Goudsche Courant, zaterdag 19 mei 1894

Mackny Toon werd or op do waoaeben no ona Kalboliokon Totatrekt niet gelat integondoel vg worden zoo erg mtabnndeld dat wy ona in toind geooodzankt zagen ona eigen mmiatene ai te breken Dat komt ervan wanneer nit doierentie roor de Katholieken aan een honner oene andere portrteaille wordt gegund dnn die van oorlog welke byna altyd aan Katholieken wordt toevertroowd niet omtUt maar mdanka U er b v een kiUbolieke miniater vzo buitenInndaeho zaken of van joatiiw dan donken de collega a Zie zoo nn behoeven wy ona nïel te geneeren De Katboliokon ia den teade gevoelen ziefa zoo Toreerd dat zy one niela kwalyk nomen maar de bittonite ptUen atikken ter liefde van den katbolieken minister D zo me aande man want er ia gezorgd dat wy g en aiyfkop in ona midden krygen hindert ona volstrekt niet Hy doet al bot mogelyke om oieb te doen vergeven óêA hy Katholiek ia en ziet ona naar da oogen Dat ia doa bet gevaar wanraan naar bet oordeel ran don heer Haflmana de Katbolieken ontenapt zyo Ook voor bet overige lut zich de toek Mnat goed aaorien De Takkianan blyvan op wraak verdacht Het Min Böell kan dna de Katholiakoa beat eena noodig hebben en dat is bet zegt Mr H wat wy noodig hebben Kn de Katholieken zyn de eenigen die atoon knnnon rorlaenoo De anti rov zyn zooder invloed De Kamer bestaat eigeulyk nit 3 groepen Liberalen Iladicaleo Katholieken Wy hebben de Liberalen geholpen ou aan de Radicalen den bona te geven en zyn dna aangewezen urn te beletten dat do findicalen wederkeerig aan de Liberalen den bona geven Dit zalton de Katholieken dan ook atellig doen zoo Inog ZIJ tetaoenlyk behandeld worden AasKevaogeB 1 Nel TUd vao flreeiivlck Directe Spoerwegverbliidlig net GOUDA ZemerdieiSt 1894 95 7 10 7 80 4 41 4JI I i 1 01 I H MO 4 01 4 40 I II DIN HiAGfiODOl iHu Ml 7 10 7 48 Ml M810 U11 IIU 151 S8 I U1 4I1 4I4 U4 41 1 177 1 08 1 M 10 10 1 44 1 41 l CI 1 04 Ml Onud MO 7 80 8 181 88 lO U 10 88 11 0111 481 10 1148 8 11 4 18 4 41 MO 8 47 7 41 IJl lO lO lOJl C T B I C B T C O D D t tVInckl Ml 7 10 I l 11 84 18 01 18 80 1 85 8 10 8 18 4 41 Ml 8 01 8 010 84 Wowdn imoduilh 8 M 8 11 1 H 11J8 11 41 Ml Ml Ml 7 10 IMO IJW LM 1M4 liai lUf U M tM tM ÏIM mfvrnmif mim wimiww isa 0tatlll Ora Xft l 2 kuMr Zttüog ru Donderdag 17 U i De commieffiSii ffto onderzoek orer de g loofsbrierMl llritbeo gerapporteerd tot to Utiag faa atle ladao bëhalru de afgeraardigdeu Tan Elat n Bererwuk Teo UDzien twi Elat ia Toorgetteld opvraag dar etembrieijea van do beratemDiiiw en het vragen raa mlïebtiugen aan den Hiiiiat r omteeot beweerde onrecbtOMÉ dMlnemmg ran eeo geoMentobode iH da warkzaamhaden ran bet atemboraaa Ton aantien Ttn Baferwgk ïa it meerderheid der eonmiaaie Toor toelating ran dee heer Bomt Één lid acht nadere gerent Doodig TOor die bealiaeingen itelt roor opvraag der itembriefjee Alle laden ego toegelaten Do eoBclaiie van Slat ia goedgekenru en de boeliaeiog insake de codcIdbio van Beverwyk TORlaaad tot Dinaikg 11 oor Daarna xgn da looen roor zoorer aanwezig door den voorzitter beöedigd Gekozen ia tot eeriten candidaafc voor het praaidiqa de beer Oleiohman met 76 ran 88 ittmmeD Tweede candidaat de beer van er Scbriek nat 46 itemmen Dordo candidaat De heer De Beaufort Amft by baratemming met 47 atemmen taf 85 op dan baar Borgaaioa pê R aidentiebodo noemt bet een ken MJMtMd toeken dat do inrooping van Oodi BMMi aan de openiogarede van een miniaterie De zaak ran de vardwenM vrouwen ia nog Ung niet vai teD nog altyd loopen gemchten over het vinden van e n of moer vronwenlyken Het jongste geracht spreekt nn van het vinden van oen lyk op bet terrein van de renbaan by Arnhem r ard gaat waarran ook de heer Van Hou deel aitmaakt Bteadi geneigd het beate te galooren ziet bat blad daarin moor dan een Ufoodig zwiebten voorgewooateo enonanoea De Jaeobyn ii miniater geworden misaebioQ tot beUr inxicht gebracht De rede beeft de lont waarvoor zyne optveding in bet Kabinet nooht doeigaan byna ongedafin gemaakt De lllaawa fogoeriog treedt op ali een miniaterie ad boc met gaeno andere opdracht dan om bot kiearecbt in mïuder radicalen geeel dan dioD van den heer Tak te regelen Een tronwlnafcig paartje to Amaterdam dat gieter roor de tweede maal in bet hnwolyk zon treden daar ban eerate huwelyk door echt acheiding te niet waa gegaan kreeg voor dat de plerhiighoid een aanvang zon nemen een woordeniriaaeling daar do bruigom aan zyna rroegero vroow hare terkeenle baodelingan nog eens onder het oog bracht De bruid vloog de trappen af en liet bot gohoote grzetachap in den atadc onder den nitroop ik kan my redden Daardoor wordt do tteno der katbolieken roorloopig lan bot nieaae bewind verzekerd botgaon niet zoo licht het geval geweeit ware indien het een liberaal program bod willen ontwikkelen Dit zon incooftilDtioneel geweeet tgnt maar de regeeriog beeft den eenig gooden w iogealagen Na de kies reeb tregeüog moeteil de partijeu weer vry worden en moeten de katholieken over een nieuw lamengaan bjj de rtaobui bun oordeel kunnen uitepreken Door het lid ran bet OoUiga roor do laovisacheryen te Edam bolast met betoppertoezicht over de Zuiderzeepoliiie wordt eeo iwlitieraartuig met beambten geaUtionaerd bj het eiland Wieringen ten einde dezen zomer te waken op do verpachte oeatarbanken aldanr Is do ingonomenheid van bet blad zie men Man voorbarige inatemmiog met de kiiMwetVnn Unnten Het ü echter ook in dat opzicht nlat lOBdar goedo vorwaohting de gflyktijdige lageling van hot gemeontetyk kiearecbt ii een gOBotlff teeken Ook dat do beerSprengor Van JByk oene opboowende rol zal apelen de berzianingen door ham ter baad te namen aoUon geiyk do rodo laat dooraebamoren gtaohiodan in verband mot bet kiearecbt Oiattreonamiddng waren drie Leidaobe knapen van de Ambaabtaaeboot gaan zwemmen aan de Zyl onder Leiderdorp toen een hunner in het midden ran hot water wegzonk Kyne kameradon trachtten hen nog ter bntp te komen doch tevergeeia daar de drenkeling hen dreigde made te aleepon Juist kwam oobter de Aiu terdamaobe bcM t voorby waarvan de kapitein onmiddellyk de roeiboot tiet uiteetten Het golukte aan da bemanning don draukoling op te balen doch te laat daar da knaap roeda verdronken waa Na door een ctekter te zyn goaobouwd ia bot lyk naar Leidon ovorgeoraeht Het program ia aober en Juiat daarom voelbelovend duidelyk en naawkaurig begreoad da katholieken kunnen er geen beter wenaehen Zonder goeitdriftigo bowoodoraara te ayn wn hat niauwa kabinet zulten wy daarom M Iwnnianiaking met do troonrede en in verttonwoo op baar inhoud met een waakzaam oog siin dadao afwachten Dak bal niniaterte Mivar liberaal ia oJachoon ktoab ayn boataan dankt aan den ateuu dar katholieken ia den katbolieken juiat nanr wenKh Toriakart Mr Haffmanainbet Venl Weekbl Te Qoorie B heeft zieb by het kaarigezalaobap Borlyk Kaartepel hot koogtt zeldzaam gara by hot whisten roorgedaan ut alle riar epelsra sopea miaéroc declareerdao Do eeo bad al do harten do andor al do raiten de derde de aohoppen en de riorde de klareren Waran ar kaiboltakao in bot mia Röall opganonan galyk aommigan atellig verwachtten het wnra voor ona diep te beireoran gawaeat zegt bet blad Daardoor toch waro do katholieke fractie in de Kamer hatia oDdnoka tot Kegoeringaparty TorboTon Sn daarroor behoede haar de goedo banal I Uan toeh ia zy in banden gialagon aa allen invload kwyt In de plaate ran mat baar rekent bot miniaterie op naar Wy bobben dat ondervonden tydena hot miuiiterie 10 44 18 08 I OO 10 11 U M U W 11 U UJI 7 81 7 U 1M 1 4 IJl 8 18 0I li 88 11 11 OTTlIBi aji 10 11 01 t 4i l tl 7Ji I 10 H 1 08 8 18 I IJl 8 H 8 18 7 4 SODOA OIN Bill Ut 10 41 U 11 11 11 l Ot 1 17 IJl 1 81 4 41 1 17 8 117 11 l S HOI U U I 1 10 1 18 1 88 1 88 ndi ItMf mlit MiMinrIwk OiimU ftoUardiB 8 18 10 01 10 11 8 07 OouU 7 80 8 4 t 0t X ILI W8 II BI K 1 47 Uhiw l8 01 NJ Ll O OO Towb 8 07 Il Uagt 8 18 1 181 11 VlMVMtaik i u 1 18 l M 1 W 1 11 1 41 4 17 11 01 IJl 1 08 11 10 11 11 UI U 1 11 8 11 110 8 11 10 U 10 07 11 17 11 41 UJI 1 48 1 17 I II 4 11 8 11 I U 1 41 7 41 10 1111 8811 48 IJl 1 10 7 11 ÖiidMr l iO 1 14 S smIm l ia 7 01 8 18 UMkt 8 11 7 818 88 Oowh 1 40 iliHt 4ai Wjh 7 81 A i l w l m OJL 1 14 BHUniik Ol Dl DTIICMT 8 08 8JI 10 11 10J8 18 48 1 18 t ll 8 11 4 47 8 111 17 7 41 I II 10 14 10 11 11 01 1 87 I M T ll 10J7 11 17 I 1 41 1 I1 1 04 1 418 111 07 8 8110 18 141 1 lOJl 11 48 1 10 8 01 8 11 8 10 8 11 8 81 1 18 8J8 I U 10 1111 10 S O D U i i MSTIIDIM Uil 10 08 10 81 11 1I I II 4 47 1 11 T U 10 14 1 10 U U U U 1 MO Ml UI O U U U Ml l U U M 1 11 M j M J ILH Tan zuiden der tpnorlya Bokstol TUbarg beeft de boor Ltpa oen nitgeetrckt donnenboeeb liggen dat oen nvMig van 3 a 4 oren beeft Gebe dit woud ie thans lerkochtaan oenigo Belgiaebe honthandelaara die de afgewerkte otammon voor een groot gedeelte aan de kolenmynon lororen Binnen dr jaroa moet het work waaraan 40 mannen dagalyka arbeiden a eloopoo zyn De oudste inwoner van Cojlon ia ovarloden Het waa oen aebtldpad die een eonw gateden naar bet oiUnd werd gobiacfat eer bet heUaa van Nederlandscbe in Kng lacbe handen oreigiog Het dier wu aedert jaren blind en niet minder dan 6 voet lang Het behoorde ot oene bynii uitgeetorvea soort en wordt daarom opgezet en naar het Britech Mnaoum te Loaebn goronden Het bericht van een Duitsch blad dat in oen toebtfaoia in Proiaen een ranBelmacbine wordt gebmikt wordt nu tegengesproken De weopdagon worden ala ven oudsher door een der bowakera toegediend terwyl de gevangene op een bonten geraamte vutgebonden is en wel ten hoogste drie maten met 12 uren tasachenrnimte telkena tien alagen om de minuut ééa De Duitache pers komt togen zulke li fatra£Fen in verzet Ta Parys bestaat aedert eenigen tyd eene zeer nnttigo instelling die wij wol minder □ oodig zooden hebben maar die miaacbien toeh niet geheel overbodig zon zyn Dat is eeo goedkoop resteorant voorrroaweo Vooral te Parys acht men het weoscbelyk dat er n gelegenheid bestaat voor vrouwen om zonder in gemengd gezelacbap te komen goedkoop te dejonneeren voor 70 centimea beeft men in dit reeteurant opgericht door een hefdadtgheidsinstelliog aeu volledig dejeuner met koffie en likeur Ën de inrichtiog heeft tot nn toe zonder verlies gewerkt Wel komt bet dikwyls voor dat 7U centimes voor een dejeuner een winkeljnffronw of een arbeidater te veel is en dan ziet men meer dan eena tw e peraonen samen gebruiken van één dejeuner terwyl voor anderen doza maaltyd de eeoige van den dag ia Dat de telephoon een zenuwachtig mensch wel eena zyn gedold doet rerliozen met zyn tergende geluiden ala men zich inspant om goed te verataan of zijn plotseling onverklaarbaar zwygeo juist als hy ona een belangryke mededeelmg overbrengt ia verklaarbamr zoo al niet vergeeflyk Maar de lydera aan atelepboonnmrvomteit zcoala een Duitsch blad het noemt moeten voorzichtig zyn on ook voor het telephoonkas e zicbzeWen beheerachen Dat onderTood een bejaard heer te Berlyn dezer dagen tot zyn achade Hy bad onlangs weder de bekende t nspoedon by bet telepbooneeren en hy gaf de telephooojuffrouw aan wie hy al zyn kwellingen weet een atendje in zoo ruwe en onge ste bewoordingen dat het meisje zwaar beleedigd zich herinnerde dat er raehton zyn te Berlyn en een aanklacht tegeo hem indiende De tiechtbank besliste dat zelfs de ergste tolophoontegenspood niet het recht geeft tot bot beloedigen van een jonge dame die zoo goed mogelyk haar dienst vervult en de driftige boor werd veroordeeld tot een geldboete van 100 Mark Te Hilversum beeft op den Eenten Pinksterdag een tot nog toe onbekend persoon des voormiddags omstreeks balftïen een jongentje ran 9 jaar zoon van den arbeider v d B onder beloite van eeo kwartje mita hjj bem den weg naar utrecht wees en hem eon gedeelte van dien weg begeleide na een groot eind te hebben goloopon in oen boaoh gelokt Aldaar herft hy bet knaapje op hoogst onzedelyke wyze mishandeld Naby Maartensdgk w nt het jongetÏD den man te onlloopen en 4 10 4 47 1 04 1 11 1 10 l it 8 01 t lO 6 17 1 11 11 18 IJl 1 M 1 U 1 11 1 4 H eODIIA U SO 11 10 1 14 8 88 1 41 1 10 1 80 1 41 UI M 1 M 1 11 41 11 08 11 40 1 41 M U U M tO II 10 41 Tooib 1 14 Z bfw8 0l Bl Kr 6 l4 Z f M 8 U 4ao kwam dea avonda onst seka halftoven ia bekl enswaardigen toeoteod te hnis zoo berig toegotakcld dat by thans raat oon atokjo gaan De politte doet yvarig oniteruok £ en peraoon op wten mmoodan viol iainTorhoor genomen doch bleek do idioldigB aiofc te zyn Op den tweeden Pinkatudag ia ganenal Dodda aan boord ran de Tibet te MaraaiUo aangekomen on door eenige aotoritmten rerwelkomd De Tibet bracht o a ook eene mitrailtonae noda die in 1870 door de Pmisan waa buitgemaakt en door dezen aan do Dahomeyaneu verkocht voorte acht kanonnen welke eveneens op Behanzin veroverd wzren Aan een journalist verklaarde generaal Dodda dat Dahomejr nn voorgoed tot rust ia gebracht de rerwydering ran Behanzin hoeft daartoe den doorzUg gegeven Ten einde de overheeraehing voor Frankryk gemakkelyker te maken beeft de generaat het land verdeeld in twee onafhankelijke kooinkr ken dat van Abome en I den ran Alada en do verbonden atammon linkeroever der Onémé die door Behanzin onderworpen waren weer in bet bezit hnnoor onafbankelykbeid gesteld Men zal no waarachynlgk een PranKb resident generaal te Abomej sanatellon en oon viee reaideat te Alada voorte in de bolangrykate plaateen eeniga agenten Wat het beheer over het gnnnexeerde land betreft daarvoor ia nc geen vorm vastgesteld Het grootate deel ran het Franacho leger is reeds teruggekeerd er zyn nu nog een compagnie mariniers en twee compagnieën Senegaleeuhe bcherpschotters beliaUe het gewone f rnizoen te Abomej en Alada en in de Franacho bezittingen op de knat Te Herwyoen ia een bedrog aan bet liefat gekomen dat ainds vele jaren aldaar gepleegd moet zyn Een hooiweger die by de landbouwers het verkochte hooi ootring woog dat productmat zyn eigen schalen Dezer dagen kwamen een paar jongens aan diezelfde balans zichzelf wegen de een woog zwaarder dan den ander die korten tyd te voren juist lichter was geweest By onderzoek bemerkte men at de evenaar der balans ongeveer 5 centimeters buiten het middelpunt stond De weger zoi de evenwel dat hy aan hot langste eind bleef he n elke schaal hooi van 25 Kg een verschil van 2 Kg uitmaakte ten nadeele tan de landbouwers De boeren weten ongeveer boeveel hooi zy van het land balen en geborgen hebben By betleveren riet echter bet wicht sinds langen tyd tegen Ook de wbepon konden niet met den gewonen last geladen worden ala bet hooi door dien weger ontvangen was Naar men verneemt wordt de zaak door de politie onderzocht De hoerenplaata bewoond dw r C Iblraan Sloterweg te Haar lemmer maer ia door onbekende oorzaak geheel door brand vernield Byna oiete ia gtnd kannen worden Door de politie te VOravenhage is aangebonden een man die een ayner weldoeners voor een bedrag van f 60 oplichtte benevens een persoon w ens verduistüingon ralschheid in geschrifte Oe laatetbedoelde bood by ingezetenen ten nadeele zyner patroons valschelyk door faam ooderteekende quitentien aan Men herinnert zich dat Haria Sefamitz eon der twee zoo geheimzinnig verdwenen vronwon een zuster bad met wie zy samen woondo toen zy kennis maakte met De Jong 1 40 f 1 M lOiOI 10 10 8 41 t 1 08 ILOt 11 10 IIJO Il H 4 10 IJl 7 07 M7 TJ4 TJI T M 1 U Ml MO Ml 1 10 IMI 1 81 4 41 7 01 Ml I 7 10 1 11 7 11 I 0 711 10 Deze ongelukkige beeft zich het lot harer verdwenen zuster zoo aangetrokken dat zyeeu zenuwberoerte kreeg waarvan zy niet weder herstelde De arme rroow ia gisteravond in het OaBthnii orerloden T Hihêrwm n 8 k 9 JMJg oon j TUI d n gfaueawuicbgr Koeodcra dat in de Gooiaelw raut wilde baden bij ongeluk in een dieper gedeelte gekomin en geionkaa Hg wwd echter gelukkig gered door den tinrmermauknecht B Scholten waarna hfl met balp ran den Udmeeeter P J Jutema an de daar dichtbsgelegen bad en iweminricbting weder tot bewoetign gebracht werd De Kroonprins no Denemarken echgot meer aan goedhartig man dan een goed paedagoog te weien Hg bracht onlange met de Kroonprioeea een beaoek aal eaoe meiqetichool waarren hg baachnakaw ia en kwam daar in een der laagste klassen waar men joist begonnen was Bal godadiaaatooderrrga De meisjes waren reilegen ig stotterden en raakten in de war Daar nam opeens de Prins het meest rerlegen meisje op ign kniein en liet haar toen onderrragen a ging bet nitmuntend Het meisje wist op alles rlot te antwoorden Toen de Prins en de Prinses rertrokken waren begon de bigd rerraste onderwgzeres haar knappe leerling te prgaon maar na bekende ime het geheim ran hare knapheid De Prins had haar alles roorgeaegd De alg reigadering der Maatsohappg tot N t ran t Algemeen stond gister f 1300 toe roor Toortiettiog ran het onderloek naar den toestand en de werking der liekenfondsen en f3000 roor het bestrgden ran de werkloosheid door de departementen met stenn ran het hoofdbestnur Op het Tooratel ran de departementen Enschedé en Heogeloo om f 8000be ehikbaar te sUlleo toor hel berorderen an tgdelgke earsnssen in koken en andere huisboodelgke beiigheden tot onderricht ran hmsrrouwen en toekomstige bnistronwen uit do k ine bargerg en den werkmanxtand stelde Hotterdam als neudement roor het bedrag te brengen op f2000 wat werd rerworpen met 409 tegen 387 stemmen Voor rerdere onderzoekingen omtrent de armenverMiging werd san het hoofdbestnur f1500 toegeetaan or een ondaraoek in sake den ïoynbee arbeid eni f800 een telijk bedrag roor roortgeiet ondenoek aanhZtde de werking ran het loerliogwesen in het buiteoUud f 2250 roor roordrachten en f 500 voor de nprichtiug n tolks banken Na rerwerping ran een amendement Tan Zwolle dat slecht f 1000 wilde toestaan omdat ie administratiekosten te hoog ign enl besloten weder f 2000 te storten in bet Schoolfonds dat nu 120 000 groot is De luitenant kolonel plaatselijk kommandant ran Amsterdam is door de justitie gedagraard tegen 7 Juni om gehoord te worden orer de rraag wie de afkondiger ii ran het consigne dat de kleine steentjes roor het paleis op den Dam trg gebonden moeten worden Vermoedelijk is het consigne afkomstig ran eea dor Troegere plBatsel ike kommandsnten die het eigenmachtig gaf en igne oprolgers als gebfuik rermaakta en aal dus nu die telkens terogkeerende quaeslie waarschgnigk worden uitgemaakt De hansoms te Londen hebben het werk gestaakt Er was gister bgna geen rgtuig te krügen behalre enkele waarren de eigenaars in de gerraagde loonsrerhooging der koetsiers hebben bewilligd Te Stettin is een strike begonnen onder de dokwerkers De metselaars te Weenen hebben bgna allen den arbeid harrat Aan aan deair dagen te Amsterdam ontrangen partienlienn brief nit IspAhan is het rolgende ontleend dat seker door de wielrgders met halaagitriHng lal worden galeien We hadden deie week begin ran April nog een anderen gaat nl een Amerikaan die aldaar aankwam op sgn reis om de wereld per rJlocipUe De telegrafiaten aldaar Ispahan hadden ran hon collega s in Shiraz remomen dat hg daar rerleden Maandag sou aankomen Wg ign hera daarom met ons drieën een eind op den Shirai weg te paard te gemoet gereden in onze zadeltasschen een paar fleosefaen bier medesemende men heeft daarroor Heinekensbier om hem met een hartigen dronk te rerwslkoman Tegen rier uur lagni wg ham dan ook opdagta en een kwartier later bad de ootmoeting plaats Hg rertelde oni toen dat hg al een maand of twiatig onderweg waa ea nit üsw Tork op i ia gegaan rrai Eeiit had hg de Vereenigde Stalen ren New York tot San Francisco 5000 mglen doorkruist en was rsndaar per stoomschip naar Japan gereisd dat hij met tgn rgwiel doorsneden had om rerrolgeaa naar China orer Ie steken Bg ign aankomst aldaar toen hg zich op weg wilde beSiren weid hem roorspeld dat hij daar nooit rand randaan zou komen en werkelgk had hjj in China ook met de fanatieke berolking geraarlgke ontmoatingen Xrenwel hg M m goed a men on ilaagde er in Birma ie bereiken welk land hy ook doorkroiat heeft alamade Eog Indié lo zyoe grootete breedte Daarop ia by da kuftlinio van Beloedjeatan gevol waar hg door de wildernis gaande leranamiddelen en dnnkwater op kameelen moe t medenemen en bereikte zoo Perzië waar hy zeide tot nog toe van de verecbillende Europeanen Tooral Tan de telegrafiaten den meeat mogelyken atenn te hebben ontvangen Bg hield zich zoowel in Shiraz ala hier Ispahan slechte een paar dagen op en is nu pas een dag geleden vertrokken naar Teheran van waar hy over Tabriz Klein Azié Konatantinopel Ooitenryk Doiticbtand naar Engeland denkt te reizen om vervolgens den Oceaan weder over te atokon naar New Tork De muziek nit voeringen dwr aocieteit in bet HaagBobe Boach op Woenadagarond zullen by gunstig weder aanvangen 23 Mei In het Ned Tijdschrift toor pbarmacie chemie en texicologie wordt eene methode aangegeven tot herkenning van paardenvleeaoh ïn worst Om in een vleochmengael de aanwecigheid van paardenvloeoeh aan te toonen wordt voIgenB Brautigam en Edelman n 50 gram vleesoh zoo fijn m elyk gemaakt en met 200 c L water gednrende een nur gekookt Een afgefiltroerde proef van dit vleeaehnat wordt na volkomen bekoeling met rerdond aalpeterzuor vermengd waardoor nog opgeloste eiwitetoffen worden afgesoheideo en de vloeistof ontkleurd wordt Hot filtraat wordt voorzichtig gegoten op water dat warm met jodium verzadigd ii By aanwezigheid van paardenvleeacfa neemt men aan de raakviakte een wynrooden ring waar des te sterker naarmate de hoeveelheid paardenvleesch en de daaruit atkomstlge boeToelbeid gycogeen grooter is Wanneer de reactie twyfelacbtig ia wordt het vleesch met 3 pet kali op een waterhad Torwarmd tot de spiervezels zyo uiteeDgerallen na coleeren wordt de vloeistol tot 100 uitgedampt en gefiltreerd salpeterzuur toegevoegd on verder behandeld zooals boven is aangaven Op die wyze zan 5 pet paardenvleeach in worst worden aangetoond Het vleesch van rnndereo varkens schapen en katten geeft de reactie niet Deze proef ia vooral ook belangryk in verband met bet vele paarden vleesch van verdachten oorsprong nik Engeland naar het Vasteland aangevoerd In de gisterenavond gebonden rergadering ran de club uit de vooruiteteevonde fractie der liberale party ia in het boreau gekozen de heer Cremar zoodat het bureau thans bestaat nit de hoeren Borgeaius Ve na en Cremer Bartbolomeua Heppener en Pieter Piket waren in Maart jl wegena wangedrag ait den militeiren dienst oatelagen en hadden toen het beroep van glazenwatscher gekozen Zy waren iu den kost gegaan by mejuffrouw K J van MierlOf te Haarlem Op 18 April vermiste deze een gouden broche en vier gouden ringen zonder te kunnen z geo waar die voorwerpen gebleven waren Een toeval bracht dit aan het licht By den goudsmid De Jong kwam een zekere Lynzaad die verzocht drie gondeu ringen voor hem te toxeeren Deheer DeJong dia wist dat er ringen waren geatolen ontbood de politie en nu bleek dat Lynzaad van een opkooper De Euster genaamd een lombardbnefje bad gekocht voor f 1 waarop deze do drie ringen en de broche had beleend De Kuater werd opgehaald en verklaarde de voorwerpen te hebben gekocht van Piket deze vertelde ze ten verkoop te bobben ontvangen van Heppener en zy beiden voorloopig in hechtenis gesteld hadden zich gisterochtend voor de Haarlemscbe rechtbank te verantwoorden wegens dieftrtel in rereeniging gepleegd Uit hot onderzoek bleek dat de schuld van Heppener niet te bewyzeo waa doch deze bad met Piket ook nog een dioAtel van lood op zyn gewetim en zonder deae twee andere dufstellen van zakdoeken gouden oorbellen een zilveren ketting en een schaar De officier van justitie vryspraak roorHepensr vragende wat het eente misdryf betrof oordeelde dat deze dadelijk uit de voorloopige hechtenis moest worden ootelagen om daarop echter weder onmiddelijk in hechtenis te genomen wat de andere diefstelten betrof en roqoireerde t en ieder eene gorangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden Do verded er van Heppener in zake den eerste diefstel mr v Hulst sloot zich aan by hrt rryapraak vragend reqoititoir van den omeier terwijl mr t Tbtel opiredende voor Piket diens vryspraak vroeg omdat het onmogelyk was dat deze de voorwerpei kon hebben gestolen De officier wees er op hoe noodig hot was deze glazenwaaschers die ieder oc nblik in de gele nheid zyn te stelen en tot nntoe dan ook niet andera hebben gedaan streng te ateafien Do rechifbank doet orer 8 dagen nitspraak on beriiate dat Heppener gorangen blyft BiitMlaKbek Ovenlekt Raiberti de radicale afgeraardigde der AlpeeMaritimes interpelleerde m de Fransche Kamer de regeering orer de gedragsign die sg denkt te rolgen ten opsichte ran de circulaire welke de paoselgke nuntius mgr Ferrata aan de Franache biaschoppen geienden heeft met betrekking lot de rekenplichtigheid der kerkfabneken De interpellant beweerde dat de nuntius niet het recht heelt om de politieke gedragalgn roor de Fransche bisschoppen rast te stellen tegenorer een dergelijke gesagaanmatigmg ïfioest de regeeriog handelend optreden Nog andere sprekers trokken tegen den nuntius te relde de afgeraardigde Cochin daarentegen rerdedi e mgr Ferrata De socialist Jules Goesde nchtte tot den minister ran oorlog de rraag waarom het leger bad deelgenomen aan de feeaten ter eere ran Jeanne d Arc Da minister president Casimir Perier antwoordde dat de regeering geweigerd bad officieel deel te nemen aan de plechtigheid maar dat de officieren rerlot hadden ontraogen de feesten bg te wonef Wat de circulaire ran mgr Ferrata betreft de rageering had er reeds tegen geprotesteerd omdat zij lolks niet kon goedkeuren noch wat den rorm noch wat den inhoud betreft Ik heb zeide de minister er onzen gezant bg den H Stoet reeds orer getelagrapbeerd daarop las spreker een brief ran den nuntius roor waarin deze rerklasrt het rerzendeo der circu laire te betreoren en belooft dat het feit zich niet zal herhaleu De minister zeide dat de regeering geno n nam met deze rerklaring en het incident als afgeloopen beschouwde Een motie om zonder meer orer te gaan tot de orde ran den dag waarmede de Regeerüig zich rereenigde werd met 334 tegen 142 stemmen aaogeoomen De Hongaarscbe minister president Weckerlé stelde gisteren in het Huis ran Afgeraardigden de rolgende resolntis roor De Kamer handhaaft het door haar aangenomen wetsontwerp betreffende het burgerlgk hnwelgk zendt het ontwerp aan de Magnaten terug en noodigt hen uit het opnieuw te onderzoeken ea dan aan te namen Graaf Apponji de leider der oppositie stelde eene resolutie roor waarin der regeering reraocht wordt de bepalingen omtrent bet rerplicht zgn ran het burgerljjk huwelgk te laten raren De minister ran justitie rerklaarde daarop dat geen enkele schikking mogelgk is de Magnatenkamer die alleen op roorrechten gebaseerd is moet zich roor den wil des rolks buigen De Belgieëfae Kamer beraadslaagt niettegenstaande de Vegeering het desbetreffende ontwerp dat tot bet aftreden ron den miniatepreaident Beernaert leidde heeft ingetrokken Het aanhangige is een rerbelerd ontwerp ran den progressist Feron het is door declericale Kamercommissie met 6 tegen 1 stem rerworpen Hoewel het heginiel juist en rechtraardig noemende betwgfelde deia commissie de uitroerbaarheid en t nut ran het plan en bet heeft geen kans ran slagen daar de geheele reohterz de als ééa man tegen lal stemmen Ook het ministerieDe Burlet is tegen het arenridigheidsstelsel daar het ran oordeel is dat aan de Kamers die door de nieuwe kiezen zijn gekozen moet worden ofergalaten aanzienlijke reranderingeo ïn het rerkieEiogsstelsel te maken Ofschoon de rerkiezingen eerst na 5 maanden zullen plaat hebben beginnen zy in België reeds de gemoederen in beweging te brengen Volgens de nieuwe kiezersigsten zullen Brusasl en zgn roorstede in plaats ran 20 300 kiezen nu 142 182 stemmen bezitten behoorende aan 95 150 kiezers ren wie reien het dubbel stemrecht bezitten Men berekent dat het aantal kiezers in de landgemeenten riermaal zoo sterk zal rermeerderen als te Brussel waar totdnsrer ten minste een ran de 5 inwoners een stem had In de landgemeenten echter was de rerfaoudiog reelal 1 tot 20 en dorpen ran een paar honderd inwonen hadden soms in het geheel geen s emrecfat De Pruisische minister ran landbouw heaft tegen 28 Mei eene conferentie ran landgoedbezitters ambtenaren en professaren bijeeng roepen Hnolie taak tal zijn in het belang run het grondbezit eeiTonderzoek in te stellen naar alle Tragen tot dnsrer opgeworpen omtrent eene wgiiging rtn het erfrecht en ran het credietwezen Haar programma omrat ter bestrgding ran den toenemenden schaldenlsst Tragen omtrent de belasting op den grondeigendom in rarband mat het erfrecht in den meest nitgebteiden tin oattrent de bepsAing ran de rerpandbaarheid der gronden tot aaiie bepaald raat te vtellen waarde ontrent organisatie ran credietinstellingen onopiegbara amortiaatie Ieeningeo materieele hulp ter rerlichting Tan den zi aren sehuhlanlaat omtrent landbonwcrisis en bare Toomaanista Ttrschgnseleu oorzaken en gireren Het zeer uilgebnide prof mma kan geacht worden alles ta omratten wat ter he rziening ran het agrariach recht is roorgesteld Twee en dertig pemnen gn oitganoodigd om het woord te roeren onder han ireA man al de aaaroafdat dar agrariSrs aan de professoren Schmoller Conrad Wagner Sering Brunner Qierke Miaaikowaki Paasehe de heeran ron Hnene n Ton Schorlemer Alst en den directeur der bank te Mannheim Recht De positie der Eraugalische Gemeente in Lnierabnig die tot durer slechta eenieitelgk recht Tan beataan had ia roor aanige waken wettelgk geregeld geworden door de afkondiging ran eeo groothertogelgk besluit betreffende de goedkeuring ran de statuten dier gemeente Daarmede ü die gemeente erkend en heeft ag rechtsperaooulgkheid gekregen Naar aanleiding hierran hield de afgeraardigde Serrais in de Kamenitting nn Zaterdag eene interpellatie waarin hjj dit bealuit ongrondwettig noemde en leide dat de rechten der rertegeowoordiging er door rerkort werden wgl die rerbouding bg de wet en niet bg baeloit ran den groothertog behoorde geregeld ta worden De iniarpallatia kreeg dadal k aan politiek tintje toen de zuirerjoridiekeqnaestie als stormram tegen het kabinet gabraikt werd door de oppositi De heer Von OIochauaan greep de gelegenheid aan om i n oprolmr een nederiaag te doen Igden met geknosteTde rerontwaardiging weea hg op het bawgs ran wantrouwen dat de regeering in deie quaeetia roor de rolksrertegenwoordigiog aan den dag had gelegd in de hoop daardoor ds Kauor tol opixMilie te bewegen Met de tegenstan den ran Ejaohen rerbonden zich de oltramootaanache onrerzoenlgken die iedere andete kerkelgke richting het recht ran beataan loudan willen ontnemen In een fanatieke rederoering riep de ricaris generaal Krisr dat de eenheid ran het katholiek het koatbaarsle goed ran bet Luieniburgsche rolk is dat het besluit ran den groothertog de wettelgke rarnietiging dier eenheid is su dat dit roor het land geraar en ongeluk l medebrengen Als oarerbeterigk fransquillon wees deinterpellant afgeraardigde Serrais op het geraar dat de erkenning eeuer protestantacfaegemeente als middel roor de Duitecbe propaganda in Loxemhorg oplerert Nadat selfa persoonigkheden tussckn it heeren Eyschen en Von BInchausen gewisseld waren en do laatste op scherpe wgze de sarde ran den dog bestreed die door da regeering waa roorgesteld stelde de regeering da kaUnetsquaestie Bg de stemming bleek de Kamer niet ran de meeuing der oppositie te zijn Het ngaeringsroonrel om tot de orde ran den dag orer te gaan werd aangenomen mat 20 tegen 12 stemmen Te Lissabon is het afbreken der diplomatieke betrekkingen met Brazilië kalm opgenomen Men rerwaoht niet dat het geschil tot ernstige moeilijkheden aanleiding zal geren Trouwens de Portugeeschegezant te Landen deelt mede dat de Portugeesche kommandant die admiraal Da Qama aan boord nam geheel beeft gehandeld op eigen rerantwoordelgk eid De kommandant staat nu terecht roor een krjjgsraad ten einde zich te reraatwoorden wagens i n f edrag ioodn het proces is geëindigd zal da ortugeeeche Regeenng een besluit namen boa bg dit geschil te handelen De Portugeeaoka llegeering beweert dat het rolstrekt niet haar doel is geweest admiraal Da Uama te helpen omdat deze de monarchie in Brazilië wilde haratellen Men rarwacht daarom dat weldra de rorige rriendscbapnelgke betrakkingtn waar zullen worden herateld toodra het proces tagen den kommandant Caetllho ii afgeloopen INQBZONDSN Quehtt BedaeUil Zon er niets op te rertinneg a dat juiat de stoomtram om 12 nnr den Timdeweg passeert als da schalen uiCgau Do eondactesr doet alle mogeiyke moeite on onheilen te roorkouen daarroor komt bem leker een woord ran lof toe maar de man kan niet roor en achter tegeiyk i jn Het is eea aogst gelicht die kinderen aan da wagen t lien hangMén rooral als de tram iegaa da Bonteibmg op moet en geen asem e meer haaft l en ongeluk zit in een klein hoekje Zon man de directie niet kunnen rerplichtsn op daa Singel een tO k 15 minuten te wachten In de hoop dat men den pat dempe ródr het kalf rerdronken ia hak it da aar ta tiin Uw dw K Oouda 18 Mei 94 WÊemBmÊÊÊmÊfÊmmammÊaamÊammamÊÊmm 345 Staatn loter te Klasse Tnkklag ree Vrijdsg 18 Msi IMi Ifa Sia lit Mts UMI ea lOMI 1000 Sa Itei Hts 810 sa IMl 400 Ne Oil 033 an 0 71 tOO No ili ISI7 t 76 9777 IMK ItOIS 1M0 lllil KSM iOISl en iOtat 100 Prijsen ran 70 i i M7 IIU MM IIMO ISSie 157tri8 43 183 1171 11 U Ittll 19M1 157II tSSSt 408 Sist li 7 8S8 11470 18701 llltl 18177 8 1 1 71 1444 511 U61I 11718 UOiS UOll 714 7M 7 71 Uit 14117 180 1 1 U