben UU bnlirt Toor de opdruht bedinkt Slichti Mie mm di binoiming uu in du Mg ondir laker Toorbehond Beschuldigde Toe te Toegen Nou di s me ook Mn mooie zoo o rechter tu distractie Toe te roegen Neen boogmogeode rechter daar moet bral wat afl t Is maar niks om wn Mrlgk man loo n bagatelletje TOor de toeten te gooien maar bewyzeo wMt je dan komt er wat anders kijken De generaal Van der tkbrieck oudste lid in jaren van de Tweede Kamer en dus rechtens tgdelgk toorzitter xsl zich a s Dinsdag mar Soestdgk begeren ten einde in handen ran H M de Koningin Regentes de rereisohte eeden af te leggen opdat hg daartoe gemachtigd den eed ran de leden der nienwe Kamer kunne afnemen PrM Wat Dnrf je ni de getuigeniawn tegen je ingebricbt nog ontkenoen Besch GetnigeniswQ kwide tongen hoogmogende rechter kwade tongen uders niet Mus kzie jon an Toor wn knap mensoh en ik wil je allM Tertellen precies zooals hetgebeord is PrM Als je t dan maar wat kort maakt Te Hamborg werd kort geleden het oudstebuis hetwelk aldur nog aanwetig is gerestaureerd Bet draagt het nummer 3 un dePferdemarkt Nur men zegt hwft zich hier Hugo de Groot wn tgdlang schuil gebooden toen hg wegens zgne dwloemiog un de betoogiogeo der remonstranten tot letenslangegetangenschap was reroordeeld Sen beeld dat aan de Toorzgde tan bet huis is betestigdeu thans na d restauratie weer goed te toorschyn komt stelt den staatsman Hugo de Groottoor L Dbl b mi gihonden bnitengawoie algemeene Hgidlring tan undeelbondin in de naam liMi Tenoootschap tot ploitatfe Tin bet Éwblad de Nederlander ii tot hoofdreilcUur IliMm jhr mr A F de Sirornin Lohmu ood minister rsn binninludiobe taken die de benoeming unnara De beer J na Boten werd met onderling XOiJTUden benoemd lot Ie redictear Hiirni werd orergegun tot de benoeming Tu Mn dirwteor Als looduig is de heer J oh T Ji J nge mit ilgemeene stemmen iipPIDJjlI 11 Il i ft 1 i Door dl politie ti Wiwp is lugehoiden ein pirsoon die hg wn Teehouder te Weesperkus l Mn Tilsch binkhUjet Tan f 100 had Bg oildtnoek bleek het biljet niet anders tl weten dm Mn opgeplakt nitknipKl nitMn dir dagbladen berattonde de afbeelding Tan de onlangs terspreide ralsche bankbiljetten Dl dider is ter bMchikking tu di jostitii Mn nbrjjft nit Chiotigo tan 30 April Ni dl grooti irklouhiid bHrachsn bier uil mir dl pokkw in hetige mite en de nifi to r niMrdere uitbreiding der ziekte is l e Igders ontersohillig tu welken stand ff nog worden op di eerste ungifti dn ginewhMii luitODds otergebrioht mar bit boipitul Dl toetloed t a laders is echter lóó groot jat dl bnobikhire ruimten geheel ontoereikend ai Modit dl chef tan het geiondheidi dtfitteanit mb Kboolgiboaw in ordi lut miken tot terkrgi ing tin mMrdare rcimte Besch Ik heb anders al den tyd ik heb niks te rerdienenl Je mot dan weten hoogmogenda rechter ik neem afscheid ran me Siirtje wn best wgf s morgens ou IM nor Ik stap de poort uit den weg op naar W Nouw je WMt et of je weet et niet mur ik zal et je Tortellen t s Tier nur loopens Ik loop de wei in dat wint me een kwartier nit maar daar staat me rlak Toor de uitgang mo paard dwars op het psd n mooi beest maar kwaad als de druk ran Babylon 1 k Wil Toor hinga t bgt naar me k Wil achter langs t slut Daar me Ik roep poeah I k denk t ui gian loopcn Jawil I t biyft stun lil de el in Bilnm PrM Beschuldigde muk bet kort of ik ontnMm je t woord we weten toch il wur ons un te honden Bewb Een oogeoblikje gedold hoogmogendi rechter ik heb wel zes weken acht r de grendels motten zitten in priTitief arrest TOor je me TOor je toonbank hibt liten roefwn Hur Dou mI je t hooren Nou ikmost toch Toorhg Ea un bgten en schoppenhad ik het lud Sam zeg ik je hebtgommelaitiek gelMrd spring oter t beesthMn Wat doe ik Ik nwm de bMnen ouderden arm ik loop ik spring mur owai mis ik kom middea op het beest terecht en zal ik gezond zyn daar gut t met me ertan door PrM Dus wil je ons wgsmaken dat het purd jou geetolen beeft Beich WU en wurachtig kwf i t I Dat heb je netjes begrepen PiM Maar wurom heb je t dsn later terkocht Beioh Ik koi het beest toch niet bg me in de bedstee zetten ik ben zoo klein behuisd Prw Nu ga maar zitten of heb je miasobien nog wat in te brengen Be oh Nog wn enkel woordje I Met je permissw hoogmogende t BMst hwft me iMlÖk in de kadenaie gebracht dat s wuri Mur Ma beest blgft wn bewt t doet naar dat hit tirstind het Duren terioek ik je roor het arme dier Mne ginidigde wntentie De gutolen dief wordt toor Mnige munden op 1 ludi kosten gehoistest I Te Pretoria gedaan de tuigende bekendmaking He oude staathbibliolhec k en PuMic Li H 1 94 8 08 10 17 9 4 iO 4 7 1 04 11 90 Mreete SpoorwegverMiidlig met GOUDA Zomertlenst Jf 19 8 l OI 1 11 1 19 19 89 18 88 1 98 1 44 KOITi DA 11 00 IIDl 19 08 11 11 11 01 11 09 ll U u st 9 40 10 4 8 8 4i 1 49 8 il 9 91 t M 7 81 7 U 7 89 7 4 7 m 1 da Itettk 11 01 T 47 1 7 H 1 49 4 10 Tl OauUi MterdiBs 9 10 9 80 19J0 11 10 1 4 8 08 9 09 9 1 9 11 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 09 18 n 19 It t 1 10 1 19 9 1 89 8 48 19 08 18 40 10 08 10 11 1 07 II aODDADIN Bill 91 l l 1 97 8 9 11 4 41 1 87 1 19 7 18 9 87 11 0111 18 4 97 8 11 9 49 ff ff 1 ff ff ff l 0 ff 9 ff 9 18 7 48 Ktndiat Iiüwirkatk sHsgs 487 907 489 98 Voorb 8 4 ff ff ff N aL d 9 ff ff ff Z Ze w 0 ff ff ff Kr 14 1 18 1 19 1 14 Ookdl 7 80 8 40 9 09 9 8710 4919 1118 Zit ll 7 411 19 11 01 Bl Kr 7 47 lls W 7 M9 01 11 10 81 1 1 n a ij a e va § w ff w Toorb 8 07 9 19 ff 11 99 1 18 t 90 ff 9 91 ff lo ii iHlIl 9 19 9 19 9 19 10 7 11 97 19 4119 111 48 1 17 8 4 91 91 11 41 7 48 lO K 11 88 11 48 OVDI VTIIOHT 1 81 10 7 M 8 09 Ml 10 19 lO K 11 49 9 99 9 11 8 19 4 47 98 1 7 7 48 S 88 10 14 10 18 Ottdaw 8 0 8 4 ff ff ff ff 11 00 9 87 87 7 9 10 17 lN dM 1 19 7 09 9 19 ff ff ff 11 17 ff 8 418 11 1 04 1 41 881 07 8 t 10 10 MMkl 18 7 19 9 99 8 41 I 10 11 U 4 1 90 8 08 8 88 8 0 99 91 8 11 9 11 10 8 1 ODD ll M8TIIDIII 40 8 91t lO OOff 10 11 19 11s t ilt 4 47 1 98 7 41 10 14 U 9 IT t Wa 7 19 9 1 10 18 M sissdim ai I I4 9JI 11 10 11 14 UI nlmüL braryc zgn thans terMlIgf WdW den al imeenen naam tan staatabibliotbeek Desa wordt tan s morgens 10 tot s atoads 10 ant taar bet publiek opeagKteld Ongeteer 5200 boikdedan zgn tooriiudni waaronder wn untal zear kostbare ia bruikbare werken Vooral de afdeeling rOBHn of notelleu literatour ia goed tertegenwoordigd bitattende ongeteer 2600 boikdeelaa Ook zgn de aldeelingen biographie giachiidinis ea dichtkunst zMr toIlwUg Eene goedi terzameliog wetenicbippelgke werken is mede toorhauden Onder de wetkeu toor reisrentie bwtemd mogen genoemd worden De Encjrclopsedia Bntanicac lutste nitgate Qrïtlustrwrde Encyclopaedia taa Wiakler Prias ent Mwr dan 100 terschillende tgdschriften en couranten in Holtandscb Eogelsch Frausch en Duitsch worden geregeld outtangeo Eene jaarlgksche inteekening tan slechts Idl gwft wn intwkeuur recht op het gebruik der leeskamer toor de leden op het nadplegea der werken toor referentie en op bet geregeld tijdelgk Iwnen tan éen stel boeken en dschrifteu Meerdere rechten zjjn terbonden aan wne intwhening tan 2 of 3 dL Buitenlieden kunnen natnurlgk ook leden der bibliothMk worden en het hwtanr ton gaarne zien dat de bibliotbwk het middel werd tot het terspreiden tan nnttige kenaia onder de boennbetolking Mea schrgft un de N R Ct uit Utawhti Van de tele oude gebruiken die in den lutsten menschenleeftijd hier gehwl nit de tolksieden terdwenen zgn is er wn wurvu telken jare in het begin tan den zomer nog wwr enkele sporen zich tertoouen Op den Zaterdag tóór Pinksteren namelgk kan men Qp onderscheidene plaatsen in de stad tegen muren deuren of tensterlnikea met krgt het woord luilak gHchraTen zien En dat woord herinnert aan wne soort ran Tolb rermakelgkheid die vóór Mi tijfeotwiutig dertig jur nog in tollen bloei terkeirde uuur tbans bjjna niet anders mwr dsn in de herinnering bestaat Het is nu nog slechts bg zwr enkele familiën in zwang dat hg of zg die op wn Zaterdag voor het Pinksterfeest het Uatst opstut door de overige huisgeuooten met groot gejuich als luiUks wordt begroet En met het tractwren dat toorbwo wn ooaiacbeidelgk gevolg tan dien morgengroet wu lut de luilak tan heden zich gewoonlgk gebwl niet in Vroeger was dit algemwa in gebruik Men ging troeg te bed om maar vroeg uit de teeren te kunnen komen of liet zich porren nog t6ór de zon aan den hemel stond Dan ging men in den troegen ochtend di strut op om trienden en bekenden ook irel Tgsnden te bezoekia en wm hem wiini huis nog gesloten was Het duurde niet laog of men zag geheele troepjes rrooiyke jongelieden langs de straten renueu die oreral op de nog gwloten huizen allerlei liefelgke opmerkingen schreren en bg Telen een belscb lawui maakten door un de schel te luiden of tegen de luiken te bonzen 9 40 11 09 11 10 t ï 9 47 ff I 9 4 ff ff 10 01 ff f 10 10 IIJO 11 80 11 7 07 9 10 Ml ff 7 17 9 10 ff 7 94 9 M ff 7 91 9 11 1 97 M 10 08 7 10 9 08 IM lU Ml Ml De nuiwinkels dier dagen onze tegenwoordige ateliers der modisteu lererden gewoonlgk de grerigite dMlnMmsters au het luilakkeufeest en de jonge damw die roor mne enkele mul dan Mns nur hartelust nachtrnmoer mochten maken zonder dat er kwud Tan gesproken of gedacht werd gedroegen zich als echte studenten Ongelokkig de iisegrim die in zgn slup gestoord nrtoorad zgn raam openschoof en zgn lampetku op di hoofden der lieve meisjes uitstortte Hare wruk was dan verschrikkelgk Zg moerden allw wat er un zijn huis te moeren till Met eene kracht die men in tingeren die slechte gewoon waren de nuld te bewegen niet ton terwacht hebhen rukten z den schelknopnit of bogen dien krom zg braken het naambordje af ternieldeu het schilderwerk tan luiken en deuren en gooiden de glazen in En na al f die wgu Di Naobtwaekts tea slotia bet licht ug nut behoorm Wat is een oUaetomètre In gmuFransch woordenboek ui men dit woord spikspli ter 1 nieuw tinden Het duidt un wn werktuig 1 om de aterkte der geuren te bepalen sgenr I meter tonden wg kunnen zeggen Verschil lende iastrumenten hwft men roor dit doel 1 reeds irillen gibriiksa mur bg alli bad tet I nog toe de menschelgke neus wn rol te ter 1 tullen wn instrument dat noch met mathe matiache juistheid werkt noch op het wne 1 oogenblik etia bereid en geschikt Is zgn I diensten te geteo ils op andere Een Franacb 1 man hwft na ieU anders bedacht Hg wil 1 de geuren brwgen in wn luertoir gedeelte 1 Igk getuid met terpentgn de traag ia dan 1 p welk oogenblik is de geur zoo sterk dat 1 de lucht tu dm terpentgn er door wiHdt 1 geneutralismrd De oittinder mwnt dit te kunnen oon I troleeren door wn stuk phosphor in het 1 rewrtoir te brengen De glans tan phosphor 1 wordt door terpentgnincbt gedoofd is de 1 geur tan den parfum dus eten sterk nf ster 1 ker als die tan den terpentgn dan zou de 1I glans tan bet phosphor terugkwren I I Dat dit werktuig werkilgk goede ter I trouwbare resultaten oplevert zouden wg niet I durten rerzekeren I Vrugt iemaud nur het belang Tan zulk 1I WO geurenmeter dan zou men kunnen wgzen 1I op den grooten en gerurlgken inrloed dien 1I geuren dikwgls tonder dat men het weet op II tele menscheo hebben Dat geldt niet a Imn 1I tan sterke parfums zooals de rnwe br tale 1I lucht van muskus die men tegenwoordig uit I steenkool stookt en die naar sommige doe II toren beweren zelfs zennwlgdeo en hysterie 1I kunnen veroorzaken mur ook tan tele hloe II mengeuren I I Wg willen gmn kwaad spreken tan de I bloemen tooral in onten tgd nu onze I lezeressen in natolging tan het buiten and I bloemen ala mn onmisbare versienng van I hare kamen en hare tefels gun beschouwen I ou onze lezers te meer en mmr in hunne I nog door gMU ridderliut gevulde knoopsgaten I dragen zjjn de bloemen zoo in de gratie dat I wg tonden treezea ons den toorn tan oas I gebwle lezenpersonwl op den hals te balen I En toch WMt ieder te tortellen tau het geI tur dat bloemen meebrengen tan ongeI lukken door sterk riekende bloemen tewwgI gebracht en hoort men steeds wurschuwen I tegen te twl bloemen in wne kamer die I teronrzaken dat men boofdpgo krggt of flaow I vaH en zelfs wannmr men langen tgd in I wne met bare geuren doortrokken atmosfmr I slaapt den dood ten gevolge kunnen hebben I Zooals gewoonlgk bg dergelgke algemeen terI spreide verbalen is er in deze mwning oter I de eigenschap der bloemen vwl waarheid I maar ook twl terdichting In de eerste I plaate hangt alles af tan den persoon met I wien men te doen heeft Het zgn toorna meiyk zenuwachtige meuschen die van bloeniengeur uadmi ondertinden in wn tgd als de onze wurio de zenuwen tele parten spelen is het aantel mensohen die het ongeluk hebben bang te moeten zgn voor bloemen natuurlijk vrg groot Men vertel en 1 naar het schgut met tolkomen recht van meuschen die onwel worden door het miken tan wn roos Mile ConUt de bero mde Fransche actrice tiel flanw door muakusreuk zooals weer anderen trouwens dn lucht tan andere dingen tan kaas van Ignzaad van een haas niet kunnen verdragen Het komt toor dat iemand die niets bgzonders toelt door sterke perfnm als muskus onwel wordt door den geur tan tiooltjm of wringen De uitwerking tan geuren is zeer terschillend terkoudbeden oogundoeningen untallen tan utbma heftige jeuk zgn de terscbgnwlen die men heeft opgemerkt Een der lastigste gevolgen van het inademen van geuren is het verdwgnen vu do stem Er zgn menseben die voor wn poos gehwl en al bon stem verliezen wanneer zg bgv tiooltjes ruiken Vooral tiooltjes schijnen toor de stem zeer rurlgk te zgn Verscheidene artisten tan opera te Pargs termyden elke parfum en leeraren en IwraresMn tan het consertatoire waarschowen bnnne Iwrlingen stmds tegen bloemen tooral tegen tiooltjm en het is til gebeurd dat Mae artriw die raiddea itt een bedrgf mn bouquet tiooltjes had gekngen en duraan bad geroken plotaeling I gibml stemmelooe was geworden en niet taart koi gun met zingen Zmr merkwaarde is dat hierbg twl suggestie in bit spel komt Een dokter bg wien een meisje zich kwam beklagen dat tg door den geur tu mn i oa ging hoesten en niezen ging de kamer nit en kwam terug met wn roos Dadelgk begint het meisje te niezen en de roos waa nagemaakt Woensdag tegen den avond ia te Breda wne whandetgke dud gepleegd die de sibrome Igkste gevolgen had kannen hebben In de kathidrul hwft mm mmelgk en dar altarm I dl communiebank en de toetwn van het orgel I met vet bmmwrd de gaskranen opengezet op