Goudsche Courant, vrijdag 25 mei 1894

Vrijdag 85 èi 1894 No 6350 Jaargang f i mmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant g esohiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden u 1 35 franco J et post 1 70 Aizonderlüke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatet vai 1 5 reg els k 50 Centeli iedere regfel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 utir des midd MELIAINTHE Sflperlor Borst Honig Extraet Bekroond met Ëere Diploma en Gouden Medaille GENT 1893 Gouden Medaille BüLSWARD 1893 Ëere Diploma en Gouden Medaille 1893 World B Hj ienic Exposition Chicago Samengeateld nit de meeat heilzame beatanddeelen is aangenaam van amaak maagveraterkend en zacht pnrgatief Oeneest onmiddellijlè Kinderen nemen bet gaarne in Mag in geen huisgezin ontbreken MELIANTHE is het beste middel der wereld H vanSchaik Co Machinale Fabriek a DË HONIGBLOËMc Öamatn Btraat 267 Den Haag Verkrögbaar b F H A WOLFF Drogist Markt Gouda V lS i 4 811 1M7 4706 lioe 4ao isso 490g 1718 4 70 MS t 7i IMO 1179 1038 306 tniH 919 06 6868 1147 6864 88M S a LIjal 18118 10677 1S1S8 911660 1R18 06 2 18306 806 6 18 at 80678 18 87 90086 18674 80718 18749 SOSOt 18761 90018 18841 80969 18901 90996 1984 1 997 18 10 160SI 18806 161U4 13818 18198 I8 l7 18il4 14081 18849 14118 18S i 14910 16418 UiSS 16448 14818 16481 14428 16491 14610 7411103 8 7B6 1 I11 7996 10688 8081 10790 8 67 10848 8890 10888 865910986 8884 10998 8694 11071 88tO U078 894111171 9118 1K76 e Eluu No 14884 m z 14684 800 Nieuwe Deensc e A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam 99 M£l Vor kra lalotkoera 89 I02C 97 Va 7111 8 1V 811 66V 96Va 96 97 89 109 791 78 IVl 6 97 104 O 84 941 871 lOO a 87 641 6 0 loiy 87 108 908 KOli i i09y 101 186 99 601 80 108 101 180 186 104 461 60 187 148 68V 104V 188 104 118 7 94 m 189 188 Via 4 8 1 89 18 108 79 111 108 4 49 18 18 1081 106 lul 101 1141 1J ss 108 7V Nmuuiio Cort Ned W S dito dito dito 8 dito dito dito SV Uoxou Obl Ooudl 1881 88 4 hiUI IliKilirlj lng 1868 81 OoniMa Obl in papier 1868 6 dito in ulier 1868 6 PoBTtreiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 KtiauKD Ubl Ooat ie Sorie 6 dito Qeooni 1880 4 dito bgBothi 1889 4 dito bij Hope 1889 00 4 ditoinftoud leen 1888 6 dito dito dito 1884 SrUMl Ferpat loliuld 1881 4 TojtUlJ Gepr Conv leen 1890 4 Geo leeuing serie D Geo leenioK aerie C ZmDApil BlP lUo obl 1898 6 Itixioo OM Buit Sob 1890 8 rn ticn l Ohl 4 onbep 1881 Amiusui Obliititieii 1861 8 i RómaDAH Steiljleen 1888 8 NlD N Afr Uandehr aand Arandib Tab Mf Certiloaten Dou HaatHbappjj dito A rnb Ujpolheekb pandbr 4 Cult Mq der Vonlenl aand Sr Hypotbeekb paudbr 4 Nederlandaoha bank aaad Nad Uandelmaalaob dito N W k Pao Uyp b pandbr 6 Bott Hjrpothaekb pandbr 4 Utr U potbaekb dito 4 QoaTlKK Ooat Uong bank aand itjf RusL Hypotheekbank pandb 4 Akerika Bquit bypotb pandb 6 180 Hazw L G Pr lien oert 6 Nu Holl U Bpoorir Mij aand M tot Eipl T at Spir aand Nad Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito lTiMl Spoorwl 1887 89 A Kobl 8 80 143 631 Znid IUl ap mü A H obl 8 FoiIK Waraebau Weenen and 4 Biai Gr Hum 8pw Mij aand 6 Baltiaoha dito aand 108 76V 10 431 13V Faalvva dito aand Iwang Dombr dito aand 6 Kank Cb Azoir 8p kap aand loiowo Bawait Sp M g oblig Orel Titabak dito oblig ZnidWaat dito aand dito dito oblig 4 buiDU Oent Pao Sp Mq obl 6 OMo k North W pr C aaud dito dito Win St Peter obl 7 Denier k Bio Gr Bpm eert r a llHnoii Oeetial obl in goud 4 Louier k NaahrUlaCart v aand Meiioo N Spw Mg lehyp o 6 Miaa Kanaaa r 4 pot pref aand N IorkOnUriok fVeat aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 St Paul Minn fc Haait obl 7 Un Pao Hoofdlün oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 ClNxDA Can South Cert r aand Tin C Ballw k Nar Ie h d o O An Ht rd Omnibua M aand Bittord Tramveg Maata aand Nu Stad Amaterdam aand 8 Stad Roltentsm aand 3 Bcuu Stad Antwerpiin1887 9 8 Stad Bruaael 1886 HoNs Theiaa Begullr Gesullach 4 OoaTlCMR Staautwning I860 5 K K Ooat B Cr 1880 3 3P1 NJI Stad Madrid 8 1868 V r N ii K a Hyp Spolil oert S6 I VEWTB T üedeu overleed myae geliefde Moeder MeTrouw de Wed M A O VUUSTMAN geb IsABiLLa Oatbsriicii Pmtiix in den ouderdom ran 86 jaren MARIA VORSTMAN Omda 21 Mei 1894 Gnida Soelpendruk rau A BlDilluii k Zoon Nederlandsche Stoomboot Maatschappij De SInomachepen BATA VIEH kapt J 8AUER en HOLLAND kapt J 8MIDT vertrekken eiken Diïtödag en Zaterdag Voor Tracht of passage rervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappy Boompjes 72 te Rotterdam Da Stoomschepen lossen te Brewersqaay de markt van Boter en Kaas te Londen Hamburger Geldloterij Uittreksel uithettrekklng iipliira De boofdpnJB bedraagt in t 9fl nkl Ig 8t geral er 500 000 lÜark 110 000 origineele loten 55 400 prijzen P Keer dan de k lft deter loten moeten di net Mn pnjB nltkomen nt WBrkelfJke v K Tdeel der H nbBrs r oeaisai oMtriD um in ukinoarg gwm word n Retrokken Ieder beiltter van een lot heeft dut kam tet o l a at D trckkÏHMlu In bet gelukklsite geval bedraagt de fia nlprlji eT I In t b ion4er Eljn de hooge frijnen volift Jtt 800 000 1 200 000 1 k 100 000 k 75 000 500 000 M Nevenilaande label geelt een oreraiofat ran de bijcondere Indeellnu der hoofdprljaen Alle 56 400 Crljun worden In 7 ipoedfg op elkander volgende taasen nllfroloot on cuDtant betaald 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 500 Ik Ik Ik 1 tik ik Sk Sk 26 4 sak 1004 2SS 6it 756 ik 1237 Hel onicleele trekklncsplAii hetwelk vtj bIJ leder lot gratis b vocf n bevat een Jal te apgtve der prijzen welke n ledere afdeellng uitloten en tevena hoeveel voor iedere afdeeling moet worden toegeionden De prijs der orlflneelA lolen it wettelijk vutgeiteld en bedraagt voor de Ie trekklngaklute N C t 8 50 Toor geheelo origineele loten 1 7S ialre t 0 90 kwart Na ontvangst van dit b edlrag tn Hollandtob bankpaplar pwrtitegela of poitwltiel tenden wü de rl inaeTe Ibten met ofllcleel irekklngsplan Indien iemand het trekkingiplan niet mocht Aanstaan cUn wlJ bereid vdör hel Begin der trekking de oritflneelo lolon terug te nemen en liet daarvoar eionden bedrag onmiddoHUk terug te xenden Wf unnen dit des te eerder daar wg overtuigd alio dat ledere ontvanger de ultmunleiido en kanirijke IndeeUng van het Irekklngsplan lal erkennen l e ofncieelo trekklngsHJstcn zonden wij direct na tedere trekking Om alTc beHlellingen zorgvuldig Ie kunnen uitvoeren veraoekeo w J ona die ten ipoedigite te endeo toe mogelUk voor S2941 IA 800 200 ISO 148 127 100 itt Alle 65 4 IO prUien bedragen Ie ibmen 10 452 425 Hk 13 ëDm a s Hoofdlotery Bnrean ISENTHAL Co Hamburg WB 2 maal ppr Hnreanx ouk naar Meilerland liÜionüero genoegen oiiderHtaandu HoofdprIJzê 4 00 000 op No 610H8 gctr d 14 Mei 1891 De Hamburger Geldloiery bestaat reed rul honderdjaar en begint rjaar ou nieuw Unie Irma behoort tot de oudste UoofllloterUK Reeds vaak waren wIJ in de aangename gelegenheid groote Hoofdprijaen n aan ome klanten rontant uit Ie betalen 16 000 op No eSSlOgetr d SOot ISOO 4S784 34 1BO0 13 Jan 1HHH 8846S 11 n 1804 616 70478 6 Jan 1893 910 MOot IMS 8810 eaooii 81088 e6S4 ÏSSSfi 1810C 200 000 SOOOOO lOAOOO 100 000 flOOOO 000 65 000 en bovendien verRcheldene prUien 4 A 16 000 10 000 fiOOO 000 1 Onfeilbaar Middel TAixnAiiTsenr TBGSN Influenza Hoest Borst en I j iiïï II m inïï NieuwendIJk 241 Eerste hals v d Dam AMSTERDAM Tandarts Lion Blitz TE C0N8ÜLTEEREN WoenadagK Donderdags en Vrijdags Markt 1S4 Trouda Uitsluitend voor Oeabonneerden op ae GOUDSCHE COURANT naar het Fransch van Xavier de Montépin 544 pag druk ia aan het Bureau dezer Goarant te verkrygen tegen den spotpr s van 40 centêé De voorraad is niet groot men profiteere dus van de gelegenheid Abonneert V op het GEBK TERWiNDr Waal8tet nfabrlbaiiten I JAAKLIJKSCHE PRODUCTIE vsn I 26 Millioeu Stee en Fraaie Klenr Scherp gevormd Uümmtmdé Kwaliteit Concurreerende Frezen Grootste Stoomvaaleteenfabriek in Nederland Vraagt Prifxen en Monsters S KATHOLIEKE TÜIVEKSMAGAZIJN onder Redactie der beste Eath Letterkundigen Maandetyka versch nen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectnnr als Romans Novellen Historische Verhalen Po étia AUerlei Baadsels Logogrlef Bebus enz en voor den zeer lagen prj s van 6S CEST per 3 maanden franco per post 80 cent Goedkoopsle oiaaDdsohrift van Nederland P STOKVIS WATERREUS DnsaviiE s Bokh NIEUWR Ea quise Fijne Meiwijn Essence bij Slotemaker en Co Frijstiekking 13 en 14 Juni 500 000 Mark alfl hoofdpryB in liet gelukkixat geval biedt de nieuwate g oote Geldverlotiog dia door de Hooge Ref eeriag vau Hamburg goedgckeard m gewaarborgd is De Toordoelige inriohting ran h t nieuwe ptaa bestaat daarin dat ia doo loop ran sleobtt veiniK maanden in 7 verlotingeg jcirii 110 000 lo toD B5 400 pr zea bedragende 10 452 426 Mark ter volledige besliiaiiig luüon komen daaronder zyu kapitale prijeen ran ereotuoel 500 000 Hark by uitnemendheid echter Iprya a M 300 000 Iprga a M 200 000 l prys a M 100 000 ZprijstenaM 75 000 I prys aM 70 000 Iprija aM 6B 000 1 priJB a M 60 000 Iprija aM 55 000 3prqzonaM 50 000 1 prija a M 40 000 SpryzenüM 20 000 Sprgzenït MISOOO 26pryzenaM 10000 66 pryzen h M 5000 106 prijsen a M 3000 253 pryzQU a M SOOO 6 prgzsD aM l OO 756prgzonaH 1000 1237pryzeDaM 600 S3960 prijzen a M 148 18991 pryzen MSOO SOU 150 187 190 94 67 40 Db annstaande eerato prijatrekking deser groote door den Staat gewaarborgde Gteldrerlotiug is van ambtavege bepaald plaatste hebbun Op den 13 en 14 JUNI e k en kost hiervoor 1 geheel orig lot aleobts M 6 of ƒ 8 BU 1 half ff 8 1 71 1 kwart H lyt It 90 togen inzending raa het bedrag m bankpapier of per postffisael Alle oommissiea wordeo onmiddeliyk met de grootste zorgvuldigheid uitgeroerd ea ieder speler ontvangt vau ons do met bet wapen van don taat voorziene Origineele Loten zelf in handen By iedere beatolling wordt het rereisobte officieele plan waaruit de verdeelicg der prijzen op de rerschilleade klassen als ook de betref fende inlegRolden te rernemon is gratis bygevoflgd en zenden wy aan onzo Begunstigers onaangevraagd na etke trekking de offioiflelelysten De uitbetaling der pryzeu geaohiedt ateeda prompt onder waarborg van den Staat eu knn door directe toezending of ook naar rerkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plnataen ran Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet ia steeds door het geluk begunBtigd en onder rele andere aanzienlijke pryzou hebben wy meermalen volgens offlcieele bewyzen de eerste KoofdtretFera rorkregen fn onze Begunatigers zelf uiibatnald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is Ie roorzien dal bg deze op den hecht sten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werksame deelneming bepaald kan worden gerekend men goliere derhalve wegens de reeds ophandon z nde trekking alle orders ten spoedigste roohtstreoka to zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geldwiaielaari in HAMBUBG F S Hiermede danken wy voor bet rertiouwon ons tot biertoe geschonken en daar w j bij het begin der uieowe verloting ter deelneming inviteerjn tullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een atipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geeordo Begunatigers te rerwerven H u r t J i ï5 II ih Hoogste eiwit hoogste th oüi jinin gciialte V orit e iigl HfUrt Oaoao 1h tlinate Pofder Cacao In hart vi iin KP i r8d Spoedige fiijliisii iarlnj d fijne geur delicienafl EitHa ik NteuOR eliJl inutiË liciii dea itranks In blikken bassen d 25 Caoao hartea 4S cflni I Cacao IiKrt Ï 8 cciit I kop Caeio Vorkrijgiaar liij H H Cdnflwnrs Banketbakkers Engros E iicilitic Juliuo Mattonklodt niHlcidani Kulvoratraat lOb BINNENLAND GOUDA 24 Mei 1894 Met ingang van 1 Jnni ia herbenoemd tot burgemeester dezer gemeente de far mr A A Tan Bergen Usendoorn De dwnea T W de Bóck ati A S B Yeragl alhier behaalden gisteren te 8 0 tenbage eene acte ali onderwyzereK Pe beer J D Kromhout alhier verwierf gisteren nog een aanteekening vpor de iryeen ordeoefeni geu der gymnastiek Verleden week werd te Stolvyk op verzoek yau téle inwonen en met toestemming van den eigenaar koopman S een hond doodgeschoten over wiens toestand men sich ernstig ongerust maakte iedereen daoht dat het dier dol geworden Was Uit een onderzoek ingesteld door den ryka veearts O oit Gonda is echter gebleken dat men zich gelukkig ten oitreohte bevreesd had gemaakt In de laatste huisbondetpe Tergaderi g van de Baaatrechtsche IJsoInb deed de penning m e es t ur d heer € K € Bitteland rekwi i h g e n rerantwoording orer 1893 Daaruit bleek dat de ontvangsten waren f 330 44 en de uitgaven f 3l 63i dwhaWe een batig saldo vau f 14 80 De Secretarie van het hoogheemraadschap Krimpenerwaard is verplaatst van BergAmbacht naar Ouderkerk a d IJsel Tot voorzitter van het bestuur van den Meijerpolder te Bodegraven ie met algemeene stemmen herkozen de heer F Boer en tot lid de heer Jac Van Dam Uitgebracht werden 467 stemmen Tot tegenschatters voor het jaar 1894 95 zUa te Waddingsveen benoemd de hh A v d Loo en 0 Alblas De rAening van den polder Bonrepas over bedraagt aan ontvaagaten f 1911 22 en aan uitgaven f 1673 15 derhalve een batigsaldo van f238 074 De begrooting voor bedfaagt aan ontvangsten en uitgaven f 1694 58 FEVILLETOIV De laa t$t9 eener Pamilie Naar het FranscA 26 fO dat is fsohawel k prerelde Mariaine in de hoogste mate ontsteld nUij la dood seg ik n Ën dat ik t n vertel is niet geloof mg in de hoop zijA oprolger te trorden Ik bezweer u by bet lerea m ner moeder dat ge niet meer over m j zult hoaren spreken als ik u diep brief ter ha d heb gesteld en ik zweer ook dat ik t niet beo die uw echtgenoot gewaarschuwd heeft AU ik den verrader keode zou ik hem u BOeneD want niemand anders daa bij kan m u generaal rermoord hebben t Zou mijn peisoonlgk belang squ hem orer te lerereu aan de justitie omdat zooals de taak noh thans laat aanzien ik mogeiykfffff ce beschuldigd zal worden Maar vordt de fbiteigke dader ontdekt dan zou een vlek geworpen worden op nw naam en al mocht t ongeluk ook willen dat ik onschuldig tot den galg veroordeeld werd tooh verzeker ik u dat zelfs aan den voet van het schavot geen woord orer mijn lippen zal komen van hetgeen ik weet Beiden zwegea een oogenblik ea daarop ging Be Euiter roort fThaos heb ik nieu meer te zeggen Dezen avond in uw park sullen wij elkander voor de laatate maal zien Vergeet mj Ik sal trachten u te Tirgelen Doodf Doodt pravelde Marianne alsof z Een koopman uit Polsbroek die jl Zaterdag een bezoek aan Schoonhoven had gebracht werd op de terugreis in Bonrepas door een duizeling overvallen tengevolge waarvan h eerst achterover en na een tweede buiteling met het hoofd voorover in het water sloeg De postbode Sloot die den mau even te voren was Toorbjjgegaau merkte gelukkig het ongeval en tuen ook de zoon van den veehouder Oskam ter hulp was toegesneld stond de drenkeling vrg spoedig op det droge Na een liefderyke verplegiug by genoemden veehouder te hebben genoten werd hg door dezen per r tuig naar zyn woning gebracht Zondw moest dff patiënt het bed nog honden doch op het oogenblik is zijn toeal ndjEeer bevredigend Zyn manufacturen die lij in een zak op den rug droeg kr ei no al wat waterschade De roei en leitwedstrgd vao fiollandia te Alfen a d Egn op 30 Juli gaat door Bg koninkiyk besluit ega benoemd tot Hd eu voorzitter der commiane aan welke in 1894 wordt opgedragen het afnemen van het examen bedoeld in art 12 der wet tot regeling van het hooger onderwgs dr C J Eggink inspecteur der gymuaaium tot leden dr H Oc A i3 r15WthoV0ft ïBCtöf Vftn het gymnasinm te Deventer dr K G P Schwarta rector ran het gymnasium te Dentichem dr J L Sirka rector van bec gymnasium teGroningen dr R van Oppenraay rector van het gymnnsittm te Katwgk a d Rijn mr W H Ikman van Burk teeraar aan het gymnasium te Amsterdam dr W Everts oud directeur der late afdeeling van het bisachoppeiyk seminarium van Roermond gevestigd te Rolduc gemeente Kerkrade dr Th P H van Aalst leeraar aan het gymnasium te a Gravenhage dr C D Schöafetd leeraar aan het gymnasium te Groningen en dr H W C E Bflckman leeraar aan het gymnasium te Amaterdam De heer J t Hart onderwgzerte Westzaau hoopt den 15en Juni zgne betrekking van onderwyzer met hoofdacte aan de 1ste openbare school te Stolwgk te aanvaarden Gedeelteiyk zal dan in het gebrek aan personeel voorzien zyn want voor de betrekking van onderwgzer heeft zich niemand aangeboden Thans echter nu zooveel jougelieden met gunstigen uitslag examen hebben gedaan zal eene nieuwe oproeping plaats hebben en hoopt men beter te zullen slagen droomde ffAls ge er aan twijfelt onderzoek dan den roet van den toren Let op de steenen boren bot kelder TSQttar t s u geen moeite kosten daar de nieuwe te ondersobeiden De t jd heeft ze nog niet zoo donker gekleurd ala de rest Maar als ge t waagt ze weg te doen breken zult ge niets anders vinden dan een Igk Ëa ik raad n het te laten rusten indien ge er op gesteld zijt voor de wereld hot treurspel te rerbergen dat in uw kamer is afgespeeld in deo nacht ran drie op Tier Norember Niemand zal er ooit iets ran weteo als ten minste de persoon aan wien gij het kasteel verkoopt wanneer ge nw plan rotroert den toren niet doet afbreken t geen niet waarschijnlgk is De barones boog het hoofd bij de wrekende wtiordea ran den man waarran zij aen medeplichtige had villen maken en die de misdaad ontkende met een geestkracht en een oprechtheid welke twijfel aan zijn onschuld onmogelyk maakte Zg bad haar beminde verloren en was afhankelijk an de basoheidenheid ran De Buiter Hjj kon zich bedenken ran plan reranderen dien arond niet op de afgesproken plaats komen en bet brieve behouden dat dan steeds een dreigend geraar voor haar zou blijren Zy trachtte wel zichzelre gerust te stellen met de redeaeeriog dat niemand er nog aan daobt hem of haar te beschuldigen en dat bij haar niet ten ral kon brengen zonder zichzelf in het rerderf te storten toch g ukte t haar niet de stem vaa bet schuldig geweten tot zwijgen te brengen Rudolf ran Txiohtroorde was er niet meer om haar te rerdedigen of raad te geven en met emriUing van angst ea afschuw zag tij thaas de geheelo diepte yan daa De liberale Kamerleden die tegen het kies wetontwerpTak waren hebben op Woenadag U eene bgeenkomst gehouden die ook door eenige nieuw gekozen leden werd bygewoond Of aan deze bgeenkomaten een dnurzaam karakter zal worden g ven en deze groep zich met een bestuur aan het hoofd als zelfstandige fractie zal constitueeren zal geheel afhangen vsn de verdere ontwikkeling der parlementaire verhoudingen De kiesveraeniging Nederland en Oranje te Utrecht heeft Maandagavond besloten ook 5 Juni deel te nemen aan de verkiezing vaoacature Roëlt Zg sal dat doen met een eigen caudidaat niet echter met den heer Brummel kamp daar deze h eir roor ditmaal niet wensoht in aanmerking te komen De naam van den candidaat aal wonlaa geproclameerd zoo deze de candidainur aaa De 57 jarige bisAttishoflder C B A wonende in de Boezemstraat te Rotterdam was gisteren met een dogkar op den Boezemsingel aan het rgden toen bg n ei z n rgtuig in aanraking kwam met eenen kruiwagen door gemeentewerklieden ter afsluiting van eene straatopening aldaar geplaatst Door den schok hierdoor veroorzaakt viel het voertuig onivei en kwam genoemde p sóbn zoo hevig met het hoofd tegen de straatsteenen terecht dat hg onmiddeltgk dood waa In dun gemeenteraad vau Schiedam is aangenomen het voorstel om B eu W te machtigen stappen te doen om de jaarwedde van den nieuwen ontvanger ie doen bepalen op f2200 en de borgstelling op f30 000 Ten slotte werd h t voorstel van B en W ingediend den burgemeester te machtigen om het tekort in de gemeentekas van f82 144 80 van den gemeente ontvanger terug te vorderen en op zynen borgtocht te verhalen ti De heer Poortman meende dat voorstel niet voldoende toegelicht Er moeat uitgemaakt worden was er tekort zoo ja hoeveel en waar was t gebleven daar had de bnrgerg recht op Nadat edhter hit het rechtskundig advies van mr IB E van Raatte was voorgelezen dat de gemeente geen andere basis had aau te nemen dan de saldo s van 1891 en 1892 en de werkelgke ontvangsten en ui ven van 1893 en 1894 en door den ontvanger niet gevorderd kon worden dat de eenmaal goedgekeurde rekening aan eene nadere verificatie werd onderworpen werd het voorstel met 14 afgrond waarvoor een misdadige hartstoobt haar gsbraoht had Wat moeat er van haar worden alleen in de wereld met een jeugdige zuster die zg sedert de ramp outrluohtta om rn an te vermijdeu waarop t haar onmogelijk geweest zou igu te antwoorden en die welüobt de waarheid reeds vermoedde En dan die minnaar roor haar gestorreo zonder een klacht te slaken thans wist zij dat ze hem nooit zou terugzien od had sich tussoben hen geplaatst en zg roeide wel bet recht te missen om tegen God te morren De kastijding was verdiend Ër bleef haar niets orer dan het versohrikkelgke kasteel te oatrluohtan en naar Parijs te gaan om tich te verborgen m ecu stilte omgeving passend roor een treuiende weduwe Daar zou bet tenminste mogelijk zfjn zioh te doen vergeten maar zij begreep dat bet zelfverwijt haar ook daar zou vervolgen en d at t haar niet zou gelukken vrede te rineen want zij zou steeds blootstaan aan het gevaar door Piet de Buiter rerroden te worden Als men hem eens in bechiBnia nam daoht z met een rilling ffHjj zou spreken om zioh te rechtvaardigen en ik zou verloren zgn zelfs al houdt hg zg n belofte om mg hedenavond dat noodlottige brieQe te overhandigen Het zou voldoende zjjn sla hg vertelde en t zou gemakkelgk zijn bet te be wgzeu dat de generaal Budolf vaa Tricbtvoorde hg mg overviel Ën ats hg erkent dat hij t geweest is die da misdaad pleegde welke rechter sal er dan aan twgfelen te gelooren dat ik hem berideo heb mgn echtgenoot te dooden om mgn minaaar te redden t Gg zwggt mevrouw verbrak De Buiter bet Ungdurig stiJzwggeo Gg twijfelt dus niet ean tegen 3 stemmen aangenomen en de vei adering gesloten Vóór 1 Auguitus e k moet bet kaateel Radboud te Medemblik worden ontruimd daar het dan niet meer TOor ile plaatsing van krankzinnigen kan worden benhikbaar gestald De iu dat gebonw oj enomen patiënten moetea naar t Rgkskrankzinnigen gesticht in de ga noemde gemeente worden ovei bracht Tengevolge van de toeneming ran het aantal voor rekening van het Bgk verpleegde krank zinoigeu biedt laatetgmioenid gesticht geaa voldoende ruimte meer aan voor gemeentepatidnten en zijn de gemeentebesturen aangeschreven dat in het vervolg geen patiënten voor rekening van gemeenten te Medemblik worden geplaatst en dat die welke aldaar op di oogenblik op kosten van gemeenten woi den verpleegd vóór 1 Aug e k naar een ondu gesticht moeten overgenraoht wordep Het proepeetas eener dezer di n aan dé maiiit komende uit fto besprekende cAirgft hM Financieel Weekblad der maatschappg Oeld belegging Het bigft ons een raadiel waarom di leeningen altgd zoo overhoMt g laatst moeteflf worden Komt bgv op Zatei ag de eerst rensftditige wmosee wrtarby men tot Insehrgving wordt uitgenoodigd dan kan men er bgna zeker van zgn dat reeds vÓór den volgenden Zaterdag da gel nfaeid tot iasehrgvinj gesloten is Het beeft altgd zoo iets vau eM overrompel ing Waarom wordt aan het pnbliek en de financieele pers niet behoorlgk de tgd gegeven om de emissie te bestudeeren Hel heeft er wel iets van of oordeeling van hetgeen zy der goede gemeente als solide geldbelegging aanprgzen niet gewenscht viordt Onthield het publiek zich van iedere leening waarvoor niet minstens een maand tgd ter beoordeeling wordi gegeven dan zon hetzg overrompelings systeem al spoedig niet meer to epast kunnen worden Er was dan meer tgd ter beoordeeling en het publiek zou daarbg uatnurlgk ten zeerste gebaat zgn c Een aantal kappers en barbiersbediendeir te Amsterdam lijn vergaderd geweest om in samenwerking met de patroons pogingen am te wenden om te verkrggen Zondagsrust Op eeu nader te bepalen datam zal eene groote openbare vergadering worden gehouden van patroons en gezellen waar de te nemen maatr elen znllen worden betproken hetgeen ik u verzeker Twijfel ook niet aan mgo woord dat Wat er ook moge gebeuren ik zwggen zal ala het graf Og jaagt mij angst aan maar tooh bentn ik a nt ea ik aou liever sterven dan u ta verraden Vaarwel t neen tot weersiaat om negon uur b f het bek van het park Na dit gezegd te hebben rerwgderde De Buiter zioh zonder het hoofd een enkele maaFou te wenden en merrouw Van Hansweerd trachtte niet hem terug te houden Zij verwachtte niets meer van hem en wensohte zoo spoedig mogelijk terug te keeren naar het kasteel waar sg het masker van onverschilligheid kon afwerpen waaronder zg gedurende dit geheele verschrikketgk gesprek de kracht had geronden om de smart die baar verscheurde te rerbergen Daar kon zg haar minnaar beweenen en zich opslulteu om het uur der ontmoeting af te wachten Hg zal komen zeide zij yom zfchzelre moed te schenken iteo hg zal het land rerlaten zonder dat men er aan denkt achterdocht togen hem op te ratten Ik heb niets te rreezen Uen aal mg niet verontrusten Maar Budolf is dood en de wanhoop ui mQn geheele rerdere leren rampzalig makeo Zg rertiet den tuin en rerdweeo in bet boioh nog ropr De Buiter het huisk bad bereikt waar hü ju moeder den dokter en het kiad had achte ten vm Nauwelijks was do jonge man een oogenblik in de kamer toen de heer Bertraod die voor ii g opende venster stond uitriep Wat i dati Ik sie daar gbds den burgenoiMN en den brigadier van de rijksvflldwaoh o n vtf i S i IJTonM v a pA