Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1894

iVo 635t Woensdag S3 Mei J894 Do tarieren roor Chili BoIitU eo Perq ria CaDdix Tenerife St LouiS NoroDha zgo zoowel ever België ala over Eogeland geiykgesteld met die Toor de wegen Galveston eo Li MboD St VinccDtc mmsm cohmt ITieuwe Deensclie A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Üïtgave dezer Courant geschiedt dagelijki met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr B per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vaa 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Abonneert V op het 8 KATHOLIEKE TUIVEKSMAGAZIJ onder Redactie der beste Eath Letterknndigen Maandelijks Terschflnen 48 pag groot formaat oTer 2 kolommen prachtige lectuur als Romans SoveUen Historische Perhalen Poixie Allerlet Saadsels Logogrief Bebus en en Toor den zeer lagenjprgs Tan 6S CEST fei 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopste masndsohrift van Nederland P STOKVIS WATEEREDS UlTOBTBR a 608CH ADVERTENTIÊN in alle Ai n n en BuitenUtndsehe Couranten worden dadeljjk opgezonden door het adTertentie Bnrean ZOOM te 0ouda Vor kri 88l looV lOJl i 981 70 l s au H J V 981 1041 O as 108 37 loof 100 80 841 55 87 1081 808 1 0 97 108V 101 1851 09 ov 108V lOl a 178 181 104 alotkotra 1081 ny aai 100 07 H BI UJ I Crt Ked W S dito dito dito 8 dito dito dito SVi Homu Obl Ooudl 188188 t ItUja InMbrünog 186S 81 6 OoniHi Obl iiip piorl888 6 dito in lilvu 1808 6 PoBTvaiL Oblig vet tioket 8 dito dito 8 EülLlND Obl Coat Se Serie 6 dito 0 0001 1880 4 dito bij Batbi 1889 t dito bjj Hope 188ll aO i ditoinzoud loeii l88S 8 dito djto dito 1884 6 itixn Perpot lobuld 1881 4 Trouu Oepr Conr laao 1890 4 Geo leeoiog lerie D Qeo leeolDK serie J ZimArmJIiF Beo v obl 1802 lUlIOV OU Bolt 8oh 1800 8 TnintaU Obl 4 onbep 1881 AmUSAH Obligatien 1881 8 i BOITIUIAII Bted leoo 1888 S NlB f Afr Hacdelav aaud ktu A Tab Mn Certiïoaten PMlMaataohappü dito Arob ÜTpotheekb pandbr 4 OttltHq der Torateol aand a Gr Hyootbeelib paudbr 4 Kedarlaiuaohe baoii aaad N d HaodelmaaUob dito N W k Pao Hyp b pandbr I Bott Hypotbeekb paodbr 4 U Hjpothtekb dito 4 OoaTSKft Ooat Hoog baok aaad iliL Hypotheekbank nandb i AiiniKA Equit hjpoth paodb 51 46 61 149 Muw L G Fr Lieo oert 8 XlD Holl IJ apoor r Mij aand Uij lot Kipl r 8t Spw aand j Ked Ind Spoorwegm aand Had Zuid Afrik Spm aand 8 i dito dito dito 1801 dito i iin Sjloorwl 1887 89 A Eobl 8 4B Zaid flal Bpwmij A H obl 8 IiaLW Waraebau Weenen aand 4 Inn Gr Buaa Spw Mg awd t BtliiKih dito aand ïaatova dito aand 6 Ivaag Pombr dito aand 5 Karak 0h AK w 8p kap aand 5 loy 187 141 71 ia 104 I 1S8 Loaowo Seireat Bi Mij oblig 5 108l iisV 75V Il 441 76 108 130 188 Sf l 461 861 n i 18 10 l 7 iioVi lOS a 45 i i Vi 186 lósv 1061 7 100 101 1161 35 1081 Orel Vitebak dilo oblig SZlidWeat dito aand 5 dito dito oblig 4 10 114 A UKA C it Pao Sp Mij obl 8 Ohio fcNortb W pr Cf aand dito dito Win St Pater obl 7 DeoTer fc Bio Gr Spm eert r a Illinoii Caotral obl in goud 4 Louia fc Na8hriilaCert T aand Malieo N Spw Mij leh p o 8 Uiaa Kaoaaa r 4 pet pref aand N ïork Oulario k Weit aand dito Penua Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hrp iu goud 6 81 Paul Minn k Manit obl 7 Vn Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lino Col Ie hjrp O 5 GaHlOi Can Soutb Cert T aand Tui 0 Ballw k Nar la b d e O Aiiaterd Onnibua Mij aand Bottaltd Trumweg MaaU aand KiD Btad Amaterdam aand S Btad Bolterdam aand S BlLon Sl dAntverpenl887 8 Btad Brunei 1886 8V HoHS Theiit Begullr Oesellioh 4 Oaanm Btaatalaening 1860 5 K K Coat B Cr 1880 8 Bruin Blad Madrid 8 1868 V r N ii Boa Hjp SpobI oert 5 861 APVERTENTIfiN Den 29 Mei hopen onze geliefde Ouders I BKNDKET TAK L8ECWEN en MABIA CABOOT tttDne BO JaHge Mchtvereeniging te herdenken Hunne dankbare Kinderen Bebawd en Kleinkinderen riouia den 21 Uei 1894 Kan WJBRKMAN soekt een b B K lieden liefstin den omtrek van do Sluis Brieven worden ingewacht onder No 2326 met a luwtgeld aas ket Bureau Tan dit Uad I S I w Q ai 5 6EBR TERWINDT Waalsteenfabrlkanten JAABLIJKSCHE PRODUCTIE Tan 26 Uillioea Steenen Fraaie Kleur Scherp gerormd uitmuntende Kwaliteit Conourreerende Prijzen Grootste Stoomwaalateenfabriek in Nederland Fraagt Prijxen en Monster Frijstrekking 13 en 14 Juai 500 000 Mark sla hoofdprijs iu bet gelukkiKit getjal biedt Ue pieuwite groote Qeldrerloting dte door le Hooge Kef eeriog vao Hamburg goedgekeurd eu gewaarborgd ia De Toordeelige inrichting van het nieuwe ptan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotirgen van 110 000 loten fi6 400 prijzen bedragende 10 452 425 Mark SprijzenaMlBOpO 28 prijzen a M 10000 66 prijzen M 5000 106pr jzenaMj 8000 25SprgzenaM SOOO 6 prijzen aM 1500 7B6prgzenaM 1000 1387pryzenaM 600 33960 prezen a M 148 L8991 prüzen MSOO SOU 150 187 100 94 67 40 20 ter volledige beatisaing zullen komen daaroadfr zijn kapitale prijzen tau erentuoel 500 000 Sltirk bij ultnemeRdboid echter I prija a M 800 000 1 prijs a M 200 000 l prijs B M 100 000 prezen a iM 76 000i 1 pnjs a M 70 000 Ipma M 66 0001 prija kM 60 000 1 prijs aM 66 000 3prüzoniLM 60 0001 prijs a M 40 000 prijzen M 80 000 De annatnande eerste prijstrekbing dezer groote door den Staat gewaarborgde Qeldrerbting is van amibtswege bepaald plaatste fiebbcn op deu 13 en l4 JUNI e kl en koat hiervoor 1 geheel orig lot aloohto M 6 of ƒ 8 601 half j 8 l li 1 kwart 0 H iVi H tegen inzending ran het bedrag iQ bankpapier of per poatvisael Alfe oommissies worden onmiddellijk met d grootste zorgvuldigheid uitgeroerd en ied speler ontvangt van ons do met het wapen va don Staat voorziene Origineele Loten zelf Vfjl handen Bij iedere beatelling wordt het rereisohte ofÜ oieele plan waaruit de rardeeling der prezen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggelden te rernemen ia gratis bggeroegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangerraagd na elke trekking de oSicieelelgsten De uitbetaling der pryzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nedt rland bewerkatelligd worden Ona debiet is steeda door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlyke pryzen hebben wy meermalen rolgens officieelo bewijzen de eerato Hoofdtreffers rerkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te roorzien dat bij deze op Sen heobtaten grondslag gevestigde onderueming van all kanten op eeoe zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend meu gohsve derhalve wagens de reeds ophanden agnde trekking alle orders ten spoedigste reohlstreeka te zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geldwiajelaars in HAMBURG F S Hiermede danken wg roor het rertiouwen ons tot hiertoe geschonken eu daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelnemino inriteeron zullen wg ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bedio ning de terredenheid van onze geëerde Begunatigers te rerwerren Een ware Schat voor de oogolakkiffe slHchtoffers der Zelfbevlekkins Onanie en geheime uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIi G Hollandsohe uitgaTe met 27 aft Prija 2 gulden Ieder die aan de Tersohnkkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te Terkragen bg het erlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland VAN Blommestein s InKTi IS roefoiidet iticlelijk de BESTF en volkomen ONSCHADELIJK APEI POORM HOLLAND Postpapier en Schrijfpapier in Soorten EANTOOE m SCHEIJFBOEm en verdere zijn steeds in voorraad bij LANGE TIËNDEWEO Hamburger C eldloterf iJittrpJcsel uit hn trék htgnpltin Deiioofidpin bedraagt in t gelnkklgdS geval ev 500160 110 000 origineele loteii 55 1 prijzen 9 Heer dA lsibelft duer loten moeten 4 met een prtle nltkoiien worden getrokken leder bedttnr Tan een Iqt hei dua knna t ot u ümé Isataitan trekkiMMrtM In het freli igau gersl bedrukt d M Het WerkelIJto i rdeel der n Mbdrc l LirterU l noir ii aiade re kln B a lotei K In t byEondefflHQn de hoogs früeen KIb volgt At S 0 000 1 il aóo ooo 100 000 75 000 W0 000 69 000 èo ooo 55 000 50 000 40 000 30 000 IS OOO 10 000 5 000 s Ooo X OO0 1 500 l OOO 500 SX94I i JC SOO SOO ISO 148 127 1001 1 Alle 65 400 prijun bedraden te Rmen 10 452 425 Hk t£nderi inïeèllnjr Vi I Sen wordWi In 7 f ftaaen lUbreloqt en opiiTe éeh prtJL ot n en wVeaa hoc vitOen toearetonden V e prijs der erl T eateld en bediaif N € f 8 60 Toor 1 76 OM t Na ontTangatTanidi paiiler loatffgela of oi Slveele loten met off hiirweac wOi I tSSLüBg Bit ailjignwet n 1 4 rIMfeels ïoteni ili wettelUkj It oor de Ie trekUnA klMM Ktl HollaMtt ibA I irtnden feel trekking I M Indien iemand riel trekkinBrapün Kirt mooit staan zHn wlJ bereid vddi het bagtn der tïekktil de origineele loten terug i neinen en liet daarrpor Ïezonden bedraif onmiddellijk teruir e eenden WtJ unnen dit de te eerder daar vij overtuigd aUa dat ledere ontvanger do uitmuntende eri kanirljke Indeeling van het trekklngaplan aal erkennen Pe offloleele IrekkingBliJaten eenden wIJ direct ha ledere Irekklngf Om alle beaiellingen orgvuldlgle kunnen ultvoeien vercoilken nt eUa dte ten apoedlgate te eenden aoo mogelijk voor 13 JUKI a s Hoofdlotery Bnroan ISENTHAL Co Hamburg NB De Hamburger OeIdloterU bealaat rtoed mm h iid rdiftar en begint 2 maal per Jaar op nieuvr Unce finna behoort tot de ondate tfoofdloterflBnrennx Boeila vaak tvaren vrij In de aangename gelegenheid groote HoofdprHien ovk naar fliederiand te kunnen eenden Tn de laatate xeven jaar hadden wtf hel hijconderö genoegen onderstaande Hoofdprijzen aan onse klanten contant uit Ie betalen M 76 000 op No OBSlOgetr t 8 Oct 1890 ftO 000 45784 24 1B90 65 000 48818 12 Jan 1888 Z 66 000 884S8 II 1894 60 000 06169 18 Deo 1888 60 000 70478 6Jaa 1868 l 80 000 8910 Oet 1868 A 800 000 op No filOMgetr d I4Uel 1891 900 000 8B8I0 4 Nov 1887 we eOo Mees zsoct issi 100 000 81038 29 April 18B9 lOOOOO 05848 11 Nov 1894 75 000 ÜSSfifi 2 1890 76000 lïlOO ISOot 1698 en bovendien veracheldene prU n i X 15 000 10 000 6000 8000 00 etc Vraagl een proet Tan de echte T0SA7ES WIJN aanberoleQ door de grootste geDeeBheeren van het hais Mm Stein Ërdo BéoTe nabg Tokay Hongarye Te bekomen bg C van VLIET MABKT 156 FRANSCHE STOOMVERVEEU BN Chemiscbe WassciieriJ TiS H OPPE HËIiHER 19 Kruiskade Rotterdam Gebrereteerd door Z M den Koning dw Bdgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomea en verren TU alle Heerenen Damesgarderobeiif alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van pi achemantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ode worden naar de nieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy geatoonld of geverfd wor n onsohadetgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabriekeD zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen ala nianw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eem week GRATIS bekomt dke lezer tu dttblitd het niet aUeen voof lioku maar ook toot gezonden koont belangrijke én nuttige boel DE VRIEIID SER ZIEIEI Tan A BBINKMAN Hen 8ohr y eeoe briefkiurt aan Richter s Boekhandel to maam a Rotterdam Oonda aaelpandrak van A Bamuuif fc XoOff GOÜDA 22 Mei 1894 Hi dochtertje va n den heer A D dat drie weken geteden zalke hevige bmndwood ii bekwam is gisteren aan de gevolgen overleden Yoor de diep bedroefde ouders ongetwgfeldeen zeer zware beproeving De gedachte echter dat t kind het j heele leven wellicht ongejjdükig zon biy ven moge hun tot troort strekkopbgi dft zoo smartelyke verlies Gisteren werden hier weer twee geijj ten ïan ikken gecso stateerd t e miniiie van bianralandsche zaken hi li gecommitteerdenl aangewezen te wier ov éh de eindexamens der gymnasia met ze igen cursus zül en lM afgenomen bg dfa Q a w houden opfe en 26 Juni dr ï J Vale n en dr J G Matthes hoog rfiren ii i de gem ntelüke universiteit ïe AmflterdWtn en dr J U Kapteyn hongloeracir un de lijka universiteit te Groningen Poor Barg en Weth te Amsterdam werd aanbesteed het bouwen van drie houten loodsen óp het voor groenteumarkt bestemde terreio aap de Ma2iiix traat Ingeki en 20 biljetten Minste inschr ver W Oieve Amsterdam voor f21 000 met en zonder bepaling omtrent loon en arbeidsduur Verder werd aanbesteed het verlengen van den kademuur en het bonwen van eene loods aan het oostetijk eiode van de Haudetskade Ingekomen 25 biljetten Minste inschrijver H J Meekers Amsterdam voor f147 747 met en zonder bepaling omtrent loon en arbeidsuur De heer H J Nederhorit te Gouda schreef in voor f 148 343 met en f146 943 zonder deze bepalingen Dit een en ander blykt weder dat de werking der door den gemeenteraad vastgestelde verordening omtrent minimum loon en maximum arbeidstgd nog moeielyk valt te beoordeelai Moet men uit de gel khtid van inachryvingssom met of zonder inachtneming der bepalingen opmaken dat hetgeen in de verordening was vastg 8teld niet verder gaat dao hetgeen bg de aannemers als regel was aangenomen Te Maassluis z n van Nieuwediep via Gouda aangekomen de torpedo booten YU IX XIII en SVn Op 25 Mei zal te Oudewater des nam 4 ure worden ftambeeteed In het hotel Doelen na FEUILLETON De laatste eener Pamilie Naar het Fratuch 84 Was het ingehouden hartitooht Was het de vreet die aqn gelaat zoo veranderde P De dokter helde over tot de mesniag dat hot hartstocht was Piet kon loeh nieta te vreezen hebben vaa de baroDSB maar verloor blikbaar bet hoofd nu hg van aangezicht tot aasgeziobt tegenover haar stond Weinig was de dokter voorbereid op da vraag die do verHelde plotseling deed Mevrouw zeide de Ruiter ik zon gaarne eeu gesprek onder vier oogen mot u hebben F Met mij riep Marianne hem met de grootste verbazing aanstarend Ja mdvrouir t Ia misBohien wel irat brutaal maar uw goedheid aohenkt m moed n te smeekon mjjn verzoek toe te staan Ge hebt de moeite genomen mijn moeder te komen opzoeken eu daar ik u bij haar ontmoet bid ik u niet te weigoren my aan te booreo Waarom niet hier F stotterde mevrouw Van Haoswoert meer eu meer verontrust Hetgeeu ik a to zeggen heb betreft slechts n mevrouw AU ge hoort waarover ik moet ipreken zult ge t goedkeuren dat ik zweeg in t enwoordig eid myner moeder sn ik hoop dat de dokter mij wrii ssl willen vBrontaohaldigen rWfl ga je gang mjjo vriend I Als je iets op mens de naamlooze vennootschap Ondewaterscheatoomzuivelfabriek het iorichten van eenigebehuiziugen tot roomboter en kaasfabriek enhet bybouwen van machine ketelhuis ijshais schoorsteen enz i Tot onderw zer aan de school met den Bybel te Schoonhovea is benoemd de heer Polderman uit St Annalaod dip rf ze benoeming heeft aangenomen Deze school in 1891 met 34 leerlingen geopend taj er thans meei dan 100 Nafl de Avondp08tc verneemt is aan eens firma in Den Ha door het micisterie van oorlog opgedragen de levering van 500 alnminiuni veldflesschen voor proef b het leger Als het zoo door gaat wordt deze Minister een duur paardje op stal JL Door de Antirevolutionaire kjesvereenigingte Zoeterwonde is de heer J H Donner andermaal cuttdidaat gesteld T r de TweedeKamer I Op de voordracht voor secretaris van Rijnland zijn geplaatst mr H F Berdenis van Berlekom commies ter provinciale griffie van Zuid Holiand en mr J Bool secretarui der gemeente Deventer De Vereenigde Vergadering zal i p 18 Jvni tot de benovming overgaan H de Jong heeft uit de gevangenis een brief aan den bui emeester van Amaterdam gesebreven waarin hg zicb beklaagt over de opvoering van het tooneelstuk De geheimzinnige zaak of de verdwenen vrouwe c in welk stuk hg beweert in eer en goeden naam benadeeld te worden Hy dringt er op aan dat de burgemeester die opvoeringen verbieden zal Leest hg dan geregeld zgn courant zou men onwillekeurig vr eu Zoo n gevangenschap ia dan nog al uit te houden In eene Zondag te Amaterdam gehouden vergadering van post en telegraafbesttjUers aangesloten bg den Ned Bond DePost is besloten zich tot den directenr generaal te wenden ter verkrgging eener betere regeling van de traktementen met verbooging van het maximum ibaas f800 ook als schadevergoeding voor het gemis der nieuwjaarsfooien Tevens kwam men tot het besluit een onderzoek in te stellen naar den duur der diensten welke van de bestellers op de verschillende kantoren wordt gevorderd en aan te dringen t hart hebt waarom zou je t dan met toevertrouwen aso je meesteres Dub je staat m toe even te spreken met De Euiter Wis en seker mevrouw I Kn uit vrees u a tig te syn zal ik sfsoheid nemen O neoD ik verzoek u te blyveD Ik zal mot hem in den tuin gaan j Zooals ge wilt mevrouw Dan zal ik u hier wachten om a straks naar bet kasteel te geleiden Do barones hield zich goed en gUmlaohte zelfs Tegelijkeriyd daoht zy echter Hg zal mii bekennen myn eohtgeooot vermoord te bobben en den prys voor de misdaad eitchen Thans zal mijn lot bealist wordoo Welnu hst zij zoo I Hoe sneller ik weet wat my hoven het hoofd hangt des te beter Eenmaal besloten om het onderhoud toe te staan waartegen zij opzag hoewel zy het zelve gewenscht had verliet mevrouw Yan Hsnaweert het vertrek aohijnbaar kalm Het hniiye van den bosohwaohter lag afgezonderd midden op een stuk land omringd door een heg van levend grooo In dien heg waren twee toegangen afgesloten door hekken de eene noordelylc voerde naar het dorp de andere zuidelqk lag in de riohtiug van hot kasteel D dokter was van de dorpszyde gekomen en de barones wendde sioh thans naar den anderen ingang Zij keerde terug naar het boaofa dat zij in een ongelukkig oogenblik veriaten l ad om door bet venster te kykon Ongeveer halverwege hst huiije eo bet hek bleef ijj staan onder een appelboom Zg was siohselve ge 0 de wettel ke bepaling van een jaarlyksch zeakdaagsoh verlof Het hootdbestuur der vereeniging van leeraren aan iurichtingen van middelbaar onderwgs heift voldoende aan eeoe opdracht van die veteeniging een ontwerp van een normaal programme voor de h b schoten met5jarigen öahos samengesteld Het doet van deze opdracht was om deu overgang der leerlingen tan de eene school naar de andere zoo gemake yk mogelgk te maken waaraan thans door het groote verschil in verdeeling der vakken en uren veel ontbreekt Bg zgn voorstel heeft het hoofdbestuur zich op het standpunt der t wwoordige wet op het middelbaar onderwgs gesteld Het hoofdbestuur wenscht o a da hennis van da beginselen der Fransohe taal bg het toelatingsexamen te behouden en met het Sngelsch en de plantkunde pas in de 2de klasse met de scheikunde in de 4de klasse begonnen te zien Voorts heeft het hoofdbestnnr rekening geboi en met de omstandigheid dat verschillende leerlingen dar h b s uit de 3de klasse examen doen voor inrichtingen van militair on derw a en ook getracht van de eerste drie jaren een zooveel mogetgk afgerond geheel te maken met het oog op de vele leerlingen die na 3 jaren de school verlateu en zich vooral in handel en ngverheid begeven Aanvankelijk achtten w zooals onze lezers weien het bericht dat de Duitsche keizer in Juni weer een bezoek aan ona land zou brengen ongegrond Toen het DbI dezer dagen met een stellige tegenspraak in d n bekauden quasidiplo matieken vorm kwam begonnen wg echter te vermoeden dat er toch wel iets waars zoo zgn iu het gerucht En inderdaad vernamen wij nu dat keizer Wilhelm tooh werkelgk in de volgende maand over zee in ona land denkt te komen en vermoedelijk te Nieuwediep zal bmnenvallen De muziekkorpsen der Marine althans zgnreeds begonnen om er stokkeu voor in testudeeren o a het Wilhelmus natnurlgk inde oude zetting H G De heer Charles Wolton die te Amsterdam Rotterdam en op andere plaatsen met veel succes hypnotische séances gaf heeft ook te Schiedam toestemming gevraagd tot het geven dier séances Dit verzoek werd hem aanstonds doch voorwaardelgk toegestaan maar kort daarop werd t ingetrokken op advies van de aldaar bestaande gezond heidscommissie heel meester geworden en voelde de kracht om het hoofd te bieden san den man die aleohts ééa woord te zoggen had om haar in het verderf te storten Hü was haar hjjna op den voet gevolgd en plaatste zich thans voor haar de pet in de hand Ik heb er in toegestemd u aan te hooreo zeido zij op trotachen toon geheel in tegenspraak met de doodelijke bleekheid van haar gelaat Wat wilt ge van mijP Ik daoht dat ge t geraden zoudt hebben antwoordde De Kuiter zonder zioh door die ontvangst welke by waarsohijnlyk wel voorzien had uit het veld te laten slaan Volatrokt niet of jo moest als ernst opgevat hebben wat eenige uren voor den dood van mijn echtgenoot in het park ia voorgevallen Ik zou heliben kannen gelooven dat gij den spot met my dreeft als ik niet geweten bad wat er op het kasteel roorriel Wat wist gij dan vroeg Marianne driftig Dat do geueraal u iu uw kamer bewaakte en geen oogenblik uit het oog verloor Niets meer F fNieta meer Alleen vermoedde ik dat gy met hem een bevigen twist had gehad en dat ge toegevende aan een opwellmg van drift Wie had u zoo goed ingeliohtP Niemand en iodoreen Uw bedienden zwygen niet in mya tegenwoordigheid en ik Heb dikwjjis t een en ander op het kasteel te doen Allen hadden den mond vol orer den plotselingen terugkeer van don generaal in het har e van den nacht en over ds Koadarliogs bovelsn die hy gegeven had 33ste JaatfbAg tmÊÊ m i 1 De Hooga Raad heeft den Edamnler zovt zieder die veroordeeld was w ens frande 1 aangifte voor aocgns ontslagen van reehtarnv volging daar de wet op vermindering tmi zoutacoyns in dete toegepast tgdens aangifte nog niet werkte Bg gnnatig weder znllen de zeebaden tQ Scheveningen den 4fln Jani worden opengl ateld £ r sgn 1000 mormonen E idelïi fwi op wig naar Knropa om voor hun godsdienst propi ganda te maken Groepi ewg volgen sg elkaar met 10 dagen tasachenroimte op Door de justitie te Ma tri t is gisteren huiszoeking gedaan in de woning van vliegen redacteur van De Volkairibnnn en in hei hotel waar de RDSsisohe baron Ungern von Sternberg heeft vertoefd In beide werd niets verdachts aangetroffen Dezer dagen ia onder Lithoogen verdronkm zettere Ballegooy een gepensioneerd O I mi litair een oppassend man die met andere d rivier was overgestoken in eene roeiboot on bout te halen aan de overigde en door een noodlottig toeval over boord geraakte Tot heden is het Igk niettegeoetaande dreg gen en viaschan nog niót gevoi an Te Dieren heeft gisterennaoht een moordplaata gehad Terwgl een zekere K ond 25 jaar op weg naar huis was vrerd hg aangevallen door een zekeren J die hem Boodanigverwondde dat hg aan e gevolgen overleed De dader is httdenoohtend gearresteétd Hjjmoet een week of drie geleden ook reeds eenbevigen twist met den rerstagene hebbengehad Z C Zaterdag was er een geheet ongewoon schouwspel op de kermia te Krommenie Daar zi men achter het hek aan den straatweg in den tuin van den heer BerMls een groot bord waarboven eene blauwe vlag en waarop groote prachtige platen voor het publiek ten toon gesteld werden alle aanduidende de acfaadelgke gevolgen van alcohol en de goede resultaten van de geheel fonthonding De heer Velthngzen van Haarlem voerde ter verduidetgking hierbü het woord tot de honderden toeaohonwMS terwgl bg tuaschenpoozeh drie heeren op een stellage afschaffingidiedereu zongen voor het publiek J En uit hetgeen ze u vertelden heb t jp londer eonige aarzeling het besloit getrokken d99w u het hevel gaf myn echtgenoot te vermoorden F Het mankeert er nog maar aan dat jo mij zegt dat gy t zyt die hem gedood hebt om m te gekoorssmen Gelooft ge dat ik hem vermoord kebP vroeg De Ruiter driftig de barones vlak in het gelaat ziende Ik geloof dat men a kan besohuldigen ff Juist eo ge zegt tot uzolve dat indiea men my hesofauldigt ik het snippertje papier zon kunnen rertoonen dat ge mij toegeworpen hsbt nietwaar Dat ik heb laten vallen zonder het te willen Dat niet de beteekenis had welke gy eraaogeheeht hebt en niet voor u bestemd was Voor wien dan £ n op wien bod het betnkking P Wat gaat n dst aauP Heb ik u rekeasohap te geven P Gü moet mij antwoorden Qy hebt het brieve opgeraapt gy hebt t gelezen en zyt er mede gevlnoht Ik kon n niet terugroepen maar ik heb het reoht u te vragen wat ge er mede gedaan hebt AU ik u zeide dst ik t verbrand heb soudt ga my antwoorden dat ik loog Ja en ik eiseh vaa u t my terug t geren ff Denkt ge dan dat ik ie staat ben er tegenover u misbruik van te maken F Ik zou er m niet over verbazen sU gij zulk een slechte meeuing van mij hadt Ge verdenkt my wel myn weldoener vermoord te hebben myn oude kolonel voor wien ik door duizend vuren gegaan zon zija irik verdenk u niet En aU men u mocht beschuldigen zal ik u verdedigen maar ge moet mij dat brieve dadelyk terugi ven ge hebt t seker b J u s