Goudsche Courant, donderdag 17 mei 1894

No 6353 Donderdag 17 Mei J804 338te Jaargang mwm fiOüRMT NieuwS en Advertentieoftad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franoo per post 1 70 Ahtonderiijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatat au 1 6 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Qroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiên tot 1 uur des ndddi t 1M6 914 IM7 SI lui wn i o 4177 1H4 4S9S 170 lil 1117 44t Ml 460 ll 4114 tIM 4IM Mil 4i 7 1774 4104 w Ills K BIIO 1M4 SIIO No 10 Ne 117 MM in 11174 14 M4é 1704 IIIX 14444 700S Ï77 1UI6 14111 7M aiO 11219 143 6 7 07 IV5 1134 I4II6 7tl8 103 11413 Ut76 7411 lOOeS lil O 14807 71141019 1S7IS 148 7tlS 10148 11747 l il9 7101 lOSIO IKOl Ui r KSl 10490 118 1 15588 7111 10501 12877 15564 775010581 11988 15695 7773 10808 12978 16013 8018 10651 11985 18097 101410711 niet moet nj 70 neet eiJD 160 70 17704 10910 17768 SOOOO 16006 20011 18080 10014 18075 20115 18186 20820 18181 10193 18844 10108 I84l C04 l 18448 10988 18661 20668 18864 20777 18912 20836 18938 20929 18940 20948 ADVERTENTI£N Bedan OTerleed tot diepe droefheid mn mg en hare nnbeetaande mgn innig gelieMe Scbtgsnoote PETRONELL riH EIJK in den onderdom ven mim 25 jtren tn mgn eenigete liafeling RGHMAÜOB 10 den leeitgd ru roio 2jsar Uit aller num CA OROENBODAb Bouda 13 en 14 Mei 1894 V Vo ir de vale blgken tm belangitelling en deelBeBiisg op U deur ontrugen betnig ik mgn opraehtan duk W KBOMHOÜT Jr Obuia a ÏU 1894 Vermogeas belastiiig D IN8PBCTBUE der EBGBTRATIB en DOMEINEN te Gouda tü te itjnen hnite lUtkt A 147 iedereu werkdag ran af WOENSDAa 16 HEI 1894 tot en mat ZATBBDAG 86 diat maand Tan dai Tooroiddaga 10 nnr tot laa Bamicidaga 1 nr Zitting hondon tot hat gaTen Tan inlichtingen aan belanghphbandan omtraot hnnne rerplichtingen in tti i TafnMgeaabalaating Da Inapaotenr voornoemd VAN DROOGE fitoom Uineraalw ter Fabriek TURFMARKT H 158 GOUDA OndaTgeteakande b Tealt lich balaafdaiyk aan foor de LEVBRINQ Tan msm wmm gahaal laiTer en metaaWrg daarbg ran nititakande kwali t en tagan leer conourreerende Hoogachtend Fa van Utrecht Kr worden alom AGENTEN gerraagd om tegen fliuke proritie erkaaam te aijn Vraagt een proef Tan da echte aanbaTolen door de grootite geneeahaaran Van het bnis JCm Aote Brdo BJnja nabg Tokajr j Bongarjia Te bekomen hg van VLIET MARKT 1S6 Abmm rt V op he KATHOLIEKE tUiVEHSMAGAZIJN onder Kadaotie der beate Kath Jl tterkandigen Maandelgke Teracbijnen 48 pag I groot formaat orer 2 kolommen I prachtige leotunr ala UomaH yotUmt HistorUehe Ftr htO Ptlmie MU n i BaaA ftê liogtgrief Bébtu 0tm mw T or iia teer lagen prga Tan 95 CBST p r 3 onsutdan franco per poai 80 ent ifoedkaopsle ffluadschrlll au NMlerlud P 8T0KVI8 WATERRE0B OitoiTH a BoaoK a mm WATEBIEÜÜHB UAAmüFFIJ Algemeene Vergadering van aandeelhouders op WOENSDAG 31 MEI a s des middags ten 12 uur ten kantore der Maatschappij Tiendeweg D 13 D C W VAN DEB LAAR Hamburger Creldloter jj Uittreksel De hoofdpriji bodnagt f q t ffelakkJfite ttstal vr 500 000 llOyOOO origmeele loten 55 400 prijzen HT Mew dkn d hMtt Ammt letM mmUb 4u BH prtJl BttiUIMB Hm MrlMdlïks TOordMl der KftMkWf rLcterU tef Bmr ander kl iwe l tenlem b atMt dlMriB iat In Hantarg teea mIcmb wotdwi fttrokkea ledar bultler tmi n lot heeft dl kwM tat M lMi at M tevhUajrwlu In bel gelnkklffit ftvral bedrMft de H n SE rk Ir t b Juii4 r tUn da booa liiL 800 000 1 k ieoo 000 100 000 7S 000 500 000 X ei stuuid tMbtl feeft md ovenlcht rtn de bUioadcn iDdeellDK der hoofdprUseii Alle filt iOO lil k lü 1 li lil k Ik k 106 san il 750 H 1987 tr Hn wDTden In 7 fpoedlc op Ikkador vdiesd lAsieii nhffelool en untcnT batuUd 70 000 5 000 0 000 S5 000 SO O0O 40 000 30 000 1S 000 10 000 B 000 8 000 X 000 1 500 1 000 BOO U t tfHele l rekklBC la hetwelk wij bij leder lot ftatls bUvoe n bsTMt een Jiilate opf ftve der praten welke ta ledere tTStaiing nil loten pn tevens boeveel toot ledere fdeellnf moet wordflh loeseuRden De prtJs der orlslaecl loten Ie wettelijk TMtceeleld en bedrMgt rooi de Ie IrekklnsiklMM R C 1 1 50 Toor reliMlo orlflneele loten 1 75 halTa 9 90 kwut N ontTnngsl vu dit bedimx In Hollendseb bankpapler Malsegels of poslwUiel nenden wil da rl flHe l loten met flictv trekklnuipUn de orlfftn4e e loten lems Ie nemen en het daerronr esonoen bedrec oomlddellllk terur te leniten WIJ unnen dit les te eerder danr wij ovenulKd lji i dat ledere onlvanjcer de ultninniende en kansrijke Indeelinfr trekklnRsplen sal erkennen Ue offldeele Irekklnicsl slen tenden wIJ dlrert na ledere Irekklng Om alte besielllnfen sorgvnldlir te kunnen uitvoeren versoeken wy ons die tan iiwedlKite te eenden sM mogelijk voor S941 1 Ml SAO aOO ISO 148 lav loo Alle U 40e pr MO bedricen tfl iBiTieii 10 452 425 HL 18 MEI a s HaofdleterlJ Bnreas I8ENTHAL b Co Hamburg lMg to UMel 1891 A 7 JM0ep Be UlOcetr d Oei 1H 0 Nor 1WI7 MMB n 4K1t4 34 U90 33 Oot 1B91 4Mlt 13 Jan 1 M April 1S8 11 Kov 1SS4 iiJOM S 4M 11 ltl84 ftH n M 000 Mlt9 II Dee IBSS 3 18S0 n M QO IM3 Jan IKM KIOI 12 Got im mo mo aaooi tsea en bOTBDdfMl erMhaldmfl prlJiM k A H OM 10 600 I haadtBaMex mvt lettara op de verkrijgbaar MB t e Hamburxer UetdloteriJ beeinat r 4 tmlm hSRéer JaAr en becInt 3 maal per Jaar on nieuw Onse flnna bvboort tot de W t riJ re s peuds vaak waren wIJ In de Unfftname vletettbetd aroete Heofdprljaan k naar M 4erlaHd Ie kunnen leiidau In de laaUle seven Jaar hadden wU hel msondere genoeffen ondorsuande HoofdprUien aan onse klanten contant nit Ie betalen ilnafirhuppij tot ExpitAtuiie der Victoria Bron ijfVPKHitrl f e JtotlfTdmm ZiHdblaak S Verkr$g1 au in t HooMdepót TOor Goada en Omatnken SLOTEUAKISB Co pat heale Fleach it 18 centa per haWe Fleach k 13 cents Kruik ii 17 Ernik k 13 terwgl voor de ledige Fleaaohen en Kmiken wordt Tergoed per heale Fleach 8 centa per halre Fleach 2 centa Kmik 1 cent Krnik 1 ceni Kraepdien en HoinCs Qiiina LaPocheQ ü i lSS B is df meest Krachtige en Versterkende KHVA WIJIV I aubeTOlan door tal ran binnen en bnitenlandache geneeaheeren Bekroond met 8BUBN DIPLOMA en GODOGN UEDAIIXES Verkrggbur in Oacona k ft 0 I aa l OepAt te Qimda bg den Beer A E TEEFE Apotheker voorheen C THDL ttraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Oomla Bnelpeiadrak tis A Bimiuii fc Zoon er t Gel lloterim f ment marbtri vm M 8Hvtra Mi Dea door den Maal gegareadwrie 110 000 erldneeU loten waarran SI Pitiaen ea 1 premie AU 5S 400 pr aan bedncea la he c bMl BWt premie 10 inlliioan 452 425 Mark De rro Me pr s Is In W feUkkteata ff wl enaL 500 0CÖ lai 1 i jK 800 000 1 k 1 k i 1 k 1 k 1 k 1 1 k 1 k itOO 000 100 O0O 75 00O 2 k smk VMk m k k tS k mik 33950 ik JU 90 000 8k 15 000 10 000 5 000 8 000 2 000 1 500 1 000 500 14S 5 000 90MOO 55 006 50 000 40 000 1SS91 i soo soo 150 ia7 too 4 ST 40 SO jl Alle Vl 499 pr un konen bimen wetelK tBianéoii ta 1 ipoedif op elkaador valcende klaaaen ter Terdeuliy De beeATpills In d eenta klaa U A ftO 0 nverfaooft aioli In de a4e klaa op A SB 000 t i Sf Mai m JL OO In de Me UÏm ep 5 IK 0 tn da t4 klaaop ATO OOO la da e klae n A tS OOO en In de 7de klaa er op B00 60 ta elk ceral echter op JL S 00 000 AaOO OOOete ete De ptÜb der loten lienieleet aatneleld en bedmajrt voer da 1 at klaai S ft 50 Toor v heel0 orlfineele lot f 1 75 htlTO 0 90 Iwiurt Tegen laaeadloff ven hel bedtac Id kü UllJetten peetaecela or per lateivetleBAle Mstwtaael ontvanct leder tajlcever 4a4elUh de var langde origlMeie loten Aan elke Ifttleverinc wordt hel efSeleele plan gratia bltgevoegd waanlt Inlst te henien Is weke pr aen In elke Iclaa ter verdeellBg koaien en noerèel rijt voor leder lot In elke klaa bedraagt JTa elke trekking wbrdt d eiaeleeU trek1 fclavallja door ons loegesonden en denHbeiallnc4m praten geschiedt pveK Tel epe het 1mI eader ckreatle ▼ ie llt t I Omdat bet ondergetoekende baakierthnls dageiyka 1 van alle kanlan een aeer groot aantal orders voor loten I deur groote geldlotertj entraagt wordt tnen versoebt I alle ondracfaten voor de oorate dekking aoo spoedig I BMgelIJk toe te eenden In elk garal voor den 18 Mei a s Windus Co Hamburg n WM knaaea niet aalatag Uw naadachl te veetigen I ov het neoes dal velen van onie clientèle ten dee I viel aoodat wt reede ta de nugeaaine gelegenheid waren aan onse cliënten de premie van Ji 300 000 50 000 m da pniBen tui tt S Maa oc No uiu Si SB i uiH iaa aae i48u aa aa iiih 7a eaa mim nriln pUns A Hoaa UMa la He 4aaaa aeiaa naaa iiaae eu ii telMUUen Een ware Schat TOor de ODgelokkise slachtoffers der ZfilfbeTlekking Onanie en geheime uiUpftttingen is het beroemde vrerk Z Dr Retau s ËLFBEWARL G HoUandsche ni are met 27 afb Pr a 2 solden Ieder die aan de venebrikkel ke gevolgen van deze ondeo lydt moet het lesen de opreebte loenng die het geeft redt jaarlgks dniaend van e zekeren dood Te verkregen bg hotVerl ga Magazin te Leipaig Nenmarkt 34 franoo tegen insendrng van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in floUand FBANSCEE STO0M7EB7EBU Clemiscke Wassobery Ï a TA H OPPE MHEIMEB 19 Kruiakade Botterdam QebreTeteerd door Z M den Konbig dar Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Beer A VAN 08 Ak Spacialitait roor het atoomen en rerren ran alia Heaien en Dameagarderobea alaook a la Eindargoederen Speciale inrichting voor het atoomen tui plochemantela reeren bont enx Oordgnen tafelkleeden eni worden naar 4e nienwate en laatate methode gererfd Alle goederen hatig geatoomd of gererfd worden onachadelötE TOor da gaaondbaid en Tolgana ataal bewerkt Wegena nitbniding der fabrieken ign de prgien 2S gedaald Te atoomen goederen als nienw aftareibiUr ia 3 dagen ta Tatren goedarvn in aena mak BINNENLAND GODDA 16 Mei 1894 Het vonnis in aake Sohieland tegen de gemeente Qooda ie heden door dep Hoeden Raad wTettigd waarbg de gemeente Gouda ia veroordeeld tot onderhoud van den Boogen Sohielandschen Zeed k Maandag 28 Mei e k heeft in cOns Genoegen een algemeene ve eriog der Leden plaats ten einde te behandelen lo De Rekening en Verantvroording vanhet Beheer over het Sociateitsjaar 1893 1894 2o Benoeming van twee GommissarisaeQ der Sociëteit in plaats van de Heeren H Jager en C Usselstgn die aao de beurt van aftreding en herkiesbaar zgn 3o Uitloting van 2 Aandeelen ieder van f250 in de geldleening D heer K C Colter behaalde Zondag lila den wielerwedstryd titrecbt Arnhem pii terug de vierde prns zgnde een groot zilver medaille met oi elint Den volgenden dag startende in een vredstr d over een afstand van 25 K M werd by gecoupeerd viel en bezeerde ich zoo enutig dat verder rgdec niet mogelók was wat zeer door de aanwezige leden dur W y de Antiloop werd betreurd daar h zeker voor een der pryzen in aanmerking had gekomen Uit Waddingtveen schrgft men ons PinksterMaandag had alhier een treurig ongeval plaats De twintigjarige arbeider de Kooter had dien dag verlof gehad paard en dogkar van ziju meester te gebruiken teu einde met zyne moeder en een paar kleinere broertjes naar een familielid te Zevenhuizen te rgden Nauwelyks echter eenige minnteu op weg zynde breekt het clemoen van den wagen waardoor de vry faooge kar van den steun van het paard beroofd voorover naar beneden stort De voerman heeft tegenwoordigheid van geest genoeg t verschrikte dier te betengelen moeder en kinderen slaan evenwel te gel k uit het r tuig op den grond Als door een wonder blyven de kleinen ongedeerd eerktgenoemde werd echter zwaar gekneosd en met een gapende wond aan het hoofd in hare woning teruggebracht Men vreest ernstig voor haar behoaa FEVILLETOX Be laatste eeEerPamiUe Naar iet FranêcA 19 ICariaDiie voelde dat baar eer verloren was De nenaohm souden Radolf vas Triohtvoorde in den toren vindsD en men tou niet veel mD ile hebben on te begrijpen dat hij overvallen bq de barones nah verborgQD bod om te ontioippan aan de woede van dea bédrog en eohtgeooot die watenda dat hy siah doai bevond hem levend had doen begraven Mereen con thaas weten wie baar miatiaar was Zij vDorug list alles eo toch wanhoopte sg nog atsL Audolf bleef haar immen vlign goede naam ui verlorao siJQ maar wat kan D dat soheleo seide zij om lioh selveoMed ia te boesemen teneinde bet hoofd ta kunnen biedea oen het tooneel dot ly verwoohUa Men ui hem tonminste niet kunnea beoohnldigea mga eohtgenoot veraaoord te hebben De boden plaat viel De bargamaratw opende de deui ea trad bianen op den voet gevolgd door den dokter De bediende liohlte hen by met en lamp Het was een oog blik van de hoogste spanning UariaDne verwachtte elk oogenblik Radolf te lien venehijaen de revolver in de vuiit gekneld Zij snelde naar de opening om hem ta verhinderen een sohot ta loNen Nog een moord a den toestand vanrgsrd hebben Op het venwikschrift van een onderwyier te Waddingsveen den heer J M Scboonenber aan den raad der gemeente om zgn salana met f 100 te verhoogen werd door genoemd college met byna algemeene stemmen afwyzend beschikt Alleen het raad lid dé beer S sprong nog voor den Onderwijzer ia de bocht om ten minste f 50 voor hem te redden t Mocht echter niet baten t Kon aoo best meende men De Rechtbank ta Rotterdam veroordeelde gisteren K de B zonder beroep te Ammerstol wf ns diefstal van eene broche tot 14 dagen L v R los werkman te Krimpen a d Lek wegens verduistering van 10 tot eene maand Terecht stond M K O 33 jaar dienstbode te Gooda beklaagd van op verschillendt dagen tasschen 30 Januari en 12 April 1894 te Gouda te hebben w enomen verschillende manufacturen een r enmantel een karpet en een Wollen deken alles toebehoorende aan J L B met bet oogmerk zich een en ander wedarrechtelyk toe te eigenen Bekl die t n een loon van f 100 sJMrs in dienst was van den bestolene bekende berouwvol zich aan het haar ten last gelegde tu hebben schnldig gemaakt Het was hare bedoeling de goederen voor hare eigen huishouding te gebruiken daar zy van plan was te gaan trouwen en haar manswande biet in staat was alles aan te sohafien daar hy geen groote verdienste had Het 0 M de feiten als hoogst ernstig en hoogst brotaal qualifioeerende vorderde bare veroordeeling tot zes maanden gevangenisstraf De verdediger mr J Hanegraaff pleitte verzachtende omstandigheden en verzocht d rechtbank de reeds ondei ne preventieve hechtenis by de haar op te leggen gevangenisstraf in mindering te zullen brengen Te Heiloo zyn twee kinderen verdronken het eene roim drie jaar oud in de Zandersloot het andere 7 jaar oud in de vaart by Kalkovenbrog Beiden waren onder het spelen in bet water gevallen zonder dat het opgemerkt was Te Neisse pr Silezië is een brnid op den terugweg van heb stadhuis door de politie ran den arm haars brnidegoms weggehaald omdst zy gedurende de voltrekking van het hawelyk een der getuigen lyn horloge had gerold yHet is waar hoorde zy dan rechter xeggen ver ia niemand Manann volgde hem en ug dat de torenkamer werkelijk geheet ledig waa Wat ia er geworden van Budolf van Triohtvoorde Zjj f eloofde wellioht dat by medegavoerd woa door den Duivel want s wankalde en vlot bewastelooa in de armer van dokter Barttaad VII Drie dagBii e JQ verkiopen Het eersta onderzoek it afgeloopeo bet ondarzoek namelijk dot oomiddell k geopend wordt na de ontdekking etiner miidaad en gewoooiyk geen auderen aitaUg heeft dan het vaatstellan der feiten De recbterlgke ambtenaren waren bijna vieE a twintig uren lohtereeo un het werk geweest under rich ruat Ie gunnao Dertig getuigen a n gehoord daaronder begrepen movrou Van Huwwaerd an hoar suatar De barones schgnbaor geheel vamiatigd door da treurige gebaurtenis walke hur weduwe maakte kon niets toavoegao oaa bei verbaal dst zg reeda gadaso bad an da officier van justitie nit Dinaa haar taart aarbiadigand had hoor gaan lang verhoor doen ondergUD Z houdt bat bad in de kamer harer zatter die niet tegenwoordig ia geweaat hg dan moord er aerit later van geboord beeft eu sioh wal in oobt neemt om bet eenige ta a geti wat zij weat Het torenkamertje is niet meer ter sprake gekomen De bargemeeater en de dokter die tegen woordig waren toen mevronw Van Hantwaerd in x jm rlel hebben die oDgettetdheid toegaaohravaB aoB vnmoeisBia sn aandoening ï varimm k ds Het Provinciaal Gerechtshof van Hannover heeft nog twee woekeraars den financieelen agent Wildenov en den sigaren handelaaiMostert veroordeeld tot 3 en 2 jaren gevangenisstraf Sen aantal officieren werden in dit geding Als getuigen gehoord Te Bnnem ia volgens een nieuw systeem door den aannemer G A P de Kort in twee eneen half uur tydi een pomp tot 13 ik 14 meter diepte geslagen welke aaavankelyk voldoende en zeer helder water geelt Men hoopt dat de nieuwe vinding ui blgken veel waarde te hebben Heel wat OMiao zoo sohryft de heer Haakman in het Bat Hbld c baart hief de staking dar oit aai van regeeringswega van aHeeren Snonck H rgroQJe s uitstekend werk over Atjeb Die staking wordt toogetcbreven aan bet feit dat de geachte schryver niet geschroomd heeft ia het volle daglicht te stellen de niet te qaalifioeeren politiek door den Gouvernear Generaal van Laosberge in overleg met den toeomaligon Minister van Golstein en met behulp van Mr T der Kinderen gevoerd tegenover generaal van der Heyden Die politiek veeleer géSospireerd door vuig eigenbelang dan dbor slands welzijn blykt thans ook door de négeering erkend als het volle licht der waarheid niet te kunnen verdragen Zoo tien wy by uitkomst bevestigd het oordeel door onn indertgd uitgesproken over de smadelyke terugroeping van generaal Van der Heyden welke wy steeds gequalifioeerd hebben met den naam van landverraad Het fisit dat de hoofdschuldigen tot dusver de wei op de veruu twoordelij Ie heid niet op zioh hebben zieu toepast levert een bewys te meer van de zwakheid en beginselïoosbeid welke het Indische regeeringsbeleid kenmerken De Haagaobe oorreapondent der N Gr Ct deelt als sg rucht mede dat de commissaria der Koningin in Noord Holland binnenkort zyu ontslag zal vragen en verrangen zal worden door mr Tan Tienhoven den afgetreden minister van bnitenlandsche u en HH MM de Koningin en de Koningin Regentes vertrekken den 31en Mei a s natr Tarasp in Zwitserland en keeren na het buitenlandsch verbluf ta Soestdyk terug H K H de Groothertogin van Sakaeo vaate meoning dat de generaal de loodeo plaat heeft doen oanbreogon om iqn rroaw te betoharmen tegen den tocht Wat den moordenaar betreft niemand heeft daar omtrent nog het minste vermoedai Vr algemeen wint da meaniDg veld dat de misdaad gepleegd ia door een stroopar dia ticb wilde wreken over aan vervolging op laat van dan gaaerul ingeateld Hen waa bekend dat da baron onverbiddelijk gestreng was voor de ttroopera die op lija landgoed gear reataerd werden Ds bawutte ttroopar die da sohnldige zon moeten zijn wordt gverig gazooht maar men heeft bem n niet gevonden £ o daar het onderzoek ran zeer langen duur kan Eyn gesteld al dat hat met goeden ttitalag bekroond irordt heeft de reohtbank na twaa dagen toeatamming gegeran tot de begrafenia Da lükaofaouwing heeft gaan eokala büzoodarbeid van eenig nut voor het gerechtelijk onderzoek aan bat licht gebracht De kogel dia den baar Van Hantweert doodde ia teruggevonden H j ia rond ao blgkboar afkoKlstig nit aas jachtgeweer sooala ar duizenden in gebruik zgn Dau aaowijxing ii oatuurlyk uitarat vaag en bat lijk ui niai aprelcea Koodat het niet noodig it het Unger boven aarde t houden Ër ia bealotan dan genaroal voorloopig hg ta zattan op bat kerkhof van het klaina dorpje Trieht voorde Da foital jka bagra nia ui loür jhl hebben ta Parjja waar da Van Uanawearda esa eigen grof bazlttaD De weduwe heeft aïob niet verzat tagan deze re geling aa de pleohtigbaid sol hadan ptuts hebben De bsdiwdaa sn da paditara vaa ds overledeno Weimar wordt den 18an a s des avMidat i Soestdyk Elk jaar is op Pinkiter Maandag Roermond vol van buitenlui die daar in het OrootSeminarie und komen halen dat latid wordt in een zakje naar huis gedragen en in de stallen gestrooid en moet dienen om liekteu bji het vee t n te gaan £ en Sohiedamscbe münhear met een hoogen hoed op ging op tweeden Pinkster tag it toeren in eenen teniwagen Te DaUt iroag hy hoo aande ruaie mei zynen ko tn r over de betaling De pasaagier scheen te meanan dat hy al genoeg twtaaid had in den vorm van coasampÜa voor den koetsier Trouwens sy hadden gelyk op gedronken en drosgep daarvan ook raimsohoots de blyken De koetsier echter nam daar geen genoegen bmw Beiden stapten uit den wagen en gingen bÜu den op den Oosisingel heftig aan hetvtdiien de hooge hoed kreeg meoigen deuk en mMuw nog meer klappen Danr kwam een politieagent die koetsier en passagier in het rütnig tiet stappen en self iuaachon hen in plaats nam Zoo reed het drietal naar hei bnrean van politie waar aan de betde bssshnnkenon gratis logies werd verleend Te Ëgmood Mn Zae is door h i faohütao van een geladen geweer door een j g i m f tien jaar de twaalfjarige IJ van Vooni verwond Ds knaap ia gister overleden Hot gsvi wekt algemeene deelneming De kegelclnb de Krans te Nymegeo Iwefi ter gel nheid van haar 19 jarig bestaam ean internationalen wedatryd uitgeschreven t en 9 10 en U Juni In de sociëteit do Vereeniging aldaar Door BH MM ayn durvoor madaflies beschik bur gesteld Op 9 Jnni worden de aan den korpewedstryd deelnemende vereenigingen door den eerevoorzitter den burgemeester vam Nymegen ontvangen De raad der gemeente Eist O B heeft op aandrang der plaaiselyke 8choo oonunis ie besloten tot invoering eener evenredige nhoolgeldheffing op 0 L scholen te Eist Imaï én Elden Tot beden betaalden alle ouden niigetonderd bedeelden of onvennogenden voor hunne kinderen hetzelfde schoolgeld dodh thans zyn de sohoolgeldplichtigen verdeeld in 5 kUsaen gerangschikt volgens hunnen annolag in di 29 klassen van den hoofdelyken omaUg Tevens werd vastgeêteld eaae T rdMi g sga allaa büaan op het groote voorplein van bat kuteel Al da bewoners nit dan ontrek deWeden toowel alt burgers baaohoawden t sla eaa pUeht hun goadan buurman dan aanganamw joehtgenoot dea gttlUn gaatheer na a a Uatata ns uati te bmlaUlan Kolonel Jugou sen ood wsrJas sfclsr op penlioan behoort ook onder ban dia gekomea 1 1 om bun vriend die eer ta bewegen DÏw dag van U Hnbartui waarop ona varhaal aanving bad m den ganerul nog sla gut bjj zioh gehad au desa waa dei avonds oovarwaohta naar Trieiktvoettda vertrokken londar het mlnate varmoedsa dat hij den dood ta gemoat ging Dioan wur garnizoen ligt wu te ver venr éssd aodara zou da begrafenia uker bggawaond lija dsor vartagab woordigert van het I er waarop da giOe rul recht had ala oud militaïr an ridder vaa kat Legioen vab eer Da dditai en de bargemeeater zjJn ook oanwaiif Mevrouw Van Hootweerd ta Ujd u om ta vertchgnen haaft hen verzocht op ia tradM ala hasr verteganwoordigar ea daarom gaan zij fooraan tn den droavan atoat Da doodkiat behangen met zwart Hnwael vanehtjnl in dan braadan ingang tt k abtakand tagea de witte muren v in bat kuteal Hal alut twaalf uor Er komt bswaglag ia dan ttoei Twulf paohtars van het landgoed Triohivoocde haffan de kut op om baar ia drogao i ur het kUrine kerkje midden op hat kerkhot vr Mmtrmmmmm i S0ii f f itiifii m s i