Goudsche Courant, donderdag 17 mei 1894

No 6353 Vrijdag 18 Mei 1894 338te Jaargangia OMCHË fiOHlAIT 1 tl i i t ij i iii Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden ig ƒ 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN woiden geplaatst3 Tau 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meoüik 10 Genten Oroote letters worden berekend naar plaatsruimte ti Inzending van Advertentiën tot 1 uur des middaT Vitslag der VerUesing Toor Leden der Tweede Kamer tn U navolgende DitttHeten Utrecht Uitgabrtcht 2503 geldige lUmiiuii OakoMn den heer J N Butait mat 1542 temmen De beei Brammelkemp Terkreeg M en H A TUI Uenningen 398 itemmen Haarlm Gekoien da heer FarocombeSuiden met 1221 itemmen De heet tm Ktmebeek rerkieeg 863 itemmen ADVERTENTIÊN Heden oierleed n een Uogdorig Igden myn geliefde Echtgenoot JAGUBUS nu UPKBBN in den ooderdom tu 89 juan en 9 mundan Wed J T IJPÏBBN TDinKBnu GimdtnJi U Mei 94 ji Hedu orarleed na een imnrtelgk Igdan ons gdliefd eeuigat kindje JOBANHIS in den osdardom Tan b a 2 jaren J ODDBRKBBK A A OODKRKBKE T4X DIB Wi Qmiia 1 Mei 1894 Parlementair Discours aooasT AAyosyAMs 5 ets SIGAAR TCtkrygbaar TOor CIOUDA bjj dan Baar h LIE8KER DE FABBIKANTBN ttr Onfeilbaar Uiddel nom InfiaeDza Hoest Borst en Keelaaniloeniiigeii MELIANTHE Sgptrior Borat HoDlg Ëxtraet Bekroond Imet Bare Diploma en Uonden l£dailla GBNT 1893 Gondaa Madailla BüLSWARD 1893 Bare Diploma en Goudan Medaille 1893 World i Bygianio Bipoiilion Chicago Samengaiteld nit de meest heilutma beitanddeeian ii aangenaam Tan amaak maagrarïterkend en laoht pnrgatief Oeneeet onnttddellUk Kinderen nemen het gaarne In Mag in geen hnisgeain ontbreken UBLIANTBB ie het beele middel der wereld H N van Schaik Co Uaohinale Fabriek DE HONIGBLOEM Samatra itraat 267 Dm Haag Varkrïgbaar by P RA WOLFF Drogiat Markt Oouda VANHAHTSBH 1 j m i il w Nieuweadtjk 241 Eerste kuis v d Dtn AMSTERDAM Tandarts Lion 9Utz TB CONSÜIiTBBRBN ir M M t i0 Donderdag en Vrifdag Markt 1Ö4 Gouda Ditalmtand Toor Oeabonneerden op oe G0ÜD8CHE OOORANT naar bet franach Tan Xavier de Montépin 544 pag dnik ia aan het Bnreaa daier Conrant ta Terkrngen tegen den ipotpraa Tan 49 eentê Da Tooiraad il niet groot men ptofiteere doa ran de gelegenheid TE nrUB gevraagd een groot flink WINKELHUIS met breed front liefst hoekhuis op den besten winkelstand te GOUDA Aanbiedingen worden ingewacht onder motto Haia te Hnnrt bg den Boekhandelaar BEBN 1 ZANDVLIET te Utrecht Nederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomachepen BAT A F IBB kapt J BADEB en HOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinédag en Zaterdag Voor Tracht of paisage TerToege men zich bg de Cargadoor der Maatacbappg Boompjes 72 te Rotterdam Da atoonuchepen losaan te Brewersquar de markt van Boter en Kaaate Londen Op heden is door mij GEOPEND BIEKBOTTËLARU annex BIERHALLB aan de RAAM 330 alhier De Bieren zijn afkomstig van de Stoombier brouwerij dewte Delft en munten uit door volheid kracht en pittig heid Ieder die van een gfoed glas bier houdt verzuime niet bestelling te doen Briel kaart wordt vergoed De Bieren zijn verkrijgbaar per Beugel of Kurkflesch naar verkiezing De Prijzen zijn concurreerend gesteld 1 VRAAGT DUBBEL BELEGEN GERSTEBIER Aanbevelend Uw Dw Dienaar Jf van Winkoop Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao D Bünati e door de nieuwste iiitvrnJiufjun up nia riinaal pïinod irerbetei de fabricatie OU uitsluitend gcbruilc van fijno o i tijnslo gr imlatotteu g rHiiil N m lm vcibi uikor van Stollwerck s Chocolade en Cacao eon enboTeienawaardig fabrikimt miuwttuiiK beantwooidüude acn den inhoud dor resp Etiketten De Firma boiiaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medalllesi een bewjjs van uitmuntend n fabnkiut Kreds IHIi bioef de AaJMomie nutunwl de Paris Mous TOU d ovnona une H dalll or premltTC laaee on oonelderaUon de yotr wmUuit kbrlcsUon da Ohooolat bonbon varle eto oto Stollwerok i fcbrikaat ia Terkujgbaar bij U A amiseurs Banketbakkers enz enz GeaeraalTertegenwoordiper voor Nederland JoUns Hattenklodt Amsterdam Kalvorstraat 103 Kraepelien en Holm s Q S n ¥ Al y en staalhoudende iiina LaroclieQuiNALARocHE is df meest Rrachllge en Versterkepde KINA WIJN aanbeTolen door tal van binnen en bnitanlandeche gennesbeeren Bekroond met BBBBN DIPLOMA en GOODBN MBDAILLBS Verkrögbaar in flacons i f 1 90 ea I Dep4t te 6o i bj den Heer A E TEEFE Apotheker voorheen C THDf Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist NIEUWE KRUIKEN kleine kans inbondende S i maa e worden pr 100 stoka Toor 5 iranco hnia ii0DtTrg gelereid en wordt Toor de kniiken gegarandeerd door A J KBDMMBICH RalUrdm HaringTliet 67 Tl Prgi Kenlsch goed 25 pr 100 worp Jacobapotter 50 pr 100 worp Stoom Uineraalvater Fabriek m TURFMARKT H 158 üOUDA Ondergeteekende beTeelt zich beleefdelgk aan TOor de LBVBBINQ ran MESALE WATEBEN geheel znirer en metaalrrg daarbg ran uitstekende kwaliteit en tegen Mer concarreerende prgzen Hoogachtend F van Utrecht £ r worden alom AGËNTBN gerraagd om tegen fiiuke proTuie werkzaam te zgn 10BLIKSUGERS GBVRAAGD aan de Amiterd BlikSmbalagaen Meiaal warenfabriek Pirma Hom e Boom 318 Prinsengracht Amtterdam Groote Geldloteri waarborg vu hel fiouviraewat vu Hunburg Dho door d D Slul vcvKrandMrte t i1L S Sf lUt ilOiOOO oriflnMle loten wmctu Uf4lW prijnu en 1 Dr HUe AUfl 5S 400 pit uB bfldn la M I Ml mtt io mllliosn 452 425 Mark Da TootMe pHji In bet velu kklfite Ker l CTMk 500 000 lart 5 éi JH ao ooo 8 k 15 000 10 000 5 000 1 i 1 k 1 k a b 1 i t k t il 1 k a k 1 k 80O O0O 200 000 2 k 9 k 106 M k k 756 i 1237 i 339504 100 000 7S O0O 8 000 i 000 1 B00 1 000 500 148 70 000 es ooo 60 000 55 000 5O 000 4O 00O 189 t Jl Ó0 SOO ISO tVt 100 94 67 40 0 ut Alle aa a prtjien komen blQnn w liilr munden la 7 ipMiU fi elkander Tolcende kleeaen Cr verdeelliiB De Iiooftlprili In da rate klM 1 AJI eOa en rerhoogl ilel In de Me kla op X 1 000 In de tae klae on t aCOO la de U klaa op A es 000 in de Sde klas op ATO 000 ia de de kla op A f S 00a en In de Ta kl ev op A 500 000 In elk KeTd echter op A SOO 000 AaOO OOOelP ntP De prlj der loten U Ofneleel fl 3 A0 Toor eheele orlgrineele loten 1 75 haWe 0 00 kwart Teilen Ineendloir van hel bedrav Jett H atBe el of per lateraal wlMMl ontvaoKI lader laatgever dadalUk de vet l rntt hUirevoeird waaruit idlgt te herilen In welko prtlon In elke kla ter verdeellnir komen eo hoaverl de prUo voor icdrr lot In elke kla bedraairt Na elkr trekklnfr irordt de orBelr l trek kiacalUat dooroni toeiteionden en denltbetallna prll n irefcetiiedt proHpt ▼ alscaa kct pi aatlrr xaraatle raa aea Mtaat e op l ffnl l Uindal het onderaeteekende banklerehul dMielIJfc v n Hlle kanten een te r kivoI aantel order vooT loieii dcHir Kronti irt Idluterli ontv nat wordt men veri ehi Ira hlcn voor de eomte trekking 00 poedlg te enden In elk garal rear daa niosnl k toe t 18 Mei a s Tertronwen au bel buktenhuis Windus Co Hamburg 1 Pt WIJ kunnen niet nalaten Uire MsdMbl ts veiltrei 1 up not iiiooeBH dat veten Tan ome elJcntfele ten ilrc vlal aoodat wIJ reeili fn de aangename g e ciiht lil waren aan onse elienlen de premie yan M 300 NM 850 000 ea da prHten ▼ kb as iaa itih nm Mn peOaa i A asaaf Hen IfM saa aisaa ntaa iiaai a e ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuitenlMtdeeh Oomranten worden dadelgk opgetoaden door het adTertentie Bnrean ran A BBINKMAM A ZOON te OmU Osada 8Mlpcndrak Tan A Bamitui k Jew DE OFEÜISBSSEBE De nieuwe ministers daartoe door de KoaiDginRegentes gemachtigd openden gisteren de buitengewone zitting der Eamers met de gewone plechtigheid Algemeen was men benieuwd naar de nnen van het pas opgetreden kabinet n het moet gezegd worden dat het eerste optreden een gunstigen indruk maakte en de openingsrede niets aan duidelijkheid te wensohen overlaat Zy is niet lang en kan dus gevoeglijk te dezer plaatse worden medegedeeld De heer Ro ll min Tan buitenL zaken nide het volgende Uijne BeermI De Koningin Weduwe Regentes van bet koninkrijk heeft ons opgedragen deze zitting van de Staten Qeneraal in naam der Koningin te openen De uitslag der jongste verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Qeneraal raadzaam geoordeeld om tot eene bevredigende regeling van het kiesrecht te komen heeft het vorig Kabinet aanleiding gegeven tot het verzoek van zijne taak ontheven te mogen worden en het ministerie dat in zijne plaats met de leiding van s lapds zaken werd belast ziet zich daartoe geroepen als gevolg van buitengewone verkiezingen met het oog op een bepaald staatkundig vraagstuk uitgeBohreven Bij de bepaling der taak die het nieuw opgetreden bewind zal hebben te vervollen staat regeling van het kiesrecht op den voorgrond Die regeling zal wil zij aan rechtmatige wraiachen voldoen op broeden grondslag moeten worden gebauwd en behoort naar het oordeel der regeering voor de Tweede Kamer der Staten Oenenaal de Provinciale Staten en de gemeenteraden gelüktydig te geschieden Bene herziening der wet op de personeele belasting reeds lang in uitzicht gesteld is te meer noodi geworden na de invoering van de belasting op bedrjjfs en andere inkomsten Eene nadere regeling van de verhouding tusschen de rijks en gemeente finnn FEVILLETODI Ds laatste es er Pamilie iVwr M rnuueh r Voetj0 voor tob o gaat mM naar het dorp langa HD weg dirars door een bosoh waarran deboomau dia de bladerea reedi afgesohad hebbes rouw sohynen te dragen fien helder maar met verwarmead NoveraberxoDDetjfl werpt een goadeo gloed over de vitte itammen der popalieren en de vogels nch ferheogeade m den Hhoeneo najaarsdag liogea nooljjk tusschen de bladerloou takken Dexe togenstelliu tuiacben de taeda lerende nata r en den menstw die mo anel ttU het leren veg gemkt kan worden trof selh da weinig diohterlyke gemoederen ran de boeren Id aller oogen stonden trtnen De dorpsgeeatelgke wachtte bet lyk op oadei het portaal der kerk ran Tnohtroorde daar bet gebouw te kleiir was om al de rouwdragenden te beratten De godsdienstoefening die eich bepaalde tot het leEen van de laatste gebeden der iterrenden liep spoedig if en de groere was oiet rer rerwyderd Hen bad kaar gagnren te midden van de houten kruisen en de ruwe aleensa waaronder de eenrouilige arbeiders nutten irier nameo nitgewisobt waren door den regen Dit ras de gel kheid ia den dood de ecoig waartebtige In dit gtval echter slechts roorloopige getjjkh VMt de jganaraal eou later rusten op een iMT btroMuU Pwrpoha kukhoveo Id mo pnehtig oiin gepaard met wöziging der bepalingen omtrent belastingheffing door de gemeente is mede te beschouwen als een dringende eisch des tijds waaraan zal moeten worden voldaan Aan deze hoogst gewichtige ofschoon beperkte taak wenscht de Regeering in het bijzonder hare krachten te wijden Andere ontwerpen van wetgeving zullen mede naarmate s lands belang dit vordert worden voorbereid en ingediend waarbij echter rekening zal w orden gehouden met de noodzakelijkheid dat daardoor hetgeen in de eerste plaats moet worden afgedaan niet worde vertraagd Moge onder Qods zegen onze gemeenschappelijke arbeid strekken tot heil van het Vaderland Door de KoninginWeduwe Regentes van bet Koningrijk daartoe gemachtigd verklaren wij deze zitting der Staten Oeneraal in naam der Koningin te zijn geopend Schoon deze verklaring voor zich zelve spreekt wensohen wij er een paar opmerkingen aan toe te voegen Zij ia geheel in overeenstemming met den oorsprong van het kabinet De miniatsre hebben na de ontbinding wn b 1 paalde taak aanvaard de oplossing van het kieswetvraagstuk Dat wordt zonder omwegen op den voorgrond gesteld en al het andere daaraan ondergeschikt gemaakt Ongetwijfeld een blijk van gezond politiek inzicht Maar daaruit volgt nu niet lat binnen kort de kieswet aan de orde zal komen Mochten sommigen hebben gemeend dat binnen een jaar de nieuwe kieswet er komen kon nu er zooveel bouwstofien voorhanden zijn de lezing der ministerieele verklaring zal hun tot andere gedachten brengen Deze raadslieden der Kroon vatten hun taak uitgebreider op dan hun voorgangers De verkiezingen voor de gemeenteraden zullen geregeld worden legeIjjk met die voor de Kamer en de Prov Staten Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan een gegronde grief tegen de wet Tak die voor dat belangrijk onderdeel van het kiesrecht naar de toekomst verwees zander eenig richtsnoer Maar daaruit volgt ook dat langer tijd van voorbereiding zal gelaten moeten worden grafgewelf waar ook ujü vader baron utt de dagen van het eente keisernjic rustte Men vormde een kriift rondom den priester die het graf aegende cp tOTwtjl de kist in de groeve S elaten werd knarsten de toawea met dat eigenaarig lombn gelaid dat dea indruk maakt vin een stem uit een andere wereld de wereld der dooden De heer Miniao had plan gehad om enkele woorden te spreken geen bepaalde l krede maar hy wilde bet krijgshaftig verleden van den gestorvene en diens goede hoedanigbeden herdenken Dokter Bertrand bad t hem ontraden oordeelenda dat na het treurige eo geheimiianige einde van den heer Hansweert een reile op het graf minder gewenscht was Men EOB ken beweeaeo dat woa genoeg Kn toen de goedhartige burgemeester b E n plan om te spreken volhardde duisterde dokter Bertrand hem in t oor Bedenk dan took dat de moordeoiar miasokien onder ben is die naar u tullen luisteren Het was een eigenaardig man die aitmuntende dokter Uy had een stil vermoculeD waarover h nog mat niemand gesproken had dat de heem der wet den verkeerden weg hadden ingaslagan om den obuldige te vinden U voor xiob aebtte het noodukeljjk om róór alles de reden op te sporen waarom de misdaad gepleegd was Die onbekende in het vraagstuk waa niét gefaakketijk op te lossen zooals de wiskundigen seggen Haar dekier Bertrand meende dat t tooh niet oontogelijk was Opmerker Tan beroep denker uit den aard van o n karakter had ky Wdert de ramp waarbg hg bijna fegenwoordif wei gnraait ibk TOorgMaauo al de kankfort ant de bevoegdheid der plaatselijke besturen staat in nauw verband met het kiesrecht Zü die dus teleurgesteld zjjn door de mislukking van de poging des Torigen ministers zullen hun ongeduld op een betrekkelijk lange proef zien gesteld Dat is de schaduwzijde van het werkplan dezer Regeering Intusschen komt daardoor eene goede regeling tot stand dan is aan eenig uitstel niet veel gelegen Hoe beperkt het regeeringsprogram ook il en terecht in afwachting van den hoofdschotel stelt men zich voor zijn krtchton te wijden aan een niet minder dringenden eisch des tijds De regeling der gemeentefinancien in verband met de ryksbelasting en de herziening van het personeel noodig geworden vooral nu de vermogensen b rgfsbelasting in werking zijn getreden Niemand zal ontkennen dat dit uitnemende plannen zyo wier vsrwezeniyking een weldaad zou zgn voor het land Wy stellen ons dus den gang van zaken aldus voor De heer Van Houten 1 zich zetten aan de voorbereiding van kgjH kieswet dooh ionidilela maakt de heer Sprenger van Eyk zgn nieuwe wet op het personeel gereed en evenals in het vorig kabinet zal de laatste wel eer gereed zijn dan de eerste zoodat de financiën ook nu den voorrang zullen hebben Lang kan de kieswet echter niet onderweg blyTcn want de Kamer zal wel niet nalaten telkens bg den minister aan te kloppen Intusschen kan het kabinet niet werkeloos bhjven De openingsrede doet dan ook doorschemeren dat er andere onderwerpen van wetgeving zullen vrorden voorbereid en ingediend Doch welke Dit biyft in het midden Zeker is het dat de nieuwe ministers heel wat zullen vinden in de nalatenschap hunner ambtsvoorgangers om voorloopig de wetgevende macht aan den gang te houden Wg zullen spoedig zien welke der reeds ingediende zaken weder worden opgenomen en voortgezet Sociale hervorming en landsverdediging schgnen voorloopig geheel te zullen rusten hetgeen geen klein nadeel is maar het droevig en onvermg van de personen ilio in da omgeving van den generaal leefden te bestudeeren H j poogde tlch te herinneren wat er voorheen met hen gebeurd was en trachtte in al hetgeen er voor en na da droenge gebeurtenis was voorgevalteo een verbaad te vinden om daaruit een slotsom te trekken De lossing van het vraagstuk zag hjj nc niet maar tooh was hy nu reeds tot do vaste overtuiging gekomen dat dece onverklaarbare moord de ontknooping was van een echtelyk treurspel De fout in Eyn redeneering was alleen dat hg dit treurspel Booht waar het met ta vinden wu Maar ket oogenUik scheen kern slecht gekoien om een meoning nit te spreken Naar tijn oonleel wai t honderd maal beter om den dood van den heer Vau ttansweert ongewroken te laten dan een oosohuldige te betichten Na de droere plechtigheid verlieten de rouwdragende diep ontroerd het kerkhof Kakelen en daaronder voomamelyk ey die in nauwe aanraking waren geweest met den generaal vormdan een groep op het pleintje voor de kerk om het noodlottig geval te bespreken en verondenteltlngen te maken 2oo gaat talt d na e i plotaelmge ramp Iedereen heeft er zyn eigen meening over De jagers waren ter onderling volltonen over eens dat de schuldige geuoht moest worden onder de stroopers Xlleeo kolonel Jugon kon Eich daarmede niet vereenigen Hy herinnerde de heeren die evenals baron Van Honsweert op Sint Habertusdog syn gasten geveest warm dat de generaal na rroolyk getafeld te hebb i plotseling tot het besluit gekomen was nog dienzelfden a onU naar Tnohtvoorde twug te keeren hoewel ky beloofd bad ook den volgendei dag mede r jaoht te gaas Da hmI laemu y n d cit ld delgk gevolg vas da oneenighaid in d liberale partg Alles byeeugenomen gelooven wU datde geavanceerden voorloopig wel Dereid luUen worden bevonden het kabinet welwillend ts ontvangen Het heeft eeriykkleur bekend het komt ar nu maar opaan hoe het deze beloften in daden omieiSlaagt het er in langs dezen weg een goede kiesregeling te maken op breedengrondslag dan zi3 de oppositie iriCllb g geven omstandigheden zioh wel daarh Kt althans zon de party zHn Moeilgkheden zullen er nker komett Aan de eene zgde het ongedwld en de teleurstelling der geavanceerdeo laten wg eggen de Takkianen aan de aaderm kant de conservatieve katholieken Ku reeds zegt de Tyd Zal de Regeering in het Tolbrengén van haar aldus beperkte taak lagen f Ten deele en voor een niet onaanzieniyk gedeelte zal dit afhangen van den steun dien zy bij haren arbeid van de üde onzer katholieke landgenooten zal vinden Laat ons hopen dat haar krachten aangewend warden in een riohtiiiK di het ons zat mogeiyk maken haar alen iteaD met een gerust geweten te verleenen Van den tact de stuurmanskunst der nieuwe Regeering zal dus alles afliaogen Alle partgen mogen bedenken dat niaow tüdverliei voor noodzakalgke hervormii alweder de nasleep zon zgn van het niet slagen van dit tweede kiesreoht miniiterie BINNENLAND OODDA 17 Uei 1894 Id ona vorig beriobt betreffende de nitepraak der Qem Ooada wai eene Tergiaaing Wjj ipraken Tan den Hooge Haad dit moMt a n het Oereohtehof te sHage Op 29 Mai a herdenkt da haar Th van Schoowenburg directeor ran het Sjjkstelegraalkantoor alfaier den dag wiarop hy TÓ r 40 jaar tot ambtenaar lü de telegraBe werd benoemd waarvan hg 35 jaar alhier ala directeur werkzaam waa Dat het den geachten jnbilaria op daaen dat de generaal hy wist niet langs welken weg of wanneer een brief moest ontvuigMi briiben welke ham noopte huiswaarts te keeren en dit brief moest hem gezonden xijn door een nudmlidiUga van des moordenaar die hem onder bitaik wilde kfugen van den loop van lyo geweer De bui emeester merkte op dal tAê hot x geweest was de veronderstelde vyand van dea ouoïso krijgsman die geen rljanden bad niet kad bekoeven te weekten tot den volgenden avond om hem te vermonden H lou kern onderweg of waokt hebben in de diepe dnuterms terw t het stortregende ion h den moord met het grootste genak hebben knnneo plegen zonder door iemand opg merkt ta E n Niemand had iet tegen deze redeneering fel tt bren De brigadier der rüks veld wacht dié ib groep genaderd was verklaarde dat hy lok sterk maakte om geheel alleen de band op den sohufidlga te leggen De heer Miniao die dexeu beambte kende als een eertuchtige en een zwetier kaalde evenijee de schouder op ter loops do opmerkioR nakende dat de man die deze misdaad aan brt liMt braokt op een goede belooning kon rekenen De brigadier dorst verder niets meer te zeggen maar Ken lag wel aan zyn houding dat h plan had gebed op lyo eigen houtje een onderzoek te beginnefl waarvan de nitslag met op zich zou doen waehtM Het gozelsobap ging uiteen De keeren etaptan in de gereedstaande rijtuigen de boeren guum ta voet naar hunne ver uit elkander lirönnitQhqwaa en de bedienden namen den weg door het boaei oM naar ket kieteel tang te kaaian