Goudsche Courant, woensdag 23 mei 1894

No 6358 Donderdag 24 Mei J894 33ste Jaargang rnmtm cohant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVEBTENTIÊN worden geplaatst va 1 5 regels è 50 Centen iedere regel mefli 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea middi BnrsarlUk Stand GEBOKEN 18 Mei Heodrik oiidera P Lahy en J Bik Jobannes oudere F C Bik en B Rookbuizen Ary oudere A H Teepe en W Perk 19 Johsn oudere W Q Antermen en C J Coppee 21 Neeltje ottdera G Boe en J C de Bont OVERLEDEN 18 Mei J M Heerkens 12 d 20 W M Heerken 14 d 21 f 0 Perrier Wed M A G Vorstmnn 86 j ZeTenhaixan GEBOREN Geertje ouder P Bontenb D M 8 Goneman Wyuand ouders W fan Delft en M ran der Meer Neeltje oodera J de Koning eo Q Hol J NDEBTKOOWD H A J ter Brug on A Haak GEHUWD W Mulder en J den Hertog F yan den Bob en A Ottevanger APVERTENTIfiN f Berallen Tan een Heieje ï A J BOüMAN Hvun KiHr Oouda 22 Mei 1894 Heden overleed myne geliefde Moeder Merronw de Wed M A G VOHST t AN geb IsiBiiixi ClTHiuxa Pitaiis ia den ouderdom van 86 jaren MABIA VORSTMAN OvwM 21 Uei 1894 Heden overleed na een kortstondig Ijjden voorzien van de H H Sacramenten dn itervenden onse geliefde Ecbtgenoote Moeder Bebawden Grootmoeder CATHARINA JOANNA FRAIKIN geb Kim in den onderdom van mim 60 jaren Dit aller na m G FBAIKIN Gouda 21 Mei 1894 V Na een emarteljjk Ipen van 3 weken overleed beden ons oudste Doebterije JUDITHA JOHANNA MARGABBTBA HELENA in den onderdom van mim 14 jaar A DEKKB J 0 DEKKER Albl s Gouda 21 Mei 1894 Aanbesteding DIJKGRAAF en HBEMBADBN van den Polder Blommdaal inUen op ZATERDAG den 26 MEI 1894 v m 11 ure in de Roxnir te Oouda bg enkele inschrijvingp aanbesteden Het doen van eenlge berstslUngen aan de Folderwerken waaronder bet Stoomtremaal Het bestek ligt in bovengenoemd lokaal ter laaing Aauwgiing geicbiedt op Woensdag 23 Mei 1894 V m lO i on te beginnen aan het Blrnmaidaaltdie Vtrbat te Gouda iiiiii miiiii Onderlinge Wedstrijd op ZATERDAG eD ZOMDAG a s HrXBODUCTIB VBIJ HET BESTUUR OopacfiDBois 1 3L40 da Liter Bd OOOHAC r BOU na da SoeUlé Anotu mt door het nhMle land om naroxoedo hoedaiiiehad l galiatls bekend firau Wed P B 14 Gouda P H J V WANKüM J MBLKERT Oostbaven MIlfHiihMiMiMHMMMMMMIIl W iM H aói iwb Swlperwlrak rui A Bat tKMA f k Zoo M C V De BIJL beveelt zicb beleefd aan tot bet MAKEN van DAUES en EINDERCOSTUUES en verder alles wat tot het vak behoort Adres Gouwe G 58 In het lar Oude Mannen en Vronwenfauis alhier wordt terstond gevraagd een flinke Tweede Werkmeid van goede getuigen voorzien Aanbieding op de Turfmarkt in bet Gesticht Fiijstrekking 13 eu 14 Jani 500 000 Maik aU hoofdprjJB iu bat gelukkiRvt geval biedt de DieuwBte groote Geldverlotidg dia door de Hoogs Bofteering vau Hamburg goeilgekeard ea gewaarborgd ii De Toordeeliga inrichting van het nieuwe plan bflitaat daarin dat in den loop ran ileobts weinige maanden ia 7 rerlotingen fao 110 000 loten 66 400 prjjzen bedragende 10 462 436 Mark ter Tolledige beslissing zullen komen daarondor zijn kapitale prijzen van eventueel 600 000 HftTk by uitnemandheid eobter SprgzenaM 15000 26 prijzen bM 10000 56prgzenaM 5000 lOfiprgzenaM 8000 253 prijzen a M 2000 R prijzen a M 1600 756prgzenflM 1000 1237pryzenaM 500 33950 pryzen a M 148 18 t lprgzea M800 200 160 127 100 94 67 40 20 1 pro a M 800 000 l prqs k M 200 000 l pr B b M 100 000 2pryzeDiiM 75 000 l prya a M 70 000 Ipr s aM 65 000 1 pr B a M 60 000 1 prijs aM 65 000 SprjzonaM 50 000 1 prys s M 40 000 SprqzenaM 20 000 De annstnande eerste prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde OeldverlotiDg is van ambtswege bspasld plaatat a hebbtin op den IS en 14 JVNI e k en kost hiervoor geheel orig lot aleebta M 6 of S Sü 1 half f n S n 1 76 l kwart IVi f po tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwiasel Alle oommissies worden onmiddetlijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd an ieder speler ontvangt van ons do met bet wapen van den Staat vooreiene Origineele Loten zelf in handen Bü iedere beatelling wordt het v reischte ofS cieele plan waaruit de verdeelicg der prezen op de verBchillende klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bggevoflgd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de offioieele lijsten De uitbetaling der prezen gesohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat eu kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk beguustigd en onder vete andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens offioieele bewezen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is Ie voorzien dat bij deze op den heohteten grondslag gevestigde oaderiieming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zgnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Qeldwiswiaari in HAMBURG F S Hiermede danken w voor hdt vertiouwen ons tot biertoe geschonken en daar w by het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en regele bedie ning de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwarven FBANSCHE STOOMYEBYEBI Gbemiseiie WissoheriJ Vi H OPPEi HEIMER 19 KruUkade JBotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor OOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor hot toornen en verven van alle Heeienen Dameagarderoben aliook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomeo van pluobe mantela veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwrte en laatste methode geverfd Alle goederen betzg gestoomd of geverfd wolden onsohadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgo de prgien 25 gedaald Te atoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Nederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BATA VIEB kapt J SADEB en BOLLAJfD kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterciag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen loggen te Brewersquay de markt van Boter en Eaaa te Londen Hamburger eldloterij Uittreksel uit het trekklvcsplan De hoofdprijs bedraagt in t gelakklgste geval ev 500 000 110 000 origineele loten 55 400 prJjzen IMT Heer dftn de keUt AeMi lotan moeten iu met een prtj uitkomen Het VerkeltJke voordMl d r MuKb rir r dus kaoi tot op dem UiatotoB trekbIsndM In bet gelnkUcite gevat bedraagt da H n Mark Ia 1 btjtonder eIJii de hooge DrUieD volgt I JU 300 000 1 è 200 000 Ik 500 000 Nevenslaandfl tabel geeft een orenitobt tkh de btJEondera Indeellftg der hooHprUHn AUe 66 400 pr jHn worden ID 7 ipoedlg op elkander volgende klsisen nitgeloot en eontant betasld 100 000 75 000 70 000 65 000 00 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 500 k lil Ik Ik k Ik Sk Sk SSè Mk 109k 259 k 6il 76 k 1237 i Het onleieAle trekklncsplaa hetwelk wij bU leder lot grftUi btjvaegen bent een Jntnte opgftve der prUseo welke In lede nfdeellng uitloten en tevens hoeveel voor ledere afdeellng moet worden toegeunden De prija der orldaeele lolen la wettelijk Tutgeitetd en bedraagt voor de Ie UekUngaklaMe N C f 8 60 Toor geheelo orlglueele loten 2 71 halTO t 0 90 9 kwart Na ontvangst van dit bedrag In Holtandish bsnkpapler postiegels of postwliael eenden wit de rl iBeele loten met officleet trekklnffsplan Indien Iemand het trekklngiplsn niet mocht aanHtBan zijn wij bereid vddr het betcin der trekking de origineele loten terug te nemen en het daArvonr Keionilen bedrag oumlddelltjk terug fe tenden Wj kunnen dit des te eerder iiaar wiJ ovennlgd slin dat iedere ontvanger de uttmunlendo en kaniryke indeeling van het trekhingsplan zal erkennen De offlcieelo trekklngalijalen eenden wIJ direct na ladere Irekklng Om nlle bestellingen zorgvuldig te kunnen uitvoeren rerioeken wlJ ons dte ten apóedlgste Ie senden bOo mogelijk voor BSS41 i M MO 0 ISO 148 187 100 Ik AUe 66 400 prijïen bedrag Ie zamen 10 452 425 Mk 13 JUI l a s HoofdloteriJ Bireaa ISENTHAL Co Hambupg f B De Hamburger Geldloiet beslaat reeds mla handent J Uf en begint al per Jaar op nieuw Ome ürma behoort tot de ondate HoofdlotertJ eaux Beedi vaak waien wij In de aangename gelegenheid groote Hoofdprljsen De Hamburirnr GeldlntnrK hnafBnt rnn 2 maal f Boreaux ueeoi vaak wnien wij in de aangename gelegenheid groo ooh naar JKederlMid te kunnen lenden In de laaUte seven Jaar badden wlJ het bUsondere genoegen onderstaande Hoofdprijzen aan onze klanten contant uit te betalen A 15 000 op No eSSlO getr d SOet 1890 A S00 000 op No GI08S getr d 14 Mei 1S91 sais M96S efi84e S8a6S 1 0 M7i 34 1800 B 000 8fl 5B 11 1f 4 G0 000 cfiiaii IS Dee 1888 50 000 70478 6 Jan im 80 000 0910 2 0ct tS8S 990 000 S00 000 100 000 100 000 7ft 000 11 000 INov Ifl87 2SOot 1891 28 April 1889 11 Nov I8B4 2 1390 ISOob 1898 en bovendien verscheidene prijaen k M 15 000 10 000 5000 8000 SOO ete Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao I m ♦ q DtDimati door de nieuwste uitvindingeD op inactiinaal gebied Tflrbcterde fjibrlcatlfi uitsluitend gebruik van fijne en fijnste gritmlstoffeu randeerui Icn verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao oüu aanbevelenswaardig fabritaat nauwïeuiij beantwoürdemle aan den inhoud der rap kliketten De if rraa behaulde 27 Brevets als HofleTeraHcler 44 Eere Diplo ma s gouden enz Medailles eon bewijs van uitmanteod fijn febrikaut Keeds 187 t scbreef de Accaderaie national de Paris Nous voufl déoemons une medaille d or première cl N ie en oonBldöratioa de votre exoellenta fiabrioatioxi de Ohooolat bonbons va rleB et s etc StoUwerck s fabrikaat ia verkrijgbaar bij K H Confiseura Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederlaii4 Juiiu Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Postpapier en Schrijfpapier in Soorten EAIITOOE EN SClEIJFBOEEm en verdere z jn steeds in voorraad bij 4 9l Sk 41l tmn LANGE TIENDEWEG D 60 BINNENLAND GOUDA 23 Mei 1894 VERGADERING vam Dia GEMEENTERAAD op Yrydag den 25 Mei 1894 des namiddags ten 1 are Aan de orde De Rekening van het StedelykMaBeam van Oudheden dienst 1893 Het adrea van Th Revet e a houdende verzoek om de bewoners van de Korte Akkeren vrytastellen van de betaling van veergeld aan het ODtje op de Tarfsingelgracbt en dit veer dageiyks een paar oren langer te doen bedienen De benoeming van eenen Zwemmeester aan de Stedelgke Zweminrichting Zes reclamea tegen aanslagen op bet suppletoir Kohier der Plaatsel ke directe belasting op de inkomsten dienst 1893 Gisteren behaalden te sGravenbage de acte als ODderwgzer de heeren C J de Ruwe en J D Kromhout alhier Tot Secretaris van de Ambachtstand Vereeniging is gekozen de heer J D de Bock Voor het eind examen der Hoogere fiurgerscbolen in Znïd Holland dat dit jaar te Schiedam zal gehouden worden hebben i ich aangemeld 122 caudidaten en wel 38 van de H B S te s Graveohage 29 vao die te Delft 20 van die te Rotterdam 11 van die te Dordrecht 11 van die te Gouda 6 van die te Gorinchem 6 van die te Schiedam en 1 extraneus Onder deze candidaten zyn 5 meisjes n l 2 uit Delft 2 nit Rotterdam en 1 mtSchiedam Bij eene aanbesteding vanwege het Departement van Koloniën vaa voor perceel 13 passement zeilgaren koord vlaggedoek vlaggeliJD vlaggen en anjet minste inschr de Gondfiebe Machinale Garenapinnergc alhier voor 500 75 De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren M K O dienstbode Ie Gouda wegens diefstal van een groot aantal manufacturen en andere goederen tot zes maanden M V huisvrouw van W K zonder beroep te BergAmbacht w eos diefstal van een jaquet tot 14 dagen C de F Schipper te Haastrecht wegms wederspannigbeid tot 14 d en FEVILLETOI De laatste eener Familie Nmr t Iran$ok S6 Neeo l Dad ateU ge u ook tooi itet te betraren om ar gebruik vau te makeo voor t geval een ongeluk u treft DsD syt gij ook de moordeutar I Ge zult die voorzorgimsatiffgeleD aiat ganomon hebbeo als ga ODschaldig waart yGe verg t u Het briefje ia veilig bewaard eo jp ge t Do niet letafigeviaa d badt sou geen atervding t ooit gezien hebben Maar ik bea geneigd bat u ter hand te atellea Wanneer f vroeg de barones N dezen arond binnen een uur misubien 4lÉ dokter Bertrand vertrokken is Zou t mogelük tye u d h no aals te ontmoeten ijDan hebt ge tdoa in uw woning verborgen of taln aw moeder toeverttóuwdF ff Aan myn moeder I O neeu z zou t hebben kadoen losea Maar wat komt ter op aan waar t geborgen is Ik heb u immera beloofd het u terug te xuUan gefen Een traal van vreugde blonk in de oogen van Marianoe Dit onderhoud waartegen zij zoo had opgeden aam een gunatige wending X e Baiter die haar bijna gedwongen had het geaprek toe te staan liet lieh onderrngen ala een aohuldige Zg was die aaoriel en kjj bepaalde xioh tot da ver De 28 jarige Martinas Kuipers onder verdenking den 17 Mei nab de Van Stolkstraat te Hillegersberg den moord té hebben gepleegd op Everdiaa Grobe weduwe van Gerardus Bregart gevankelp nit Oadewater o ar het Huisman Bewaring te Rotterdam overgebracht moet erin geslaagd zyn ziJD alibictebewyzen Hy gaf voor den moi n op welken de moord heeft plaats gehad z nde Donderdagmorgen van de vorige week den bnrgemeenter der gemeente Oouda vj rlof te hebben gevraagd om dien dag aldaar muziek te mogen maken en de juistheid dier bewering moet reeds ter plaatse zyu gebleken Jaloezie was de oorzaak dat F v d S 24 jaar schippersknecht te Gouderak op dpu 25 Maart jl te Moordrecht moedwillig W V een slag tegen het hoofd heeft gegeven Voor dit feit eisohte het O M zes weken gevangenisstraf Benoemd tot godsdienstonderwyzer by de Israël gemeente te Veendam de heer Charles Van Witsen te Woerden Te Groot A mmers zal op den 23en Augustas vanwege de afdeeling Alblasserwaard der lIoU Maatschappy van Landbonw eene tentoonstelling worden gehouden van paardeni vee pluimgedierte zuivel Und ei tuinbouwproducten en werktuigen Tot voorzitter van den Oost en Westgeerpolder onder Hazerswoude is benoemd deheer G Korteweg De Provinciale Staten van Noord Holland hebben mr G van Tienboren tot lid der Eerste Kamer gekozen met 38 van de 65 De buitengewone vergadering der Provinciale Staten van Zuid Holland tot verkiezing van eeu lid der Eerste Kamer vacature Van Gennep is bepaald op Dinsdag 12 Juni Prof Draoker tot lid der Tweede Kamer gekozen moet van de regeering toestemming erlangen voor zyne non activiteit als hoogleeraar gedurende zya lidmaatschap Curatoren hebben hem verwezen naar den minister van binnenlandscbe zaken den heer Van Houten vroeger afgevaardigde van Groningen die door prof Drucker vervangen werd dediging De slag was gewonnoD Hij bood aan de wapens over te geven door haar bet briefje ter hand te Btellen dat zoo gevaartijk kon worden De nit slag overtrof haar verwaehting en zy meende er tevreden mede te kannen zqn Het is goed zeide zjj op welwitlenden toon alaof zy gertrard was door de opoffering rKoia hedea avond om negen uur in bet park Ik eal bij bet bek op u wachten Kq ali ik dat papier heb zal ik u eeuwig dankbaar zijn Keer thans naar uw moeder terug Ik heb niemand noodig om mij naar hot kasteel te brengen De dokter lal my wel verontschuldigen en als bg u tets vraagt zeg hem dan och zeg hem maar wat ge wilt Maar De loiter zag het niet zoo in en bewoog zich niet van zyn plaats De barouM meende te begrijpen waarop hy wachtte vMaar gy ging zy voort wat zult gij doen P Ik heb een afschuw van dit land en zat hot voor altyd verlaten Ik tal het kasteel rerkoopen daar het voor mg niets dau treurige herinneringen heeft Ook voor u is t beter niet hier te blijven en ala ge u in een andere provincie veatigt of in den vreemde hetgeen nog beter zou zijn zult ge geld noodig hebben om te leren voor u en uw mouder Koken op myu hulp en neem voorloopig dit Ziehier 1 Zy haalde een pakje bankbiljetten te voorsohijn en liood het den boaohwaohter aan die van woede verbleekte en met een van drift trillende stem ant woordde ffGijj veracht my dan wel diep I Qy gelooft ongetwijfeld dat ik u een onderhoud gevraagd heb om a het papier te verkoopen dat ik u heden avond voor niets su ovezhaadiien De heer J N van Eek hoofdonderwyzer aan de pupiltenschool te Nieuwersluis is met ingang van 1 Juni benoemd tot directeur van het ryksopvoedingsgesticbt voor jongens cVeldzicht te Avereest Op 19 dezer beeft te Lissabon de onderteekenÏDg plaats gehad van een verdrag tusschenNederland en Portugal tot wederkeenge uitlevering van misdadigers zoowel m het moederland als in de koloniën St Crt Sinds 1884 alzoo in 10 jaren tgds is het aantal vaartnigen dat den Ryn bevaart met 2149 schepen toegenomen Er vSren thans op den Ryn 706 stoomschepen en 6677 zeilschepen tegen destyds 467 stoomschepen en 4767 zeilschepen Iu de Zondag te Rotterdam gehouden feestvergadering ter herdenking van bet eeuwfeest der geboorte van Paos Pius IX werd door het Ned Belg Zoiuven Comité afd Rotterdam besloten het initiatief Ie nemen tot een algemeene beweging onder de katholieken in Nederland om hy de Regeeriog aan te dringen op het herstel van het gecaotschap by het Vaticaan Men achtte het oogenblik voor die beweging zeer gunstig wyï de liberalen thaus alles aan de katholieken veraefauldigd B jn By de infanterie is een nieun model exercitiepatroon ingevoerd welke beter is te onderscheiden van de scherpe patroon Aan elke compagnie zullen 1000 stuks worden verstrekt Aan de coöperatieve bioodbakkary te Arnhem waar men voor eenigentydde proef nam om bet nachtwerk te doen vervallen wordt weder bij nacht gewerkt Het bleek dat velen er niet by konden gewennen het brood niet des mollens te ontvangen Twee vi ehonden vonden by een boer s nachts onderdak in een hooiberg Maar eten kregen zy niet Hans bad gezien waar het overschot van het maal was geborgen en besloot een kansje te wagen Hy sloop door een raam en kwam na eeuigen tyd by zyn makker terug wel voldaan over zijn tocht Er was nog meer en Kees zou het ook wagen Wees voorzichtig zei Hana als je door de slaapkamer gaat Werd hy wakker vroeg Kees Ja luidde het antwoord maar ik hield my stil en zei alleen Miaauw miaauw c En zoo kwam ik er weer nit Dat zou Kees onthouden Hy Waarom zoudt gij my anders mllGu spreken antwoordde mevrouw van Hansweert uit de hoogte Omdat ik voor ik mij voor att Jd van hier verwijderde n wilde zeggen dat ik u beminde en nog bemin Q weet t wuit daarom hebt g mjj geschreven om m aan te zetten tot het plegen van eau laaghartige misdaad Ja ik ga van hier ik tal m jn vaderland myn moeder verlaten om niet langer de kwelling te verduren u te zien a te aanbidden Maar van uw aalmooa wil ik niets hooien en ik verbied u my te beleedigen Gy bemint my F vroeg de barones op mlnaohtenden toon O neem niet den aohyn aan alsof ge t niet weet Ja ik beminde u zonder hoop Ik apreek niet van bet maatschappelyk verschil in stand dat een muur tuasofaen ons vormde maar ik kon op ntela hopen omdat gy een minnaar had Dat is niet waar riep mevrouw vao Hansweert Wilt ge dat ik hem u uoem Moet ik u zeggen welken wog by nam om tot u door u dringen hoe uw ecbtgenoot hem overviel en wat de generaal met hem gedaan beeftF ff Ellendeling I Oy zy t t dus die ons verraden hebt I Neen Ik heb dikwijle een byna onweerataanbareo aandrang gevoeld om hem te doodeu maar hy zou geweigerd hebbep om te vechten net een boschwaohter en t zyn slechts tafaants dia moorden of verraden Ood heeft hem gestraft Hy is een abohawelgken dood gestorven en gij gy hebt hem Laten sterven omdat ge bang waart voor uw echtgenoot Wie beeft u gezegd dat hg dood il F Niemaadi maar ik ben et seker van D lood maakte zich op en kwam in hnia Minder fiu tuinlyk dan zyn makker viel hy over een paar scboeoen eu kwam t en een tafeliije aan dat onderste boven ging waardoor de boer ontwaakte op zyn vraag Wie ia daar aut woordde Hans Niemendal titde k iMMri Aan het station der Staatsspoor te Enschede beeft een jiear leeuweriken zyn nest gebouwd onder een der rails welke dagelyks worden bereden Bet nestje bevat een v ftal jongen welke op hnn gevaarlyke plaatsje geregeld door de ouden van voeder worden voorxiqa Sedert enkele dagen komen gevulleVi van roodvonk voor onder de militairen iu garnizoen te Breda Van de zeven aangetasti iufanteristen behooreu zes tot de bevolkin dor Btalleakazerne en een van de klooster kazerne doch deze was op wacht geweest in de stiUenkazerne Het hoofd van den geneeskundigen dienst beeft ontruiming der stallenkazeme bevolen die nu geheel gedesinfecteerd zal worden De soldaten kampeeren op het exercitieierrein De zeven aangetastiin worden verpleegd in de barak achter de kaïerne terw l de vermoedelyk aangetasten ter observatie in het hospitaal zyn opgenomen Zoo de minister van Oorlog kon beitoiten de atallenkazerne te doen afbreken en wn nieuwe kazerne te bouwen zou de woning der soldaten meer voldoen aan de iadKn 4iê men voor znlk een gebouw mi stellu ï Men berekent dat de jubileurapostzegeli aan de Vereenigde Staten een voordeel van ruim 2 millioen gulden hebben opgeleverd Er werden er oiroa 2000 millioen van verkocht De zes ter dood veroordeelde anarchisten te Barcelona zyn gister in de citadel doodgeschoten Er badden geen incidenten plaats De veroordeelden hadden geestelykan bystand geweigerd By de onlangs gehouden kerkelgke visitatie ia in de administratie van de diaconie der Hervormde gemeente te Klaaswaal groote wanorde ontdekt Door de justitie is reeds een onderzoek ingesteld venchillenda personen zyn door den rechtercommissaris gehoord Vier notabelen hebben op aanraden van het elaslicaol bestuur hun ontsli genomen gieters verttilden mij welk een zonderlinge karwei de generaal hen had opgedragen Z hebl en niet het minste ver norden van hetgeen ze deden toen se die deur dichtspijkerden en zy zullen t nooit weten evenmin als uw bedieudeo Haatr ik weet ik t Ik ken de torenkamer waaria bw eohtgenoot uw minnaar opsloot Ik heb haar van boven tot lienedeo in alle hoeken eu gaten doorzoobt toen het kasteel verbouwd werd en ik verzeker u dat men er niet uit kan komen B a tooh is hij er uitgekomen klonk het on willekeurig op zegevierenden toon vtd de lïppen der barones ytJelouft ge datF Ge wilt seggen dat da burgemeester de tooden plaat deed verwijderen en dat men niemand gevonden beeft Oe verbeeldt u ongetwyfeld dat de gevangene ontanai t ii Welnu weat ge wat er van hem geworden is Hy heeft beproefd om te vluchten en hg meende er seker van te zga te tuUea slagen want hy kende eeo weg om te ontkomen Hy heeft een steen verplaatst welke den toegang verbergt tot een soort van put gehottwon of opengelaten in de dikte van dea nniur Een put die begint onder het dak eo vroeger een opening had aoa den voet van den torea HÜ niet dat deze opening voor vyf jaar ongeveer is dioht gemetseld Hij heeft zich laten zakken in de pot dis zeer dmw is Hy vond de opening niet en heeft waa ohyQtijk getracht weder naar boven te klimmen Daartoe miste hij de kraeht en ia ten slotte na uren vau ontzettend lyden den dood door verstikking gestorven 9M $ ttmÊÊmMi