Goudsche Courant, dinsdag 22 mei 1894

Opsttljaw Verko Dinsdag 22 Mei J804 33s e No 6356 fiODMlE OCRANT NieuwS en Advertentieblad voor Go da en On streken De Uitgave deaer Courant geschiedt dügel kf met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per dne maanden is 1 26 fradco per post 1 70 AiEonderiyke Nommers VIJF CENTEN ADVEJITENTIÊN worden geplaatst vlui 1 5 regels k 60 Centen iedere regel mew 10 Centen Groote letters worden berekeii4 naar plaatsruimte M Inzending van Adv rt6ntiën tot 1 oor dea uaéSl te GOUDA in OT nU a ns d n Notnu O C FOBTUUN DROOOLBBVEB op UAANDiO i JDNI 1894 dat mofgeu U If una ia Iwt Kofisbnia BitaoKi md Vlhrki ru Mo 1 Keo op ungaiuuua Und gtlegn gotd oiid rhoiid ii ru gs en wttnloiding Tu T l genwkkeD ToariMD IKF M fnum TUIN lUude en liggaada u d Ooaira to Otrnda rgk ü No 217 op dn kidwtnUa Itggw Toorkonundo ia Stctw 0 No 189 gnwt 5 An nut uilgug io da AtUja BtkitMg B t Hv IwTst bnadu aair wii Dcrmenn gug 4 kaman wurru aan mat tarra kaaku mat hinnnplmto en kaldar 2 printanen Tal kiatan an boran 3 tot alktodar toagug gafaoda knman 3 kwnan wurran aan mat raiaa alkoof an balkan aan numa loldar mat S dianatbodaokaman an 3 Tliaringen Hat ii ta Mnraardan 1 Anguatnt a i of zooraal TToagar ab mat da Eigenaraaae kin wordan otaraangakoman No 2 Kan PAXHDI8 oi STAL mat loldar alaanda aehtat dan tain ran parcaal 1 uitgang babbanda in da Aaltja Bakataag te Oouda kadaatraal bakand in Baotia D No 1694 groot 48 Cantianui Ta aaairaardan 1 Anguatna B a Mo 8 Ean HUIS an EBF aan dan Raam ta Oaada achtor roorachravan parcaalan wgk O No 41 Kadaatrwü bakand in Sactia D No ISfIfl gwot 84 Oanüura Variwurd tot I JlU Ik No 4 En HUIS an ERF aan dan nanffl to Oowfa naaat bat Toriga parcaal an Mblar pn aal 1 galagn wgk U No 42 kadaatnal bakand in Sactia O No 187 groot M Cutiuaa Tarhnnrd bjj da waak roor ƒ 1 50 D paraaaln i Un aant iadar aftonderlgk wacdn gntild in ifgialagan daan 2 an 4 nrtolgana 2 8 an 4 an aindalgk 1 da perM Ua oidan gacoabinaaid D pataaala agn k baucbtigan 30 n 81 Ibi an 1 an 2 Jnni a n n 11 tot 4 aren n op d n nrkoopdag t n 9 tot 11 nran mito tfonin T B an bairga Tan toagang at to fia door dan MoUria oTar daion Tarkoop Botaaldag dar Kooppana gan 5 Iali a Nadara inliebtingan ign to bakonian ton iMBtora Tan ganoamdan Notvia FOHTUUN DSOOOLAIBVBR to Oouta I m I m il l Opo tare Verkofping ta GOUDA In OTarataan Tan den Notaria e 0 FORTUMN UKUOOLKBVER p W0KN80A 23 MEI 1894 dea morgana to U una IB b t KoHabnia Hiivoma an d M rkt T n Mo 1 Ean goed ondarhoudau binnen en i r i galadan gebouwd HUIS SCHUUR m ERF mat aan peroeal bewarkto TUIN ÜMIO n ma paioaal kaat WEILAND AUat aan alkander galagan in den Wiutordyk to Oouda wgk Q UOa to uman groot I haetM 60 uaa 45 antiara Ta a aTModu JOU k a N t Eon op gonatigan atand galesen BUIS an ERF in da Dabbala Bnart Tan de Ooatbaren to Owda wgk B No 12 Ta aaoT wd a 1 JDU a i Mo 3 Ean HUI8 an BRF tm de Oonwa JSSV wgk 0 Mo 101 Ta nT rdaB JU i Md OBd rbeadao fiUIS w IBF B da Nwawa Baran to lintda wgk M Mo 87 Varhnnrd bg de weak Toor 1 86 No 8 Ean BUIS an ERF in da SintAnthonbttnuit to Smda wgk No 146 Tatkand by da waak rooi 1 65 En No 6 Kan HUI8 an ERF in da MoMftiaat to OoaAi wgk 0 No 288 Ta anTMwdan 1 JUNl a a daa aorgna tu 9 tot ana to bê Midara inlicbtingen gaait ToomoaBda Moluia rORTDUM DROOOLKETBR to 0 mda Sai Da Panaalu ign da laatoto 8 warkdagan root dan das dar Teiliug fan dea morgana 10 tot daa BuiMdaga 3 am an op dan Tarkoop OPEIBARlYBRKOOPnG om eontant geld ton orerataan Tan den Notaria 0 C FOBTUUN DKOOOLKEVBB op DINSDAG 12 JUNI 1894 daa Êf murgena to 9 uren ton tterfbniu n mF ran den Beer Dr A Romua aan de Oonwe wgk C no 217 to Oeiula ran een netten en goed onderhouden Te besicbtigen Farticaber Zondag 10 Jnni ran 12 tot 4 nnn Pnbliek Maandag 11 Jnni ran 9 tot 12 en ran 2 tot nren OPBNBARE VERKOOPING STOL WIJK De Notoria B OROBNBNDAAL to Ooi fo ia roornemena op WOENSDAG den 23 MEI 1894 dea Toormiddaga 10 nar to Stolwyk op bet dorp ton baize van den heer P SrorriLiHBUio in bet openbaar in n zitting bg reiling Terhooging en afblag in perceelen en combinatiën to rerkoopen Een Woonhuis met STALLIN O Toor 0 Koeien en SCHUUR 5 roeden HÜOIBEUU TUIN an ERF benerena eenige percaelan WEI HOOI en BOUWLAND WEG en WATER ondi j Stolwjic op de noordzgde ran bet Begerache en Büiedankerk to samen groot 4 Hectaren 53 Aren 60 Centiaren Te aanraarden bu da batoling der Kooppenningen op den 21 Jnni 1894 of rroeger Allea breeder omacbreren bg biljetton nalVINKEL a Nadeiv inlichtingen worden rerstrekt door den Notoria H GUOENËNDAAL to Go ia alwaar de rerkooproorwaarden intgda tor intage allen Aggen Agentaar bg de Firma Wed BOSM4NteGoada c i s immm Korte Tiendeweg Gouda Tricot Ondergoederen Toor MitDDen Vroawen en fiünderen SOUDE en GOËQKOaP PARAPLÜIES EN EN TOUT CAS TOOT Heeren Damöa en sKmdaren Het Zgde Sanelle en Qloriaatof Zie de prgaen in de Uitatalkaa Bepareeren an Overtrekken J QILEIN Lange Tiendeweg D 61 TAItDAIITSKA I j w IS Li m Nlcuneodijk 241 Etrsie kals v d Dim AMSTERDAM Tandarts Lion BUt y C0N8ULTEBREN Woetudao DonderAag en Vrijdag Markl ltf4 Gouda Oeada Saalpwadnik ran A Buxuuii k Zoon BhetUBAbek da baati imtn ta a Jiokl Leaaeop ea kortoa Wtr 2 Pts HAND8IGAAR Xenlg adres voor Oouda Loxds Eisscliop D kb to 8 Hnnraa al Inlvaaid M lak anai au tewaod t an Ygl moet dos iteeda m ieder boMgosiB z Aitor Paiilxittter I Pi 90 oeat 79 ceot en f 25 de lesdi VooAaiulai m de meesta A tlieksn ao I t ki Hfohlat A a ta Bottento I Te Gonda bg A WOLFF Markt A 144k en DB LAAT en VAN SON Apotbekara Markt Postpapier en Schrijfpapier in Soorten EANTOOR EN SCHRIJFBOEKEN en verdere zijn steeds in voorraad b j LANGE TIENDEWEG D 60 ECHT mmt food Xi0t Toora op dB VPberiahnstein Overal £ lül2 verkrijgbar MaatgcïMppd tot £ xplHtutie eler vmorin Bron rievpjilfffd tp It oH Pr dam Xtiidblaak 8 Varkrdgbaat in tHoofddepAt roor Qondren Onatiekm SLOTEMAKER en Co per heele Fleach i 18 sento par halre Fleaob i 13 oanto Krnik ii 17 Krak i 13 torwgl roor de ledige Fleaaohen en Kruiken wordt rergoed per haele Fleach 3 canto per balre Fleaeh 2 cento Kroik I cent Krnik 1 cent Op heden is door mij GEOPEITD BIERBOTTELARIJ annex BIERHALLE aan de RAAM 330 alhier De Bieren zijn afkomsligr van de Sloombier broHwerij de le Delft en munten uil door volheid kracht en pittig heid leder die van een oed glas bier houdt verzuime niet bestellingr te doen Brief kaart wordt vergoed De Biereo zijn vert krijffbaar per Beugel of Rurkflesch naar verkiezing De Prijzen zijn concurreerend gesteld VRAAGT DUBBEL BELEGjEN GERSTEBIÉR Aanbevelend tJw Dw Dienaar iff van Winkoop BINNENLAND GOCDi 21 Mei 1894 Da Gommiaaie ran Toezicht op de Zweminriebting rat waarlgk hare taak ernstig op Sadart i hare fanctie aanraard heeft eüq er rato rerbeteringen aan de zweuachool aangebnafat Wie dezer dagen een besoek bracht aan de bwl en iweminrichting beefl lich kannen orertaigen dat in werkelijk noodzakelQke behoeften ia roorzien tGetol kleedkamertjea ia rarmeerderd apringplank werd aangebracht Hian omraaterittg met flinke trappen rerring da onoogiyke hooton achntting en laat not laaat eene degelgke en gemakkelyke gelegenbaid werd gegeven roor tont en aaokleedpn ia da rr e oren Holde daarom aan de C r T Een paar warme dagen lokton al menig H a m mer naar de Hontmanagracht roor den nianwan awemmeeator ia gelakkig wat koade ingetreden na komt fai zoo langzaam aan en train Gaat de Gommiaaie op den ingealagan weg roort dan aal er nog wel een en adar by komen waar mettort jd behoelto aan Ugkt to aiin Voorloopig zg men dankbaar en Toldaaa Zaterdag behaalden to a Qrarenhage da acte Ida ondarwgzeraa o a de damea J Breebaart W Q M Gomfatioa en M Kmiahaer alhier Qiateran rial het l t jarig zoontje ran A ran Vegten op da Karnemelkaloot orer een katol kokend wator waardoor het herige braad wonden bekwam Spoedig waa geneeakandige bnip bn de hand De wonden zgn niet lerenageraarlgk Giateienaroad to ongereer 6 nnr ia aan d Baanwgkaohe brng bet 8 jarig loontja ran Niebnrg to watM geraakt Na eenige oogenUttfcen bemerkto men bet ongaral en werd t kind in beWnatolooian toeatand gelnkkig nog garad De geweatolgke rereeniging Zaid Bolland Tan bet Nadarl Onderwyzera Oenontachap hield Zatordag bara i60e rargadering alddar die zeer drnk waa bezocht Ingekomen waa bericht ran dan inapaotanr Fabioa dot bj deze rargadering niet kon bgwonen De rakasing rrerd goadgakenrd Het Tooratol ran bet beatnor om aan de geweatalgke oommiaaie roor bet Ondaratountnga nda roor 1895 toe to ataan aea FEVILLETOX De laagte eener Familie JVmt iet FranseA Da kleiae WKjotl wsder op z n bankje fiu littoo D ebMn niSt de raiiiete aaadaob t sohfinken an het gwpfck De ikikter die niet veel tiidbad H op bei pVDt alMbaid te iieneo tui de ke Hq lat ÏD de ODiniddellyke lubijbeifl Tan en tegeo0 bet reniter pe oogeo opetatiide Mg bij door de ToilaD ean twarte gedaaata retke ziob efln oogwenk vertooDde en tladalgk veder verdveeo Thani aoboot de gedachte aan d vrouw dia hy in het boeoh gezien had hem weder te bianen en met een qtrong atond hij voor het raam dat hy lael open wierp De zwerfster bad den tqd niet gehad uob it de foeter te maken en wendde het hoofd om liiafta herkende hy de baroaee boewei baar gelaat geheet vrtborgen waa aobter een diebten swartea laier Gfi hier mefroawt riep b Welk eenonvoorsiehtigheid I Het terw t dal hij tot baar richtte kon op twea w uitgelegd den Merrouw Van Huuweerd kooa de maert voa de band linfode Terklaring en iMwoordde nader in t minet tut het Teld gealagait U tnni Ja ik daed er niet reratandig aan het bed ta TwdtaMn ea ttit til gun ho l ge t mij lerboden haét maar ik kon t oiat laager uUhoodeD en ge Bowwwfawifcarth aubflidie van f 40 en het tekort orer 1893 ad f 7 38i te dekken werd goedgekeard eTeaEoo hek vooratel om in afwgking vftQ art 14 fan het r lement aan twee a Taardigden ter alg vergadenng vergoeding vao reis en rerbl fkoflten te verleenen Tot afgaTaardigden TOor die rergadering werdea benoemd de heeren I Sobrender R J Kortmolder en K J Cramer AU plaats voor da 61e vergaderini werd gekonen Qooda ook met bat doel om di meer vasten voet te kragen Dr J Düserinck van Rotterdam hield eene roordracht bgna volkomen gel k aan die welke b in den afgeloopen winter in Diligeatia aldaar hield over Rembrandt Na dete aeer toegejuichte voordracht sprak de heer E Heimaus oit Amsterdam over De natuarlgke histone op de lagere echoot Voor den Hoc n Raad werden Zaterdag de pleidowen gevoerd ia de prooedare van A van Kleef ie Boskoop tegen het H K Parochiaal Armbestour te Hillegom betrafEende een geschil over de geldigheid van eene tolheffing door genoemd Armbeatoar ove de Hillegommvrbeek In 1726 liet een ambachteheer jhr Six eene vaart graven waarop kort daarna een recht tot tolheffing werd verkiegao hetwalk later op bovengenoemd Armbestaar overging Het geschil na over de al of niet 4eld h der beffing antstond ait eene beweging door een schipper op bet touw gezet om van het betalen van tolrecbt af tekomeu Van de xgde van den seiiipper werd beweerd dat het tolrecbt niet op wettige w se is gehandhaafd als xgnde geschied deor den prefect van het departement van de monden van de Maas in 1813 Alleen aan e n booger bestuur zon de hiertoe vereischte bevoegdheid toekomen volgens bet keizerlgk decreet van 1811 Het hof te Amsterdam bealiste evenwel dat bet tolrecbt op wettige w se was gehandhaafd Dne beilufjjig werd bestreden door mr B M VlielanaerEetn en verdedigd door mr W Thorbecke De conclusie van het Openbaar Ministerieis bepaald op 25 deser Ten opcicble van een verzoek van den heer J Paling Hz te Woerden om verrnietiging van het besloit der Vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder Papekop en Diemerbroek dd 8 Ntf ember 189o om door bgdragen uit de polderkas mede te werken tot verbetering van een gedeelte wegs genaamd de Papekoppersdgk hebben Qed Staten van Znid Hulland besloten te jerklaren Ik kwam op de gedachte de arme tieke de goede oadt vrouwAcnt te gaan opsoeken Ik was op bet punt binannile komen maar ug at er iemand hm herkende a niet daar ge vootover gabogao tat Ën toen hebt ge l verwijderd vreeteude een vreemde te ontmoeten M at begrijp ik Maar thans nu ge weet wie er ii ol fl ge zeker tocb niet langw buiten A U ge aitgamat zgt verzoek ik u mij toe te atoan u naar het kaatcet terag te geleeden Gjj kunt nog niet op uw krachten vertroawe AU gtneeabeer moet ik u daarop wijaeo en ik hoop dat gy ii aan mijn voonohnften zult boudeo HevroQW van Hansweerd maakte van den nood eeo deugd tooaU het apreekwoord zegt In hiar hart verwentohte zy dokter Berirand dien ay niet verwacht bad te ontmoeten daar tg hem niet had tien voorbijgaan terwjjl zg in bet boscb wachtte Piet de Buiter wilde zg apreken om met hen tot en verkUring to komen boewei tg zeer goed wiil dat daarin voor haar een geraar aohool Orertuigd dat hg de vflhutdige was hoopte tg hem ta bewegAn haar het oriafle terug te gareo dat t de onvoorzichtigheid bad gebad bem toe te werpen Zg hoopte telfa dat hg er in zon toestemmen Fraukrük te verlaten ea de groote aom soa aatmemen welke tjj bij ziek bad om zgn vlucht mogelijk te maken Zg keode hem slecht ea zette haar eigen veiligheid op het spel want het onderbond di t sg tooht koo baar in hst verderf storten Maar tg werd vwtewd door de reaael kate onruat Het verdwgoen van Bodolf van Triehtvoorde had haar beroofd van de kracht om te danken en het gezond verstand te gebruiken Wat was er van bsm gewordw Hoe had k Bit dea t B knaaan komsaf Daar da dearea vaa dat er geen termen bestaan om aan het rwMsk vaa den adresaut ie voldowi De heer 3 Delfos onderwgxer aan de aoboo der Martbaiticbtiog te Alfen ia als zoodanig benoemd aan een Herv Diac aohool te Rotterdam Aan eerstgenoemde school istjjdelyk aaogeateld de heer F H Van Ommeren uit Nieuw veen Bg koninklgk beslnit ia mr J Q Gleiohman benoemd tot voorzitter ran de TweedeKamer der Stalen Generaal voor het t dperkdbr tegenwoordige litiing 8t Gt De provinciale Vereenigiog van burgemeesters en sncretarissen in Zuid Holland zal ene buitengewone vergadering houden op Woensdag 30 Mei e k in het Hotel Coomaos c t Rottodam ier benoeming van een bestnuralid in ds plaats van den beer P Lyeklama k Ngebolt De iVrgzionige Eiesvereenigingc te Ondshoorn heeft bnloten voor de herstemming iauchen de heeren mr Reekers en Donner op Vrgdag a s geen oandidaat te stellen Naar wg rernemen ia de heer Van Tienhoren de candidaat der eonaervaiiefUberalenin de Staten van Noord Holland roor denSerMe Kamaraeiel door den heer Pgnappelopengelaten en zal waarschgnlgk mr J E Hugdecoper te Utrecht door de conservatiefliberalen voor de Tweede Kamer candidaatworden gesteld Vad Het begin der sitting ml voor de niaawe Tweede Kamer zeer weinig drnk ign Een troonrede is niet gehouden en daarom is er ook geen aanleiding voor een adres an aat woord waarbg anc rs de gelegen beid wordt aangegrepen om een pas opgetreden minister uit te hooren De begrootmgstqd komt eerst in het najaar W ens de ontbinding zgn alla bg de vorige Kamer aanhangig ontwerpen vwvallen eg komen eent weder aan de orde als i opnieuw worden voorgedragen en moeten dan de vuurproef in de afdeelingen nog eens doormaken Tot dusver rgn nog slechts enkele onbe duidende voordrachten van wet ingediend In deze week als de beer Qleicbman weder de leiding heeft aanraard zal wel spoedig blgken welke van de vervallen ontwerpen der Kamer opnieuw zullen worden aangeboden Maar ook dan komt eerst hei tgdperk van de scbrifteIgke behandffliog Ve moedelgk vjiI er dus haar vnrtrekkea vmsegeld warro waa t onmogiriyk geweest persoonlgk eeo onderzoek in te alellM of de toreakaoaer g en uitgang bad Matunrljjk moest ar eao tgn daAr Kudolf m nul flum as aan tf ap een geheime gang of zoo iets u olf opgegroeid in bet kaafeal keoda wellioht kat geheim ia dta toren Maar aU dat zoo waa had t allea lehgn of hg b de vluebt venmgelakf waa waut sadart dan noodlottigeu nacht toen de g ieraal bet aohaldiga paar overviel had Efidolf geen toeken vaa lavan meer gegeven De paehtar van de PazaiitCDboeve had aan daa bediende die den boer vaa Triebt uorde voor de begrafenis uituoodigde gezegd dat tgn meester naar PsrQs was vertrokken En nUdit antwoord trok mevrt uw van Haosweert de slotsom dat die man een trouw dienaaren eenige vertrouwd van Eudolf zelf niet wiit waar iga meotter ticb bevond Gaarne zou zg bem ondervraagd hebben maar zg dorst met naar de hoeve te gaan uit vreaae dat Bsen haar zou bespieden Zg moest wschten in de hoop dat de pachter eens op het kaateel zou komen dan hoopte c het ean of andere voorwendsel te vinden om hem te doeawwpen en te spreken Om bet ongeduld dat haar n raat liet tot twggen ta brengea had t j het beslnit guomen dan bosohwaobter d Ruiter op ta toeken Zg b reep dat t onmogelijk was op de nitnotv diging vaa dokter Bertttaa een weigerend antwoord te geven Imvi bat vaaster gaande trad z de deur van bet huUj binnea met innigen spgt dat zg de onhandigheid had gehad de sobutlplaata die zg gevDodea h d aehter dan atam van eeo zwatan eikeboom Ie verlat i om ta sieu td de man dien ag aoobt aens reed ta huU vaa gekovfea deten zomer niet ved btlangi orte gericht Het ptrl ment ire jtar lal du al swronvrnohtbaar zgn heel uden dan verwtehtwaa Niet alleen de kieswet is gnallea ookanders gawiohtigs regelingen agn Terdaigd ofveredeld Geen verlichting das tm lasksn gelgk de vorige minister vaofinaaotëaoniiiMtde personeele belasting had roorgedragsa flünog dit jaar te worden ingsTosid Oeao wtf ciging der saocassiebelMting De gewiehttg koloni le onttverpen dis inbeba deUitfVMsn zgn mede van de baan n al w l vsrdsrrssdiondenooht was sn voor pbedigs behaniWiaggweed lag f De aanvnllingakenaeu hebben na wsdwvMt ledan in de Kamer gebracht Tvsa ssni liisi herkoien led dan heer Farneombs SaidMi voor K n vroeger diatriot Uaarlcm so dan heer Beelaerta van BlokUnd die tsStssowyk gsvallen Zaterdag ie DsUi isgekossn Vardar de oadleden van vroeger iMWi mr Vaa Qsbnep voor Rotterdam en Burtari voor Üirsehl £ r most nu n worden hentmnd voor Snsek VOravenbue en Katwgk Xn daa volgen ia Juni oogdererkiauQnniaAlkmafti en Utrecht wegsas hei opirsasu der heeren Van der Kaay en RoS lI aU ÜUifkWl Te Uirscbi wsid varlsld dat aan dsn ah van baiieukndsche laksn jkt mr RoSll awi kans op goaatig antwoord ds vfaag bmiIs kunnen gesteld worden ofZ Kzo baraid irar i zich tot lid der Tweeds Kaassr ta laisa hwkiaun Het U D kaa sobisr msdedsslsa da ds bssr Uoéll da veissaigiag vaa miaiaianunt ea Kameriidmaatsehap om mssr dM sas reden voor zich niet wentohi en 4ai lU voorzitters van Eendracht maakt Machte en vaa de Ub ohtscheKiesersversenigiogs heibsriehi hebben dhtvangen dat Z Sx daarom tot Cjp groot leedwezen a heid naemt fnodanMttt iraaraan bij zeer gshsebi waa De roomsch katboti k wiskiAool ti ïlm togenbosch is aanbeata d en de bouw er van gegund aan den aannstner Van Hisrlo aUav voor de som van f 103 000 Naar man mst zekerheid mesai is weiwi aal ds haar Woltsring tot voor weinige dagen léaraar san ds thans opgeheven rgkskwsekaohool voor ondsr wgzera a aar en wwens licbaamigsfanAtn op zgn Tsrsosk als oo nig gepenfionnésrd da directenr der r k kweekecbool obtrsdsn D V N MV De oade vnmw had ds sten vaa de bavSBsa Mrkeod ea vtrbaaade ar ziob aiat ovn haaf la stsa maar ontriag haar koel Man toa gaaagd k baa dat sg tgaraden had dat baar zoon du vronw bsminda en die liefde hem ten varderve loo voeren De dokter tw felda daaraan dan ook niet en de fljoe opmerker tag teer goed dat de ontvangst van da moeder mevrouw Hanswaeid eenigatiotin verwarring bracht Zij wisa en eenige onbeduidanda woorden Mevrouw van Hansweerd vro aear éa gasoadkmd van ds oude dU antwoordde mat ean roawbetulgiog over den dood van dea generaal VMdss aobma zij elkander niets ta leggen ta hebben en het gesprek Bt akte Plotaeling versebeen Piet de Baiter op dea drsapsA tiij werd doodsbleek toen bÜ de weduwe vsa i meester zag Na baar gegroet te hebben gaf h4 yn moeder en kus ff Waar heb je ooh gaseten kameraad vroeg dokier Bertrand U beat voor m uU k t rp gegaas en na ben ik raada twintig ntautea Uei s vik ben op het kasteel aangeloopeu antWbordde de boachwaohter Vreula XnUe bad m gemagd baar t komen teggm hoe l mat moeder wad Ui n zuster wist niat dat ik hiarbeen toa nao teide de barones Ik heb baar van oohtaad niet gesproken Fut Bweeg en de dokter du kam plat uit ksi oog verloor wmrd getroffen door zfja kondiag Ds joaga man larmaed blijkbaar mtvreuw van Hao veerd aaa te zien en indien bun oogen elkandn toe taUig ootaoatlen teskande lUngelaat een sndnipii waarvaa de ooriaak on ogsi k is radm k Ij ir i il tL l iil H i M li M l I iWytia H