Goudsche Courant, vrijdag 18 mei 1894

Ml o 0 M 10 U 10 11 U U n M 11 U iiji TJI Mi e IM v a MO IJl s H IKM i 1 iM T t t 1 1 M as s a l lt IJl JO f i I l IJl T 4ft OT A B U V B Hellapntto teer nitroarig da priacipieale grondaUgan dar evaarediga rart gaawoordiging haatreden 1 In het Intoruatioaaal Hgnsrarkannagiaata Berlgn ia het aeer heftig toeg aaa Al dad Igk outotondeo geechillen over da rraag wie voonittor zoo tgn Door deEngtlseben werd Wilaon door de Franaeben Lamandin endoor de Dnitachen Stmnto gekoten Lamendin varklaarde het voortittorachap niet to willen aamvaardaa an toen daarna Wilaon dan preeidaattlatol wilde innemen proteateeiden de Dnitsohen en Fnnechen daar tegaa Tervrgl da Dnilaeha tolk Ledebour da wenachen der Dnitachen in het Engelacb overbracht werd hem door Wilaon die hem verkeerd had begrepen op harren toon toegevoegd dat hy rich niet had to bbmoeien mat da agenda maar lieh bepalen moeat tot bet vertalen Tan bet gaaprokana De Kagalachan wiarpaa elkander ondtrÜM oaaaagaaaambedea naar het boofd tarwt 4a DoitBoben verlangden dat Wilaon i iM balt diging Ledebour aangedaan tomg toa namea Dit baaatwuordden de Sagelaaüaa Bial daa raad aan de Duitaobers om maar liever baan to gaoB waarna ladeboor to niddaa on grooto opwinding varUaarda tgne taak ala tolk ceer te letöien De Franaeben hieldea ticb ontydig Liebknacbt aa Singar als gaatoa tegenwoordig traohtton de Tnde to berstollsa De Eugelschen verklaarden in eene panza van 10 minnton to willen nagaan wat hna to doen atond maar alvonns ton behoeve hiervan da vergadering voor karton duur geacbont werd had er nieuw incident plaais Da gsdelegeeide uit Uppar SiletÜ Wollatoin vartaganwoordiger van eene katholieke arbeidsrarereeniging vrieos mandaat vermoedsigk sleehto bg vergissing geldig verklaard is en wiaos naam ook niet voorkomt op de bedeu aitgageven preeentielgst bod eergistoren eene reeolutia vooigeatold welke tegen de sociaal democratia gericht aandrong op aanaluiting bg da p cristolgk monarcbaa stondpont ataaade arbeiden Deae reeolutie was geteekend door da Belgiache gedelegeenlen £ e er acUw dao inhoud niet van kenden maar nu gjatim toen tg baai in den Franaeben tokai to laatB kregen hunne handtaekeniugeu torugtrokkao Plotaaling aprong nu Wallatoin op dia tribane en riep Ik en een groot gadealto dar mgnwerken biyven trouw aan Paus Keiter en Rgk Het gaat bier allea verkeerd vrg worden verdrongen Mgn naam ataat niet op de presantielgst Ik neem bet lfde atondpont ia als de nietBocialistische Bngelschan Ikprotaataar togen de leiding van dit Congres door de sociaal democratie Walletoin sprak to midden van batgnotsto rumoer legde ean afionderiyk verslsg ovar a riep voorto met eene stontor stom Ik rartegenwoordig de ohristolijke arbeiders van Duitaculand en gaheat Europa Wg willaa onte eiKhea beraikaa laoga dan wag dtrorda en niet lange dien der aoëiaal daaioeratia Het slot waa dat Wallstein onder oorrerdoovend gertai de taal erd uitgezet waarop de rergadering een kaartier uun pauze nam Na de heropening werd de vraag wie voorzitter zou tgn met algemeeae atammea opgaloet in deien zin dat er lederen dag een preaident zal worden gekozen uit eene aaden natie dan tgn voorganger en torene een vicepreaident die tot eene anden natie moat bahooran dan da preaident Wilton maakto officieel lyna Terontscbuldij ing aan Ledeboer die daarop weder als t lk optrad Voor gistenn werd da Fransabmaa Lamandin als nresident gekoten die dit taanaa an onmiddeliyk het voonittortobap aanvaardde lagarolge bealnit raa haaren Oedepotaarde Stoton van Znid Hollaad sal hun college bestaan uit 2 Afdeelingen ot CommiatiSB A en B De werkxtambaden zgn verdeeld als volgt Afdeeling A Provineiala en plaataalgke finaaeiea ondarwga armwaaea kanalijka zaken jacht en visacbery reelamaa rijks en plaataelgke belaatingen toapaaaing dar draakwet en der arheidawet Aidealing B Oemeentaaaken voor zoover die niet aan afd A tgn opgedragen watarataat en wegen wateracbapaaangelegenbaden pohtie ngverheid landbouw militie en echuttorg eu strandvonderg Tot leden der afdeelingen zgn benoemd Afd A De beerea Mr G J Goekoop Mr C A van der Kemp an Mr D van Weel A B De heeren Jhr Mr H A G da la Baasecour Gaan Mr P L F Bluasé en Mr C J E Graaf ran Bgtondt Het programma ia verschenen van het 47e Nederlandsch landhuisboudkundig congres dat van 11 tot 15 Juni a s to Utrecht gebonden tal worden Maandag U Juni worden de Men van het congrsa dea avonds om half acht verwelkomd door het gemeentobestnor Daarna vorming dar afdeelingen en rerkieiiag barer besturen Dinsdag 12 Juni Vergadering der afdeeling s morgens 10 uur Eerata algemeene vergadering s namiddags half twee Woenadag 13 Juni Vergadering der afdeeling s morgens to 10 nur Tweede algemeene vergadering a namiddags te half twee Donderdag 14 Juni Vergaiièriag der aldeeling e morgens to 10 uur Gecombineerde vergadering Vrgdag 15 Juni Derde algemeene vergadering s morgens to 10 uur Sluiting van bet oongraa Alle vergaderingen worden gehouden in het Gebouw Toor kunstou en wetenschappen Voor de eerato afdeeling landbouw tuinbouw hontteelt veeteelt zgn tor behandeling opgegeven 13 vraagpunten voor de tweede afdeeling volkahniahondknode landbouwonderwga natuurkunde enz 14 vraagpiinton voor de gecombineerde vergadering 2 vraegponton Hat programma der feestolykhedeo bij gelegenheid van het congrea to geven bevat bet volgende Maandag U Juni Ojitvangat dercongrealadeu door bet gemeentobeatnur ton atadhmze Dinsdag 12 Juni Concert in de Bnitonsocietoit dee avonds half acht Woensdag 13 Juni Intomationale harddraverij uitgeschreven door de Utreehtsche barddraverijvereenigiug de Sneeuwpost aapgespannen om prgzen van f 300 f 100 en f 50 benevena eene gouden medaille voorden pikenr vau het prgawiuuende padrd tar herinnering aan het congrea Dea avonds half acht concert in Tivoli Donderdag 14 Jnni Concoun hipnlque to gevea door het Genootschap van landbouw en kruidkunde i Gemeenscbappelgke maaltgd in Tivoli Vauxhall in Tivoli Vrgdag 15 Jnni Gemeeuacbappelgke rgtoer over VaurKhe en Soeslilgk naar Baarn Diner in het hötol Zeiler to Baarn De leden van bet congres betolen f 2 50 en hebben op vertoon van hun diploma vrijen toegang tot alle tgdens het congree to geven feestolgkheden en voor den duur van het congres tot het Park Tivoli heugt men zich zeer over dit eertt succes Het St Maartonatiend dat vroeger werd opgebracht in den vorm van eene belaaüngin geld en tor inting waarvan elk ja ar in den nafaerfst zitdag werd gehouden wordt sedert een tientol jaren oiet meer betoalj Aan den Minietar van Binnenltndaebe Zaken is door zee D dertig ptiarmacaotisefae stadenton to Leidan hat volgende adres verzonden Qeven mat venchuldigden eerbied to kannen de ondergateekeaden allen studenton in de Artaengbereidkunde aan de Rgks Universitoit to Leiden dat zooats algemeen bekend de inrichting Tan bet Pharmaceutisch Laboratorium niet voldoet aan da meeat bescheidene eischen dat dit gebouw San tot noodhulp laboratorium ingericht woonhnis oorspronkelgk bestomd voor acht stadhatoA thans reeds een twintigtal moet herbeigen dat in weerwil daarvan toch nog eenige andenn eea ondarkoman in bet ChemischLa boratorifm der Universitoit en zelfs in het Scheikundig Laboratorinm der gemeentolijke hoogere burgerschool hebben moeten zoeken dat het gatol atndenton die op het lahoratorinm weniaam moeton zjjn den volgenden cursus wedsMm grootor zal zgn dat bovendien op het Cheaiach Laboratorium niet langer plaato ingeruimd kan worden aan pbarmacauliacbe studenton dat de lUogleeraar Directour dna weldra gedwongen tal zgn eenigen zgner leerlingen in overweging to geven de Univeraiteit to verlaten dat door de ophooping van labonnton onmisbare bgtonden vertrekken zooals weegkamar donkera kamer enz aan bonne beetommingen zgn onttrokken d in verband met de oorspronkelgke bestemming van bet gebouw het biandgeraar bnitongewom groot is dat in de Kamerzitting van 13 December 1893 Handalingeu 455 de toenmalige Miaiator I nu Bionealandsche Zaken verklaard heeft zoo spoedig mogelgk gelden to tullen aanvragen Toor de alüiting van een nieuw Pharmaoeutiaeh Labontorium Redenen waarom adreatanton ticb tot Uwe Ezcellentia wenden met bet eerbiedig doch dringend Tarzoek dat door Uwe Excellentie too apoedif mogelgk maatregelen mogen worden genoman om over to gaan tot de atichtiiig van en Phannaoeatiaeh Laboratorinm Het Internationaal Congrea voor binnenlandacbe scbeapvaart tal 23 Juli in den Haag geopend worden in de TeekenaCademie en zee dagen duren De Regeering beeft verachillende gooverne menton uitgenoodigd zich officieel to doen vertegenwoordigen Tot dusver wordt van de meesto nog antwoord ingewacht Het programma van het congres is vastgeateld en oor de to behandelen onderwerpen zgn de rapportoura van verschillende nationalitoiton aangewesen Gedurande het coagres zullen twee uit stopjee worden gemaakt bet eerste op Dinsdag 24 Juli naar Rotterdam voor een bezoek aan de havens en den waterweg naar zee het tweede op Vrgdag 27 Juli Aaar Amstordam en ometreken zgn kanaal naar den Kgn en naar zee en haven to IJmniden Later voorgenomen nitstopjee zullen ton doelhebben lo Haarlem de Haarlemmeer en eenige ateden van Noord Holland 2o de de werken voor de vorming van een riviervak van 35 kilometon ten behoeve van den nienwen Maasmond 3o de Zuiderzee benOTena het eiland Ürk en een deel der provincie Overgael De patologns van de Nederlandsche Koloniale afdeeling op de tentoonstelling to Antwerpen is in druk verschenen Dank z $ de zorgen van den Tooriittor den hr E A Bik ia deze catologns een boekwerk geworden dat er niet alleen smaakvol uitziet maar ook van groot nut kan wezen om de belangstelling der bezoeken voor onte oloniSn op te wekken esB Toorwoord geaft da beer Bik een Afloop van Opanbura Verkooplngan TUI OnroeroDd Goadarm AFLOOP VERKOOP 16 MEI 1894 Vau WouiuK o Land ouder Bergambacht door Notoris J P Mahlstede Perceel I en 2 P Stolenburg voor 3035 480 5i a 270 60 ÏSO 980 8 G ton Napel G W Lasouda U Boer B Noorlandar A Htunrnian H de Vos AaoKevaDgeo 1 Mei ZemerdleDtt 1894 95 0DD4 IOTIHD1II l 0i UJ IMI 1 M 1 01 11 1 1 a ii II U 1 11 OfTl Dill OODi DlncUi SpoorwegverblidlBg net BüiOa Te Zaïnen 6205 MARKTBIBIOHTBll OOUdS 17 M i 1M4 Teagavitlge het nakiterfeeal was de iraaasiarkt hier leerSm Taroei Zee eli I IO i Mioder dllo 1 104 1 10 Atwijkeade 4 71 4 1 10 Polder I l S 15 Roode jouier 10 17 IMT 10 14 10 41 10 47 ff Poia r 4 T 4M lhil lealaadaeke per 70 k k Oenti Witter f i f Zomer f l f ChevallUr Ml4 i Havsr per keel MOk I IO per 100 kilo 7 11 i 7 10 Ueaaepsaed lalandieb 10 11 k 10 10 BuiteaUBd ch I 4 II Kaaarietaad 7 11 k 1 50 Koolsaad k Grwien Meeting l niet kokende k Beoeeu Bnicehoonea 7 10 k 8 10 Willebooneu i Duivanbooaen t Faardenbooaen 4 Mai per 100 Kilo BonU Amerikaauaehe 1 10 k MO Oln UM W OI 0 1719 49 II U 11 11 i i 1 17 IJl III4 41 i i I U7 U i n 11 01 ii is 11 01 l ll 4 17 11 1 41 1 11 r a e l ll va l i4 1 01 I il II 1 11 t l ll r xnb 1 07 l ll 11 11 l ll I IO I H lO ll aHaga l ll l ll 10 17 11 J7 1141 ttJl l ll 1 17 Ml il l ll Ml Ml 7 41 10 11 U U 11 41 IJl 10 11 10 11 li 4l i il l ll I II 4 47 I il Lin ll l ll U U lOJI 11 00 1 17 I lf 7 1 lOJt 11 17 1 411 11 1 04 1 41 Ml 1 07 1 IS 10 11 1 10 i oii ii I II i n Ml 1 111 111 1110 1111 10 Ml 7 10 i I II U M 11 0 li tO Ml I U 10 11 li ia üadeaater 7 07 1 10 10 14 ll 4i 0 17 11 0111 111 1 11 M7 1 104 171 10 7 01 1 41 l ll 11 07 ITEEDill OOtDA 11 10 11 17 1 40 IIJI U 4I Ml 1S 1J UJI I M aooua imtM IMOILM 11 14 11 18 IIJI IMt li lt 14 dM iM MS l ji a fH MHirtdliog ui OBH nk o lUit Mt Toonl lU maa denkt wka limigrCT en muiwgeHtbad wurmede hü iga tuk nnklti Oiatmn femairde de AUwliog Goud fu het N 0 O De commM der pmibuk bncht TenUg lil KaDgaaod die innchtiRg Tot commiMHit der pucbuk werd de beer d Uoi l beai Tot i turdiRde en 4ut erT Bg r de Qew fergaderiog werden benoemd de heeren Bes Kuapeii n mardiedet Algeaeeae TR d ring de beeren Krnitbeer en Slop De beer i J Tb na Lanmborg ondef Sm un U C Pnrocbisle Jongeniecbool diitr k nie uodsnig benoemd tu de U C Joagnmebool te Zatpben De leieen in bet Nedwteodteb un de ryki beogere burgerichool uilen tgdeiyk worden gi e M door dan beer A Opprel doetar ndai de Ned lattoran l e lutractia Compagnia te BeboonhoTen ooder Jbrel n dan kapitein H Theiioghui na 12 23 Joni karopaeren in de tegarplaata bfj Oldebroek Te Krimpee a d Uaal heeft lieb een tweede a Tas pokken roorgedaan thani bg een I werkman De woning wordt onafgébawaakt ea Tan gaoeealewega wordt j4i lieke door een lerplergiter nit EÏotterdam 4m te U deiar op de ri ier de Lek fdiMdaa Milweditrgd werd door 18 pleitierJaebtea deelgenomen en wel in rgf ran de dit nilgeachraTen kUaaen De aitaUg waa Klaaae E prga Anutel eigenaar W Baltier Jr Amatardami klaM Fa prjja I Silraoa aig Jan C Tarn lUanni premie BloDdiae eig J r d Oieeeea Krimpen a d Ueel i klaaae Fb prija h Lekkarkerk klaaw B prtje a Ametardam klaaae I prga Rotterdam Phoenin eig J deJong Brn etU eig B Molen Eli aheth eig Cbr Hoon premie tNeetora eig W ran Sehetren Krimpen a d IJiel De ranwage twee beetnanleden aitgeloofde oarenirt rielan tan deel nan de heeren H L IhTaaawaaï to Kraliagea en W HaUaarJr li AMtt daoi Bat departeineat Oudawator der Maataehappg eM Nat an t Algemeaa hiald de rorige Hmk aaoe rargadering in het hotel Doelen JMmt Na Toorlaaing en goedkeunng der otalan tan da roriga rergadering eu bebandalittg der iagakoBfa atnkkea werden de beeren M J J Nielean en H P ran Praag harbaioead da aareto ala aaeratarit de laatete ala Ud der eamnuaete tot regeling der wiaUsraT Bllb0Nnkomat n Tan tiatte ng men orer lot da ponten der beeebrgTiag roor de algerergadaring Zaterdag bad to Oudawater op Hfarrein by 4e gaehbriek de keuring pleata ran remonteMarden uit de gemeentaii Oudewater Papekep Hekendorp en Langeruigewrida Hoewel den gameentoo een ohooue Tandhoowatraak ooiral aren aleobU twaalf paarden tor kanring aangeboden waarren er rier werden goedgekeurd AU pen orer t algemeen de uitkonitten nagaat gelooven wg wel dat de kanring tan ramonta paarden aena koetbare lande nood akalgkhaid ia dia op rerre na de onkoeton M Maesdreabl Mtoawerkerk OapeUe Ketleidaa lottordaa SuEUlkerk Maoidi t Oouto MO 1 40 O ev M 7 4t Mi Bl Kr 7 47 l 7Ji 01 VMJAM TooA 1 07 l 11 10 Ml 1 10 7 11 l ll 1 14 7 01 l ll Qeada Ondaw Ulraekt ÜIl 7 ÏJI 1 41 a 10 11 11 41 a n n 111 I il 1 10 Ml lO OIa 10 11 11 10 7 11 1 14 a Vnjdaa werd aan geacht IngetettB dar geanauito Hekendorp de heer 0 Uoogenboom in den onderdom van l 9 jear op hH ronm ch katholieke kerkhof te Oadewat ter aarde faeeteld Eene groote menigte waaronder de bnrgemeeater leden aan den raad gemaeataontraager eg bode nlgda de Igkbaar Den tat pa blijk dat da beer C Hoogenbooni aar lacbt werd Btaida waa by flmk op tgn poet en bnaaan tereu Drieëndertig aar raaddid waarran aareatiaa ala wetbaader had hg de achting der gebaela gemeente TerWorren Ook ala armuieeeter dar roomaeb katbolieka geoaanla kweet hg iicb etaedi nanwgaiet aan ago plieht Door reten betreard lal ign heengaan neg Uog u beriDnering blgren Eene kortatondige liekte maakte een eiade aaa ign dierbaar Itren f Te Alphen a d Bgn u Diadagaiddag een driejarig meieje in de vaart geraakt en verdronken Alle pogingen om de leTenagaeetoo weder op to wekken bleken vmcbtoloae Dinadagarond trad to Zevanboixen voor de kieiera op da beer Bealaerto van Blokland candidaat van de katbolirken in h t kiaadiatrict Delft Hg iprak over de geaekiadeais van Tak a wetaontwarp Aan bet debat werd deelgenomen door den heer Hagen uit VGravenbage die den apreker beetreed en nitbreiding van kiearecbteenvolkawenach en een natnorrecht noemde Btetan OMlWMd Vereenu e utUng der beide Kamera op Woenadag 16 Mei De Tooraittor der Eerito Kamer Mr van Naamen van Eamnn leidde de vergadering Een toirgke meaigto woonde de openingiplechtigheid bg De tribunea waren vol ook aenige leden der diplocatie waren aanwea Zeer vele leden bevonde ticb in de laal o e de oodMiniatore Tak ea Lel die van fmaobillende agden vriandeiyk werden begroet De kamerheerceremoniemeeetor graaf Van Bandwgck ging de Miniitora vooraf Dexe kwamen allen in atotierok gekleed de MiniaUr van Oorlog in grooto geaeraaletonue en de Miaiator raa Koloniën in het coatunm van Haad van ladii Ue heer RoM laa de openingarede met grooton nadruk zg werd eer aandachtig aangehoord Deiinaneda betreffende da gelgktgdige regeling vau het kieerecht voor Kamer Stoton eo Gemeentoiaden werd hier en daar door een goedkeurend geruiach uit de Kamer begroet Deopeaingi toet beatond uit vgt gala rgtuigen met militair gevolg De inbond der opaaingarede vinden onie laaera ia bH boaUarttkal van dit MMaiar Na de vereenigde lifting hield deie Kamer eane bgeenkomat waarin de haar Tan der Scbrtok ala oedato u jaren voonat Hg hield de volgeada rede Ala oudate lid deaer vergadering valt mg de eer to beurt de eerato bgeenkomat weder to leiden en ik open deie litting met een van ganaohar barto oprecht gemeend welkom De omatondigbeden die tot ontbinding ran de voorgaande Tweede Kamer hebben geleid en de daaruit voortgevloeide gebeartoniei en etaan n allen nog to levendig voor dra geeet dan dat ik daaromtrent in bgionderheden bahoef to treden Uet mg betreoran eker velen uwer de afwatigbeid van menigeen ower vromere a evaardigden Maar ik meen Ie mogen leggea dat de leden die in hunne plaata zitting nemen hnnne voorgangera niet alleen zullen opvolgen maar ateeda ook hannaregda met geheele en volkomen toewgding de one nu waehtonde werkiaamhiHien zullen volbrengen Kn bg dien arbeid het ia mijne meeat atolliga overtuiging dat wg van een ouafwgabaren pliobt one bewaat agn om met volkomen teewgding en naawgeialto onpartijdigheid bet belang dea lande to behartigen en bet weienIgk welign dea volka to bevorderen Onze eed an oni gewetaa vorderen dat alioo en aleohU door getrouwheid aan dien eed tullen met de roae vaelberadenbeid kennen Ml M 10 11 7 41 1 41 M7 I U Ml MO U V UI 4 47 141 Ml I M B lorgaa dat da retklaa ea rgheden dae Tolka ongekraikt worden gehandhaafd en dat rg baaatweontoa Ilea aaa b De Alwgia athenka ona iga daarvoor onmiabara roorliebtang Met onbegraaede dankbaarheid opwaarto ziende voor bet mg opnieuw gaecbonken loo grooto Toorraoht om op bij o leeftgd ia deia ometandigbedeai weder deae plaato to mogen iaaemen aanvaard ik daae betrekking Ik herbaal daarbg de nit den grond dea barton raprkomende wenacbeo waarmede hier eteeda ton ondnbbelrinaigato iageetemd ia dai het God babagen moge H M onze zeer geëerbiedigde Koninginwednwe regentea to blgven onderiteonen m het volbrengen van boogat derzelver nitarat gewichtige boogat moeilijke ea OHvaagnjke taak eu voor H M ante zooveel roovtreffelgka belovende Koningin Wilbalmina de meeat gunatige ontwikkeling in alle optiektaa to doen voortduren tot heil van bet haar zoo bg uitnemendheid getrouwe en liefhebbende Nederland Toejuiching Ingekomen de geloofebneven van de nienwbenoemde leden Deze worden geatold in baaden van twee caauniaai£n en wel voor de gekozenen in de diatrieton Groningen tot eu met fielder de heeren De Beanfort AmaterdBQi Kerdgk en Mutaaera en voor de gekoaeneft ia de dialrictol Amatordam tot Vegel de heeren Van DeMen T Mackay en Veegene Aan de heide betrokken eomminoSn zjjn tevena verzonden de bezwaaracbriften tegen de verkiezingen te Klet eo to Bererwgk Heden middag half twee zullen de comm aiSn rapport uitbrengen waarna de nominatie voor het voorxittorachap zal worden opgemaakt XnaiE Kahib Daar zeide de beer Van Naamen bj de aanvaardiog van bat ToeRitterichap het volgende vMgne heetao I bat vertrouwen van H M onze geëerbiedigde Koningin Regeutea beeft mg opnieuw geroepen uwe zittingen to leiden Buitongewone omatondigbeden Waarvan de aigenljjke oorzaak nog niet openbaar ia hebben döa buitongewone litting noodig gemaakt Ik vlei mg ook in het vervolg op uwe voor mjj onniiabare medewerking to mogen rekenen Ik verklaar bet voorzittaracbap to hebben aanvaard Ue geloofabrieveu van de beeren Pgnacker Bordjjk en Sobimmelpenninck van dar Oye worden onderzocht en goedgekeurd waarna deze heeren dea eed aflegden en zitting namen De Kamer ia tot nadere büeenroeping gescheiden Bg koninklijk faaaluii van 15 dezer ia aan de Htaton van Znid Holland eu van Utrecht machtiging verleend tot het gemeenachappaIjjk regelen van een wijaiging van het reglement na bat grootwaurachap van Woerden St Ct Naar men verneemt aal de heer Van Lflben Sela oudlid der Tweede Kamer en kapitoin der artillerie bii nenkort weder in den actieven dirast bij bet leger treden In Dniteobland ia tbana een wet afgekondigd welke tegeo bet verkoopen en to koop aanbieden hg wgae van beroep vau gedeelton van loton een boeto bedreigt de Sedert Zondagavond wardi to Kralingan vermiat de 18 jarige jonge dochter 8 die na een woordentwiat de onderlgke woning beeft verlaton voorgevende zich to zullen verdringen ZiJ waa bloolihoofdii gekleed met bruine Ulnekl Woerden Ooeda 7 JO Ml 1 14 10 1 AH 40a Ml 1M4 AmatosdamO Wp l e 1 11 t H IJ Bg de Tweede Kamer lijn thana ongearij igd weder ingediend een teventol wetaontwerpen tot bekrachtiging van provinciale heffingen in Friealand welke reeda vroeger aau hangig gemaakt doch tongevolge van ontbinding der Kamer rervallau warea japon en hga aa ke aoe fa ae aona droagjg goudan kaopjea Ia zake de aedaqaaaatw van dan aami arto aaa de aniveratoit to Amatordaa ia daar dea miaiator bealial dat ajju anoek om atoie balofta in plaato raa eet aad af to basen ia Kan achttal Amalariamaeha dianiaattlgnn maakten giateren eeae pleizierrcia naar Den Haag en Scbeveningen en keerden over Rotterdam n ar Amatodam tomg Zg badden een lot in de Staatololerg ea iraren naar Den Haag gegaan om den prijs van 50 000 ia ontvangat to nemen die op bun lot gevallen waa Behalve het govden horloge met inacriptie dat da maehiniat Pigge van de H IJ S Hg ontving oor zgn flink gedrag bjj bet joogato apoorwegongelnk wacht hem nog eene raagtverbooging van machiaiet 3e kl tot 2e kl waarmede eene traktomentoverhooging ras 50 oent daags gepaard gaat Door de S 8 en N C 8 werden toidnarar voor rei igert 3de klaaae alléén geialackapahiljetten nilgegeven roor uiaatone 20 pasaoaeh en voor afstonden ran 20 K M Voortaan echter kannen voor reiiigara 3de klaaae ook gezelechapabiljettoo worden afgegeven voor mioateoa 10 peraoneo doch met verplichting om alidau te betalen voor eea afatond van minatona 25 KM Voor gezelachapabiljetton wordt de vracbtprga van de enkele reia hetatld torwgl zij geldig zgn voor eene reia heen en torog De biljetten zgn daaga te voren to i Ala man er ooit aan mocht twpeha of ra werkelgk in de eanw van teehniacben vooniitgang in de eeuw van verlichting leren urge men eeni stipt half elf to zijn in de Oaatraal Halle Bemhrandtplein to Ametardam t Koet behalve de gewone vertering tegen gewone prgzen nieto Dat nor van half elf geldt allean bet nommer dat wg bedoelen maar overigatts hoort men er den heelen aroad goede maiiek van het Wiener Damen orcheetor tOrose Wiana Direction F U Echl Dat nommer daa is da idjrlle Die Schmiede im Walde Een ceffectstuk heet t maar dat ia t ook De liebtn fMn nit en allerlei nacbtgelntd later vogelengekweel laat zich hooren Dan komt nadat de haan gekraaid helft bat oogenblik waarop de imeden aan het werk gaan De moaiek apeelt rhythmiach de meeetgeecbikto w MB da welluidende hameralageu doen zich hooren ea de electnciteit doet het hare door eiken sl vergezeld to doen gaan v u een blauwachtigen rook die over allea een fantaatiichen glans werpt Het geheel ia werkelgk een stukje fln de sidels De jostilM uit Middelburg vergezeld van een arto i giateren naar Krabbeodgke vertrokkea tot het inatollen van een onderzoek naar bet droevig ongeluk aldaar voorgevallen Uit Hairlem chrgft men Bg de verkiezing zgn Dinsdag nitgebracbt 2100 ateniueo tegun 1466 op 10 April Te 5 uren stond een honderdtal peraonea den uitslag voor het Raadhnia a to waohton Bg de verkiezidgabureaoi waren peraouen met de kieswet in den zak Nog nooit ia in Haarlem zoo geetemd als ditmaal en nog nooit is er lOO gewerkt ook Man seint nit Batovia De adapirant controleor FBringer en zijna vronw t n to Man Celabea in een amok vermoord l ll 1 10 Ml 4 41 Ml I Ot MO 10 14 ii 10 11 i ii 4 11 4 14 7Ji 7 4 10 Ml M II 4 11 Mi De beer M FBrioger waa aedert 21 Deo her 1892 adepirant controleor en waa gaplaatat to Maroa atd Noorderdistricten onder den aaaiatont raaident Dirksan Te Jfaastsiafat waar tot dosrer MaHatnli a aVorateoachoolf nog nooit waa opgevoerd is dit onlangs tweemaal acbteraen geaehied beide keeren voor atompvoUe zalen door het gesalacbap van den Heer Cnapgn Aaa hst peraoaeel werd een krana aangeboden en een hooqoet aaa Mavroaw Scbwab Walman als Koningin Loniae De Engelache letterkundige eu schrgver Profeaior Henry Morley is Maandag overleden to CarUbrooka op bat eiland Wight in den oaderdoQ van 72 jaren Prof Morlay dto eerat geneeeheer was maar later vooral op aanraden van Cbarlea Diekaaa zich aan de lettoreu wgdde beeft reel gedaan voor bet popolariaeeren van de warken der besto Engelache eo vreemde dicbtara aa schrijvers door ajgn Library of Engliwh Uhcatnra € tjJB Univeraal Library 63 daden tjjn Carlsbrooke Library ent Naar giatoren nit Luik gemeld werd beeft da politie de band gelegd op den vermoedeIgken dader der hetianranawaardige ontploffing roor de veatibale der woning van dr Reoson aldaar De aangehoudene ia zekere Maller Dailaeher van geheorto en verwant met vrouw Sehtobaeh die reeda in de vorige week werd in hawanag gebnndaa Uit hi hem gevonden achriftonn blgkt dat hu in betrekking stond met den geheimzinuigen Rnssiscben baron van wien iu de instructie vaak praki is geweeat en die de dubbele rol sohgnt vervuld to hebben Tan anarchist en van apion eener boitoolandsebe politie MflUer zou naar bet heet bekend hebben dat de oatplofto hom door hem voor de deur der woning vait dr Reason werd nedargelegd Da to Amstordam gearresteerde anarchist ia gakMea niet Anhert to zguy dien de Luikiche jnatitia toekt maar takert Onirin een nit Frankrijk uitgeweken anarchist wiens uitlevering thans door de Franacho r geering gevraagd heet to tijn Den vorigen zomer werd door den Heer W Arutz wethouder to Millingen het tiend geweigerd aan den Heer Colenbrander to Zutphen aigaaaar der rrtiagert beerljjkbeid Millingeu Ebn proces volgde Thana is to Millingen bericht ontvangen dat de Rechtbank to Arabom vonnia heeft geweien ton gausto van den gedaagd Dat deze tjjdiog zoowel door paohtora ala grondaigenaara ilies blijdschap ia vernomen epTeekt van lelf en al rat de zaak met deze uitapraak trel niet zyn bealiat en voor bet Oerechtobof aker opnieuw aorden behandeld toch ver kort overticht ran de wgta iraarop da koloniale aldeeling in korton tjjd ia tot atand g komen daarbg de hoop uitsprekende dat de haadelsbetiekkingen door deae afdeeling luUen worden uitgebreid en de kennia van enbelanatolling in onte choone kolonün erdoor tallen vermeerderen Het werkje ia versierd met tal van afbeeldingen van bet Inditcha leven In eene inleiding worden eanige grepen gedaan uit de mnchting van bat staatobestuor torwgl hg de intendingen vele teer leienswaardiga inlichtingn worden gegeven omtrant produeton mineralen watorataat on poorwerken geachiedenia laud en volkenkunde De catalogue heeft dus blgvende waarde loowel voor den vreemdeling alt voor teer vele Nederlandera Op Iston Pinkaterdag ia in de Broarenkerk to Zwolle gecollecteerd een met rood lak verzegeUeenveloppe waarop de woorden Laatoto wensch eener overledene voor dekerkvoogdg Bg opening bevatto dit couvert 10 mnntbiljetten elk van f50 Te filleeroadsdgk is de prgs van het brood gebracht van 12 op 8 cent per kilo dank tg de conenrrentie tuaschen de drie bakkera Dat er bovendien van de winst nog iato af kas bewget wel de omstandigheid dat hg de inslag van drie kg de koopers uog een krentonbroodje als cadeau outvangen Rultenlandscb Overzicht In hetHongaarsche Huis van Afgevaardigden verklkarde de miniator president Weckerie dat al heeft de Magnatontafel de wet tot invoering van het burgerlgk hnwelgk verworpen de regeering toch b j hare oorsprookelgke zienawgie blgft nog steeds ii zjj overtuigd dat het hewuato wetsontwerp aau do wenachen van het publiek beantwoordt Spreker stolde voor de kennisgeving van de Magnatontafel datty de wet beeft verworpen tegen morgen aan de orde to stollen zonder haar naar eene commissie to verzonden Dit voorstel went eenparig aangenomen De PestorLloyd gelooft dat bet Vaticaan met zyn tegenstond tegen het burgariyk huweiyk in Hongarije een staatkundig doel beoogt Indien deze tegenstond roet auccee bekroond wordt hoopt het Vaticaan zegt het blad dat de liberale partü in Hongorge buiten gevecht gestold zal zgn n een clericale combinatie aan de regeenng zal komen Deze zal door bet kweeken van geschillen tusaohen Itolië en OoetonrgkHongarge bet Drievoddig Verbond een gevoeligen slag toebrengen en is dit uiteengevallen dan is de herstolling van de wereldigke macht van den paus geen droom meer Dit acht de Peetor Lloyd het doel waarnaar het Vaticaan streeft wantal worden de kerkeiyke hertormiugen tot stand gebracht dan blgft de Boomscfae kerk in Uongarge nog stork en invloedrgk door ban roorrechton en baren grooton rykdom Het blad acht het besluit der Magnatontafel van het uitorsto gewicht Het medewerken tot het bevorderde van de pauselijke plannen heeft het buis Habshnrg altyd ongeluk aangebracht Zoo was het concordaat met Rome bet begin van het einde van Ooatonrgks overheeraching in Duitocbland en Itolie 81echto bg eaa verbond met hen die men kan noemen de natuurlijke vganden van de wereldiyke macht van den paua heeft Ooatonrgk vrede en veiligheid gevonden en het zon een zelfmoord zdn van zgn kant indien het zgn buitoulandsche staatknnde ia oveieanatomming bracht met de hoop van het Vaticaan tor herwinning van de wereldigke macht bealnit de sPeator Lloyd Over den nitolag der reis van den ministor Wekerie naar Weenen beetaan slecbto vermoedans Waarsehyniyk acht men dat de regeeriug van den keizer toeitomming verkregen heeft het wetsontwerp op het burgerlijk hnweiyk na een tweede aanneming door het Lagerhuis nog eens naar de Magnatontafel tt zenden dat 3 nieuwe leden in bet Huia der Magnaton zullen worden benoemd Volgena de Küln Ztg zon keizer Frans Jozef den ministor preaident Wekerie gemachtigd bebbaa ia da vargaderiag dar libatale partg made to daslan dat hg da bonding van het miniatorie met betrekking tot het wetoontwerp op h t bsrgelgk huwalijk volkomin goedkeurt Dinsdag tgn in de Belgische Kamer da hcraadalagingen geopend over de laatato titola der kieawet en in verband daarmede over het voontoUFéron tot toepassing van het evenradighetdsstelael bg de toekomstige verkiezingen voor de Kamer Byna nitsluitond orsr ditlaalsto hebben de discuasiCn geloopen De miniator de Borlet betoogde dat legesover de ondubbelzinnige geiind neid der parlementaire meerderheid ton opticbto van bet beginsel der proportioneelevertegenwoordigiag de regeering niet anden kon en mocht handelen in het belang der zaak zelve dan haar intact to houden en to verdagen Deze tactiek werd beetredeo door den b rr FéroB die da regaering van lafheid en dersertie beacbnUigde en volhield dat de taak zeer goed to redden vran gawatat t r gl d hanaDBaa J p t as sss jaMnMnsiKw tsmmmmjm immmmtwmmmmnmmÊÊmmmmmmmimmmii