Goudsche Courant, maandag 21 mei 1894

1 tatttBHi te i f i an akiwiri Diploma B tot het goreu van Ondarwiji io da Stenographie TOlgana hat ttalaal Stola Vfirj aan da haetan J Hoak koo aaaar Heboal Ooaterwgtward an B Wniaaataio Boakfaoodar OadBaiar laad Orar da praafachriitaa taa aan Candidaat Toor Diploma A an aan root Diploma B BO t ADVERTENTISN ontsmetting nóg s n da gsmasnlsa opdta en dezen ten haren laste brengt Schiedam zelve baar oven heeft te bekoskigm Daara volgde eene besprekiiiff van ds pokken epidevis in zgn ver g dsslde ds iospecteor mede dat de door bem pgegeven cgfsrs nog zeer weinig recht geven k t het trekken vaa eoncloiiên wgl het aantal personen voor elke mbriek aanwezig niet kan worden opgagsven en de opgavni omtrsntdan vaoetnetoestand verkregen zeer onbetrouwbaar zgn Pogingen zouden worden in het werk gesteld om tot beter oordeelen io staat te tellea Zooveel scfagnt hem ecbter zeker dat voldoende immuniteit slechts van ger lds en herbaalde revaccinatie mi worden verwacht voor Uipl alwynnd wordaa baachikL Uit P nakkar wordt hatfolgaiida laadboawbaricbt gaiondan Omtrent dan atand dar gamaaaa kan raa hiar bat lolgeada gemeld worden tTarwe an coliaraad itato Teclbalbrand da rogge baboort tot bet middelmatige Het fzomargmaa beeft een goeden opgang gedaan aa gaart een goed roornitucht Sedert eenige jaraa beboorde da taalt raa bat rlaa al tot bat rarladena tbana ia bet opnienw geaaaid an itaat hetoitmnntend Weuecbeltjk ware bet dat de productie tan dit nuttige gfwite cicb Tooral mat bet oog op den arbeiderutand wedar mocbt dtbnidan De rroega aardappelen alaan nitmnntand Wanneer t looala lot nu toe geraj waa ran naehtroraten berrijd mogea bigren dan cnllan er rroeg nienwe aardappelen aga Da Uta aardappelen beginnen h aok ta lartooneo De rerwaehting der rruebtboomen ia groot De raeiUpel geniet een goeden welatand en heeft ruimicboote ta ataa De ihooilanden zgn goed beaet en garen een geweaaobt roomitiicbt Alu ign de rerwacbtingen ran da landman en reebouder lang niet oognnatig Als verdacht van kindwmoord is de dienstbode M T Dit Laeken België gevlucht naar ons land De Belgische justitie verzoekt hare aanhouding Zg ia 25 jaar oud twari van niterlgk goed gekleed Drie kinderen te Winterswijk broer es van 8 10 en 12 jaar waren gaan baden op eens plek waar de beek die door de gemeente stroomt ongewoon diep en breed is Allen verdronken Het 2 deel van dr Bnonck Hnrgronje a De Atjèhen was op een half vel na afgedrukt toen het bevel nit Nederland kwam tot staking van de uitgave Gelijktgdig deed da miuiftêr eene bestelling van 50 exemplaren van het Ie deel waarvan bg eene oplage vaa 1000 exemplaren op bet oogenblik dat de verko werd verboden nog ongeveer 150 exemplaren over waren Miaachien wordt bet 2e deel nu wel oitgegeven op de Russische manier vol zwarte vlekken door de censnar in het boek gemaakt De verkoop van deel I van De Atjèhmcvan dr C Snouck Hurgrooje is niet gestaakt alleen wordt met de verdere nitgave van hetwerk niet voortgegaan J B Da Haagaohe oorraapondant na da N Or Ct c meent dat foontellen tot regeling ran bet flnnnciewezen sullen voorafgaan aan die betreffende de kieerecbtregeling iVoor 0Tarijling lagt de briefeobrgrer ahealt nen bg tnieowe miniaterie abaoluat aiat ta reeaen De beer IlSell ii een leer baaadigd kalm man da heer na dar Kaay da rerpeiaoonlgkte bedaardheid de heer Upreng r Taa Sgk k door nieta zoo bekend ala door ïn lengte raa atof en langdradigheid ran betoogtrant da baar raa der Slegden beeft ala lid dar Tweade Kamer de herinnering nagelaten aan menig eindelooi nitgeploozen vertoog TOor da meaeten sgoer boordere onhegrgpelgk van dtepünnig tecbniaobe waarde de beer van Houten ia de nieaet onuitputtelijke politbuiin woord en achrift Men mag dna veilig aao aman dat bet Miniaterie ali geheel vrg iwaar op da baad tal weian en tamelgk vaal aal tdaraoeken ea praten alvorens tot daden te De beer van t Lindenhoat direetsnf éa Weeainrichttng te Neerboscb schrqft Hei ziekenbnii zal poedig geheel voltooid zgn Deze week is bet werk TOor de timmer lieden en metselaars afgeloopen Nog is aan een klein gedeelte de schilder bezig Allen die b6zicbtigen vooral ook desknndigeny fóemen zeer de inrichting de rnimts der ImMniteiten de ventilatie d r kamers zalen etf gangen enz Nu het gebouw gereed ili voldoet het nog meer dan bg den aanbouw door ons verwacht werd Wg meenen zondM overdrgving te kannen z au dat in gebeel Europa geen iuricbting gevonden wordt waar kinderen worden opgevoed die zich in bet bezit van Bulk een ziekenhuis als wg thans bo zitten kan verblgden Sm viertal baaran in de proriaaia Oroniogas paaBingmaaator da baar dr L A Blhlar la Ten Boar liah noeaeuU da financiaale oommiaaiei hebben naar aanleiding van de radavoeriugen van den baar Van Deth bealoteu him ia ataat te itallen eene vervolging in te tatlaa tagaa dan baar Van tUndeahout De bter vaa Deth had verklaard f 2000 k f 3000 daarvoor noodig ta hebban De borengenorrade heeren hebben echter eenige lekerbeid willen habbea vooral ook omdat van het publiek Ujdragaa ajjo gevraagd en met den heer Taa Detb een contract gealotao waarin daia ildi verbindt mal bebalp van de genoemde aam binnen den tgd van weken na ootvangtt van bet totale bedrag den weaevader Van t Undeahout in beshtauis te doen nemen Tavaaa baaitten ag in dit contract dan waarborg dat de beer Van Detb de genoemde torn voor geea bniihoudelgke belaagan aal l hMtadeo uaar louter en geheel tot inbechtlBianrroing van dan weeavader Van t Lindebout aa dat by bereid ie volle verantwoording te doaa vaa da tot dit doal uitgegeven somman Twee schutterplichtigen te Snscheds die door bet aanvragen en verkrggen van een ver buisbiljet naar elders zonder zich evenwel elders metterwoon te vestigen meenden ontst en te zijn van de verplicbiing om hier ter stede aan den scbutterlgken dienst deel te nemen zgn door den schuttersraad ten Raadbaize dier gemeente vergaderd veroordeeld tot eene boete van f42 en f527 50 wegens het zich ontrekken aan den dienst De plechtige plaatiing voordestandaardvlag op de arbeidersstichting Het Bofreldc te Apeldoorn heeft in tegen woordijjbeid van het boofd e8tuur van den Oranjebond van Orde den ontwerper van het denkbeeld én beheerder den heer De Broyn van Rozenburg en tal van belangstellenden plaats gehad Verschillende sprekers brachten dank aan de tairgks deelnemers die die werk der liefde doorfinancteelen en zedelgken steon hadden mogelgk gemaakt waarbg H M de Koningin lootoboon was voorgegaan Uit Zaiat wordt aan het U D gemeld Nadat na ongeveer twee jaren geleden de ar van da in 6e nabgheid deter gemeente hoogte de Piramide bg Auatrarlita da baar J B de Beaufort burgemeester van Directe Spoorwegverblodlng met GülUA Zone JcistJJJJ JjL AaDgevaDgcD 1 Mei Tüd van Greenwlcli Uaaidnekl Xteawarkark lettasdam I io I T Ï kD A M 8 O O DA 11 10 11 10 lattariaa Oaaalla Hiaawarkask Heaidnekt Oohda 7 101 40 LOO Sar H 7 41 Ml BL lr 7 47 s Uk w 7 lll 01 N ÏI d 1 01 Voorb 07 0 11 Bf I ll 11 Ooada I ll 10 7 11 Oadew I IO 14 WeaMea I ll 7 01 t ll Uuaakl 11 7 11 Il 40 loo v OI Da VTIlCilt 11 10 81 11 41 1 19 Ml 8 19 4 47 1 18 1 17 1 48 8 81 10 14 10 18 ff 11 0 1 87 êr 1 87 7 M ff 10 J7 ff 11 17 1 48 8 11 T 04 1 41 8i 8 0J 1 55 10 81 i i HAS 1 en a uaie t ta I aa aai aiaa iaasil lO tlll IO Oeoda a T ll I H 9 14 Ml Wondmboig aldaar aana bebagt bAMiadia muotvenameliog deed opgravea welke door genoemde beer aan bat Nedertandscb mnaeom ta Aiulerdam ten geacbeoka waren gegeven heeft date hoogte voor de baioekeia meer en meer aantrekkeijjka gekregan En ta it een beioek overwaard daar men van haar k nin een prachtig gelicht hMfl over de eenige aren var gelegen plaateen Ten einde de aantrekkelijkheid nog te verhoogen laat de eigenaar op de kruin wier hoogte oagereer waterpaa gelgk is aan den Jtrecbtechen Dom e n tweede boogt van ongeveer 13 nutera maken in wier binnenete een wenteltrap tal komen waarmfa men op een plateau van 3 maal 3 meter komt van dete kolossale hoogte wordt het vergaticbt nog aanmarkelgk verhoogd De vergadering van den Ocaeeaknndigen Baad voor 2aid Holland werd gisteren U sOravenbage gehouden aan het departement van binneQlandëcbe taken en gepresideerd door den heer J Menuo Uoitinga inapeeteor voor bet geneeekondig etaatatoeiicbt in Zuid Holland Door den voorcitter aerd medegedeeld dat de beer Tinimermaa wegens vestiging vau tijne woonplaats buiten de provincie tgn eervol ontslag als lid van den üeoeeskundigen Raad heeft aangevraagd Hg sprak daarbg een woord van dank uit voor tgne medewerking Verder herdacht hg ook de diensten door wijlen dr A B J Lnlofs te Hardingiveld als eorraapoodeerend lid aan den Baad bewezen Naar aanleiding van bet besprokene in de vorige vergadering omtrent de wettigheid der vaccinatie bewgten bad bet reobtageleerd lid mr Boot een schriftelgk advies ingezonden waaruit bleek dat eene verklaring van inenting zouder succea geacht moet wordeu te lijn van nul engeeher waarde Overeenkomstig het voorstel des voorzitters zal de Raad tich later nog met dit pont betigbonden in verband met een onderzoek naar de wanscbelgkbeid om aan te dringen op wyzigiog van het model omdat het meer in overeenstemming worde gebracht met de woorden van de wet en de eisohen van de prtctgk Da voorzitter legde over een volladig verslag houdende modedeelingen betreffende de handelingen vau het geneeskundig staatetovzicht over 1893 en van den laataten tjjd Evne belangrgke plaata nam daarbg in de pokkenepidemie waaromtrent bü geen gunatiga mededeelingen kon doen in zoover de epidemie nog niet verminderd is In bet eerate kwartaal waa het aantal tiektegavtllan gaategen tot 1004 mei 238 sterfgevallen Maarendeela werd de beamettiDg overgebracht door bet verkeer met peraooen en goederen waardoor bet nemen van maatregel van iaolement en deeinfectie teer hemoeielgkt werd Op vele plaateen werd veel gavaeineerd maar daarop valt niet al ta veel te vertrouwen Vandaar dat uit de cgfara omtrent het al of niet aangelaat sijo moeilijk raeultatan zgn te trekken Uesoeg wordt er eobter nog niet garevaecineerd en meerendaals worden da reaaltataa varvalsoht door da paraonen die zich daaraan hebban onderwerpen De reaultaten tijn opk moeielgk ta conatatearan mal het oog op de oavotlediga berichten der gemeenten Thans is de pokkenepidemie uog ia groote mate verspreid en in de laatsta dagen tgn de gevallen weer toegeaomaa Verder deelde de voorzitter nog het volgende mede Onjirent de liek en ia richtingen il tot dusrer taaRheo GlBdepnteerdn Stalen en U n inipecteur nog geea Tolkotnen overeensieoimiug verkregen tea optiohte trd de te etellen eiiohen Ook over het QorinehemKhe rioolitelsel wordt bel ondenoek Toortgewt Iq uke eeoe beweerde vleetchvergiftigiog te VOmTeohege ii een uitvoerig oodenoek iogeiteld wurran de aitalig wu dit er geen termen ijjn gevonden om vergiftiging t cooitatewen Oler de regeling vso de vleeeohkearing te 11 01 li ll 0 1 40 10 4 10 li 11 01 11 00 11 1 II ti I U M M 01 t 1 10 i ll I H I ll I M J H T U 11 01 7 4 7 1 11 10 11 11 Il il 10 17 10 17 10 14 10 41 10 47 01 1 11 11 Il 7 11 I 1 41 Ml 7 4t M l ll lo ft lO u OCDA DEN Bil t i7 10 40 It ll 11 11 1 01 1 17 g l i 4 4 44 1 17 7 11 17 U Ot 11 19 11 01 1 19 4 17 4 11 l 4 f A 1 11 Ê g t t f 1 ff f 11 10 f 1 14 e s i OI Il I i S I ll ff ff Il s ff 11 11 ff 1 91 ff ff I IO 10 10 10 07 11 17 11 41 IMl 1 411 47 S tllOt l li i ll 41 7 41 10 1111 89 11 49 OI Da VTIlCili 17 ff l aao ll ff a ua a ae a s s v o iv U 44 1 10 8 I9 8I S IO i l 4 11 1 18 8 tMfl 10 58 a O V u k k HariiDan lO OOff 10 41 10 11 11 11 1 MO 141 Mi 1 41 11 11 11 10 11 94 UI M M M7 11 11 t OI I ll 10 11 lO tl 11 41 1 19 Ml 8 19 j 1 41 10 11 l ll I M Dordraeht hêék de lupaetoor tn nitvoerig adriet un het gem ntebeetuor nlddtr gezoadeo waarvaa bet re olt t oog onbekend it Het verriehten gAdoreoda de pokken pide mie in da lutete xundan gat wuleidiog tot eenige vragen Zoo bleek dnt de leiddraad voor ontemetttng in vele gevtllen met goed gevolg wu toegepMt doch dat vuk behoefte bettood aan de hnlp van boipitaaleoldaiett welke diet altgd kon Teretrekt worden De inipectear deelde mede dat echter io een groot aantal boiteng meeoten door hMpitoalioIdaten ia ootamet al ia voor alle eveotoaliteiten niet altgd een oottmetter te aenden hoewel het departement van oorlog en de militaire geneeskundige dteoit zooveel mogel k met de meeite bereidwilligheid den gevraagden bgataod verleenen en zeer roemde de voonüttër den taci en gver waarmede het militaire ontsmettiogsperaooeel optreedt Bji de bespreking van het jaarvenlag over 1893 werd geweawn op de noodzakeigkheid om spoedig tar band te nemen eene herziening van de wetten die op de itaatizorg voor de volkagezondbeid betrekking hebben All a ne penoooiyke opvatting zeide da vooTfitter grond te hebbeu om aan te nemen dat voontellen daaromtrent niet zoUen aitblyven en tevens dat daarover wet het gevoelen van de geneeskundige raden zal worden gevraagd Ten slotte meende de inspecteur te kannen coDitateeren dat bg den Raad de overtuigiug bestaat dat spoedige wetswijziging dringend noodzakelyk is Verder werd gesproken over de bevoegdheid van de vroedvrouw l e wenschelgkheid werd betoogd vau eene beperking dier bevoegdheid io dion zin dat zg steeds een geneesheer moet raadplegen alvorens tot eene verlossing te kunnen overgaan Van andere zgde werd hier tegenover gesteld dat die maatregelen zeer ten nadeele zonden zgn van de platlelaodsbevolking Het kost reeds te veel moeite vroedvrouwen voor het platteland te kragen dan dat men nog haar bestaan onmogelgk zou moeten maken bij de reeds ten platten lande tnsschen den medicus en de vroedvronw bestaande concurrentie In de discussie bleek nader dat men meer bet oog bad op de vroedvroQwen in de groote steden dan op die op het platteland en dat men iu verreweg de meeste gevallen bg verschgnaelen van anderen aard er op rekenen kon dat de vroedvrouw den geneesheer zon waarsohnwen De voorzitter was er wel voor om op het voetspoor van Duitaobland de verrichtingen der Troedvrouwen eenigstins te beperken door iuitrocÜSn waardoor meer toezicht van de ambtenaren van het geneeskundig staatstoezicht mogelgk wordt Aan het slot van deze gedachten wisseling werd n w te kennen gegeven dat de hulp van de vroedvrouwen van groote waarde is voor de bevolking en dat eg m bare verrichtingen niet verder moeten beperkt worden Onder de rubriek gerecbtelgke bandhaviug van wetten en verordeningen werd er voorts op aangedrongen dat waar nadeel is ootütuan tengevolge van onbevoegde uitoefening der geneeskunst d gerecbtelgke vervolging tot het uiterste zou worden beproefd en word de wenschelgkheid betoogd van eene nieuwe regeliog van den verkonp van geneesmiddelen door onhevo den omtrent wier vervolging de inipecteur in door hem noodzakelgk geachte gevallen inlichtingen gaf TTIiDlH 1I 5S 1 14 l Oi l li 1 1 1 11 7 10 1 11 i M t 0 10 17 M 4 t0 4 47 1 04 4 11 4 10 1 44 4 10 7 80 o oa 1 10 1 80 l 4t 4 10 1 4i l ii l Oi i Ot 1 18 4 41 ff 4 ii 1 01 i O 8 10 4 08 4 40 i ll DIK H tie SOUDA 11 01 11 40 1 41 Toorh 1 14 N d L di i Z Ze w OI BI Kr 14 Zev l l 1 44 1 48 l ii 1 04 1 0 10 80 10 88 10 41 Bg de verdere behandeling werd nog gewezen op bet belang voor het rgk om een voldoend aantal ontsmettingiovens beicbikbanr te stellen en op te richten wgl daardoor de kenten van onteigening en vernietiging van beimette voorwerpen aanmerkelijk vallen verminderen Hieraan werd verbonden eene poging om den inspectenr te doen terugküuien op zgn afwgzend advies op het verzoek van het gemesntebestuur van Schiedam om van rgkswege eene tegemoetkoming in de kosten van stichting eener ontsmettingsioriohting te mogen ontvangen De insiweteur bleei bg zgnemeeninff dat xoolaoK de wet de zorg voor dp 40 11 01 11 10 0 47 1 14 e e 10 01 e 10 10 IIJO 11 90 1 1 11 7 07 Ml ff 7 Ï7 e MO ff 7 14 e M ff 7 11 ff e I ll 7J7 M 10 0 114 411 17 7 1 01 t t 10 10 4 48 ff 7 0 e 1 ê ff 7 11 ff ff ff 7 10 ff 1 11 V ff ff 7 1 ff ff 1 0 7 91 ff 10 Gouda 90 7 101 19 il 10 1810 8111 0811 411 10 1 45 8 15 4 18 4 48 I IO 1 47 7 41 8 9i 10 10 10 8 U T B X C H T 6 OUD Uliechl 8 88 7 iO 1 51 11 84 11 01 11 50 1 55 1 10 8 514 48 1 8 0 8 5010 94 Woerden 58 8 11 10 1 11 84 4 U ff 1 1110 11 Oadewaler 7 07 8 1 10 14 11 41 ff 4 14 1 1 Oouda 7 10 8 811 84 10 97 11 09 11 51 1 11 8 17 8 80 4 87 4 80 7 08 8 41 0 8111 07 1II8T1BD4 U a OUD AtedamCA 8 4 e 11 10 11 17 1 40 4 10 10 7 11 1 4 Wp 1 10 9 11 LM IMI U 4I Ml Mi 7 H IMJ 1M 1 04 U 44 1M IMI M M Ml Ml 1M Betraflbnde den moord bg de Van Stolkstraat te Hitlegersberg niet ver van de Rotterdamscbe grens in de onmiddellgke nabijheid der zich daar bevindende boterfabriek gepleegd verneemt hst Nbl dat te Hillegersberg twee te Rotterdam thuisbeboorende personen werden aangehoncton en gevanketgk naar het gemeentehnis zgn overgebracht De aanwgzingen ais aocden zg de daders ign bleken no l tegenitrgdig t wgl naar aanleiding van hun verklaringen zware verdenking is gerezen tegen een € tal Rotterdammers die man om balt 10 op een bankje aan den straatweg beeft zien zitten en waarvan een zich zeer onvoorzichtig aldni moet hebben uitgelaten ik dacht dat ik BB gelgk doodsloeg Ds moord moet gepiep zgn gistermorgen tusschen kwart Óór en kwart over tienen op klaarlichten dag du Aan den io beslag genomen lat afgerukt van een bord met de woocdsn Bouwgrond te koop zgn bloedvidtken en eenige bosjes haar gevonden waaruit mag worden afgeleid dat de verslag e de 54jarige wednwe Bregard gewelddadig ia gedagen Zg was woonachtig io de Lange Pannekoekstaat 10 Da aanleiding tot deze n duistere zaak schijnt een lietdeabistorie te zgn Bsn der vermoedeljjke daders zoo wordt ons med edeeld zoa langen tgd met de Vsrdagene voor gem een schap pel gke rekening bsMnsgotie hebben gedreven en op zeer intieneu voet met haar geleefd hebben Door don rjlkaveldwachter te Hillegersberg gestationeerd alsmede den gemeente veldwachter KwDsmeraad aldaar werd gisteren ten huize van do personen op wie zware verdenking rust eea onderzoek ingesteld met name in de MéernuiBMtraat de Aert van Neastraat en de Sophiastraat met het resultaat dat thans 2 veidMhte personen zich in arrest bevinden Door een jongen is op bet politiebureau in de Meermanaairaat medegedeeld dat bg gistermorgen ruim 10 uur op den Bergweg 2 personen op een korten afstand van zich zag die een vrouw met een lat sloegen en baar daarna ts water duwden Het signalement van een hunner is bij de politie bekend Hij ia vermoedelgk pokdalig en beeft een litteeken op een der wangen Deze persoon woonde geruimen tgd in de Peperstraat Het Bchamelgflkleede Igk i ter gerecbtelgke schouwing naar bet Igkenhuisje te Hillegersberg overgebracht en vandaar naar bet Ziekenhnis te Rotterdam gebracht waar hut morgen geschouwd zal worden rikt getal vacatures voor onderwgzers te Haarfemmermeer vermeerdert steeds zoodat op del meeste der elf opfnbare scholen gebrek il aai personeel o navolging van andere gemeenten zullen ook hier de traktementen moeten verhoogd worden BoUeolandseh Overzicht Het Sngelsche kabinet Rosebery zal den stoot dien het door het aftreden van den minister van koophandel Mundella gekregen heeft oiet gemakkeigk te bo en komen Door den afval van een deel der meerderheid die Gladstone met zooveel zeemaoichap wist bgeen te honden heelt Rosebery een germgen steun in bet Lagerhuiv en thans komt die gedwongen aftreding onder zulke omstandigheden juist op een oogenblik dat het al zgn krachten noodig heeft om de beraadsli ingen over de begrooting in het Lagerhuis te doors an Voor Sir William Harcourt zal die behandeling meer bezwaren opleveren dan de tweede lezing Indien over de verscbilleode oadRrdeeleii beraadslaagd wordtt zal de tegenstandder Ieren tegen de voorgestelde belasting op bier en alcoholische dranken veel sterker rgu dan toen alleen het beginsel der begrooting ter sprake kwam Het zou wel eens kunnen gebeuren dat do kanselier der schatkist die reeds bg de tweede lezing last betoonde zgn ambt neer te leggen opnieuw aannehting voelde om been te gaan £ n dat SOI bot kabinet niet overleven Het heeft allerlei pogingen gewaagd om de waukelende regeeringsmeerderheid bgeen te houden het heeft daardoor alleen zgn noodhulpen en verbondsnsn van één dag aan zich verplicht de radicalen door de kiesrecbtfaervorming de leren door de Evicted tenants bill f de Waliseta door de t Di stablishment biU de Scbotache partieulariatendoor Homerulec voorspiegelin geo de Londensche progressisten door de hervorming der gemeentelgke wetgeving de arbeiders door de nieuwe fabriekswetgeving Maar het zal Lord Rosebery moeilgk genoeg vallen al die verplichtingen in den lo van due sitting na t komen En dan komt bet Tarwgt nit taetiscbs overwegingen alle euMBBties overhoop gebaald te hebben wetende dat h die toch niet zon kunnen oplossen Zoo luïdsrt het Parlement steeds meer tot de ont hinding ta sullen waarschgnlgk reeds in Juli da nienwe algemeene verkiezingen moeten plaats hebbeq Na het ooverkwikkelgk twisten tasschen de Sngelsche afjgevaardigden aan de eene zgde en ds Dnitsehs en Franscbs aan den ander n haht Ofsr de verkissiog van den dagelgkschen president nadat de katholieken dis voor paos en keizer gesproken hadden door de socialisten waren overstemd ia bet Berlgnsche mgnwerkerscongree ten laatste aan het werk getogen De heer Lamendin die tot president voor den dag gekozen was betuigde zgne voldoening dat het incident ten einde was t welk hg geheel aan het verschil der talen weet Er aal ecbter wel een diepere grond voor zgn De Ëngelscbeotgevaard gden vertegenwoordigen een veel grooter aantal mgnwwkera dan een der andere landen en achten zich daarom gerechtigd den voorrang te hebben In de tweede plaata poogden zg te verhinderen dat een debat ontstond over de gevangeneming van den Belgischen socialist Defuis ean wat door de afgevaardigden van drie andere natiSn gevraagd werd Het gebeurde is alweer een slecht bewgs voor de internationale broederschap der arbeiders De Ëngelscheafgevaardigde Bart waarschowde zgne medeleden tegen de raadgevingen vui de vganden der arbeiders om geweld te plegen en zoodoende voor onbepaalden tgd de overwinning der niet bezitters te vertragen Vele Engelschen spraken op galgken toon die het cJournal des Débats practiscb en verstandig noemt In bet verloop der zitting deelde een Engelacb parlementslid een en ander mede over bet nignwerk ïn Zuid Wales waar ver eden jaar geruiraen tgd een algemeene werkafeiking beeracbta Hg verklaarde dat het loon 30 pCt boven dat van 1879 stond en dat over bet algemeen bet werk bgzonder goed stond De eenige klacht waa dat er meer aanbod van arbeid waa dan vraag Een ander deelde uit naam van de Duitschers mede dat iu Sskaen ergerlgke toestanden heerscben De mgnwetkers wordeu niet alleen slecht betaald maar slecht behandeld geslagen bijv en de hitte in de mgnen is onverdragelgk Uit bet verslag van den Belgischen afgevaardigde bleek dat in en om de mgnen in België 118 000 mannen vrouwen en kinderen 8 tot 13 uur per dag werken Het wettelgk verbod van kinderarbeid wordt uiet nagekomen en ondanks de wet werken nog 1000 vrouwen onder den grond Een Duitscb mgnwerker de heer Doulens verraste vervolgens het congres door in drie talen te spreken Hg deelde mede dat in de Staatsmgnen aan de Öaar ongeveer 30 000 arbeiders den Staat jaarlgks 19 000 000 M doen verdienen maar zoo slbcht betaald worden dat eg gedwongen waren het werk te staken Zg Vtirtoren waarop de Staat 5000 mgnwerkera schorste en 1500 voorgoed ontaloeg Oisteren werd de achturendag behandeld De mgnwerkersbond van Gr Brkannië bad een motie opgesteld waarin verklaard werd dat het congres vasthield aan het beginsel van een wettetgken achturendag met inbegrip van den tgd om in of uit de mgn te gaan De vertegenwoordigers van de minderheid der Ëngelsche arbeiders stelden echter een motie voor waarin met het oog op het groote verschil in levensomstandigheden in verschillende landen de raad gegeven werd dat de mgnwerkersdoor onderling overleg huu worktgd zouden pogen te verkorten Spijt al de overwinningen van Criapi in den taatsten tijd bigft de politieke toestand in Italië toch nog cntiek Voor wat de begrootingen betreft heeft de premiere dusver met groot succes alle aanvallen weerstaan en de oorlog begrooting zal ook wel met een ftinke meerderheid worden aaugenomen Doch dan komen de herrormingaplannen aan de orde en die juist maken de positie vau het Kabinet zoo onzeker Dq correspondent van de Temps te Rome houdt vol dat de fiuancieele plannen van den miuister Soonino zeker niet ongewgzigd zullen wordeu aangenomen en zegt dat Criapi dit inziende daarom op wgxigiog der voorgestelde hervormin i en aandringt De minister van financiën betoont echter geen lust om toe te geven zoudat er no weer allerlei geruchten opduiken over waarschgnlgke wgzigingen in het ministerie Want natanrigk een niet homogeen Kabinet zou zeker niet tegen den stroom der oppositie kunnen oproeien en dus ware bet zaak eerst een gevaarlgken Jonas in casn Sonnino overboord te werpen Evenwel de vrienden van het ministerie zeggen dat Crispi en Sonnino op alle punten van het mininterieel program overeenstemmen en laatstgenoemde krachtig door den ministerpresident zal gesteund worden Toch blgft men veel waarde hechten aan de artikelen in eenige haU officieuse bladen die Crispi aanraadden Sonnino los te laten indien bij eene Kamerontbinding wil vermgden Hoe het met de zaak staat zal men welspoedig hooren Heden wordt denkelgk overde oorlogsbegrooting gestemd en dan begintterstond de dicnssie over de fiuancieele plannen BurgerlUke Btaiika OEBORËN 18 Mei Aron Mozes ouders M A Catf en A Birachel ONDERTROUWD 18 Mei A Luiten te Monster 26 j en M Langerak 36 j J A O Swaving 26 j en L K BlokUnd 21 j InrICUTINUBN WaLKK OIVAAK STHADR OV UlNDat ii NsaN TiaooiJiii UCRGEUGSSTËR en WETHOUDERS ran GOUDA 1 Gesien art 8 der Wet ran deo 2a Joni 1875 Staabblad no 95 Dnen te weten Dat zji rergunning bebben rerteend aan 1ste J Paai en lijue recbtrerkryfjlndeu tot het oprichten eener slachterg en rookerfl achter bet perceel aan den Kaam eeteekend O No 412 kadaiter sectie U No 904 2de J W Peetere en aijne r cbtrerkr jgenden tot bet oprichten eener aigarentabriek in bet perceel aan de Nieuwe Haren geteekend N No m kadaster sectie B No 1827 3de U Tan Dyk en si ne recht erkrygeoden tot het oprichten eener brood en koekbakkerjj in het perceel aan de Doelensteeg f eteekend L No 224 kadaster sectie C No 1970 GOUDA den 19 Mei 1894 Burgemeester en Wethouder rooruoemd VAN BERGEN UZENDOÜRN De Secretaris BROUWER Fiouwe Deonsclie A vaa OS At fi 73 73 Beurs van Amsterdam 18 U£I slotkoen ssy IM s 4 i iVor krs NtDiaum Gert Ned W 8 Vs U dito dito dito 4 100 dito dito dito 9 i lOi HoKOU Obl Ooadl 1881 88 4 4 T ut iDScliriii ing lses 8l 6 WL Oonaxa Obl lu papier 1881 i 7 dito insurer 1848 4 78 PoawoiL Oblig met ticket 8 0 i dito dito S 81 ansuHo Ubl Oost ie Serie 6 4 y dtu Qeoona 1880 4 tVL ditobijBoths l8a 4 ditabyHopel88 a0 4 dito in goud lees 188S dito dito dito 1884 4 10 4 SPAlin Perpet schuld 1881 4 OO i Tnuau Oepr üanT lseo l8 0 4 84 i Osc leeuing serie D 141 s nee leecioK serie O I Zoin Ara IlIP Km r oW I8 i 4 10 Uaiico Ubl Buit 8ch 1890 4 19 VINBSUEU übl 4 onbep 1881 S7Vs loof AnaraaDiil Obligstien 1841 S s 100 RoTTSaoill SI J leen 1886 lOO Nao N Afr Hscdelsr sand 00 Arendab Tsb Mg Certllcalea 641 DviiMastMhsppij dito 480 Arnh H patbaekb paedbr 4 I 101 u Cult Mg d r Vorslenl sand 87 s Qr Hynotheekb puidbr 4 101 Kederlsndache bank ssad iOt Ned lisodelmastub dito 140 7V N W k Pao Hyp b psodbr 6 97 Kott Hypotbsekb pwidbr 4 1M ütr Hypotbeekb dito 4 101 OosTlK Oost Hoog bank aand I88I 1 AhisuaV Kauit hypoth psndb 6 Uaiw L u Fr tien eert 4 Nan Holl U Spoorw MÜ asiid Mij tol Eipl T St 8pw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 j dito dito dito 1891 di 4 lTU lB 8poorwl 1887 89 A I obl t Zuid llal Bpwmij A H obl 8 PoLSK Wsrschsu Weenen aaDd 4 Bosi Or Buss Spw Iiy aand t Ballisebe dito aand E aatows dito aand 4 Iwang Üombr dito aand 6 Knrsk Oh Asow Sp ksp saad 4 IjOSOWo 9e iut Sp tlij oblig 4 Orel Vitebsk dito oblig t ZaidWe t dito sand 4 dito dito oblig 4 AuaiiA Ceiit Psc 3p Mü obl 4 Chio fc North W pr C aand dito dito Win St Peter obl 7 Denrer k Bio Gr 8pm eert T a lliinoia üeutral obl in goud 4 LonuT k NasbrUleCerl T sand Meiico N 8pw Mg Uhyp o 6i Miss Kansas T 4 pet pref send N Tork OnUrio k West sand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Cshf le hrp in goud 6 St Peul Minn fc Manit obl 7 Uu Psc Hoofdliin oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 4 Oa ada Can 8outb Cert i sand VaK C Ballw k Na Ie h d e O Amsterd Omnibus Mij sand fiottord Tramweg Maats aand J É6 Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 8 Bll e StadAntwerpenl887 i Siad Brussel 1886 s Hom Tbeisl Begollr Oesellsch 4 OosTSMR Staataleening 1860 I K t Oct B Cr 1880 8 SrAMB Stad Madrid 8 1864 Var NlB Bel Hyp Spobl eert 4 40 O lOSV 101 178 181 104 46Vis iV 7 Vis 104 lil 108V lH s 74 94 10 189 188 jr V l V s io V 79 lUV 108 44V 4 l U s 184 40 s 14 108 ll s 7 i 9IV Vis 44 H s losf 108 101 101 11 al 84 108 Kosk Uypotheekbaakpaadb ƒ I Barallan ran een Zoon B BIK BooKiiinm Sovda 18 Hei 1884 II I U Aanbesteding DUKORAAF an BBKMKADKN rn dan Polder Blomndaal lullen op ZATBBDAQ den 26 MBI 1894 t m 11 ore in da aBo uii t G mda bj enkele inschrijving aanbesteden Het doen van eenige hentelUngen aan de Polderwerken waaronder bet Btoomgemaal Het bestek ligt in borengaDoemd lokaal t loaing Aanwjjting geschiedt op Woenadag 23 Hai 1894 t m lOi nre te beginnaD au hat BlotmmdaaUeht Vtrlaat ta GmuUi Getegenheid aangeboden om amakalgk en goed te ö 80 ets per Persoon in gealotan haii BrieTeo b onder No 2325 au bat boMW daaer Oanrut GEVRAAGD een Dagineisje CRABBTHSTRAAT 1 Ate Wede M MOt Korte Tlendeweg U 3 il het goedkoopiU adni vaa Nieuwe parapluien en repaxatie Jitslaw ru ROKKEN EM LUIERS Lakkers en Blikslagers ongahawd de laatata goed met lk U armk op de hoogte kunnen geplaatst worden Fruoo briaran onder No 2326 au bat Bnreu tu dit blad UB NIEUWSTE HODBLUN ZOMESMMTELS worden roor spotprgnn OPOBHOIHD in de X ISA LB VITVBBKOOP bH I S REISER Itorte TieiiJdtwi Rma J WELTER WUD8TBAAT A 42 Zomer CorseUeaf Orthepedische Corsetten Reebthouders Corsetten voor corpulente Dames Dames Blouses tfO jk PDIKB ODD m SCHIEDAMMER GENE7EB Merkt ► Verkriiibaar biji M PEËTERS Jz N B Als bewijs raa ecktheid la oaehet en kurk steeds eoor sien ran den naam der Kraa 1 NIGHTOAÏ i a ij wwiiBB w jjj W ii il wii li iir aiiW