Goudsche Courant, dinsdag 22 mei 1894

t dat een der drinkera op den Aval kwam een inval die hem het leven kostte om te 12 uren bjj elkeu kloksUg een glaa jenever te verzwelgen Begrgpélgkerwgze moedigden de dronken gezellen den man aan die ook inderdaad bg het slaan van twaalven begon te drinken Btj hei negende glas zeeg de dronkaard ineen lo het Bnitengastbuis trachtte men zgn leren op te wekken Hg was dood aan schietoefeningen deelnamen doodelgk getroffen De kogel drong haar door den arm n borst De ongelukkige overleed spoedig daarna hield echt r voet bg stok Hg bracht Heen nog eens een Engelache resolutie i o twettelgk vaststellen van een mioimnm loon in atemming en niettegenstaande alle Daiischera Franschen Belgen en 10 Sngelschen ertsen stemden proclameerde b § de motie ia zgn aangenomen mei 525 000 tegen 462 300 stemmen Toen hernieuwde zich bei oorverdoovend geraas en telkens herhaalde zich dit schouwspel bg t afhameren der Ëngelsche voorstellen die altgd maar werden gezegd te zgn aangenomen hoewel de grootste meerderheid der gedelegeerden er tegen stemde Inmiddels hadden de Ëngelscheo ie kennen gegeven dat zg naar hoia moesten en t congres dos diende af te loupen In den namiddi hield Wilaon daarop een sluitingsspeech waarin hij de vermetelheid ten top voerde door hoog op te geven van de gebleken eensgezindheid der mgnwerkers van alle nationaliteiten behoudens enkele kleine meeningsverschillen Dat waa te erg Yersctieidene sprekers vlogen op aioegen op de tafels en kwamen luid en rumoerig tegan de achnndelgke manier van doen dea Yoorzittera op Men verzocht den Engelschen twee afgevaardigden achter te laten om de verder te behandelen zaken af te doen Dooh al de Britsche gedelegeerden gingen heen Tengevolge der tusschenkomst van de Dnitsohe afgevaardigden van den Rgkad hebben de Engelschen dea avonds nog beraadslaging gehouden en twee gedelegeerden geuten die dan ook in de zaal tegenwoordig waren toen de vergadering van Zaterdag geopend werd Een hunner werd zelfs voor dien dag tot vicepreai dent gekozen Voorzitter was Lamendin De vertegenwoordigers van alle natiën bielden roerende Terzoeningsreden De Duiischer Schroeder ia van meening dat de Babelsche apraakyerwarrtngatoren van alles de schuld geweeEifi is Het congres houdt zich daarna nog slechts met formeele aangelegenheden bezig en wordt vervolgena gesloten Met algemeene stemmen is Pargs jala plaats der volgende btjeenkomiC vastgesteld Na al hetgeen er reeda omtrent het plaa voor een kanaal ter verbinding van Dortmund met den Rgn ia gemeld zal het wel niemand kunnen verwonderen dat hei in bet Prniaische Huis van afgevaardigden bg tweede lezing ia verworpen Een lid der centrumpartg wilde ruim IO4 millioen zien toegestaan om althans een gedeelte van het beoogde Dortmund Rgn kanaal te doen aanleggen namelijk van Hamm tot Datieln Maar een ander lid der centrumpartg wilde daarmede slechts instemmen wanneer het werd aangevuld met de bepaling dat dit k naal Hamm Datieln kou zgn hei eerste gedeelte eener zoo spoedig mogelgke scfaeepvaartverbinding van Lippstadt met Weael Ook kwam er nog een vooratel om zich ie bepalen tot verbetering van hei vaarwater in een gedeelte der Lippe ten behoeve eener verbinding met Weael Deze voorstellen werden echter verworpen slechts een gedeelte der centrumpartg stemde er voor Daarna werd u t 1 van het ontvrerp met 186 tegen 116 flbttamen verworpen Dientengevolge was hei onjh dig over de andere artikelen oog een te sproken en zoo werd ten slotte hei 1 zgn geheel zonder verdere discussie erworpen De tegenstemmers waren de vrgzinnige volkspartg de Polen de conservatieven op 1 na het groote gedeelte der vrge conservatieve partij het kleinste gedeelte van het centrum en vier nationaal liberalen De vooratemmera waren de vrgzinnige vereeniging gematigd vrgzinnigen de nationaal liberalen op 4 na het grootste gedeelte van het centrum en zes vrge conservatieven Met den dag wordt het duidelgker dat het vandaag of morgen tot een uitbarsting komen Koet in hei kooinkrgk Servid I1 y a des juges nu niet k Berlin maarè Belgrade Hei bof van cassatie heeft al de besluiten van den jongen Alexander met betrekking tot zgn vader en moeder onwettig verklaard Zelfs de voorzitter van het hof een van de leiders der progressisten die de tegenwoordige regeering steunen verklaarde zich voor de vernietiging van de ukase des koninga En zoo werd met 9 tegen 4 atemmen o a het besluit van Alexander waarbg aan zgn vader de terugkeer naar Servië werd veroorloofd verklaard in strgd met de wei Wat zal de regeering doen Toegeven t Is haast onmogelgk na al wat gepasseerd is en zoo feitelgk koren zgn op den molen der radicalen die dan van achteren gelgk kregen De eenige uitkomst zon misschien nog nezen dat Milan vrgwillig weer heenging en de koning besloot de wetten te handhaven en te eeren Maar van t een zoomin als van t ander hoort men dusver De regeering ia in t endeel voornemena volgens de eigen verklaring van den premier Nicalajewitch om het gezag der Kroon te handhaven of met andere woorden recht en wet te blgven schenden en al die middelen te baat te nemen waardoor ze de baas blgft Wat er broeit wordt daidelgk nit de berichten over een complot tegen het Vorstejgk Huis op touw gezet De Taqui lndianen in hei Noordwesten van Mexico hebben een overwumiog befaMld op de Mexicanen Een troep Indianen wisten een fdeeliog van 500 soldaten in den bergengte ie lokken en vielen toen op hnp weerlooze vganden met reusachtige rotsbloikken die ig naar beneden wierpen De vluchtende soldaten werden met geweersalvo s achtervolgd 200 dooden ot gewonden bleven op de plaats van het gevecht en men vreest dat de buitengewoon wreede Indianen de gewonden op afschawetgke wgze hebben afgemaakt Te Baardwgk N Br vierden deze week de oude luidjea in het klooster den dag waarop vóór 350 jaren het oud manranhuis gesticht werd Dit huis werd in 1544 door een priester opgericht Doarin zouden acht mannen en eene vronw onderhouden worden De kosten werden rpelgk bestreden door de opbrengflt vad eenige landergen In don Spaaiiwhen tgd ging de stichting in verschillende handen over totdat zg eindelgk weer kTam onder bat B K Bestoarte Baardwgk Thans nog worden uit de opbrengst van zekere fondsen drie mannen en eene vronw onderhouden Niet één maar vele eocifiteiten zgo teAmaterdam herleeft Meer dan één groote bierkoeip heeft ini een afzonderlgk lokaal met afgescheiden ingang eene sociëteit waartoe niemand wordt toegelaten dan op vertoon van lidmaatscbapsbewgs Er zyn echter ook aocieteiteoc die weliswaar na éénen een lokaal afzonderen maar daarvoor eene zaal nemen waarin overdag ook tapperg wordt gebonden Zoo ala men weet was het vonnis van den kantonrechter iodertgd juist gerond op de omatandigheid dat de sociëteit werd gebonden io het lokaal der tapperg Toen de landbouwer Meger van Hoom gem Wedde met de zgnen van het Pinksterfeest van Winschoten per rgtuighuiswaarts wilde keeren ontmoetten zn iemand die het paard een slag gaf waardoor het dier op hol sloeg Bevreesd voor verdere onheilen sprongen al de inzittenden achtereenvolgens uit het rgtuig mei het ongelukkig gevolg dat een nicht en een buurmeisje van Meger bewusteloos op den weg bleven liggen Beiden zgn ernstig gewond het buurmeisje kreeg een zwarv schedelbreuk zoodat men voor haar leren vreest Dr Van Olm van Winschoten verleende de eerste geneeskundige hulp De justitie beeft zich de zaak aangetrokken Een paar jaar geleden besloot de Gemeenteraad van Scboterland de Finksterkermis ieHeereoveen in te krimpen eu niet meer ie doenaanvangen op Pinksterzondag doch op Donderdag daarna k Dit is niet naar den zin vJHhe Heerenveenaters en Donderdag 24 dezer zal ne vergadering gehouden worden ter bespreking van de middelen die moeien aangewend worden om de oude Pinkptermerke weerineere te herstellen en dus haar weer ie doen aanvangen op Pinksterzondag Een echtpaar nabg Stevensweeri is in 27 maanden tgds met de geboorte van 9 kinderen gezegend eerat een drieling toen een tweeliog en eindelgk nog een vierling Geen der kindertjes bleef in leren Te Weert is een paartje in ondertrouw op genomen dat samen ruim 138 jaren telt De directeur van hei Wiener Prater op de wereldtentoonstelling te Antwerpen een tuin mei kiosken waar sigaren bloemen parfumerieën en galanteriën worden verkocht heeft twee processen welke een eigenaardige i ensielling vormen H vervolgt den eigenaar dar tabakskiosken omdat deze vier in dienst genomen verkoopsters toen zg zich bg hem aanmeldden wegzond mei de weinig vleiende verklaring dat hg alleeen mooie Trouwen in zgn Itioaken wilde hebben Maar bg voert ook een procea met een ver koopster van bijouterieën die wel mooi genoeg waa maar zich al te bekoorlgk maakte en o a op een onwelvoegelgke manier danste om welke reden hg haar ontsloeg Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Zomerdlenst 1894 95 Aangevangen 1 Mei Tl d van Greenwlcl XOTTBRDl H B O U D A 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 9 41 9 50 9 68 Het hoofdbestaar r n de Bond fan Njoder ludaobe ondarwQsers il pogingen unwendea if het bezit te komen van eene bibliotheek Tan itudiebpekeo om daarmede te helpen de colIq op kleÏDe plaatsen wien hei door fann laag salaris en hunne bgna totale af Ddering van andere onderirgzers uiterst moeilyk ralt de baaoodigde studiawerken te TerkrygeD Daarentegen staan bjj fele onderw zera boeken nutteloos in de kast naar wier bezit stodeenode coUe psV hunkeren Werken toch die bepaald dienen roor examenstndie worden dikwgls na het examen niet meer iogezien door den ei naar Deie kan zgne eoUega s eenen grooten dienst bewyzen door hun die boeken af te staan Zq die boeken roor dit doel willen bestetnmen knnnen die xenden aan den heer A Hitdeslttimt Bietgrachtstraai 45 Arnhem In de afgeloopen week deden zich te Rotterdam 51 nieuwe gevallen van pokziekte voor De minister van bianenlandsche en heeft bepaald dat het Komriklfjk Kabinet van schÜdergen MaaritahaiH te s Gravenhage voortaan koatelooi toegankelijk zal zgQ op werkdagen vao 10 tot 3 uren gedurende de maanden November tot en met Februari van 10 tot 4 uren gedurende de maanden Maart April Mei September en October en van 10 tot 5 uren gedureade de maanden Juni tot en mei Augustua Op Zon en feestdagen is de tgd van opening te 12 uur die van aluiting alaop werkdsgee terwgl op den Nieuwjaarsdag het Kabinet voor bet publiek ia gestoten St Ct Binnenkort zal te Groeftbeek eene brigade marechanssee worden gevestigd terdag omstreeks elf uur beeft de wed A Xlenbaas koffiehnïahoudster aan het station te Kraiuingeo in een vlaag van waanzin zich metfeen mes den bals afgeaneden vPa dood volgde onmiddeUgk De rechtbank te Arnhem heeft 3 maanden gevangenisatraf opgelegd aan een man motaeiaar van beroep die zgne minderjarige kinderen in hulpeloozen toestand aan hun lot overliet In een bötel bij Weenen hebben een broeder en drie zusters allen bejaarde lieden gemeenachappelgk Ifmoord gepleegd om elkander de smart te besparen van da anderen te overleven gelgs zg verklaarden in een nagelaten brief Voor de vierde maal binnen een jaar tijds heeft naar men ons uit Eruiningeo meldt B M de Koningin een ingezetene dier gemeente geholpen Een bandelooze Heintje Oele ontving naden vanwege de Koningin een honden wagentje Tf Grsreld had dezer dagen byna een gziogvakkend ongelok plaats Sedert eeoigen tyd ia in den Tbiergarten aldaar een ballon captifgej Mst uit het schuitje waarvan zich mias Pally met een paraohute naar beneden liet vallen Toen miss Pally zich uit bet schuitje aliogerde om lan de parachute te komeu werd deze plot Uttg door den wind weggerukt Om terug Idaateren ontbrak haar de kracht Een val van de duizelingwekkende boogie was dus onvwtnydeiyk In haar val greep zg zich gelukkig aan het touw waarmeu de ballon aan de aarde verbonden was zoodat zij wet is mwr levsnd dooh met ontvelde handen van haar vermetel waagatuk afkwam De ontsetting van de toeschouwers toen zg de dame tttsMhen hemel en aarde zagen zweven gaat alle baieh viDg te boven AsS Woensdag 23 Mei zal in bet h tel fifiklltreom te Alfen L Z eene algemeene vergadering gehouden worden van de leden der xeil en roeiveree6iging yHoUandiac waarin bet voorstel zal worden gedaan het besluit tot het honden der wedetrgden in 1894 wegena onvoldoenden toestand der geldmiddelen in te trekken Qelgk men weet heeft de voorzitter der Eerste Kamer in de korte rede waarmede hg het voorzitterschap aaov rdde o a gezegd Buitengewone omatan heden waarvan de eig tgke oorzaak oog niet openbaar is hebben deze baiteogewone zitting noodig gemaakt Het is eigenaardig te zien hoe de ËngeUche bladen met de titels van Nederlandsche hoogwaardtgheidïbekleeders oni priogen De Standard noemde hen tot voor korten tgdeenvondig Herr en scheen dna Holland ala tot Duitachlond behoDEende te beschouwen Nadat bet blad er echter van verschillende zgden op attent gemaakt was ia het 4r toe overgegaau ben met Heerf te betitelen Nu komt echter de 1in 0 maakt het nog erger door jonkheer BoëU den titel van Tonkbar te geven Zeer zeker deed dit blad beter zich in het Sagelacfa nit te drukken zoolang het zoo weinig met dé Hollandaohe taal bekend is OveimiUig gebruik vao sterken draok heeft in de Jacob van Lennepstraat te Amsterdam weder een alaohtofftir geSischt In een café aldaar zaten eenige mannen bgaan die den geheelen avond dejeneverflesch gednobt hadden aangeaproben zoozeer zelfs Deze woorden geven de Tijd aanleiding om aan te dringen op meer licht Tot nog toe scheen het duidelgk dat bg de ontbinding de meening der kiezers gevraagd werd in het geschil tusschen het miDifitene Tak dat uitbreiding van kiesrecht wilde op zgne wg e en de meerderheid der Kamer die het op andere wgze verlangde Met de grootste verbazing verneemt men thans van den president der Eerste Kamer dat de oorzaak der ontbinding tot dusver het geheim is van enkelen De Tgd verlangt dat er nu eene interpellatie zal gehouden worden over de redenen welke tot Kamerontbieding hebben geleid Het liefst had het blad deze interpellatie zien uitgaan van een lid der Eerste Kamer omdat deze Kamer in hei geschil niet part geweest is De Tgd vertroowt dat btj bet tegenwoordig Kabinet geen bezwaar zal ontstaan om bg die interpellatie in ruime mate licht te verstrekken Mei groote voldoening beweerde oolanga een Tilburgscb blad dat Paus Leo XIII zjjne encycliek Rerum Novarum niet had behoeven te schrgvon indien alom alles zoo uitatekend ging tusschen de patroons en werklieden als in Tilburg Op hoeveel schat men dan wel de waarde MO 10 4 i 0 ♦ r 10 1 u st tl M U l 11 8 SS iAt M t i oe 7 7JS 7 H 7 M 7 tl M i Moadiwkt Xinnrkak 0 pdl Botttriu li U ll Oi J 7 M o 6 1S i Sl li S 8S i lO i i i as Bottardim 0 Ut IfiMiwku k lioonbtokt Sonili 8 07 8 18 10 08 lUl 9 87 11 05 11 18 9 4 7 45 SODDA DEN B A A daud 7 80 8 40 0 9 87 10 49 18 11 U Sl 1 01 1 87W9 8 66 4 46 8 S7 6 6 7 18 Si r M 7 4 8JU 11 01 I IS 87 6 11 B1 K1 7 47 9 68 iJi w 7 58 9 01 11 10 l 4 8 08 8 8 lf d L d 8 0 f Toorb 8 07 9 18 11 l 8 90 88 10 10 1 aim 81 l8 9 1 10 07 11 J7 U 41 U 61 1 48 1 8 66 4 95 6 95 5 66 él 7 48 OoBl JI5 10 7 55 8 0 8 81 10 19 10 66 19 48 8 88 9 61 8 18 4 47 6 88 8 67 7 46 8 88 10 14 10 88 Oiliew 5 60 8 54 H O 9 87 5 87 7 6 10 97 W rd 6 6 7 08 8 19 11 17 9 46 S U 6 04 8 46 8 818 07 8 66 1086 Utwolll 18 7 988 98 8 41 9 10 51 11 45 1 90 8 08 8 8 8 60 6 99 8 91 6 8 98 I1 10 68 11 10 10 14 11 18 11 98 e O D 1 A A MSTIBDAM 0 ad 40 8 911 10 08 lO H 19 11 9 1 4 47l 5 88 7 48 Anitardn Wj f H 9 10 10 5 li l 1 8 40 5 45 8 88 49 O 8 1 M 11 10 1 4 1 18 W r WO Snltnia van den meusch in het district van den heer Bahlmann vraagt bei katholieke blad de Grondwet En bei antwoordt Zeor hoog b na even hoog als een paard Verschenen week naar men weet was het erg bniig Het rq eode en hagelde alsof we warempel nog in Maart zaten t Was heel geen weer voor het paard van een fabrikant om aan den plo gewaagd te worden Daar waa wel raad op Er loopen tegenwoordig zooveel menaeben die een paar cent4 o willen verdienen En gelukkig ook dat de honger de menaeben zoo buitengewoon willig en gedwee mkakt in dezen tgd voor zeven en een halven cent per uur krijgt ge iemand door regen en hagel voor den ploeg Het kan niet mooier Ende aldaa is geschiedt dat in den jare O H acbttien bonderd vier en negentig in de stad waar het ideaal der Hoom cbe leer omtrent den toeatand yan den werkman werkelijkheid is geworden met het liefdadig doel om het volk werk te verschaffen zes wezens die men egn broeders in Chriatas noemt zich voor vgfen zeveotig centen een heelen dag half ongelukkig hebben gemarteld voor een ploeg Van Giethoorn terugkomende waar hg had gesproken in eene vergadering is de heer Domela Nienwenhnïs Maandag naar iB v A meldt ernstig gewond geraakt Hei rgtuig waarin hg naar Steenwgk reed brak met het gevolg dat D N gekwetst aan oog en neos bewusteloos aan den kant van den weg moest neergelegd worden bet bloed stroomde uit neus en oog Spoedig bleek echter dat hg wandelend verder kon gaan tot bg een hoeve waar een orthodoxe boer zoo vrieodelgk was hem met een rgtnig naar de stad te brengen Toen D N bg een apotheker een beetje opgeknapt was ging hg naar het vergaderlokaal waar een talrgke menigte zat te wachten en voerde er toch nog het woord om de vergaderden niet teleur te stellen Prina Lndwig de vermoedelgke troonopvolger in Beieren verklaarde Woensdag io een vergadering van den Staatsraad dat voor hem het algemeen welzgo de hoogste wet is salos pnblica supiema lex Deze uiting maakt vee senaatie men beschouwt ze als een proteat tegen de woorden door keizer Wilhelm geschreven io bei uden boek der stad Monchen voluntas regis snprema lex dea vorsten wil ia de hoogste wet Uit de Tielerwoard wordt gemeld dat er dit jaar weer overvloed van keraen zal zgo hoewel niet in de mate als in 1893 en ook de appelen peren ec pruimen veel beloven De nienwe aardappels verwacht men daar over veertien dagen aan de markt Op het zoodoarabankje in de gerecht aal te Groningen waa wegena diefatal van een paard Tjebbe W gezeten In den laten avond ran 15 April had hg het bewuste paard uit een weide nabij Hoogkerk gehaald en het daarna aan een atuk zak gebonden Beideu waren toen stadswaarts gekuierd Zonder tegenspoeden waren zg reeds tot in de Turftorenatraai gevorderd toen zoo n bemoeial van een brigadier paard en man had staande gehouden om den laatste te vragen waar de eerste vandaan was En Tjebbe had toen kort en bondig geantwoord dat hg zgn kameraad gestolen had en er nu mee op weg was naar het politie bureau want bg wilde onderdak hebben Ed hg zal zgn zin krggon want wegena diefstal van vee uit de weide waarvoor bg ook vroeger r eds gestraft werd werd 6 maanden gevangenisstraf tegen hem geëiachi Deze week werd een 27 jarig meisje nabg Rijsel in bet veld werkende door een kogel uit een Lebelgeweer van een der soldaten die 8 S6 08 8 10 17 8 88 MO 0 40 9 47 M 10 01 10 10 11 08 11 10 t S 4 ItM 1 06 l li i m i is 4 50 4 S7 i 04 8 11 8 80 UM 11 80 7 80 4 10 i 4S 5 81 19 90 1 45 1 55 9 09 9 09 9 16 4 45 4 65 6 09 5 09 5 16 8 10 7 07 7 17 7 84 7 11 7 87 9 50 8 48 4 90 19 40 5 51 18 08 9 48 t S0 10 08 8 10 4 08 4 40 PEN HAA6 OODOA iHagB 6 487 807 489 98 9 4810 1911 8819 16 1 88 9 16 9 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 9 88 10 10 10 18 4 48 1 44 1 40 1 68 9 04 9 0 7 0 7 11 7 90 7 98 7 81 10 80 10 86 10 41 6 9 11 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegir6 08 Bl Kr 6 14 Z I e l9 Onud 6 80 7 60 8 18 9 1 2 5 09 7 81 10 10 1810 69 18 0819 46 9 90 8 45 8 15 4 18 4 48 6 80 5 47 7 48 8 85 10 10 10 88 C T E ï O H T G O B D A I Utrecht 8 88 7 60 9 58 11 84 19 09 19 60 9 56 8 10 3 59 4 48 6 88 8 09 8 10 10 84 Woerden 8 58 8 11 10 18 18 34 4 18 9 1110 61 Oudenter 7 07 8 19 10 84 19 49 4 94 9 1 I Goada 7 90 8 88 9 34 10 37 19 08 19 66 1 99 8 97 8 60 4 87 5 90 7 08 8 419 8911 07 AII8TKKDA U e O V D A Amstcrdun C 8 8 t 9 40 ll lOi 11 97 9 40l 4 10 4 10 7 88 AKltirdui Wp 5 50 8 16 9 56 11 95 11 49 9 55 4 98 4 86 IM 10 00 Sunk TJ 9 04 10 44 11 11 ll 8t MO i 9 1 1 tJU 11 D0 O BeeUbuk tmft da be liinDg OTer de soboonheid der eerstgenoemde vier dames en hel al of niet welroegelgke ven den daoa der laatstgesoemde tot later aitgesteld Ambroise Thomas heeft DioadagaTOnd bg de galaTOOrttelling ter viering van de 1000ste opvoering van Miguon te Panjs in de fraai venierde Opén Gomiqne nit handen van PNsident Carnot het Grootkrois van het Legjoen van Eer ontvangen Bet pnbiiek bracht den grazen tooodichter herhaaldeigk ovaties Na afloop van de voorstelling bood de Minuter Spoiler in den foyer den componist namens eenige kanstenaars een gonden gedenkpenmug met een afbeeldsel van Mignon aan Bg een stierengevecht te Avignon is weder een toreador een jong Spanjaard Antonio genaamd om het leven gekomen Hg werd door een stier waarvoor hg over een hek wilde vlnchten zoo erg verwond aan het onderlgf dat hg na verloop van een paar ureo De Amerifcaanache bokser Jim Corbett wereldkampioen heeft in acht maanden tgd met de uitoefening van zgn vak 650 000 doUara verdiend Wederom ia volgens de wettelgke voorschriften TOor ééne maand de voorloopige hechtenis van mevrouw Joniaox door de Antwerpscbe rechbank in raadkamer bevestigd en opnieuw heeft de verdachte daartegen hooger beroep aaogeteekend Naar verzekerd wordt meldt de lodépeodance zoo ingevolge zekere hoogst eroatige onthullingen eene nieuwe arrestatie in deze zaak mogelgk zoo zelf niet reeds zeker zgn Bg diens bezoek aan oud Antwerpen heeft de dochter uit het eerste fanwelgk van den heer Jooiaux mej Margnérile Joniaux in zware ronwkleederen en gesluierd den Eoning een Terzoekaohriffc overhandigd ten gunste vau de voorloopige iavrgheidstelling barer stiefmoeder De Koning stelde dit stuk terstond in handen van zgnen aecretaria graaf d Oultremont maar gevolg kan daaraan niet gegeven worden daar bat koninklgk recht van gratie alecbts toepas aing vindt op door de rechter uitgesproken atraffen maar niet het recht van inmenging schenkt in de instructie van strafzaken Eene gerechtelgke straf ia tegen mevr Joniaux nog niet niigeaproken De Fort ightly Review bevat een artikel van den heer Kobèrte ovei de voornaamste poatsegelverzameliogeQ De fraaiste die van Fiiraiy welke thans te Pargs ia wordt geschat op een waarde van 2 500 000 fr Daarna volgt oaa in het Britiacb Museum waaraan eene waarde van 2 600 000 fr wordt toegekend Na deze komt het eerat in aanmerking de verzameling vas den tsaar van Rusland geschat op 760 000 fr De duurste postzegels u tegenwoordig die van Manritioa van 1 pendy en 2 pence van de eerste uitgifte in 1847 zg zijn onlangs Terkooht voor 17 000 fr Dan volgen die van Britsch Guinea die ruim 6000 fr opgebracht hebben Sommige postzegels van de Saodwichsx eilanden brengen 5000 fr op De ZwartEngelache van 1 penny met de tnitiuleu V K in de hoeken zgn 250 fr waard Volgens pastoor Kneipp is de brandnetel een nitatekend middel voor bet behoud der baren Als de haarwortels niet dood zgo geeft sg zelfs nienwen haargroei Het recept is 200 gram fljngeaoeden bmudnetelwortels worden in eep liter water en een halven liter azgu een half unr gekookt en dan t afkooksel afgegoten Met deze vloeistof moet vóór t naar bed gaan het hoofd ter dege gewasachen worden Om het dor worden der haren te beletten wrgve men eens per week het hoofd af metf ne slaolie Eene nieuwe badplaats Een lersch speculant heeft den bekenden grooten geyser en andere warme bronnen op IJsland gekocht Hg wil er een groot hotel bouwen Op de eersten Pinksterdag heeft te Sïürich een vreeaelgk drama plaats gehad De portier van een hotel vervolgde sedert lang een kamermeiige met liefdesverklaringen en bewaakte haar met een juloerscbe oplettendheid hg meende te bemerken ten onrechte zooals later gebleken is dat zg al te vriendetgk was tegen een der gasten den heer Bick eigenaar eeoer papierfabriek te Stnttgart die de feestdagen in Zurich doorbracht Toen hg dezen op den trap ontmoette ioterpeileerde bg hem daarover en bracht hem met een boratel een alag in het aangezicht toe waarop de heer Bick naar zgne kamer ging waar het kamermei e hem hielp om de wond te wasschen Toen de portier dit zag werd hg zoo woedend dat hg e s rerol verschot op het meisje loste en haar doodelgk wondde en twee schoten op dea heer Bick die een half nar later een lyk waa Nadat hy nog op den toesDellenden eigenaar van het hotel had geschoten doch zooder hem te tre n liep de razende portier naar zyne kamer en schoot zich daar door den kop De waarnemer voor het Eon Ned Met Inst te Haarlem schrgft aan de Haarl Gt bet volgende Bgzon en Bgmaan Na de twee heete ware Juliof Augu8tua dagen van Woensdag en Donderdag trad Donderdagavond na zes our eensklaps een zeer snelle en sterke afkoeling in welke ons om zoo te zeggen binnen den tgd van eenige weinige uren vSu Zuidelgk Sicilië naar de Westkust van Noorwegen verplaatste Van circa 80 graden tusschen 1 en 2 uur s namiddags was de temperatnur dea avonds te 11 u 30 m tot bi Fahrenheit gedaald hetgeen het niet gering verschil maakt van 25 zegge ruim vgf en twintig graden Fahrenheit Ongetwgfeld staat deze plotselinge wgziging in de weersgesteldheid in onmiddellgk verband met groote veranderingen vau den toestand in de hoogste lagen van onzen dampkring weke het aanzgn gaven aan de volgende hier te lande hoogst zeldzaam optredende optische versohgnselen Tnaschea 3 uur 60 min en 4 uur 15 min was er een zg bgzooJJ links van de zon zichtbaar waarbg Jbet dpmerkelgk feit zich voordeed dat er geen spoor van kring of halo tegelgkertgk viel livaar te nemen Te 4 uur 35 min was deze bijzon nog slechts zeer onduidelgk te onderscheiden Dea avonds na 10 uur 46 min vertoonden zich aan weerszijden van de maan een zg bgmaan vooral ie rechts van de maan was tusschen 11 uur 30 min en middernacht van groote lichtsterkte Rechts van deze bgmaan vertoonde zich tevens een smalle heldere horizontale band of streep ter lengte van 8 tot 10 graden Te 12 uur 30 min was zg nog duidelgk waarneembaar de bgmaan links van de maan was na 11 uur 45 min uiterst moeilgk meer te onderscheiden Tgdens den duur van dit veracbgnsel was er tevens een gedeeltelgke halo zichtbaar Buitenlanilsch Uverziclit Het mgnwerkers coogrea te Berlgn heefteen allerdwaaat verloop gebed Nadat Donderdag de beraadslagingen over den wettel ken achtoarawerkdag waren gesloten werd tot stemming overgegaan van de £ n i el8cfaen atemden 30 tegeo en 10 vóór de Daitschers stemden eenpArig er voor en evenzoo de Frauachen en Belgen in t geheel naren 78 afgevaardigden 1 050 000 mijnwerkers vertegenwoordigende vóór en 10 met 12 0000 man 4chter zich tegen de wettelgke regeling De diaonssie had zooveel tgd in beslag genomen en er viel nog zooveel ie doen dat Picard de algemeene secretaris vooratelde den tgd van spreken voor elk woordvoerder op 3 minuten te brengen Daarover ontstond een hevig debat w artasschen de Belgen de qaaestie der beperking van de kolenproductie tot handhaving van de kolenpryzen en de verdeeling van de opbrengt in 75 pCt voor t kapitaal en 25 pCt voor den arbeid ter aprake brachten Omtrent dit laatste pont werd mei medewerking van alle Duitschers van de Hngelachen stemden 2 voor en 7 tegen in deu geest der Belgen beslist Zonder verkorting van den spreektgd ging men daarop over tot de behandeling der aanaprakelgkheid van de werkgevers voor de gevolgen van allemgoongevalleu De Ëngelscheo vonden dat meu de ongelukken door de elementen veroorzaakt moest uitsluiten de Dnitschers waran t met de Betgen de voorstellers der algemeene aansprak elgkheid eens Men eindigde met een veranderde omachrgving van dit punt aan een commissie op te dragen Met eenparige stemmen werd een resolutie aangenomen om zich tegen allen arbeid van vrouwen in mijnen uit te spreken Men was algemeen van gevoelen dat de vrouwenarbeid in dezen tak van bedryf gemijt kan worden ongeoorloofde concurrentie in t leven riep on voor de vronw in booge mate nadeelig ia nit een physiek eu moreel oogpunt Nadat Lens Dept Pas de Calais voor bet volgend congres waa aangewezen werd de sitting tot Vrgdag verdaagd Die dag werd geheel in r zie doorgebracht Bet eerste pnnt van bespreking was de wettelgke invoering van een algemeen mioimumOoon De Engelschen waren daar tegen maar alle overigen voor zoodat de meerderheid der gedelegeerden de resolutie stellig aannam Niettemin verklaarde de voorzitter van dien ós Wilson een Ëngelschman dat de vertegenwoordigers van 645 000 mgnwerkers Engelschen zich tegen en die van 342 300 zich voor de motie verklaard hadden en dat deze das was verworpen Deze tot hiertoe niet gevolgde wgze van handelen lokte de heftigste protesten nit Dan big ven we een volgende maal ma r heelemoul ihnialc riepen de Duitacbers 0p die manier wordt t heete congres een comedie j n De minister vAn binnenlandicbe uken spelletje I aohreenwdeeenFranachmao Wilson F ontving decar dogen eene wMrichnwingi dat er een sftmenzweri g bestond om een oproer ie verwekken en de regeerende dynaatie te verdreven tevens werd ala een der hoofdsanleggers aangewezen de fabrikant Czebinats ie £ raljewo Deze werd in hechtenis genomen en vervolgttu deed men huiszoeking bg verscheidene leiden der radicale partg onder wie de ond minister Taashanovio de raadabeer by hei bof van cassatie Navakovic de booglesraar NaTodOTic en de uitgever Stanojevie Het onderzoek der politie leverde eohter nieta op behalve dat ten bnise van een der rerdachtea een brief werd gevonden ran een vroageren Bolgaarsohan minister Naar men beweert was bet doel der sanken iwering prins Karageorgewitob den schooi zoon van den Montenegrgnscben vorst ep den troon te plaatsen en Alexander ie verdrg ven Karageorgewitch is sinds lang kroonpreten dent en aiei zgn eischen door vele radicalen gesteund PosterUen eo Telegraphle Levende bijen ign op deo voet Ttn 9 art XIX van het Reglement op het algemeeoPostverdrag van Weenen toegalftten in daFransche koloniën aan de Congo te DiégoSuarez Madagascar Majotte Voor en AofatMrIndiê en Qoadeloope l VACANTE DIEEOTIBS Post en Telegraaikantoor Qorlnisbem Jaarwedde f2600 en vrge woning Sollicitatiè n in te dienen vóór 25 Mei 1894 Ofschoon aan de ambtenaren van de baide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om lich aantemelden hebben toch ingevolge de bap lingen van het Eoninklgk Beduit van 21 Maart jl no 17 de telegraafambteunn voor deze op 1 September a a te vervollen Directie den voorrang Benoemd 16 Mei Tot klerk der poetergen en telegraphle 2de kinase mej P Happel te Amaterdam telegraaikantoor H W J van der Brugge ie idem idem mej J Soborink te Lobit mej K Zuikerberg te Hoogeiiand P J Blok te Rotterdam poatkantoor C J F Fuchs te Amsterdam telegraafkautoor A J Koolhaalder te idem idem mej A C Lagerweg te Rotterdam idem mej F J KIgn te Amsterdam idem mej 8 Leverland te idem idem A J Abeil te idem idem F J M Blom te idem idem A G Paaidekooper te idem postkantoor M H Mnller te Hoorn idem O W van den Boich te Amsterdam telegraafkautoor mej L van dar Schuit te Rotterdam postkantoor J Klaaaea te Amsterdam telegraaikantoor mej L M Elze te Rotterdam idem tot brievengaarder te Nichtevecht J H Visse thans postbode tot brievengaarder te Zorgrlied A Sohurer thans postbode Oeplaatat 16 Mei De commiea der postergen labe klaaae P H Quejsen thans met verlof te Dordrecht De commies der postergon 2de klasse W Hovens öreve thans met verbf te Amerfoort Verplaatst 1 Mei De klerk der telegraphle 2de klaaae F W J de Oroot van het Hooidbeatmir naar het telegraafkautoor te s Gravenbage 16 Mei De commienn der poetergea 2d klasse D H van de Werk ran Amersfoort naar s Gravennage D J van Braakenhurg jr van s Gravenhage naar Goee W F ran Oldeoborgh van Goea naar Breda decommiee der poatergen 4de klasse J P Haanachoten van Osch naar Terborg de noowelgke oommies der postergen 4de klasse 1 H S van Terboig naar Dordrecht devronwelgkekler ken der poatergen en telegraphle 2 £ klaaae P Oowenbroek van Hoogdund naar het poatkantoor te Groningen en J M C Vermaas van het poatkantoor te Groningen naar dat te Rotterdam 1 Juni De commiea der telegraphie lata klaaae W Bos van IJmniden naar Rotterdam Tgdelgk belast 1 Mei met het Mia van het postkantoor te Hearenveen C C Gorter directeur van bet telegraafkanlooraldaar r 16 Mei met het beheer van het postkftntoo te Apeldoorn F Allen diracteor van hS telegraafkautoor aldaar 1 Juni met het beheer van het telegraaik kantoor te Kampen E J K van Lidth Uk Jende directeur van het poatkantoor aldaar Eervol ontslagen op verzoek 5 1 Juni De brievengaardei P 0 8choott4 acker Ie Veere Overleden 1 Mei De commies der poaterijen IMi kls A N Vellinga p Teneinde de telegraphische gemeenachap middelen tnssehen Singapore en Hongkoag t vermeerderen laat de sïiaateni tenalW Australasia and China Telegraph CompanT kabela leggen tnaschen eerstgenoemde phuta en het eiland Laboean ten noorden vao Borneo en vandaar naar Hongkong De kabel tusschen Singapore eu Laboean is bereida gelegd en op loatatgenoemd eilaad een telegraafkantooi toot het algmien wr Iceer in werking geateld