Goudsche Courant, donderdag 17 mei 1894

bebbea maar het kwam hem voor dot het 1 eene lofboriigheid xod ajju die te weigem in I ees 100 kritiek moment als ItoliS thans door leeft I De vorige minitteriên van oorlog hebben 1 bezuinigti tt trachten tot stond te brengen I maar wat daardoor werd bezuinigd werd ver 1 slonden door de behoeften van andere takken 1 van dienst en ten laatste is er slechts eene 1 besuini ng van 9 millioen verkregen op de begroobog van oorlog na 1891 Spreker wil hiermede niets afkenrends te kennen geven voor de vorige ministers di Rudini en Oiolitti I want hy begrypt den gebiedenden eisch van I de noodzakelijkheid voor den staat 1 Thans is de b rooting van oorlog opnienw met eenige millioenen verminderd maar verdere I bezuinigingen zyn onmogelyk 1 De keizer van Rusland edelmoedig en ver I licht is tegen den oorlog prins Bismarck 1 heeft verklaard dat Dnitschland by een oorlog I meer te verlieaen heeft dan te winnen In 1 Frankrgk is bet de algemeene overtniging dat 1 de conservatieve republiek indien zy een oor 1 log waagde het bestunr allicht in handen zou 1 sien vallen van meer geavanceerden Men is I er de commane van 1871 niet vergeten Italië 1 wil om duizend redenen den vrede Ondanks II dit alles denken de mc endheden die den 1 vrede behouden willen zien niet aan eene 1I ontwapening integendeel zy voltooien hare I krygstoeruatingen en dit geschiedt omdat I gelyk in de Belgische Kamer gezegd ia de 1 beste waarborg voor de notionale onafhanke I lykbeid daarin gelegen is dat men op zyne 1 hoede zy Levendige toejuiching I De minister verklaarde verder dat hy het 1 Tooistel om twee legercorpsen af te donken 1 en alzoo hnn aontal te bergen op tien niet 1I kon aonnemen Doch hy ontkende dat het I bestaan van twaalf legercorpsen iu verband 1I staat met de bepalingen van het drievoudig 1 I verbond I I adnt de heer Crispi nog rerder gesproken 1 I bod ter verdediging von de begrooting van I oorlog gelgk de regeering had voorgeateld I ging men tot stemmen over de hierboven verI melde moties over I Het algemeen gevoelen is dat bet ministerie I door deze discasaie niet weinig versterkt is I In Hoogarye blyft de politieke toestond zeer I onzeker I Op welke wyze de crisis zal worden opgeI lost is nog niet bekend Als de Tweede Ka I I mer weer byeenkomt zulten de liberalen het I voorntel der regesring natuortyk terstond weer I aannemen Doch dit zegt in dit stadium I der cri is weinig Van de besliasiDg die danrua I de Magnaten tafel neemt zal bet hoofdzakelyk I afhangen hoe het verloop der crisis wordt I Men weet dat Weckerlé de minister presiI dent een onderhoud met den keizer koning I heeft gehad dat gevolgd is door een ontmoeI ting met Kalnoky en Von Plener Beweerd I wordt dat Weckerlé Juist niet ontevreden is I over den nitilag der b Bprekingin want keizer I Frans Jozef beeft hem zyn steun bij den stryd I over de kerkelgke wetten toegezegd 6p welke I wyze echter de Magusten kamer indien deze I by haar verzet blyft volbarden tot toegeven I zal worden gedwongen ii nog niet duideiyk I Misschien bewilligt de keizer wel in den weusch I van den premier om ean oontol nieuwe I pairs te benoemen van liberale klenr waardoor I de meerderheid verplaatst wordt lltaiCHTINOm W I KB orVAAE SCHADE 01 lUMBBÏ KUNNEN TEBOOBZAKSN BUEGKMKESTEa en WETHOUDERS van GOUDA Oeiet op art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 Staateblad uo 95 Brengen ter algemeene kennis dat op da 3ecreUrie ter visie zgn gelegd verzoeken met bglagen van G J D Arends om vergunning tethet uitbreiden zgner smederg in bet perceelgelegen aan den Kattenaingel Wgk Q no 97 Kadaatraal bekend Sectie A no 3074 C van Leeuwen Cz om verguoningtethet oprichten eener kniparg in bet perceelgelegen aan den Zak Wgk L no 300 Kadaatraal bekend Beciia C no 1287 Dat op Woensdag den 30 Mei 1894 des namiddags ten 1 ure op bat Bandbuis galegenhoid is om bezwaren tegan da gevraagde vergunningen in te breng an dat gedurende drie dagen vMr dien dag op de Secretarie der Oemeante van de ter zake ingekomen Scbrilturen kan worden kennis genomen GOUDA den 16 Mai 1894 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN Olnete Spoorwi verbidillDg net GOUDA ZomerdleDSt 1894 95 AangevaDgeD 1 Mei T d vao GreeDwIct M T I UI m 10 4 0 l oV u ll l y lïi O MO M J 18 8 08 8 10 8 17 I 8 88 8 80 8 48 It tS l M 4 0 l Ot 4 M 1 1 O 1 1 Il 1I H 11 18 1 88 l 4 4 10 1 80 KOTTIIIDA M 8 O O D A i B1 10 17 1180 11 80 4 45 4 88 8 01 8 8 8 10 4 08 4 40 1 15 SIN H iAG eoDOl Taorb 8 54 10 18 1 44 NulL d8 5 ff ff ff ff ff ff 1 4 E Za w 08 ff 10 80 1 58 Bl Kr 14 ff ff ff 10 88 8 04 Zav S l ff 10 41 8 0 r Onada 8 80 7 50 8 18 5810 1810 68 18 0318 45 8 SiO 8 46 8 18 4 18 4 U8 JO 8 47 7 41 8 85 10 10 C T K K C H T G O U D 4 Utrecht 8 88 7 50 5811 84 18 08 11 50 8 55 8 10 8 68 4 48 6 88 8 08 8 6010 84 Woerdaa 8 68 8 11 10 18 18 84 4 18 ll 10 81 Uudewater 7 07 8 1 10 84 18 48 4 84 t l Gouda 7 80 8 88 8 8410 87 18 0818 65 1 88 8 87 8 604 87 6 80 T 08 8 418 8811 07 AIIST8IDAIIS0VDA AaiatcrdaaCB 8 40 11 10 11 87 8 40i 4 10 4 10 7 88 AmstaidamWa 5 50 8 16 8 88 11 85 11 48 8 58 4 88 445 7 88 7JN 8 04 U 4t 18 18 11 88 8 80 8J8 UI Ml De Sarretaris BROÜWEK 345 Staftts loteriJ te KIsssa Trekkiag vsè fVoanadag It Mai 18 4 No tm eu 17495 ItOO No 1884 SM8 1I1S l S8 W en U l 0 a iï tóSKa s Uit Den Haag wordt gemald dat de personen Van Goorberg en Kok verdacht van mishandeling van den paraoon R in het Alaunderveld doodgevonden buiten alle vervolging geateld sgn op de grond dat voor de mishandeKog geen bêwgs en da doctoren m hna visnm repartam den dood mat als aan onmiddelgk gevolg van mishandeling verklaren Een Brusselaar heait in Berlgn circalaires doan verspreiden waarin gameid wordt dat in een nader aan te wgzen plaats in België of Nederland een speelbank zal worden worden gevestigd waar alle bedrog zal worden geweerd Wg zgn benieuwd te hooren waar die bank zal worden gevestigd hoodood fmbtét htfiianit ontaant den arbeid ran kinderen benaden da 12 jaar teneiada het Khoolrenoim looreel mogel k tebeperken Hst kloek gedrsg van een 14jarigan jongen heeft te Dokkom het leven gered van twee kindares Dezen toch geraakten toevertrouwd aan da hoede van eenen 7 jorigen knaap met den kinderwagen in de vry diepe gracht Met gevaar voor zjju leven sprong genoemde knaap den wagen na en wist dezen boven water te houden totdat hulp kwam opdagen Zonder deze moedige daad waren de kleinen vrij stellig verdronken Finkstern II ia te BcheTaniagen bijionder gaelaagd DniuBden bettogn lich in dorp en langs strand door da Twroenaiddeln t ilkens aangebracht De Hawenaan iwr versterkt dw r stnonen bnitMliedeD uit omliggende pbutaen TOpral Ign Haag Elotterdam Orermaassche luiden en lan Westland Half negen ure deed het Heilslegar roorafgegaao door muziek en vaandel intocht in het Van Blolkpark en maakte halt op hst groots terrein aan don Van Stolkweg welwillend sigeataan door den eigenaar Tan rilla t Antoinette den heer Boet De dirlsie stond onder leiding tan kapitein De Oroot ran Deventer Honderden wtrvn op ket terrein aanwezig ter bywoning van dezen bidstond die in de beste orde is afgeloopen Onder muziek werd de terugkeer naar de stad aangenomen Voor de villa Antoinette werd een ovatie gebracht aso den eigenaar door het zingen van een heiUlied n het Wien NaèrUndsch bloed De kapitein heeft aangekondigd dat de bijeankomstm eiken Zondag daar zullen herhaald worden iiaterworgan om kwart over vieren zag te Amsterdam eau bewoonster van de Hpuistraat dat twee personen bezig waren uit het boteren ksaspakbuis De Hopknil tegenover de fabriek van de beeren Landré en Glinderman verschillende artikelen op eene handkar te laden Toao de vrouw er met baren man heenging zetten de beide dieven het op een loopen met achterlating hunner kar Het bleek dat de deur van het pakhuis was opengemaakt met een valachen sleutel Aan den voet van de trap die toegang geeft tot den pakhniszolder hadden de dieren reeds elf vaatjes margarineboter up elkaar gestepeld om verder op de handkar te laden Het schgnt dat bet geen onbekenden waren die den diefstal trachtten te plegen Door da politie werd de eigenaar van het pakhuis die te Haarlem woont terstend mat het gebeurde in kennis gesteld Met groote geestdrift werd Maandag te Abbanbroak aan muziekfeen gevierd dat gegevsn werd door het aldaar besteande muziekkorpa de kleine Trompettert directeur de heer O L Mertz Ka de uitvoeriag van een leestmarscb door alle deelnemende korpsen werd door elk gezelschap afzondsrlgk een paar nummers gegeven Het gebnel maakte tm uitnemenden indruk De deelnemers waren leden van gezelschappen uit Abbenbroek Nieuwetooge Heenvliet Zwartewaal Qeerrliet Qoadeieede Spgkenisse Maassluis Vlaardingen en Nasldwgk Niit opgekomen waren die uit Nieuwveen au Ter Aar Op het uitgestrekte feestterrein een weide was het iu den waren zin des woords kermis Het feest eindigde met een algemeen volksconcert en vuurwerk Door bet eten van ongekookte rookworst bealt te Schiedam eau geval van vergiftiging zich voorgedaan De Heer Van Velzen veearte aldaar waarwhuwt allen geeg rookworst te eten voordat die gekookt is Het dmkst was het te Scheveoingen van 9 tot 12 ure an van 2 tot 8 ure Het strand bood soa levendig schouwspel met den gepavqiassrden vloot langs den ze en den strandwag wemaUle ket van eena opgewekte menigte Bet strand voor het Korhaus kan op den baste lonarsshen dag niet voller ign een druk gebruik erd gemaakt van strandstoelen en de stntndgalerg was een ware verrassing die buitengewoon in den smaak gevallen is van bet publiek Het pobliek heeft reeds dadalgk dank tli bet flinke plankier dat van af de hoofdtrap ia aangelegd da gewoonte aangenomaa da wandeling langs de winkels te nemen Door deze verbetering wordt tegemoetgekomen aan den smaak van het pabliek en de nienwe weg kreeg reeds den naam van een heel aardige iakelitiMU wBa ia hit A S Vorstman van hst 8e kf Isf U Utrecht thans gedetacheerd te Woerden kaart 1 Jnni nau tgn garnizoen Da gtbouwen Edar Oord en Bterrenberg ma ds stiehting Edsr Oord tot Gkr verplaging van krankzinnigen en zenawlgden te Kda sgn in pablieke veiling verkocht Kooper van Eder Oord en van het daarbg geltgen dennenbosch werd de Heer L van den Brialt te Amsterdam voor 10 600 van Hierrenberg da Heer U J Moll ta Ede ten behoeve va de Jobanna StiohtinR voor oude vroawSDi ta Nieowvaen oor 13 200 De garnizoenen van Keulen un van Maintz werden dezer dagen plotseling gealarmeerd Da bevelhebbera dachten dat de order van den Ksiiar kwam en onmiddellgk werd daaraan gehoorzaamd Maar later bleek dat z het slaohtoAr waren geweest van een waarscbynlgk niet vel bg het hoofd agndeo grappenmaker dian men tot duaverre nog niet heelt kunnen Keizer Wilhelm is zeer verontwaardigd over het gabaurde en vooral verstoord op de offioieren dia ich op deze wgze lieten foppen Te Oosterwgk bg Oorinchem is een zandsleenen beeld opgegraven voorstellende eene vrouw met een kruis onder den arm en een boek in de band Nabg de plaate der vondst ligt een akker de Kloosterakkerc genaamd Kogeluk staat dit met elkaar in verband Eene strafvervolging is ingesteld tegen een winkelier te Hilversum te wiens huize sedert veracbeideoa dagen pokziekte heerscht hetwelk door hem werd verzwegen teragl bet twgfelachtig is te noemen dat hg dit niet zou geweten hebban u t t OI I 1 10 t K i ai 10 11 01 11 0 u u U W 1M 81 M Te Washington ia een jedenkteeeken onthuld dat de vrouwen van Amerika hebban opgericht TO r da moeder van Washington den grondImier van de republiek der Vereenigds Staten President Cleveland lerscheidene Ministars t 0 aantal autoritaitan en een groota menigte balaDgttellenden woonden de plechtigheid bg Olaveutnd hield daaibg een toespraak waarin hy den lof der Amerikaaoscbe vrouwen verkondigde an Jn warme bewoordingen hulde bncht aan Washington s moeder Ook do senator Daniel de Qouverneur van TirginiS n da Deer Stovenaon hielden vaderlandaliersode ItM l vr U OI Uaofdreekt Xieaweikstk Botterdaa I T H 01 11 1 ia 6 Bi 10 87 10 84 10 41 10 47 7 47 Mawerkerk Mdraekt 8 18 10 08 10 11 7 45 8 07 DEN H t 1 a 4 11 8 18 8 M 8 81 8 88 4 87 QmJrn 1M 8 40 a O 8 87 10 4 ILtriMfLd l787 8 i 8t 4 4t 8 87 8 88 7 18 8T 11 06 11 18 ae II 4 1 18 1 18 l 4 1 88 1 18 11 01 Zav U 7 418 88 i M 8 0 8 lO lO 11 18 BL Kr 7 47 S4 Li tM sHsge 8 11 8 18 8 I8 10 07 11 87 11 41 18J1 l W 1 87 8 88 4 88 8 88 8 58 8 41 7 48 10 1511 88 11 48 Ooada 1 88 8 10 7 81 8 0 8 81 10 1 10 88 ll 48 8 88 8 81 8 18 4 47 8 88 8 87 7 41 8 88 10 14 10 88 Oudsw 8 80 8 84 U Ot 8 87 8 87 7 88 10 87 Woardea 5 5 7 08 8 18 11 17 1 48 8 11 8 04 5 45 8 18 8 07 8 5510 85 triraakt 1 18 7 88 8 88 8 41 10 51 11 48 1 80 8 08 8 88 8 80 5 8 8 81 8 58 8 88 Il 10 58 11 10 ODD k k KSTIIDall 8 40 8 81a 10 0a 10 81 18 11s 8 81i 4 47s 8 88 7 45 10 14 at 1 8 8 18 10 81 18 11 Iv MO IM M8 8 48 11 8 8 14 8J8 11 10 11 14 U8 1 85 8 8 80 M 11 88 Sadtnia Da redartenr der Zierikzeeeche Nieuwsbode die Donderdag In zgne con ai t berichtte dat de Baad de verklikkers niet moest zoeken bg de beambten maar bg de kraaien in den schoorsteen is evenals het personeel der drukkerg door den rechter van instructie in verhoor genomen en heeft zich legt mea VrgJagavond in ggzeling moeten begeven omdat hg weigerde mededeelingen te doen De krggsraad te Leeuwarden beett een 18 jarig korporaal titulair van het instructie ba teljon te Kampen v d H genaamd wegens mishandeling van een veldwachter te Uselmnide veroordeeld tot 1 maanden gevangenisstraf Omtrent den toestend van den machinist Pigge en den stoker Albrechte vsn de Boll IJzeren Spoorweg maatschappg die ernstig gewond werden bg bet spoorwegoogelok te Barendrecht en thans nog in het ziekenhuis te Rotterdam verpleegd worden wordt medegedeeld dat hoewel vooral de stoker nog veel pgn Igdt door de brandwonden bon toesUnd vooroifgaanda is Da machinist die bg bet ongeval op 1 Mei zooveel tegenwoordigheid van geest bezat om den ketel vol te laten loopen en het verbranden der machine te beletten waardoor grootere onheilen werden voorkomen zal van de Holl IJzeren SpoorwegmaatschappB voor zgn plichUbetrachting een genden uurwerk met toepaaaelijk opechrift ontvangen S H van der Mealen te Anjum Fr heeft zgn 99en verjaardag gevierd Zijne moeder werd ruim 100 jaar en oo zgn vader die in 1795 weigerde om den Vrijheidsboom te dansen bereikte een zeer hoogen ouderdom Voor de bovengenoemde weigering de man bad zich weten te verschollen moest bg later f 7 boete betelen Te Balgiacfa Putte aan de grens is de B K kerk atgebrand De brand ontetond iu eene schuur naast de kerk en deze is mede in asch gelegd Daar de brand aan kwaadwilligheid werd toegeschreven is de zoon vun een geacht ingezetene uit Hollandsch Potte op vermoeden in arrest genomen Deze jongeling die reeds meermalen met de politie in aanraking is geweest is na een streng verhoor te hebben ondergaan naar de gevangenis te Antwerpen overgebracht De bekende ZweedscberomnnBcbrgfster Marie Sophie Schwartz geb Birath is te Stockholm overleden in den ouderdom van 75 jaren Zg trad eerst in 1855 met haar eersten roman op Tot de meest bekende barer tolrgka romans waarvan een aantel ia het Duitach Nederlandsch Fransch en Ëngelscb zgn vertaald behooren De man van geboorte en de vrouw uit het volk Arbeid adelt De dochter van den edelman Een kind van zgn tgd enz Naar men bericht zullen eerlang 1000 Mormoonsche zendelingen uit Noord Amerika naar Europa komen Men schrijft uit Amsterdam aan de N R Ct Eindelijk heelt Amsterdam eene inrichting waarop het trotach mag zgn Geen morsig asyl dat eigenlgk een abattoir ia en waarboven men wel mocht schrgven Wie hier binnengaat heeft alle hoop verloren Maareen net en zeer practisch ingericht gebouw voor het aankweeken van raahonden en bettijdelgk bewaren van bonden De pensionsprgs is zelfs voor een reuzenhond maar 0 30 per dag 1 48 l ii 8 08 8 0 8 16 18 08 18 40 8 16 8 48 Aan het einde der Bttstenbnrgerstraat vlak bg de brug staat bet bruin geverfde gebouwtje te midden van een groot grasveld Een helder wit grindpad voert den bezoeker naar den ingang Man komt in een eoort van voorvertrek het domein van den opzichter hier vindt men het Puntenboek de plaate waar achtai wit gaas het voedsel wordt afgekoaU Daarboven de trommel met de Spratte eakea en onder de vliegenkast de kammen sahniars borstels en poetalappen alles even nat en rein Uit dit voorvertnk komt men in hsieigenIgke bondenverblgf Er zgn er thaaa 16 maar men hoort geen gehuil of gebas de beeeten hebben bet uitetelfend en zgn volkomen op bon gemak en tevreden De ruimte is aan weerszgden in een aantal hokken afgedaebl linka voor de mannelgke rechte voor de vrouwelgke exemplaren Deze hokken hebben ter manshoogte aan de voorsgde een met geverfd linnen hekleed raam dat met ééne hand opgeschoven kan worden om den hond er uit of in te laten Oit doek ia aan de binnenzgde voor het scheuren met gzerdraad gevoerd De grond ii geasphalteerd daarboven ligt turfstrooiael en daarover been een los raam uit platte latten beataande die zeer dicht aaneensluiten Op dit raam komt het leger van atroo De hokken hebbes elk een uitgang naar buiten waar de bood zich vrgelgk doch afgezonderd van de andere in de open lucht kan bewegen Een geapannen doek beveiligt hem tegen al te felle zoo en tegen dan ragen Iu elk hok hangt een kaart met den naam van den hond den naam van dan eigenaar de afstemming en het aantal bekroningen Buiten dit gebouw beeft men een groot omrasterd renperk en speelplaate en de keuken waarin een grooten gieren ketel het voedsel wordt gekookt Hier hangen ook dé etensbakken AI lea maakt een even aangenamen als gunstigen indruk Het is opgericht door eenige amateurs onder welke de heer de Voogt De kennels zgn lederen Zondag van 2 tot 4 voor het publiek te bezichtigen Behalve andere fraaie exemplaren is er een nest fraaie gestroomde Duitsche doggen 2 md oud Hannibal s ronen Het bestuur schgnt bgzonder gelukkig n de keus van den oppasser te zgn geweeet Het is een flink persoon die hart voor de beesten heeft en van wien al de bonden houden Op verzoek van de justitie te Luik mo verhaalt het Bbl heelt de politie te Amsterdam een anarchist gearresteerd die vermoed wordt betrokken te z jn bjjdendynamietaanalag op de woning van dr Benson te Luik Reeds spoedig na den aanslag viel de verdenking op den Dnitacher Scblebach wiensherberg eene verzamelplaate was van anarchisten De T B werd in hechtenis genomen bg de huiszoeking vond men onder dj brievenvan de vrouw des kaateleius het bewgs datzg in betrekking stond met een geheimzinnigpersonage volgens sommigen een Bussiscbebaron volgens andere een Franschman diein den nacht van den aanslag uit Luik wasvardweuen en naar Amaterdam da wgk m hebben genomen Da politie begaf zich Zaterdagmorgen In de vroegte naar de kamer welke de vreemdeling sinds korten tjjd betrokken had Men vond de man alapende toen de commissaris hem wakker schudde e i naar zijn naamvroeg noemde bg denzelfden naam welken de Belgische justitie had opgegeven Hoewel zgne papieren denzelfden naam aangeven verklaarde de arrestant later in bat verhoor voor den officier van justitie dat hg toch niet aldus heette en niet de man was dien men tocht De papieren bevatten geen signalement en het is dos mogelgk dat de verdachte die met een anderen anarchist geruild heeft Dat men met eau anarchist te doen heeft Igdt geen twgfel In zgne kamer werd behalve een aantel gewone bnitenlandscha couranten een stapel anarchistische bladen gevoadea en tegenover deze prekende bewgaslnkken schgnt de man dan ook geen moeite te doen om te ontkennen dat hij anarchist is 7 80 1 08 4 80 40 11 08 11 10 47 t 54 10 01 1 10 10 11J80 D ie 5 81 7 01 8 18 8 41 7 17 M f 7 84 1 88 f 7 81 a 8 81 7 87 MO 10 08 1 18 4 48 8 17 7 1 05 8 U UUO 4 48 7 08 a s 7 11 w 9 f 8 7 80 t 81 7 88 ff Ê 5 0 7 81 10 ff 8 48 18 M In het hnia vaa arrest vraar hg in verzekerde bewaring wordt gehouden ia de verdachte gepfaotopepheerd Naar dit portret te oordeelen is hg een man van omatreeka 30 jaar met een woest uiterlgk een swaren zwarten knevel en doordringende oogen Naar men ui Luik aan ds Indépandance bericht is de adjunct commissaris Perrin na ontvangst van bat bericht der arrestetie naar Amsterdam vertrokken om de identiteit van dan vreemdelbg vast te stdlen In tegenwoordigheid van den anarchist gebracht beeft de bMr Perrin bemerkt dat men zich in den persoon heeft vergist ea van deze bevinding per telegram aan de autoriteiten en te Luik kennü gegeven Er beataat echter reden aan de jniethaid van dit bericht van den Lnikscheu correapondent te twgfelen daar de Amsterdamache politie nog in het onzekere verkeert of da arrestent al of niet de paraoon ia die door de Belgische jnatitie wordt gezocht Het dorp Volendam is op Pinksteren bezocht door een gezebohap van t 50 Belgische studenten ook het eihmd Marken werd door hen bezichtigd BS dan Undbonwer F de Jong te Lekkerkerk is bg het opbreken van een kelder een potje met oude gouden en zilveren muatepacie gevonden bevattende 31 goudstukken en 130 sitvaratukken vertegenwoordigende eene waarde vao oageveer f400 Een man wonende te Aalsmeer heeft medeRadeeld dat bg komende van een wisaelkaniaor waar hg een aanzienlgk bedrag bad ontvangen op het Rokiu te Amsterdam is Hageaproken door een man die hem naar den weg vroeg en met wien hg ia opgeloopen tot ean bierbnia in da Begnliersdwarsstraat Op uitnoodiging is hg mede in dit bierhuis gegaan waar hg dringend werd aangezocht om deel te nemen san kaartepel waarmede de daar aanwezigen waren begonnen terwgl men n vrg groote bedragen apeelde Hg beeft evenwel geen deel aan het apel willen nemen en het bierhuia verlaten nadat hij bet gelag dor aanwezige bezoekers had beteald iets marom hem de onbekende bad verzocht D V N Cit Qroeebeek wordt aan de A C gemeld Bet ongekende gunatige voorjaarsweder voor den plantengroei beeft ook zguen invloed ten saerate op de waldbessen in deze omstreken u eoefend Deze vrucht zal tweemaal zoo overvloedig en bgna tweemaal zoo groot van atak als bat vorige jaar sgn en rgpt reeds zoo snel aan dat met het plukken daarvan over eenige dagen zal kunnen worden aangevangen hetgeen een 3 Ul weken vroeger dan gawoonlgk zal zgn Als nu de vraag m Engeland voor dit boBchprodnct waarheen dit niteluilend wordt uitgevoerd maar ruim is dan wacht der arbeidsbeTolkiog dezer gemeente een voordeelige zomer welke haar eenige vergoeding kon schenken voor den schralen oogst ia het vorige jaar tosn de bessen door de naehtvorstea en bovenal door de langdurige strenge droogte veel hadden geleden De zoon van den landbouwer Overbeeke te Krabbendgke bazig zgnde op musachen en apreenwen te schieten trof bg ongeluk zgn vader iu het dgbeen ten gevolge van welke wonde de vader eenige uren daarna aan bloedtarliea overleed Voor enkele dagen werden door een bewoner van de Molenatraat in Den Haag achter het behang van zgn woonvertrek gobelins ontdekt in het geheel 5 doeken Nu zg met zorg zgn schoongemaakt en de dikke stöflaag verwgderd is komen de fraaie kleuren volkomen tot baar recht De versebiU lende gobelins hebben mearendeela atmetingen U 4 Mater lengte hg 3 M hoogte De zgde ia zeer goed gebleven Om elk der teekening ia een fraai geborduurde rand Volgens kenners en oudheidkundigen dagteekenen deze gobelins uil de 15e of 16e eeuw Alle geborduurde voorwerpen als hoornen bladeren buizen herten enz enz zgn frisch fM teon De waarde van de gebeale vondst wordt geachat op ruim f3000 Vrgdag ia de stad Groningen met de gesecbtelgke ontruiming van het huis van den heer K Hensema te Onde Pekela begonnen Omatreeka 10 uur s morgens kwamen aldaar de deurwaarder Kriegsman acht maréchauseés twee Rgkiveldwachtera en een paar werklieden uit Winacboten en zonder eenige bijzondere formaliteiten begon de ontroiming in dezelfde orde als bg een onwilligen huurder die gerechtelgk door den sterken arm tot ontruiming gedwongen wordt Oftchoon Hensema protesteerde ging de deurwaarder toch sgn gang Behalve door den eigenaar werd bet buis nog bewoond door drie andere geiinnan die Tartrekkea en gedeelten in bnurheait hadden Met afpigen vriendelgken aandrang wu da eene bewoner een werkman bereid uit eigen beweging ie vemiaiwn Achter in het hnia bewoonde de weduwe Haagsr een kamer Deze oude vrouw die zich van geen enkele schuld bewust iraa weigerde eerst dat men de handen aan haar inboedel tou slaan Maar eindelgk achgnt zij toch gezwicht te zgn naar men zegt tegen eene belofte van f 10 In de kamer No 3 woonde eene naaister die hare kamer afgaeloten bad en afwezig waa Deze kamer werd opengebroken en ook daar werd binnengedrongen De verbittering van bet volk dat een geheel onschuldige hetzelfde lot moest dealen als de gecoodamneerde Hensema was groot Men mag evenwel niet vergeten dat zg eene ontruiming hadden kunnen voorzien Wat uit deze handeling zal geboren worden kan moeielgk voorapeld worden maar da oplossing van deze sedert jaren lang hangende quaastie zal in elk geval een der belangrgkste uit do veenkoloniale geschiedenis worden Naar men zegt zal deze week bet buis van Hensema worden afgebroken BaitenlaBdsch Overzicht i Id deo Belgischen Senaat werd uur aan 1 leidÏDg vaa de aantlagen te Laik aan de I regeeriag gevraagd welke afdoende maatregelen 1 er te nemen agn tegen de anaichisten I De heer Begerem minuter van justitie ver i klaarde dat de aanslagen ztjn afichuw hebben 1 gewekt Zyn collega voor financiën zal voor 1 stellen de rroegere kredieten ten behoere de reiligheidspoUtie opDÏeaw te bewilligen Spre I ker was ook van meening dat de artikelen I van bet wetboek van strafrecht niet Toldoen t de ziJD I De minister Tan landbouw De Bruyn ver klaarde dat eTeneena bepalingen zullen ioge I Toerd worden tegen het in voorraad hebben I van ontplofba re stoffen 1 De Engelsche Minister Mondella heeft toch 1 nog z n ontslag genomen De Daily Newst I noemt het aftreden van den president van l den Boart of Trade een betreurenswaardig 1 maar onverm delyk gevolg van de aanmer I kingen door den rechter gemaakt op hetbefaee 1 van de New Zealand and Mercanfiile Com I pony waarvan Mundella directeur ia geweeet Oftchoon de rechter uitdrukkelgk verklaarde 1 geen der directeuren persoonl te bedoelen klaagde hy toch over wyse waarop de zaken I waren bestuurd Mundella trad terug zegt de Daily News omdat hg als president vau den Board of Trade de chef ü van dep liqui I datenr en om daardoor den aohgn te ont n op het eindvonnis invloed ta kunnen hebben I Het zal belangwekkend z jn ta zien of op I hek Berlgnsche internationale congres van I mgnwerkers meer eendracht zal heersenen dan I op het internationaal arbeiderscongres van I Zurich Er ia groot verecbit in maatschap I pelgke toestanden en organisatie by de myn I werkers in verschillende landen en men ge I boft daarom niet dat de conferentie ver strek I kende gevolgen zal hebben De social istische I Vorw rts noemt het programma een swaar I werk Het bevat niet minder dan den acbt I urendag vrouwenarbeid de loonqnaesticU t I vereen igingawezen en internationale 8MW S I werking van mynwerkera enz I De achturendag zal vermoedelyk met alge I meene stemmen worden aangenomen Verder I zal beraadsla d worden over eene atgemeene I werkstaking die misschien door de £ ngelsche I en zeer waarscbynlijk door de Dnitache afge I vaardigden zal worden afgestemd Op het I ot enblik staan de kansen voor het welslagen I van een algemeene werkstaking in Dnitscb 1 land nog ongunstiger dan de vorige maal I dat zy beproefd werd Op een voorbereidende I conferentie te Gelsenkirchen zyn wel vele I klaohten te berde gebracht maar te geliik I werd de onmogeiykheid van eene werkstaking I door nlle aanwezigen erkend I Tot de Duitsche leden van het congres I behooren de socialistiache afgevaardigden van I den Ryksdag Singer Legien MoUer I Opmerkeiyk is dat een groot aantal mgn I werkers van 29 katholieke arbeidersvereenigin I g verzet hebben angeteekend tegen hetop I treden der sociaal democratische manwerkers I vao sommige districten die enkele partygenoo I ten olf vertegenwoordigers van de geheelemyn I bevolking naar Berlan zonden Zy beweren I dat de weialiaten als zynde een kleine mio j derfaeid daartoe niet het recht hadden 1 Ken telegram uit Bomt heeft gemeld dat I by de algemeene beraadslaging in de Kamer I over de begrooting van het ministerie van 1 oorlog eeoe door de r eering aangenomen I motie is goedgekenrd Het wae bg opstaan en zitten blgven Zg loidde dat de Kamer 1 de verklaringan van het Kabinet gehoord overgaat tot behandeling der afzonderiyke I artikelen Vooraf was eene motie van den I beer Ferrari met 179 stemmen tegen 135 I verworpen waarbij de Kamer eanvondig rer I klaarde over te gaan tot de orde van den dag De minister piesident Crispi nu had nilvoe rig de begrooting verdedigd Hg verklaarde d maMmnmAB portefooiOe niet mluigd U Na Itat 3914 t8t en 107 00 No Sta M4i m ii 7Mt sa iMi i80it le i K93I ueiS en 10770 100 Priisen vaa 70 107 8107 715 8148 10D33 185S8 18361 ltt0 lla ilSO It57 8308 10843 18750 10378 18331 385 3150 5781 8S7n 10947 13864 lOSSO 184U 301 3170 3835 8383 10880 13803 l i78 18703 381 8766 8973 8353 11083 18038 16617 18007 559 819 937 3684 11309 13173 168 7 19087 603 3964 6079 3710 11333 18174 16997 19130 093 3169 6160 8740 11360 13173 17047 19303 733 8413 6167 8850 11878 13333 17059 19 33 796 8589 0194 8887 11896 13861 17101 19653 803 3603 301 8996 11443 13349 17333 19003 914 8604 6363 9030 1U76 14030 17376 196 0 959 S688 6499 9083 11588 14170 17391 19318 1008 3903 6511 9163 11597 14506 17319 10855 1031 4034 6033 9405 11003 14848 17397 1 008 1833 4130 737 9605 II711 14668 17413 30033 1390 4100 771 9580 117 7 US79 1T0 W0I3 1330 4364 6946 9636 11760 14701 17467 303 3 1397 4308 6999 9569 11771 14766 17473 30419 14 6 44 4 7174 01 1 814 14t 11 3i 3 4t0 1383 4536 7199 10171 11846 15348 17715 3047 1661 4606 731610313 11895 16386 17889 30631 1319 4798 7600 10331 13303 15439 1804 3066i 1336 4785 7717 10884 13384 15685 18066 30 4 1840 6366 7793 10586 13496 15637 18063 30668 1360 5453 786 10545 13643 16686 18103 30834 1933 6565 7944 10695 136 3 15718 18149 303 1 61 5658 7967 10613 13677 16147 18194 Fieuwe Deensclie A van os At S 73 73 i Il Beurs van Amslerdam 16 HKI slotkosn 7 Vis Vor krs 9 100 7 1031 31 Vs 104 11 4 36 10 37 100 IM s 97 641 OiO T 103 316 161 7 lOl IM s 97J 1 187 98 60 80V 108 103 179 131 108 O V 137y 10 I 139 1 1 i V lOS 111 104 HanaaLAxn Oart Nad W S t dite dite dite 3 dito dito dito 3 i KolMAa Obl Ooudl 1831 88 4 ITAUI Inschrjiviag 130341 3 OosTBHB Obl lapapier 1868 5 dito In silver 1808 6 Paanaai Oblig mat ïoksl 3 dito dite 3 acauNo Obl Oost 3a Serie 6 diu Gaeoas 1380 4 dUomBoths l3 9 4 ditebilHapal339 904 dito ia goad laea 1888 6 dito dito dito 1884 6 iVANJl Ferpal schuld 1881 Tuauu Oepr Oonv laan 18 0 4 Oao leeaing leria D Qao laeaiBK Hrie 0 ZuinAra Bar Beo v obl 1393 5 ICzxico Obl Bult ach 1890 O ïaNlziizi A Obl 4 onbap 1881 AnarzaoAii Obligatleo 1861 8 BOTTSZDAM Stad laan 1886 3 t NsD N Afr Haodalsv aand Araadib Tsb Md OartiOoslaa DwiMsatsohappi dite Arah Kvpothaskb pasdbr 4 Calt Mij der Torstenl aand s8r Hy lhaakb paadbr 4 NedarUndiohs bsali aaad Ned Hsndalmaalsah dito N W k Pso Hyp b psadbr 3 Bolt Hypothsekb pandbr 4 Ulr Hypothaakb dito 4 OosTSK Oosl HoDg bank sand BiisL Hypotheekbank psndb i l Amzziza Kouit hypotli paodb 6 46 60 a UIV Uasw h O Pr lien oert 6 NiB Holl IJ 8poorw Mü aand Mij tot Eipl T 81 Spw aand Nsd Ind Bpoorwegai sand Nsd Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1391 dito 8 lTAUS Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 Zuid lul Spwmij A H obl 8 PoLaK Warschau Waanaa aand 4 BoaL Or Buss 8pw Mij aand 3 Ballisaha dito aaad loaVi uvft Fsstowa dite aaad 8 Iwang Dombr dito sand 5 Klink Cb Al0 r 8p kap asnd 6 Louvo Seirast Sp UiJ oblig I Orsl Vitebsk dito oblig 5 ZaldWsst dito ssud t dite dito oblig 4 10 A f 107 10 101 ioi 4 116 lis I j AuzilA Gant Fse Sp Hg oU O Chic fc North W pr O v saad dito dito Wüi 8t Peter obl 7 Denvar fc Bio Or Spm aart v a Illinois Uantral obl m goud 4 Louisv k NaahTiUaGert T aaad Mazioo N 8pw Mü lehyp o O Ilias Kansss v 4 pot pref ssnd N ïork Oatsrio k West aand dito Fanns Ohio oblig 6 Orsgon Calit Ie hyp in goud 3 Bt Psal Minn k Msnit obl 7 Ua Pae Hoofdlija oblig 6 dUo dito Liaa Col la hyp O 6 C ADA Can South Cert aand Ta C Ballar k Nar Ie k d e O Anutard Omnibus H j aand Botterd Tramweg Maats aand Nin Stad Anuterdam aand 3 Stad Bottardam aand 3 Bnan Btod Aotwarpanl3 7 3 Stad Brassal 1330 Ham Theiu Bezuur Qasallsch 4 OosTBNU StaaUlatsiog 1360 I 83 ♦ K K Oost B Cr 1380 SrililB Stad Msdrid 3 1 8 Ver KBB Bsa Hyp Bpobleer