Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1894

4 47 6 88 7 46 10 14 Am twd iii 0 8 8 1 IM 86 9 48 11 18 AjEitardtm Wp 6 60 8 16 10 9 17 11 8 S ud 7J0 9 04 Toor de rechtbank van koophandel to Antwerpen is ene zaak in behandeling geweest die de reeds heerscbende vroolgkheid in de tontoonstoUende stad niet weinig heeft helpen verhoogen Ds bladen zgn er vol van Kene jonge scboone uit Weenen Emmy Bauer genaamd en sedert eenigen tgd ingelgfd bg het corps de ballet had een contract gesloton met eenen handelaar in bgooterieëc nit Weenen om zgne waren ter Tentoonstolling uit to stallen en to verkoopen Wat gebeurt er Een moziekkorps een nitheemsch een Oostorsch muziekkorps nog wel speelt in de nabgheid der uitstallende scboone zgne wildsto aanlokkendsto meeBleepeodato dansen Daar kookt het Wteuet Blutc in hare aderen daar ontwaken in het gemoed der afvallige balietense de choregraphiscbe neigingen met verdubbelden aandrang zg stort zich buiton haar winkeltje en voert to midden eener verbaasde menigto hare kuontigsto danspassen uit De patroon komt juist voorbg Hg fiet de menigte rondom zgne uitstalling en verheugt zich reeds in zgne gelukkige keuze tot bg plotseling gewaar wordt d t de atgemeene aandacht geenszins zijne kunstwerken geldt maar uitsluitend die zgner scboone lasthebster in persoon Wat op het tooneel hem wellicht vele malen heeft verkwikt en bekoord dat achgnt hem hier in verband waarschgnlijk ook met het meer compleet kostuum zgner nienwe winkeldocbtor het zich op onbehoorlgke wgze overleveren aan een losbandigen dans gewoonIgk genaamd cancan Hg dringt bet publiek op zg en met donderende stem kondigt hg der dansende scboone onmiddellgk ontslag aan uit zgn en dienst Daarbg wenscht deze het echter niet te laten Het is dan ook hensch al te hard het honorarium van fr 300 per maand plus een deel van de winsten zoo maar to verliezen omdat men een oogenblik een paar beroepspassen beeft uitgevoerd En zóó wordt de zaak aanhangig gemaakt voor de Antwerpache rechtbank van koophandel die zeker nooit vroolgker geschil behandeld had dan nu zg zich plotseling de vraag voorgelegd zag of de cancan c een onzedelgke dans was en d uitvoering daarvan reden kon zgn tot het verbreken van een contract Misschien is zg wel bg da Amsterdamsche rechtbank te rade gegaan bi wie door 04rré indertgd eene dergeIgke zaak aanhangig gemaakt werd toen eene zgner rgderessen weigerde de beloofde pirouettes en l airc te maken De juridische nereld was het er toen niet over eens of dit geschil eene handelszaak was De compe ntie der Antwerpsche handelsrechtbank schgnt in oasuc niet betwist te zgn geworden een leek zou geneigd zgn te vrageu of het onderscheid misschien hieraan te danken wr dat de Amsterdamsche artiste bedongen pirouettes weigerde en hare Antwerpsche kunstzuster verboden pirouettes uitvoerde Hoe dit zg het kwam alras tot wederzijdsch pleidooi waarb üe advopaat van den gedaagde den preutschen Weener o a in bet midden bracht dat zgn cliënt de eischeressegehuurd had om bgouterieên te verkoopen en het publiek op fateoenlgke wgze naar zgne uitstalling heen te lokken en niet om het door losbandige dansen en gewaagde bewegingen van een bezoek aan zgne inrichting af te schrikken Maar de eiscberesse loochende de ten laste gelegde feiten de opwekkende muziek en de aanblik van een schoon blond jongmenschc mochten haar al tot een onschuldig dansje verleid hebhen was dat eene reden om baar van immoraliteit to beschuldigen en baar eene winstgevende politie to benemen Haar advocaat pleitto met zooveel vuur en de recht bank mogen wg het aannemen werd met zulke innerlgke ontferming bewogen door de betpoverende verscbgning dezer buitengewone comparanto dat het vonnis voor bet grootete deel overeenkomstig de conolusiën der eiscberesse uitviel en besliste dat het optillen der rokken om to dansen en de uitvoering van den cancan op zich zelf niet geacht mag worden immoreele handelingen te vormen noch eene aanleiding mag Directe SDoorweiverblodlug met GüUÜA Zomerdleost 1894 95 AaDgevaogeo 1 Mei Tüd vao Greeowlcli GOUDA ROTTERDAM 08 18 18 HM IM 1 0 1 1 1 1 88 18 88 1 88 1 44 KOTTEBDAH OODSA 18 40 8 16 8 48 3 10 4 08 4 40 DEN HilG GOUDA sHiga 6 48 7 807 489 88 9 4 10 1811 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 17 7 8 06 8 88 10 10 Sen ITJArig jongvling die met egn vader op bet bftlkoD ran eeo derBtnatssloointramwageiu naur Sohereaingen etoud ea wiea ter hoogte ran de wielerbaan de hoed van het hoofd woei sprong vao de tram en kwam met een arm onder den wagen terecht Ernitig gekwetst werd hj naar het ziekenhnis gebracht Zgn toMtand wat guterenarond eer ernstig QistermaTond kwam de soon van de wed Yan der Linden wonende yn een drogiitwin kei in de PalmdwarsBtraat te Amsterdam met ontsteltenis inloopen bg den bnarman den grntier Bakker mededeelende dat z ne moeder plotseling zeer ongesteld waa geworden De Tronw van Bakkersn ldenaar de woning ea vond de wed Van der Linden en den bg haar iawonenden zwager hevig brakende De zoon werd terstond uitgezonden naar dr Qaaiger maar wie er kwam de dokter zoomin als de zoon Het bleek dan ook dat de dokter niet gewaarschawd was en toen deze later de zieken bezocht constateerde hij vergiftiging waarschgnlgk bg bet theedrinken t e politie werd gewaarschuwd en de patiënten werden naar het Binnengasthuis vervoerd Zy bevinden zieh op het oogenblik bniten gevaar De politie vond aanleiding het huis te verzegelen en zoekt te rergeefs h t spoor van den verdwenen zoon die aan een der kleine theaters verbonden is Een rgk Foolsch landeigenaar Zulesky genaamd die in Maart 1889 overleed hsolteen eigenaardig testament nagelaten Het lag in een verzegeld omslag waarop te lezen stond te openen na mgn dood Bij het openmaken vonden de executeurs een tweeden omslag met het opscbrift te openen 6 weken na mgn dood Na verloop van dien tgd vond men onder den tweedon omslag een derde waarop stond te openen een jaar na mgn dood Toen het jaar om was stnitte men op een nieuwe envejoppe mat het opschrift twee jaar na mgn dood to openen Dat ging zoo voort vgt jaren lang tot nn eindel bet testament gpopeud kon worden Nu blijkt het dat Zaleaky de helft van zgn vermogen dat op 100 000 roebeln wordt f eschat vermaakt beeft aan diengene onder zgne bloedverwanten die het grootst aantal kinderen heeft De andere helft moet op interest gezet en na verloop van 100 jaar moet het kapitaal met de opgehoopte rente verdeeld worden onder de uakomelingen van den erflater De bekende Engelsehe journalist W F Stead heeft de indrukken door hem bg een langdurig verbigf to Chicago verkregen weergegeven in een boek getitold If Chriit came to Chicago In dit boek geeselt Stead vooral de tot het uiterste gedreven heerschappg van het geld in die stad Een grooto maatscfaappg die het monopolie van krantenen boekenverkoop op de meesto Amerikaansche spoorwegen bezit heeft dadelijk het boek van Stond op den indtsx geplaatat De erfgenamen op deo kinderrgkste na betwisten de geldigheid van het testament op grond dat Zalesky niet goed bg zijn verstand was Men schrift oit Amsterdam aan het cü D De New York Herald c deelt uitvwrige bgzonderheden mede over den storm die dezer dogen den westolgken oever van bet Micbigan meer toistorde Twee schoeners leden scbipbrenk en de bemanning verdronk zonder dat er iets kon worden gedaan om ze to redden De hevige wind en de sneeuvrjacht maakton alle pogingen welke tot redding beproefd werden vrnchtoloos Meer dan twintig menschen verloren bg deze ramp het leven terwgl te Chicago en te Milwaukee grooto schaden aan huizen en gebouwen werd aangericht Volgens de Amsri kaansche bladen heeft men daar in jaren een zoo hevigen storm niet beleefd De direotoar der Eatbreiner s Malzkoffie Pabrieken die tor gelegenheid van het Congres te Rome vertoefde is de eer ton deel getallen door den Paus in audiëntie to worden ontvangen Z H deelde den Directeur hg deze gelegenheid mede dat hg zelf dngelgks Malz koffie met bgzondere voorliefde drinkt De Kathreiöer s Malz koffie Fabriek te Milaan viel dan ook reeds de eer ten deel voor den Paos alsmede voor de Uooge Geestelgkheid in Kome eene zending Kneipp Malz koffie te mogen leveren In eene socialisten vergadering welke Zondagoobtood to Losser plaats had heeft eene botsing plaats gehad tusschen den burgemeestor met zgne veldwachtors en de solialistenizelfs van revolver en sabel werd daarbg gebruik gemaakt De veldwachter Straatsburg kreeg een kogel in den schouder terwgl de sociaUst Tentelink van Enschede een sabelhouw ontving De wftcbtmeestor der koo marechaussees te Ensobede is des middags per telegram naar Losser ontboden en onmiddelgk met eeuige manschappen te paard derwaarts vertrokken Er zgn 20 personen gearresteerd en in verhoor genomen De vermoedelgke daders zgn bekend De bni emeestor van liosaer kreeg een schot door zgne jas en een landbouwer werd in den voet getroffen Amsterdam heeft nu ook zga dyoamietge iöbiedenist gelukkig slecl tfl tengevolge van den éMBÏag in Laik De Belgische politie meent toch dat verschillende der medeplichtigen hierheen gevlucht zgn en onze recherche doorkruis dan ook zorgvuldig alle richtingen waar zgslechts metmogelgkheid kunnen vertoeven zg heeft nn reeds drie personen gearresteerd doch zg heeft ze allen weer vrg moeten laten De laatste inhechtenisneming bad plaats in hst gemoedelgke café Krasnapolskj Daar zat volledigheid ia in deze zeer geimisoht een jonge vreemdeling zeer genttemaniike ia zgn voorkomen aan het vierde tafeltje in den wintertuin brieven te Stïbrgven waarby hg een half fleschje lager bier gebruikte De man sprak de kellners aan in het Fransch en dat was een van de motieven voor de politie die op den loer lag Twee rechercbeurfl hadden plaats genomen op een meter afstand van den vreemdeling Ben inspecteur was ver eholen in de biljartzaal en twee geheime Rgenten wandelden rond in de Warmoesatraat £ n alle vgf die politie manueu vergeleken dso verdachte met het signalement van hem die medeschuldig moet zgn aan den aanslag en allen kwamen tot het resultaat dat die ttiterlgke kenteekenen volkomen klopten met die van den Fransob sprekenden heer Sn toen een van de rechercheurs heel slim ventjes ging kgken wat de man schreef zag hjj dat ng op de adressen plaatste den allentwgfel ophe£fenden naam Liège De vxeemdeling betaalde met Fransch geld en hg vertrok maar de vgf poHtie ambtenaren volgden hem op den voet tot aan het postkantoor maar voordat de heer in staat was zgn verdachte geschriften te werpen in de brievenbus werd hg aangegrepen en geboeid usar het hooidbnreau van politie gebracht Druk werden diensttelgrammen gewisseld toBschen Amsterdam en Luik de oCBoier van justitie nam den vreemdeling in verhoor en Zondagavond zat deze weer zonder politiegnleiders in den wintertuin van Kras een half fleschje Ugerbier te drinken tot gi oote verbazing van de kellners Hg schreef dien avond geen brieven meer naar Laik Te New Tork heeft een hevige brand in de 6ie en 71e straat een aantal hnizen werkplaatsen en stallen vernield Een locomotief en 150 waggons verbrandden en 50 paarden kwamen om het leven De schade bedraagt 300 000 dollars 10 4 10 t 11 01 11 08 11 10 11 8 MlffP 8 1 8 18 a 4 8 0 i lO 1 80 8 7 8 7 8 7 N 7 4 7 8 wd Mooidnelit IHrawtrkark 8 8 10 H M 7 Bottaidui 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 47 08 18 8 81 88 86 Vieavtrinrk Moordnekt Boiiiln 7 8 8 18 10 08 10 11 9 87 11 06 11 18 9 4 i 07 11 01 ILIO 7 46 I SODDA DEN HIAO Ookd 7 80 S 40 8 00 0 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 8 8 66 4 46 6 87 6 M 7 1S 8 11 e K 88 8 81 i sa 4 87 I IS 1 18 1 84 i sa 1 88 10 10 6 80 Zn H 7 48 8 l Bl Kr 7 47 tZ 8 r 7 68 0 01 N dL d 8 08 TooFb 07 18 11 88 B pi 8 1 8 18 9 89 10 07 11 87 18 411 MS 1 67 8 66 4 86 6 86 6 66 41 7 4 10 1611 88 11 48 6 d 6 86 10 7 66 8 09 8 81 10 f9 10 66 r8 4 M i 8 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 14 10 88 r 112 5 5 8 ü u mI u 4 6 r6 8 8 o 7 8 6 1 o1 6 S 5 8 JM 8 41 9 1 10 61 11 4 1 80 8 08 8 88 8 0 6 M 81 68 8 88 9 11 10 68 11 10 Qooda 40 8 81 10 0 10 18 11 61 A twdui Wp 7 6 9 1 10 l l Iv ♦ filmliB ai 14 84 11 10 l a4 1 1 I SuUniii heeten et pour causa f om dat speciale pnbliek dat de gewone clientele vormt van inrichtingen ü die van den Weener Prater van een bezoek if to schrikken dat de Yiaaa naar het al of niet tsoenlgke van den door eischeresse uitgevoerden dans door eengerechtelgk onderzoek niet kan worden uitgemaakt aangezien bet hier eene quaeitie van zuiver persoonlgke opvatting geldt Zoo krggt Emmy Batier haar maudloonuitbetaald en mag de Weener puritein naareene kalmere juffrouw nitkgken om iijne warenaan den man te brengen Het is waarlgk tehopen dat hg er geene zal vinden Zgnenederlaag zg hem van harte gegund wie kaner nu in ernst boos worden op eebe danseres die zich niet kan weerhouden jfL dansje teslnan als zg ua den heelen ili5 daden vankoophandel verricht to hebben vlak bij harebandelsinrichting de prikkelende tonen eenerHohpemsche kapel te hooren krggt en bovendien haar oog aangenaam gestreeld gevoeltdoor eenen voorbggaanden beau jeune howmeï loud N B Crt Op de Wereldtentoonstplling te Antwerpen zgn vastgesteld de navolgende feesten 4 Juni Steekspel van 1594 in OodAntwerpen 17 en 18 Juni Paardenwedstrgd op het terrein der landbouwafdeeling Van 30 Jnni tot 3 Juli Tentoonstelling van afgesneden bloemen in de feestzaal 9 Juli Peeit der drukpers in OndAnt werpen en steekspel van 1549 23 Juli Feest in OudAntwerpen Van 28 Juli tot 6 Augustus Teptoon stelling van zuivelbewerking in de Feestzaal 30 Juli Steekspel van 1549 in OodAutwerpen Van 18 tot 21 Augustus Tentoonstelliog van Vogeikweek in de Feestsaal 20 Augnatus Steekapel van 1594 inOudAntwerpen i Van 1 tot 10 September Tentoonstellingvan bieëuteelt in de Feestzaal Van 3 tot 4 September Paardenwedstrgd in Oud Antwerpen Van 15 tot 17 September Tentoowtel I ling van moeshovenierderg in de Feestzaal Van 22 tot 29 September Tentoonstelling van de voortbrengselen van den grond iu de feestzaal 24 September RgfeeH in OudAntwerpen Van 6 tot 9 October Tentoonstelling van fruit in de feestzaal 7 10 11 08 11 10 6 66 6 08 10 17 8 88 1 8 60 8 4 0 40 9 47 8 4 10 01 10 10 4 60 4 67 6 04 ll 6 80 11 80 11 80 Uit Amersfoort wordt geschreven ï Terwgl de ingezetenen Onzer stilte stad in diepe rust lagen werden er Zaterdi naoht orgerlgke baldadigbeden gepleegd Eenige voor bet katholiek meipjespensionaat staande stoeppalen werden uitgerukt en met verbindingskettingen en al in de Singelgracht geworpen i Een zwaar gzeren hek op een muur naast de doleerende kerk staande werd stuk geslagen of getrapt en in twee deeleu op het daaracbtor liggend erf gesmeten Over het gzeren rastorwerk dat het huis van den notaris 0 A van Blaricnm omgeeft is men geklommen heeft bet daar staande aanplakbord afgerukt en dit iu den Singel terecht doen komen Het hek langs de stoep der woning van den heer H C A de Jong hoek Weverssingel en Eampstraat werd vernield en twee koperen nitbangbekken van den barbier F van dar Leek zgn afgerukt en niet terug to vinden Twee karren van de broodfabriek des heereu Meursing zgn te water gegooid en ééne vernield en eene groote collectie bloemen in potten zgn uit den tuin van den predikant Immink gebaald en langs den openbaren weg gezet Hoewel de daders oog niet ontdekt rgn heeft de politie hare aandacht gevestigd op eenige jongelui die Zaterdag avoud ton huize van een ingezetone feest vierden eo in den loop van dien avond velen reeds ergerden door de aanstootelgke wgzo waarop zg op den publieken weg aan hunne feestvreugde uiting gaven 6 81 4 46 4 66 6 08 6 09 6 1 8 10 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 7 07 7 17 7 84 7 11 7 J7 i tl 8 80 10 00 18 08 9 41 940 UI 7 08 7 11 7 80 7 8 7 81 Toorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegw6 08 BI KI 6 14 ZeT H 8 19 10 18 1 44 4 48 aan 1 49 t r v f 1 10 10 80 jr IM t a f t 10 86 M a t n K 10 41 8 0 a K S0 Gnada S BO 7 60 8 18 8 6810 18 10 6S 18 0818 46 8 80 8 45 S 16 4 18 4 43 6 80 6 4 7 48 8 86 10 10 10 88 TJ T R B O H t G O ü D 4 Utrecht 6 88 7 60 9 9 68 11 84 18 08 19 60 8 66 8 10 8 68 4 48 6 86 8 09 8 6010 84 Woerden 6 68 8 11 10 16 a 18 84 a a a 4 16 a a a 9 U 10 81Oudflwster 7 07 8 19 a 10 24 12 43 a it w a f b 9 18 a Gouda 7 80 8 88 9 84 10 87 18 06 18 66 1 88 S S7 8 60 4 37 6 80 7 08 8 419 8811 07 AHSTfiRDA M e 0 U D A 0 40 ll lOf 11 87 8 40 4 10a 4 10 7 88 9 41 9 6 ll tl 11 48 8 66 4 S6 4 86 7 S0 19 00 10 44 11 16 18 16 8 60 1 10 6 11 Mi 11 00 Uit IJmui pn wordt van 19 dezer des svonda gemeld Zooevoo fcwam hier bipnen het Sngelsche stoomschip tjord Erne kapt Dunn Ongeveer p de hoogte van Zandvoort kwam eene vlet bemand met de aloeperlieden gehr Gorter G Bruok en K Sngder langs zgde Sven daarna kwam eene tweede vlet bemand met de sloeperUeden A Baak P Baak P Vitser en H van der Wiele eveneens op zgde doch geraakte niet vaat door het pHppen van den haak zj kwam nu in aanraking met de eersto vlet tengevolge waarvan bedde vlotten onderetl oven gingen en alle acht personen te water geraakten Kapitein Dnnn stopte onmiddellgk liet de mauhioe volle kracht achteruitwerken en een loep uitzetten en mocht met behulp van eene derde vlet welke even daarna aankwam en bemand waa doQrT Blinkhof S Meenwenoord P V d Wiele en C Kaan het genoegen smaken alle acht aan boord te krggen Al de geredden roemen de vaardigheid en het flink b eid van kapt Dunn alsook de hartolgke ontvangst aan boord Ook hunne makkers in de derde vlet hebben zich dapper gekweton De eersto vlet werd hoewel zwaai beschadigd nog door de cLord Ërne opgepikt en binnengebraohtf de tweede is echtor verloren Het woei hard nit bet N O met hooge zee wat het redden zeer bemoeilgkto Men schrgft nit de Hofstad aan de Arnb Ct Ons nieuwe ministerie neen ik zal niet over de eigenlgke politiek beginnen maar er moet mg toch een vraag van het hart die hg de benoeming van het vorige Kabinet ook al bg mg oprees en dien ik misschien toen ook wel te dezer plaatae gesteld heb zonder antwoord te bekomen De nieuwe minister van financiën is evenals zgn voorganger indertgd door de Leidsche Universiteit tot cdoctor juris honoris causa gemaakt eene eer die beiden wel verdiend zullen hebben Nu schrgven deze beide haeren Mr voor hun naam niemand kaa bon dat natnurlgk beletten evenmin als den heer Schaepman die zich Dr noemt welken titel hg van eene buitenlandaohe universiteit ontvangen heeft evenals zeker bekend geneeskundige te Amsterdam die zich tooit met den titel van hoogleeraar van eene Amerikaansche universiteit hekomen Haar ii het wel in den haak dat die meeatertitol die den doctor h c niet toekomt in officieele stukken gelnroikt wordt Bg dr Schaepman IS het quaestieuB want hg is gedoctoreerd al is t buitooslands evenals de Amsterdammer over den Oceaan gehoogleeraard ia en misschien eischt de internationale beleefdheid dat deze titela erkend worden Maar de juridische faculeit te Leiden kon aan de tvee latere miniatora van financiën geen andere titel geven dan die van cdootora waaraan zg bevoegdheid onder anderen niet ontleenen van zich als advocaat to laten inachrgven Waarom worden zg dftn tot minister benoemd als Mr of zooals t in de Steatscourant met buiteögewone deftigheid luidde als tmeester voluit Van de andere ministers wil ik niete zef en alleen verwacht ik dat met den nieoweo minister van oorlog de Schneidigkeit in het Nfderlandsch leger eene atorke ontwikkeling zal ondergaan Of verkondigt de naam dee nienwen ministors ons in zmnebeeldige teal dat weer als van ouds de aogder in het leger het hoogste woord hebben Dan zon ik de officieren zonder fortuin molton oondoleeren en de kleermakers afdeeling van Sigen Hulp gelukwenschen daar zg met de particuliere kleedermakers bg alle toekomstige uniform vwanderingen wel zal varen Haaat ongeloofelgk klinkt bet dat bg J S to Strijen een kat die zgn jong verloren hee t nn een zevental muizen liefdergk verpleegt Té Berkhout Noord HolUnd ia eenkoffiehaia met een uithangbord De Roode Leeuw die begint to brullen wanneer men voorbg gaat zonder op to atekan Do Berlgoeche hoogleenwr in de veeartsengknnde dr FrÖhner beeft gedurende 7 jaren een underzoek ingesteld over het voorkomen van tnbercnlose hg hniadieren Het onderzoek dat over 70 000 zulke dieren liep heeft aan het licht gebracht dal de ziekte zelden voorkomt bg bonden meer bg katten 1 pCi en vooral bg vogels o a bg 25 van de 100 pap aaien wat in hoofdzaak daaraan wordt toegeschreven dat de vogeli steeds in de kamer worden gebonden en al het stof daar inademen De hoogleeraar waarschuwt daarom zeer t n het betasten lieftozen en fcuasen van hniadieren vooral van papegaaien daar overbrenging der ziekte op den men h niet zelden voorlÉomt Trgdag in den vroegen morgen in eene weide komende onder de gemeento Vrgenban ont kte de zoon van een landbouwer C Lngtigheid wonende aldaar dat één der elf da r graaende melkkoeien was verdwenen Een onmiddellijk in den omtrek ingesteld onderzoek leidde tot geen resultaat en de vader besloot de holp der politie in to roepen die met het oog op de veemarkt te Leiden per telegram de politie aldaar met de vermissing in kennis stelde met opgave van een zoo nauwkeurig mogelgk signalement van de koe Het gevolg hiervan waa dat in den namiddag van denzelfden dag te Leiden werd ontdekt dat het ontvreemde beest reeds waa geslacht zoodat alecbta de huid door de politie kon worden in beslag genomen Door de polite te Vrgenban werd al spoedig als de vermoedelgke dader van den diefstal aangehouden de 25 jarige A W v D los werkman wonende aan het Rietveld die spoedig en wel naar aanleiding dat men een bedrag van ƒ 92 42 bg zgne aanhouding op hem bevond bekende in den laten avond van Donderdag jl de koe uit de weide onder Vrgenban ontvreemd en op de veemarkt te Leiden voor ƒ 110 to hebben yerkocht De aangehoudene die voor korton tgd wegens diefstol van konijnen werd veroordeeld is naar het huia van bewaring to s Gravenhage overgebracht Aan het stetion der Staatespoorwegmaat Bchappy te s Gravenhf zgn thans gestetioneerd twee harmonica rgtuigen die van 1 Juni af deel zullen uitmaken van den recbtstreekachen internationalen trein naar Duitschland welke des ochtends ten 9 u 5 m van daaf vertrekt De rgtoigen zgn er op ingericht om een langdurige reis zoo gemakkelijk mogelgk te maken Over de geheele lengte van den waggon loopt aan ééne zgde een gangpad tusschen de zitplaateen en de vensters De reiziger kan in dit corridor voor een van de vele portierramen plaats nemen op een klepbankje dat aan den buitenwand bevestigd is Aan de overzgde van den loopgang bevinden zich de daarvan door glazen acbuifdeuren gescheiden compartimenten eerste en tweede klaaae De banken van de eerste klasse kunnen geheel in ruatbedden herschapen worden op de wgze zooals men de alaapgelegen heden in Bcheepshutlen aantreft De zittingen in de afgestoten coupéa tweede klaa zgn totcomfortoble rustbanken in te richten Van daar komt men in een ruim salongedeelte waar de bauken rug aan rug staan en dua niet coupée gewgze zgn ingericht De passagiers zgn hier bg elkaar als in een soort van longroom aan boord In elk compartiment of vak knnnen de reizigers zich aan eeu nitalaand tafeltje zetten en bevindt zich voor de verlichting een dubbele reflector die in een fraai bewerkte lamp brandt Boven iedere zitplaate bevindt zich een num mer met een mechaniek dat aantoont of de plaate al of niet besproken is waarvoor de tusschenkomst van den coodnctour moet worden ingeroepen die met een sleutel de aanduiding bezet kan te voorschgn brengen Te Utrecht wordt dagelgks eeu resteurantwagen in den trein gekoppeld welke ook salonwagena uit Amsterdam en Rotterdam zat opnemen De rgtuigen worden onderling in verbinding gebracht door gzeren klapbroggetjes en het open gedeelte tos cbeu de wagens is dan overdekt met een lederen omhulsel dat den vorm heeft van den wiudbalg eener harmonica Vandaar de benaming van deze verplaatsbare salons naar het bekende handmuziek instrument Omtrent de samenstolling van het nieuwe ministerie doet de volgende anecdoto de ronde Het is bekend dat al wat Van der Wgck heet in de laatste jaren flink carrière maakt en dat drie broeders van dien naam de hoogste betrekkingen bekleeden Toen nu het Igstje voor het nieuwe kabinet aan de Koningin E entea werd aangeboden zon H M Hare bevreemding hebben te kennen gegeven dat onder aobt te benoemen personen niet één Van der Wgck waa De kabinets formateur moest zijn verzuim erkennen de voor marine voorgedragen titularis werd geschrapt en door den secretaris generaal Van der Wgck vervangen In den Zondag to Schf en gebonden vergadering van den Bond van liberale kiesvereenigen in bet kiesdistrict Alkmaar zgn op de Igst van de voorloopige candidaten voor de op 5 Jnni te houden verkiezing voor een lid van de Tweede Ejamer geplaate de bh Mr H J Smidt oud miniatorj Mr J A Levy te Amsterdam J L T Óroneman te Wieringerwaard en Jb Zgp Hz to Wieringerwaard In het Vondelpark te Amstordam is op een bank het Igk van een net heer gevonden De man droeg in een portofeuille f3000 bg zich Kleine Anne Laten wg nn eens spelen dat we getronwd zgn Jantje Dat kan niet Ma heeft gezeid dat we itil moesten agnl BBitenréndsch Overzicht De FraiiBche Kamer heeft na langdurige beraadslagicgen artikel 1 van het weteontwerp waarbg bepaald wordt dat de doodvonnissen niet meer in het openbaar zullen voltrokken worden verworpen Dit wetï ontwerp is reeds voor n en jaren door den ijenaat aangenomen Door de verwerping van artikel 1 gaat het thans na jarenlang in verschillende Kamers geslingerd te hebben in den doofpot Koning Alexander van Servië beeft zooala men verwachtte geantwoord op de uitspraak van het Hof van Cassatie Dat antwoord ia een nieuwe steatsgreep De tegenwoordige grondwet van 1888 wordt buiten werking gesteld en door die van Juni 186d vervangen Een nieuw Hof van Cassatie en een nienwe Raad van Stete zgn benoemd Van het ministerie ia de president Nicolajewiteh afgetreden Deze daad is de vrucbt van eene conferentie die Zaterdagavond gehouden is tusschen den Koning zgn vader en het ministerie Deze staatagreep wordt in politieke kringen te Berlijn tamelgk koel opgenomen Daar het leger naar zich laat ranzien den Koning nog getrouw ia gelooft men dat Milan en zgn zoon de overhand zullen behouden Ook beeft men den indruk alsof het Kabinet te Weenen de gebeurtenissen te Belgrado goedkeurt en daarin eene werking van Rusaisohe invloeden ziet Uit St Petersburg zgn onderscheidene berichten ontvangen volgens welke de onlangs plaats gebad hebbende tairgke arrestatiën van nihilisten het bestaan eener over St Petersburg Moskou en andere sieden verbreide geheime vereeniging geopenbaard hebben die sociaalre volution aire doeleinden en palitieke hervormingen beoogde De deelnemers bestaan voor het grootete gedeelte uit atud teuYen kleine ambtenaren Volgens sommige bB ichten zgn bg de gearresteerden slechte revolutionaire geschriften en drukwerken proclamatiën aan den Gzar eto gevonden Bg de dochter eener ge neraalsweduwe iB eene correspondentie in cgferscbrift ontdekt met den sleutel tot de cgfers In het geheel zgn 26 jonge lieden in de PetorPaul vesting opgesloton Volgens eene andere lezing zou de samenzwering van meer bedenkelgken aard zgn alsmede drie hooiden der nihilisten nl de schrgver Paul Btrnwe de hoofdingenenr van den Witebsker spoorweg Koselow en de nit Siberië teruggekeerde Nathanson Toevallig zou ook bg eenen brand op Wassiliewski Ostrow het bekende nihilistenboofd prins Krapotkin in banden der politie gevallen zgn die metzgne geliefde sedert kosten tgd onder een valschen pas te Si Petersburg vertoefde In Politieke kringen wordt ook aan deze gebeurtenissen geen buitengewoen gewicht gehecht maar opgemerkt dat sedert jaren steeds ernstige berichten omtrent n hiliston met veel opbet openbaar gemaakt werden zoo vaak de Russische regeering financieele operatiën van eenige heteekenis in den zin had of wanneeV de Czar bgzonder sterk blgk gaf van eene vreedzame politieke gezindheid De Hongaarcche Kamer heeft het ontwerp tot invoering van bet burgerlgk howelgk wederom aan het Huis der Magnaten toegezonden Volgens de Vobs Zeit zal koning Otto van Beieren weldra voor good vervallen verklaard worden van den troon Men houdt het voor zeker dat hg ongeneeslijk ziek ia en het gebruik zgner geestvermogena niet meer zal terogkrggen Otto volgde in 1886 zgn bekenden verkwiatonden broeder Lodewgk op die de hand aan zichzelven sloeg Nu leed hg Otto wel sinds vele jaren aan een zielaziekto zoodat hg niet in staat was de regeering to aanvaarden maar de mogelijkheid bestond nog dat de prins zou heratellen en daarom werd bg naar recht en wet tot koning verheven Ala regent werd benoemd prins Luitpold de broeder van aKo ninga vader Maximiliaan II Thana heeft altgd naar de Voss Zeit meedeelt de Eerste Kamer in geheime zitting besloten den krankzinnigen koning van den troon vervallen te verklaren en de kroon to dragen aan den 7 jarigen regent prins Luitpold Eerstdaags moet nn ook de Tweede Kamer zich verklaren Als er geen onverwachte wending bij de discussie in de Iteliaanache Kamer over de financieele voorstellen vandenminiBterSonnino komt dan kan men den uïtelag daarvan niet binnen eenige dagen tegemoet zien Immers er zgn nu reeds vóórdat de beraadslaging begon neu is zeventig afgevaardigden ah sprekers ingeschreven 345 Staats loterij Be Elaan trAliag ren DiudBg 88 Mai 1894 No Ï858 ƒ 100 080 No 17288 en 20878 1000 No 4S45 7880 10796 en 15816 f 400 No 9889 14884 en 19988 800 No 1888 8781 3848 4818 5061 6447 6894 7666 18614 18619 18787 18976 16460 17498 19400 en 80618 f 100 Tea 70 11262 18074 11988 13166 11899 18863 11611 18898 11688 13446 11671 13463 11699 18498 11836 18499 11916 18312 11968 14888 18011 14448 19168 14467 18261 14709 18370 14786 12448 14726 18488 14797 18601 14809 12806 14887 12608 16083 18616 16068 18663 16074 12637 16111 19678 16185 12701 16307 18786 16668 12741 16797 12866 16808 18878 16906 18986 16963 18081 16088 18046 16069 16078 18607 16078 18761 16804 18768 16818 19060 16814 19064 16887 19081 16B4S 19108 16488 19110 16498 19916 16999 19860 17107 19881 17147 19898 17169 19468 17409 19688 17 99 19687 17S47 19687 17688 19646 17666 19760 177 91 19914 17808 80451 17919 10664 17988 S0689 17931 SOM 1S05S 80676 18199 80798 18811 9V84I 188 8 80866 18865 18789 18369 16868 18484 18776 18448 80960 PrjJEen 18 8896 6888 8843 il 8918 6663 8906 83 8996 6771 8984 118 3139 6806 8977 9939 9870 9370 9878 160 3167 6810 178 3340 6036 301 33B6 6048 888 8388 6269 616 IdH 6449 9489 837 3466 6407 9476 1149 3499 6648 9690 1832 36C9 6 16 9696 1360 8689 6738 96191440 3766 7266 9683 IB64 3790 7421 9720 3878 7443 9866 3981 7463 9877 1833 4081 7494 99681899 ir4r 7B34 99731920 4268 7761 8992 19B6 4269 7768J0061 1949 4349 776in0170 2080 4614 7797 108602069 4864 7808 103782071 4887 8089 10446 2242 4960 806110718 2352 6018 8094 107732899 6046 8127 10801 2613 6080 836011084 2766 6369 8386 111762780 6887 8696 11838 2686 ITieuwe Deensche A van os Al E 73 73 I Beurs van Amsterdam 91 MIL Vor kra 88 100 102 7 78 i 81 81 B s 96 TVf 1041 60V 14 87 100 lOO s 88 641 665 lOSf s 908 W 97 108 101 186V 98 y 60 80 loay 101 Vi 176 181 104 46 O Vis Va 14SV 631 4 104 188 104 1181 76 IW 1S9 188 46 L BV 82 181 109 79 111 108 46 191 186 97 10 Nioiiuini Oert Ned W S V dito dito dito 8 dito dito dito Si i Hoxeu Obl Ooudl 1881 88 4 ITUJI InBohrgTing 1862 81 6 Ooarisi Obl in papier 1868 5 dito in silver 1868 6 PoïTUQiL Oblig met tiokek 8 dito dito 8 RcBLiND Obl Ooat 88 Serie 6 dito a ion 1880 4 dito bij Bolhl 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 itixn Ferpet lobuld 1881 4 Tniuu Oepr ConT ben 1890 4 Oeo leening serie D Oec leeoÏDff eerie C ZDa An IllP Beo T obl 1898 6 Hnuoo Obl Buit Soh 1890 6 VsNSzDBLA Obl 4 onbep 1881 AusTiiDAii Obligation 1861 8V BoTTiKDAX Sted leen 1886 8Vi NiD N Afr Handels aand Arendab Tab M Certificaten DuiiMaatsobappü dito Arnb Hypotheelcb pandbr 4 Cult Mü der Yorstenl aand s Gr Hypotbeekb pandbr 4 KederUnaeche bank aaad Ned Handelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 5 Bott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTlNll Oost Hong bank aand BusL Hypotbeekbaok pandb i Ahkeuu Equit bypoth pandb 6 60 1481 Haiw L O Fr lien eert 6 Nio Holl IJ 8poarir My aand H tot Eipl T 8t 8pw aand Ned Ind Bpoorrregm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTALII 9poorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmjj A H obl 8 PoLBN Warsobau Weeoen BaDd 4 Rdsl Qr Buss Spw U j aand 6 Baltisohe dito aand 751 96 Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kerak Ch Azow Sp kap aaad 6 Loaowo Sewast 8p lib oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 8 ZiidWeit dito aand 6 dito dito oblig 4 MV Ï V 1081 10 lOO 100 114 118 i Jl Aliiuu Oent Pae 8p Mij obl 6 Cbio t Nortb Tf pr 0 t aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver b Bio Qr 8pn oert tjl Illinois üeatral obl in goud 4 Louiar k NashrilleCert T aand Mexico N Spv Uij lehyp o 6 Mias Kansas r 4 pot pref aand N Toik Ontario k West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 Bt Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 GiNAD Can Soutb Cert T aand Vm C Ballv k Nar la h d c O Amsterd Omnibus My aand Botterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amaterdam aand 3 Stad Bolterdam aand 3 Bnen Stad Antirerpenl887 2Vi Stad Brussel 1886 2 i Hou Theist Begullr Oeaellsoh 4 OosTlNK Slaataleening 1860 6 M E K Oost B Cr 1880 8 SrAXn Stad Madrid 8 18U Tsi NlD Be Hyp Bpobl oert 5