Goudsche Courant, vrijdag 25 mei 1894

Ka bekentenis van den renUobte werd door den brigadier en den gemeente veldwachter op een hooizolder bet zakje met een groot gedeelte van bet vermiste geld gevonden Van een en ander ia proces rerbul opgemaakt tef en den verdachte W S ran beroep koetsier die t en een rast loon van ƒ 7 per week benevens rrye woning in dienst was by den beer M te Berg Ambacfat Een kleine diplomaat In de soo pos verschenen 2e aflevering van haar Mijn rerblyf in de Toileriëo Pary8 Ollendorf deelt gravin Stephanie Tascher de la Pagerïe de volgende anecdote mee over den Eeizerlyken Prins De kleine Lulu in t voorjaar van 1861 vijf jaren oud speelde met zyn kameraadje het zoontje van den lyfarts Conueau te Fontainebleau in de galery waar Christina Koningin van Zweden haar ontrouwen minnaar Monaldeschi liet vermoorden Dê jonge Conneau nam de galery goed op en vroeg toen aan dnn Prins Niet waar hier beeft Koningin Horiense immers Menaldeschi om tieren laten brengen De Prins toonde zich beleedigd en antwoordde vertoornd Mijnheer Eouingin Hortense is myn grootmama en zy beeft nooit iemand lateff rermoordeo IJlings liep hij daarop naar zyn moeder Keizerin Eugenie hoorde hem aan en bedacht zich even waarop Lulu ernstig zy Ik heb grootmama oatnurlyk verdedigd maar ik ben er niet zeker ran of zy bet après tout toch niet gedaan heeft De gevaren van het geld zyn rele maar gevaar loopen ran onder geld begrsren te worden dat overkomt niet iedereen Eenige beambten van de Munt te Philadelphia hebben dezer dagen in dat geraar verkeerd Zy moesten een groote som geld natellen elke jarenlang daar gelegen had De of estapelde zakken vol zilveren dollars waren doorgesleten en opengebarsten Toen een der beambten naar boren kkuterde om de dollars die eruit gevallen waren te rerzamelen begon de stapel te waggelen en een oogenblik later stortte de geldbei ongeveer 2 millioen doUarstukken ineen met een donderenden slag waarvnn het geheele gebonw schudde De beambten hadden gelukkig nog juist den tyd om uit den kelder te vluchten Sedert acht dagen wordt te Leiden vermist de 14 jarige wees Jan Walle Als gewoDoiyk verliet hy den 15n Mei den dsg na Pinkti ter maandag de woning des morgens tegen zes uren om zich naar men dacht naar de boekdrukkery waar by als jongmaatje werkzaam was te begeven doch des middags vernamen zyne pleegouders naar zyn wegbiyren onderzoek doende dat hy er niet geweest was Eenig poor is danma niet meer ran hem gevonden knnnen worden Wel is gebleken dat hy zyn gereedschap eerst verkocht heeft roor een ryksdaalder en zyn nieuwen blauwen werkkiel voor 15 cents Volgens eene advertentie indeScboonhorenBche Courant ran j I Zaterdag was door een kantoor beambte van den beer M te BergAmbacht verloren een zakje met 97 61 In verband met andere omstandigheden waren er vermoedens gerezen tegen den persoon W S koetsier wonende te Berg Ambocht De brigadier der ryksveldwachtJ Spuymau te Schoonhoven en de gemeente veld wachter te BergAmbacht hebben door nauwlettend toezicht en onderzoek zooveel bewyzeu tegen den rerdachte verzameld dat zy meenden voldoende gronden te hebben om den verdachte voor den Burgemeester van Berg Ambacht te brengen waar de verdachte onder den draog van overtuigende bewyzen bezweek en bekende het geld gestolen te hebben en daarvon een groot gedeelte reeds gebruikt te hebben tot betaling van sterken drank Ulrecte SiMiorwegverbiidlog met GOIJÜA Zomerdlenst 1894 95 AanKevaogeo 1 Mei TUd vao Greeowicli QODDA SOTTIKDAH 10 66 19 08 18 18 19 68 1 84 H 08 1 06 11 08 1 18 11 18 1 19 11 86 18 88 18 88 1 88 U J 10 11 06 18 88 18 88 KOTTl IDA i 8 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 46 8 07 aODDAOEN HA O 8 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 88 8 66 4 46 6 87 6 68 7 18 10 S7 11 17 18 41 18 611 48 1 67 8 66 4 86 6 86 6 66 41 7 48 10 16 11 38 11 48 OI DA DTIICHT 8 89 8 81 10 19 10 66 18 48 1 13 8 618 18 4 47 6 88 6 67 7 46 8 88 10 1410 88 11 09 1 87 6 87 7 69 10 87 11 17 t 8 46 8 11 6 04 6 46 8 86 8 07 8 66 10 86 10 61 11 46 1 80 8 08 8 88 8 60 6 89 11 8 88 9 11 10 68 11 10 6 O U D A A MHTXRDAH 10 08 10 66 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 14 10 86 11 19 l 8 40 8 46 8 86 9 48 11 18 11 10 I S4 1 18 8 66 6 M 8 6T 11 18 Oiiterai onittond T rm Mdeiyk door don Mrfteo loeltrein nit Zwolle brand in oen onder de gemeente Doornipyk aan óvn Geninwlipoorweg gelegen Jennenbosch van den heer W L Top te Elburg Spoedig waren enige personen op de plaata des onheus aanweng die er in alaagdon nadat raim 1 H A dennen Ternield waren den brand in eqo Torderen Toortgang te etniien BelaAgwekkeiide byEonderbedan deett de Britacbe conaal te Jeruzalem mede aangnande den tegen woordi gen toeetaod der heilige stad Gebouwen van allerlei soort worden in hare nabyheid opgetrokken en de stad breidt zich luinmerkeUjk bniten hare voormalige grenzen oit Aan den weitelgkeu kant ia het bonwen Tan houten e6Ó snel in zgn werk gegaan ia de laatste jaren dat thans eeoe groote vooritad ontstaan is waar men vro r Telden en wgnbergen rond Ieder beschikbaar stuk grond wordt donr byzondere personen of liefdadige maaticbappyen en zecdiugvereenigingen opgekocht en reeds draagt de nieuwe wyk den ran bet inienwe Jnruzalem De tweede dag der feestvieriug Tan de Vereenigiog voor VolksTermaken te Ëdam begon met eene groote reveille s morgens 9 uur door de stad Van 10 12 nur werden op het Damptein en tbu 4 6 uur op het c Wester buiten folksspelen gebonden Van 1 3i unr werd door de stafmoziek nn het 2e regiment Teld artillerie uit VGraTenhage een matinee gegeven op bet Jean Nienwenbnizenplein en des avonds een rolksconcert op bet Damplein De feesten zga goed geslaagd en de vereeoigtng venliont allen lof ook is opnienw de welwiUwdbeid der burgery gebleken In de Rne Neure te Brussel ia Dinsdag en OT rBtroomiog veroorzaakt door liet ipringen Tan een waterleiding vlak voor het UÖtel de 8 18 Het water poot in bfeedea straal op en stroomde de kfokeu T in het hotel binnen De kük en de keukeoraeiajei stouden ïn een J Oogenblik tot aan het middel in bet water en tg kondfln zich Hiechts raet moeite reddno Weldra was de gebeele buoedenverdieping van bet bAtel oodergeloopen De loges werden er itgedragen Ook de benedenverdiepingen der aangrenIMde buixen liepen onder T $or men met behulp Tan de Brandweer slaagde in bet stutten van den watervloed De hotelhouder Igdt groote schade door de overstrooniiog £ en voorraad wyn in raten voor ongeveer 90 000 fr welke in zyn kelder lim is waarsehyniyk voor een groot dael badorran In Frankrgk neemt het drankmisbruilt zeer rnitig en in het oogloopend toe Vroetrer rangschikte men de Franschen onder de matigste volken der wereld maar tegenwoordig rerhrniken y me r alcohol dan eenig ander rolk het Belgiecbe uitgezonderd Deze nadeelige verandering heeft in dn laatste twintig jaren plaats gegrepen en terwyl Engeland nog maar half zooreel gebruikt ale vroeger beett nu Frankrijk de plaats van het nabuurrolk in de rangorde ingenomen Het meest wordt er gedronken in de noordeInka en midden departementen want de ZuidFranacben geren minder om sterke dranken Tolgeus de meening van reien die bet beoordeelen kunnen zou het drankmisbruik eeoe der oorzaken zyn van de langzame vermindering der berqlkiugï om nu maar te twygen ran nog rerdar physieke en moreele ontaarding der oatia Ernstige lieden in Frankryk wenacben de oprichting van matigheidsgenoot schappen naar Britsch model en de Fransohe werkman zou weldoen als hy tüns buiten landaohe rnkbroeders navolgde in hunne gewoonte ran s morons te ontbytan met boterlmmmen en koffie of thee desnoods slappe in plaats van met de vel fgoottes die 86 748 1 88 1 48 7 66 B t6 M S d HooitiwM Sottndui 7 08 8 18 81 9 86 t 8 6 88 lotiaRltai 0 paU Nitowwkwk MoordiMkl 11 01 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Gouda 7 80 8 40 8 0 Z6T U 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z IW 7 68 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 18 Hige 8 18 8 18 8 88 11 88 Ooad 6 86 a l0 66 Ottdow 6 60 64 I WwrdM 6 6 7 08 8 18 Utnokt 8 18 7 88 8 18 8 41 8 8 81 8 10 8 4 Wl 1 8 ai 8 U Bidiniii hy moor al te raak orer da lippen laat giydep Op bet plein vóór het paleis ran jostitie te Leeuwarden bewoog lioh giaterenmorgen eeoe groote rolkamenigte om tegenwoordig te zyn by de terechtstelling van J Barger vroeger predikant te Uarlingen beachnldigd van moord gepleegd op Mej K Blirande te Harlingen in den rond van 6 Maart jl Ia de rechtszaal wareu alle roor getuigen en leden der balie bestemde plaatsen zoomede de ruimte voor het publiek roiop bezet De Rechtbank wai samengwteld oit de hh Mrs C W de Vriese president en J Boldingh Gz en D Zeger van Duyl leden bet Openbaar Minuteru werd waargenomen door den Bobst officier ran justitie Mr H T Westenberg als rerdediger was den beschuldigd toegevoegd Mr W B Boma advocaat te Huiznm gemeente Leenwarderodeel In de zaak worden vgf getuigen gehoord De eerste getuige de 22 jarige dienstbode heeft dien aroud de deuren moeten sluiten Mevrouw was uit Zy heeft eenige schoten gehoord doch niets gezien later rond zy het Igk van Mej Miraude beneden De commissaris en een agent van politie te Harlingen verklaren dat dien avond ongeveer een nor uh den moord dominee Barger ibh aan het politie bureau vrywillig heelt aangegeven zeggende hy had een moord gedaan en was een schurk Ztj ronden in zyn jaszak een met nog drie schoten geladen revolver Twee geneesheeren te Harlingen gaven verslag ran den toestand van het lyk van Mej Miraode in den avond van 6 Maart bet hoofd was door vier pistoolkogels getroffen zy verklaarden baren dood een gevolg van de door pistoolschoten toegebrachte verwondingen De beschuldigde heeft op die getuigenverhooren geen aanmerking hy is schynbaar kalm en kijkt ran tyd to tyd eens rechts en lioks in de zoal Hy zegt te zya Joban Barger ond 40 jaren zonder beroep Hij is klein ran gestelte heeft kort zwart naar kleine dookvre diep in he hoofd staande oogen een slowen blik en heeft een eeuigazins gebogen rug is in bet zwart gekleed met hoogen hoe Zyn niteriyk en wyze ren antwoorden maken geen aangenamen indruk Hy erkent Mej Mirande in den avond van 6 Maart te hebben doodgeschoten doch ontkent te voren het voornemen te hebben gehad haar te dooden Beiobuldigde geeft op rele vragen ontwakende antwoorden hy bekent zgne bekende eratandhondiug tot zijn slacbtofiFer hy heelt gehandeld uit jaloenohbeid In een uitvoerig requiftitoir betoogt de sobst offic van justitie dat by beklaagde de toeleg beelt bestaan Mej Mirande te dooden Dryrende drankwinkels waarvoor vroeger de Noordzise by uitstek berucht was vindt men tegenwoordig ook sedert eenignn tyd ie het Suez kanaal vooral aan de kotenstations en hnn invloed is daar al eren rêrderfelyk Ar n dien invloed is waarBchyutyk hettooneel te wyteo dat te Port Öald onlangs voorviel aan boord der daar geankerde Ëngelsobe boot A J Balfour terwyl de gezagvoerdt r zich aan den wal by den consul bevond Er ontstond toen uamelyk een twist tusschen een der opvarenden en een Arabisohen koleudrager die spoedig handgemeen werden hetgeen het sein was voor een algemeen en hardnekkig gevecht ta i8cbeu 200 Arabieren en 20 Europeanen De Arabieren sloegen er op tos met kolensohoppen en wierpen de bemanning met stukken steenkool Nadat dit een kwartier geduurd had waren wel de Arabieren ran boord gejaagd doch niet dan nadat beide partyen duchtig gehaveud waren Een der schepelingen van de A J Balfour was zoo ernstig gewond door een klomp steenkool dat hy naar het hospitaal moest worden vervoerd terwyl men aan zyn herstel twyfelt De gezagroerder en de politie maakten met noeïteeen einde aan den stryd 10 46 7 86 7 47 8 18 10 08 10 11 9 87 11 06 11 18 9 49 U 1 18 0 81 8 86 9 68 10 10 6 10 De inlandsche zoogenaamde cbumboats voor ien de niann n van KckBrnn afschuwelijken sterkan drank worden oogluikend toegelaten en Bchynen niet van boord te weren te zyn Scheepsgezegvoerdera die dikwyls in het kanaal komen zyn eenstemmig in bun wensch datde maafschappy spoedig een eind make aan dezen toesUnd Geueneraal Dodds heeft uit Dahomey ook de kroon van Koning Bebanzin med ebracht Die kroon een rry merkwaardig product ran gondsmeedkonst zat in een der Fransche nationale ninseoms worden bewaard Mag men ralsch zingen in een kerk In Nederlond is dit geoorloofd en ook gebruikelyk maar iu Chester denkt men daar anders orer Zekere miss Williams die by eiken dienst zeer luid haar ralsche stem boven alle andere liet klinken is ondanks haar verklaring dat al zong zy wat door den iiens haar lied toch oit het hart kwam veroordeeld Miss Williams werd oitgenoodigd den vrede te bewaren gedurende 6 maanden zullende zy voor elke overtreding van het gebod worden gestraft met een boete van 120 De arme miss Williams zal nu maar met hart en neus thuis moeten zingen In den nacht ran Zaterdag op Zondag had te Enschede een treurig ongeluk plaats Een zekere G Poortman kwam dea nacht ongeveer 2 uur met een wagen met aardappelen van Vriezeveen Reeds wa hy niet rer meer van zyn woning rerwyderd waar zyn vrouw met ongeduld op hem wachtte toen hy met zyn wagen tegen een boom aanreed tengevolge waarvan het paard losraakte en wegliep Hy vermoedde dat bet dier wel naar buis zon zyn geloopen rolgde het daarheen waar het ook werkelyk was aangekomen en opgevangen werd Vei ezeld van zyn vrouw begaf hij zich nu op weg om den wagen met aardappelen op te halen Het paard werd voorgenpannen Pgaat op den wagen zitten doch nauwelyks is de wagen in beWeging of P geraakt met wagen en paard in eene sloot De vrouw haar man niet ziende wegens de duisternis en ook omdat hy gedeeltelijk onder den wagen bekneld zat roept de hulp in van anderen doch ofschoon die spoedig werd verleend bleek de drenkeling reeds gestorven De ongelukkige laat een hulpbehoevende weduwe met zee jonge kindereiv achter Dé plechtige onthulling van den gedenksteen in het geboortehuis van Pius IX te Senigallia op den lOOen gedenkdag der gebocHls van dien Fans is bedorven door een flauwe grap of ergerlyke boosaardigheid Toeu namelyk de hulsels weggenomen werden bleek het dat een steen met spottende on honende opschriften roor den gedenksteen in de plasta was gesteld Men had nog heel wat moeite om dien steen te verwyderen en den rechten behoorlyk te plaatsen De vreemde rupsen in Friesland welke in den Isatsten tijd in die provincie door hare vraatzocht zooveel schade hebben aangericht zyn by onderzoek gebleken te behooren tot de langpootof langbeenige muggen een rupaensoort welke zich roedt met de wortels van graBsen van zomer en wintergranen van vlas koolzaad en andere gewassen Men verwacht dat zy over eene week tengevolge van verpoppen hare rretery zullen staken Het patent en technisch bnrean ran Richard Laders te Görlitz maakt een nieuwe methode voor netvisschery bekend uitgevonden door den Amerikaan G Troure Die methode is even eenvoudig en practisch als eigenaardig Aan het cirkelvormig net is langs den geheelen zoom een holle rekbare luchtdichte slang bevestigd welke door middel van een dunnere bnis in rerbindiog staat met een vat waarin ieh saamgeperste lucht berindt Het rlit ligt aan den wal of in een bootje Nadat na het net op gewone wyze met lood bezwaard op den bodem ran het water is neergelaten wordt de kraan ran t vat geopend waarna de lucht 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 66 08 8 10 17 8 88 11 08 9 40 9 47 9 64 10 01 10 10 6 48 1 80 lUO 11 80 8 08 O O n O i 11 60 4 10 1 46 1 66 1 08 8 09 1 16 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 9 41 9 10 8 68 18 08 IM ItM 3 10 4 08 4 DEN H A A O OOUUA iHage 6 48 7 10 7 48 9 18 9 4810 1111 8818 16 1 88 16 8 46 8 48 4 16 4 41 6 17 7 8 06 8 88 10 10 1 44 1 49 1 68 8 04 1 09 7 08 7 11 7 80 7 18 10 80 10 88 10 41 8 81 Voorb 5 64 N dL d6 69 Z Z gir 08 Bl Kr 14 T M 19 10 8 86 10 10 10 88 6 09 781 Oonda 80 7 50 8 18 9 68 10 1810 58 11 0311 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 10 6 47 7 48 U T ï ï C H T G O U D A Utneht 8 88 7 60 0 9 6811 84 11 08 18 60 8 66 8 10 8 68 4 48 8 88 8 0 8 E 0 10 84 Wogrdm 68 8 11 10 1 11 34 4 18 9 11 10 61 üudewiter 7 07 8 19 10 84 18 41 4 14 9 19 GonJa 7 80 8 88 8 84 10 87 11 08 19 66 1 81 8 87 8 604 87 5 10 7 08 8 419 8811 07 AH8TEIDA U O O O D A AmitcrdamCS 8 i 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 88 1 46 AzatafdainWp 1 60 8 16 9 6 ll 8 11 41 8 66 4 88 4 86 7 80 1 00 Gnda 7J0 9 04 10 44 11 18 18 66 8 6 8 8 8 88 U ll iam de gèl idiiig io da ilug dringt d ia opblaast eu alzoo maakt dat het net wordt opgetrokken Deze methode heeft het voordeel dat de TÜschen op geenerlei wgze worden verontrast daar het boo e eerst oaar het net behoeft te varen a a dit reeds is opgeheven Men schryft nit Ter Apel Was het voor een drietal weken in de venen van Weerdinge Vatthe en Ter Apel voor tal van arbeiders eene gedwongen werkstaking omdat zy noleos volensc in dit niet zalige niets doen werden meegesleept men ziet thans hy deze droogte gepaard met harde oosten en noordoosten winden het tegenovergestelde nl eene gedwongen werk aamheid dm het vnnr door veenbranden en koffievnnrtjea ontstaan doch zich allengs verspreidende te betengelen Reeda zyn hier endaar eenige bniten tnrf eene schuar en keet en een behoorlflke woning met den gauschen inboedel verbrand tot groote schade voor den eigenaar die nieta verzekerd kon krjigen wyl by op het veen zyne tenten had opgeslagen en de brandvcrzekeringmaatscbappyeo zulke panden sedert den groeten brand van 1880 niet meer hadden opgenomen Overigens hebben de veeowerkzaamheden geene vertraging meer ondervonden Vele verveners hebben reeds afgerekend met hun volk de meesten beneden de loonen van verteden jaar zoodat de werkstaking het volk geld gekost heeft en sommigea behalve een blau w oog ook nog eenigen tyd hechtenis ofschoon alles nog al vreedzaam is afgelonpen Er wordt werkelyk minder turf gefebriceerd dan verleden jaar en het veld vertoont nog veel oude en zelfs overoude turf nl van 1892 De soheepiaart is slap en de tnrfprgzen hebben dus geen reden tot styging Van blauwe tnrf werd nog tevergeefs by eene fabriek een aanbod van f 10 per dagwerk gedaan Voor 2 jaar kostte die tnrf 18 ï 20 gl Zekere W E nit Nymegen door den a nnecber belast met het toezicht op het verven van de spoorbrug te Dordrecht is van die brug te water gevallen en verdronken Hg laat eene vrouw en drie kinderen na Da afdeeling der Tweede Kamer hebben gekozen tot rapporteurs over de hierna te noemen wetBontwerpen tot wyziging begrooting Landsdrukkery idem Hoofdstuk V voor 1893 atwyking Gemeentewet voor Hoorn en Edam Provinchile heffing in Groningen de heeren F van Bylandt Zyima Voegens T Mackoy en Van GflU outeigeniog voor het grootscbeepsvaarwater Leeuwarden Harlingen afstand aan de gemeente s Gravenhage van een gedeelte van den Prinsesaetuin enz voorziening in de dekking nadeelig slot Staatsrekeniog 1891 en aanvulling begrootiugen voor 3nriname en Èoofdstuk X de heeren Smits T Oven Lieftinck Conrad Travaglino en Een slecht voorbeeld Dit opschrift plaatst het Handelsblad c boren een stukje waarm bet blad de beslisalng vau de meerderheid der Kamer om den heer Borret toe te laten afkeurt Die beslissing heet eene parttjdaad eu een merkwaardig bewys van de weinige zucht tot verzoening der meerderheid ran katkolieken en ond liberalen Vermeld wordt daarby dat de heer Pynappel zich van de meerderheid afscheidde maar verzwegen wordt dat de heer Willinge zich by de meerderheid ro de Wy willen wel erkennen dat ook wy het betreurd hebbeu dat de stemming byua eene partystemming is geweest Als men dit echter laken wil dan lake men het in meerderheid zoowel al in minderheid En als men afkeurend ran lecbte roorbeelden spreken wil dan be ginne men zelf met zich ran slechte voor beelden te ontbonden Zulk een slecht voorbeeld nu gftf bet Handelsblad toen het op partydige wyze zyn afkeuring van de gebonden stemming alleen op de meerderheid der Kamer M9 toepassing maakte Onder het genot ran een slaapmutsjec rerkocht de baas nit de Ster te Ginneken by Breda de heer Weterings zyn koffiehuis aan den heer Da Groot voor f 7000 Pen papier en inkt werden roor den dag gehaald eene rerkUring werd geschreren en onderteekend met een X door den verkooper in tegenwoordigheid ran getuigen Den rolgenden dag echter verklaarde de verkooper niet f 7000 maar f 27000 gevraagd te hebben zoodat hy den koop te niet deed De heer De Groot heeft thans Weteriittt by e loot laten aanzeggen dat buwen 2 dagen de zaak by een notaris beschreren moet worden Het mooiste ran de zaak ia dat Weterings als stiefrader eener minder arige nieta te rerkoopen heeft zoo althans Mweert men De vroegere stationsklerk Mellema te WinRohoten die ind d drie schoten op zyn rader lost doch als niet toerekenbur word vrygegproken is thans benoemd roor eene zelfde betrekking in de Transvaal BoUenlandsch Overzicht De mioisterieele crisis verrast te Parys ieder Het ministerie ralt orer qoaestiën ran ondergeschikt belang en vooral ten gevolge van de onhandigheid van den minister van openbare werken Jonnard Niettemin woe er een beginsel in t apel door de weigenng van Jonnurd om den werklieden aan de staatsspoorwegen bet recht toe te kennen zich te vereenigeu terwyl hy hen met ambtenaren gelykstelde De socialisten zeiden dat de staat tegenover deze werkliedeu staat aU eenvoudig werkgever evenals elk particulier en niet als een openbaar rechtelichaam kan optreden Het iB niet onwaarscbynlyk dat Casimir Perier wilde aftreden anders ware nieta gemakkelyker geweest dan Jonnart te ontslaan maar de minister president sprak niet en ging heen dadelyk na de eerste stemming terwyl de social istiache afgevaardigden sieve de Commune riepen Hy wilde vallen als verdediger van het kapitaal en het beginsel van het staatsgezag tegenover de werkliedenrereeni gingen en de socialistische arbeiders Hy voorziet vóór de presidentsverkiezingen een bewogen en onvruchtbaren tijd onder een krachteloos ministerie uit de concentration met financieel geknoei zonder belastinghervorming maar met de telkens terugkeerende bedreiging van een in komstenbel nating Hy wil zich sparen om in November op te treden als de aangewezen redder der boui eoisie die alleen in staat is den soeialistiscben stroom te keeren In het Prnisisehe Huis van Afgevaardigden is het debat afgeloopen over het ontwerp tob instelling van Kamers van landbouw Zooals men weet werd by de tweede lezing nu was de derde aan de orde alleen het beginsel aangenomen maar konden de partyen het over verschillende onderdeelen met eens worden waarom het ontwerp opnieuw naar de commissie werd verzonden De miniaterieelo bladen wenschen der regeoring geluk met baar houding en verwyten aan de meerderheid die tot nu toe het katónet had gesteund dat zy zich in den armen der socialiïiten heeft geworpen Vooral het Journal des Débats gaat op m bewondering Het ministerie zegt het blod had de eer te vallen in den strijd tegen de socialistische party en de revolationaire kuiperyen Zyn laatste daden zyn laatste woorden zyn gewyd geweest aan de verdediging der openbare orde Het heeft een regeering willen zijn en is dat ook geweest Pe Siècle zegt dat de socialisten victorie kunnen kraaien Zy hebben getoond demeeaters te zyn Bijgevolg moeten zy ook belast worden met de samenstelling van een radicaalsocialistisch kabinet Wy moeten het er eens mede probeeren dit zou het beste middel zyn om iu de toekomst geen gevaar te loopen van een proefneming met een collectiviatischrerolutionair kabinet De radicale en socialistische bladen wyten den val van het kabinet aan zyn clericale politiek niet de quaestie der ejndicalen maar l et ontzien der katholieken beeft het echee veroorzaakt Met den esprit nouveau Ib bet uit Het kabinet wel wetende dat het zwak stond heeft zich teruggetrokken om zyn epoedigen en onrormydelyken ral te voorkomen Natnurlyk zal de heer Perier zich niet leenen tot een replatrage zooals het in het parlementair argot heet hy zou daarmede zichzelven slechts benodeeleo Als kabinetsformeerder wordt algemeen de heer Bonrgeoia genoemd die reeds op het Ëlysée by den president der republiek zou zyn ontboden mocht hy werkelyk de opdracht tot vorming van een kabinet ontvangen dan heeft men niet andera te wachten dan een ministerie der concetitration républicaine evenals de ministeries waarvan de heer Bourgeois vroeger deel heeft uitgemaakt In de Kamer behoorde de heer Bourgeais tot de bekwaamate leden der radioalen linkerzyde De voorzitters van Blamer en Senaat zyn gisternamiddag op het Bljsée ontvangen Omtrent de beaohikking welke de heer Carnot genomen heeft it nog niets bekend Na langdurige onderhandelingen zyn de conservatieven met de nationaal liberalen tot een schikking gekomen waarvan het resultaat was dat de instelling van Kamers ran landbouw niet rerplicht wordt gesteld maar dat daartoe kan woilrden overgegaan by koninklyk besluit op voorstel ran Provinciale Staten terwyl wat de verkiezing betreft deze roor de eerste maal zal geschieden tr pagewyze met bepaling dat voor het rerrolg de Kamers zelve de wyze ran verkiezing zullen regelen onrerminderd de koniuklgke goedkeuring Art 1 gewyzigd m dien zin dat in ééa prorincie meer Kamers ran landbouw kunnen worden ingesteld verA ten slotte aangenomen Vóór stemden de ganache rechterzyde en het meerendeel der nationaaUliberalen Ook omtrent de rerkiezing werd in den geest ran het conpromiB beslist Het gansche ontwerp werd daarop goedgekeurd met 213 tegen 126 stemmen De vrgzinnigen de Poten het centnim en enkele nationaal liberalen stemden tegen De minister van landbouw had van teroreu gezegd dat hy ten opzichte van het compromis geene rerklaring namens de regeering kon afleggen maar dat hy persoonlyk ofschoon nog altoos de voorkeur gerende aan bet regeeringsontwerp toch ook in het compromis een aannemelyken grondslag zag Door die gedragslyn aan te nemen is het Pruisische ataatsministerie dna voor een nieuwe nederlaag bewaard t Heeft er andera in den laataten tijd verscheidene geleden zoodat zelfs de Küln Zeit spreekt van het ministerie der nederlagen Vleiend is deze benaming niet maar het blad komt er toe omdat na het fiasco der belastingentwerpen nu weder het groote plan der regeering tot verbinding van het Dortmund Ëmskanaal met den Ryn schipbreuk geleden heeft De Russische gezant te Belgrado heeft telegraphisch uit Petersburg last ontvangen zich on voorwaardelijk te onthouden ran eenige inmenging in du binnenlaudache aangelegenheden van Servië Dit komt volkomen orereen met de staatkunde die Rusland eerst sinds eenige jaren ten opzichte van de Balkanstaten volf t In deze eeuw had Europa steeds een volk dat de meewarigheid der andere natiën opwekte eerst de Grieken toen de Polen later de ZuidSlaven Dichters bezongen hun verloren vrybeid ej poogden geestdrift te wekken voor hunne berryding Doch langzamerhand bleek dat de Polen zich ook bniten hun radertand thuis konden voelen dat de Zuid Slaven de hulp van Rusland konden missen sinds zy van de Turksche heerscbappy bevryd wareu Het min of meer sentimenteel opkomen roor dikwyla ingebeelde nationale rampspoeden is naar het ochynt voorby zelfs in Rusland dat zich tot dusver als de natuurlijke beschermer der Zuidslavisohe broeders beschouwde en door zyne bewyzen ran deelneming met het lot der Balkanslaven Europa willens of niet dwong daaraan mede te doen Basland heeft aan zyne beschermelingen weinig eer behaald DepanslavistTschernajefi noodzaakte door zyne beweging in Servië tegen Turkije czaar Alexander tot den Turk ehen veldtocht Later bleek dat den Balkanvolken volstrekt niet geneigd waren zich op te offeren voor Rusland B plannen in het Oosten Rusland is herhaaldl k roor Servië Bulgarye en Montenegro in de bres gesprongen maar Bulgaryf maakte zich onafbankelyjf en Servië leverde door zyne houding telkens gevaar op voor tegenbetoogingen van de mogendheden Rusland begint het onvrnchtbaar en lastig baschermheerschap over de Balkanstaten moe te worden Het schyot hen aan hnn lot over te laten Van beteekenis is het besluit van den Russischen minister van oorlog dat voortaan in de Petersburgachfl academie voor militaire artsen niet meer dan 5 Zuidslarisohe studenten zullen worden opgenomen Vroeger werden allen die kwamen met open armen ontvangen als waren het toekomstige soldaten die den Balkan voorde Russen moesten heroveren Dit is voorby De politieke agenten die daar opgeleid werden bobben Rualaod alecbts oneer gedaan By de complotten die te Sofia ontdekt werden bleek welk soort van lieden zïch Rusland s dienaars noemden Het panslavisme heeft Rusland niets gebaat maar enkel de Russische Balkan politiek gecompromitteerd Rusland trekt zyn hand terug want het acht het niet de moeite waard ter wille ran zulke beschermelingen de goede verstandhouding met de andere mogendheden in gevaar te brengen In dit licht is de wending der RuBsiscöe politiek ran groot gewiebt voor Eurnpa 345 Staats loterij 6e Kluae Trekking van UonderdsK ii Uei 1894 No 319S f 6000 No 17 51 000 No 808 en 1461 1000 No StSJ 4028 e016 10174 1W6 18470 en 16814 400 No 78S 7B11 lb988 on 1880 00 No 34 1818 6025 6082 7828 7417 14612 11254 16344 16468 18401 18698 l 32a 1 820 on 20976 ƒ 100 124 1440 4974 161 2473 6007 167 2641 6064 198 2671 6093 201 2835 6167 234 2878 5488 267 3042 6443 Prezen van 70 S6 2882 4964 J647 10786 11962 16069 18081 7770 108S6 12987 151B6 18124 8024 10840 13090 16216 I8I81 8036 10886 13141 16266 18216 8226 10917 13291 15279 18291 8260 10939 13496 15340 18460 8416 11048 18534 16857 18517 8448 11160 13772 15364 18794 302 8067 5664 8468 11169 13944 16467 18842 443 3163 5587 8581 11363 14092 15676 18948 611 8201 6710 8692 11443 14102 162Ï4 18962 835 3391 57 S 8640 11449 14117 16266 18975 8 7 85S4 6841 8724 11656 14119 16277 19277 887 8677 6983 8760 11666 14189 16496 19885 976 3690 6028 8907 11697 14189 1666 19461 1108 8677 6174 9027 11792 14186 16698 19671 1192 3842 6268 8198 12020 14225 16698 19677 1229 3847 6274 9821 12128 14366 16886 19612 1356 8869 6285 9464 12 95 146S4 17005 20037 1374 8941 6459 9568 12248 14666 17218 201t7 1406 4068 6478 9813 13280 14668 17391 10288 1619 4136 6516 9825 12879 14603 17400 30882 lUO 4150 1989 4194 1976 4113 1002 4140 2102 4802 2239 4447 2285 4614 2336 4599 I77 9984 7018 10115 7147 10188 7168 10128 7386 10282 751610369 7 32 10570 7684 12493 11432 11591 11641 11705 12889 12939 14662 14680 14721 14790 14904 14978 1601 17418 10409 17641 10484 17807 10447 17889 80644 17976 0717 18018 10864 18060 Mill Nieuwe Deensclie L vaa os At £ 73 73 Beurs van Amsterdam 18 MSI Vorkrs 8 A 101 104 106V 86 100 101 89 41 UO 808 rslotkoera 89 101 1017 79 78i V s M i 1021 101 104 46 S 1427 5 188 108V U 99 48V 86 1 i V 108 79 111 108 441 491 12 186 I 97 NlsnUHD Gert Ned W 8 dito dito dito dito dito dito HoHOU Obl Ooudl 1881 88 4 1T4L11 InsehrijvtDg 1S61 81 6 OosnHi Obl in papior 1868 6 dito in zilver 1868 6 PoiTnoii Oblig met tioket 3 dito dito 8 BosiANo Ubl Ooit Ie Serie i dito Oeoons 1810 4 ditobjjBothl 1889 4 dito by Hope 1889 90 4 dito in Koud leoa 1881 6 dito dito dito 1884 6 8F1IIJ1 Perpet iohuld 1881 4 Tnauu Oepr Ck nv laan 1890 4 Oee leouiog sorie D Geo leeniDK serie C Zt iDAra lp Beo v obl 1899 6 Mixioo Obl Buit 80b 1890 6 VsNizviLi Obl 4 onbep 1881 A luTlinAH Obligation 1861 8 SoTTlaoAK Btsd leen 188 81 NlD N Afr Hscdelav aaad Arendib Tsb Mij Certifleaten DuiMutMlhsppiJ dito Arab H potbaekb paodhr 4 Cult MÜ der Vorstenl aaad s Or Hypolbeekb pandbr 4 Nederlandiohfl baak aaad Nsd Handelmsatsob dito N W liPao Hyp b pandbr I Eoll Hypotksokb pandbr 4 ütr Hjpothoekb dito 4 OosTlKB Ont Hong bank aand Edsl Hypotheekbank pandb 4 AMBanci Kquit hypoth pandb 6 181 601 142 72 Maitr h O Fr tien eert 6 Nis Holl U 8pooiv Mij aaad Mij tot Eipl V 8t Spir aand Ked Ind Bpoorwegm aand Nod Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTiULapoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid lul 8pvmq A H obl 8 FoLiK Wariobsu Weaaen aand 4 Bdsl Or Bun Sp Mij aand 6 Bsllisobe dito aand 94 9 W s Pastowa dito aand 6 Iwans Dombr dito aand 6 Eank Ob Azow Sp ksp aand 6 LoBom aswMt 8p llq oblig 6Orel Vitebsk dito oblii 6 ZuidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 1081 1061 101 101 116 H8V AHiaiiA Oaut Pae Sp Mij obl 6 Ohio k Nortb W pr O v aaad dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Blo Or 8pm eert v a IllinoU Central obl in gond 4 Lonuv kNaakvilleGert v as Hoxioo N Spir Mij lebyp o t Miss Kansas v 4 pot pref aand N York OnUrio fc West aand dito Peons Obio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 St Paul Mluu fc Maait obl 7 Un Pao Hoetaiijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 6 CANiniL Csn Soutb Cert v aand Va C Esll kNav leh d o 0 Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nio Stad Amsterdam aand 8 Stad Bollerdam aand 3 BlLon Stad Ant erpenl887 l i Stad Brussel 1886 2 Hoiio Tbeiss Begnllr Oesollioh 4 OosTiKR aiaataleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Sfiimi Stad Madrid 8 1868 Var Nra Bes Hyp SpbbI oeri 6 86 6 108 HAR TBBaiCHTKN Gouda 24 Mei 1894 Bij kleinen asnvoor vis de stemming beden vaal Prgzen iets in bet voordael vsn verkoopera Tarwo Zoeuwaobo 6 76 i 6 10 Mindere dito 5 40 a ƒ 5 60 Afwijkende 4 76 i 6 10 Polder 6 i 5 26 Boode sow 4 60 i 4 9 dito winter 6 4 8 80 Osne Zeenwaeke 4 60 1 4 90 Polder 4 4 4 20 Bui tonlandiebe per 70 k i Gerat Winter 4 30 i ƒ 4 76 Zomer 8 80 i f 4 30 Cbevallier 6 60i 6 Haver per boot 1 76 i 4 26 oer 100 kilo ƒ 7 16 4 7 76 Hennepzasd Inlandaob 10 26 i 10 60 BnitenUndaebe 6 i 6 26 Kanarioiaad 7 60 i 8 60 Koolsaad 4 Brwt i Meeting ƒ 6 60 4 6 78 niet kokende ƒ 4 ƒ Boonen Bmineboonen 7 60 4 ƒ 8 76 Witteboonsn 4 ƒ Dnivenbeonen 6 86 4 6 M Faardenboonen 6 4 6 60 MaUper 100 Kilo Bonts Amerikaansebe f 4 90 4 t lO Ciaquantiae 6 76 4 VUUUT Melkvee goede aanvoar Haadel en